ҚазаҚстан Республикасы инвестициялаР және даму министРлігінің бұйРығыжүктеу 2.78 Mb.

бет8/29
Дата14.09.2017
өлшемі2.78 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Дағдылар: процестегі ақауларды 

ескерту және болдырмау бойынша.

БҚ 1 – 10

КҚ 3.1.1 

– 3.1.10

(Жалғасы. басы 13-14-беттерде) 

КП. 03


Диплом алды практика

соның ішінде дипломдық жо-

баны орындау

Дипломдық жобаны орын-

дау үшін ақпараттар жинау, 

сызықтық жетекшiнiң жұмысын 

қоса атқару.

Іскерліктер: цехтың сызықтық 

жетекшісінің міндеттерін орын-

дауды; нормативтік-техникалық 

құжаттамалармен жұмыс істеуді; 

талдау нәтижелерін, іскерлік 

құжаттамаларды рәсімдеуді, жо-

спарлау құжаттамасынан хабарлар 

болуды, еңбектөлем ақысына есеп-

теу жүргізуді, цехтың шығындар 

сметасын талдауды.Дағдылар: сызықтық жетекшінің; 

өндірістік учаске ұжымының 

жұмыстарын ұйымдастыруда 

және нормативтік-техникалық 

құжаттамалармен жұмыста.

БҚ 1 – 10

КҚ 3.1.1 

– 3.1.10


0818000 – Химиялық өндірістің технологиясы (бейін бойынша) мамандығы бойын-

ша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары

Пәндер циклы және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұны 

(орта буын маманы 081801 3 – Техник-технолог «Пиротехникалық құрамдар мен заттардың 

технологиясы» сала бойынша)Циклдің 

индексі 

(пән)

Пәннің, практиканың атауы 

және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, 

шеберліктер мен дағдылар

Қалыпта-

сатын 

құзы-

реттер 

коды

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01


Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Кәсіби тілдің рөлі. Мамандық 

бойынша терминология. Кәсіби 

бағдардағы мәтіндердің оқу 

техникасы және аудармасы 

(сөздікпен). Мамандық бойынша 

бағытталған тақырыпқа диалог 

құру, әңгіме құрастыру.Білімдер: кәсіби бағыттағы 

мәтінді оқуды және аудару 

(сөздікпен) үшін қажетті қазақ 

және орыс тілдері бойынша 

лексикалық және грамматикалық 

минимумы.Іскерліктер: кәсіптік лексика-

ны сауатты қолдануды, өзінің 

кәсіптік қызметінде қазақ, орыс 

тілдерінен алған білімдерін пайда-

лана алуды.

БҚ 1


ЖГП. 02

Кәсіптік шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік 

тілдердің негіздері: кәсіби 

лексика, фразеологиялық 

тіркестер мен терминдер. 

Кәсіби бағыттағы мәтінді аудару 

(сөздікпен) техникасы. Кәсіби 

қарым-қатынас.Білімдер: кәсіби қатынастар 

үшін қажетті мамандық бойынша 

лексика-грамматикалық мате-

риалды.


Іскерліктер: кәсіби бағыттағы 

қатынасқа және мәтінді оқу, ау-

дару (сөздікпен) үшін қажетті 

грамматикалық минимумдарды 

қолдануды.

БҚ 1


ЖГП. 03

Дене шынықтыру

Маманды дайындаудағы дене 

шынықтырудың ролі, оның 

салауатты өмір салтындағы 

маңызы. Дене шынықтырудың 

әлеуметтік – биологиялық және 

психо-физиологиялық негіздері. 

Өзін-өзі жетілдірудің физика лық 

және спорттық негіздері: ақыл-

ой және физикалық жұмысқа 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін 

дене тәрбиесінің құралдары.

Білімдер: салауатты өмір 

салтының негіздерін, ұйықтау 

тәртібін және физикалық 

жүктемені, дұрыс тамақтануды.

Іскерліктер: денсаулықты 

нығайту үшін, өмірлік және 

кәсіби табыстарға жету үшін 

дене шынықтыру-спорттық 

қызметті пайдалануды, және дене 

шынықтыруды өзіндік жетілдіруді.

БҚ 7

ЖГП. 04 Қазақстан тарихы 

БҚ 2

ӘЭП. 00 Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП. 01


Мәдениеттану

Мәдениет түсінігі. Мәдениет 

және өркениет. Мәдениеттің 

формасы мен түрлері. Әлем-

нің негізгі тарихи-мәдени 

орталықтары. Қазақстан ау-

мағындағы мәдениеттер мен 

өркениеттер. Әртүрлі тарихи 

кезендердегі Қазақстанның 

тарихи мәдиниеті. Қазіргі 

кезеңдегі Қазақстанның ғы-

лымы мен мәдениеті. Дін нің 

мазмұны және оның рөлі. Дiннiң 

шығу тегi және оның түрлері. 

Христианның және исламның 

негізгі жағдайлары.Білімдер: мәдениеттің түсініктері, 

формалары және қызметтері, 

негізгі әлемдік өркениеттер, 

әлемдік діндер; Қазақстан 

халықтарының мәдениетін және 

оларды дамыту болашақтарын.Іскерліктер: мәдениеттің негізгі 

даму кезеңдерін қазіргі заманғы 

мәдиниеттегі процестерімен са-

лыстыруды.

БҚ 2

ӘЭП. 02


Философия негіздері

Философия және оның 

қоғамдағы рөлі. Философияның 

тарихи түрлері. Болмыс. 

Материя. Диалектика және 

оның баламалары. Қоғамды 

филисофиялық түсіну. Қоғам 

өздігінен даму жүйе ретінде. 

Адам болмысы философия 

мәселелері ретінде: жеке тұлға, 

бостандық және жауапкершілік. 

Сана сезім бұл шағылысу 

және қызмет, тану және 

шығармашылық. Философияның 

өнегелі мәселелері.

Білімдер: ғылыми түсінудің негізгі 

әдістерін; диалектика заңдары 

мен дәрежелерін; болмыстың 

түрлерін; сананың қасиеті мен 

құрылымы.

Іскерліктер: диалектиканың 

заңдары мен дәрежелері 

көзқарасында әлеуметтік және 

кәсіптік жағдайларды талдау-

ды; арнайы пәндерді оқу кезінде 

және тәжірибелік оқуда ғылыми 

таным әдістерін қолдануды; 

жаратылыстану - ғылымдарын 

және арнай пәндерді оқыған кез-

де салыстырмалылық теорияны 

қолдануды; өз тiршiлiк әрекетiнде 

әдеп пен болмыс ұғымдарын 

қолдануды.

БҚ 2


ӘЭП. 03

Экономика негіздері 

Қазақстан Республикасын-

дағы экономикалық жағ дай. 

Экономика және оның негізгі 

мәселелері. Микро экономика. 

Ресурстар. Нарықтық 

бағақұрылым механизмі. 

Бәсекелестік. Фирма қызметінің 

экономика лық негіздері. 

Монополияға қарсы реттеушілік. 

Халық табысы. Әлеуметтік-

эконо ми калық мәселелерді 

рет теу. Макроэкономика. Ел 

экономикасының кұрылымы. 

Қаржы. Несие-ақша және 

салық жүйесі. Инфляциялық 

процестер. Жұмыссыздық. 

Экономикалық өсу мәсе ле-

лері. Қазақстан экономика-

сындағы микро- және макро-

экономикалық мәселелер. 

Еңбекті халықаралық бөлу. 

Сауданың, қызмет көрсетудің 

және валюталардың әлемдік 

нарығы. Бизнес негіздері.

Білімдер: экономикалық 

теорияның жалпы ережелерін, 

Қазақстандағы экономикалық 

жағдайдың негізгі кезеңдерін; 

елдің экономикалық құрылымын, 

әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерді реттеу кезеңдерін.

Іскерліктер: аймақ пен ел 

масштабындағы ағымдағы 

әлеуметтік-экономикалық 

жағдайларды бағалауды; 

саладағы экономикалық жағдайды 

талдау үшін қажетті ақпараттарды 

табуды және пайдалануды.

БҚ 6


ӘЭП. 04

Саясаттану және әлеуметтану 

негіздері Әлеуметтанудың 

негізгі түсініктері мен дәреже-

лері. Әлеуметтік және этно-

ұлттық қатынастар. Жеке тұлға 

қоғамдық қатынастардың су-

бъектісі мен объектісі ретінде. 

Қоғамның әлеумет тік құрылымы. 

Әлеуметтік жанжалдар, олар-

ды шешу механизмі. Саясат-

танудың негізгі түсініктері 

мен дәреже лері. Саясат және 

саяси билік. Саяси жүйе. Мем-

лекет - саяси жүйенің негізгі 

түйіні. Саяси партиялар және 

қозғалыстар. Сыртқы саяси қыз-

мет және дүниежүзілік саяси 

процесс.

Білімдер: әлеуметтану 

мен саясаттанудың негізгі 

түсініктері мен дәрежелерін, са-

яси режімдерін, Қазақстандағы 

негізгі саяси партияларды және 

әлемдік қауымдастық; әлеуметтік 

жанжалдардың себептерін.

Іскерліктер: қоғамдық қарым 

қатынастарды салыстыру 

мен талдаудың, олардың да-

муына субъект және объект 

көзқарасында қарауды.

БҚ 2


ӘЭП. 05

Құқық негіздері Құқық: түсінігі, 

жүйесі, көздері. Қазақ стан 

Республикасының Консти-

туциясы - құқық жүйесінің 

ядросы. Адам құқығының 

жалпы бірдей декларациясы. 

Жеке тұлға, құқық, құқықтық 

мемлекет. Заң жауапкершілігі 

және оның түрлері. Құқықтың 

негізгі салалары. Қазақстан 

Республикасының сот жүйесі. 

Құқық қорғау органдары.Білімдер: адамның және 

азаматтың құқығы мен 

бостандығын, оларды іске асыру 

механизімдері: кәсіптік қызмет 

шеңберінде құқықтық және 

өнегелі-этикалық нормалар.Іскерліктер: маманның кәсіптік 

қызметін регламенттейтін 

нормативтік-құқықтық құжаттарды 

пайдалануды.

БҚ 4

ЖКП. 00 Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу

Құжаттар, олардың қолданысы мен құжаттандыру әдістері. 

Құжаттама жүйесі, құжаттардың 

құрылысы. Іс қағаздарын 

жүргізуді ұйымдастыру 

және технологиясы. Істерді 

ұймдастыру және құру тәртібі.Білімдер: құжаттардың қолданы-

сын, құрамдас бөліктерін, рәсім-

деу ережесін; құжаттарды құру 

әдістерін және қызметтерін; орг-

тех ника құралдарының жалпы 

сипаттамасын, оларды кәсіп-

орын   ның ұйымдастыру және бас-

қару процестеріне еңгізуді және 

қолдануды.

Іскерліктер: іскерлік қағаздарды 

құру: өтініш, бұйрықтар, қызметтік 

хаттар және т.б.; құжаттармен 

жұмысты ұйымдастыру, тіркеу, 

олар дың есебін жүргізу, қазіргі 

за манға сай оргтехниканы пай-

далануды.

БҚ 1


БҚ 4

(Жалғасы бар) 

16

 22 ТАМЫЗ 2017 жЫл

ресми

ҚазаҚстан Республикасы

ауыл шаРуашылығы министРлігінің бұйРығы

2016 жылғы 8 шілде               №302              Астана қаласы«Орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-

мәдени, туристік және спорттық мақсаттар; аңшылық 

шаруашылығының мұқтаждықтары; жанама орман 

пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген 

мемлекеттік орман қоры жерлерінде орман 

пайдаланушыларға құрылыс объектілерін салуға 

учаскелер беру және осы учаскелерді осындай объектілер 

салу үшін пайдалануға рұқсат беру қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы 

министрінің 2015 жылғы 26 қаңтардағы № 18-02/39 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:

1. «Орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық 

мақсаттар;  аңшылық  шаруашылығының  мұқтаждықтары;  жанама  орман  пайдалану  үшін 

ұзақ  мерзімді  орман  пайдалануға  берілген  мемлекеттік  орман  қоры  жерлерінде  орман 

пайдаланушыларға құрылыс объектілерін салуға учаскелер беру және осы учаскелерді осын-

дай объектілер салу үшін пайдалануға рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы  Ауыл  шаруашылығы  министрінің  2015  жылғы  26  қаңтардағы  №  18-02/39 

бұйрығына (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 10751 болып 

тіркелген, 2015 жылғы 15 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 

мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық 

мақсаттар,  аңшылық  шаруашылығының  мұқтаждықтары,  жанама  орман  пайдалану  үшін 

ұзақ  мерзімді  орман  пайдалануға  берілген  мемлекеттік  орман  қоры  жерлерінде  орман 

пайдаланушыларға құрылыс объектілерін салуға учаскелер беру қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қоса беріліп отырған Орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, 

туристік және спорттық мақсаттар, аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары, жанама орман 

пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман қоры жерлерінде 

орман пайдаланушыларға құрылыс объектілерін салуға учаскелер беру қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-

мәдени,  туристік  және  спорттық  мақсаттар;  аңшылық  шаруашылығының  мұқтаждықтары; 

жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман 

қоры жерлерінде орман пайдаланушыларға құрылыс объектілерін салуға учаскелер беру 

және осы учаскелерді осындай объектілер салу үшін пайдалануға рұқсат беру қағидалары 

осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерінің мерзімді баспасөз басылымдарына және 

«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне, сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап 

бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық 

бақылау банкіне орналастыру үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интер-

нет-ресурсында  және  мемлекеттік  органдардың  интранет-порталында  орналастырылуын 

қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі.Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары – Қазақстан  Республикасының Ауыл шаруашылығы

министрі А. МЫРЗАХМЕТОВ

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрінің  2016 жылғы 8 шілдедегі №302 бұйрығына  қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 26 қаңтардағы № 

18-02/39 бұйрығымен бекітілген

Орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және 

спорттық мақсаттар, аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары, жанама орман 

пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман қоры 

жерлерінде орман пайдаланушыларға құрылыс объектілерін салуға учаскелер беру 

қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1.  Осы  Орман  ресурстары  сауықтыру,  рекреациялық,  тарихи-мәдени,  туристік  және 

спорттық  мақсаттар,  аңшылық  шаруашылығының  мұқтаждықтары,  жанама  орман  пайда-

лану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман қоры жерлерінде 

орман пайдаланушыларға құрылыс объектілерін салуға учаскелер беру қағидалары (бұдан 

әрі – Қағидалар) 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Орман кодексінің (бұдан 

әрі  –  Кодекс)  13-бабы  1-тармағының  18-12)  тармақшасына  сәйкес  әзірленді  және  орман 

ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар, 

аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары, жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді 

орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман қоры жерлерінде орман пайдаланушыларға 

құрылыс объектілерін салуға учаскелер беру тәртібін айқындайды.

2.  Осы  Қағидалардың  күші,  заңды  тұлға  мәртебесi  бар  ерекше  қорғалатын  табиғи 

аумақтарды қоспағанда, мемлекеттік орман қорының аумағына қолданылады.

3. Орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық тарихи-мәдени, туристік және спорттық 

мақсаттар,  аңшылық  шаруашылығының  мұқтаждықтары,  жанама  орман  пайдалану  үшін 

ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман қоры жерлерінде құрылыс 

объектілерін салуға мемлекеттік орман қоры учаскелері (бұдан әрі – құрылыс объектілерін 

салу учаскелері) мемлекеттік орман иеленуші мен орман пайдаланушы арасында жасалатын 

мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шарты қолданылатын 

мерзімге беріледі. 2-тарау. Мемлекеттік орман қоры жерлерінде орман пайдаланушыларға құрылыс 

объектілерін салуға учаскелер беру тәртібі

4. Мемлекеттік орман қоры жерлерінде құрылыс объектілерін салуға учаске беру Орман 

шаруашылығы саласындағы уәкілетті органның (бұдан әрі – ведомство) немесе облыстың 

жергілікті  атқарушы  органының  (бұдан  әрі  –  жергілікті  атқарушы  орган)  ведомствосы 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 7 қазандағы № 18-

02/896 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12247 

болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман ресурстарын ұзақ 

мерзімді орман пайдалануға беру жөнінде тендерлер өткізу қағидаларына сәйкес мемлекеттік 

орман қоры учаскелерінде орман ресурстарын ұзақ мерзімді орман пайдалануға беру жөнінде 

өткізілген тендердің (бұдан әрі – тендер) қорытындылары бойынша жүзеге асырады. 

5. Құрылыс объектілерін салуға учаскелер алу үшін тендерге қатысуға өтініммен бірге 

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 

жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) 1-бабының 40) 

тармақшасына сәйкес орманды пайдалану түріне байланысты болжанатын объектілердің 

нобайы (нобайлық жобасы) беріледі. 

Нобайды (нобайлық жобаны) әзірлеу кезінде құрылыс объектілері үшін объектінің іргелес 

аумағын абаттандыруды көздеу қажет.

Нобайды  (нобайлық  жобаны)  әзірлегеннен  кейін  орман  пайдаланушы  оны  жергілікті 

атқарушы органның сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын 

құрылымдық бөлімшесімен келісуді жүзеге асырады және оны ведомствоға келісуге жолдайды.

6. Нобай (нобайлық жобаны) ведомство ол келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 

қарайды. Нобай (нобайлық жоба) ескертулер болмаған жағдайда келісіледі және ведомствоның 

мөрімен расталады. Нобай (нобайлық жоба) бойынша ескертулер болған кезде ол көрсетілген 

ескертулерді  жою  үшін  бес  жұмыс  күнінен  аспайтын  мерзімге  орман  пайдаланушыға 

қайтарылады, осыдан кейін құжаттар ведомствоға қайта ұсынылады.

7. Жұмыс жүргізу басталғанға дейін орман пайдаланушы құрылысты бастайтыны туралы 

мемлекеттік орман иленушіні және ведомствоның аумақтық органдарын жазбаша хабар-

дар етеді. Объектіні салу мерзімі үш жылдан аспайтын мерзімге белгіленеді.

8. Орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық 

мақсаттар, аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары, жанама орман пайдалану үшін ұзақ 

мерзімді орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман қорының жерлерінде объектілер салу 

Кодекстің 102-2-бабына және Заңның 27-2-бабына сәйкес жүзеге асырылады.Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 31 та-

мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14186 

болып енгізілді.

ҚазаҚстан Республикасы

ауыл шаРуашылығы министРлігінің бұйРығы

2016 жылғы 8 шілде           №304             Астана қаласыбалықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама нысанын 

бекіту туралы

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 

шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 53) тармақшасына сәйкес, 

бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама нысаны бекітілсін.

2.  «Балықтың  қайда  ауланғаны  туралы  анықтама  нысанын  бекіту  туралы»  Қазақстан 

Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрінің 2014 жылғы 5 маусымдағы № 

204-Ө бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 9570 болып 

тіркелген, 2014 жылғы 19 тамызда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 

күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның баспа және электрондық түрдегі көшірмесінің мерзімді баспа 

басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға, сондай-ақ 

бес жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 

бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интер-

нет-ресурсында  және  мемлекеттік  органдардың  интранет-порталында  орналастырылуын 

қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі.

  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –

 Қазақстан Республикасының  Ауыл шаруашылығы

министрі А. МЫРЗАХМЕТОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»  

 

«КЕЛІСІЛГЕН»

Қазақстан Республикасының 

Қазақстан Республикасының

Инвестициялар және даму министрі 

Ұлттық экономика министрі

_____________Ж. Қасымбек   

____________ Қ. Бишімбаев

 2016 жылғы 15 шілде 

 

2016 жылғы 1 тамыз 

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары -Қазақстан Республикасы  Ауыл шаруашылығы министрлігінің  2016 жылғы 8 шілдедегі  №304 

бұйрығымен бекiтiлген

Нысан


____________________________________________________________________

(уәкілетті органның ведомствосы)

____________________________________________________________________ 

(уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімше атауы)
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал