ҚазаҚстан Республикасы инвестициялаР және даму министРлігінің бұйРығыжүктеу 2.78 Mb.

бет5/29
Дата14.09.2017
өлшемі2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Білімдер: тепе-теңдіктің жалпы 

заңдылықтарын, дене қозғалысы 

мен нүкте қозғалысын; беріктікке, 

қатаңдыққа, орнықтылыққа есеп-

теулер негіздерін; дененің айнал-

малы қозғалысы кезінде жолдың 

түзу бөлігіндегі жұмыс пен қуатты 

анықтауды; механизімдер ПӘК-

ін, машина тетіктері негіздерін, 

олардың қосылысы мен берілісін; 

жәй механизімдерді.

Іскерліктер: механика 

заңдылықтарын есептер шығаруда 

қолдануды, беріктікке қатаңдыққа 

және орнықтыққа есептеу-

лер жүргізуді; механизмдердің 

кинематикалық сызбаларын 

құруды және оқуды, олардың 

конструкциялық ерекшеліктерін 

талдауды.

КҚ 3.1.3


ЖКП. 04

Электрониканың негіздерімен 

электротехника

Тұрақты және айналмалы 

тоқтың электр тізбектері. 

Электрмагнетизм, электрлік 

өлшемдер, тұрақты және 

айналмалы тоқтарының 

электрлік машинала-

ры. Трансформаторлар. 

Электржетек негіздері. 

Электр энергияларын беру 

және тарату. Электроника: 

электрониканың физикалық 

негіздері. Электронды аспап-

тар. Электронды генераторлар 

және өлшеу аспаптары.

Білімдер: Ом заңы, Кирхгоф 

заңдары, тұрақты және айнал-

малы тоқтарды анықтауды, 

тізбектің негізгі элементтерін, 

трансформаторлардың, 

тұрақты және айналмалы тоқ 

машиналарының құрылысын 

және қызмет принципін; өлшеу 

аспаптарының жіктелуін және 

қызмет принципін.Іскерліктер: аспаптардың 

көрсеткішін алуды, 

электржабдықтардың принциптік 

электр сызбаларын оқуды; Ом, 

Кирхгоф заңдарын пайдалана оты-

рып тоқтың, кернеудін, кедіргінің ма-

нызды есептеулерін жүргізуді.

БҚ 10


КҚ 3.1.6

ЖКП. 05


Микробиология негіздері

Микроағзаларды зерттеуді 

жік теу, номенклатурасы және 

әдістері. Прокариотты бакте-

риялы жасушаның құрылысы. 

Споратүзілу. Бактерия-

лардың, вирустардың, актино-

мицеттердің, зеңді саңырау-

құлақтардың, морфологиялық 

және физиологиялық ерекше-

лік тері, оларды антибио-

тиктер өндірісінде қолдану. 

Микроағзалардың қоректенуі 

және өсу энергетикасы, ми-

кробты ферменттер, көбею 

ерекшеліктері және өсіру 

әдістері. Микроағзалардың 

тіршілік әрекетіне сыртқы фак-

торлардың әсері. Генетикалық 

өзгеру механизмдері, инфек-

циялар, иммунитет, антибио-

тиктердің химиялық терапия сы, 

терең өсіру кезіндегі микро-

ағзалардың өсуі. Фаголиз. Жем-

дік және азық-түліктік ақуыздар, 

ферменттер. Дәрілік құралдар 

мен азықтық өнімдерді микро-

биологиялық бақылау түрлері. Білімдер: морфология, физио-

логия, биохимия, микроағзалар 

генетикасының негіздерін; 

ферментативтік реакция-

лар кинетикасының негізгі 

заңдылықтарын; бөліну, өсіру 

және микроағзаларды табу 

ерекшеліктерін. Іскерліктер: экологиялық 

таза өндірісті құру үшін негізгі 

қасиеттерде, микроағзалардың өсу 

және даму заңдылықтарын пайда-

лануда; микробты ластану көздерін 

табу және уақытында жоюда; ауалы 

және су хауыздарының, топырақтың 

ластануын ескертуде.

КҚ 3.1.3

ЖКП. 06


Биохимия негіздері 

Жасушаны ұйымдастыру 

прин циптері. Биохимияның 

химиялық, физикалық, 

генети калық эволюциялық 

негіздері. Құрылыс және 

өршу. Аминқышқылдары. 

Пептидтер және ақуыздар. 

Ақуыз құрылымы. Ақуыздар 

қызметі. Ферменттер. 

Ферментативті кинетика. 

Көмірсулар және гликобиоло-

гия. Моносахаридтер мен дис-

ахаридтер. Полисахаридтер. 

Гликоконъюгаттар. 

Нуклеотидтер және нукле-

ин қышқылдары. Нуклеин 

қышқылдарының құрылымы. 

Нуклеин қышқылдарының хи-

миясы. Липидтер. Жарғақтағы 

конструкциялық липидтер. 

Липидтер дабылды заттар 

ретінде, кофакторлар және 

пигменттер. Липидтерді тал-

дау әдістері. Биологиялық 

жарғақтар және тасымалдау. 

Биосигнализация. Сигнал 

беру жүйесінің жалпы қасиеті. 

Рецепторлық ферменттер. 

Білімдер: тірі жүйелердің 

биохимиялық процестерін 

ұйымдастыру деңгейлерін; эука-

риоттар мен прокариоттардың 

негізгі биохимиялық процестерін 

қызметтеу және реттеу туралы 

ақпараттар; жасушалардың бөлінуі 

мен ұдайы өсуінің молекулалық-

биологиялық процестерінің 

негіздері.Іскерліктер: биохимияның 

теориялық және әдістемелік 

негіздерінде; тірі ағзаларды 

қызметтеудің физика-химиялық 

негіздерінде; субмолекулалық 

және молекулалық, жасушалық

ағзалық деңгейлерде тірі 

ағзаларда өтетін физика-

химиялық және биохимиялық 

процестерде; тірі жасуша мен 

ұлпалардың метаболизімін реттеу 

принциптерінде.

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3


ЖКП. 07

Физикалық және коллоидтық 

химия Физикалық химияның 

негізгі заңдары, химиялық 

процесстердің физикалық-

химиялық сипаттары, оларды 

зертханалық және өндіріс-

тік жағдайларда басқару. 

Заттардың агрегаттық қалпын-

дағы негізгі касиеттері, оның 

зертханада қолданылуы. 

Термодинамика заңы. Химия-

лық теңдестік және химиялық 

кинетиканың негізі. Ерітінді 

қолданудың негізгі қасиеттері. 

Катализ. Беткі құбылыс. 

Электрхимия негіздері. 

Коллоидтық химия негіздері. 

Дисперсті жүйелерді жіктеу, 

коксхимия өндірісіндегі шаң-

тозаң түзу көздері, шаң-

тозаңнан тазарту әдістері. 

Эмульсиялардың түзілу шарт-

тары, химиялық технологияда 

эмульсиялар мен көбіктерді 

практикалық қолдану; химиялық 

технологияда жоғарғы молеку-

лалы ерітінділерді қолдану.Білімдер: химиялық процестердің 

өтуінің негізгі заңдылықтарын, тер-

модинамика заңдарын, кинетикалық 

теңдеулерді, ерітінділердің негізгі 

қасиеттерін.

Іскерліктер: химилық процестердің 

өту мүмкіндігіне қорытынды 

жүргізуде; химиялық процестердің 

өтуіне қолайлы жағдайларды 

айқындауда.

КҚ 3.1.3


ЖКП. 08

Аналитикалық химия

Сапалық химиялық талдау. 

Аналитикалық химияның

Білімдер: технологиялық процесті 

аналитикалық бақылаудың мәнін, 

шикізат пен өнімнің сапасын; 

КҚ 3.1.4


КҚ 3.1.6

теориялық негіздері. Сапалық 

талдаудың сипаттамалары. 

Катиондарды сапалық тал-

дау. Аниондарды сапалық 

талдау. Сандық талдау. 

Грави метрлік талдау. Грави-

метрлік талдаудағы есепте-

улер. Титриметрлік талдау. 

Титриметрлік талдаудағы 

есептеулер. Бейтараптау әдісі. 

Оксидиметрлеу. Тұндыру 

әдісі. Комплексометрлеу әдісі. 

Талдаудың физикалық және 

физика-химиялық әдістері. 

Талдауды жүргізу әдістері. 

Талдаудың спектрлік әдістері. 

Молекулалық спектрмет-

рлеу. Флуометрлік талдау. 

Фототурбидиметрлеу және фо-

тонефелометрлеу. Талдаудың 

электрхимиялық әдістері 

(ТЭХӘ). Кондуктометрлеу. 

Потенциометрлеу. Вольтам-

перметрлеу. Амперметрлік тит-

рлеу. Кулонометрлеу. Тал даудың 

хроматографиялық әдістері.

аналитикалық бақылау қызметінің 

қолданысын және олардың 

құрылысын.Іскерліктер: зертханалық 

талдаудың түрлерін айыра 

білуде; тамшылық, сынауықты 

және микрокристалдық әдіспен 

сапалық реакциялар орындауда; 

аналитикалық қоспалардан кати-

ондар мен аниондарды анықтауда

өлшеу, еріту, тұндыру, сүзу, 

тұнбаны шаюды жүргізуде, алик-

воталар мен титрлеуге іріктеу 

жүргізуде; гравиметрлік және 

титрметрлік талдаулар нәтижелері 

бойынша есептеулер жүргізуде; 

түрлі аспаптық әдістермен 

белгіленген әдістеме бойынша 

заттарға күрделі емес сапалық және 

сандық талдаулар жүргізуде.

ЖКП. 09


Органикалық химия

Органикалық химияның 

теориялық негіздері. 

Органикалық қосылыстардың 

элементарлық талдауы. 

Органикалық қосылыстардың 

химиялық құрылысының жалпы 

мәселелері. Көмірсутектерді 

жіктеу, құрылысы, химиялық 

қасиеттері, алу әдістері мен 

қолданылуы, гетерофунк-

ционалды қосылыстардың 

біркелкі функциялармен бірігуі. 

Мұнай, құрамы, өңдеу әдістері. 

Биоорганикалық химияның 

элементтері. Жоғарғы молеку-

лалы қосылыстар.

Білімдер: органикалық 

қосылыстардың номенклатура-

сы мен кластарын, алудың негізгі 

тәсілдерін, органикалық заттардың 

физикалық және химиялық 

қасиеттерін, қолдану аймағын.Іскерліктер: органикалық 

қосылыстардың формулаларын 

құруда және түрлі номенклатура-

лар бойынша заттарға атау беру-

де; органикалық реакциялардың 

түрлерін, органикалық қосылыстар 

кластарын айыра білуде; 

органикалық заттардың түрлі кла-

старын алу әдістері бойынша және 

химиялық қасиеттері бойынша айна-

лу сызбаларын шешуде; құрылысына 

байланысты органикалық заттардың 

химиялық қасиеттерін түсіндіруде.

КҚ 3.1.2


КҚ 3.1.3

ЖКП. 10


Химиялық өндірістің 

процестері мен аппараттары

Негізгі процестердің классифи-

кациясы, механикалық, гидро-

механикалық, жылу және 

массаайырбастау, химия-

лық процестер, ағымдағы 

және үздіксіз механикалық 

процестермен аппараттар: 

ұсақтау процесі, ұсақтаудың 

классификациясы, ұсақтау-

дың негізгі заңдары. 

Гидростатика. Гидродинамика. 

Гидродинамикалық өлшем 

негізі. Газдар мен сұйықтарды 

жылжыту. Үйірткілеу. Жылу 

алмасудың негіздері: 

жылыөткізу, конвекция, жылы 

сәулелендіру, жылуалмасу 

аппараттары, жасанды 

мұздату. Масса тасымалдау 

негіздері: масса алмасу 

процесінің классификациясы, 

масса тасымалдаудың негізгі 

заңы. Кристаллизациясы. 

Ректификация. Абсорбция. 

Кептіру. Дисстиляция. айдау. 

Химиялық процестердің негізгі 

мәліметтері. Реакторлық 

қондырғылар. Хиимялық 

процестердің материалдық 

және жылу балансы.

Білімдер: масса және жылуберудің, 

механикалық процестердің 

теориялық негіздерін, гидростатика 

мен гидродинамиканың негіздерін, 

негізгі және көмекші жабдықтардың 

реакторлық құрылыстарының кон-

струкциясын.

Іскерліктер: химиялық процестер 

мен аппараттардың материалдық 

және жылу балансына есеп-

тер жүргізуде, аппараттарға 

конструкциялық есептулер 

жүргізуде.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.5


ЖКП. 11

Жалпы химиялық технология

Маңызды химиялық өндірістің 

технологиялық процестерінің 

мәні және теориялық негіздері. 

Химиялық өндірістің шикізаты 

және энергетикасы. Минералды 

қышқылдар, аммиак, хлор, 

сілтілер өндірісі. Минералды 

тынайтқыштар,қыш, тұтқыр 

заттардың өндірісі. Болат 

пен шойын металургиясы. 

Түсті металдардың өнді рісі. 

Органикалық заттар техно-

ло гиясы. Мұнай мен газды 

қайта өңдеу технологиясы. 

Технологиялық процес тердің 

сызбалары, үлгілік жаб-

дықтардың құылымы және 

әрекет принципі, жеке өндіріс-

тердің өзара байланысы. 

МС-қа сәйкес шикізат пен 

дайын өнімдердің құрамы мен 

қасиеттері.

Білімдер: технологиялық 

сызбаснұсқаларды, негізгі химиялық 

өндірістін шикізаттар мен өнімдерін; 

процестердің химизмы, өнімдерді 

қолдану саласын.

Іскерліктер: технологиялық сызба-

ларды оқи білуде; шикізат пен дай-

ын өнімге сипаттама беруде.

КҚ 3.1.1


КҚ 3.1.2

ЖКП. 12


Конструкциялық материал-

дар Химиялық аппараттарға 

қойылатын негізгі талаптар. 

Химиялық машина құрудың 

материалдары. Көміртекті және 

қоспасыз болат, шойын, түрлі 

түсті металдар. Органикалық 

тектің бейметалл матери-

алдары. Пластмассалар, 

көксағыздар және резеңке, 

тоқыма, төелгіш және 

тығыздағыш материалдар. 

Бейорганикалық ьектің бейме-

талл материалдары. Силикатты 

материалдар, графит жән 

графитті бұйымдар. Химиялық 

аппараттардың негізгі түйіндері 

мен бөлшектері: қолданысы 

мен конструкциялық мате-

риалдары. Параметрлерін 

өлшеу және материалдар 

қасиеті. Металдар коррозия-

сы және қорғау, коррозиядан 

қорғау әдістері. Жабдықтар 

коррозиясына пайдалану 

жағдайларының әсері.

Білімдер: топтастыруы, химиялық 

машинақұру материалдарын 

жіктеуді, қолдану аймағы мен 

қасиеттерін.Іскерліктер: материалдың 

технологиялық қасиеті мен қолдану 

аймағын ескеріп бұйымдардың 

(тетіктің) қызмет ету мерзімін 

болжалауда; технологиялық 

жабдықтардың материалдарын, 

түйіндер үшін конструкциялық ма-

териалдарды, тетіктерді ұтымды 

пайдалану үшін негізделген таңдау 

жүргізуде.

БҚ 10

КҚ 3.1.3


ЖКП. 13

Химиялық өндірістің 

технологиялық процестерін 

автоматтандыру негіздері

Технологиялық процестерді 

басқарудың негізгі түініктері: 

басқарудың техногияық 

обьектісі, басқаратын жүйе, 

автоматты басқару жүйесі. 

ҚР метрологиялық талап-

тары. Автоматтандырудың 

техникалық құралдары:жылу, 

масса айырбас, гидромехани-

калық, механикалық, химиялық 

процестермен басқару үшін 

аспаптар мен құралдар. 

Технологиялық процестерді 

автоматты реттеу жүйесі.

Білімдер: бақылаудың автомат-

ты құралдар құрылысын, реттеуді, 

қорғаулар мен блокировкаларды, 

агрегаттар мен машиналардың 

жеке түйіндерінің автоматтанды-

ру сызба-нұсқасын; автоматтық 

басқару жүйелерінің үлгідегі басқару 

сызба-нұсқасын; технологиялық 

параметрлерді бақылаудың әдіс-

тәсілдерін.Іскерліктер: бақылау-өлшеуіш 

аспаптарды белгілі бөлімге орна-

тып қолданудың технологиялық 

сызбасында; қашықтықтық беріліс 

жүйесінің жұмысын талдауда; функ-

ционалды сызба-нұсқаны оқуды, 

автоматтандыру жүйесін реттеудің 

(АЖР) құрылыс сызбасын құруда.

КҚ 3.1.6

ЖКП. 14


Стандарттау, метрология 

және өнім сапасын басқару 

негіздері

Стандарттаудың, 

метрологияның өнім са-

пасын арттырудағы рөлі. 

Стандарттаудың құқықтық 

негіздері, мақсаттары, 

міндеттері, принциптері, 

құралдары мен объектілері. 

Халықаралық және аймақтық 

стандарттау. ТМД-ғы Мемлекет 

аралық стандарттар. Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік 

стандарттау жүйесі.

Метроло гия ның құқықтық 

негіздері, мақсаттары, 

объетілері мен құралдары. 

Метрологияның негізгі 

түсініктері мен анықтаулары. 

Мемлекеттік метрологиялық 

бақылау мен қадағалау. Өнімнің 

сапасы, сапа көрсеткіштері 

және оларды бағалау әдістері; 

өнімді сынау және бақылау. 

Сертификаттаудың мәні мен 

мазмұны. Халықаралық серти-

фикаттау.Білімдер: метрологияның, 

стандарттаудың сертификаттау мен 

өнімнің сапасын басқарудың негізгі 

түсініктерін; сапа көрсеткіштерін 

және оларды бағалау тәсілдерін.

Іскерліктер: кәсіптік қызметте сапа 

жүйесінің негізгі принциптері мен 

құжаттарын қолдануды; өлшеу 

қателіктерін есептеуді және өлшеу 

құралдарын таңдауды.

КҚ 3.1.4


КҚ 3.1.9

ЖКП. 15


Қолданбалы информатика

Файлдармен жұмыс істеу. 

Графика. Курстық жұмыстар 

мен дипломдық жобалауды 

орындау кезінде жалпыкәсіптік 

және арнайы пәндер бой-

ынша есептер шығару үшін 

бағдарламаларды қолдану.Білімдер: технологтялық есептер 

шығару, сызбалар мен сұлбаларды 

рәсімдеу үшін қолданбалы 

бағдарламамен қамтамасыз етуді.Іскерліктер: компьютерде 

технологиялық және техникалық 

есептеулерді жүргізуде, сызбалар-

ды рәсімдеуде.

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.8


ЖКП. 16

Менеджмент негіздері

Әртүрлі ұйымдастырушылық-

құқықтық формалардағы 

ұйымдарды басқарудың 

мақсаты және міндеттері. 

Менеджмент қызметтері. 

Қызметкерлерді басқару. 

Ұйымның ішкі және сыртқы 

ортасы. Еңбекті мотивациялау 

жүйесі. Іскерлік қарым-

қатынас этикасы. Менеджмент 

психологиясы. Менеджмент 

жүйесіндегі маркетинг.

Білімдер: кәсіпорынның ішкі және 

сыртқы орта сипаттарын; басқару 

қызметін, басқару принциптерін, 

кәсіпорынның ұйымдастырушылық 

конструкциялық моделдерін; 

басқару стилін, жанжалды 

жағдайларды шешу тәсілдерін; 

топтардың жұмыс қарқындылығына 

әсер ететін факторларды; құқықтық 

реттеуді; маркетингтің қызметі мен 

принциптерін.

Іскерліктер: басқарудың әдістері 

мен принциптерін практикада 

қолдануды, кәсіпорын құрылымын 

жобалауды; басқару стилін таңдау 

моделдерін анықтауды; жұмыс 

уақытын тиімді пайдалануды 

анықтауды; ұжымдағы іскерлік және 

жеке өз басылық қатынастарға 

баға беруді.

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


АП. 00

Арнайы пәндер

АП. 01


Еңбекті қорғау және 

өнеркәсіп экологиясының 

негіздері

Еңбекті қорғау бойынша ҚР 

заңдылықтарының негіздері. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 

қызметкермен жұмысты 

ұйымдастыру. Қызметкердің 

құқығы мен міндеттері. 

Бақытсыз жағдайларды талдау. 

Өндіріс алаңдары мен жұмыс 

орындарындағы, жабдықтарға, 

аспаптарға, еңбек қауіпсіздігі 

бойынша талаптар. Адамға 

зиянды факторлардың әсері. 

Қауіпті техникалық жүйелер мен 

технологиялық процестерден 

қоғану әдістері мен тәсілдері. 

Кәсіптік қызметте қауіпсіз еңбек 

жағдайларын қамтамасыз 

етудің ерекшеліктері. ҚР 

экологиялық кодексі. Химиялық 

өндірісінде зиянды заттарды 

тудыру көздері. Атмосферадағы 

қалдықтарды тазарту туралы 

негізгі мағлұматтар. Шаң-тозаң 

тұту жабдықтарын жіктеу. 

Техникалық сипаттамасы, 

қызмет принципі және 

қолдану аймағы. Химиялық 

өндірісі қалдықтарын азайту 

үшін қолданылатын әдістер 

және аппараттар, химиялық 

өнімдерді тұту және қайта 

өңдеу. Аспирациялық жүйелер 

сызбалары. Ақаба сулар-

ды тазарту туралы жалпы 

мағлұматтар. Ақаба суларды 

жіктеу. Өндірістік суларды 

биохимиялық тазарту. Өндіріс 

қалдықтарын қайта пайдалану 

туралы түсінік. Экологиялық 

қауіпсіз технологияларды 

құрудың жалпы бағыттары. 

Кәсіпорында табиғатты қорғау 

қызметін ұйымдастыру.Білімдер: өндірісте еңбекті 

қорғаудың құқықтық, нормативтік 

және ұйымдастырушылық 

негіздерін; өндірістің қауіпті фак-

торларын, өндірістік жарақат пен 

кәсіптік ауырулардың себептерін; 

жеке қорғану құралдарын, 

қызымет көрсету жабдықтарында 

жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерін, өртқауіпті орындарда 

және өрт болған жағдайдағы мінез-

құлық ережелерін; ҚР экологиялық 

кодексінің негізгі баптарын, шаң 

тұтқыш жабдықтардың түрлері 

мен сипаттамасын; шаң тұтқыш 

жабдықтардың қызымет көрсетуі 

бойынша қауіпсіздік шарасын; шу 

деңгейін азайту бойынша шаралар; 

ақаба суларды тазарту тәсілдерін; 

табиғатты қорғау қызыметінің мәнін 

және қолданысын.

Іскерліктер: қоршаған орта мен 

қызметкер үшін қауіпті өндірістік 

жағдайлар дәрежесін бағалауда; 

жеке қорғану және өртке қарсы 

қауіпсіздік құралдарын қолдануда; 

зардап шеккен адамға алғашқы 

дәрігерлік көмек көрсетуде.

БҚ 8


БҚ 9

(Жалғасы 15-бетте) 

22 ТАМЫЗ 2017 жЫл

15

РЕСМИ


ҚазаҚстан Республикасы

ауыл шаРуашылығы министРлігінің бұйРығы

2016 жылғы 21 қыркүйек             №395              Астана қаласы«Ормандардағы өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы 

министрінің 2015 жылғы 23 қазандағы № 18-02/942 

бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:

1. «Ормандардағы өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 23 қазандағы №18-02/942 бұйрығына (Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12351 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 

желтоқсанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай толықтырулар 

енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ормандардағы өрт қауіпсіздігі қағидалары:

мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:

«11-1. Мемлекеттік орман иеленушiлер өрт қаупi бар маусым басталғанға дейін өрт қаупi 

бар маусымға дайындалуды жүзеге асырады.

Өрт  қаупi  бар  маусымға  дайындалу  кезінде  өрт  сөндіру  техникасына,  жабдықтарға, 

мүкәммалға,  көлік  және  байланыс  құралдарына  түгендеу  жүргізіледі,  олардың  Қазақстан 

Республикасы  Ауыл  шаруашылығы  министрінің  2015  жылғы  20  шілдедегі  №  18-02/664 

бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11995 болып 

тіркелген) бекітілген Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман қорын күзету, қорғау, пай-

далану, ормандарды молықтыру және орман өсіру бойынша нормалар мен нормативтерге 

сәйкестігі айқындалады.

Мемлекеттік  орман  иеленушілердің  өрт  қаупі  бар  маусымға  дайындық  дәрежесі  осы 

Қағидаларға 1-1-қосымшаға сәйкес айқындалады. 

Өрт  қаупі  бар  маусымға  дайындық  туралы  ақпаратты  уәкілетті  орган  ведомствосы 

мемлекеттік орман иеленушілердің қарамағындағы ұйымдарға жібереді.»;

осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес 1-1-қосымшамен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен мыналарды:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін  күнтізбелік  он  күн  ішінде  оның  көшірмесінің  мерзімді  баспа  басылымдарына  және 

«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

нормативтік  құқықтық  актілерінің  Эталондық  бақылау  банкіне  енгізу  үшін  Республикалық 

құқықтық ақпарат орталығына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интер-

нет-ресурсына  және  мемлекеттік  органдардың  интранет  порталына  орналастырылуын 

қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал