ҚазаҚстан Республикасы инвестициялаР және даму министРлігінің бұйРығыжүктеу 2.78 Mb.

бет4/29
Дата14.09.2017
өлшемі2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

АП. 00

Арнайы пәндер

470 288 132 503,4

АП. 01


Еңбекті қорғау және өнеркәсіп 

экологиясының негіздері

+

+

7262

10

3АП. 02

Химиялық-технологиялық 

процестерді моделдеу негіздері

+

3636

3

АП. 03Жоғарғымолекулалы және 

жоғарғыбелсенді қосылыстар мен 

құрылғылардың технологиясы 

және жабдықтар

+ + + + 200 140 30

30 3,4


АП. 04

Өндірісті техникалық талдау және 

бақылау

+

9010

80

4АП. 05

Өндірісті ұйымдастыру және жо-

спарлау

+

+ + 7240

12

20 4(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 

пәндер*

42-

460*

ӨО және 

КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік 

практика

1746

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО. 01


Танысу практикасы

72

ӨО. 02Зертханалық жұмыстар техникасы

108


ӨО. 03

Слесарлық практика

72

ӨО. 04


Жоғарғымолекулалы 

қосылыстардың синтезі бойынша 

практикумы

108


ӨО. 05

Арнайы технология практикумы

72

КП. 00

Кәсіптік практика

1314

КП. 01


Бастапқы кәсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы

288

КП. 02


Өндірістік технологиялық практика

504


КП. 03

Диплом алды практикасы, соның 

ішінде дипломдық жобаны 

орындау


522

АА. 00

Аралық аттестаттау 

198

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА. 01


Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА. 02(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау 

және біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы:

6588

Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - 

әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП 

– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – 

өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-

тау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; 

Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 

болып табылады. Бақылау нысандары (курстық (жоба) жұмыс, бақылау жұмысы, емтихан, 

сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың 

ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, оның ішінде жұмыс 

берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы 

пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: дипломдық жобаны қорғау.

Оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту  құралдарының  тізімі  шамамен  тиісті 

мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты  оқу  орнын  жабдықтау  үшін  оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту 

құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 

серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-

ке  алғанда,IT-технологиялар,  3D-технологиялар,  АКТ,  қашықтықтық,  модульдік,  дуалдық, 

кредиттік оқытуды ескеру қажет.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы

№ 384 бұйрығына 163-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 

техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай газ және химия өндірісі

Мамандығы: 0818000 – Химиялық өндірістің технологиясы (бейін бойынша)

Біліктілігі: 081801 3 – Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

жалпы орта білім базасындаЦиклдер 

және 

пәндер-

дің 

индексі

Циклдер

және

пәндердің

атаулары

Бақылау 

нысаны

Оқу уақытының 

көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығ

ы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертхана-

лық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

23 4 5 6

7

89

10

11ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пәндер 

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік 

шетел тілі, дене тәрбиесі, 

Қазақстан тарихы)484

1,2,3

ӘЭП. 00 Әлеуметтік-экономикалық 

пәндер (мәдениеттану, филосо-

фия негіздері, экономика негіздері, 

әлеуметтану және саясаттану 

негіздері, құқық негіздері)180

1,2

ЖКП. 00 Жалпы кәсіптік пәндер

1200 695 475 30 1,2,3

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу

+

3636

3

ЖКП. 02 Сызу+ +

104


104

1

ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері+ +

92

6230

1

ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен электротехника

+ +


64

44

201

ЖКП. 05 Физикалық және коллоидтық 

химия 

+ + +


130 106 24

1,2


ЖКП. 06 Аналитикалық химия

+

+112 22

90

1ЖКП. 07 Органикалық химия

+ + +


138 100 38

1

ЖКП. 08 Химия өнеркәсібінің процестері мен аппараттары

+ + + + 152 86

36

30 1,2


ЖКП. 09 Жалпы химиялық технология

+ +


84

68

162

ЖКП. 10 Конструкциялық материалдар

+

75

5916

1

ЖКП. 11 Химиялық өндірістің технологиялық процестерін авто-

маттандыру негіздері

+ +

72

6210

2

ЖКП. 12 Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

+

6050

10

1ЖКП. 13 Қолданбалы информатика

+

4545

1

ЖКП. 14 Менеджмент негіздері+

36

362

АП. 00

Арнайы пәндер

470 288 132 50 2,3

АП. 01


Еңбекті қорғау және өнеркәсіп 

экологиясының негіздері

+

+

7262

10

2АП. 02

Химиялық-технологиялық 

процестерді моделдеу негіздері

+

3636

2

АП. 03Жоғарғымолекулалы және 

жоғарғыбелсенді қосылыстар мен 

құрылғылардың технологиясы 

және жабдықтар

+ + + + 200 140 30

30 2,3


АП. 04

Өндірісті техникалық талдау және 

бақылау

+

9010

80

3АП. 05

Өндірісті ұйымдастыру және жо-

спарлау

+

+ + 7240

12

20 3БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 

пәндер*

42-

460*

ӨО және 

КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік 

практика

1728

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

414

ӨО. 01


Танысу практикасы

72

ӨО. 02Зертханалық жұмыстар техникасы

90

ӨО. 03Слесарлық практика

72

ӨО. 04Жоғарғымолекулалы 

қосылыстардың синтезі бойынша 

практикумы

108


ӨО. 05

Арнайы технология практикумы

72

КП. 00

Кәсіптік практика

1314

КП. 01


Бастапқы кәсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы

288

КП. 02


Өндірістік технологиялық практика

504


КП. 03

Диплом алды практикасы, соның 

ішінде дипломдық жобаны 

орындау


522

АА. 00

Аралық аттестаттау 

144

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА. 01


Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА. 02(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау 

және біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы

4960

Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - 

әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП 

– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – 

өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-

тау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; 

Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 

болып табылады. Бақылау нысандары (курстық (жоба) жұмыс, бақылау жұмысы, емтихан, 

сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың 

ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, оның ішінде жұмыс 

берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы 

пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: дипломдық жобаны қорғау.

Оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту  құралдарының  тізімі  шамамен  тиісті 

мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты  оқу  орнын  жабдықтау  үшін  оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту 

құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 

серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-

ке  алғанда,IT-технологиялар,  3D-технологиялар,  АКТ,  қашықтықтық,  модульдік,  дуалдық, 

кредиттік оқытуды ескеру қажет.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы

№ 384 бұйрығына 164-қосымша 

0818000 – Химиялық өндірістің технологиясы (бейін бойынша) мамандығы бойын-

ша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары

Пәндер циклы және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұны (орта 

буын маманы 081801 3 – Техник-технолог «Биохимиялық өндіріс» сала бойынша)

Циклдің 

индексі 

(пән)

Пәннің, практиканың атауы 

және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, шеберліктер 

мен дағдылар

Қалып-

тасатын 

құзы-

реттер 

коды

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01


Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Кәсіби тілдің рөлі. Мамандық 

бойынша терминология. Кәсіби 

бағдардағы мәтіндердің оқу 

техникасы және аудармасы 

(сөздікпен). Мамандық 

бойынша бағытталған 

тақырыпқа диалог құру, әңгіме 

құрастыру.

Білімдер: кәсіби бағыттағы мәтінді 

оқу және аудару (сөздікпен) үшін 

қажетті қазақ және орыс тілдері 

бойынша лексикалық және 

грамматикалық минимумы.

Іскерліктер: кәсіптік лексиканы 

сауатты қолдануда, өзінің кәсіптік 

қызметінде қазақ, орыс тілдерінен 

алған білімдерін пайдалана алуда.

БҚ 1

ЖГП. 02


Кәсіптік шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік 

тілдердің негіздері: кәсіби 

лексика, фразеологиялық 

тіркестер мен терминдер. 

Кәсіби бағыттағы мәтінді аудару 

(сөздікпен) техникасы. Кәсіби 

қарым-қатынас.Білімдер: кәсіби қатынастар үшін 

қажетті мамандық бойынша лек-

сика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер: кәсіби бағыттағы 

қатыната және мәтінді оқуда, ау-

дару (сөздікпен) үшін қажетті 

грамматикалық минимумдарды 

қолдануда.

БҚ 1


ЖГП. 03

Дене шынықтыру

Маманды дайындаудағы дене 

шынықтырудың ролі, оның 

салауатты өмір салтындағы 

маңызы. Дене шынықтырудың 

әлеуметтік – биологиялық және 

психо-физиологиялық негіздері. 

Өзін-өзі жетілдірудің физикалық 

және спорттық негіздері: ақыл-

ой және физикалық жұмысқа 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін 

дене тәрбиесінің құралдары.Білімдер: салауатты өмір 

салтының негіздерін, ұйықтау 

тәртібін және физикалық жүктемені, 

дұрыс тамақтануды.Іскерліктер: денсаулықты 

нығайту үшін, өмірлік және кәсіби 

табыстарға жету үшін дене 

шынықтыру-спорттық қызметті пай-

далануды, және дене шынықтыруды 

өзіндік жетілдіруде.

БҚ 7

ЖГП. 04 Қазақстан тарихы

ӘЭП. 00 Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП. 01


Мәдениеттану

Мәдениет түсінігі. Мәдениет 

және өркениет. Мәдениеттің 

формасы мен түрлері. 

Әлемнің негізгі тарихи-мәдени 

орталықтары. Қазақстан 

аумағындағы мәдениеттер мен 

өркениеттер. Әртүрлі тарихи 

кезендердегі Қазақстанның 

тарихи мәдиниеті. Қазіргі 

кезеңдегі Қазақстанның 

ғылымы мен мәдениеті. Діннің 

мазмұны және оның рөлі. Дiннiң 

шығу тегi және оның түрлері. 

Христианның және исламның 

негізгі жағдайлары.Білімдер: мәдениеттің түсініктері, 

формалары және қызметтері, негізгі 

әлемдік өркениеттер, әлемдік 

діндер; Қазақстан халықтарының 

мәдениетін және оларды дамыту 

болашақтарын.Іскерліктер: мәдениеттің негізгі 

даму кезеңдерін қазіргі заманғы 

мәдиниеттегі процестерімен салы-

стыруды.


БҚ 2

ӘЭП. 02


Философия негіздері

Философия және оның 

қоғамдағы рөлі. Философияның 

тарихи түрлері. Болмыс. 

Материя. Диалектика және 

оның баламалары. Қоғамды 

филисофиялық түсіну. Қоғам 

өздігінен даму жүйе ретінде. 

Адам болмысы философия 

мәселелері ретінде: жеке 

тұлға, бостандық және 

жауапкершілік. Сана сезім 

бұл шағылысу және қызмет, 

тану және шығармашылық. 

Философияның өнегелі 

мәселелері.Білімдер: ғылыми түсінудің негізгі 

әдістерін; диалектика заңдары мен 

дәрежелерін; болмыстың түрлерін; 

сананың қасиеті мен құрылымы.Іскерліктер: диалектиканың 

заңдары мен дәрежелері көзқара-

сында әлеуметтік және кәсіптік 

жағдайларды талдауды; арнайы 

пәндерді оқу кезінде және тәжіри-

белік оқуда ғылыми таным әдістерін 

қолдануды; жаратылыстану - 

ғылымдарын және арнай пәндерді 

оқыған кезде салыстырмалылық 

теорияны қолдануды; өз тiршiлiк 

әрекетiнде әдеп пен болмыс 

ұғымдарын қолдануды.

БҚ 2

ӘЭП. 03


Экономика негіздері 

Қазақстан Республикасындағы 

экономикалық жағдай. Эконо-

мика және оның негізгі мәсе-

ле лері. Микроэкономика. 

Ресурстар. Нарықтық баға құры-

лым механизмі. Бәсекелестік. 

Фирма қызметінің экономикалық 

негіздері. Монополияға 

қарсы реттеушілік. Халық 

табысы. Әлеуметтік-эконо-

микалық мәселелерді реттеу. 

Макроэкономика. Ел экономи-

касының кұрылымы. Қаржы. 

Несие-ақша және салық жүйесі. 

Инфляциялық процестер. 

Жұмыссыздық. Экономикалық 

өсу мәселелері. Қазақстан 

экономикасындағы микро- және 

макроэкономикалық мәселелер. 

Еңбекті халықаралық бөлу. 

Сауданың, қызмет көрсетудің 

және валюталардың әлемдік 

нарығы. Бизнес негіздері.Білімдер: экономикалық теорияның 

жалпы ережелерін, Қазақстандағы 

экономикалық жағдайдың негізгі 

кезеңдерін; елдің экономикалық 

құрылымын, әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді реттеу 

кезеңдерін.

Іскерліктер: аймақ пен ел 

масштабындағы ағымдағы 

әлеуметтік-экономикалық 

жағдайларды бағалауды; саладағы 

экономикалық жағдайды талдау 

үшін қажетті ақпараттарды табуды 

және пайдалануды.

БҚ 6


ӘЭП. 04

Саясаттану және әлеуметтану 

негіздері Әлеуметтанудың 

негізгі түсініктері мен дәреже-

лері. Әлеуметтік және этноұлт-

тық қатынастар. Жеке тұлға 

қоғамдық қатынастардың 

субъектісі мен объектісі ретінде. 

Қоғамның әлеуметтік құры-

лымы. Әлеуметтік жанжалдар, 

оларды шешу механизмі. 

Саясат танудың негізгі түсінік-

тері мен дәрежелері. Саясат 

және саяси билік. Саяси жүйе. 

Мемлекет - саяси жүйенің 

негізгі түйіні. Саяси партиялар 

және қозғалыстар. Сыртқы сая-

си қызмет және дүниежүзілік 

саяси процесс.

Білімдер: әлеуметтану мен 

саясаттанудың негізгі түсініктері 

мен дәрежелерін, саяси режімдерін

Қазақстандағы негізгі саяси партия-

ларды және әлемдік қауымдастық; 

әлеуметтік жанжалдардың 

себептерін.

Іскерліктер: қоғамдық қарым 

қатынастарды салыстыру мен 

талдаудың, олардың дамуына 

субъект және объект көзқарасында 

қарауды.

БҚ 2


ӘЭП. 05

Құқық негіздері 

Құқық: түсінігі, жүйесі, көздері. 

Қазақстан Республикасының 

Конституциясы - құқық жүйесінің 

ядросы. Адам құқығының 

жалпы бірдей декларациясы. 

Жеке тұлға, құқық, құқықтық 

мемлекет. Заң жауапкершілігі 

және оның түрлері. Құқықтың 

негізгі салалары. Қазақстан 

Республикасының сот жүйесі. 

Құқық қорғау органдары.Білімдер: адамның және азаматтың 

құқығы мен бостандығын, оларды 

іске асыру механизімдері: кәсіптік 

қызмет шеңберінде құқықтық және 

өнегелі-этикалық нормалар.

Іскерліктер: маманның кәсіптік 

қызметін регламенттейтін 

нормативтік-құқықтық құжаттарды 

пайдалануды.

БҚ 4

ЖКП. 00 Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01


Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу

Құжаттар, олардың қолданысы 

мен құжаттандыру әдістері. 

Құжаттама жүйесі, құжаттардың 

құрылысы. Іс қағаздарын 

жүргізуді ұйымдастыру 

және технологиясы. Істерді 

ұймдастыру және құру тәртібі.Білімдер: құжаттардың қолданы-

сын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу 

ережесін; құжаттарды құру әдістерін 

және қызметтерін; оргтехника құ-

ралдарының жалпы сипаттамасын, 

оларды кәсіпорынның ұйымдастыру 

және басқару процестеріне еңгізуді 

және қолдануды.Іскерліктер: іскерлік қағаздарды 

құру: өтініш, бұйрықтар, қызыметтік 

хаттар және т.б.; құжаттармен жұ-

мысты ұйымдастыру, тіркеу, олар-

дың есебін жүргізу, қазіргі заманға 

сай оргтехниканы пайдалануды.

БҚ 1

БҚ 4


ЖКП. 02

Сызу ҚҚБЖ, МС түсінігі.

ҚҚБЖ-не сәйкес сызуларды 

графикалық рәсімдеу. Сызба 

сызықтары, сызбалардың 

пішімдері. Сызбаларға жазу-

лар ды орындау. Масштабтар. 

Өлшемдерін салу. Бөлшектер-

дің контурларын орындау 

әдістері. Техникалық су-

рет. Сыз балы геометрия 

мен жобалық сызу негіздері. 

Техникалық сызу. Сызбаларды 

орындаудың жалпы ережелері; 

бөлшектердің түрлері, тіліктері, 

қималары, кескіні мен белгілері, 

мамандықтар бойынша нобай-

лар, сызбалар, нормативтік-

техникалық құжаттама. 

Бөлшектердің сызбалары мен. 

Құрастырма сызбаларды оқу 

мен бөлшектеу. Машиналы 

графиканың әдістері мен 

құралдары.

Білімдер: құрылымдау 

құжаттардың бірыңғай жүйесін 

(ҚҚБЖ), сызбалар мен нобайлар-

ды орындаудың әдістерін және 

тәсілдерін; сызбалы геометрия мен 

жобалық сызу негіздерін.Іскерліктер: мамандық бойынша 

сызуларды, нобайларды және сыз-

баларды орындау мен оқуды, соның 

ішінде компьютерлік графиканың 

әдістерімен.

КҚ 3.1.1


КҚ 3.1.8

ЖКП. 03


Техникалық механика негіз-

дері Статика. Статика аксиома-

лары. Күш жөнінде түсінік. Күшті 

анықтайтын элементтер. Күштің 

шамасын өлшеу. Күш жүйесі. 

Ауырлық центрі. Қималардың 

ауырлық центрлерінің орнала-

суы. Қималардың геометриялық 

сипаттамалары. Тепе-теңдік 

орнықтылығы. Күштер моменті. 

Ортадан тепкіш және ортадан 

тартқыш күштер. Материалдар 

кедергісі. Пішінсіздену күйінің 

түрлері: созылу (сығылу), 

қозғалту, ширату, иілу, күрделі 

пішінсіздену. Беріктікке, 

қаттылыққа және орнықтылыққа 

есептеу. Динамика және 

кинематика элементтері. 

Нүкте қозғалысының түрлері. 

Денелердің жәй қозғалысы. 

Ілгермелі және айналмалы 

қозғалыстың кинематикалық си-

паттамасы. Жұмыс және қуат. 

Пайдалы әсер коэффициенті. 

Үйкеліс. Үйкелістің техникадағы 

рөлі. Аксиомалар және дина-

мика заңдары. Механизімдер 

мен машиналардың тетіктері. 

Жай механизімдерді техника-

да қолдану. Беріліс түрлері. 

Беріліс қатынасы. Қозғалыстың 

қайта жаңару механизімдері: 

қосиінді-бұлғақ механизімі, 

бағдартқыш механизімі; олар-

дың қолданысы мен құрылғысы. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал