ҚазаҚстан Республикасы инвестициялаР және даму министРлігінің бұйРығыжүктеу 2.78 Mb.

бет3/29
Дата14.09.2017
өлшемі2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

АП. 00

Арнайы пәндер

643 427 166 50 2,3

АП. 01


Еңбекті қорғау және өнеркәсіп 

экологиясының негіздері

+

+

7262

10

2АП. 02

Химиялық-технологиялық 

процестерді моделдеу негіздері

+

3636

2

АП. 03Жарық сезгiш материалдар 

өндірісінің технологиясы мен 

жабдықтар

+ + + + 147 87

30

30 2,3


АП. 04

Төсеніштердің және магниттi 

арқаулар өндiрiсінің технологиясы

+ + +

128 108 202

АП. 05


Кинофотопроцесстер және ма-

териалдар

+

+

9884

14

2АП. 06

Жарық сезгiш материалдар, 

магниттік тасымалдағыштар және 

полимерлі материалдар өндірісі 

технологиясы квалиметриясының 

негіздері

+

90

1080

3

АП. 07Өндірісті ұйымдастыру және жо-

спарлау


+

+ + 72


40

12

20 3БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 

пәндер*

42-


465*

ӨО және 

КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік 

практика

1692

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

378

ӨО. 01


Танысу практикасы

72

ӨО. 02Зертханалық жұмыстар техникасы

90

ӨО. 03Органикалық синтез бойынша 

практикумы 

108

ӨО. 04


Арнайы технология практикумы

108


КП. 00

Кәсіптік практика

1314

КП. 01


Бастапқы кәсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы

288

КП. 02


Өндірістік технологиялық практика

504


КП. 03

Диплом алды практикасы, соның 

ішінде дипломдық жобаны 

орындау


522

АА. 00

Аралық аттестаттау 

180

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА. 01


Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА. 02(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау 

және біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы:

4960

Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - 

әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП 

– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – 

өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-

тау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; 

Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 

болып табылады. Бақылау нысандары (курстық (жоба) жұмыс, бақылау жұмысы, емтихан, 

сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың 

ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, оның ішінде жұмыс 

берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы 

пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: дипломдық жобаны қорғау.

Оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту  құралдарының  тізімі  шамамен  тиісті 

мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты  оқу  орнын  жабдықтау  үшін  оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту 

құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 

серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-

ке  алғанда,IT-технологиялар,  3D-технологиялар,  АКТ,  қашықтықтық,  модульдік,  дуалдық, 

кредиттік оқытуды ескеру қажет.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы

№ 384 бұйрығына 160-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 

техникалық және кәсіптік білімБілім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай газ және химия өндірісі

Мамандығы: 0818000 – Химиялық өндірістің технологиясы (бейін бойынша)

Біліктілігі: 081801 3 – Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасындаЦиклдер 

және 

пәндер-

дің 

индексі

Циклдер

және

пәндердің

атаулары

Бақылау 

нысаны

Оқу уақытының 

көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығ

ы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертхана-

лық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

23 4 5 6

7

89

10

11ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пәндер

1448

1,2

ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пәндер 

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік 

шетел тілі, дене тәрбиесі)

408

2,3,4

ӘЭП. 00


Әлеуметтік-экономикалық 

пәндер (мәдениеттану, фило-

софия негіздері, экономика 

негіздері, әлеуметтану және сая-

саттану негіздері, құқық негіздері)180

1,2,3

ЖКП. 00 Жалпы кәсіптік пәндер

1024 637 357 30 1,2,3,4

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу

+

3636

4

ЖКП. 02 Сызу+ +

104


104

1,2


ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері

+ +


93

63

302

ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника

+ +


80

60

202

ЖКП. 05 Кремний химиясы

+

+

8064

16

2ЖКП. 06 Қиын балқитын бейметалл және 

силикатты қосылыстардың 

физикалық химиясы

+ + +


131 95

36

2,3ЖКП. 07 Жылутехника негіздері және жы-

лутехника жабдықтары

+ + + + 165 97

38

30 2,3ЖКП. 08 Құрылыс ісінің негіздері

+

5656

3

ЖКП. 09 Материалтану және конструкциялық материалдар

+ +


60

44

162

ЖКП. 10 Химиялық өндірістің 

технологиялық процестерін авто-

маттандыру негіздері

+ +

72

6210

3

ЖКП. 11 Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

+

6054

6

3ЖКП. 12 Қолданбалы информатика

+

4545

2

ЖКП. 13 Менеджмент негіздері+

42

423

АП. 00

Арнайы пәндер

636 416 170 50 2,3,4

АП. 01


Еңбекті қорғау және өнеркәсіп 

экологиясының негіздері

+

+

8468

16

3АП. 02

Силикаттардың жалпы техно-

логиясы

+ + +


130 98

32

2,3АП. 03

Химиялық-технологиялық 

процестерді моделдеу негіздері

+

3636

3

АП. 04Қиын балқитын бейметалл 

силикатты материалдар 

мен бұйымдары өндірісінің 

технология сы мен жабдықтар

+ + + + 224 164 30

30 2,3


АП. 05

Өндірісті техникалық талдау және 

бақылау

+

9010

80

4АП. 06

Өндірісті ұйымдастыру және 

жоспарлау

+

+ + 7240

12

20 4БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 

пәндер*

48-

463*

ӨО және 

КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік 

практика

1746

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО. 01


Танысу практикасы

72

ӨО. 02Зертханалық жұмыстар техникасы

108


ӨО. 03

Слесарлық практика

72

ӨО. 04


Қиын балқитын бейметалл және 

силикатты материалдар мен 

бұйымдарды химиялық талдау 

бойынша практикумы

108

ӨО. 05


Арнайы технология практикумы

72

КП. 00Кәсіптік практика

1314

КП. 01


Бастапқы кәсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы

288

КП. 02


Өндірістік технологиялық практика

504


(жалғасы 14-бетте) 

14

 22 ТАМЫЗ 2017 жЫл

ресми

КП. 03


Диплом алды практикасы, соның 

ішінде дипломдық жобаны 

орындау

522


АА. 00

Аралық аттестаттау 

198

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА. 01


Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА. 02(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау 

және біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы:

6588

Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - 

әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП 

– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – 

өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-

тау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; 

Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 

болып табылады. Бақылау нысандары (курстық (жоба) жұмыс, бақылау жұмысы, емтихан, 

сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың 

ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, оның ішінде жұмыс 

берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы 

пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: дипломдық жобаны қорғау.

Оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту  құралдарының  тізімі  шамамен  тиісті 

мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты  оқу  орнын  жабдықтау  үшін  оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту 

құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 

серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-

ке  алғанда,IT-технологиялар,  3D-технологиялар,  АКТ,  қашықтықтық,  модульдік,  дуалдық, 

кредиттік оқытуды ескеру қажет.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы

№ 384 бұйрығына 161-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 

техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай газ және химия өндірісі

Мамандығы: 0818000 – Химиялық өндірістің технологиясы (бейін бойынша)

Біліктілігі: 081801 3 – Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

жалпы орта білім базасындаЦиклдер 

және 

пәндер-

дің 

индексі

Циклдер

және

пәндердің

атаулары

Бақылау 

нысаны

Оқу уақытының 

көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығ

ы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертхана-

лық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

23 4 5 6

7

89

10

11ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пәндер 

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік 

шетел тілі, дене тәрбиесі, 

Қазақстан тарихы)488

1,2,3

ӘЭП. 00 Әлеуметтік-экономикалық 

пәндер (мәдениеттану, филосо-

фия негіздері, экономика негіздері, 

әлеуметтану және саясаттану 

негіздері, құқық негіздері)180

1,2

ЖКП. 00 Жалпы кәсіптік пәндер

1024 637 357

30 1,2,3

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу

+

3636

3

ЖКП. 02 Сызу+ +

104


104

1

ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері+ +

93

6330

1

ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен электротехника

+ +


80

60

201

ЖКП. 05 Кремний химиясы

+

+

8064

16

1ЖКП. 06 Қиын балқитын бейметалл және 

силикатты қосылыстардың 

физикалық химиясы

+ + +


131 95

36

1,2ЖКП. 07 Жылутехника негіздері және жылу-

техника жабдықтары

+ + + + 165 97

38

30 1,2ЖКП. 08 Құрылыс ісінің негіздері

+

5656

2

ЖКП. 09 Материалтану және конструкциялық материалдар

+ +


60

44

161

ЖКП. 10 Химиялық өндірістің 

технологиялық процестерін авто-

маттандыру негіздері

+ +

72

6210

2

ЖКП. 11 Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

+

6054

6

2ЖКП. 12 Қолданбалы информатика

+

4545

1

ЖКП. 13 Менеджмент негіздері+

42

422

АП. 00

Арнайы пәндер

636 416 170

50 1,2,3

АП. 01


Еңбекті қорғау және өнеркәсіп 

экологиясының негіздері

+

+

8468

16

2АП. 02

Силикаттардың жалпы техно-

логиясы

+ + +


130 98

32

1,2АП. 03

Химиялық-технологиялық 

процестерді моделдеу негіздері

+

3636

2

АП. 04Қиын балқитын бейметалл си-

ликатты материалдар мен 

бұйымдары өндірісінің технология-

сы мен жабдықтар

+ + + + 224 164 30

30 2,3


АП. 05

Өндірісті техникалық талдау және 

бақылау

+

9010

80

3АП. 06

Өндірісті ұйымдастыру және жо-

спарлау

+

+ + 7240

12

20 3БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 

пәндер*

48-


463*

ӨО және 

КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік 

практика

1728

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

414

ӨО. 01


Танысу практикасы

72

ӨО. 02Зертханалық жұмыстар техникасы

90

ӨО. 03Слесарлық практика

72

ӨО. 04Қиын балқитын бейметалл және 

силикатты материалдар мен 

бұйымдарды химиялық талдау 

бойынша практикумы

108

ӨО. 05


Арнайы технология практикумы

72

КП. 00Кәсіптік практика

1314

КП. 01


Бастапқы кәсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы

288

КП. 02


Өндірістік технологиялық практика

504


КП. 03

Диплом алды практикасы, соның 

ішінде дипломдық жобаны 

орындау


522

АА. 00

Аралық аттестаттау 

144

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА. 01


Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА. 02(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау 

және біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы:

4960

Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - 

әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП 

– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – 

өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-

тау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; 

Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 

болып табылады. Бақылау нысандары (курстық (жоба) жұмыс, бақылау жұмысы, емтихан, 

сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың 

ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, оның ішінде жұмыс 

берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы 

пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: дипломдық жобаны қорғау.

Оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту  құралдарының  тізімі  шамамен  тиісті 

мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты  оқу  орнын  жабдықтау  үшін  оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту 

құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 

серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-

ке  алғанда,IT-технологиялар,  3D-технологиялар,  АКТ,  қашықтықтық,  модульдік,  дуалдық, 

кредиттік оқытуды ескеру қажет.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы

№ 384 бұйрығына 162-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 

техникалық және кәсіптік білімБілім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай газ және химия өндірісі

Мамандығы: 0818000 – Химиялық өндірістің технологиясы (бейін бойынша)

Біліктілігі: 081801 3 – Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасындаЦиклдер 

және 

пәндер-

дің 

индексі

Циклдер

және

пәндердің

атаулары

Бақылау 

нысаны

Оқу уақытының 

көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығ

ы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертхана-

лық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

23 4 5 6

7

89

10

11ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пәндер

1448

1,2

ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пәндер 

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік 

шетел тілі, дене тәрбиесі)

404

2,3,4

ӘЭП. 00 Әлеуметтік-экономикалық 

пәндер (мәдениеттану, филосо-

фия негіздері, экономика негіздері, 

әлеуметтану және саясаттану 

негіздері, құқық негіздері)180

1,2,3

ЖКП. 00 Жалпы кәсіптік пәндер

1200 695 475 30 1,2,3,4

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу

+

3636

4

ЖКП. 02 Сызу+ +

104


104

1,2


ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері

+ +


92

62

302

ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника

+ +


64

44

202

ЖКП. 05 Физикалық және коллоидтық 

химия 

+ + +


130 106 24

2,3


ЖКП. 06 Аналитикалық химия

+

+112 22

90

2ЖКП. 07 Органикалық химия

+ + +


138 100 38

2

ЖКП. 08 Химия өнеркәсібінің процестері мен аппараттары

+ + + + 152 86

36

30 2,3


ЖКП. 09 Жалпы химиялық технология

+ +


84

68

163

ЖКП. 10 Конструкциялық материалдар

+

75

5916

2

ЖКП. 11 Химиялық өндірістің технологиялық процестерін авто-

маттандыру негіздері

+ +

72

6210

3

ЖКП. 12 Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

+

6050

10

2ЖКП. 13 Қолданбалы информатика

+

4545

2

ЖКП. 14 Менеджмент негіздері+

36

3631   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал