ҚазаҚстан Республикасы инвестициялаР және даму министРлігінің бұйРығыжүктеу 2.78 Mb.

бет2/29
Дата14.09.2017
өлшемі2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

АП. 00

Арнайы пәндер

608 416


142 50 3,4

АП. 01


Еңбекті қорғау және өнеркәсіп 

экологиясының негіздері

+

+

6050

10

3АП. 02

Химиялық-технологиялық 

процестерді моделдеу негіздері

+

3636

3

АП. 03Пиротехникалық өндірістің техно-

логиясы мен жабдықтары

+ + + + 188 128 30

30 3,4


АП. 04

Арнайы заттардың технологиясы 

және қасиеті

+ +


70

60

103

АП. 05


Баллистика негiздерi және оқ-

дәрiлер дайындау

+ +

56

563

АП. 06


Арнайы зауыттар құрылғысының 

ережелері

+

36

363

АП. 07


Өндірісті техникалық талдау және 

бақылау


+

90

1080

4

АП. 08Өндірісті ұйымдастыру және жо-

спарлау


+

+ + 72


40

12

20 4БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 

пәндер*

41-


465*

ӨО және 

КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік 

практика

1746

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО. 01


Танысу практикасы

36

ӨО. 02Зертханалық жұмыстар техникасы

108


ӨО. 03

Слесарлық практика

72

ӨО. 04


Заттардың синтезі бойынша 

практикум

108

ӨО. 05


Пиротехникалық құрамдар мен 

заттардың зертханалық прак-

тикумы

108


КП. 00

Кәсіптік практика

1314

КП. 01


Бастапқы кәсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы

288

КП. 02


Өндірістік технологиялық практика

504


КП. 03

Диплом алды практикасы, соның 

ішінде дипломдық жобаны 

орындау


522

АА. 00

Аралық аттестаттау 

198

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА. 01


Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА. 02(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау 

және біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы:

6588

Ескерту: 

ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - әлеуметтік-

экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс 

берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік 

оқыту;  КП  –  кәсіптік  практика;  АА  –  аралық  аттестаттау;  ҚА  –  қорытынды  аттестаттау; 

КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; Ф – 

факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 

болып табылады. Бақылау нысандары (курстық (жоба) жұмыс, бақылау жұмысы, емтихан, 

сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың 

ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, оның ішінде жұмыс 

берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы 

пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: дипломдық жобаны қорғау.

Оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту  құралдарының  тізімі  шамамен  тиісті 

мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты  оқу  орнын  жабдықтау  үшін  оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту 

құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 

серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-

ке  алғанда,IT-технологиялар,  3D-технологиялар,  АКТ,  қашықтықтық,  модульдік,  дуалдық, 

кредиттік оқытуды ескеру қажет.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы

№ 384 бұйрығына 157-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 

техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай газ және химия өндірісі

Мамандығы: 0818000 – Химиялық өндірістің технологиясы (бейін бойынша)

Біліктілігі: 081801 3 – Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

жалпы орта білім базасындаЦиклдер 

және 

пәндер-

дің 

индексі

Циклдер

және

пәндердің

атаулары

Бақылау 

нысаны

Оқу уақытының 

көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығ

ы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертхана-

лық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

23 4 5 6

7

89

10

11ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пәндер 

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік 

шетел тілі, дене тәрбиесі, 

Қазақстан тарихы)456

1,2,3

ӘЭП. 00 Әлеуметтік-экономикалық 

пәндер (мәдениеттану, филосо-

фия негіздері, экономика негіздері

әлеуметтану және саясаттану 

негіздері, құқық негіздері)180

1,2

ЖКП. 00 Жалпы кәсіптік пәндер

1091 606 455 30 1,2,3

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу

+

3636

3

ЖКП. 02 Сызу+ +

104


104

1

ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері+ +

92

6230

1

ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен электротехника

+

64

4420

1

ЖКП. 05 Физикалық және коллоидтық химия

+ + +


131 107 24

1,2


ЖКП. 06 Аналитикалық химия

+

+112 22

90

1ЖКП. 07 Органикалық химия

+ + +


108 70

38

1ЖКП. 08 Химия өнеркәсібінің процестері 

мен аппараттары

+ + + + 152 86

36

30 1,2ЖКП. 09 Жалпы химиялық технология

+ +


70

60

102

ЖКП. 10 Конструкциялық материалдар

+

45

396

1

ЖКП. 11 Химиялық өндірістің технологиялық процестерін авто-

маттандыру негіздері

+ +

60

5010

2

ЖКП. 12 Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

+

3630

6

2ЖКП. 13 Қолданбалы информатика

+

4545

1

ЖКП. 14 Менеджмент негіздері+

36

362

АП. 00

Арнайы пәндер

608 416 142 50 2,3

АП. 01


Еңбекті қорғау және өнеркәсіп 

экологиясының негіздері

+

+

6050

10

2АП. 02

Химиялық-технологиялық 

процестерді моделдеу негіздері

+

3636

2

АП. 03Пиротехникалық өндірістің техно-

логиясы мен жабдықтары

+ + + + 188 128 30

30 2,3


АП. 04

Арнайы заттардың технологиясы 

және қасиеті

+ +


70

60

102

АП. 05


Баллистика негiздерi және оқ-

дәрiлер дайындау

+ +

56

562

АП. 06


Арнайы зауыттар құрылғысының 

ережелері

+

36

362

АП. 07


Өндірісті техникалық талдау және 

бақылау


+

90

1080

3

АП. 08Өндірісті ұйымдастыру және жо-

спарлау


+

+ + 72


40

12

20 3БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 

пәндер*

41-

465*

ӨО және 

КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік 

практика

1728

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

414

ӨО. 01


Танысу практикасы

36

ӨО. 02Зертханалық жұмыстар техникасы

90

ӨО. 03Слесарлық практика

72

ӨО. 04Заттардың синтезі бойынша 

практикум

108

ӨО. 05


Пиротехникалық құрамдар мен 

заттардың зертханалық прак-

тикумы

108


КП. 00

Кәсіптік практика

1314

КП. 01


Бастапқы кәсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы

288

КП. 02


Өндірістік технологиялық практика

504


КП. 03

Диплом алды практикасы, соның 

ішінде дипломдық жобаны 

орындау


522

АА. 00

Аралық аттестаттау 

144

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА. 01


Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА. 02(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау 

және біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы:

4960

Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - 

әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП 

– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – 

өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-

тау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; 

Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 

болып табылады. Бақылау нысандары (курстық (жоба) жұмыс, бақылау жұмысы, емтихан, 

сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың 

ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, оның ішінде жұмыс 

берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы 

пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: дипломдық жобаны қорғау.

Оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту  құралдарының  тізімі  шамамен  тиісті 

мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты  оқу  орнын  жабдықтау  үшін  оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту 

құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 

серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-

ке  алғанда,IT-технологиялар,  3D-технологиялар,  АКТ,  қашықтықтық,  модульдік,  дуалдық, 

кредиттік оқытуды ескеру қажет.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы 

№ 384 бұйрығына 158-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 

техникалық және кәсіптік білімБілім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай газ және химия өндірісі

Мамандығы: 0818000 – Химиялық өндірістің технологиясы (бейін бойынша)

Біліктілігі: 081801 3 – Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасындаЦиклдер 

және 

пәндер-

дің 

индексі

Циклдер

және

пәндердің

атаулары

Бақылау 

нысаны

Оқу уақытының 

көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығ

ы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертхана-

лық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

23 4 5 6

7

89

10

11ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пәндер

1448

1,2

ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пәндер 

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік 

шетел тілі, дене тәрбиесі)

379

2,3,4

ӘЭП. 00 Әлеуметтік-экономикалық 

пәндер (мәдениеттану, филосо-

фия негіздері, экономика негіздері, 

әлеуметтану және саясаттану 

негіздері, құқық негіздері)180

1,2,3

ЖКП. 00 Жалпы кәсіптік пәндер

1052 576 446 30 1,2,3,4

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу

+

3636

4

ЖКП. 02 Сызу+ +

104


104

1,2


ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері

+ +


92

62

302

ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника

+

64

4420

2

ЖКП. 05 Физикалық және коллоидтық химия

+ + +


131 107 24

2,3


ЖКП. 06 Аналитикалық химия

+

+112 22

90

2ЖКП. 07 Органикалық химия

+ + +


108 70

38

2ЖКП. 08 Химия өнеркәсібінің процестері 

мен аппараттары

+ + + + 152 86

36

30 2,3ЖКП. 09 Жалпы химиялық технология

+ +


70

60

103

ЖКП. 10 Химиялық өндірістің техноло-

гиялық процестерін автоматтан-

дыру негіздері

+ +

60

5010

3

ЖКП. 11 Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

+

4539

6

2ЖКП. 12 Қолданбалы информатика

+

4242

3

ЖКП. 13 Менеджмент негіздері+

36

364

АП. 00

Арнайы пәндер

643 427 166 50 3,4

АП. 01


Еңбекті қорғау және өнеркәсіп 

экологиясының негіздері

+

+

7262

10

3АП. 02

Химиялық-технологиялық 

процестерді моделдеу негіздері

+

3636

3

АП. 03Жарық сезгiш материалдар 

өндірісінің технологиясы мен 

жабдықтар

+ + + + 147 87

30

30 3,4


АП. 04

Төсеніштердің және магниттi 

арқаулар өндiрiсінің технологиясы

+ + +

128 108 203

АП. 05


Кинофотопроцесстер және ма-

териалдар

+

+

9884

14

3АП. 06

Жарық сезгiш материалдар, 

магниттік тасымалдағыштар және 

полимерлі материалдар өндірісі 

технологиясы квалиметриясының 

негіздері

+

90

1080

4

АП. 07Өндірісті ұйымдастыру және жо-

спарлау


+

+ + 72


40

12

20 4БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 

пәндер*

42-

465*

ӨО және 

КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік 

практика

1710

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

396

ӨО. 01


Танысу практикасы

72

ӨО. 02Зертханалық жұмыстар техникасы

108


ӨО. 03

Органикалық синтез бойынша 

практикумы 

108


ӨО. 04

Арнайы технология практикумы

108

КП. 00

Кәсіптік практика

1314

КП. 01


Бастапқы кәсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы

288

КП. 02


Өндірістік технологиялық практика

504


КП. 03

Диплом алды практикасы, соның 

ішінде дипломдық жобаны 

орындау


522

АА. 00

Аралық аттестаттау 

234

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА. 01


Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА. 02(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау 

және біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы:

6588

Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - 

әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП 

– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – 

өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-

тау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; 

Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 

болып табылады. Бақылау нысандары (курстық (жоба) жұмыс, бақылау жұмысы, емтихан, 

сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың 

ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, оның ішінде жұмыс 

берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы 

пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: дипломдық жобаны қорғау.

Оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту  құралдарының  тізімі  шамамен  тиісті 

мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты  оқу  орнын  жабдықтау  үшін  оқу-өндірістік  жабдықтар  және  техникалық  оқыту 

құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 

серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-

ке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, 

кредиттік оқытуды ескеру қажет.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы

№ 384 бұйрығына 159-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 

техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай газ және химия өндірісі

Мамандығы: 0818000 – Химиялық өндірістің технологиясы (бейін бойынша)

Біліктілігі: 081801 3 – Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

жалпы орта білім базасындаЦиклдер 

және 

пәндер-

дің 

индексі

Циклдер

және

пәндердің

атаулары

Бақылау 

нысаны

Оқу уақытының 

көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығ

ы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертхана-

лық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

23 4 5 6

7

89

10

11ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пәндер 

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік 

шетел тілі, дене тәрбиесі, 

Қазақстан тарихы)459

1,2,3

ӘЭП. 00 Әлеуметтік-экономикалық 

пәндер (мәдениеттану, филосо-

фия негіздері, экономика негіздері, 

әлеуметтану және саясаттану 

негіздері, құқық негіздері)180

1,2

ЖКП. 00 Жалпы кәсіптік пәндер

1052 576 446 30 1,2,3

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу

+

3636

3

ЖКП. 02 Сызу+ +

104


104

1

ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері+ +

92

6230

1

ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен электротехника

+

64

4420

1

ЖКП. 05 Физикалық және коллоидтық химия

+ + +


131 107 24

1,2


ЖКП. 06 Аналитикалық химия

+

+112 22

90

1ЖКП. 07 Органикалық химия

+ + +


108 70

38

1ЖКП. 08 Химия өнеркәсібінің процестері 

мен аппараттары

+ + + + 152 86

36

30 1,2ЖКП. 09 Жалпы химиялық технология

+ +


70

60

102

ЖКП. 10 Химиялық өндірістің 

технологиялық процестерін авто-

маттандыру негіздері

+ +

60

5010

2

ЖКП. 11 Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

+

4539

6

1ЖКП. 12 Қолданбалы информатика

+

4242

2

ЖКП. 13 Менеджмент негіздері+

36

3631   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал