Қазақстан республикасы білім және ғылымжүктеу 1.13 Mb.

бет1/12
Дата02.05.2017
өлшемі1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті Жоғары технологиялар және тұрақты даму институты 

Қолданбалы химия  кафедрасы 

 

 

  

 

 

Құрманалиева Д.Т.  

 

 “Кәсіптік педагогика”пәнi бойынша 

 

 

 ПӘННІҢ СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН  

ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК КЕШЕНI   

 

 

05В012000- кәсіптік білім беру мамандығы үшін 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Алматы, 2012 

 

  

“Кәсіптік    педагогика”  пәнінен  ҚазҰТУ  студенттеріне  арналған  оқу-әдістемелік жинағы. 

Мамандығы 05В012000;. Алматы: Қаз ҰТУ, 2011 ж.,   98 б. 

 

 

Құрастырушы :  аға оқытушы Құрманалиева Дария Тұңғышбайқызы

 

  

 

 Андатпа 

 

Бұл  ұсынылып  отырған  әдістемелік  бағдарлама    кәсіптік  педагогика пәні  бойынша  білімдерді  оқып  үйренуге    бағытталған.  Оқу  бағдарламасы 

оқылатын  пән    бағыты  туралы  мәлімет  алуға  мүмкіндік  береді,  курстың 

негізгі  құрылымдық  элементтерінен,  дәріс  сабақтардың  қысқа  тезистерінен, 

бақылау  тапсырмалар  тізімінен,  негізгі  және  қосымша  әдебиеттен  тұрады. 

Ұсынылатын  материал  мемлекеттік  стандарт  талабына  сай  құрылған,  оқу 

курсының құрылымы және мазмұнын ескере отырып құрастырылған. 

Кәсіптік  педагогика  пәнінің  негіздерін  қамтыған  әдістемелік 

бағдарлама  кәсіптік  мектептердің  оқу  процесінде  қолданылатын    оқытудың 

принциптеріне,  формаларына,  әдістеріне,  педагогикалық  технологияларға 

сондай-ақ    кәсіптік  мектептердің  оқу-тәрбие  жұмысы  мен  педагогикалық 

менеджмент мәселелерін қарастырады. 

 

  

 

  

 

 Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті , 2012 

 

Пән туралы мәлімет: Кәсіптік  педагогика Кредит саны  3 

Семестр  4        

Кеңсе:   қолданбалы химия кафедрасы 

Мекен-жайы: 050043, Алматы қаласы,  Сәтбаев көшесі 22 а,  

Бас оқу ғимараты: 1005 каб. 

Тел.: (727) 2-57-71-94  

Кафедрадағы жұмыс уақыты: 9-00 ден 17-00-ге дейін (1005 БОҒ) 


 

«5В012000- Кәсіптік білім беру » мамандығының студенттеріне арналған «Кәсіптік педагогика» пәні бойынша аға оқытушы Құрманалиева Дария 

Тұңғышбайқызы жазған курс бағдарламасына (Syiiabus), оқу-әдістемелік 

кешеніне 

 

П І К І Р   

 

 «5В012000- Кәсіптік білім беру » мамандығының студенттеріне арналған 

«Кәсіптік  педагогика»  пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені  З  кредит  мөлшеріне, 

оның ішінде  2  кредит  (30  сағат) дәрістерге,  1  кредит  (15  сағат)  тәжірибелік 

сабақтарға сәйкес жазылган. Дәрістер кең, ауқымды көлемде жазылған және 

негізгі  мәселелерді  қамтыған.  Бұл  пәнді  оку  барысында  пайдаланылатын 

әдебиеттер  негізінен  тек  орыс  тілінде  болғандықтан  дәрістердің  көлемді 

берілуі  орынды.  Дәрістердің  берілу  тілі  жатық,  әрі  ұғынықты.  Берілген 

тақырыптар өзара логикалық байланыста жазылған. 

Дәрістерде  берілген  теориялық  білім  тәжірибелік  сабақтар  мен 

студенттердің  өзіндік  жұмыстарында  дамытылып  жалғасын  табады. 

Силлабуста пәннің мақсаты мен міндеттері,олардың қысқаша мазмұны, әрбір 

сабақтың 

тақырыбы, 

өзіндік 


жұмыстарға 

арналған 

тапсырмалар, 

студенттірдің білімін бағалау критерийлері мен әдебиеттер тізімі келтірілген. 

Модульдер бойынша және аралық аттестацияға арналған сұрақтар курстың 

негізгі тақырыптарындағы басты мәселелерді қамтиды. 

Әр  тақырыпқа  арналған  әдебиет  тізімінде  қазақ  тіліндегі  жазылған 

оқулықтармен қатар орыс тіліндегі оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар 

берілген. 

   Аға  оқытушы  Д.Т.Құрманалиева  құрастырган  «Кәсіптік  білім  беру» 

мамандығының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешені мен силлабус 

кредиттік оку технологиясының талаптарына сәйкес жазылған жэне баспаға 

ұсынуға болады. 

  

  

Пікір беруші: 

Базалық білім беру институтының 

директорының орынбасары с.ғ.канд., 

доцент 

Нургалым К.С. 


  Пән туралы мәлімет: 

Атау: Кәсіптік  педагогика 

Кредит саны: 3 

Өткізу орны:   қолданбалы химия  кафедрасы. 

1 кесте 

Оқу жоспарынан көшірме 

Ку

рс 

Семест


р 

Кр

едитте

р 

Аптадағы академиялық сағаттар  

Бақы


ла

у т


үр

і 

Дәрістер 

Лаб.


 

Жұ

мы

ста


р 

Семи


на

рл

ар 

СӨ

Ж 

О

БСӨ

Ж

 Бар

лы

ғы Жазба 


ша 

 

1.3 Пререквизиттер: 

Оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім және тәжірибелер:  

-  кәсіптік педагогика жөнінде қарапайым түсініктерді игеру; 

-  қалыпты  құжаттар  мазмұнымен  танысу:  «Білім  жөніндегі  заң», 

«Жоғары  білім  жөніндегі  заң»,  «Ғылым  жөніндегі  заң»,  «2030  - 

Стратегиясы», үздіксіз білім беру жүйесін өркендету концепциясы. 

-    педагогика,  философия,жас  физиологиясы,психология  саясаттану  

салаларымен байланысы. 

1.4 Постреквизиттер: 

Пәнді  оқып  аяқтаған  соң  студент  төмендегідей  білім,  тәжірибе 

жинақтауы қажет: 

-

 Инженер -педагогтік қызметтің  педагогикалық негізін білу керек; 

-

 өзінің кәсіптік қызметін жақсы бағыттау үшін педагогикалық білімді 

қолдана білу; 

-

 

өндірістік жағдайларды талдауға қарапайым тәжірибе жүргізе білу; -

 

инженер  -  педагогтік  қызметтегі  техникалық  көріністі  ойлау,  рөлін түсіну; 

-

 өндірісте  практика  жүзінде  қолдануға  қажетті  негізгі  әдістерді, 

педагогикалық түсініктер жүйесін (теориялық қолдану денгейінде) игеру; 

-

 

кәсіптік  қызметті  болашақта  қолдану  үшін,  қоршаған  ортада фактілерді бөліп қарай  білу; 

-

 инженер-педагогтік  қызметтің  педагогика    саласында  алынған 

білімді болашақта практикалық қызметте қолдана білу.  1.5 Пәннің мақсаты. 

 кәсіптік  педагогикадан  жинақтаған  білімді  кәсіби  қызметте  тиімді 

пайдалану және меңгеру; 

 

кәсіптік  білім  беру  жүйесіндегі  оқыту  әдістері  мен    оны ұйымдастыру формаларымен танысу және  үйрену; 

  

кәсіптік сенімділік пен құзыреттілікті негізгі нысанға айналдыру

 

мамандардың біліктіліктерін арттырудың жаңа тұжырымдамаларын меңгеру; 

 инженер- педагогтік  кәсіптік біліліктілігін көтеруде педагогикалық 

білімді тиімді пайдалануға үйрету. Пәннің міндеттері: 

Болашақ мамандарды қоғам талабына сай білімді ғылымды жан-жақты 

жете  меңгерген,  оқу  мен  тәжірибені  ұштастыра  алатын  білікті  маман  етіп 

даярлау. 

 

2 кесте. 1.6 Тапсырмалардың орындалу кестесі және тізімі. 

Б

ақыла

у т


үрі

 

 Ж

ұм

ыс 

Түрі


 

 

 Жұмыстың тақырыбы 

Әде


би

ет

ке  

сілт


ем

е 

Орында

у 

 мерз

імі


 

Ағы


м

да

ғы бақыл

ау

 Р

ефера


тқ

а да


йын

дық


 

1.

 Тәрбие процесінде халықтық педагогиканы қолдану. 

2.

 Тәрбие  процесінде  Абай  мен  Ыбырайдың  әдеби 

және педагогикалық мұраларын қолдану. 

3.

 

Тәрбие процесінде 

Мағжан 


Жұмабаевтың 

педагогикалық мұраларын қолдану 

4.

 

Тәрбие туралы түсінік. 5.

 

Тұлғаның ұжымда дамуы. 6.

 

Оқушылар  ұжымындағы  педагогикалық  жетекшілік және өзін-өзі басқару 

7.

 Ғылымның қазіргі даму деңгейіндегі дидактика пәні 

және оның мақсаты. 

8.

 

Дидактика  және  әдістеме  және  олардың  өзара байланысындағы оқыту технологиялары. 

9.

 Педагогика  тарихындағы  дидактикалық  принциптер 

мәселесі. 

10.

 

Қазіргі  жағдайларда  қазақ  мектептерінде  білім  беру мазмұнының проблемалары . 

11.


 

 Жалпы орта білім беру мазмұны. 

12.

 

Кәсіптік  мектептерде  оқу  жоспарын  құрудың принциптері. 

13.


 

Білім беру мазмұнын таңдауда негізгі өлшемдер. 

14.

 

Білім  беру  мазмұнын  айқындайтын  нормативті құжаттардың мәні және оларға сипаттама. 

15.


 

Оқытуду ұйымдастыру  түрлерінің  даму тарихы. 

Қазіргі заманға сай сабақ және оның көптүрлілігі

 

Нег.: 4[5-528] 

7[12-585], 

8[10-511] 

Қос.: 


1[10-246] 

2[45-60] 

12апт

а 


 

Модуль бой

ы

нша ба

қыла


у 

1.

 Кәсіптік педагогиканың ғылым ретінде пайда 

болуының негізгі шарттары. 

2.

 

Кәсіптік  оқыту заңдылықтары. 3.

 

Кәсіптік педагогиканың зерттеу нысандары. 4.

 

Педагогика  тәрбие  туралы  ғылым  ретінде (салалары, негізгі ұғымдар, зерттеу әдістері). 

5.

 Педагогикалық жүйе құрылымдарының өзара 

байланысы. 

6.

 

Қазақстандағы  педагогикалық  ой-пікірдің даму кезеңдері.  

7.

 Педагогикалық  үрдіс,  педагогикалық  жүйе, 

педагогикалық әсер ету ұғымдары. 

8.

 

Басқару теориясының ұғымдары. 9.

 

Қазіргі кездегі кәсіптік педагогиканың басты міндеттері. 

10.


 

Бастауыш  және  орта  кәсіптік  білім  беру 

жүйелері. 

 

Нег.: 4[5-528] 

7[12-585] 

8[10-511] 

Қос.: 


1[10-246] 

2[4-560] 

4,9,11 

14 


аптал

ар 


Өз

ін

дік 

жұм


ыс

 

1. 

 Тәрбие процесінің негіздері. 

2.

 

Тәрбие заңдылықтары. 3.

 

Кәсіптік мектептерде 

тәрбиелеудің 

ерекшеліктері. 

4.

 Кәсіптік 

білім 


беру 

мекемелері 

контингентінің ерекшеліктері. 

5.

 Кәсіптік  білім  беретін  мекемелеріндегі 

оқушылар ұжымы. 

6.

 

Кәсіптік  мектептерде  кәсіби  бағдар  беру жүйесі. 

7.

 Кәсіптік 

мектеп 


оқушыларының 

шығармашылық іс-әрекетін дамыту. 

8.

 

Кәсіптік  білім  беру  менеджерінің  негізгі міндеттері мен мақсаты. 

9.

 Менеджерлік  қызметтің  принциптері  мен 

әдістері.  

 

 Нег.: 

4[5-528]. 

7[12-585]. 

8[10-511]. 

Қос.: 

2[10-246]. 1[4-560]. 

1,2,3,


5,6.8,

10, 


 

13,14 


аптал

ар 


Ара

лық б


ақ

ыл

ау 

Б

ақыла

у жұм


ы

сы

 1.

 

Кәсіптік білім беру мазмұны. 2.

 

Кәсіби даярлық. 3.

 

ҚР кәсіби білім туралы құжаттары. 4.

 

Кәсіптік  мектептердегі  кәсіби    даярлық деңгейін бағалау. 

5.

 Кәсіптік 

оқыту 


принциптерінің 

ерекшеліктері. 

6.

 

Кәсіптік оқыту әдістері. 7.

 

Кәсіптік оқыту құралдары мен түрлері. 8.

 

Кәсіптік оқыту формалары. 9.

 

Өндірістік оқыту әдісі. 10.Кәсіптік оқыту технологиялары 

 

Нег.: 4[5-528], 

7[12-585], 

8[10-511], 

Қос.: 


2[10-246], 

1[4-560], 

 

7 апта 


 

Коллок

ви

ум 

1.

 Қазіргі  кездегі  кәсіптік  педагогиканың  басты 

міндеттері. 

2.

 

Бастауыш  және  орта  кәсіптік  білім  беру жүйелері. 

3.

 Білікті 

жұмысшы 


 

мамандығының 

қалыптасуы және оның кезеңдері. 

4.

 Профессиограмма сипаттамалары. 

5.

 Акмеология пәнінің нысанасы. 

6.

 Авторлық қызмет жүйесі.  

7.

 Кәсіптік  білім  стандарттарының    негізігі 

міндеттері. 

8.

 

Кәсіптік білім 

беру 


саласындағы  

дидактикалық принциптер. 

9.

 

Кәсіптік оқыту әдістері мен түрлері. 10.

 

Кәсіптік оқыту құралдары. 11.

 

Кәсіптік оқыту 

бағдарламаларының 

мазмұны. 

12.


 

Кәсіптік даярлық. 

 

Нег.: 


4[5-528], 

7[12-585], 

8[10-511], 

Қос.: 


2[10-246], 

1[4-560], 

 

14 


апта 

Қ

орытынды

 ба


қыла

у 

Емти

ха

н 1.

 

Кәсіптік  педагогиканың  ғылым  ретінде пайда болуының негізгі шарттары. 

2.

 Кәсіптік  оқыту заңдылықтары. 

3.

 Кәсіптік педагогиканың зерттеу нысандары. 

4.

 Педагогика  тәрбие  туралы  ғылым  ретінде 

(салалары, негізгі ұғымдар, зерттеу әдістері). 

5.

 

Педагогикалық жүйе құрылымдарының өзара байланысы. 

6.

 Қазақстандағы  педагогикалық  ой-пікірдің 

даму кезеңдері.  

7.

 

Педагогикалық  үрдіс,  педагогикалық  жүйе, педагогикалық әсер ету ұғымдары. 

8.

 Басқару теориясының ұғымдары. 

9.

 Қазіргі кездегі кәсіптік педагогиканың басты 

міндеттері. 

 

Нег.: 


4[5-528], 

7[12-585], 

8[10-511], 

Қос.: 


2[10-246], 

1[4-560], 

 

15 


апта 

 

1.7Әдебиеттер тізімі. 

Негізгі әдебиеттер тізімі: 

1.

 Өстеміров  К.,Шәметов  Н.,Васильев  И.  Кәсіптік  педагогика. 

Алматы,2006.  

2.

 

Васильев И. Профессиональная педагогика Харьков, 2003. 3.

 

Қоянбаев Р.М., Қоянбаев Ж.Б. Педагогика  А., 2003. 4.

 

Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. М.,1996. 5.

 

Батышев  С.Я.  Производственная  педагогика,  М.,Машиностроение 1984. 

6.

 БеляеваА.П. 

Дидактические 

принципы 

профессиональной 

подготовки в профтехучилищах. М.,ВШ 1991. 

7.

 Нұрғалым 

К.С. 


Инженер 

қызметінің 

педагогикасы 

және 


психологиясы. Алматы, 2009. 

8.

 Основы 

профессиональной 

педагогики: 

Профпедагогика/под 

ред.С.Я.Батышева 2-изд.,-М., Высшая школа, 1977. 


 Қосымша әдебиеттер тізімі: 

1.  Өстеміров К. Кәсіптік педагогика әдістемесі. Алматы, 2006.  

2.  Н.Н.,  Железнякова  О.М.  Основы  профессионально-педагогической 

деятельности. М., 2002. 

3.Нұрғалым  К.С.  Инженер  қызметінің  педагогикасы  және  психологиясы 

пәніне қосымша құрал. Алматы, 2002. 

         4.Педагогика: 

Оқулық/ 

Абай 


атындағы 

ҚазҰПУ 


педагогика 

кафедрасының авторлар ұжымы- Алматы, 2005. 

         5.Берикханова  А.  Кәсіби  құзіретті  ұстаздарды  даярлау  негіздері- 

Алматы,2009. 

         6.Хмель  Н.Д.  Біртұтас  педагогикалық  процесті  жүзеге  асырудың 

теориясы мен технологиясы. –Алматы,2005. 

 

                 1.8. Білімді бақылау және бағалау  

Бақылау түрлері бойынша рейтнгті балдардың бөлінуі            

 

№ нұсқа Қорытынды бақылау түрі 

Бақылау түрі 

Пайыз  

  1. 


Емтихан 

Қорытынды бақылау 

100 % 

Аралық  бақылау 100% 

Ағымдағы бақылау 

100% 

 

  Психология пәні бойынша оқу үрдісінің  күнтізбелік графигі  

Апта 


лар 

8  9 10  11  12  13  14  15 

Бақы


лау 

түрі 


Ө

ЖС 

Ө

Ж 

ӨЖ

С Ө

Ж 

Ө

ЖС 

ӨЖ

 АБ

өж7 С 

Ө

ЖӨ

ЖС 

ӨЖ 

10 


Ө

Ж 

11 С 

Р 

ӨЖ 

12 


 

Ө

Ж 13 

С 

ӨЖ 

14 


АБ

ӨЖ 15 

С 

Бақы апта

лық 


саны  

1  1 Бақылау  түрлері:  АБ  -  аралық  бақылау,  Р  -  реферат,  ӨЖ  -  өзіндік 

жұмыс, С - семинар.  

Студенттің білімін бағалау 

 

Бағалау 


Әріптік 

эквивалент 

Пайыз бойынша 

Балл 


Өте жақсы  

А 

95-100 А- 


90-94 

3,67 


Жақсы 

В+ 


85-89 

3,33 


 

В 80-84 

3,0 


 

 

 В- 

75-79 


2,67 

Қанағаттанарлық 

С+ 

70-74 


2,33 

С 

65-69 2,0 

С- 


60-64 

1,67 


D+ 

55-59 


1,33 

50-54 1,0 

Қанағаттанарлық

сыз 0-49 

 

 

1.9  Модуль бойынша және аралық аттестация жүргізу сұрақтары 

1 модуль.  

1.

 Педагогика  пәні, оның негізгі ұғымдары. 

2.

 Кәсіптік педагогика –педагогика ғылымының тармағы және оқу пәні. 

3.

 Кәсіптік педагогиканың пәндік зерттеу нысандары. 

4.

 Қазақстандағы педагогикалық ойдың даму кезеңдері. 

5.

 Кәсіптік педагогиканың негізгі категориялары. 

6.

 Педагогикалық жүйе қызметі.   

7.

 Кәсіптік білімді басқару теориясы. 

8.

 Қазақстан мен ТМД елдеріндегі кәсіптік білім беру жүйесі. 

9.

 Қазақстан  Республикасыныңбастапқы  және  орта  кәсіптік  білім  беру  

жүйесінің құрылымы және сипаты. 

10.

 

Білікті  жұмысшы  мамандар  дайындау  мәселесіне  қазіргі  ғылыми көзқарас. 

11.


 

 Кәсіптік психология пәнін оқудың  ерекшеліктері. 

12.

 

Профессиограмма жүйесі.  

2 модуль. 

10.


 

Кәсіптік білім беру мазмұны. 

11.

 

Кәсіби даярлық. 12.

 

ҚР кәсіби білім туралы құжаттары. 13.

 

Кәсіптік мектептердегі кәсіби  даярлық деңгейін бағалау. 14.

 

Кәсіптік оқыту принциптерінің ерекшеліктері. 15.

 

Кәсіптік оқыту әдістері. 16.

 

Кәсіптік оқыту құралдары мен түрлері. 17.

 

Кәсіптік оқыту формалары. 18.

 

Өндірістік оқыту әдісі. 12.Кәсіптік оқыту технологиялары   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал