Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


 Оқу материалын визуалдаудың педагогикалық технологияларынжүктеу 5.24 Kb.
Pdf просмотр
бет8/36
Дата09.01.2017
өлшемі5.24 Kb.
#350
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36

1. Оқу материалын визуалдаудың педагогикалық технологияларын 
дамытушы жалпы дидактикалық принциптер 
1.  Оқу  пәніне  сәйкес  ғылым  саласының  қазіргі  жағдайына  оқу  материалының 
ғылыми мазмұнының сәйкес келуі. 
2. Оқу материалының когнитивті мазмұнын суреттеп, түсіндіруге арналған айқын 
визуалды  құралдарды  (схемалық,  таңбалық,  фреймдік  және  т.б.)  іздеуді  қажет 
материалды көрнекі етіп көрсету. 
3.  Студенттердің  оқу-танымдық  қызметінің  тәжірибесі  мен  бастапқы  білімдерін 
ескере отырып, олардың арнайы тобының түсінуін қадағалау. 
4.  Бірлік  пен  өзара  байланыстылық  талаптарында  көрсетілетін  жүйелік  пен 
біртұтастық:  оқу  материалының  тиімді  және  когнитивті  компоненттері 
(рационалды-логикалық  және  эмоцтоналды-образды);  теориялық  мазмұнды  және 
оның  практикада  қолданылуы;  қойылған  педагогикалық  мақсатқа  қолданылатын 
құралдардың сәйкестігі. 
 
2. ЭДК мен ЖД қолданылуының ерекшелігін ескеруші  
жекелеген принциптары 
а) ЭДК құру үшін 
б) ЖД құру үшін 
-  Мультимедиалылық  -  аудиториялық  дисп-
лейде (мәтін, компьютерлік графика, аннима-
ция,  құжатты  фото-  мен  видеоақпарат, 
дыбыспен жетемелдеу) оғу материалын ұсы-
нудың ауызша немесе ауызша емес әдістерін 
конспектлік пайдалануда бейнеленеді  
-  Интерактивтілік  -  оқытушыға  дәріс 
материалында  көрсетілетін  мазмүнды  редак-
терлауге  және  оны  ұсыну  барысында 
әрдайым  көкейкесті  ете  отырып  басқаруға 
мүмкіндік береді 
-  Модельдеуіштік  –  пән  аумағындағы 
компьютерлік модельдеуді дәрісте пайдалану 
ретінде,  сонымен  қатар  болашақ  маман 
қызметіне  кәсіби  бағдарланған  және  нақты 
өндіріс ортасын модельдеу. 
- Функционалдылық – ЭДК эргономиялық және 
техникалық  сипаттамасына,  дизайнына,  сабақ 
кезіндегі қызмет түріне, мазмұнының толықты-
лығы критерийлері бойынша бағаланады. 
-  Ұсынылған  оқу  материалының  макси-
мальды визуальдылығы
-  Бірізділік  және  дискреттілікке 
сәйкес  оқу  материалы  дидакти-
калық  бірліктің  жалпы  қосынды-
сында ортақ мазмұнға ие болатын 
дискретті бөлшектерден құрылып,  
түсіндірілуі қажет. 

Алгоритмдеу  –  оқытушыға 
аудиториялық  сабақ  кезінде  және 
ұсынылған  материалмен  өзіндік 
жұмыста  студенттердің    танымдық 
іс-әрекетіне  негізделіп  бағытталған 
схема құруға мүмкіндік береді. 
Айырбасталымдылық – В.Ф Ша-
талов  ұсынған  ауқымды  ауызша 
сипаттаманы 
схемалы-таңбалы 
образды  модельдерге  және  ассо-
циациалы  тірек  сиганлдарына 
айналдыру. 
-  Минимальдау  –  жұмыс  дәпте-
рінен  танымдық  іс-әрекет  мақса-
тына  жету  үшін  жоюға  болатын-
ның барлығын зиян келтірмей жою. 
 
Жоғарыдағы  кестеде  (1-кесте)  көрсетілген  жалпы  және  жекелеген 
дидактикалық  принциптер  электрондық  дәріс  конспектісі  (ЭДК)  мен 
таратылатын материалы пәннің жұмыс дәптері (ЖД) түрінде жобаланып және 
ортақ  қолданылуы  үшін  қажет.  Жалпы  принциптерге  дәріс  дисплейінде  әрі 
жұмыс  дәптерінде  де  визуалды  ақпарат  мазмұны  мен  құрылымын 
ұйымдастыру  жатады. Жекелеген принциптер ЭДК-ні оқытушы қызметіннің 
құралы  ретінде,  ал  ЖД  аудиторияда  және  өзіндік  жұмыс  кезіндегі 
студенттердің  оқу-танымдық  іс-әрекетін  ұйымдастыру  құралы  ретіндегі  рөл 
ерекшелігін  ескереді.  Осы  дидактикалық  принциптер  ескеріле  отырып 
таратылатын  материалдарды  қолданып  дәріс-презентацияның  ақпараттық-
коммуникациялық модельі дайындалып, 1- суретте бейнеленген 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
67 
 
1-сурет. Дәріс-презентацияда өзара әсердің коммуникациялық моделі 
 
Модельдің негізі болып дәріс  берушінің ауызша сөйлеуі мен  іс-қимыл 
(жест,  интонация,  уақытша  сөйлемді  құрауы  және  т.б.)  мүмкіндіктерін 
қолданып  дәріс  беруші  мен  аудиторияның  өзара  әсерлесу  каналы  саналады. 
Электрондық  дәріс  конспектісіндегі  қарастыратын  үрдістер  динамикасын, 
документалдық  видеосюжеттерді,  бейнелерді,  анимациялық  схемалар  мен 
диаграммаларды,  сонымен  қоса  басқа  да  когнитивтік  графиктер  мен 
мәтіндерді көрсету үшін қолданылатын аудиториялық дисплей (электрондық 
тақта  немесе  электрондық  видеопроектор)  мен  дәріс  беруші  компьютері 
ақпаратты визуальды беру каналын құрайды. Жекелеген жағдайда визуальды 
және  тиімді  көрсету  дәріс  басында,  оның  еңгізу  және  мотивациялық 
кезеңінде және дәріс соңында дәрістен кейінгі ойлауға арналған сұрақты қою 
кезеңінде маңызды рөл атқарады.[5, б. 415] 
Студенттерге  дәріс  уақытында  және  одан  соңында  пайдалануға 
берілетін  таратылатын  материалдарды  оқытушы  алдын-ала  1-кестеде 
көрсетілген дидактикалық принциптерге сүйеніп дайындайды. Студенттердің 
тыңдалған  дәріс  материалымен,  оқулықпен,  Интернет  ресурсымен  және 
электронды  оқу  құралымен  (ЭОҚ  1-суретте)  өзіндік  жұмысын  ынталандыру 
үшін  келесі  дәріс  басында  немесе  практикалық  сабақта  жүргізілетін  аралық 
жедел бақылаудан құралған оқу-танымдық іс-әрекетті бақылау жүйесі қажет.  
Электрондық  дәрісі  құруда  келесідей  компьютерлік  бағдарламалар 
қолданылады:  
- презентация құруда Microsoft Power Point; 
- анимация, демонстраци құруда Macromedia Fash 8.  
Microsoft  PowerPoint  –  Microsoft  Office-тің  құрамындағы,  презента-
циялық  материалдар  дайындауға  арналған  программа.  Бұл  программа 
компьютер  экранында  анимациялық  көріністерді  бейнелей  алатын презента-
циялар  дайындау  мүмкіндігін  береді.  Micrisoft  PowerPoint  программасында 
баяндама  немесе  дәріс  т.с.с  әртүрлі  материалдарды  оның  дыбыстық  және 
мультемедиалық мүмкіндіктерін пайдаланып жандандырып жіберуге болады.  
 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
68 
 
 
2-сурет. Microsoft PowerPoint бағдарламасының көмегімен «Кинематика» 
тарауынан дәріс-презентацияның жасалуы 
 
Бүгінгі  таңда  технологияның  қарқынды  дамуына  байланысты 
компьютерлердің  графикалық  мүмкіндіктері  күннен-күнге  үлкеюде.  Қазіргі 
компьютерлердің  мүмкіндігіне  байланысты  программалар  да  аз  жасалып 
жатқан жоқ. Соның ішінде, анимация жасауда көп қолданысқа ие Macromedia 
Flash  программасы.  Бұл  программаны  көбінесе  Web-сайттарды  құруда    көп 
қолданады. Соңғы кезде электронды оқыту өнімдері нарығында, Macromedia 
Flash  технологиясы  негізінде  жасалған  және  тәжірибесі  жоқ  компьютер 
қолданушысына  программалық  өнімдер  жасау  мүмкіндігін  беретін  оқу 
құралдары мен мультимедиялық оқулықтар саны көбейіп барады.  
Қазір  Macromedia  Flash-технологиясы  ең  жаңа  және  кең  қолданылып 
жатқан  технология  болып  табылады.  Macromedia  Flash  технологиясы 
анимация  жасаушылар  үшін  өте  қолайлы  программа,  өйткені  ол    төмендегі 
сапаларға ие: 
1.  Жинақтылық  (компьютерде  тез  жүктеледі)  –  векторлық  графиканы 
пайдалану есебінде; 
2.  Интерактивтілік  –  пайдаланушы  Flash-фильмдегі  іс  әрекеттерді 
тікелей басқара алады; 
3.  Мультимедиялық  –  фильм  және  Internet-ке  информацияны  визуал-
даудың стандартты құралдары үшін қол жетпес видео, аудио эффектілер; 
4.  Көпсалалығы – Macromedia Flash-те қарапайым үй парақтары сияқ-
ты арнаулы серверлер де (пошталық, виртуальді дүкендер) орындалуы мүмкін; 
5.  Қолайлылық 
–  Macromedia  Flash  технологиясының  негізі, 
компьютермен  жұмыс  істеудің  минимальді  дағдысы  бар  кез-келген  адамға 
түсінікті.  Сондай-ақ  компьютер  жадында  өте  аз  орын  алуы  мен  тез 
жүктелетіндігі Macromedia Flash пайдаланушылары үшін үлкен мүмкіндіктер 
туғызады. 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
69 
 
 
 
3-сурет. Macromedia Flash программасының көмегімен 
дайындалған анимация 
 
М.Өтемісов  атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университетінің 
5В011000  «Физика»  мамандығының  студенттеріне  «Механика»  курсы 
өткізілген  болатын.  04103  топ  студенттеріне  тәжірибе  ретінде  «Механика» 
бөлімінің  «Кинематика»  тарауы  бойынша  дәріс  сабақ  дәріс-презентация 
ретінде  өткізілді.  Дәріс  кезінде  қолданылған  дәріс-презентацияның  мысалы 
келесі суреттерде бейнеленген.  
 
 
 
4-сурет. «Механика» бөлімі бойынша «Кинематика» тарауынан кіріспе 
дәріс-презентацияның мысалы 
 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
70 
 
 
5-сурет. «Механика» бөлімі бойынша дәріс-презентацияның мысалы 
 
«Кинематика» тарауы бойынша дәріс презентация теориялық материал-
дарды  ықшамдауға,  математикалық  модельдерді  айқын  көрсетуге,  олардың 
физикалық мәнін ашуға мүмкіндік береді 
ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім 
беру  саласында  төмендегідей  міндеттерді  шешу  көзделіп  отыр:  компьютерлік 
техниканы,  интернет,  компьютерлік  желі,  электорондық  және  телекомму-
никациялық  құралдарды,  интерактивті  құралдарды,  электрондық  оқулықтарды 
оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.[6, б. 172] 
Ғылым  мен  техниканың  даму  қарқыны  оқу-ағарту  саласының  оқыту 
үрдісіне  жаңа  технолгиялық  әдістер  оның  ішінде  ақпараттық-коммуника-
тивтік технологияларды кең көлемде қолдануды қажет етіп отыр. 
 
Әдебиеттер 
1.  Қазақстан  Республикасының  бiлiм  беру  жүйесiн  2010  жылға  дейiн 
дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы. 
2.  Қазақстан  Республикасының  білім  беру  жүйесін  2015  жылға  дейін 
дамыту тұжырымдамасы. 
3.  Бiлiм  беру  жүйесiн  2003-2005  жылға  дейiн  ақпараттандырудың 
Мемлекеттiк бағдарламасы. 
4.  Стародуцев  В.А.  Использование  информационных  технологий  на 
лекциях по естественнонауным дисциплинам//Информатика и оброзование. - 
2003. - №1 – С.16-18 
5.  Ильин  В.А.,  Кудрявцев  В.В.  Мультимедийная  лекция  как  вид 
инновационной технологии обучения // Инновационные технологии обучения 
в условиях глобализации рынка образовательных услуг: научные труды XIII 
Международной конференции. – М., 2007. – Т. 1. – Выпуск 11. – С. 415–419. 
6.  Михайлишина  Г.Ф.  Изучение  современной  физики  в  вузе: 
содержание, методы и формы обучения. – М.: Academia, 2010. – 172 c. 
 
Ж.С. Сырым, Д.Н. Курмашева 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
71 
ПУТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 
Эта статья описывает опыт использования современных информационных и коммуни-
кационных  технологий  в  создании  и  проведении  лекций  по  общей  физике  в  вузе.  Сформу-
лированы  дидактические  требования  к  проведению  мультимедийных  лекций  и  представлены 
методы проведения лекций. 
Ключевые  слова:  физика,  компьютер,  методика,  конспект  лекций,  лекция-демонст-
рация. 
 
 
ZH.S. Syrym, D.N. Kurmasheva 
WAYS OF TEACHING PHYSICS AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
USING INFORMATION TECHNOLOGIES 
 
This  article  describes  the  experience  of  using  modern  information  and  communication 
technologies  in  creating  and  conducting  lectures  on  general  physics  at  higher  educational 
establishment.  Didactic requirements to multimedia lectures are formulated and particular method of 
lecturing are presented.  
Key words: Physics, computer, technique, lecture, lecture demonstration 
 
 
 
УДК 371.3:796 
М.Х. Темиргалиева – старший преподаватель,  
доцент, ЗКГУ им. М.Утемисова 
А.С. Иргалиев – к.п.н., доцент ЗКГА, 
E-mail: Kkr_1980@mail.ru 
 
ФАСИЛИТАЦИЯ И ДИАЛОГ КАК ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА 
ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей  организации педа-
гогического  общения  в  процессе  вузовского  обучения.  В  качестве  основной  характеристики 
современного  образовательного  процесса  вуза  приводится  инновационность  (изменение 
психологического  облика  преподавателя  и  студента,  содержания  методики  преподавания). 
Приводится  специфика  организации  фасилитационно-диалогового  способа  взаимодействия  в 
системе  «преподаватель-студент», основанного на идеях  свободы и безграничной реализации 
потенциала каждой личности (К. Роджерс, А. Маслоу). Анализируются требования фасилита-
ционной  педагогики  к  психологической  и  профессиональной  компетентности,  профессио-
нальным  качествам  преподавателя,  характеризуются  уровни  педагогической  фасилитации  и 
способности  к  фасилитационному  общению  (К.М.  Левитан,  Э.Ф.  Зеер,  О.Н.  Шахматова), 
состав ключевых квалификаций педагога высшей школы.  
Ключевые  слова:  инновационность, фасилитация, личность, парадигма,  образования, 
преподаватель-фасилитатор, общение.  
 
Инновационность  как  характеристика  педагогического  процесса  отно-
сится  не  только  к  изменению  психологического  облика  педагога  и  обучае-
мого, но также характеризует дидактическое построение процесса и способов 
его  организации.  В  работах  технологов-новаторов  показано,  что  активное 
развитие  студента  прямо  зависит  от  профессионально-педагогических 
умений  преподавателя  создавать  соответствующий  эмоциональный  тонус 
процесса  обучения.  Заинтересованное  отношение  преподавателя  в  условиях 
нарастающего  прагматизма,  снижения  мотивации  учения  и  чрезмерной 
информатизации играет ключевую роль. 
Эмоциональному  потенциалу  преподавателя-фасилитатора  отводится 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
72 
решающее  значение  в  воспитании  увлеченной,  ответственной,  способной  к 
сопереживанию и творчеству личности.  Можно с уверенностью сказать, что 
принцип личностной ориентации обучения студента любого вуза в условиях 
информатизации  и  компьютеризации  реализуется  средствами  фасилита-
ционного общения, а сам личностно-деятельностный подход предполагает, в 
первую очередь, изменение позиции преподавателя-информатора на позицию 
фасилитатора. 
Фасилитация - это профессиональная организация процесса групповой 
работы,  направленная  на  прояснение  и  достижение  группой  поставленных 
целей.  Процесс  фасилитации  приводит  к  повышению  эффективности 
групповой  работы,  вовлеченности  и  заинтересованности  участников, 
раскрытию  их  потенциала.  В  качестве  методологических  основ,  лежащих  в 
основе  педагогической  фасилитации,  мы  рассматриваем  гуманистические 
воззрения  К.  Роджерса  и  А.  Маслоу,  основанные  на  идеях  свободы  и 
безграничных возможностей реализации потенциала каждой личности. 
Ключевыми  технологическими  умениями,  которые  реализуют  педаго-
гическую  позицию  (не  просветительскую),  являются:  развитие  у  студентов 
самостоятельности  (содержательной  и  исполнительской);  признание 
автономии  и  прав  личности  студента;  восприятие  студента  как  партнера  со 
своим  внутренним  миром; апеллирование  к  сознанию;  открытое  проявление 
собственных  чувств  и  эмоциональных  переживаний;  фасилитационная 
организация пространства общения. 
Фасилитационная  педагогика  требует  от  педагога  психологической  и 
профессиональной  компетентности,  совершенствования  своих  профессио-
нальных качеств. Переход к фасилитационному стилю деятельности связан с 
глубокой и зачастую болезненной личностной перестройкой обоих субъектов 
педагогического  процесса.  При  этом  меняются  не  столько  содержание  и 
методы  преподавания,  сколько  личностные  установки,  которые  и 
обеспечивают в конечном итоге профессионально-личностный рост педагога-
фасилитатора.  
При реализации личностно-ориентированной парадигмы образования и 
становлении педагога-фасилитатора и инноватора большими возможностями 
обладает  блочно-модульное  обучение,  поскольку  на  его  основе  легче  всего 
согласовать  задачи  личностно-ориентированного  образования  с  государст-
венными образовательными стандартами [1, с. 206]. 
В исследованиях ряда ученых (Э.Ф. Зеера, И.В. Жижиной, Л.С. Поды-
мовой,  В.А.  Сластенина,  Н.В.  Кларина  и  др.)  указывается,  что  педагогов-
фасилитаторов  весьма  немного  -  14-16  %.  Такие  педагоги  воспринимают 
студентов  как  значимых,  открыты  в  общении,  самокритичны,  экстра-
вертивны, готовы к инновационной деятельности, эмпатичны [2, с. 345].  
От 50 до 59 % преподавателей имеют средний уровень педагогической 
фасилитации.  Такие  педагоги,  как  справедливо  указывают  Э.Ф.  Зеер  и       
И.В.  Жижина,  склонны  к  подавлению  других  людей,  они  не  умеют  менять 
свое поведение в зависимости от ситуации, обладают экстернальным локусом 
контроля, их не назовешь особо чувствительными [3, с. 234]. 
Низкий  уровень  педагогической  фасилитации  выявлен  у  27-35  % 
преподавателей.  По  ряду  причин  они  избегают  работы  в  напряженном 
режиме  фасилитации  учения,  слышат  только  себя,  некритичны  по 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
73 
отношению к себе, дидактически высокомерны, ригидны. 
Психологи  отмечают,  что  способность  к  фасилитационному  общению 
прямо  зависит  от  типа  педагогической  центрации.  Центрация  -  это 
избирательная направленность  педагога  на  разные  стороны  педагогического 
процесса.  Содержательная  интерпретация  типов  центрации  приведена  в 
работе К.М. Левитана [4, с. 342]. Им выделяются 6 типов центрации:  
- конформная - центрация на интересах, мнениях своих коллег; 
- эгоцентрическая - центрация на интересах, потребностях своего «Я»; 
- гуманистическая - центрация на интересах детей; 
-  центрация  на  интересах  и  требованиях  администрации,  присуща 
педагогам  с  нереализованными  индивидуальными  потребностями  в  силу  их 
исполнительности и репродуктивного характера деятельности; 
- центрация на интересах родителей; 
-  методическая,  или  познавательная,  центрация,  то  есть  сосредо-
точенность на средствах и методах преподавания. 
 По  мнению  Э.Ф.  Зеера  и  О.Н.  Шахматовой,  в  состав  ключевых 
квалификаций  педагога  высшей  школы,  нацеленного  на  личностно- 
ориентированное обучение, должны входить: 

действенный  педагогический  гуманизм  -  присоединение  к 
эмоциональному состоянию  учащихся, сопереживание и оказание помощи в 
преодолении негативных эмоций и субъективных трудностей; 
-  поливалентная  профессионально-технологическая  компетентность  - 
социально-экономические и правовые знания, общепрофессиональные знания 
и умения в области измерения, диагностики, информатики, гигиены и охраны 
труда; 
-  социально-коммуникативная  компетентность  -  знания,  умения  и 
способности,  обеспечивающие  личностно  ориентированное  общение  и 
педагогическую фасилитацию; 
-  социальный  интеллект  -  способность,  определяющая  продуктивность 
взаимодействия  с  учащимися,  а  также  регулирующая  познавательные 
процессы, связанные с отражением социально-психологических отношений; 
-  сверхнормативная  профессионально-педагогическая  активность  - 
готовность  и  потребность  в  инновационной  деятельности,  проявление 
творческой  инициативы,  превышение  нормативных  профессиональных 
функций и должностных обязанностей; 
-  социально-психологическая  толерантность  -  терпимость  к  подрост-
ковому  образу  жизни  и  поведению,  этническим  особенностям;  эмоцио-
нальная устойчивость и самообладание; 
-  педагогическая  рефлексия  -  качество,  позволяющее  анализировать 
собственные  поступки,  знать  самого  себя  и  понимать,  как  учащиеся 
отражают личностные реакции и когнитивные представления педагога; 
-  организованность  -  способность  организовать  свою  деятельность, 
профессионально-образовательный  процесс  и  учебную  деятельность 
учащихся;  выражается  также  в  самостоятельности,  требовательности  и 
волевом самоконтроле; 
-  социальная  ответственность  -  способность  к  осуществлению 
самоконтроля и контроля за взаимодействием с учащимися, прогнозирование 
и коррекция профессионального становления учащихся; 
-  сенсомоторные  способности  -  психофизиологические  свойства, 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
74 
обеспечивающие  продуктивное  (качественное  и  производительное)  выпол-
нение производственно-технологических действий и операций [3, с. 5]. 
Как показывает опыт, эти квалификации наиболее отчетливо выражены 
у  профессионально  успешных  педагогов.  Утверждение  личностно  -
ориентированных технологий обучения в вузовском образовании - это реалии 
и  неизбежность,  соответственно  востребованными  становятся  педагоги-
фасилитаторы  и  инноваторы.  Ключевые  квалификации  детерминируют 
готовность  педагогов  к  творческой  педагогической  деятельности.  Объек-
тивными  факторами,  позволяющими  достичь  вершин  профессионализма, 
могут  служить,  во-первых,  система  переподготовки  и  курсы  повышения 
квалификации,  а  во-вторых,  вовлечение  педагогов  в  инновационную 
деятельность на факультете. 
Эти два фактора должны помочь преподавателям: 
- найти новые оценки своей деятельности и изменить взгляды на свою 
профессию; 
-  дать  инструмент  для  этого,  то  есть  технологию,  и  обучить  способам 
трансформации своих общих способностей в педагогические и творческие; 
-  помочь  преподавателям  преодолеть  узкое,  просветительское 
понимание  ими  своих  функций,  то  есть  преодолеть  собственную  функцио-
нальную неграмотность. 
Инновационный  тип  обучения  -  это,  прежде  всего,  открытость,  прони-
цаемость  для  иного,  отличного  от  собственного  мнения.  Речь  идет  о  готов-
ности и умении отнестись к своей позиции не как к единственно возможной и 
единственно истинной. Умение координировать свою точку зрения с другими 
и  не  рассматривать  ее  как  единственно  существующую  –  есть  основа 
диалогизма  общения.  Преподаватели  должны  усвоить  не  некий  монолит 
готового  и  бесспорного  знания, а приобщаться  к  конструктивному  общению, 
иметь установку на признание рационального момента в иной позиции.  
Главной характеристикой диалогического контакта является равенство 
психологических позиций взаимодействующих сторон. Эта ситуация двусто-
роннего, взаимного воздействии служит, по мнению М.М. Бахтина, основой 
для сотворчества [6, с.37]. По мнению ученого, истина рождается не в голове 
отдельного человека, она рождается в процессе диалогового общения людей, 
совместно открывающих истину. Диалоговая ситуация общения освобождает 
педагога  от  авторитарных  претензий  на  единственную  точку  зрения, 
открывает  ему  выход  к  способам  метадисциплинарного  мышления, 
например, синергетике, помогает преодолеть ригидность мышления.  
Концепция  инновационного  обучения,  в  нашем  понимании,  склады-
вается из следующих идей: 
-  сознательный  анализ  профессиональной  деятельности  обоими 
субъектами на основе мотивов и диспозиций; 
- проблематизация и конфликтизация действительности - видение в ней 
непосредственно не наблюдаемых коллизий и противоречий; 
- критическое отношение к нормативам и стандартам; 
- рефлексия и построение системы смыслов; 
- открытость культуре, среде и профессиональным новшествам; 
 
-  творчески  преобразующее  отношение  к  миру,  выход  за  пределы 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
75 
нормативной заданности, сверхнормативная активность; 
- стремление к самореализации обоих субъектов, к воплощению ими в 
профессиональной деятельности своих намерений и образа жизни; 
-  наделение  личностным  смыслом,  то  есть  субъективирование 
элементов содержания обучения. 
Инновационное  профессиональное  обучение  наряду  с  предметно-
содержательными  учебными  результатами  (предметные  знания,  умения, 
навык решения профессиональных проблем и т.д.) акцентирует внимание на 
рефлексивно  осмысляемом  опыте  поисковой  деятельности,  в  котором 
присутствуют  мотивы  освоения  нового  опыта,  овладение  технологическими 
процедурами интеллектуального труда, мажорное преодоление трудностей и 
познавательных барьеров, наличие элемента состязательности с самим собой. 
Такое  обучение  приносит  обоим  субъектам  удовлетворенность  от 
расширения  интеллектуальных  и  профессиональных  возможностей,  обозна-
чает  перспективы  роста,  способствует  самоутверждению,  и  в  целом  фор-
мирует  активную  позицию  в  выполнении  функций  социальной  роли,  актуа-
лизирует социокультурный потенциал личности студента и преподавателя. 
В  рамках  инновационного  обучения  создаются  условия  развития 
личности, осуществляется ее право на индивидуальный творческий вклад, на 
личностную  инициативу,  право  на  свободу  саморазвития.  Позиция 
продуктивной  личности  в  отличие  от  позиции  личности  потребительской 
формируется  только  в  атмосфере  свободы,  в  приобщении  к  культуре 
интеллекта, в отношениях сотрудничества и взаимопомощи равных. 
Подведя итоги необходимо отметить:  
1.  Педагогическая  инновационная  деятельность  включает  в  себя 
мотивы  и  стратегические  цели,  педагогическое  взаимодействие.  Централь-
ным  звеном  деятельности  педагога  является  фасилитационное  педагоги-
ческое общение, установка на сотрудничество, диалог. 
2. «Фасилитационная педагогика» основывается на теории К. Роджерса, 
диалоговое общение выстраивается в логике концепции М.М. Бахтина (метод 
диалога  культур).  Инновационный  способ  мышления  требует  от  педагога 
психологической  и  профессиональной  компетентности,  совершенствования 
свих  профессиональных  качеств.  При  этом  меняются  содержание  и  методы 
преподавания, личностные установки. 
3.  Результатом  перехода  педагога  на  диалоговое  и  фасилитационное 
общение  служат:  рост  аутопсихологической  компетентности;  развитие 
готовности  к  самоизменению,  саморазвитию  и  самореализации;  изменение 
ценностных  ориентаций  мотивационных  установок;  осознание  собственной 
оптимистической  профессиональной  перспективы;  повышение  культуры 
управления;  преодоление  профессиональных  кризисов,  стагнаций,  деформа-
ций, сопротивление «эмоциональному выгоранию». 
4. Внедрение новых личностно-ориентированных технологий обучения 
как ключевое условие структурно-содержательной реформы высшего образо-
вания предъявляет  к  вузовскому  преподавателю  новые  требования.  Важным 
условием  становления  педагога-фасилитатора  и  инноватора  становится 
развитие ключевых квалификаций и компетенций.  
 
5.
 
Большими  возможностями  для  реализации  личностно  ориенти-

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
76 
рованной  парадигмы  образования  обладают  все  инновационные  технологии 
обучения,  поскольку  на  их  основе  легче  всего  согласовать  проблемы 
гуманизации и гуманитаризации вузовского образования с государственными 
образовательными стандартами. 
 

жүктеу 5.24 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет