Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі коммерциялық емес акционерлік қоғамыжүктеу 121.64 Kb.

Дата03.06.2017
өлшемі121.64 Kb.

Қазақстан Республикасы  білім және ғылым министрлігі 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Электрэнергетика факультеті 

«Еңбек және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы 

 

 

 

 

«Бекітемін» 

ЭЭФ деканы__________Денисенко В.И. 

 «_____»_______________  2015 ж. 

 

 

 

 

 

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша EUR 1105 ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ пәнінің 

Syllabusы 

 

 

Курс 1 Семестр 1 

Барлығы 


РК

 2 кредит  

Барлығы ECTS - 3 кредит 

Барлық сағаттар саны – 90 

Дәрістер – 22 сағат 

Тәжірибелік сабақтар  – 8 сағат 

ОӨЖ – 60 сағат 

Соның ішінде СОӨЖ – 15 сағат 

2 ЕГЖ – 1 семестр 

Емтихан – 1 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 Алматы 2015 

 

  

Syllabus  5В070200  –  Автоматтандыру  және  басқару  мамандығы бойынша оқу жоспары негізінде аға оқытушы Бекмуратова Н.С. құрастырған.   

Syllabus  «Тіршілік  қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны  қорғау» 

кафедрасының  2015  жыл  15-маусымдағы  мәжілісінде  қарастырылды  және 

мақұлданды (хаттама № 10) 

 

 

  

 

 ТҚжҚОҚ кафедрасының  меңгерушісі

профессор                                                             Приходько Н.Г. 

 

 

  

Syllabus 

электроэнергетика 

факультетінің 

оқу-әдістемелік 

комиссиясының отырысында қарастырылған хаттама №4 2015 ж. 23 маусым 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 1 Оқытушы: Бекмуратова  Нуржамал  Сарсембаевна  -  АЭжБУ,  «ТҚжҚОҚ» 

кафедрасының аға оқытушысы, каб. А411. 

Байланыстары: 8(727)260-67-05 

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы, каб. А113, 

А411. 

 

2  Пәннің  аудиториялық  сабақтарының  жүргізілу  уақыты  мен орны сабақтар кестесінде көрсетілген, СОӨЖ және қосымша көмек  графигі  

«ТҚжҚОҚ» кафедраның (А113) ақпарат стендінде орналастырылған. 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы. 

3.1. Пәннің мақсаты - болашақ мамандардың тұрақты дамудың негізгі 

концепциясы  бойынша  толықтай  түсінігін  қалыптастыру  және  табиғаттың 

экологиялық  жағдайының  экономикамен  және  қоғамның  әлеуметтік 

дамуымен  байланысын  көрсету.  Болашақ  мамандарды  табиғи  ортаға  деген 

жауапкершілік  сезіміне  және  қоршаған  ортаны  қорғау  көзқарасымен  өзінің 

өндірістік қызметін бағалау қажеттілігін түсінуге тәрбиелеу.  3.2.  Пәннің  тапсырмасы  -  қызмет  заңдылықтары  туралы  және 

биосфераның  даму  сипаттамасы,  адамның  шаруашылық  қызметінің 

әлеуметтік-экологиялық  салдары  туралы,  Қазақстан  Республикасы  және 

халықаралық деңгейде тұрақты даму стратегиясы және концепциясы туралы 

білім  беру,  елдің  әлеуметтік,  экономикалық  және  саяси  өміріне  белсенді 

қатысуға дайын белсенді өмірлік позициямен қалыптасуына мүмкіндік беру. 3.3. Пәннің сипаттамасы   

Пән  «5В073100-Өміртіршілік  қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны 

қорғау» мамандығының студенттеріне арналған және студенттерді ұйымның 

түрлі 


деңгейінің 

табиғи 


жүйелерінің 

жұмыс 


істеуінің 

негізгі 


заңдылықтарымен,  қазіргі  заманда  антропогендік  қызметтің  биосфераның 

тұрақтылығына  әсерінің  ерекшеліктерімен,  тұрақты  даму  концепциясының 

және  стратегиясының,  оның  Қазақстанда  және  халықаралық  деңгейде 

дамуының негізгі ережелерімен таныстыру.  

«Экология  және  тұрақты  даму»  курсын  аяқтаған  соң  студенттің 

төмендегідей түсінігі болуы қажет: 

• 

тірі ағзалардың 

тұратын 


ортасымен 

өзара 


әрекеттесу 

заңдылықтары туралы;  

• 

биосфера мен ноосфераның дамуының негізгі заңдары туралы; • 

Қазақстан  Республикасындағы  және  әлемдегі  қоршаған  ортаны 

қорғау жағдайы туралы;  

• 

антропогендік  қызметтің  қоршаған  ортаға  әсерінің  сипаттамасы туралы; 

• 

тұрақты  даму  концепциясы  және  оның  пайда  болу  себептері туралы; 

• 

Қазақстан  Республикасында  және  әлемде  тұрақты  даму концепциясының дамуының заманауи стратегиясы туралы. 

 Білуі қажет: 

• 

өлі табиғат элементтерінен тұратын тірі ағзалардың өз арасында және  озінің  айналасымен  өзара  әрекеттесу  сипатын  анықтайтын  негізгі 

заңдылықтарды; 

• 

табиғи таңдау мен конвергенттік эволюция заңдылықтарын; • 

тірі  ағзалар  қауымдастығының  негізгі  түрлерінің  құрылымын 

және олардың жұмыс істеу заңдылықтарын

• 

тірі  жүйелер  арқылы  заттар  мен  энергия  ағынының  қозғалысы, табиғаттағы энергия мен заттардың айналу заңдылықтарын; 

• 

толықтай  экологиялық  жүйелер  мен  биосфералардың  жұмыс істеу механизмін; 

• 

антропогендік қызметтің әлеуметтік-экологиялық салдарын; • 

тиімді  табиғат  пайдалану  және  табиғат  қорғаудың  негізгі 

қағидаларын; 

• 

тұрақты  даму  концепциясының  қағидаларын,  тұрақты  дамудың негізгі мәселелерін және оларды негізгі, аймақтық және жергілікті деңгейде 

шешуге тәсілдерді; істей білуі қажет: 

• 

қоршаған ортаны қорғау үшін практикалық қызметте тірі ағзалар мен қоршаған орта заңдылықтары туралы алған білімін пайдалану. 

3.4.  Пәннің  пререквизиті.  Курс  студенттің  биология,  география, 

химия, физика, математика және әлеуметтік-экономикалық пәндері бойынша 

мектеп курстарын оқыған кезінде алған біліміне негізделеді. 

3.5.  Пәннің  постреквизиттері.  «Өміртіршілік  қауіпсіздігі  және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау», «Электрэнергетика», 

«Жылутехника» 

мамандықтары бойынша оқылатын пәндер.   

 

4.Пән мазмұны мен құрылымы 4.1 Дайындық негізінде 

 

Дәрі


стер 

Тақырып (тарамдары,модулдары) 

Алынған 

нөмері 


Экологияның жалпы негізі.

 

Экологияға кіріспе Конспект, 

Л.1,2,3,4 

Экология бөлімі – аутэкология Конспект, 

Л.1,2,3,4 

Тұқым экологиясы – демэкология Конспект, 

Л.1,2,3,4 

Қоғам экологиясы – синэкология Конспект, 

Л.1,2,3,4 

Биосфера және оның беріктігі Конспект, 

Л.1,2,3,4 

Берік даму. 

Берік даму концепциясы. 

Конспект, 

Л.1,2,3,4  Табиғат  ресурстары  және  оны  берік  дамудың  бағыты 

ретінде қолдану 

Конспект, 

Л.1,2,3,4 

Биосферада  беріксіздік тудыратын 

антропогендік 

факторлар. Атмосфералық ауаны қорғау. 

Конспект, 

Л.1,2,3,4 

Заманауи  әлеуметтік-экологиялық  проблемалар  және берік даму. 

Конспект, 

Л.1,2,3,4 

10 


Табиғатты қорғау және берік даму 

Конспект, 

Л.1,2,3,4 

11 


Қазақстан 

Республикасының 

берік 

дамуының экологиялық проблемалары 

Конспект, 

Л.1,2,3,4 

 

4.2.Тәжірибелік сабақтар  4.2.1 

Прак. 


сабақ. 

Тақырып 


Деректер 

нөмірі және 

бөлімі Радио жиілік ауқымы ЭМӨ-тің қоршаған ортаға зиянды әсері және қорғаныс әдістерін есептеу.  

Әдістемелік 

нұсқау Космостық  жүйе  байланысының  қоршаған  ортаға тигізетін зиянын есептеу.  

Әдістемелік 

нұсқау Шаң және газ тәріздес қалдықтарды тазалаудың әдістері мен жолдары және олардың тиімділігі.  

Әдістемелік 

нұсқау Қоршаған  ортаның  ластануынан  экономикалық  және әлеуметтік шығын көлемін есептеу. 

Әдістемелік 

нұсқау 

 

4.2.2. Есептік-сызба жұмысының тақырыптары 

№№ 


Тақырып 

Деректер нөмірі 

және бөлімі 

Атмосферадағы зиянды қоспалардың ыдырауын есептеу және санитарлық-қорғау аймағын 

анықтау 


 

 

Әдістемелік нұсқау 

Қалдық көзінің минималды биіктігін анықтау  

 

Әдістемелік нұсқау 

Өндірістің экологиялық қауіпсіздігі категориясын есептеу    

Әдістемелік 

нұсқау 

 

  4.3. СӨЖ тақырыптары 

4.3.1.  Жердегі  өмірдің  болуы.  Ағза  мен  ортаны  өзгертушінің  арасындағы 

сәйкестік.  Табиғи  таңдау  және  конвергенттік  эволюция.  Ч.Дарвиннің 

теориясы. 

4.3.2.  Кеңістікте  және  заманында  экологиялық  факторлардың  іс-әрекетіне 

ағзаның реакциясы: төзімділік, бейімдендіру, дағдылану.  

4.3.3.  Тіршілік  түрінің  формасы  ретінде  популяция.  Популяцияның 

статикалық және динамикалық сипаттамасы.  

4.3.4.  Экожүйенің  табиғи  дамуы:  біріншілік  және  екіншілік  сукцессиялар. Экожүйенің  тұрақтылығы  және  оны  анықтаушының  механизмі.  Экожүйе 

тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері және критерийлері.  

4.3.5.  Қоршаған  ортаның  ластануы:  физикалық,  химиялық,  биологиялық. 

Атмосфера,  гидросфера,  литосфераның  ластану  көздері.  Қоршаған  ортаның 

трансшекаралық ластануы. 

4.3.6.  Негізгі  экологиялық  мәселелер  (атмосфера,  гидросфера,  литосфера). 

Экологиялық тұрақты даму концепциясы. «Тұрақты даму» түсінігі. «Тұрақты 

даму» түсінігінің пайда болу тарихы. 

4.3.7.  Экологиялық  тұрақты  даму  концепциясы.  «Тұрақты  даму»  түсінігі. 

«Тұрақты даму» түсінігінің пайда болу тарихы. 

4.3.8.  Қазақстан  Республикасының  экологиялық  мәселелерінің  тізілімі: 

негізгі, ұлттық, жергілікті деңгейлер. 

4.3.9.  Энергетикалық  қорлармен  басқару.  Энергияның  дәстүрлі  және 

балаламалы көздері. Киотск хаттамасының экологиялық және экономикалық 

аспектілері. 

4.3.10. 


2007-2024 

-(2006ж.) 

жылдарға  тұрақты  дамуға  Қазақстан 

Республикасының  өту  концепциясы  және  Концепцияны  жүзеге  асыру 

бойынша шаралар жоспары (2007 ж.)   

 

5 Аралық және қорытынды тексеру сұрақтарының  тізімі 

 

1. «Экология және берік даму» курсының мақсаты мен мазмұны. 2. Экология проблемаларының қарқыны. 

3. Экологияның даму тарихы. 

4. Экология бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология, геоэкология. 

5. «Берік даму» түсінігі және Берік даму концепциясын жетілдіруде экология 

рөлі. 

6. Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік және қоғамдық қоршаған ортаны қорғау басқармасы. 

7. Экологиялық халықаралық бірлестік – мақсаты және тапсырмасы. 

8. Тірі жүйе құрылымдар дәрежесі. 

9. Организмнің шарты және тіршілік ортасы. 

10. Экологиялық ниши түсінігі және оны анықтайтын факторлар. 

11. Организмдер мен өзгеретін орта арасындағы сәйкестік. 

12. Табиғи сұрып және конвергенттік эволюция. 

13. Тіршілік ортасының экологиялық факторлары: абиотикалық, биотикалық 

және антропогендік. 

14. Кеңістіктегі және уақыттағы экологиялық факторлар әрекетіне организм 

реакциясы: толеранттық, акклиматизация, бейімделу. 

15. Ю.Либихтың минимум заңы. В. Шелфордтың толеранттық заңы. 

16. Толеранттық ауқымы. Стенобионттық және эврибионттық организмдер. 

17. Ортаның экологиялық сыйымдылығы және оны анықтайтын факторлар. 

18. Популяция: түсінігі, анықтамасы. 


 

19. Популяцияның негізгі қасиеттері: көптігі (тығыздығы) және биомассасы, жастық және жыныстық құрамы. 

20. Популяцияның динамикалық сипаттамалары: туылу, қайтыс болу, өмір 

сүру қисығы, өсу жылдамдығы. 

21. Популяция санының экспоненциальдық және логистикалық өсуі. 

22. Түраралық бәсекелестік және популяцияның санын реттеу. 

23. Популяция өздігінен реттелуші жүйе ретінде. 

24. Биоценоза, биогеоценоза және экожүйе түсініктері. 

25. Популяциялардың өзара әрекеті. 

26. Экожүйелерде түраралық байланыстың негізгі формалары: бейтараптық, 

комменсализм, протокооперация, мутуализм, жыртқыштық, паразиттық. 

27. Энергия ағыны және экожүйеде химиялық элементтер айналысы. 

28. Биоценозаның трофикалық құрылысы: продуценттер, консументтер, 

редуценттер. 

29. Көптік, биомасса және энергияның экологиялық пирамидасы. 

30. Экожүйенің табиғи дамуы: бірінші және екінші сукцессия. 

31. Экожүйенің беріктігі және оны анықтайтын механизмдер. Экожүйенің 

беріктігінің критерилері және негізгі көрсеткіштері. 

32. Биосфераның шығуы мен дамуы. 

33. Биосфера және ноосфера туралы В.И. Вернадскийдің оқытулары. 

34. Биосфераның ортасы және өмір сүру ұзақтығы. 

35. Биосфераның структурасы және қамту аймағы. 

36. Биосферадағы тірі заттар функциясы. 

37. Биологиялық және геологиялық айналыс. 

38. Халық тығыздығы және сату қауыпсіздігі. 

39. Ноосфера туралы В.И. Вернадскийдің оқытулары. 

40. Заманауи биосфера және адамның ондағы орны. 

41. Антропогенттік әсер концепциясы қуатты геологиялық және 

геохимиялық фактор ретінде. 

42. «Берік даму» түсінігінің пайда болу тарихы. 

43. Берік дамудың факторлары: экологиялық, экономикалық, әлеуметтік. 

44. Берік дамудың деңгейлері: локальдық, аймақтық, ұлттық, мемлекет 

аралық, глобальдық. 

45. Берік дамуды қамтамасыз етуде ұлт аралық бірлестіктер. 

46. Табиғат ресурстары және олардың мәні. 

47. Табиғат ресурстарының классификациясы. 

48. Қазақстанның энергетикалық ресурстары, жағдайы және қолдану 

қарқыны. 

49. Биологиялық ресурстар және сату қауыпсіздігі. 

50. Жер шарының генетикалық ресурстары және тірі ағзалардың генофонын 

сақтау. 


51. Табиғатты дұрыс қолдану принциптері: аз қалдықты және қалдықсыз 

технологиялар. 

52. Экологиялық таза тиімді энергия көздері және болашағы. 

53. Су ресурстары және оның шаруашылықтағы орны.  

54. Су тарту және суды қолдану: классификациясы, түрі. 55. Су ресурстарын дұрыс қолданудың негізгі жолдары. 

56. Суды ластаушы көздер және оның себептері, су ресурстарын дұрыс 

қолданбау. 

57. Су ресурстарының біріншілік және екіншілік ластау түрлері. 

58. ШРД-де және су қоймаларында зиянды заттардың құрамы. 

59. Өндірістік және шаруашылық ағын су сипаттамалары және түрлері. 

60. Ағын судың зиянды құрамының тірі организмдерге, су қоймалароына 

және топыраққа әсері. 

61. Жер асты сулары, олардың маңызы және қорғау. 

62. Суларды ластанудан және құрғаудан қорғау шаралары. 

63. Су нысындарында судың сапасын қадағалау және басқару. 

64. Су тазалауда микроорганизмдер, өсімдіктер, моллюскалар, балықтар рөлі. 

65. Организдер су сапасының индикаторы ретінде. 

66. ҚР жер ресурстарының экологиялық жағдайы. 

67. Жер ресуртарының көздері, ластау себептері және тозаруы. 

68. Жерді қорғау шаралары. 

69. Жерді безендіру және оның түрлері. 

70. Атмосфераның газ құрамы. 

71. Таза ауа – денсаулық кепілі. 

72. Атмосфераны ластау көздері және олардың ортаға әсері. 

73. Түрлі ластауыш көздерінің қалдық классификациясы және 

сипаттамалары. 

74. Қоршаған ортаның норматі сапасы және олардың топтары. 

75. Атмосфераны ластаушы заттардың шектеулі-рұқсат деңгейі (ШРД). 

76. Атмосфераны ластаудың суммация эффектісі. 

77. Шектеулі-рұқсат қалдықтар (ШРҚ). 

78. Шаң және зиянды газ қалдықтарын тазалау әдістері. 

79. Радио жиілігінің ЭМӨ аумағы, олардың қоршаған ортаға әсері және 

қорғану әдістері. 

80. Әлеуметтік-экологиялық дағдарыс және берік даму. 

81. «Бу эффектісінің» себептері және салдары 

82. Озондық қабаттың бұзылуы және кискотты жауын – заманауи глобальды 

проблема. 

83. Озондық қабаттың бұзылуы себептері 

84. Энергетикалық кризис проблемалары және оларды шешу жолдары. 

85. Қазақстан энергетикасы және берік даму. 

86. Генофонд өзгерісі, қоршаған ортаның жалпы агрессивті өзгерісі, тірі 

организмдерге жаңа әсер ету түрлері. 

87. Соғыс және терроризм: экологиялық салдары. Әскери-өндірістік кешен 

және тіршілік ортасы. 

88. Табиғатты қолданудың рациональдық негізін құрастыру және берік 

дамуға өту ретінде қоршаған ортаны қорғау. 

89. ҚР табиғатының бұзылу процесі, себептері мен салдары. 

90. Қазақстандағы экологиялық жағдайды жақсартудың бағыттары.  

91. Өндіріс орындарының қалдықтарын азайту. 92. Дәстүрлі емес энергия көздерін орнату, өндірісте аз қалдықты немесе 

қалдықсыз технологияларды құрастыру. 

93. Өндіріс орындарының экологиялық экспертизасы, мақсаты және 

тапсырмалары. 

94. Мониторингтің (химиялық, физикалық, биологиялық) анықтамасы және 

тапсырмалары. 

95. Табиғат ресурстарының жағдайын кадастрлық жүйе ақпаратымен 

бақылау. 

96. Берік даму стратегиясы және Қазақстанның берік дамуын қамтитын 

механизмдер.  

6 Баға бойынша мағлұмат 

6.1 Бағалау системасы 

Академиялық  жинақылықты  дамыту  мақсатында  және  оқытудың 

кредиттік  технологиясы  бойынша  оқу  процесін  ұйымдастыру  ережесіне 

сәйкес  курс  бағдарламасы  бойынша  студенттердің  жетістік  деңгейі  РБ 

балдық-рейтингілік әріптік жүйесі негізінде бағаланады (1 кесте). 

 

1 кесте - Оқу жетістігін бағалау жүйесі Әріп  жүйесі 

бойынша 

Балл 

Дұрыс  жауаптың 

%-дық құрамы 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

        А 

   9 

95- 100 


Өте жақсы 

        А- 

   8 

90-94 


        В+ 

   7 


85-89 

 

Жақсы         В 

   6 


80-84 

        В- 

   5 

75-79 


        С+ 

   4 


70-74 

 

 Қанағаттандырарлық 

        С 

   3 

65-69 


        С- 

   2 


60-64 

        Д+ 

   1 

55-59 


        Д- 

   0 


50-54 

        F 

   0 

0-49 


Қанағаттандырылмаған 

 

Рейтингілік рұқсат (РР) бағасы семестр кезінде жиналады. Оқу жұмысының әрбір  түрі  100-  балдық  шкала  бойынша  бағаланады  және  2  кестеге  сәйкес 

салмақтық коэффициентті ескере отырып рейтинг рұқсатқа қосылады. 

  

2 кесте - Емтиханға жіберу рейтингі. Әр бір жұмыс түрінің бағалануы  Параметр 

Салмақтық коэффициент 

Тәжірибе сабақтарын орындау  

0,2 


Есептеу-графикалық (1және2) жұмыс  

2х0,15 


Қорытынды  шектік  аттестация  (ШБ1, 

ШБ2) 


2х0,2 

 

10 


Дәрістерге қатысу   

0,1 


Қорытынды      ∑  

1,0 


 

Қорытынды баға былай енгізіледі 

 

И = 0,6∑ РД+0,4Э. мұндағы Э – емтихан бағасы. 

 

6.2 Балды қою саясаты: 

Барлық 2 және 3 кестелерде көрсетілген бағалау баллдары максималды 

болып  табылады.  Олар  жұмыстың  бірқалыпты  орындалуы  және  жоғары 

сапалы  жағдайы  кезінде  қойылады.  Тестілеуді  және  дәрістік  сабақтарға 

қатысуды  бағалау  баллдары  дұрыс  жауаптар  саны  мен  жіберген  дәріс 

сандарына байланысты қойылады.  

6.3 Университеттің оқушыларының академиялық жинақылығын 

ұйымдастыру кезінде бағаларды аудару 

ECTS  (трансферттің  және  кредиттердің  жинақталудың  еуропалық 

жүйесі)  бойынша  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін    бағалау  балдық-

рейтингілік  әріптік  жүйесіне  бағаларын  аудару  және  4  және  5  кестелерге 

байланысты кері іске асады.  

 

3 Кесте- ҚР оқитындардың оқу жетістіктерін ECTS бойынша бағағалау   ECTS 

бойынша 

бағалау 

 

Әріп 

жүйесі 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

сандық 

эквиваленті  

%-дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз  

 

  

 

  

 

  

 


 

11 


4 кесте –

 

ҚР балдық - рейтингілік әріптік жүйесінің бағаларын ECTS бойынша  бағаға аудару 

Әріп 

жүйесі 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS 

бойынша 

бағалау 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық

 

С 

2,0 65-69 

Қанағаттанарлық

 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық

 0-49 

Қанағаттанарлықсыз

 

FX, F 

 

7 Курстың саясаты : 

-сабаққа кешікпеу және жібермеу; 

-сабақтарға белсенді қатысу және зертханалық жұмысты дер кезінде 

қорғау; 


-зертханалық жұмыстарды оқытушы берген мерзімде өңдеу

-есептік-графикалық жұмысты оқытушы берген мерземде көрсету; 

-СӨЖ берілген материалды өз бетінше орындау. 

 

8 Этика нормасы: -тәртіптілік; 

-тәрбиелік; 

-шыншылдық; 

-жауапкершіліктік; 

-аудиторияда ұлы телефонды өшіріп жұмыс істеу. 

Келіспеушілік 

жағдайларды 

оқытушымен, 

эдвайзермен, 

оқу 


топтарында талқылану керек, ал шешілмейтін кезде деканат қызметкерлеріне 

жеткізіледі. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР 

Негізгі 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек-экономика-биота-среда. М.: 

«ЮНИТИ», 2007. 

2. Шилов И.А. Экология. М.: Высшая школа, 2001. 

3.  Новиков  Ю.В.  Экология,  окружающая  среда  и  человек.  М.:  «ФАИР-

ПРЕСС», 2003.  

12 


4.  Колумбаева  С.Ж.,  Бильдебаева  Р.М.  Общая  экология.  Алматы:  «Қазақ 

университеті», 2006.  

5. Охрана   окружающей  среды.  Под ред. С.В.Белова. — М.: Высшая школа, 

1991. 


6.  Мазур  И.И.,  Молдаванов  О.И.  Курс  инженерной  экологии:  Учебник  для 

вузов //Под ред. И.И. Мазура. — М.: Высшая школа, 1997.  

 

Қосымша 

7. Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., Хандогина А.В. Экологические основы 

природопользования, М.: «Форум», 2007. 

8. Вернадский В.И. «Живое вещество». М.: «Наука», 1969. 

9.  Доклады  Министерства  охраны  окружающей  среды  РК  «О  состоянии 

природой среды РК» 2000-2007гг. 

10. Маркович Д. Социальная экология. М.: «РУДН», 1998. 

11.  Концепция  экологической  безопасности  Республики  Казахстан.  Астана, 

2002. 

12.  Доклад  конференции  ООН  по  окружающей  среде  и  устойчивому развитию. Рио-де-Жанейро, 1992. Т. 1, Нью-Йорк, 1993. 

13. Экологический кодекс РК. Астана, 2007. 

14.  Арустамов  Э.А.,  Левакова  И.В.,  Баркалова  Н.В.  Экологические  основы 

природопользования. М.:2001. 

15.  Ермолаев  Б.В.  Основные  положения  о  ноосфере.  Единство  биосферы  и 

человека. М.: 1999. 

16. Гиренок Ф.И. Экология. Цивилизация. Ноосфера. – М.: Наука, 1987.  

17. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды /Пер. с польск. – 

М.: Транспорт, 1979.  

18.  Приходько  Н.  Г.  Безопасность  жизнедеятельности:  Курс  лекций.  - 

Алматы: ВШП “Әдiлет”, 2000.  

19.  Красная  книга  Казахстана.  3-е  изд.  перераб.  и  доп.  Т.  1.  Животные.– 

Алматы: Канжык, 1996.  

20. Республика Казахстан:  Отчет  по  человеческому  развитию.. – Алматы: 

ТОО “Герона”, 1995 -2007.  

21.  Челноков      А.А.,      Ющенко    Л.В.      Основы  промышленной  экологии.  – 

Минск: 2001.  

22.  Хван  Т.А.    Промышленная    экология    /Серия  «Учебники,    учебные 

пособия». Ростов н/Д:  Феникс, 2003. 

23. Джиллер   П.   Структура   сообществ  и экологическая ниша. М.: Мир, 

1988.  

24. Яблоков А.В.  Популяционная экология. М.: Высшая школа, 1987. - 303 с. 25.  Жизнеспособность  популяций.  Природоохранные  аспекты  //Под  ред.  

М.Сулея. М.: Мир, 1989.  

26.  Бигон  М.,  Харпер  Дж.,  Таунсенд  К.  Экология.  Особи,  популяции  и  

сообщества. М.: Мир, т.2., 1989.  

27.  Дукенбаев  К.Д.  Энергетика  Казахстана.  Условия  и  механизмы  ее 

устойчивого развития. Алматы: Атамура, 2004.  

13 


 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал