Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет15/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
#282
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Тема  кандидатской  диссертации: 
 
Проблема активности  и адекватности от-
ражения в марксистской гносеологии.
Professor  of  History  and  Humanities 
Disciplines Department of Kazakhstan 
Engineering and Pedagogical University of 
Peoples’ Friendship.
C
andidate  of  Philosophical  Sciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
The problem 
of activity and the adequacy of reflection in 
Marxist epistemology.
ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов атындағы 
Шығыстану  институтының  ғалым  хатшы-
сы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Конфуцийшілдік,  даосизм  және  шы-
ғыс  перипатетизмдегі  адамның  өз-өзін 
жетілдіру  мәселесі:  салыстырмалы  тал-
дау.
Ученый  секретарь  Института  восто-
коведения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН 
РК.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема  совершенствования  человека 
в конфуцианстве, даосизме и восточном 
перипатетизме: сравнительный анализ.
Scientific 
Secretary of R.B. Suleymenov 
Oriental Studies Institute.  
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 A problem of 
improvement of the person in Confucianism, 
Daoism and east peripatetizm: comparative 
analysis.
24.11.1938
+7 (701) 478 15 35
МАМЫТОВ 
Медет 
Мамытұлы
МАМЫТОВ  
Медет 
Мамытович
MAMYTOV 
Medet 
Mamytovich
12.01.1977 
+7 (727) 261 26 13 
+7 (705) 443 68 06
МАНСҰРОВА 
Әсел 
Садритенқызы
МАНСУРОВА
Асель 
Садритеновна
MANSUROVА
Assel 
Sadritenovnа

145
145
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Қорқыт  Ата  атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік 
университеті 
құқықтану 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, профессор.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Проблемы  субъекта  и  объекта  в 
марксисткой философии.
Профессор  кафедры  правоведения 
Кызылординского  государственного  уни-
верситета имени Коркыта Ата.
Кандидат философских наук, профес-
сор.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблемы  субъекта  и  объекта  в  марк-
систской философии.
Professor of Jurisprudence Department 
of Korkyt Ata Kyzylorda State University. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
Problems of 
subject and object in Marxist philosophy.
С. 
Байшев 
атындағы 
Ақтөбе 
университеті 
әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер кафедрасының аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Күш  көрсетпеу  әлеуметтік  құндылық 
ретінде.
Старший преподаватель кафедры со-
циально-гуманитарных  дисциплин  Актю-
бинского университета им. С. Баишева. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Ненасилие как социальная ценность.
Senior  Lecturer of Social and 
H
uman 
Sciences Department of S. Baishev Aktobe 
University. 
С
andidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 Nonviolence as 
a social value. 
13.05.1933
+7 (724) 227 68 76
МАТАЕВ 
Мұстафа 
Матайұлы
МАТАЕВ 
Мустафа 
Матаевич
MATAYEV 
Mustafa 
Mataevich
04.07.1979
+7 (713) 297 40 81 
(вн. 826) 
+7 (702) 978 44 11
+ 7 (777) 260 11 44 
dimakazgu@mail.ru
МАЦЮК 
Дмитрий 
Анатольевич
МАЦЮК 
Дмитрий 
Анатольевич 
MATSYUK 
Dmitriy 
Anatol’evich

146
146
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  халықаралық  қатынастар 
факультеті. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Әл-Фараби  дүниетанымындағы 
діннің алатын орны. 
Факультет  международных  отноше-
ний Казахского национального универси-
тета имени аль-Фараби.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль  религии  в  мировоззрении  аль-
Фараби.
Faculty of International  R
elations of Al-
Farabi Kazakh National University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The role of 
religion of Al-Farabi world view.
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университеті  фи-
лософия  және  әлеуметтік  саяси  теория-
лар кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Экологияның  ғылым  ретінде  қа-
лыптасуының дүниетанымдық негіздері. 
Заведующая  кафедрой  философии 
и  социально-политических  теорий  Вос-
точно-Казахстанского  государственного 
университета имени С. Аманжолова
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Мировоззренческие основания формиро-
вания экологии как науки.
Head of Philosophy, Social and Political 
Theories Department of S. Amanzholov 
East Kazakhstan State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Worldview 
bases of formation of ecology as science.
09.03.1981
+7 (701) 814 02 64 
janatmom@bk.ru 
МОМЫНҚҰЛОВ 
Жанат 
Байжомартович
МОМЫНКУЛОВ 
Жанат 
Байжомартович 
MOMYNKULOV 
Zhanat 
Bayzhomartovich  
09.09.1974 
+7 (723) 254 01 63 
+7 (705) 500 76 42
mov-777@mail.ru
МОРОЗОВА 
Оксана 
Викторовна
МОРОЗОВА 
Оксана 
Викторовна
MOROZOVA 
Oksana 
Viktorovna

147
147
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
03.01.1949
+7 (777) 293 83 85
МОСТОВЕНКО 
Геннадий 
Иванович
МОСТОВЕНКО 
Геннадий 
Иванович
MOSTOVENKO 
Gennady 
Ivanovich
30.12.1959
+7 (723) 275 27 97 
+7 (777) 296 51 86 
msaveliya@mail.ru
МУЖЧИЛЬ 
Марина 
Дмитриевна
МУЖЧИЛЬ 
Марина 
Дмитриевна
MUZHCHIL 
Marina 
Dmitriyevna
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, профессор.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Шынайылық  мәселесін  талдаудағы 
субъект белсенділігі қағидасының рөлі.
Восточно-Казахстанский  государст-
венный  университет  имени  С.  Аманжо-
лова.
Кандидат  философских  наук,  про-
фессор.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль  принципа  активности  субъекта  в 
анализе проблемы реальности.
S. Amanzholov East Kazakhstan State 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 The role of 
the principle of the subject’s activity in the 
analysis of the problem of realit.
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университеті  му-
зыка кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Мәдениет  философиясында 
музыканың онтологиялық мағынасы.
Заведующая  кафедрой  музыки  Вос-
точно-Казахстанского  государственного 
университета имени С. Аманжолова.
Кандидат философских наук
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Онтологический  смысл  музыки  в  фило-
софии культуры.
Head of 
Music D
epartment of S. Aman-
zholov East Kazakhstan State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Ontological 
sense of music in philosophy of culture.

148
148
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қ.И. Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық 
техникалық 
университеті 
қоғамдық 
пәндер кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақ  мәдениетіндегі  ұлттық  ойын-
дардың рәміздік негіздері.
Доцент кафедры общественных дис-
циплин Казахского национального техни-
ческого  университета  имени  К.И.  Сатпа-
ева.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Символическая  сущность  национальных 
игр казахской культуры.
Associate professor of social subjects 
department of K.I. Satpayev Kazakh 
National Technical University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The symbolic 
nature of the National Games of the Kazakh 
culture.
Алматы  энергетика  және  байла-
ныс  университеті  әлеуметтік  пәндер 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Рухани  мүдделер  тұлға  қалыпта-
суының тамыры және факторы.  
Профессор  кафедры  социальных 
дисциплин  Алматинского  университета 
энергетики и связи.
Кандидат философских наук, доцент. 
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Духовные  интересы  как  источник  и  фак-
тор самореализации личности.
Professor of Social Subjects Department 
of Almaty University of Power Engineering 
and Telecommunications.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Spiritual 
interests  as  the  source  and  factor  of  self-
realization.
02.10.1975
+7 (707) 461 33 66 
murgabaeva@mail.ru
МҰРҒАБАЕВА 
Алтыншаш 
Серікбайқызы
МУРГАБАЕВА 
Алтыншаш 
Серикбаевна
MURGABAEVA 
Altinschasch 
Serikbaebna
15.07.1955 
+7 (727) 292 57 50 
+7 (701) 640 99 28
MҰХАМЕДЖАН 
Куанышқазы 
Шәкіртұлы
МУХАМЕДЖАН 
Куанышказы 
Шакыртулы
MUKHAMEDZHAN 
Kuanyshkazy 

149
149
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Қазақ  мәдениеті  ғылыми-зерттеу 
институтының ғылыми іс бойынша дирек-
торының орынбасары. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық 
диссертацияның 
тақырыбы:  Тұтынудың  мәдени-тарихи 
мағынасы.
Заместитель  директора  по  науке  Ка-
захского  научно-исследовательского  ин-
ститута культуры.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Культурно-исторический  смысл  потре-
бления.
Deputy  Director for Science of Kazakh 
Scientific Research Institute of 
Culture.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Cultural and 
historical significance of consumption.
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті дінтану және мәдениеттану 
кафедрасының оқытушысы. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Қазақ мәдениетіндегі ауыл мәселесі.
Преподаватель  кафедры  религио-
ведения  и  культурологии  Казахского  на-
ционального  университета  имени  аль-
Фараби.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема казахского аула в культуре.
Lecturer of Religious and Cultural 
Studies  Department  of  Al-Farabi  Kazakh 
National University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 roblem of 
kazakh village in culture.
01.01.1962 
+7 (777) 224 83 00
МУХАМЕДЖАНОВА 
Назым 
Серікқызы
МУХАМЕДЖАНОВА 
Назым 
Сериковна
MUKHAMEDZHANOVA
 Nazim 
Serikovna
22.01.1981
+7 (727) 377 33 35 
(вн. 1337) 
+7 (701) 570 71 22 
asemm81@mail.ru
МҰХАНБЕТ 
Әсем 
Ануарбекқызы
МУХАНБЕТ 
Асем 
Ануарбековна 
MUHANBET 
Asem 
Аnuarbekkizi

150
150
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемле-
кеттік  университеті  саяси-әлеуметтік 
пәндер кафедрасының аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Абайдың «Қара сөздеріндегі» «Адам-
Әлем» қатынасының мәселесі.
Старший преподаватель кафедры со-
циально-политических  дисциплин  Актю-
бинского  государственного  университета 
имени К. Жубанова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема  отношения  «человек-мир»  в 
«Словах назидания» Абая.
Senior lecturer of Social and Political 
Sciences Department of K. Zhubanov 
Aktobe State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
Problem of man 
and world interrelation in Abay’s  «
Words of 
injunction».
Қ.А.  Ясауи  атындағы  Халықаралық 
Қазақ-Түрік  университеті  дінтану  және 
теология кафедрасының аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Қажы  Бекташ  Уалидің  «Ма-
қалатындағы» 
моральдық-этикалық 
көзқарастар. 
Старший преподаватель кафедры ре-
лигиоведения и теологии Международно-
го Казахско-Турецкого университета име-
ни Х.А. Ясави 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Нравственно-этические  воззрения  Кажы 
Бекташа Уали (по произведению Макалат).
Senior Lecturer of Religious Studies 
and Theology Department of Kh. Yasavi 
International Kazakh-Turkish University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
Kazhy Bektash 
Uali’s moral and ethical views (on work Makalat).
15.06.1982 
+7 (713) 257 14 67
+7 (701) 661 84 78 
Yesbol-@mail.ru
МУХАНБЕТКАЛИЕВ 
Есбол 
Есенбайұлы
МУХАНБЕТКАЛИЕВ 
Есбол 
Есенбайулы
MUHANBETKALIYEV 
Yesbol  
Yesenbayuiy
24.07.1979 
+7 (775) 952 14 14 
muratbek-mm@mail.ru
МЫРЗАБЕКОВ 
Мұратбек 
Мырзабекұлы
МЫРЗАБЕКОВ 
Муратбек 
Мырзабекович
MYRZABEKOV 
Muratbek 
Myrzabekovich

151
151
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Алматы технологиялық университеті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ғылым  пәнін  анықтаудағы  әдісна-
малықтың рөлі (география мәліметтерінің 
негізіндегі тарихилық қағидаты).  
 
Алматинский  технологический  уни-
верситет.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Методологическая  роль  в  определении 
предмета  науки  (принцип  историзма  на 
материале географии).
Almaty Technological University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
Methodological 
role in the definition of the subject of science 
(the principle of historicism on the material 
geography).
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетi  философия  кафедрасының 
доцентi.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: 
Ғалым 
шығармашылығындағы 
алғышартты білім. 
Доцент  кафедры  философии  Казах-
ского национального университета имени 
аль-Фараби.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Предпосылочное  знание  в  творчестве 
ученого.
Associate Professor of Philosophy 
Department  of  Al-Farabi  Kazakh  National 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Prerequisite 
knowledge in the creativity of scientist. 
01.01. 1957 
+7 (702) 263 68 40 
myrzakulova57@
mail.ru 
МЫРЗАҚҰЛОВА 
Гүлнәзия 
Рахымбайқызы
МЫРЗАКУЛОВА
Гульназия 
Рахимбаевна
MYRZAKULOVA 
Gulnaziya 
Rakhimbaevna
15.02.1966
+7 (727) 377 33 37
+7 (707) 387 56 94
gal.ant_1983@mail.ru
МЯМЕШЕВА 
Ғалия 
Хамзеевна 
МЯМЕШЕВА 
Галия 
Хамзеевна 
MYAMESHEVA 
Galiya 
Hamzeevna

152
152
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты  саясаттану 
бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Әлеуметтік  танымның  формасы  ре-
тіндегі идеяның философиялық талдауы.
Ведущий  научный  сотрудник  отдела 
политологии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Философский анализ идеи как формы со-
циального познания. 
Senior Scientific Researcher of Political 
Science Department of the Institute of 
Philosophy, Political Science and Religious 
Studies SC MES RK.
Candidate of  Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
Philosophical 
analysis of idea as a form of social cognition.
«Otuken.kz»  қазақ  мифология,  мәде-
ниет және дәстүрлі музыка сайтының мо-
дераторы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақ  мәдениетінің  мифоритуалдық 
негіздері.
Модератор  сайта  казахской  мифо-
логии,  культуры  и  традиционной  музыки 
«Otuken.kz». 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Мифоритуальные  основания  казахской 
культуры.
M
oderator of Kazakh Mythology, Culture 
and Traditional Music Website.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Mythos-ritual 
grounds of Kazakh culture.
10.03.1962
+7 (727) 272 59 10
+7 (705) 196 95 50
g.narbekova@mail.ru
НАРБЕКОВА 
Гүлнар 
Әшімқызы
НАРБЕКОВА 
Гульнар 
Ашимовна
NARBEKOVA 
Gulnar 
Ashymovna
02.02.1967 
+7 (717) 299 83 62
+7 (777) 693 45 13
 zira-n@yandex.ru
НАУРЗБАЕВА 
Зира 
Жетібайқызы
НАУРЗБАЕВА 
Зира 
Жетибаевна
NAURZBAYEVA 
Zira 
Zhetibayevna

153
153
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
С.  Торайығыров  атындағы  Павлодар 
мемлекеттік университетінің профессоры.                
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Социалистік  өндірістік  ұжымда 
өнегелі қатынастар рөлінің өсуі.
Профессор  Павлодарского  государ-
ственного  университета  имени  С.  Торай-
гырова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Возрастание роли нравственных отноше-
ний  в  социалистическом  производствен-
ном коллективе.
Professor of S. Toraighyrov Pavlodar 
State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
The increasing 
of moral relations roles in socialist 
manufacturing team.
Қ.И.  Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық 
техникалық 
университеті 
қоғамдық 
пәндер кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ғылыми-материалистік,  атеистік 
көзқарасты  қалыптастырудағы  өнердің 
рөлі.
Доцент  кафедры  общественных  дис-
циплин  Казахского  национального  техни-
ческого университета имени К.И. Сатпаева. 
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль искусства в формировании научно-
материалистического атеистического ми-
ровоззрения. 
Associate professor of social subjects 
department of K.I. Satpayev Kazakh 
National Technical University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation:
 The role of art 
in  organizing  research  and  materialistic, 
atheistic ideology.
07.04.1939
+7 (718) 267 36 85 
(вн. 1153)
НЕВМЕРЖИЦКИЙ 
Степан 
Васильевич
НЕВМЕРЖИЦКИЙ 
Степан 
Васильевич
NEVMERZHITSKIY 
Stepan 
Vasilievich
25.10.1934
+7 (701) 250 13 87
НИГАЙ
Анастасия 
Григорьевна
НИГАЙ 
Анастасия 
Григорьевна 
NIGAY 
Anastasya 
Grygorievna

154
154
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Тараз  мемлекеттік  педагогикалық 
институты  философия  және  саяси-
әлеуметтік пәндер кафедрасының доценті. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Өркениет: дәстүр және сабақтастық. 
Доцент  кафедры  философии  и  со-
циально-политических  дисциплин  Тараз-
ского  государственного  педагогического 
института. 
Кандидат философских наук, доцент.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет