Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет10/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
#282
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Философско-этические  взгляды  Сулей-
мена Бакыргани
The  Head  of  Science  Department  of  
H.A.  Yasavi  International  Kazakh-Turkish 
University. 
Сandidate  of 
Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Suleymen 
Bakyrgani Philosophical and Ethical Views.
Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті 
әлеуметтік-психологиялық  пәндер  кафед-
расының профессоры. 
Саясаттану  ғылымдарының  докторы, 
философия  ғылымдарының  кандида-
ты, профессор.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Буржуазиялық ұлтшылдыққа төтеп 
беру 
–  ҚСРО  ұлттық  мәселесін  шешудің 
маңызды факторы. 
Профессор  социально-психологиче-
ских дисциплин Казахского гуманитарного 
юридического университета.
Доктор  политических  наук, 
кандидат 
философских наук, профессор.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Преодоление  буржуазного  национализма 
– важный фактор решения национального 
вопроса СССР (на опыте Казахстана). 
Professor of S
ocial-
Psychological 
Subjects D
epartment of Kazakh Humanitarian 
Law University.
Doctor of Political  S
ciences, 
Candidate 
of P
hilosophical 
S
ciences,
 Professor.
Theme of dissertation: 
The overcoming 
of bourgeois nationalism - an important factor 
in solving the national question of the USSR 
(on 
the experience of Kazakhstan).

97
97
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Оңтүстік 
Қазақстан 
мемлекеттік 
педагогикалық 
институтының 
аға 
оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Қазақ тарих философиясы қалып-
тасуының мәдени-өркениеттік үрдістері. 
Старший  преподаватель  Южно-Ка-
захстанского  государственного  педагоги-
ческого института.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Культурно-цивилизационные тенденции в 
становлении  философии казахской исто-
рии. 
Senior lecturer of South Kazakhstan 
State Pedagogical Institute 
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Cultural and 
civilizational trends in becoming of the 
philosophy of Kazakh  history. 
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университеті  фи-
зика кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Синергетикалық  хаос  мәселесінің 
философиялық-әдіснамалық талдауы.
Заведующая  кафедрой  физики  Вос-
точно-Казахстанского  государственного 
университета имени С. Аманжолова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Философско-методологический  анализ 
проблемы хаоса в синергетике.
Head  of   
Physics  Department of East 
Kazakhstan State University
Сandidate of 
Philosophical Sciences
Theme  of  dissertation:
 Philosophical 
and methodological analysis of the problem 
of chaos in synergy.
15.10.1967
+7 (701) 649 72 27 
karligash_15@mail.ru
БЕГДАУЛЕТОВА 
Қарлығаш 
Дүйсенбекқызы
БЕГДАУЛЕТОВА 
Карлыгаш 
Дуйсенбековна
BEGDAULETOVA 
Karligash 
Duysenbekovna
23.03.1955
+7 (723) 222 46 80 
+7 (777) 581 73 14 
bektasovags@mail.ru 
БЕКТАСОВА 
Гүлсым 
Сафуановна
БЕКТАСОВА 
Гулсым 
Сафуанқызы
BEKTASOVA 
Gulsym Safuanovna

98
98
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қорқыт  Ата  атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік  университеті,  философия 
және  мәдениеттану  кафедрасының  мең-
герушісі.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Мемлекет  пен  азаматтық  қоғам-
ның  өзара  қатынастарының  әлеуметтік-
философиялық талдауы.
Заведующий  кафедрой  философии  и 
культурологии  Кызылординского  государ-
ственного университета имени Коркыт Ата. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Социально-политический анализ взаимо-
отношений  государства  и  гражданского 
общества.
Head of the Department of  Philosophical 
Sciences and Cultural Studies of  the Korkyt 
Ata Kyzylorda State University. 
Candidate of  Philosophical Sciences. 
Theme  of  dissertation: 
Social and 
philosophical analysis of state and civil 
society interrelationship.  
Т.  Жүргенов  атындағы  Қазақ  ұлттық 
өнер  академиясы  сәндік    қолданбалы 
өнер кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Қазақ мәдениетінің рәміздік жүйесіне 
философиялық талдау.
Профессор  кафедры  декоративно 
прикладного  искусства  Казахской  на-
циональной  академии  искусства  имени            
Т. Жургенова.
Кандидат философских наук.
Тема    кандидатской  диссертации:  
Философский  анализ  системы  символов 
казахской культуры.
          
Professor of Decorative Art Department 
of Kazakh National Art Academy.
Сandidate 
Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Philosophical 
analysis Kazakh culture simbolic system.
02.07.1950 
+7 (701) 629 45 55 
ongar-bn@mail.ru
БЕРМАХАНОВ 
Онғар 
БЕРМАХАНОВ 
Онгар
Bermakhanov 
Ongar 
02.02.1968
+7 (727) 273 78 88 
+7 (701) 355 30 91           
beristen@mail.ru
БЕРІСТЕНОВ 
Жанарбек 
Таниғазыұлы
БЕРИСТЕНОВ 
Жанарбек 
Танигазинович
BERISTENOV 
Zanarbek 
Tanigazinovich 

99
99
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
26.09.1933
+7 (727) 377 33 30 
+7 (777) 277 39 73
БИЕКЕНОВ 
Кеңес 
Үмбетжанұлы
БИЕКЕНОВ 
Кенес 
Умбетжанович
BIYEKENOV 
Kenes 
Umbetzhanovich
23.02.1984
+7 (727) 272 59 10 
+7 (702) 549 36 68  
meru190284@mail.ru
БИЖАНОВА 
Меруерт 
Алтынбекқызы
БИЖАНОВА 
Меруерт 
Алтынбековна
BIZHANOVA 
Meruert 
Altynbekovna 
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті,  әлеуметтану  және  әлеу-
меттік жұмыс кафедрасының профессоры. 
Әлеуметтану  ғылымдарының  докто-
ры, 
философия  ғылымдарының  кан-
дидаты, профессор.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Саяси  сана  әлеуметтік  сананың 
формасы ретінде.
Профессор кафедры социологии и со-
циальной  работы  Казахского  националь-
ного университета имени аль-Фараби.
Доктор социологических наук, 
канди-
дат философских наук, профессор. 
Тема  кандидатской  диссертации: 
Политическое сознание как форма обще-
ственного сознания.
Al-Farabi  Kazakh  National  University, 
Professor of Department of Sociology and 
Social Work.
Doctor of Social S
ciences, Сandidate of 
Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Political 
consciousness as form of social consciousness.
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты,  философия 
бөлімінің аға ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ортағасырлық  түркі  философия-
сындағы бақыт мәселесі. 
Старший  научный  сотрудник  отдела 
философии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Проблема счастья в средневековой тюрк-
ской философии. 
S
enior  Scientific  Researcher  of 
Department of Philosophical Sciences of 
Institute of  Philosophy, Political Science and 
Religion Studies SC MES RK.
Сandidate of 
Philosophical S
ciences,.
Theme  of  dissertation:
 Problem of 
 
happiness in medieval Turkic philosophy. 

100
100
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  философия  және  саясатта-
ну факультеті дінтану және мәдениеттану 
кафедрасының аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандидаты. 
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Кісілік  құндылықтарды  мәде-
ниеттанулық талдау.
Старший преподаватель кафедры ре-
лигиоведения и культурологии Казахского 
национального  университета  имени  аль-
Фараби. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Культурологический анализ человеческих 
ценностей.
Senior  Lecturer of Department of 
Religious Studies and Cultural Studies of Al-
Farabi Kazakh National University. 
Сandidate of 
Philosophical S
ciences,.
Theme  of  dissertation: 
Cultural 
analysis on human values.
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық университетінің аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Жалпыадамзаттық  және  ұлттық 
құндылықтардың  тұлғаның  қалыпта-
суындағы рөлі. 
Старший преподаватель Евразийско-
го  национального  университета  имени 
Л.Н. Гумилева. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль общечеловеческих и национальных 
ценностей в формировании личности.
Senior Lecturer in L.N. Gumilyov 
Eurasian National University. 
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
The role of 
human and national values in the process of 
personality`s formation. 
01.01. 1980
+7 (727) 377 33 35 
(1337) 
+7 (702) 850 34 46
kenjegul1980@mail.ru 
БИЯЗДЫҚОВА 
Кенжегүл 
Әлімбекқызы 
БИЯЗДЫКОВА 
Кенжегул 
Алимбеккызы 
BIYAZDYKOVA 
Kenzhegul 
Alimbekkyzy
21.10.1959 
 +7 (717) 270 95 00
+7 (701) 428 02 28
phylmary@mail.ru
БОЗЖІГІТОВА 
Марияш 
Махамбетжанқызы
БОЗЖИГИТОВА 
Марияш 
Махамбетжановна
BOZZHIGITOVA 
Mariyash
Mahambetzhanovna

101
101
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М.О.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік 
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті 
педагогика  және  мәдениет  факультеті 
деканының  орынбасары,  дизайн  және 
сәндік өнер кафедрасының доцент м.а. 
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Дәстүрлі өнердегі діни нанымдар мен 
сенімдердің көріністері.
Заместитель  декана  факультета  пе-
дагогики и культуры, и.о. доцента кафед-
ры дизайна и моды Южно-Казахстанского 
государственного  университета  имени 
М.О. Ауэзова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проявление  религиозных  убеждений  в 
традиционной культуре. 
Deputy Dean of Pedagogy and Culture 
Faculty, Associate Professor of Design and 
Fashion Department of M.O. Auezov South 
Kazakhstan State University.
Candidate  of  Philosophical  Sciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation:
 The developing 
of religious beliefs in traditional culture.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік 
университеті  философия  кафедрасының 
доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Мәңгүрттік  әлеуметтік-философия-
лық феномен ретінде. 
Доцент  кафедры  философии  Семи-
палатинского государственного универси-
тета имени Шакарима. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Манкуртство  как  социально-философ-
ский феномен. 
Associate  Professor of Philosophy 
Department of Shakarim Semey State 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
Mankurtstvo as 
a socio-philosophical phenomenon.
22.11.1974   
+7 (725) 222 19 39 
+7 (701) 740 34 78  
daulet.bolysbaev.74@
mail.ru 
БОЛЫСБАЕВ 
Даулетхан 
Сейтмаханұлы
БОЛЫСБАЕВ 
Даулетхан 
Сейтмаханович
BOLISBAYEV 
Daulethan 
Seytmahanovich
27.02.1983
+7 (701) 403 41 71 
+7 (705) 282 25 55 
kuralai_2702@mail.ru
БОЛЫСОВА 
Куралай 
Мақсұтханқызы
БОЛЫСОВА 
Куралай 
Махсутхановна
BOLISOVA 
Kuralay 
Mahsuthanovna

102
102
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетiнің  философия  кафедра-
сының доцентi.
Философия ғылымдарының кандидаты. 
доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Адами  болмыстың  шектелуі 
дүниетаным мәселесі ретінде. 
Доцент  кафедры  философии  Казах-
ского национального университета имени 
аль-Фараби. 
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Конечность человеческого бытия как про-
блема мировоззрения.
Associate Professor of Chair of 
Philosophy  in  Al-Farabi  Kazakh  National 
University. 
Сandidate  of  Philosophical  Sciences, 
Associate Professor. 
Theme of dissertation: The finiteness 
of  human  being  as  a  problem  of  world-
outlook.
ҚР  ІІМ  Қостанай  Академиясының 
әлеуметтік-гуманитарлық  пәндер  кафед-
расының профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация тақыры-
бы:  Еуразиялықты  дамыту  аясындағы 
Л.Н. Гумилевтің тарихи идеялары.
Профессор  кафедры  социально-гу-
манитарных  дисциплин  Костанайской 
академии МВД РК.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Историософские  идеи  Л.Н.  Гумилёва  в 
контексте развития евразийства.
Professor of the 
H
umanities and 
Social  Disciplines  Department of KostanaI 
Academy of the MIA.
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
  L.N. Gumilyov 
Philosophic ideas in the context of 
development of Eurasia.
26.01.1960
+7 (727) 377 33 37  
+7 (777) 338 32 30
cinema-paradiso@
mail.ru
БОРЕЦКИЙ 
Олег 
Михайлович
БОРЕЦКИЙ 
Олег 
Михайлович
BORETSKIY 
Oleg 
Mihailovich
27.04.1971
+7 (714) 257 89 82 
+7 (777) 899 78 97 
vav0571@mail.ru
ВИДЕРШПАН 
Александр 
Валерьянович
ВИДЕРШПАН 
Александр 
Валерьянович
VIDERSHPAN 
Alexander 
Valeryanovich

103
103
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
«Эксперт  Казахстан»  журналының 
қоғам  мен  мәдениет  бөлімінің  редакто-
ры, Шет тілдер және іскерлік университеті 
дінтану кафедрасының оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Классикалық  емес  философиядағы 
мән-мағына мәселесі.
Редактор  отдела  общества  и  культу-
ры журнала «Эксперт Казахстан», препо-
даватель  кафедры  религиоведения  Уни-
верситета иностранных языков и деловой 
карьеры.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема смысла в неклассической фи-
лософии. 
Editor of Society and Culture Department 
of «Expert Kazakhstan» Magazine, Lecturer 
of religious Studies Department of Foreign 
Languages and Business Career University.
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
The problem of 
meaning in the non-classical philosophy. 
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университетінің 
профессоры.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  В.И.  Ленин  диалектика  катего-
риясының бейімділігі туралы.
Профессор  Восточно-Казахстанского 
университета имени С.Аманжолова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
В.И. Ленин о гибкости категории диалек-
тики.
P
rofessor S. Amanzholov East Kazakh-
stan State University.
Сandidate of
 Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 V.I. Lenin about 
the flexibility of categories of dialectics.
14.08.1973
+7 (727) 295 28 32 
+7 (701) 788 75 63
ВЛАСЕНКО 
Ольга 
Игоревна
ВЛАСЕНКО 
Ольга 
Игоревна
VLASENKO 
Ol’ga 
Igorevna
21.09.1938
+7 (707) 252 64 02
ВОЛГИНА 
Александра 
Сергеевна
ВОЛГИНА 
Александра 
Сергеевна
VOLGINA 
Aleksandra 
Sergeevna

104
104
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Ақтөбе  мемлекеттік  педагогикалық 
институты 
әлеуметтік-саяси 
пәндер 
кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Социализмдегі ақша-тауар қатынасы 
және тұлғаның әлеуметтік дамуы.
Заведующая  кафедрой  социально-
политических  дисциплин  Актюбинского 
государственного  педагогического  инсти-
тута.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Товарно-денежные  отношения  при  соци-
ализме и социальное развитие личности.
Head  of 
S
ocio-
Political  Subjects  D
epart-
ment of Aktobe State Pedagogical Institute.
Сandidate of Philosophiсal 
Sciences.
Theme  of  dissertation:  The  Commo-
dity-money  relations  under  socialism  and 
social development of the individual.
Алматы  энергетика  және  байла-
ныс  университеті  әлеуметтік  пәндер 
кафедрасының аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Бюрократия және жатсыну.
Старший преподаватель кафедры со-
циальных  дисциплин  Алматинского  уни-
верситета энергетики и связи.  
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Бюрократия и отчуждение.
Senior Lecturer of Social Studies 
Department of Almaty University of Power 
Engineering and Telecommunications.
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Тheme  of  dissertation: 
Bureaucracy 
and alienation.
18.09.1961
+7 (713) 254 45 52 
+7 (701) 603 51 24 
mukarama_61@mail.ru 
ГАБДСАТТАРОВА 
Мукарама 
Габдель-Нагимовна
ГАБДСАТТАРОВА 
Мукарама 
Габдель-Нагимовна
GABDSATTAROVA 
Mukarama 
Gabdel-Nagimovna
12.01.1954
+7 (727) 292 57 50
+7 (702) 257 35 06
ГЕРУС 
Валерий 
Иосифович
ГЕРУС 
Валерий 
Иосифович  
GERUS 
Valeriy 
Yiosofovich

105
105
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Тараз  мемлекеттік  педагогикалық 
институты  философия  және  әлеуметтік-
саяси пәндер кафедрасының  доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Формациялық  және  өркениеттік 
тұжырымдамалардың салыстырмалы тал-
дауы (философиялық-әдістемелік аспект).
Доцент  кафедры  философии  и  со-
циально-политических  дисциплин  Тараз-
ского  государственного  педагогического 
института.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Сравнительный анализ формационной и 
цивилизационной  концепций  (философ-
ско-методологический аспект).
Associate Professor of Philosophical 
Sciences  and  Social-Political  Subjects 
Department of Taraz State Pedagogical 
Institute.
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Comparative 
analysis of the formation and civilization 
concepts (philosophical and methodological 
aspect).
М.  Қозыбаев  атындағы  Солтүстік 
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті 
тарих  және  әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Табиғат пен философиялық афорис-
тиканың интенционалдығы.  
Доцент кафедры истории и социаль-
но-гуманитарных  дисциплин  Северо-Ка-
захстанского государственного универси-
тета имени М. Козыбаева.
Кандидат философских наук.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет