Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ақмола облысының білім басқармасы


Курсты ұйымдастыру және жоспарлаужүктеу 33.62 Kb.
бет6/6
Дата11.02.2022
өлшемі33.62 Kb.
#17166
1   2   3   4   5   6
ЖПТ ФБ-32 қб силлабус
28.01.22 дауыс қою жоспар (1), оқу жұмыс бағдарламасы (2) — копия (Автосохраненный), БМ-42 КБ, 4 КУРС 08 02 2022, Қысқа мерзімді жоспар
2. Курсты ұйымдастыру және жоспарлау
2.1 Дәріс сабақтарының курсы

2-кестеСабақ-тың №

Дәріс сабақтары тақырыптарының атауы

Сағат саны

Оқу және әдістемелік әдебиеттерге сілтеме (негізгі және қосымша)

1

«Педагогикалық технология» түсінігі. Жеке тұлғаға бағдарланған оқыту тех-нологиясы. Ынтымақтастық технологиясы

1

№1, 2, 7

2

Проблемалық оқыту технологиясы. Кейс технологиясы. Ойын технологиясы

1

№1, 2

3

Педагогикалық шеберхана технология-сы. Деңгейлеп-саралап оқыту технология-сы (Ж.А.Қараев)

1

№1, 2

4

М.В.Монаховтың деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы

1

№1, 2

5

С.Н.Лысенкованың түсіндіре басқарып оза оқыту технологиясы

1

№1, 2

6

Тәй-тәй (Step by Step) технологиясы

1

№2, 5

7

Дамыта оқыту технологиялары (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин)

1

№1, 2, 10

8

Жобалап оқыту технологиясы

1

№2, 11

9

М.М.Жанпейісованың модульдік оқы-ту технологиясы

1

№1, 2

10

Оқытудың ұжымдық және топтық тәсі-лі. Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясы

1

№2

Барлығы: 102.2 Практикалық (семинар) сабақтарының курсы

3-кестеСабақ-тың №

Практикалық сабақ тақырыптарының атауы

Сағат саны

Оқу және әдістемелік әдебиеттерге сілтеме (негізгі және қосымша)

1

Қазіргі таңдағы оқыту технологиялары

1

№1, 2, 7

2

Ш.А.Амонашвилидің ізгілікті жеке тұлғалық технологиясы

1

№1, 2

3

Ынтымақтастық технологиясын сабақ-ты тиімді қолдану жолдары

1

№1, 2

4

Кейс технологиясының тиімділігі

1

№1, 2

5

Оқушының іс-әрекетін белсенділенді-рудегі ойын технологиясы

1

№1, 2

6

Шеберхана технологиясын қолдану-дың тиімділігі

1

№2, 5

7

Әдебиеттік оқу пәнінде деңгейлеп-са-ралап оқыту технологиясын қолдану

1

№1, 2, 10

8

М.В.Монаховтың деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын әдебиеттік оқу пәнінде тиімді қолдану

1

№2, 11

9

Оза оқыту технологиясының өзіндік ерекшеліктері

1

№1, 2

10

Орталықтарда жұмыс жасау әдістемесі

1

№2

11

Л.В.Занковтың дамыта оқыту жүйесі

1

№1, 12

12

Жобалау технологиясы қолдану әдіс-темесі

1

№1, 2

13

Модульдік оқыту технологиясының ерекшелігі

1

№2, 3, 4, 6

14

Ұжымдық оқыту тәсілін сабақта тиімді қолдану

1

№1, 2

15

СТО технологиясын әдебиеттік оқу пә-нінде тиімді қолдану

1

№1, 2

16

Дамыта оқытуға арналған тапсырмалар жүйесі

1

№1, 2, 10

17

Білім алушыны жан-жақ-ты дамытудағы техноло-гияның пайдасы мен тиім-ділігі

1

№2, 11

18

Ғылыми жобалар жазуға қойылатын талаптар мен зерттеу әдістері

1

№1, 2

19

Ғылыми жобаларды сабақ процесінде қолдану

1

№2

20

Модульдік оқытудың өзіндік ерекшеліктері мен айырмашылықтары

1

№1, 12
Барлығы

10
Ескерту: 2.1.-2.3. п. оқу-жұмыс жоспарында көзделген сабақтың түріне байланысты көрсетіледі

2.3 Студенттің оқытушының жетекшілігімен орындайтын өзіндік жұмысы (СОӨЖ)

4-кестеСабақ-тың №

СОӨЖ тақырыптарының атауы

Сағат саны

СОӨЖ тапсырма-лары

Оқу және әдістеме-лік әдебиет-терге сілтеме (негізгі және қосымша)

1

Педагогикалық техноло-гиялар термині, глосса-рийлер

1

Сұрақтарға жауап беру, талдау

№1, 2

2

Заманауи технологиялар-дың ерекшеліктері

1

Сократтық әң-гіме

№1, 2

3

Жеке тұлғаға бағдарлан-ған оқыту технологиясы-ның ерекшеліктері мен айырмашылықтары

1

Талдау жұ-мыстарын жүргізу

№1

4

Ш.А.Амонашвилидің із-гілікті жеке тұлғалық тех-нологиясының тиімділігін айқындау

1

Жеке тұлғаға бағытталған талдау жұ-мыстары

№1

5

Ынтымақтастық техноло-гиясын жүргізудегі ерек-шеліктер

1

Талдау, тал-қылау жұмыс-тары

№1, 2

6

Ынтымақтастық техноло-гиясын сабақты тиімді қолдану жолдары

1

Сұрақтарға жауап беру, талдау

№1, 2

7

Проблемалық оқыту тех-нологиясының ерекше-ліктерін көрсету

1

Сократтық әңгіме

№1, 2

8

Кейс технологиясының тиімділігі

1

Сократтық әңгіме

№1, 2

9

Ойын технологиясы

1

Сұрақтарға жауап беру, талдау

№1, 2

10

Оқушының іс-әрекетін белсенділендірудегі ойын технологиясы

1

Пікірталас өт-кізу

№1, 5

11

Шеберхана құруда ұстаз бен шәкірт арасындағы байланыс

1

Талдау, тал-қылау жұмыс-тарын жүргізу

№1, 5

12

Шеберханада тірек сызбалар дайындауға қойылатын талаптар

1

Сұрақтарға жауап беру, талдау

№1, 2

13

Деңгейлеп-саралап оқыту арқылы білім алушылар-дың таным қабілетін дамыту

1

Зерттеушілік әңгіме өткізу

№1, 2

14

Деңгейлік тапсырмаларды орындаудағы қиыншы-лықтарды шешу жолдары

1

Сұрақтарға жауап беру, талдау

№1, 2

15

М.В.Монахов техноло-гиясының ерекшеліктері мен тиімділігі

1

Сұрақтарға жауап беру, талдау

№1, 2, 5

16

Аксемаларды орындау жолдары

1

Зерттеушілік әңгіме өткізу

№2, 5

17

Түсіндіре басқарып оза оқытудың бала дамуына әсері

1

Талдау, тал-қылау жұмыс-тарын жүргізу

№2

18

Кіші тіректер мен үлкен тіректерді жасауға қойы-латын талаптар

1

Зерттеушілік әңгіме өткізу

№2

19

Орталықтарға бөлу талап-тары мен тапсырмалар жүйесі

1

Талдау, тал-қылау жұмыс-тарын жүргізу

№2

20

Технология талаптары бойынша оқушы жұмыс-тарынан көрме ұйымдас-тырудың тиімділігі

1

Кумулятивті әңгіме

№2

Барлық сағат саны

20

2.4 Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)

5-кестеСабақ-тың №

СӨЖ тақырыптарының атауы

Сағат саны

СӨЖ тапсырма-лары

Оқу және әдістемелік әдебиеттерге сілтеме (негізгі және қосымша)

1

Педагогикалық жаңа технологиялардың даму тарихы

1

Конспект жасау

№1, 2, 7

2

Педагогикалық замануи технологияларды клас-сификациялау

1

Хронологиялық карта жасау

№2, 5, 8

3

Білім беру процесін ізгі-лендіру технологиясы

1

Реферат жазу

№1, 2

4

Қарым-қатынас техноло-гиясы

1

Зерттеу жұмыстары

№2, 6

5

Бағдарламаланған оқыту технологиясы

1

Реферат жазу

№1, 2

6

Ынтымақтастық – бірлік, ізгілік жолдары

1

Жұптық, топ-тық жұмыстар-дың ерекшелік-терін айқындау

№1, 2

7

Проблемалық ситуация-ларды шешу жолдары

1

Проблемалық сқрақтар құрас-тыру, шешу

№2, 5

8

Мәтіндер арқылы про-блемалар шешу әдісте-месі

1

Мәтіндер кейсін жасау

№2, 5

9

Оқытудың имитациялық технологиясы

1

Психологиялық тренингтер жү-ргізу

№1, 2

10

Дидактикалық ойындар-дың әдістемесі

1

Дидактикалық ойындардың жинағын жасау

№1, 2

Барлық сағат саны

10
3. Пәннің оқу-әдістемелік қамсыздандырылу картасы (ПОӘҚК)

6-кесте

Оқулықтар, оқу кешендері

Авторы, басылған жылы

Даналар саны

Электрон-ды нұсқасы

кафедра-да

кітапханада

1

2

3

4

5

6

1

Кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары

Қозыбай А., Жексенбиева Н. Астана: Фолиант, 2015.
50
2

Жаңа педагоги-калық техноло-гиялар

Жоламанова Т. Көкшетау: Келешек-2030, 2015.

5

5
3

Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамы-ту құралы ретін-де

Жанпейісова М.М. Алматы: 2002.
2
4

Модульная тех-нология обуче-ния как средство развития ученика

Жанпеисова М.М. Алматы, 2002 год.
1
5

Жаңа педагоги-калық техноло-гиялар

Жанәбіл А. Павлодар: ПМПИ, 2009 жыл.
1
6

Тәрбие жұмысы-ның модульдік технологиясы-ның моделі

Мұсырманов А. Алматы, 2007 жыл.
1
7

Педагогические технологии.


Сальникова Т.П. Москва, 2005 год.
3

4. Әдебиет (негізгі және қосымша)

Негізгі әдебиеттер:

1. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары. – Астана: Фолиант, 2015 жыл.

2. Жоламанова Т.М. Жаңа педагогикалық технологиялар. – Көкшетау: Келешек-2030, 2015 жыл.

3. Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде. – Алматы, 2002 жыл.

4. Жанпеисова М.М. Модульная технология обучения как средство развития ученика. – Алматы, 2002 год.

5. Жанәбіл А. Жаңа педагогикалық технологиялар. – Павлодар: ПМПИ, 2009 жыл.

6. Мұсырманов А. Тәрбие жұмысының модульдік технологиясының моделі. – Алматы, 2007 жыл.

7. Сальникова Т.П. Педагогические технологии. – Москва, 2005 год.Қосымша әдебиеттер:

7. Бұзаубақова К. Жаңа педагогикалық технология. Алматы: Жазушы, 2003 жыл.

8. Нұрахметов Н.Н. Инновациялық технология. Оқулық. – Алматы: Мектеп, 2002 жыл.

9. Кобдикова Ж. Орта мектепте білім беруді технологияландыру. – Алматы, 2000 жыл.

10. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – Москва: Просвещение,1989 год.

11. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. Волгоград, 1995 год.

12. Тұрғынбаева Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. – Алматы: Атамұра, 2000 жыл.

13. Өстеміров К., Айтбаева А. Қазіргі білім беру технологиялары. – Алматы: Мұрагер, 2006 жыл.
жүктеу 33.62 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет