Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі А. Байтұрсынов атындағыжүктеу 352.29 Kb.

бет2/4
Дата13.04.2017
өлшемі352.29 Kb.
1   2   3   4

құралады:  пән  бойынша  оқу  бағдарламасы  (Syllabus);  дәріс  кешені; 

практикалық  (семинар)  сабақтың  жоспары;  пәнді  оқу  бойынша  әдістемелік 


 

10 


нұсқаулар,  лабораториялық  жұмыстардың,  курстық  жұмыстардың  (жоба) 

орындалуы,  студенттердің  оқу  жетістіктерін  бағалау  және  бақылау    өздік 

жұмыстарының материалдары. 

Силлабус  –  құрамына  оқытылатын  пән  туралы  мәлімет,  пәннің 

мақсаты  мен  міндеттері,  оның  қысқаша  мазмұны,  тақырыптар  мен  әр 

сабақтың  өздік  жұмысының  тапсырмалары,  кеңес  уақыттары,  оқытушы 

талаптары, бағалау критерийлері, рубежді бақылау кестесі және әдебиеттер 

тізімінен құралған пәннің оқу бағдарламасы. 

 

4.2 Студенттердің оқудағы жетістіктерін бағалау мен  қорытындылау жүйесі 

 

 Білім  алушылардың  оқудағы  жетістіктерін  бақылау  -  әр  түрлі  бақылау 

тапсырмаларының  негізінде  белгілі  бір  пән  бойынша  студенттердің  білім 

нәтижелерін  бақылау  (жазба  жұмыстары,  тестілеу,  практикалық  жұмыстар, 

портфилио, ауызша сұрақтар және т.б.); ол ағымдағы бақылау, рубежді бақылау 

және қорытынды бақылау болып бөлінеді. 

 

Үлгерімнің  ағымдағы  бақылауы  -  әр  тақырып  бойынша  және/немесе семестр  бойындағы  сабақтарда  оқытушы  өткізген  оқу  пәнінің  бөлімі  бойынша 

студенттің білім нәтижесін жүйелі тексеру. 

 

Үлгерімнің  рубежді  бақылауы  –  сабақ  беретін  оқытушының  бекітілген академиялық  күнтізбеге  сәйкес  студенттің  білім  нәтижесін  мерзімді  тексеруі. 

Рубежді бақылау  колоквиум, жазбаша бақылау  жұмысы, аудиториялық немесе 

аудиториялардан тыс сабаққтарда тестілеу. 

 

Қорытынды бақылау – оқу пәні оқытылып біткеннен кейін академиялық кезеңнің  аяқталуы  бойынша,  аралық  аттестация  кезінде  өткізілетін  білім 

алушылардың оқудағы жетістіктерін тексеру; қорытынды бақылаудың өткізілу 

формасы емтихан болып табылады: ауызша, жазбаша, тестілеу. 

 

Назар  аударыңыз!!!  Бақылаудың  барлық  түрі,  оладың  тапсырылу уақыты  силлабуста  көрсетілген.  ПОӘК-нде  рубежді  бақылау  мен  емтиханға 

дайындалу үшін сұрақтар берілген.  

 

Студенттің  келмеген  барлық  сабақтары  оқытушы  белгілеген  уақытта өтелуі  тиіс.  Семестрлік  рейтинг  қойылғаннан  кейін  келмеген  сабақтарды 

өтеуге студент жіберілмейді!!! 

 

Білім  алушылардың  барлық  оқу  жетістіктері  әрбір  орындалған  тапсырма үшін  100  балдық  шкала  бойынша  бағаланады  (сабақтағы  жауап,  үй 

тапсырмасын  орындау,  бақылау  жұмысын  орындау  және  т.б.),  аттестация 

бойынша  жұмыстардың  түрлеріне  барлық  бағалардың  қорытынды  есебі  орта 

арифметикалық есептеумен жүргізіледі.  

 

Емтиханға  50  %-дан  кем  емес  семестрлік  рейтинг  алған  студенттер  ғана жіберіледі. 

 

Назар  аударыңыз!!!  Студент  емтиханға  пән  бойынша  келесі  себептер бойынша жіберілмеуі мүмкін: 

1.  Курстық жұмыстың (жоба) орындалмауы және қорғалмауы

2.  Төмен семестрлік рейтинг (ең жоғарғы семестрлік рейтингтің 50 %-нан  


 

11 


кем болғанда); 

3.  Оқу төлем ақысы бойынша талаптардың орындалмауы. 

Бұған қоса оқытушы ведомостегі «баға» деген жолға «жіберілмеді» деп 

жазады және бұл қанағаттанарлықсыз деген бағамен тең болып табылады.  

 

Студенттердің білім нәтижелерін бағалау жүйесі  

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 


Балдардың 

сандық 


эквиваленті 

%-дық көрсеткіші  Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 


А 

А- 


4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


5 - «өте жақсы» 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


4 – «жақсы» 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

3 – «қанағат-

лық» 

0-49 

2 – «қанағат-

сыз» 

 

 Назар аударыңыз!!! 

Қорытынды 

бақылау 

түрі 


бойынша 

«қанағаттанарлықсыз»  баға  алған  студент  жазғы  семестр  кезінде  немесе 

келесі  академиялық  кезеңдерде  ақылы  түрде  сол  пәнді  қайта  өтуге  және 

тапсыруға құқылы. 

 

Анықтамамен  құжаттық  дәлелденген  себепті  кейбір  жағдайларда  тіркеу бөлімімен  келісім  бойынша  деканның  өкімімен  жеке  тәртіпте  емтихан 

тапсыруға рұқсат етіледі. 

 

Семестр  бойынша  студенттердің  сабаққа  қатысу  мониторингі  өткізіледі. Топ  старосталары  мен  оқытушылар  студенттердің  сабаққа  қатысуы  туралы 

мәліметті  ай  сайын  деканатқа  тапсырып  отырады.  Студент  әрдайым  сабаққа 

келмесе,  пән  бойынша  көп  көлемде  аттестацияланбаса  университеттен 

шығарылуы мүмкін. 

 

Жазғы  семестр  ақылы  негізде  академиялық  қарызы  бар  студенттерге, қайта  қабылданғанда,  яғни  академиялық  демалыстан  шыққанда  жұмыс  оқу 

бағдарламасындағы пәндер бойынша айырмашылық болса, басқа ЖОО-нан, бір 

мамандықтан  басқа  мамандыққа  ауысқанда,  жеделдетіп  қосымша  оқу  үшін 

ұйымдастырылады.  Жазғы  семестрдің  ұзақтығы  6  аптаға  дейін  болады. 

Студенттердің  жазғы  семестрде  пәндерді  оқуға  жазылуын  деканаттың  және 

эдвайзерлердің тартылуымен белгілі бір уақытта сабақ басталғанға дейін тіркеу 

бөлімі  жүзеге  асырады.  Студент  емтихандық  сессия  аяқталғаннан  кейінгі 

алғашқы  аптада  тіркеу  бөліміне  арнайы  түрде  жазғы  семестрге  қатысу  туралы 

өтініш береді. 


 

12 


 

Назар  аударыңыз!!!  Жазғы  семестрде  оқу  ақылы  болады.  Жазғы 

семестрдің ұзақтығы 6 апта, кредиттік көлемі 12-ден аспайды. 

 

Студенттердің  білімін  бақылау  жүйесін  ұйымдастырудың  барлық мәселелері мен олардың нәтижелерін есептеумен тіркеу бөлімі айналысады. 

 

Назар  аударыңыз!!!  Тіркеу  бөлімінде  әр  факультетке  бекітілген  маман әрқашан  Сізге  көмектеседі  және  кеңес  береді.  Тіркеу  бөлімі  1-корпуста  130-

кабинетте  (факультеттер:  ГӘФ,  ТҚФ,  АТФ),  2-корпуста  105-кабинетте 

(факультеттер: ЭФ, АБФ, ИТФ, ВМШТФ). 

 

4.3 Академиялық қарыз  

Қорытынды 

бақылауға 

студенттің 

жіберілмеуі, 

емтиханда 

«қанағаттанарлықсыз» деген баға алуы немесе дәлелсіз себептермен емтиханға 

келмеуі  нәтижесінде  пайда  болған  студенттің  қарызы  академиялық  қарыз 

болып табылады. 

 Сессияның  қортындысы  бойынша  академиялық  қарыздары  бар 

студенттер оқытудың кредиттік технологиясында оқудан шығарылмайды. 

 Көшіру балын алған, бірақ академиялық қарызы бар білім гранттарының 

иегерлері болып табылатын студенттер білім грантын жоймай-ақ, академиялық 

қарызы бар пәндерді ақылы түрде қайта оқуға және тапсыруға тиіс. 

Академиялық қарызды жою  жазғы семестр кезінде немесе келесі курсқа 

көшу үшін жеткілікті GPA балын алғанда келесі семестрлерде қосымша жүзеге 

асырылады. 

 

4.4 Келесі курсқа көшіру. Көшіру балын есептеу  

Көшіру  балының  тиісті  мөлшерін  жинаған  студенттер  ректордың 

бұйрығымен келесі курсқа көшіріледі. 

 

Студенттің оқу жылындағы қорытынды үлгерім деңгейі пәндер бойынша қорытынды  бағалар  мен  кредиттердің  алымының  суммасының  оқытудың 

ағымдық кезеңдегі кредиттердің суммасына қатысы ретіндегі есептелетін  GPA 

көшіру балы түрінде бағаланады, яғни 

                                 

n

n

nK

K

KU

K

UK

U

KGPA......

2

12

2

11

, бұл жерде 

 

K

1, K

2

, ..., Kn

 – оқылатын пәндердің кредиттік көлемі; 

 

U

1, U

2

, .., Un

, – пәндер бойынша қорытынды бағалар (0-ден 

4-ке дейін); 

 

n – оқу жылында оқылған пәндердің көлемі. Егер  GPA  бекітілген  балға  сәйкес  келсе,  деканат  қанағаттанарлықсыз 

бағалары болса да студенттерді келесі курсқа көшіре алады: 1-курстан 2-курсқа 

көшу  үшін  GPA  көшіру  балы  1,33-тен;  2-ші  курстан  3-курсқа  1,67-ден;  3-

курстан 4-курсқа және келесі курстарға 2,00-ден кем емес болуы керек. 

 

 

  

13 


Семестр бойынша GPA есебінің үлгісі 

№ 

Пән Кредиттер 

көлемі 


Әріп 

жүйесі 


бойынша 

бағалау 


Балдардың 

сандық 


эквиваленті 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 


бағалау 

Экология және тұрақты даму 

С- 1, 67 

60 


3–

қанағат. 

Информатика В+ 


3.33 

86 


4-жақсы 

Химия А- 


3,67 

92 


5-өте 

жақсы 


Қазақ тілі 

С 

2,0 67 

3–

қанағат. Физика 


В+ 


3,33 

86 


4-жақсы 

Математика С- 


1,67 

63 


3–

қанағат. 

Биология В- 


2,67 

77 


4-жақсы 

 

Барлығы 18 

 

  

 

 63

,

218

67

,2

*

267

,

1*

3

33,

3

*2

0

,2

*

367

,

3*

3

33,

3

*3

67

,1

*

2GPA 

 

Бекітілген  көшіру  балын  жинамаған  студенттер  қайта  оқу  курсына қалады. 

Қайта  оқу  курсына  қалған  студент  бұрын  қабылданған  жеке  оқу 

жоспары  бойынша  немесе  берілген  тәртіппен  жасалған  жаңа  жеке  оқу 

жоспарымен оқуға құқылы. 

Курсқа  көшіру  балын    алған  және  келесі  курсқа  көшірілген,  бірақ 

академиялық  қарызы  болған  жағдайда  сәйкес  пәндерді  ақылы  түрде  оқуы 

және академиялық қарызын жоюы тиіс. 

Білім  беру  гранттарының  иегерлері  болып  табылатын  студенттер 

қайта  оқу  курсына  қалдырылса,  оқу  грантын  жоғалтады  және  оқуын  ары 

қарай ақылы негізде жалғастырады. 

 

4.5  Студенттің оқудан шығарылуы  

 

Студент университеттен келесі себептер бойынша шығарылуы мүмкін: -  өз еркімен; 

-  оқу пәнін меңгермегені (аттестациядан өтпеу, сабаққа келмеу), ішкі 

тәртіп  ережесін  сақтамағаны  (қоғамдық  орында  темекі  шегу,  ішімдік 

ішкен  күйде  келу),  жатақханада  тұру  тәртібін  бұзғаны  үшін;  университет 

Уставын бұзғаны үшін; 

-  жеке ісін және оның маңызды құжаттарын тапсырмағаны үшін (ҰБТ 

және КТ сертификаттары, аттестат, диплом және т.б.); 

-  оқу төлем ақысы жөніндегі келісім-шартты сақтамағаны үшін; 

-  басқа ЖОО-на ауысуы себепті. 


 

14 


- Қорытынды аттестацияда (ҚА) «қанағат-сыз» баға алған үшін; 

- ҚА-ға келмеген үшін; 

- ҚА-ға жіберілмеген үшін. 

 

4.6  Оқу төлем ақысы  

 

Студент өзінің оқуының төлем ақысын уақытымен төлеуге міндетті. Оқуға «Центр  Кредит»  банкінің  №  6  есеп-касса  бөліміне  (бас  корпус  т.  51-18-61), 

сондай-ақ  осы  банктің  Қостанай  облысындағы  кез-келген  филиалына  төлеуге 

болады. 

«Центр Кредит» банкінің № 6 есеп-касса бөлімінің жұмыс уақыты күнде 

сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, түскі үзіліс: 13.00-14.00,  демалыс күндері – 

сенбі, жексенбі.  

Студент  бас  корпустың  133-кабинетінен  (бухгалтерлік  есеп  және  есеп 

беру бөлімінің қаржылық тобы  оқу төлем ақысы бойынша кез-келген кеңес ала 

алады: Ахметқалиева Гүльнар Тлемісқызы). 

 

 Грант иегерлері болып табылатын студенттерге ақпарат   Назар  аударыңыз!!!  Стипендия  алу  үшін  «Центр  Кредит»  банкінің 

төлем  карточкасын  алуды  рәсімдеу  керек.  Сол  үшін  университет  бас 

корпусындағы  «ЦентрКредит»  банктің  есеп-касса  бөліміне  келесі  құжаттар 

ұсыну  қажетті:  1)  жеке  куәлік  оригиналы  (ИИН),  2)  оқу  орнынан  анықтама 

және 1-ші жыл қызмет жасаған үшін 600 теңге көлемінде төлену керек. 

 

Одан  кейін  карточкамен,  жеке  куәліктің  көшірмесімен,  мемлекеттік  оқу грантының  тапсырылуы  жөніндегі  анықтамамен  қыркүйектің  20-на  дейін 

бухгалтерлік есеп және есеп беру бөліміне (бас корпустың 133-кабинеті, т. 39-

06-18)  20  қыркүйекке  дейін  бару  керек.  Жеке  куәлікті  және  карточканы 

ауыстырғанда  бухгалтерлік  есеп  және  есеп  беру  бөліміне  міндетті  түрде 

хабарлау керек. 

 

4.7  «Дене шынықтыру» пәні  

 

«Қосымша оқу түрлері» циклы бойынша «Дене шынықтыру» пәні міндетті пән болып табылады. Бұл пәннен сабақ 1, 2 курста аптасына 2 сағаттан 

2  рет  болады.  Оқу  жылының  басында  бірінші  курс  студенттері  міндетті  түрде 

қорытындысы  бойынша  студенттің  медициналық  топтары,  яғни  арнайы 

дайындық  тобы  кіретін  негізгі  топ,    «босатылды»  диагнозы  бар  және  арнайы 

медициналық топтар анықталатын медициналық бақылаудан өтеді. 

 

Негізгі  топтың  студенттері  дене  шынықтыру  сабағында  (жеңіл  атлетика, атлетикалық гимнастика (пауэрлифтинг, ауыр  атлетика), күрес (қазақша күрес, 

самбо, дзюдо), баскетбол, волейбол, мини-футбол, үстел теннисі, шаңғы спорты 

мамандандырылған спорт түрлерін таңдай алады.  

 

«Босатылды»  диагнозы  бар  және  арнайы  медициналық  топ  арнайы даярланған  спорттық  құралдарға  жасалған  оқу  бағдарламалары  бойынша 

шұғылданады.  Спорттың  келесі:  жеңіл  атлетика,  атлетикалық  гимнастика  

15 


(пауэрлифтинг,  ауыр  атлетика),  күрес  (қазақша  күрес,  самбо,  дзюдо),  

баскетбол, 

волейбол, 

мини-футбол, 

үстел 

теннисі, шаңғы 

спорты, 


тоғызқұмалақ,  шахмат  сияқты  Дене  шынықтыру  және  спорттық  дайындау 

орталығында  спорт  клубындағы  секцияларға  қатысатын  және  спорт  түрі 

бойынша  команданың  негізгі  құрамына  кіретін  студенттер  дене  шынықтыру 

пәнінен босатылады.  

 

Назар аударыңыз!!! Егер Сіздің денсаулығыңыз жарамаса, Сіз деканатқа Бастапқы 

дәрігерлік-санитарлық 

көмек 

оталығы 


куәландырған 

ДКК 


анықтамасын көрсетуіңіз керек (Абай пр. 28/3, т. 55-85-81), сонда Сіз емдік дене 

шынықтырумен немесе арнайы медициналық топта жаттығатын боласыз. 

 

4.8 Кәсіптік практикалар  

Әрбір  мамандық  бойынша  практиканың  түрлері  (оқу,  өндірістік, 

технологиялық және т.б.) білім берудің мемлекеттік жалпы міндетті стандартымен 

анықталады.  Оқу  жоспарындағы  оқытылатын  басқа  пәндер  сияқты  практика  да 

міндетті  түрде  өткізілуі  керек.  Практика  бойынша  студенттер  дифференциальді 

сынақ  тапсырады.  Практика  бойынша  бағалау  және  кередиттер  саны  курстан 

курсқа өту кезінде GPA көшіру балын санағанда есептеледі. 

Назар  аударыңыз!!!  Егер  сіз  практика  өтпесеңіз  немесе  одан  сынақ 

алмасаңыз, онда ол академиялық қарызға саналады және оны бітіретін курсқа 

дейін жоюға міндеттісіз. 

Әр 

практика бойынша 

кафедра 


оқытушылары 

жұмыс 


оқу 

бағдарламаларын,  оның  өткізілуі,  тапсырмалар  мен  есеп  жазу  бойынша 

талаптар,  күнделік  жазу  және  сынақ  тапсырылуы  жөнінде  көрсетілген 

әдістемелік  нұсқаулар  жасайды.  Практиканың  басталуының  алдында  әрқашан 

конференция  өткізіледі,  онда  Сіз  практика  бойынша  барлық  қажетті 

материалдар мен құжаттарды ала аласыз. Кәсіптік практика аяқталған соң білім 

алушылардың есептері тыңдалатын қортытынды конференция өткізіледі. 

  

4.9 Студенттерді ауыстыру және қайта қабылдау ережелері 

 

 Студенттердің  ауысуы  –  курстан  курсқа,  бір  білім  беру  мекемесінен 

келесісіне,  бір  оқу  түрінен  келесіге,  бір  мамандықтан  келесі  мамандыққа, 

ақылы  оқу  негізінен  мемлекеттік  білім  беру  гранты  оқу  негізіне  ауыстыру 

түрлерінде жүзеге асырылады. 

 

Күндізгі  оқу  түрінің  ауыстыру  және  қайта  қабылдау  жөніндегі  өтініштері жазғы және қысқы каникул кезінде бес жұмыс күні ішінде кезекті акдемиялық 

кезеніне  дейн    білім  беру  мекемесінің  жетекшісімен  қаралады.  Сырттай  оқу 

түрінің  студенттерінің  өтініштері  бір  ай  ішінде  қабылданады,  бірақ  бес  күн  

кезекті емтихандық сессияның басына дейін қарастырылады. 

 

Бірінші 


академиялық 

кезеңнің 

оқу 

жоспарының барлық 

талаптарының  орындалуы  мен  аралық  аттестацияның  (емтихандардың) 

тапсырылуы қайта қабылдаудың міндетті талабы болып табылады.  


 

16 


 

Ауыстыру  және  қайта  қабылдау  кезінде  бұрынғы  академиялық 

кезеңдерде 

оқылған 


пәндердің 

оқу 


жоспары 

бойынша 


пән 

айырмашылықтары  анықталады.  Сол  курсқа  ауыстыру  және  қайта 

қабылдау  егер  оқу  жоспарындағы  айырмашылық  міндетті  компоненттің  бес 

пәнінен аспаған жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

Студенттер  қайта  қабылдану  мен  басқа  ЖОО-на  ауысуы  мүмкін,  егер 

жеке  оқу  жоспары  бойынша  бірінші  академиялық  кезең  толық  меңгерілген 

болса. 

ЖОО-нан  шығарылған  студент  оқудың  кез-келген  түріне,  кез-келген мамандыққа  және  кез-келген  ЖОО-на  оқудан  шығарылу  уақытынан  тәуелсіз 

білім алушылардың қатарына қабылдана алады. 

Қайта  қабылдау  немесе  ауыстырылған  кезде  бұрын  оқылған  акдемиялық 

кезеңде  жұмыс  оқу  жоспарынның  пәндері  академиялық  айырмашалық    болып 

анықталады 

Білім  алушылар  қайта  қабылданып  немесе  ауысып  келгенде  келесі  курс 

пререквизиттерге сәйкес құрастырылады. 

Қазақстан  Республикасының  Қарулы  күштері  қатарында  оқу  кезінде  

қызмет  атқаруға  шақырылған  кейін,  өз  курсына  қайта  қабылдананды.  Бұндай 

жағдайда  ЖОО-ны  ағымдағы  оқу  жөнінде  тапсыратын  прериквизиттер  тізімін 

белгілейді. 

Меңгерілген  кредиттер,  білім  беру  бағдарламасын  салыстыру  арқылы, 

меңгерген пәндер мазмұны,көлемі, қалыптасқан білім, біліктілік, дағдылық пен 

құзреттілік  және оқу нәтижесі есептеледі. 

Оқу  пәндері  бойынша  меңгерілген  кредиттер  есептелгенде  қорытынды 

бақылау түрі есепке алынады. 

 

Басқа  оқу  орнына  ауысқысы  келетін  білім  алушы  ректордың  атына ауыстыру  жөнінде  еркін  түрде  өтініш  береді  және  ауысуға  мөрмен  бекітілген 

жазбаша келісім алып, ауысатын ЖОО-ның жетекшісіне жолығады. 

ЖОО-ның жетекшісінің атына берілген ауыстыру жөніндегі өтінішке 

төмендегі құжаттардың көшірмелері қоса беріледі:  

- оқу  жұмысы  жөніндегі  проректоры,  тіркеу  бөлімі  бастығының  қолы 

қойылған және мөрмен бекітілген транскриптің

-  оқу гранты иегерінің куәлігі (егер болса);  

- оқыған  университеті  ректорының  атына  жазылған  өтініштің  көшірмесі 

(ректордың қолымен және мөрімен). 

 

 Мемлекеттік оқу  гранты  негізінде оқитын студенттер мемлекеттік 

оқу грантың сақтап  басқа ЖОО-на ауысуға құқылы. 

Студент мемлекеттік оқу гранты негізінде бір ЖОО-нан келесісіне, бір 

курсқа  төмен,  басқа  мамандыққа  немесе  ұлттық  ЖЖО-на  ауысқан 

жағдайда ол оқу грантынан айырылады. 

Білім алушылардың қатарына қабылдану және оқу жоспарындағы пән 

айырмашылықтарын жою тек ақылы негізде жүзеге асырылады !!! 

Оқу төлем ақысын төлемегені үшін семестр бойында оқудан шығарылған 

ақылы  негізде  білім  алушылар  төлем  ақы  бойынша  қарыздарын  өтесе,  оқудан 

шығару уақытынан бастап төрт аптаның ішінде қайта қабылдануға құқылы.  

17 


 

4.10  Академиялық демалыс 

 

Академиялық демалыс – білім алушы денсаулығына байланысты, сондай-ақ  аяғы  ауыр  және  босанғаны  себепті,  сонымен  бірге  Қазақстан 

Республикасының  Қарулы  күштері  қатарына  шақырылуы  себепті  білім  беру 

мекемесіндегі өзінің оқуын уақытша тоқтату кезеңі. 

Академиялық  демалыс  дәрігерлік-кеңес  комиссиясының  (ДКК)  шешімі 

негізінде 6 айдан 12 айға дейін беріледі. 

Академиялық демалыс берудің мүмкіндігі туралы дәрігерлердің шешімін 

шығару үшін студент А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің Бастапқы дәрігерлік-

санитарлық  көмек  орталығына  өзі  қаралған  медициналық  мекемеден  аурудың 

тарихы  жөнінде  анық    көшірме  әкеледі.  ДКК  демалыс  берудің  қажеттілігіне 

қорытынды  шығарады. 

Студент академиялық демалысты рәсімдеу үшін ректордың атына өтініш 

береді  және  ДКК  немесе  Қазақстан  Республикасының  Қарулы  күштері 

қатарына шақыру туралы анықтаманы көрсетеді. 

Ректор студентке академиялық демалыс беру туралы және оның басталуы 

мен аяқталу уақыты көрсетілген үш күн аралығында бұйрық шығарады.  

Студент  академиялық  демалыстан  шығарда  ректордың  атына  өтініш 

береді  және  өзі  қаралған  емдеу  мекемесінен  денсаулық  жағдайы  туралы,  бұл 

маман  бойынша  оқуды  жалғастыра  беру  мүмкіндік  қорытындысымен,    ДКК 1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал