Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық сая- саттағы еңбегі мен Еуразиялық экономикалық одақты нығайтуға қос қан үлесі үшінжүктеу 372.1 Kb.

бет1/5
Дата08.09.2017
өлшемі372.1 Kb.
түріСеминар
  1   2   3   4   5

№100  (10249)  

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық сая-

саттағы еңбегі мен Еуразиялық экономикалық одақты нығайтуға 

қос қан үлесі үшін «Жыл адамы» атағын иеленді. “Жыл адамы-2016” 

марапаттау салтанаты Мәскеудегі ғибадатхананың Сергиев залын-

да өтті. Президент бұл атақты бұған дейін 2012, 2014 және 2015 жыл-

дары да алған болатын. Мемлекет басшысы “Халықаралық саясат” 

ата лымы бойынша әлемдік саясат пен ЕЭО-ны нығайтуға қосқан үлесі 

үшін марапатталып отыр. Назарбаевтан бөлек, мұндай атақты ие-

ленгендердің қатарында Ресей президенті Владимир Путин мен ҚХР 

төрағасы Си Цзиньпин де бар. Қытай басшысы Ресей мен Қытай 

ара  сындағы  стратегиялық  серіктестікті  дамытып,  саяси  диалог-

тар ды жоғары деңгейге көтергені үшін марапатталса, Путинге Ре-

сей дің мемлекеттік позициясын нығайтқан еңбегі үшін марапат та-

бысталып отыр.

 

 

(Ресми ақпарат көздерінен). 

Сенбі, 24 желтоϗсан, 2016 жыл Семинар

·

·Сәрсенбі күні аудандық мәслихаттың 

тұрақты комиссияларының бірлескен 

оты рысы  өтіп,  депутат  Ж.Жалғасбеков 

төрағалық етті. Комиссияда сессияның 

күн тәртібінде қаралатын мәселелер ег-

жей-тегжейлі талқыланып, кезекті он бі-

рін ші сессияның қарауына ұсынылды. 

Алтыншы сайланған Арал аудандық 

мәс лихатының  кезекті  он  бірінші  сес-

сия сы  өз  жұмысын  бастады.  Әуелі  сес-

сия жұмысын бастамас бұрын, ау 

дан 


әкімі М.Оразбаев егемендік жыл 

да-


рында еліміздің, оның ішінде ауда 

ны-


мыз дың  жеткен  жетістіктері  көп  екенін, 

әрбір адамның ел дамуы үшін еңбек 

етіп жатқанын айта келе, аудан 

ның 


әлеуметтік-экономикалық өсіп-өр 

кен-


деуі не  үлес  қосқан  аудандық  мәс ли хат-

тың депутаты Батырхан Прекеев пен 

аудандық мәслихаттың қызметкері Гүл-

нар Қыдырбаеваға «Қазақстан Респуб-

ли касы  Тәуелсіздігіне  25  жыл»  мерекелік 

медалін тапсырды. 

Содан соң, депутат А. Сәдуақасованың 

төрағалығымен өткен сессияға аудан әкі-

мі, аудан әкімінің орынбасарлары, бө лім, 

басқарма,  кәсіпорын,  мекеме  бас шы ла-

ры, қала, кент, ауылдық округ әкімдері, 

қо ғамдық  ұйым  жетекшілері,  БАҚ  өкіл-

дері қатысты. Сессияда 11 мәселе қа-

ралды. Бірінші және екінші кезектегі 

мә се ле лер  ауданымыздың  әлеуметтік-

эко но ми калық  дамуына  қатысты  болды. 

Ау дан дық  экономика  және  бюджет ті 

жоспарлау бөлімінің басшысы Е.Жет кер-

ұлы «2017-2019 жылдарға арналған аудан 

бюд жеті  туралы»  баяндай  келе,  аудан 

бюджетінің 2017 жылғы кірісі 10 558 372 

мың теңге, 2018 жылғы кірісі-11 121 197 

мың теңге, 2019 жылғы кірісі-11 263 871 

мың теңгені құрағанын айтып, алдағы 

жыл дың  бюджетіне  толық  тоқталды.  Ау-

дан дық  мәслихаттың  хатшысы  Д.  Ма ди-

новтің Сексеуіл кентіндегі ішкі су жүйе-

ле 


ріне қажетті 14 млн. теңге сұраған 

ұсы  нысы  қолдау  тапты.  Баяндаманы 

тал  қы лауға  мінбеге  көтерілген  депутат 

Ж. Жал ғасбеков бюджет қаржысының 

басым бөлігі әлеуметтік салаға бағыт та-

лып отыр ғанына тоқталды. 

 Мұнан соң, Ержан Жеткерұлы 

«2016-2020 жылдарға арналған Арал 

ауда нының  даму  бағдарламасын  бекіту 

ту ра лы»  Арал  аудандық  мәслихатының 

2015 жылғы 24 желтоқсандағы №268 ше-

ші міне  өзгеріс  енгізу  туралы  тоқталып, 

бағ дар лама  экономика,  әлеуметтік  сала, 

қоғам дық  қауіпсіздік  және  құқықтық 

тәр тіп,  инфрақұрылым,  экология  және 

жер ресурстары, мемлекеттік қыз 

мет-

тер бағыттары бойынша жүзеге асы-ры ла ты нын  жеткізді.  Содан  соң,  «Арал 

ауда нының  жергілікті  полиция  қызметі 

бас шы сының  есебін  қарау  және  оның 

қыз метін  бағалау  туралы»  Арал  аудандық 

жер гі лікті  полиция  қызметінің  басшысы 

Ә.Үмбеталиев хабарлама жасады. Ол ха-

лық пен  тығыз  байланыста  болып,  атқа-

рыл ған  жұмыстарына  есеп  берді.  Есепті 

мерзімде жергілікті полиция қызметімен 

барлығы 5375 әкімшілік құқық бұзу-

шы лық тар  анықталғанын  айтты.  Заң 

орын да луымен  құнды  деген  сессия  тө-

ра ғасы  А.  Сәдуақасова  бұл  мәселенің 

тұ рақ ты  комиссияда  жан-жақты  қара-

лып, салық басқармасына тіркелмей 

жүр ген  таксистер,  бейнебақылау  ка ме-

ра ла рының  жұмысын    қадағалау,  көр-

сетілмеген жерде сауда жасауды тоқ-

тату және де басқа өзекті мәселелер 

төңі регінде  депутаттар  тарапынан  ұсы-

ныстар берілгенін айтты. Халық қалау лы-

лары жергілікті полиция қызметі бас шы-

сы ның  есебін  тыңдап,  оның  жұмысына 

қанағаттанарлық деген баға берді.  

«Арал қаласының көшелері мен тұйы-

ғын атау және қайта атау тура лы» және 

«Құқық бұзушылық профилактикасы 

жөніндегі ведомствоаралық комис-

сия ның  құрамын  бекіту  туралы»  Арал 

аудандық мәслихатының 2010 жылғы 7 

қыркүйектегі №178 шешіміне өзгерістер 

енгізу туралы аудан әкімінің орынбасары 

Ж.  Әлішева,  «Әлеуметтік  көмек  көр се ту, 

оның мөлшерлерін белгілеу және мұқ-

таж азаматтардың жекелеген санат 

та-


ры ның  тізбесін  айқындау  Қағидаларын 

бекіту туралы», «Сот шешімімен ком-

му нал дық  меншікке  түсті  деп  таныл-

ған иесіз қалдықтарды басқару Қағи-

да ла рын  бекіту  туралы»    аудан  әкімінің 

орын басары  Р.  Өтешов,  «Сот  шешімімен 

ком муналдық  меншікке  түсті  деп  та ныл-

ған иесіз қалдықтарды басқару Қағи да-

ларын  бекіту  туралы»  Арал  ау дан дық 

мәслихатының 2016 жылғы 7 қа зандағы 

№44 шешімінің күшін жою ту ралы, Арал 

аудандық мәслихатының 2016 жыл 

ғы 

атқарған жұмысы туралы және «Ал тын-шы шақырылған аудандық мәс лихаттың 

2017 жылдың бірінші жарты жылдығына 

арналған жұмыс жоспарын бекіту ту-

ра лы»  аудандық  мәслихаттың  хатшысы 

Д.Мадинов хабарламалар жасады.

Аудандық мәслихаттың кезекті он 

екінші сессиясының төрағасы бо лып №3 

«Көкарал»  сайлау  округінен  сай лан ған 

депутат Қуаныш Шынжанов бір 

ауыз-


дан сайланды.  Сессияда күн тәр ті бінде 

бекітілген 

мәселелер 

кезек-кезе гі мен 

тал қыланып,  тиісті  шешімдер  қабыл дан-

ды. 


Сессия қорытындысында аудан әкімі 

М.Оразбаев сөз сөйледі. Арал ауданының 

экономикасын дамытудың 2017-2019 

жыл  дарға  арналған  Жол  картасына  жан-

жақ ты  тоқталды.  Сондай-ақ,  биыл  Ұлт-

тық бірыңғай тестілеудің жаңа фор мат-

та өтетінін, соған орай балаларды оған 

бейім деу қажеттігін айтты. (Өз тілшімізден).

Жақында аудан әкімдігі ғимаратында Қазақ-

стан Республикасының Бюджеттік кодексі, Бух-

гал терлік  есеп  және  қаржылық  есептілік  туралы, 

мемлекеттік сатып алу заңнамаларының сақталуы 

және мемлекеттік сатып алудың камералдық 

бақылауы жөнінде Арал ауданындағы жергілікті 

атқарушы органдары мен бюджеттік бағдарлама 

әкімшілерінің, атап айтқанда, барлық аудан бюд-

жетінен қаржыланатын бөлімдер, қала, кент, ауыл 

әкімдерінің басшылары, мемлекеттік мекемелер 

мен мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың 

есеп жөніндегі мамандары, мемлекеттік сатып 

алу ларға  жауапты  мамандардың  қатысуымен  се-

ми нар  өткізілді.

Аталған дөңгелек үстелде заңнамаларға ен гі-

зіл ген  өзгерістер  туралы,  анықталған  кемшіліктер 

туралы, оның пайда болу себептерін талқылау, 

келешекте болдырмау жолдары және мемлекеттік 

сатып алудың толықтырулары мен өзгертулері 

жө нінде  сұрақтар  бойынша  ой-пікір  алмасулар 

бол ды.


Семинарға аудан әкімі Мұхтар Оразбаев 

қатысып, төрағалық етті. Онда Қызылорда 

облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит депар-

та мен тінің  басшысы  Ғанижан  Қалиев,  осы  де пар-

тамент басшысының орынбасары Марат  Егем-

бер диев,  департаментінің  мемлекеттік  сатып  алу 

бөлімнің басшысы Майра Өмірбаева және ква зи-

мемлекеттік сектордың аудит бөлімінің басшысы 

Мұрат Олжабаевтар түрлі тақырып бойынша 

баяндама жасап, тиісті заңнамаларға заң та лап-

тарына сай түсініктеме берді. Қойылған сауал дар-

ға жауап беріліп отырды.             «Толқын» ақпарат.

Сессия

·

·ТИІСТІ  ШЕШІМДЕР  ϖАБЫЛДАНДЫ

Аудандық «Толқын» газетінің 16 желтоқсан 

күнгі санынан аудандық қоғамдық кеңес мү-

ше лерінің  Арал  қаласында  Елбасыға  арнап 

ескерткіш орнату жөніндегі аудан хал 

қы 


на 

арнаған үндеуін оқып, өз пікірімді біл 

ді 

руді 


жөн санадым. Шындығында, аудан ор 

та 


лы-

ғы нан  Елбасымызға  арнап  неге  ескерткіш  ор-

натпасқа?! 

Елбасының Сыр өңіріне, оның ішінде 

Аралға жасаған қамқорлығы ерекше екенін 

бар лығы  біледі.  Республикамызда  300-ге  жуық 

ау дандар  болса,  солардың  ішінде  Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтың табаны тимеген аудандар 

же тер лік.  Ал,  біздің  Аралға  үш  рет  келді.  Ал ғаш-

қысы Министрлер Кеңесінің төрағасы болып 

тұрғанда, екінші рет Тұңғыш Президент болған 

кезінде. Ал, соңғы рет 2005 жылы ауданымызға 

келіп, елдің тыныс-тіршілігімен танысып, тар-

тыл ған  теңіз  арнасын  қайта  қалпына  кел тіруге 

сіңірген еңбегін аудан жұртшылығы жақсы 

біледі. Нәтижесінде,  ғасырлық жобаға айналған 

«Көкарал» бөгеті бой көтерді. Бұл бізге белгілі 

САРАТС жобасының бірінші кезеңі ғана. Бұл 

кезге дейін Елбасымыз мұндай қадамға бар-

ма ған  болса,  бізде  Көкарал  да,  Кіші  теңіз  де 

болмаған болар еді. Елбасы Аралға 2005 жылы 

келген сапарында «Мен Аралға көмектессем 

деген арманыма жет 

кеніме қуаныштымын» 

деген болатын. Міне, сөзінде тұрып, біздер 

үшін алаңдарлық айтулы мәселенің түйінін 

тарқатты бүгінде. Сондықтан, Елбасымыздың 

Аралға жасаған ең бегі басқаларға қарағанда 

бөлек екенін жар сала айтуымыз керек. 

Жалпы, Ұлт Көшбасшысының Аралға деген 

көзқарасы, ынта-ықыласы бөлек. Біз сол үшін 

де Елбасымызға құрметпен қараймыз. Және де 

ел азаматтарының бастамаларын толығымен 

қолдаймын. Ендігі мәселе, ескерткішті қай 

жер ге,  қалай  орнату  мәселесін  аудан  активі, 

қоғам дық  ұйымдар,  ардагерлер,  зиялы  қауым 

өкіл дері  болып  ақылдасып  шешкен  дұрыс. 

Өйт 


кені, ол қатардағы жай ескерткіш емес, 

Ел ба сыға  арналған  ескерткіш  және  еліміздегі 

Тұңғыш Президентімізге арналған алғашқы 

ескерткіштердің бірі болмақ. Сондықтан, 

оның еш кемшіліксіз, мінсіз болуына ерекше 

на зар  аударылғаны  жөн.  Менің  ойымша  ес-

керт кішті  жасауды  сәулет  өнеріне  еңбегі  сің-

ген, дарынды архитекторға (скульпторға) тап-

сыр ған  дұрыс  шығар  және  оның  материалына 

кететін шығынды ауырсынбай, жезден немесе 

латуннан жасатса деймін. Өйткені, гипстен 

жа салса, уақыт оза келе әр жері мүжіліп, жа-

рық шақ  түсетін  болады.  Сонымен  бірге,  ес-

керт кіш  ғимарат  ішінде  тұратын  бюст  болмай, 

монумент болса деймін. Әрине, бұл ме нің жеке 

өз ойым ғана.Жақсыбай ТӨРЕБЕКОВ,

мәдениет саласының ардагері.

Арал қаласы.

Энергетиктердің кәсіби мерекесі жыл да 

ұжымызда салтанатты түрде аталып өті леді. 

Биыл да солай болды. 

Энер  гетика  негізінде  ел  эко но ми ка сы -

ның  да  муына  және  ауданымыздың  гүл де -

нуіне, яғни, өркендеуіне өз үлесін қосқан 

бірден-бір сала екені даусыз.

Иә, ауданымызда электрлендіру ісінің 

бастау алуы 1964 жылы қуаты 4000 квт №153 

энергопоезд әкелініп, 22 желтоқсанда ау да-

нымызға алғашқы рет электр жарығы беріл-

ген күн болып табылады.

Өңіріміздің өндіріс орындарына аса 

маңызды электр энергиясының қажет ті лі гін 

көрсетіп, Махамбетәли Ысқақұлы Жәрім-

бетов жоғарғы басшылыққа хат жолдаған 

бо латын.  Нәтижесінде,  ұйымдастырушылық 

қабілетімен ерекшеленген маманның ұсы-

нысы еленді. Өзінің қажырлы еңбегінің 

ар қа сында  ауданымыздан  бастап,  бүкіл    ел-

дің энергетика саласына жасаған қызметі 

ес керіліп,  биыл  Арал  қаласының  бұрынғы 

Кутузов көшесін  Ұлы Отан соғысының ар-

дагері, «СССР-дің үздік энергетигі» Ма хам-

бетәли Жәрімбетов ағамызға көше беріліп, 

аудан энергетиктеріне құрмет көр се тілді.

Егемен еліміздің алғашқы он жыл ды ғын-

да аудан энергетиктері де көптеген қиын-

дық тарды бастан кешірді. Ол жылдары кәсіп-

орындар, шаруа қожалықтары қысқарып, 

елді мекен тұрғындарының қалаларға қо-

ныс аудару жағдайлары етек алды. Өз ке зе-

гінде осындай жағдай энергетикалық қон-

дыр ғылардың  да  қысқаруына  әсерін  тигізді. 

Аудан тұрғындарына жарық берудің өзі үл-

кен мәселеге айналды.

Міне, тәуелсіздік алғанымызға ширек ға-

сыр толып, қиындықтың бәрін артта қал ды-

рып, еңсесі биік, әлем таныған елге ай нал-

дық. Еліміздің қай саласы да жыл дан-жылға 

қарқынды даму үстінде. Соның ішінде, 

энер гетика  саласында  да  заман  талабына 

сай соңғы технологиялық  қондырғылар 

пай да ла нылу да. 

Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы 

қарсаңында ауданымыз үшін тағы бір қуа-

ныш ты  жаңалық,  2014  жылы  басталған 

110/35/10 кв «Арал» бас қосалқы стансасына 

қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, 

қуаты 16000 ква екі трансформатор орна-

ты лып  іске  қосылды.  Республикалық  бюд-

жет тен  қаржыландырылған,  құны  1157016 

теңгені құрайтын бұл нысанның Арал қаласы 

және аудан көлеміндегі елді мекендер үшін 

энергия қуатының жетіспеушілік мәселесін 

ше шіп  отыр. 

Ауданымыздың көкжиегін кеңейткен 

салаға сұраныс артты. Оған себеп, халық-

тың тұрмыс жағдайының жақсарып, жыл-

дан-жылға тұрғын үй салушылардың қата-

ры ның  өсуі  еді.  Әлеуметтік,  кәсіпкерлік 

ны сан дардың  жаңадан  бой  көтеруі  электр 

энер гия сының  маңыздылығын  айшықтай 

түсті. 

Тарқатып айтсақ, соңғы 4-5 жылдың кө-ле мінде  Арал  қаласында  төрт  мөлтек  ауданға 

электр желілері жүргізіліп, пайдалануға бе-

рілді. Көптеген көшелерге түнгі жарық шам-

дары орнатылды. Бірқатар елді мекендер 

де жарықпен қамтылып, Қамбаш қосалқы 

стан сасына  қайта  жаңғырту  жұмыстары 

жүргізіліп, жаңа үлгідегі сауықтыру нысаны 

іске қосылды. «Аралтұз» АҚ-да жаңа тех-

но ло гиямен  жабдықталған  ас  тұзын  өңдеу 

зауыты ашылып, пайдалануға берілді. Аудан 

көлемінде цифрлық теледидарға қосылу 

мақ сатында он екі елді мекенде 10/0,4 кв қо-

сал қы стансалар бой көтерді.

Иә, мұның бәрі қалың бұқараның игілігі 

үшін жасалған жарқын бастамалардың бір 

парасы-тұғын.  Ауданымыздың  өсіп-өр кен -

деуіне тынымсыз еңбек етіп жүрген энер ге-

тиктердің атқарып жатырған игі істері әлі де 

болса жалғасын таба беретініне сенім мол.

Бүгінде аудан энергетиктері өздерінің 

кадр лық әлеуеті мен кәсіби шеберлігін сақ-

тап, одан әрі тереңдету үстінде. Ауда 

ны-

мыз дың  алғашқы  энергетигі  М.Жәрімбетов ағамыздың салған ізін жалғаған И.Әнесов, 

Ж.Әлімбетов, А.Сұлтанов, Н.Ізтілеуовтер 

ме ке меге  басшылық  жасаса,  іргелі  құры-

лым ды  2013  жылдан  бері  Сахитжан  Икин 

бас қарып  келеді.

Аудан энергетиктері тәулік бойы ты-

ным сыз  жұмыспен,  зор  жауап кершілікпен 

өз істерін адал атқарып, тұтынушыларды 

үз діксіз  электр  жарығымен  қамтып  ке-

леді. Осы сала бойынша ауданның өсіп-

өр кендеуіне  үлесін  қосқан  аға  буын  ар да-

гер леріміз  А.Ахметов,  Т.Елешов,  Члы ков, 

К.Са дықов, 

О.Житкулов, 

Р.Шалтенов, 

Қ.Жыл қы шы баевтар  мен  инженер  қыз-

мет керлер  Ғ.Бижанов, С.Әділбаев, тарату 

тора бының  шеберлері  Р.Жұмашев,  М.Сейі-

лов, Б.Өтеулиев, С.Картабаев, электро мон-

тер қызметкерлер Н.Кулаханов, Н.Бек-

жанов, Д.Құлтанов, А.Абибуллаев. Ж.Мал-

кеждаров, бригада жүргізушісі А.Бай ме нов-

тердің еңбектері өлшеусіз.

Үстіміздегі жылы «Қызылорда элек-

тр тарату тораптары компаниясы» акцио-

нер лік  қоғамы  50  жылдық    мерейтойын 

атап өтті. Мерейтойға облыс әкімі Қы-

рым бек Көшербаев қатысып, көп жылдар 

бойы халық игілігіне қызмет еткен бір топ 

энергетиктерді  медальдармен,  төс бел гі лер-

мен, Құрмет грамоталарымен, Алғыс хат-

тармен марапаттады. Бұл марапатқа  ауда-

ны мыз дың энергетиктері де ие болды.

Жалпы, жаһандық дәуірмен үндесіп, 

тұ тас  ел  үшін  маңызы  бөлек  құрылымның 

алар асуы әлі алда. Ендеше, халықтың әл-ау-

қа тын  арттыру  жолында  тынымсыз  еңбек 

ет кен жандарға абырой мен табыс тілейміз.А. ҚАРЫМСАҚ.

Үн  қосу

·

·22 желтоқсанда «Аста-

на ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ-да 

ЭКСПО-2017  Қоғамдық 

кеңесінің қорытынды оты-

рысы болып өтті. Кездесу ая-

сында Қоғамдық кеңестің үш 

отырысының жұмыстарына 

қорытынды жасалды және 

Қазақстан Үкіметіне әрі 

қарай қарастыру үшін 

жіберілетін 10 негізгі  

ұсыныс қабылданды.

Қоғамдық кеңес 

мүшелерінің және 

шақыртылған 

сарапшылардың  алдын-

да «Астана ЭКСПО-2017» 

ҰК» АҚ  Басқармасының 

Төрағасы Ахметжан Есімов 

сөз сөйледі. Ол 2016 жылы 

компанияның қол жеткізген 

негізгі жетістіктері туралы 

айтып берді.

 «Біз сіздермен қаңтар 

айында Қоғамдық кеңестің 

алғашқы отырысында кез-

дескен едік. Бұл жыл 

қауырт, бірақ нәтижелі 

болды. Көрме кешенін 

қарап шығып, бұған көз 

жеткіздіңіздер деп ойлай-

мын. Жақында Президент 

ЭКСПО аумағында стелла-

ны ашты. Елбасы біз жасаған 

күрделі жұмысты байқады. 

Құрылысқа қатысты айтар 

болса, біз бүкіл жұмысты 

заңды негізге қойдық. Ең ал-

дымен, жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірледік 

және мемлекеттік сарапта-

ма алдық. Бұл аса үлкен қағаз 

жұмысы. Біз аса қомақты 

соманы үнемдедік, оны 

барлық нысандар бойын-

ша қорытынды сараптама 

алған кезде дәл айтамыз», 

- деді Ахметжан Есімов. 

Ұлттық компания басшы-

сы сондай-ақ Қоғамдық 

кеңестің барлық мүшелеріне 

органның жұмысына 

белсенді қатысқандары үшін 

алғыс білдірді және келе 

жатқан жылда мол табыс пен 

жетістіктер тіледі. 

ЭКСПО-2017 Қоғамдық 

кеңесінің Төрағасы, 

Л.Н.Гумилев атындағы Еура-

зия университетінің ректоры 

Ерлан Сыдықов  2017 жылы 

жоғары оқу орындары база-

сында  Гидтер мен экскур-

сия жүргізушілерін даярлау 

бойынша орталық құру иде-

ясы туралы айтты. «Гидтер 

мен экскурсия жүргізушілері 

қазақ, орыс, ағылшын, 

қытай, француз, түрік және 

басқа тілдерді үздік деңгейде 

біліп қана қоймай, сонымен 

қатар шетелдік туристерге 

елімізді ең жақсы жағынан 

көрсету үшін Қазақстан 

мен дүние жүзі география-

сын, тарихын, экономикасын 

білулері тиіс».

Сонымен қатар Қоғамдық 

кеңестің Төрағасы ішкі және 

Байқоңыр ғарыш кешеніне 

келушілер туризмін дамы-

ту үшін  «Астана-Байқоңыр-

Астана» және «Алматы-

Байқоңыр-Алматы» тікелей 

әуе бағдарларының ашы-

луына, сондай-ақ шетелдік 

туристерді кешенге жіберуге 

өтінімдерді қарастыру 

мерзімдерін 45-тен 14 күнге 

дейін қысқарту туралы 

сұрақты шешуге қатысты 

ұсыныстар айтты. 

ЭКСПО-2017 Қоғамдық 

кеңесінің алғашқы отырысы 

2016 жылдың 26 қаңтарында 

болған. Қоғамдық кеңестің 

бүкіл жұмысы ішінде бір 

жыл бойы консультативтік-

кеңесші органның 

мүшелерімен 50 бағалы 

ұсыныстар мен кепілдемелер 

берілгенін айта кеткен жөн. 

Үкімет пен мемлекеттік 

органдарға қарастыруға 

негізгі 10 ұсыныс жіберіледі. 

Оның ішінде, туризмді да-

мыту бойынша дербес 

мемлекеттік органды құру 

туралы, «Байқоңыр» космо-

дромына келу үшін шетелдік 

туристерге визалық және 

көліктік жағдайлар жасау ту-

ралы, Л.Гумилев атындағы 

Еуразия университетінің ба-

засында Гидтер мен экс-

курсия жүргізушілерін да-

ярлау бойынша орталық 

құру туралы. Барлық осы 

сұрақтар Қоғамдық кеңестің 

отырыстарында бірнеше 

мәрте көтерілген және 

мемлекеттік органдардың 

сарапшыларының қа ты-

суымен, облыс әкім де-

рімен және қоғамдастық 

өкілдерімен талқыланған.2

5

803 027,8182 500,0

48 254,0

26 635,0

5

45 897,058 342,0

65 703,0

43 214,0

28 994,0

23 025,0

52 984,0

28 969,0

49 158,0

81 431,0

69 938,0

31 185,0

27 206,0

46 969,0

21 825,0

39 691,0

24 544,0

16 268,0

24 337,0

25 018,0

 

481 605,0

1 417,0

57 875,0

609 966,0

220 748,0

7 458,0

4 036,0

11 536,8

2 351,0

8 907,0

39 934,0

200,0

29 105,0

389 976,0

1 865 114,8

5

803 027,8182 500,0

48 254,0

26 635,0

5

45 897,058 342,0

65 703,0

43 214,0

28 994,0

23 025,0

52 984,0

28 969,0

49 158,0

81 431,0

69 938,0


  1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал