Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Чех Республикасының пре- зиденті Милош Земанмен кездестіжүктеу 0.59 Mb.

бет1/5
Дата12.09.2017
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4   5

C

M

Y

K

БӘРЕКЕЛДІ!e-mail: aikyngazeti@gmail.com

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ

ГАЗЕТ


№86 (3158)

13 маусым, 2017

СЕЙСЕНБІ

www.aikyn.kz

www.facebook.com/aikyn.kz

www.twitter.com/aikyn_gazeti

КӨРМЕ КҮНДЕЛІГІҚазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев Чех Республикасының пре-

зиденті Милош Земанмен кездесті.

Мемлекет басшысы Чех Респу-

б л и   к а с ы н ы ң   п р е з и д е н т і н е 

«ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к рмесінің ашы луына қатысқаны 

үшін ризашылық білдірді.

– Сіздің 2014 жылы Қазақстанға 

келген сапарыңыз есімде. Содан 

бері елдеріміз арасында к п жұмыс 

ат қарылды. Саяси және экономика-

лық салада екіжақты қатынастардың 

да муы оң қарқын алып отыр, – деді 

Нұрсұлтан Назарбаев. 

Елбасы  М.Земан  ның  мемлекет 

қайраткері ретінде күн тәртібіндегі 

түрлі халықаралық және  ңірлік 

мәселелер бойынша  зінің жеке 

пікірі бар екенін, ол әрдайым осы 

арқылы ерекшеленетінін атап  тті. 

Чех Республикасының прези-

денті  зімен бірге кәсіпкерлер 

тобы ның келгенін, олардың эконо-

микалық байланыстарды дамытуға

Қазақстан экономикасының түрлі 

салаларына инвестиция салуға 

мүдделі екенін айтты.

–   Ч е х и я   Ү к і м е т і   а л д ы н д а 

с йлеген с зімде «ЭКСПО – 2017» 

халықаралық к рмесіне қатысу қа-

жеттілігін айтқан болатынмын. 

йт кені оны  те маңызды іс-шара 

деп санаймын. Оның үстіне біз 

Қа зақстан ды  ңірдегі  к шбасшы 

ре тінде қарастырамыз,– деді 

М.Земан. 

Сондай-ақ Чех Республика-

сының президенті Астананың әсем 

қала екенін айтып, Н.На зарбаев тың 

бастамасымен салынған Қа зақстан 

астанасының келбетінде к рініс 

тапқан архитектуралық идеяларды 

жоғары бағалады. 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР 

КҮШЕЙІП КЕЛЕДІ9 маусымда Астана «ЭКСПО – 2017» 

халықаралық к рмесінің ресми ашылу 

салтанаты  тті. К рме үш айға созылады. Осы 

уақыт ішінде 5 миллионнан астам адам к рме 

кешенін аралап, 20 халықаралық ұйым мен 

мыңдаған кәсіпорынның болашақ энергиясы 

саласында ұсынған инновация лық шешімдері 

к рсетілмек.

Таңшолпан ТӨЛЕГЕН

Болашақтың энергиясы тақырыбын дағы 

«ЭКСПО – 2017» к рме кешенінің аумағы 

–   2 5   г е к т а р .   К р м е   а я с ы н д а   « C O 2 

қалдықтарын азайту», «Энергия тиім ділігі», 

«Энергия бәріміз үшін» тақыры бында іс-

шаралар  теді. «ЭКСПО – 2017» к рмесіне 

44 елдің  кілдері билет сатып алған. Қонақ-

тардың к пшілігі Қытай мен Ресейден ке-

леді. Бірінші күні келуші лердің саны 10 мың 

адамға жеткен. Ең үлкен павильон – шар 

шеңберінде салынған биіктігі 100 метрге 

жететін Қазақстан кешені. 7 қабаттық 

павильонды аралап шығуға 3 сағаттан астам 

уақыт кетеді. Бүкіл па вильон дарды қарап 

шығуға кемі 4 күн уақыт керек. 

«ЭКСПО – 2017» халықаралық к рмесі – 

заманауи инновациялық техно логиялардың 

ғана емес, жүздеген мә де ниет тің тоғысқан 

аймағы. Мұнда 115 ел ден келген миллиондаған 

жұрт  зге елдің  ркениетімен танысуға 

мүмкіндік алады. 

ФРАНЦИЯ – Д СТҮРІН 

ТАНЫТҚАН ЕЛ

 Франция павильонының бас комиссары 

Паскаль Лоро 10 маусым күні павильонның 

ресми ашылу салтанатын  ткізді. Павильон 

аумағы – 1084 шаршы метр. Бұл – к рме ке-

шеніндегі ең ірі павильондардың бірі. Ашылу 

салтана тында бас комиссар Паскаль Лоро:

– Астана «ЭКСПО – 2017» к рмесіндегі 

Франция павильоны біздің инновациялық 

технология саласындағы білім, білігімізді 

к рсете отырып, жетекші кәсіпорындары-

мызды біріктіреді және Францияның 

халықаралық аренадағы абыройын арттыра 

түседі, – деді ол. 

Сонымен бірге, ол павильонда эко-қала

жаңғырмалы энергия және эко логиялық к лік 

сынды үш тақырыпқа басымдылық берілгенін 

атап  тті. Павильонда бұған дейін еш жерде 

к р сетілмеген авток ліктің таныстырылымы 

тті. Француз халқы  зінің ұлттық ән-

күйлеріне к п к ңіл б лді. К рме аясында 

келушілерге музыка кеші  ткізіліп, кабаре мен 

цирк қойылымдары ұсынылмақ. Сондай-ақ 

павильон қонақтары француз елінің атақты 

суретшілері мен мүсін шілерінің де  нерін 

тамашалай алады. РЕСЕЙДІҢ 

МҰЗДЫ ЖАРУ ЖОБАЛАРЫ

Ресей Федерациясы павильонының ресми 

ашылуы 10 маусым күні  тті. Ашылу салтанаты 

қонақтарды стандартты лента қиюмен емес, 

мұзды лентаны жарып ашылғанымен таң-

дандырды. Мұның  зі солтүстік к ршіміздің 

к рмеге әкелгендерінің басым б лігі 

мұзжарғыш флоттары екенінен хабар береді. 

Сондай-ақ павильон Ресейдің энергетика 

облы сындағы жетістіктерін к рсетеді. 

К рмеге әлемде ең мықты саналатын, бір 

дегенде 2,8 метрлік мұзды жаруға қауқары бар 

«Росатом» атомдық мұзжарғыш флот ы ның 

макеті қойылған. Аталмыш мұз жарғыш кеме 

ауа райы жағдайына тәуелсіз түрде Арктикада 

жыл бойы навигациялау жұмыстарын жүргізе 

алады. Мұның барлығы Солтүстік теңіз 

жолымен жүк тасымалдау ұзақтығын барынша 

қысқар туға мүмкіндік береді. Сонымен қатар 

келушілерге әлі салынып бітпеген, солай 

болса да «Росатомның» алдын орайтын мұз-

жарғыш қуатына ие «Лидер» атомдық мұз жар-

ғысының презентациясы ұсы ныл ды. 4 метрлік 

мұзды жаруға күші жететін мұзжарғыш кеме 

– солтүстіктегі алыс ау дандарға жүк жеткізу, 

т у р и с т е р д і   с о л т ү с т і к   п о л ю с к е   а п а р у 

қызметтерін атқармақ. 

ТАТАРСТАН ТУРИСТЕРДІ ШАҚЫРАДЫ

Кеше Ресей павильонының ішінде 

Татарстанның к рмесі ашылды. Тақырыбы – 

«Адам қуаты – халықаралық кооперация мен 

технологиялық дамудың драйвері». Олар  з 

елінің түрлі саласында жетістікке жеткен 

адамдарын таусыл майтын энегрия к зі ретінде 

таныстырды. Ол үшін интерактивті тақтаға 

жақындап, қызықтырған саланы таңдайсыз. 

Онда сол саланың алдыңғы қатарлы  кілі 

зінің жұмыс  тілін, жеткен жетістігін, сол 

арқылы еліне тигізген пайдасын тізбелеп 

айтып береді. Олардың қатарында студенттер 

мен ғылыми қызметкерлерді, компания 

басшылары да бар. К рмеде 1 апта бойы 

Татарстанның  неркәсіп, білім, туризм 

саласында жеткен жетіс тіктері к рсетіледі. 

Ұйымдастырушылары к рмені пайдаланып 

туристерді кәсіби шеберлікті арттыруға 

бағытталған WorldSkills Competition – 2019 

халықаралық чемпионатына шақырды. К рме 

18 мау сымға дейін жалғасады. СУДАН ЭНЕРГИЯ АЛУҒА БЕЙІМ 

Т ЖІКСТАН

8 миллионнан астам халқы бар Тәжікстан 

павильонының тақырыбы – «Орнықты дамуға 

арналған су және су ресурстарының ра-

ционалды қолданысы». Бұл елде қазір 23 су 

электр стансасы бар. Болашақта 40-тан астам 

гидро электр стансалары салынбақшы. 

К рмеде олар суды рационалды қолдану, 

яғни, бірнеше рет пайдаланып, энергия алуға 

болатынын к рсеткісі келеді. К рмеге тәжік 

халқы «бақыт пен денсаулық ағашы» деп есеп-

тейтін ағашты да қоса алып келіпті. Ол 

лазулит, мрамор, афит, нифрит секілді 20-дан 

астам құнды тастардан құрасты рыл ған. Оның 

жанына шын арқардың мүйізі қойылған. Тау 

арқары – жерінің 90 пайызы таудан тұратын 

Тәжікстанның символдарының бірі. 

«ЭКСПО» – 

ТҮРЛІ ӨРКЕНИЕТ ТІҢ 

ТОҒЫСҚАН ЖЕРІҚазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев  збекстан Республикасының 

президенті Шавкат Мирзиеевпен телефон 

арқылы с йлесті.

ңгіме барысында  збекстан пре-

зиденті Нұрсұлтан Назарбаевқа биылғы 

8-9 маусымда Астанаға келген  збек 

делегациясына қонақжайлық к рсеткені 

үшін ризашылық білдіріп, «ЭКСПО – 

2017» халықаралық к рмесінің жоғары 

деңгейде ұйымдастырылғанын атап  тті.

Сонымен қатар екі ел к шбасшылары 

екіжақты ынтымақтастықтың жағдайы мен 

перспективаларын талқылап, күн тәрті-

біндегі  ңірлік және халықаралық  зекті 

мәселелер бойынша пікір алмасты.

Телефон арқылы с йлесуге  збекстан 

жағы бастамашы болды.

Мемлекет басшысы Татарстан Рес-

публикасының президенті Рустам Мин

 

ни-

хановпен кездесті.

Кездесуде  Нұрсұлтан Назарбаев пен 

Рустам Минниханов Астана мен Қазан 

арасындағы мәдени және экономикалық 

ынтымақ тастық  мәсе лелерін  талқылады.

Мемлекет басшысы Р.Минни ха-

новты Ресей күнімен құттықтап, екі ел 

арасында қалыптасқан дос тық қаты-

настар туралы айтты. 

– Ресеймен де, Татарстанмен де ара-

мызда достық қарым-қатынас ор-

ныққан. Қазақтар мен татарлар та рихы, 

мәдениеті, тілі мен әдет-ғұрпы жағынан 

бір-біріне  те жақын. Эко

 

но микалық байланыстарымыз да жақсы. KAMAZ 

кәсіпорнымен жұмыс жүргізіп келеміз, 

Алматыдағы тікұшақ зауытына қатысты 

жобаны іске асырудамыз. Осы және 

басқа да экономикалық байланыстарды, 

соның ішінде мұнай химиясына қа тыс-

т ы   б а й л а н ы с т ы   ж а л ғ а с т ы р а   б е р у 

керек, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Татарстан президенті Қазақстанға 

келген миссиясы туралы айтып, елор-

дамыздың жаңа архитектуралық нысан-

дарын және «Астана ЭКСПО – 2017» 

к рме кешенін аралап к ргеннен кейінгі 

әсері ж нінде ой б лісті.

– Бүгін «ЭКСПО»-дағы экспози-

ция мызды аштық. Сонымен қатар Қа-

зақ стандағы  серіктестері мізбен  бірге 

болашақ жоспарларымызды талқы-

ладық. К рме кешені мені қайран 

қалдырды. Сізді к рменің ашылуымен 

құттықтаймыз, – деді Р.Минниханов.    

Кездесу соңында Р.Минниханов 

Қазақстан президентін «Татарстан 

Республикасына сіңірген еңбегі үшін» 

орденімен марапаттап, Мемлекет 

басшысын Татарстанға келуге ша қырды.

Екі ел арасындағы ынтымақтастық 

шараны Қазақстанның Түркиядағы 

елшілігі, Анкара қаласы, Кечи рен 

муниципалитеті және Оңтүстік Қа-

зақстан, Алматы облысы әкімдігі ұйым-

дастырды. Бағдар лама аясында ақиық 

ақын Сүйінбай Аронұлы саябағы 

жанындағы к шеге т л шәкірті,  лең-

с здің дүлдүлі Жамбыл Жабаевтың есімі 

берілді. Сал танатты рәсімге Қазақстан-

БОЛАШАҚ ЖОСПАРЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

АНКАРАДА 

ЖАМБЫЛ КӨШЕСІ АШЫЛДЫ

ЕЛБАСЫ ТЕЛЕФОН 

АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

АҚОРДА


Қазақстан мен Түркия 

арасындағы дипломатиялық қарым-

қатынастың 25 жылдығы шеңберінде 

халықаралық 

«ЭКСПО – 2017» мамандандырылған 

к рмесі мен  «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламасын 

насихаттау мақсатында Анкара 

қаласында «Қазақстан күндері»  тті.

н ы ң   Т ү р к и я д а ғ ы   е л ш і с і   Аб з а л 

Сапарбекұлы, ТҮРКСОЙ ұйы мының 

бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, 

Кечи рен муниципалитетінің мэрі 

Мұстафа Ак, Қожа Ахмет Яссауи 

университетінің  кілетті кеңес т рағасы 

Муса Йылдыз, Еуразия Жазушылар 

одағының т рағасы Якуп  мероғлу, 

Алматы облысы Жамбыл ауданының 

әкімі Жандарбек Далабаев, Оңтүстік 

Қазақстан облысы Түркістан қаласының 

әкімі  ліпбек  сербаев, академиктер 

Т леген Қожамқұлов, Уалихан Қалижан 

және тағы басқа ресми делегация  кіл-

дері қатысты. Анкара қаласының 

әкімдігіне қолдау к рсеткені үшін алғыс 

білдірген елші А.Сапарбекұлы Түркия-

ның т рі – Анкара қаласында жыр 

алыбы – Жамбыл атындағы к шенің 

ашылуы екі ел ара сындағы бауырлас-

тықтың нышаны екендігін жеткізді.

ТҮРКСОЙ бас хатшысы Дүйсен 

Қасейінов Мұстафа Ак мырзаның түркі 

әлемінің ұлттық құндылықтарына мән 

беріп,  оларды болашақ ұрпаққа жеткізу 

үшін сіңіріп жатқан еңбегін атап  тіп, 

алғыс білдірді. 

Алматы облысы Жамбыл ауданы 

әкімі Жандарбек Далабаев  з кезегінде 

«Екі жыл бұрын осында Сүйінбай 

Аронұлы ның атына саябақтың ашылуы-

на куә болған едік. Енді міне, осы 

саябаққа жапсарлас к шеге Жамбыл 

есімінің берілуі – тарихи сабақтастық 

деп білемін. Біз де  з ауданымызда бір 

к шеге Кечи рен есімін беруге шешім 

қабыл дадық.  Осы к шенің ашылу 

рәсіміне Мұстафа Ак мырзаны арнайы 

шақы рамыз»  деді.

«Болашаққа бағдар: рухани жаң-

ғыру» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференцияға қазақстан-

дық ресми делегациямен қатар түрік 

зиялы қауым  кілдері қатысып, қо-

ғамдық сананы жаң ғырту бойынша 

Елбасы Н.Назарбаевтың мақаласын 

талқылады.

Шара соңында халықаралық ІІХ 

Р а м а з а н   ф е с т и в а л і н і ң   а я с ы н д а 

«Қазақстан үйі» салтанатты түрде ашыл-

ды. Ары қарай Оңтүстік Қазақстан 

облысының «Тұмар» фольклорлық 

музыкалық ансамблі мен «Қазына» би 

ансамблі  нер к рсеткен «Қазақстан 

кеші» жалғасын тапты. 

Қазақтың әні мен күйі әуелеген 

концертте с з с йлеген Қазақстанның 

Түркиядағы елшісі А.Сапарбекұлы, 

Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан 

қаласының әкімі  . сербаев және 

Алматы облысы Жамбыл ауданының 

әкімі Ж.Далабаев Кечи рен муниципа-

литетінің мэрі Мұстафа Акка шапан 

жауып, сый лықтар тапсырды.

  мірлан М УЛЕН

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ис-

па ния Королі VI Фелипемен кездесті.

Мемлекет басшысы Испания 

Королін Қазақстанға бірінші рет 

ресми сапармен келуімен құттық-

тады.

– Тәуелсіздігіміздің алғашқы күндерінен бастап Испания біз үшін 

жақын ел болды. Ұлы тарихы мен 

мәдениеті қалыптасқан Испаниямен 

достық қарым-қатынаста болғаны-

мыз ды мақтан тұтамыз. Осы ын ты-

мақтастықтың негізі Король І Хуан 

Карлостың тұсында қаланды.

Нұрсұлтан Назарбаев Испания 

Короліне Қазақстан тәуелсіздігінің 

алғашқы жылдарындағы жан-жақты 

қолдауы, сондай-ақ халықаралық 

аренадағы ниеттестігі үшін алғыс 

айтты. 

Сіздер Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында 

т раға болуымызға, сонымен қатар 

БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 

емес мүшелігіне сайлануымызға 

қолдау білдірдіңіздер. Біз ынты мақ-

тас тығымызды одан әрі жалғас тыруға 

дайынбыз, – деді Мемлекет басшысы.

Испания Королі Қазақстан Пре-

зи дентіне қонақжайлық к рсет кені 

үшін алғыс айтып, елімізді халық-

аралық «ЭКСПО – 2017» мамандан-

дырылған к рмесінің ашылуымен 

құттықтады.

–   С а п а р ы м н ы ң   А с т а н а д а 

«ЭКСПО – 2017» к рмесінің таңға-

жайып ашылу рәсіміне тұспа-тұс 

келуі – зор мәртебе. Сізді осындай 

ұлы оқиғамен құттықтаймын, – деді 

VI Фелипе. 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ОДАН ӘРІ ЖАЛҒАСАДЫ№86 (3158) 13 МАУСЫМ, 2017 СЕЙСЕНБІ

www.aikyn.kz

САЯСАТ


2

2

ФОРУМБасқосуға Қазақстан халқы ас сам-

блеясы Т рағасының орынбасары – Хат-

шы лық меңгерушісі Дархан Мыңбай

Парламент Мәжілісінің депутаттары, 

ас самблея мүшелері, мемлекеттік орган-

дардың, дипломатиялық корпустың, 

этномәдени бірлестіктердің  кілдері, 

«ЭКСПО – 2017» к рмесіне келген 

шетел дік қонақтар, ғылыми және зиялы 

қауым  кілдері, халықтық қолданбалы 

нер шеберлері де келді.

Іс-шаралар Ұлттық музейден бастау 

алды. Онда халықаралық к рме  ткізі-

летін кезеңде қоғамдық келісім мен жал-

пыұлттық бірліктің қазақстандық моделі 

жан-жақты таныстырылды. 

М е м л е к е т т і к   х а т ш ы   Н ұ р с ұ л т а н 

Назар баевтың қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірліктің қазақстандық 

моделі к п этносты қоғамның интегра-

циялануына қатысты салмақты саясат-

тың жалпыға танылған эталоны бол ға-

нын атап  тті.

– Еліміздің Конституциясы нәсілдік, 

ұлттық, діни және әлеуметтік ерекше лі-

гіне қарамастан, барлық азаматтар құ-

қықтарының теңдігіне кепілдік береді 

және қорғайды, – деді Гүлшара  бді-

қалықова. 

Мемлекеттік хатшы бүгінде Қазақ-

станда 100-ден астам этнос пен 18 кон-

фессия  кілдері бейбіт әрі тату  мір сүріп 

отырғанын айтты. 

Сондай-ақ іс-шара қонақтары БАҚ-

ның этно-мәдени бірлестіктер туралы 

арнаулы к рмесімен, халықтық қол дан-

балы  нер шеберлері бұйымдарының 

жәрмеңкесімен, «Киіз үй – елдің отауы» 

концепт-модулімен, қазақтың ұлттық 

та ғамдары ж ніндегі шеберлік сабақ-

тарымен танысты.

Бұдан б лек, Гүлшара  бдіқалықова 

мен форумға қатысушылар «ЭКСПО» 

сая бағы аумағында орналасқан Қазақ-

стан халқы ассамблеясының Бейбітші -

лік пен келісім аллеясының салтанатты 

ашы лу рәсіміне қатысты.

Онда этномәдени бірлестіктердің 

және шығармашыл жастардың театр лан-

дырылған шеруі, халықтық қолданбалы 

нер шеберлерінің «Шеберлер ауылы» 

к рме-жәрмеңкесі, «Алға, Қазақстан!» 

флешмобы  тті.

Форум соңында Мемлекеттік хатшы 

бейбітшілік және келісім энергиясы ға-

ламшардағы ең таза әрі игілікті энергия 

екенін атап  тті.

Бейбітшілік пен келісім аллеясы ар-

қылы жүріп  ткен әр адам қонақжай әрі 

кең пейіл қазақ жерінің жылуына б ле-

нетін болсын деген тілек айтылды. 

Ершай  ЗІРЕТ

ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ БІРЛІКТІҢ 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МОДЕЛІ

ҮКІМЕТ


Еліміздің Инвестициялар және даму 

министрлігінің мәліметіне қарағанда, 

биылғы жылдың алғашқы 4 айының 

қорытындысы бойынша өндірістік 

өнеркәсіп көлемі 7,1 пайызға өскен. 

Гүлнар ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ

ткен жылы Индустрияландыру кар тасы 

аясында құны 878 млрд теңге болатын 130 жоба 

іске қосылып, 10 мың тұрақты жұ мыс орны 

ашылды. Карта жобалары  ткен жылы 2,2 трлн 

теңгенің  німін  н дірді. Оның 1,4 трлн теңгесі 

ңдеу  неркә сібіне тиесілі. Биыл жалпы сомасы 

700 млрд теңге болатын 100-ден астам жоба жү-

зеге асырылады. Бұл жобалар арқылы тағы да 

10 мың тұрақты жұмыс орны ашылады.

Биыл индустрия 4.0 элементтерін енгізу 

аясында жүйелі шаралар пакетін және  нер-

кәсіпті цифрландыруда мемлекеттік қолдау 

құралдарын әзірлеу бойынша заң намалық  з-

герістер, стандарттау және тағы басқа да жұ-

мыстар жүргізіледі.

–  ткен жылдың қорытындысы бой ынша 

тікелей шетелдік инвестиция 40 пайыз ға  сіп, 

20,6 млрд доллар құрады. Бұрнағы жылы бұл 

к рсеткіш 14,7 млрд доллар болған. Бірлескен 

жұмыс тардың нәтижесінде биыл ақпан айында 

ЭЫДҰ кеңесі Қазақстанның ЭЫДҰ ха лықара-

лық инвестициялар және к пұлтты кәсіпорын-

дар ж ніндегі декларациясына қосылуын, сон-

дай-ақ ЭЫДҰ инвестиция ж ніндегі комитетіне 

«қауымдастырылған мүше» ретінде кіруін ма-

құлдады, – деді Инвестициялар және даму ми-

нистрі Жеңіс Қасымбек. – Инновация сала сын-

да 2016 жылы жалпы сомасы 1,9 млрд теңгеге 

ин  новациялық гранттар беру туралы 66 келі сімге 

қол қойылды. Халықаралық техноло гиялар 

трансфері орталығының ықпалы мен Қазақстан-

ға шетелдік технологияларды трансферлеу 

бойынша 15 жобаны жүзеге асыру қолға алынды. 

Іріктеу нәтижесінде 4 жобаға жалпы сомасы 800 

млн теңгенің инновациялық гранты берілді. 2017 

жылы Мемлекет басшысының Жолдауын жүзеге 

асыру аясында аталған орталықтың 2 қа натқақты 

жобасын жүзеге асыру жоспар ланған.

Техникалық реттеу және метрология са ла-

сында ЕАЭО-ның 40 техникалық рег ламенті 

бекітілді, оның 35-і күшіне енді. Стандарттау 

ж ніндегі жоспарға сәйкес, 747 ұлттық стандарт 

әзірленді. Қазақстан Орталық Азия аумағы 

елдері ішінде бірінші болып 58  лшеу мәлі-

меттерінің (салмақ, қаттылық, температура, 

уақыт пен жиілік, ұзындық, рН  лшемі) ха-

лықаралық стан дарттарға сәйкестігін дәлелдеді.

Министрлік 2016 жылы «Жер қойнауы және 

жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Кодексінің 

жобасын әзірледі. Қазіргі уақытта жоба жұмыс 

тобының қарауын да және осы жылдың соңына 

қарай қа был дау жоспарланып отыр. Кодекстің 

қабыл дануы геологиялық барлаудың инвести-

ция лық тартымдылығын арттырып, отандық 

юниорлық компанияларды дамытуға және 

қосымша инвестиция тартуға тың серпін береді, 

сонымен бірге елдегі әлеуметтік-экономикалық 

ахуалға оң ықпал етеді.

–  ткен жылы к лік саласында қызмет 

к рсету к лемі 3,8 пайызға  сті. Логистика 

т и і м д і л і г і н і ң   х а л ы қ а р а л ы қ   р е й т и н г і н д е 

Қазақстан 88-орыннан 77-орынға к те рілді, 

тіпті ТМД-да үздік болды. Қытай – Еуропа – 

Қытай бағытында транзитті контейнерлік 

тасымал 2 есе  сіп, 104,5 мың контейнерді 

құрады. Салыстырмалы түрде алып қарайтын 

болсақ, былтыр 47,3 мың болған, – дейді 

министр Жеңіс Қасымбек. –  ткен жылы 

«Нұрлы жол» бағдарла масы аясында респуб-

ликалық маңызы бар 920 шақырым авток лік 

жолдарындағы ж ндеу жұмыстары аяқталды, 

сондай-ақ оның 767 шақырымы пайдалануға 

берілді. Жобаны жү зеге асыру үшін 75 мың адам 

жұмыл ды рылды. 2017 жылы б лінген қаржы 

есебінен 7  тпелі жобалардың жұмысы жалғасып, 

жыл соңында соның 602 шақырымындағы 

жұмыстар аяқталады деп жоспарланып отыр. 

ткен жылы жалпы тұрғын үй құрылыс 

алаңының физикалық к лем индексі 118%-ды 

құрады. 10,5 млн шаршы метр тұрғын үй пай-

далануға берілді. Бұл шамамен 90 мың баспана. 

Сала бойынша инвестиция к лемі 2015 жылы 

740 млрд теңге болса, 2016 жылы 830 млрд тең-

геге жетті. «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы-

ның бірыңғай бағдарламасы әзірленіп, оның 

аясында 1,5 млн тұрғын үй салынатын болады. 

Биыл 100 мың тұрғын үй салу жоспарланып 

отыр.


ТМД-да ҮЗДІКПІЗ

ДАМУ


Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев 

Астанада «ЭКСПО – 2017» көрмесі 

аясында Энергетика жөніндегі VIII 

халықаралық форумның жұмысын 

ашқан «Энергетиканың тұрақты 

дамуын қамтамасыз ету» министрлік 


  1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал