Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1. 1, 2016 жжүктеу 5.07 Kb.

бет4/18
Дата11.03.2017
өлшемі5.07 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

21 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
талап  етуi  бойынша  мәмiленiң  жарамсыздығын  тану  мүмкiн  болады.  Мәмеленiң  келесi 
қатысушы  кiнәсiз      болғандықтан,  барлық  жағдайларда  мәмiленi  жарамсыз  деп  танудан 
келтiрiлген    залалдарды  (алынбаған  табысты  қоса  есептегенде)  толық  өтеудi  кiнәлi   
қатысушыдан алуға құқылы. 
ҚР АК 158 – бабының 3 - тармағы бұрын бiздiң заңдарымызда   кездеспеген тағы бiр 
ереженi  белгiлейдi,  ол  терiс  пиғылды  борышқор      мүдделерiне  нұқсан  келтiрген  несие 
берушiлердi  қорғауға  арнайы      бағытталған.  Мәмiле  тұлғаның  мiндеттемелердi 
орындаудан  жалтаруы      мақсатында  не  үшiншi  жақтың  немесе  мемлекеттiң  алдындағы    
жаупкершiлiктен жалтару мақсатында жасалса, ол жарамсыз деп танылуы    мүмкiн. 
Бұрынғы жылдары  мұндай мәмiлелер заңды орағытып  өтiп жасалған   мәмiлелер  
ретiнде  бағаланатын. Мүлiктi сату, сыйғатарту немесе оны иелiктен шығарудың басқа да 
түрлерi осыған мысал болады, өйткенi меншiк иесi  қауiптенетiндей, ол борыш үшiн өтем, 
тәркiлеу нысанысы болуы мүмкiн.  Банкроттық туралы iс қозғалатын күтуге байланысты 
не  жалған  банкроттық  iстеу  мақсатында  ҚР  АК  158  –  бабының  3  –  тармағында 
көрсетiлгендей мәмiле жасау жағдайлары да кездеседi. Мәмiленiң екiншi қатысушысының  
(мүлiктi  алушының) лайықсыз әрекеттерi осы норманы қолданудың қажеттi шарты болып 
табылады. Сондықтан мұндай қатысушы мүлiктi иелiктен   шығарушының ниетi туралы 
бiлмейтiн және iстiң мән – жайы бойынша  бiлуге тиiс те емес жағдайда мәмiле жарамсыз 
деп  танылмауы  тиiс,  өйткенi  бұл    иелiктен  шығарылған  мүлiктi    алушының  заңды 
мүдделерiн бұзған болар едi. 
ҚР АК 158 – бабының 3 – тармағының дәл  мағынасынан сондай- ақ    мынадай пiкiр 
туады: мәмiленi жарамсыз деп тану туралы  талапты мүлiктi сатушы адам емес, мүдделi 
адам  (мысалы,  несие  берушi,  құзiреттi  мемлекеттiк  орган)  қоюы    мүмкiн.  Бұл,  өз  
кезегiнде, тiптi оның мұндай мүлiктен мүмкiн  болатын ақы өндiрiп алу жөнiндегi қаупi 
орынсыз  болғанда  да,  мүлiктi  иелiктен  шығарушының  мәмiленi  жарамсыз  деп  тануды 
талап ете алмайтынын  бiлдiредi. 
Аталған себептер бойынша мәмiленi жарамсыз деп тануға бағытталған   талапты көп  
ретте рим заңгерiнiң атымен Паулиан талабы  деп атайды. 
ҚР  АК  159  –  бабының  1-  тармағы  қажеттi  лицензия  алмай  не      лизенцияның 
қолданылу    күшiнiң  мерзiмi  бiткеннен  кейiн  жасалған  мәмiле          жарамсыз  болады  деп 
көрсетедi. Бұл ереже мынаны басшылыққа алады:   кәсiпкерлiк қызметтiң кейбiр түрлерiн 
жүзеге  асырудың  мiндеттi  шарты    -  лицензия,  яғни  құзiреттi  мемлекеттiк  органның 
арнайы рұқсатын алу – лицензиялауды қажет ететiн әрекеттердi лицензиясыз жасау құқық   
бұзышылық  болып  табылады.  Лицензия  берiлген  мерзiм  аяқталғанда,      лицензия 
мерзiмiнен  бұрын  қайтарып  алынғанда,  тұлғалардың  қызметi  доғарылған  немесе 
жарамсыз  деп  танылатын  жағдайларда  жасалған  мәмiле  де  осындай  құқық    бұзышылық  
деп танылуға   тиiс. 
Лицензиялау шарттарын бұзатын мәмiле жарамсыз  болып  табылады.  
Мәмiленiң  екiншi  қатысушысы  лицензияның  жоқтығы,  қолданылу        мерзiмiнiң 
аяқталғаны, мерзiмiнен  бұрын қайтарып алынғаны, жарамсыз     деп   танылғаны жөнiнде 
бiлмейтiн  және  iстiң  мән  –  жайы  бойынша    бiле  алмайтын  жағдайлар  белгiлi  бiр 
қиындықтар  туғызады.  Мұндай  жағдайларда  мәмiлеге        қатысушыны  жазалау  орынсыз 
болар едi. 
ҚР АК 159 - бабының 2 - тармағы терiс пиғылды бәсеке мақсатын   көздейтiн  немесе 
iскерлiк  әдеп талаптарын бұзатын мәмiле жарамсыз  болады   деп таниды. Мұнда  АК - 
ның 11 - бабына  сай   келмейтiн  мәмiле   туралы  сөз болып отыр. Мұндай iстер бойынша 
22 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
мәмiле  жасау  нәтижесiнде  мүдделерi  бұзылған  тұлғалар  ғана    емес,  сондай  -  ақ 
мемлекеттiк монополияға қарсы    органдар да талапкер болуы мүмкiн. 
Мәмілеге 
қатысушылардың 
мәмілеге 
қабілеттілік 
талаптарының 
бұзылуы.Азаматтың заң күшін иеленетін, заң жүзінде танылатын мәміле жасау мүмкіндігі 

оның мәмілеге қабілеттілігіболып табылады.  
Әрекетке  қабілетті  барлық  азаматтардыңәрекет  қабілеттілігі  болады.  Мұндай 
ерекшеліктер  ҚР АК 159-бабының 3 - 7-тармақтарында ескерілген. 
Кәмелетке  толмағандар  өз  бетінше  жасауға  құқылы  болатын  ұсақ  мәмілелерден 
басқа,  14  жасқа  дейінгі  жасөспірімдер  жасаған  мәміле  орындалмауға  тиіс  (ҚР  АК  23-
бабы).  Мәмілені  осындай  жасөспiрімнің  атынан  оның  ата-аналары  (асырап  алушылары, 
қорғаушылары) жасайды. 
14  жастағы  кәмелетке  толмағандар  мәміленi  ата-аналарының  (асырап 
алушыларының,  қорғаншыларының)  келісімімен  өздері  жасайды.  Келісім  мәміле 
орындалғаннан  кейін  берілуі  де  мүмкін.  Мұндай  жасөспірім  кейбір  мәмілелерді  өз 
бетінше жасауға құқылы (22-бап). 
Егер  14  жастағы  кәмелетке  толмағандар  мәмілені  ата-аналарының  (асырап 
алушыларының,  қорғаншыларының)  келісімінсіз  жасайтын  болса,  ол  ата-аналарының 
(асырап алушыларының, қорғаншыларының) талап етуімен ғана жарамсыз деп танылады. 
Мұндай талап қойылмаса - заңдық күшін сақтайды. 
ҚР АК 24-бабы кәмелетке толмағаңдар (14 - 18 жастағы) жасайтын немесе олар үшін 
жасалатын  кейбір  мәмілелер  үшін  ата-аналарының  (асырап  алушыларының, 
қорғаншыларының) келісімін алу жеткіліксіз болады деп белгілейді. Қамқоршылық және 
қорғаншылық  жасау  органдарының  алдын  ала  келісімін  алу  талап  етіледі.  Мұндай 
мәмілелердің нақты түрлері заң актілерінде айқындалуы тиіс. Бұдан мынадай қорытынды 
шығады:  ата-аналарының  келісімін  алмастан,  осындай  мәмілелер  жасау  қорғаншы  және 
қамқоршы  органдардың  талап  етуі  бойынша  мәмілені  жарамсыз  деп  тануға  негіз  болуы 
мүмкін.  Осыбаптың  3-тармағы  (кейбір  ерекшелікті  ескермегенде)  қорғаншының 
(қамқоршының),  жақын  туыстарының  қамқорлыққа  алынушымен  мәмілелер  жасауына 
мүлде тыйым салады[3, 316 - 320 бб.]. 
Сонымен  қатар,  ҚР  АК  157  бабының  2  тармақшасына  сәйкес,  мәмілені 
жарамсыздығының    негіздері,  сондай-ақ  оны  жарамсыз  деп  тануды  талап  етуге  құқығы 
бар тұлғалардың тізбесі ҚР АК өзге де заң құжаттарында белгіленеді. 
Егерде  мәміленің  нысанына,  мазмұнына  немесе  қатысушыларына,  сондай-ақ 
олардың  ерік  білдіру  бостандығына  қойылатын  талаптар  бұзылған  жағдайда,  мәміле 
жасалған заңды факт ретінде танылмайды және заң күшіне ие болмайды. Заң шығарушы 
мәмілені  жарамсыз  деп  танудың  нақты  негіздерін  белгілеуде    нақ  осы  мән  жайды 
басшылыққа алады. 
Егерде ҚР АК 157 бабы 1 тармағын дәлме дәл талқылайтын болсақ онда, мәмілені 
жарамсыз  деп  тану  үшін  барлық  4  (нысаны,  мазмұны,  қатысушылар,  ерік  білдіру 
бостандығы) талабы бұзылған жағдайда ғана мәмілені жарамсыз деп тани аламыз, ал егер 
бір талабы ғана бұзылатын болса онда ол мәмілені жарамсыз деп тани алмаймыз. Әрине 
бұл  қателік,  өйткені  осы  жоғарыда  айтылған  төртеуінің  біреуі  бұзылғанның  өзінде-ақ 
мәмілені  жарамсыз  деп  тануымыз  қажет.  Сондықтан  «мазмұнына»  деген  сөзден  кейін 
қойылған  «және»  деген  шылауды  «немесе»  деген  шылаумен  алмастыру  қажет,  сонымен 
қатар ҚР ҚР АК 157 бабын  келесідей мазмұндағы тармақпен толықтырған жөн болар еді: 
«Осы  кодекстің  157  бабының  1  тармағында  көрсетілген  талаптардың  біреуінің 
бұзылуының өзі мәмілені жарамсыз деп тануға негіз береді». 
23 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
ҚР  АК  мәміленің  нысанына,  мазмұнына,  қатысушыларына  немесе  олардың  ерік 
білдіру бостандығына қойылатын талаптардың біреуінін, өзі бұзылып жасалған мәмілені 
жарамсыз мәміле деп айтамыз. 
Теріс пиғылды бәсеке мақсатын көздейтін немесе іскерлік әдеп талаптарын бұзатын 
мәміле жарамсыз болады. 
ҚР АК 23 бабында көзделген мәмілелерді санамағанда, 14 жасқа толмаған тұлғамен 
жасалса  ондай  мәміле  жарамсыз  болып  танылады.  ҚР  АҚ  23  бабы  бойынша  14  жасқа 
дейінгі    кәмелетке  толмағандар  үшін  мәмілелерді,  егерде  заң  актілерінде  өзгеше 
көзделмесе,  олардың  атынан  ата-анасы,  асырап  алушылары  немесе  қорғаншылары 
жасайды.  14  жасқа  дейінгі  кәмелетке  толмағандар  өздерінің  жасына  лайықты,  жасай 
салып орындалатын тұрмыстық  ұсақ мәмілелерді өз бетінше жасауға құқылы. 
Дамып  жатқан  экономикалық  қарым  қатынастар,  азаматтардың  әл  ауқатының  өсуі 
тұрмыстық  ұсақ  мәмілелер  ұғымын  күрделендіріп  жіберді.  Мысалы,  12  жасар  бала 
әкешешесі берген ақшаға компьютер сатып алады. Қазіргі экномикалық-техникалық өсу 
тұрғысынан қарастыратын болсақ бұл жағдай ешкімді де алаңдатпас. Бірақ баласы алған 
компьютер  әке-шешесіне  ұнамай,  дүкенге  қайтармақ  болуынан  түк  шықпаған  соң,  әке-
шешесі баласының  жасаған мәмілесін жасына байланысты  жарамсыз деп тануды өтінген. 
Бұл жағдайда бала жасаған мәміле бір отбасы үшін ұсақ мәміле болса бір отбасы үшін ірі 
мәміле  болып  танылады.  Осы  жерде  тұрмыстық  ұсақ  деген  ұғымды  айлық  есеп 
көрсеткішпен толықтырған (алмастырған) жөн болар еді. 
Ал енді 14 жасқа толған, бірақ кәмелетке толмаған баланың ата анасының (асырап-
алушыларының) немесе қамқоршыларының келісімінсіз жасаған мәмілесін, заң бойынша 
оның  өзі  дербес  жасау  құқығы  бар  мәмілелерді  қоспағанда,  сот  ата-анасының  (асырап 
алушыларының) немесе қамқоршысының талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін. 
ҚР  заңы  бойынша  кәмілет  жасы  деп  18  жас  белгіленген.  ҚР  АК  22  бабы  бойынша  14 
жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар өздерінің табысын, стипендиясына, өзге 
де  кірістеріне  және  өздері  жасаған  интеллектуалдық  меншік  құқық  объектілеріне  өз 
бетінше билік етуге, сондай -ақ тұрмыстық ұсақ мәмілелер жасауға құқылы. 
Есуастық немесе ақыл-есі кем болу салдарынан әрекет қабілеттігі жоқ деп танылған 
адам  жасаған  мәміле  жарамсыз  болады.  Кейіннен  әрекет  қабілеттігі  жоқ  деп  танылған 
азамат  жасаған  мәміле  (ҚР  АК  26  бабы),  егер  мәмілені  жасау  кезінің  өзінде-ақ  бұл 
азаматтың  психикалық  шатасу  жағдайында  болғаны  дәлелденсе,  оның    қорғаншысының 
талабы бойынша сот мәмілені жарамсыз деп тануы мүмкін. ҚР АК 26 бабы былай дейді- 
жүйке  ауруы  немесе  ақыл  есінің  кемдігі  салдарынан  өз  әрекетірерінің    мәнін  түсіне 
алмайтын  немесе  не  істегенін  білмейтін  азаматты  сот  әрекет  қабілеттігі  жоқ  деп  тануы 
мүмкін, соған байланысты оған қорғаншылық белгіленеді. 
Сонымен қатар, сотпен әрекет қабілеттілігі шектелген адам жасаған мәміле сот оның 
қамқоршысының  талап  етуі  бойынша  жарамсыз  деп  тануы  мүмкін.  Осыған  байланысты 
әрекет  қабілеттілігі  шектелген  тұлғаның  анықтамасын  беріп  кетейік  -  ҚР  АК  27-бабы 
бойынша спирт ішімдіктеріне немесе есірткі заттарға салыну салдарынан өзінің отбасын 
материалдық  жағынан  ауыр  жағдайға  ұшыратқан  азаматтың  әрекет  қабілеттілігін  сот 
шектеуі  мүмкін.  Ол  тұрмыстық  ұсақ  мәмілелерді  өз  бетінше  жасауға  құқылы.  Басқа 
мәмілелер жасауда ол тек қамқоршысының келісімімен ғана жүзеге асыра алады. 
Әрекет қабілеттілігі болғанымен, мәміле жасаған кезде өз әрекеттерінің мәнін түсіне 
алмайтын немесе өзінің не істегенін білмейтін жағдайда болған азамат жасасқан мәмілені 
сот сол азаматтың талабы бойынша, ал егер тірі кезінде талап етуге азаматтың мүмкіндігі 
болмаса,  азамат  қайтыс  болғаннан  кейін  басқа  мүдделі  адамдардың  талабы  бойынша 
24 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
жарамсыз  деп  тануы  мүмкін.  Мысалы,  қарт  адам  ауруханада    жатқан    кезінде  өсиет 
жасайды,  бірақ  кейіннен  анық  болған  мәліметтер  бойынша  ол  кісі  өсиет  жасаған  кезде 
жанындағыларды  танымай,  қолмен  көрсеткен  адамға  басын  изеген.  Сондықтан  оның 
жасаған өсиеті кейіннен жарамсыз деп танылыған. 
ҚР  АК  -бабы  8  тармағында  жаңылысу  салдарынан  жасалған  мәміленің 
жарамсыздығын айтады. Егерде осы норманы дәлмедәл көрсетсек былай болады: «Елеулі 
мәні бар жаңылысу  салдарынан жасалған мәмілені сот жаңылысу  әсерімен  әрекет еткен 
тараптың  талабы  бойынша  жарамсыз  деп  тануы  мүмкін.  Мәміленің  табиғатына, 
ұқсастығына немесе оны өз мақсатына пайдалану мүмкіндігін айтарлықтай төмендететін 
мәнінің  сапасына  қатысты  жаңылысудың  елеулі  мәні  болады.  Дәлелдердегі  жаңылысу 
кейінге қалдыру немесе күшін жою шарты ретінде, мәміленің мазмұнына осындай дәлелді 
енгізген кезде ғана мәміле жарамсыздығының негізі бола алады. 
Егер жаңылысу мәмілеге қатысушының өрескел бейқамдығының салдары болса, не 
оны кәсіпкерлік тәуекел билеген болса, сот нақты жағдайларды және мәмілеге қатысушы 
екінші жақтың мүдделерін ескере отырып, мәмілені жарамсыз деп тану туралы талаптан 
бас тартуға құқылы». 
Ең  алдымен  кемшілік,  осы  тармақтың  бірінші  сөйлемінің  мағынасынан  не  үшін 
елеулі мәні бар екендігін түсіну қиын. Әрине талқылай келе, жасап жатқан мәміле үшін 
екендігін  түсінеміз.  Олай  болатын    болса  осы  бірінші  сөйлемді  келесідей  редакцияда 
берген жөн  болады:
 
«
Осы мәміле үшін елеулі мәні бар жаңылысу салдарынан жасалған  
мәмілені сот жаңылысу әсерімен әрекет еткен тараптың  талабы бойынша жарамсыз деп 
тануы мүмкін». 
ҚР АК  Сонымен, егер жаңылысу мәмілеге қатысушының өрескел абайсыздығының 
салдарынан  болса,  не  оның  кәсіпкерлік  тәуекелімен  қамтылған  болса  сот  нақты 
жағдайларды  және  мәмілеге  қатысушы  екінші  жақтың    мүдделерін  ескере  отырып, 
мәмілені жарамсыз деп тану туралы талапты қанағаттандырудан бас тартуға құқылы. Яғни 
кез келген жаңылысу салдарынан болған мәмілені сот жарамсыз деп танымайды. Мысалы, 
егер сіз досыңыздың туған күніне деп сыйлық сатып алдыңыз дерлік, бірақ аяқ астынан 
досыңыз туған күнін жасамайтын болды. Бұл жағдайда сіз сыйлықты дүкеншіге қайтарып 
бере алмайсыз. 
Сонымен ҚР АК 159 бабының 8 тармағында егерде жаңылысудың нәтижесінде ерік 
пен  ерік  білдіру  бір  бірімен  сәйкес  келмей  жасалса,  яғни  тұлғаның  ойы  бір  мақсатқа 
бағытталып,  сол  үшін  ол  азаматтық  құқықтық  қатынасқа  түссе,  ал  шын  мәнісінде  осы 
жасаған  мәміле  салдары  мүлдем  басқа  болып  шыққан  жағдайлардағы  мәміленің 
жарамсыздығын  сипаттайды. 
ҚР  АК  159-бабының  9  тармағында  алдау,  зорлық,  қорқыту  ықпалымен  жасалған 
мәмілені, сондай-ақ басқа тарап пайдаланған жағдайларға қарағанда адам өзі үшін мүлде 
тиімсіз  ауыр  мән-жайлардың  салдарынан  жасауға  мәжбүр  болған  мәмілені  (кіріптарлық 
мәміле) сот жәбірленүшінің талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін. Яғни, тұлғаның 
еркі мәмілені мүлдем  жасамау немесе белгілі бір тиімді шарттармен жасау болғанымен. 
тұлғаның  ерік  білдіру  бостандығына  сыртқы  күштер  әсер  етіп  (қорқыту,  зорлық,  алдау) 
жасаған  жағдайларды  айтамыз.  Тұлғаның  ойы  мәміленің  салдарымен  (нәтижесімен) 
сәйкес  келмейді. 
Сонымен  қатар,  бір  тарап  өкілінің  екінші  тараппен  зұлымдық  ниетте  келісу 
нәтижесінде жасалған мәмілені сот жәбірленуші тараптың талабы бойынша жарамсыз деп 
тануы мүмкін. Жәбірленуші тарап шеккен залалды жәрдем беру тәртібімен өтеу (9 бабы 4 
тармағы) теріс пиғылды өкілге жүктелуі мүмкін. 
25 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
Ал  енді  ҚР  АК  159-бабы  11  тармағына  келетін  болсақ,  бұл  бап  бойынша  заңды 
тұлғаның ҚР АК, өзге де заң актілерінде немесе құрылтай құжаттарында нақты шектелген 
қызмет  мақсаттарына  қайшы  келетін  етіп  жасаған,  не  оның  органының  жарғылық 
құзыретін  бұза  отырып  жасаған  мәмілесі,  егер  мәміледегі  басқа  тараптың  мұндай 
жолсыздықтары  туралы  білгені  немесе  күнілгері  білуге  тиіс  болғаны  дәлелденсе,  заңды 
тұлғаның мүлік иесінің қуынымы бойынша  жарамсыз деп танылуы мүмкін. 
Сонымен,  егерде  ҚР  АК  159-бабының  11  тармағында  көрсетілгендей  жағдайлар 
болған  жағдайда,  мәмілені  жарамсыз  деп  тану  туралы  талапты  акционерлер,  заңды 
тұлғаның қатысушылары (құрылтайшылары)  да қоюға құқылы болуы керек[4, 490 - 496 
бб.]. 
Сонымен,  мәміле  жасар  алдында  алдымен  мәміле  жарамды  деп  тану  үшін 
қойылатын талаптарды біліп оны іс жүзінде қолдануымыз қажет, ол талаптар келесідей: 
1)  мәмілеге  қатысушы  тұлғалардың  құқық  қабілеттігі,  әрекет  қабілеттігі  және 
өкілеттігі; 
2) мазмұнының заңға сай болуы; 
3) ерік білдіруі бостандығының болуы  және ол шынайы болуы керек
4) қажетті нысанда жасалуы. 
Мәмілені жарамсыз деп тану азаматтық құқықтық қатынастар субъектілері үшін өте 
маңызды және соңғы кезде жиі естіліп жүрген сөз тіркесі болып табылады. 
Біздің заңдар бойынша, ерік пен ерік білдіру бір бірімен сәйкес келмеген жағдайда 
тек заңда көрсетілген негіздер бойынша ғана мәміле жарамсыз деп танылады, ол ҚР АК 
159 бабының 7 тармағы бойынша әрекет қабілеттілігі болғанымен, мәміле жасаған кезде 
өз  әрекеттерінің  мәнін  түсіне  алмайтын  немесе  өзінің  не  істегенін  білмейтін  жағдайда 
болған азамат жасасқан мәмілені сот сол азаматтың талабы бойынша, ал егер тірі кезінде 
талап етуге азаматтың мүмкіндігі болмаса, азамат қайтыс болғаннан кейін басқа мүдделі 
адамдардың  талабы  бойынша  жарамсыз  деп  тануы  мүмкін;  8  тармағы  бойынша,  елеулі 
мәні бар жаңылысу  салдарынан жасалған мәмілені сот жаңылысу  әсерімен  әрекет еткен 
тараптың  талабы  бойынша  жарамсыз  деп  тануы  мүмкін.  Мәміленің  табиғатына, 
ұқсастығына немесе оны өз мақсатына пайдалану мүмкіндігін айтарлықтай төмендететін 
мәнінің  сапасына  қатысты  жаңылысудың  елеулі  мәні  болады.  Дәлелдердегі  жаңылысу 
кейінге қалдыру немесе күшін жою шарты ретінде, мәміленің мазмұнына осындай дәлелді 
енгізген кезде ғана мәміле жарамсыздығының негізі бола алады. Егер жаңылысу мәмілеге 
қатысушының  өрескел  бейқамдығының  салдары  болса,  не  оны  кәсіпкерлік  тәуекел 
билеген  болса,  сот  нақты  жағдайларды  және  мәмілеге  қатысушы  екінші  жақтын, 
мүдделерін  ескере  отырып,  мәмілені  жарамсыз  деп  тану  туралы  талаптан  бас    тартуға  
құқылы;  9  тармағы    бойынша,  алдау,  зорлық,    қорқыту  ықпалымен  жасалған  мәмілені, 
сондай-ақ  басқа  тарап  пайдаланған  жағдайларға  қарағанда  адам  өзі  үшін  мүлде  тиімсіз 
ауыр мән-жайлардың салдарынан жасауға  мәжбүр болған мәмілені  (кіріптарлық мәміле) 
сот жәбірленушінің талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін; 10 тармағы бойынша, 
бір  тарап  өкілінің  екінші  тараппен  зұлымдық  ниетте  келісуі  нәтижесінде  жасалған 
мәмілені  сот  жәбірленуші  тараптың  талабы  бойынша  жарамсыз  деп  тануы  мүмкін. 
Жәбірленуші  тарап  шеккен  залалды  жәрдем  беру  тәртібімен  өтеу  теріс  пиғылды  өкілге 
жүктелуі мүмкін. 
Сонымен заң бойынша алдау, қорқыту, зұлымдық т.б. жағдайлар арқылы жасалған 
мәмілелерді  тұлғаның  еркі  мен  ерік  білдіруі  арасында  қайшылық  болғанымен  тұлғаның 
еркін басшылыққа алып мәмілені жарамсыз деп тани аламыз. 
26 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
М.В. Телюкинаның ойынша, егер ерік білдіруді талқылау арқылы тараптардың нағыз 
ойын  анықтау  мүмкін  болмаса  еріктің  басымдылығын  қолдануымыз  керек.  Мысалы, 
банкілік  заем  шартының  бір  данасында  заем  сомасы  2  000  800  тенге  деп,  ал  екінші 
данасында 2 000 теңге деп көрсетілсе, яғни қарама қайшылық болса, онда алдымен шарт 
жасар  алдындағы  тараптардың  хат  хабар  алысуларын  зерттеп,  олардың  еркін  анықтап 
соны басшылыққа алуымыз қажет. 
Осы ойды ҚР АК де қолдайды, яғни ҚР АК 392-бабы бойынша: 
1. Сот шарт ережелерін түсіндірген кезде ондағы сөздер мен сөйлемдердің сөзбе-сөз 
мәні ескеріледі. Шарт ережесінің сөзбе-сөз мәні түсініксіз болған ретте ол бүкіл шарттың 
басқа ережелерімен және мағынасымен салыстыру арқылы анықталады. 
2.  Егер  осы  баптың  бірінші  тармағындағы  ережелермен  шарт  мазмұнын  анықтау 
мүмкін  болмаса,  шарт  мақсатын  ескере  отырып  тараптардың  шын  мәніндегі  ортақ  еркі 
анықталуға  тиіс.  Бұл  орайда  шарт  жасасу  алдындағы  келіссөздер  мен  хат  жазысуды, 
тараптардың  өзара  қатынастарында  орныққан  тәжірибені,  іскерлік  қызмет  өрісіндегі 
әдеттегі  құқықтарды,  талаптардың  бұдан  кейінгі  мінез-құлқын  қоса  алғанда,  тиісті  мән-
жайлардың бәрі ескеріледі[5, 112 - 113 бб.]. 
Қорыта  айтатын  болсақ,  егер  ерік  пен  ерік  білдіру    арасында  қайшылық  болған 
болса, заңнамада тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, ерік білдіруге басымдылық 
беріледі. Заңнамада тікелей көзделген жағдайларда ғана ерікті басшылыққа аламыз. Бұл 
ережеге  бағынбайтын  бір  жағдай  бар,  ол  егер  ерік  білдіруден  туындаған  мәселелерді 
шешу қажет болып, ал ерік білдіруді талқылаудан нәтиже шығару мүмкін болмаса, онда 
тұлғалардың еркіне басымдылық беру қажет. Қалай дегенімен, бұл тұжырымдама қағазға 
түсіп  нормативтік  құқықтық  актілердің  бір  қайнар  көзіне  айналмай  практикада 
қолданылуы қиын. 
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. 
Темиргалиева  Р.А.  Совершение  сделок.  Учебно-практическое  пособие.  Алматы. 
ТОО "АянАдет", 1998.-260 с. 
2.  Шайкенов  А.  Совершение  сделок  заинтересованными  лицами.  //  Актуальные  
проблемы современного гражданского права. Том 1. Материалы  Международной научно 
– 
теоретической конференции аспирантов и  соискателей. Алматы, 2005. -568 с. 
3.  Басин  Ю.Г.  11-тарау.  Мәмілелер.Азаматтық  құқық.  I  том.  Жоғары    оқу  
орындарына  арналған  оқулық  (академиялық  курс).  Өңделген  және  толықтырылған  2- 
басылымы. Жауапты ред.: М.К. Сулейменов, Ю.Г.Басин. – Алматы, 2003.- 736 б. 
4.  Жарболов  А.К.  Жарамсыз  мәмілелер  //  Халықаралық  ғылыми  –тәжірибелік  
конференция  материалдары. ҚазГЗУ. Алматы, 2006. 490-496 бб. 
5. Жарболов А.К. Мәмілені жарамсыз деп танудың кейбір  мәселелері // Д.А. Қонаев  
атындағы  Университеттің  Хабаршысы. №3 (20) 2006.-112-113 бб. 
 
Резюме 
В  статье  рассмотрены  основания  недействительности  сделок,    а  также    некоторые 
теоретико-правовые    проблемы  недействительных  сделок  по  законодательству 
Республики Казахстан. 
 
Summary 
The article describes the causes of invalidity of transactions , as well as some theoretical 
and legal problems nedeytvitelnyh transactions under the laws of the Republic of Kazakhstan . 
 
27 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
ДAРЫНДЫ БAЛAЛAРҒA МУЗЫКAЛЫҚ ТЕРAПИЯ AРҚЫЛЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУAЛДЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ  
 
Мустафина М., 
Психология мамандығының 2-курс магистранты 
 
Бұл  ғылыми  мақала  «Дaрынды  бaлaлaрғa  музыкaлық  терaпия  aрқылы 
интеллектуaлдық            тәрбие  беру»  тақырыбына  арналған.  Қазіргі  кезде  білім  беру 
саласында  болып  жатқан  ауқымды  өзгерістер  түрлі  ынталы  бастамалар  мен 
түрлендірулерге  кеңінен  жол  ашуда.  Осы  тұрғыдан  алғанда,  ұрпақ  тәрбиесімен 
айналысатын  әлеуметтік,  педагогикалық,  психологиялық  қызметтің  тиімділігін 
арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі айтылады.  
Түйін сөздер: дарындылық, бала, музыка, терапия, интеллект, тәрбие.  
 
Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы 
бастамалар  мен  түрлендірулерге  кеңінен  жол  ашуда.  Осы  тұрғыдан  алғанда,  ұрпақ 
тәрбиесімен  айналысатын  әлеуметтік,  педагогикалық,  психологиялық  қызметтің 
тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін әрбір 
оқытушының  инновациялық  іс-әрекеттің  ғылыми-педагогикалық,  психологиялық 
негіздерін  меңгеруі  негізгі  мақсат.Оқытушының  біліктілігін  көтеру  мен  шығармашылық 
педагогикалық,  психологиялық  әрекетін  ұйымдастыруда  қазіргі  педагогикалық 
технологияларды меңгерудің маңызы зор. 
Тәжірибе  көрсеткендей-ақ,  оқытудың  интерактивті  режимінде  музыкалық  терапия 
элементтерін  қолдану  креативті,  интеллектуалды  жеке  тұлғаны  дамытудың  тиімді 
жолдары  мен  шараларын  жасаудың  алғы  шарты  және  оқып,  білім  алушылардың 
шығармашылық ойлауын, интеллектіні дамытуда негізгі рөл атқарады. 
Жaлпы  бiлiм  беретiн  мектепте  дaрынды  бaлaлaрғa  интеллектуaлдық  тәрбие  беру 
әртүрлi  құрaлдaр  ,  cоның  iшiнде  музыкaлық  терaпия  aрқылы  жүзеге  acырылaды, 
cондықтaн  дa  ол  «күрделi  қоғaмдық  қaтынacтaрды  түciнудi  жеңiлдетедi,  морaльдық 
қaтынacтaрды  қaбылдaуғa  негiз  болaды»[1].  Музыкaдaғы  тaқырыптылық  әуеннiң 
реңкiнен, мәнерiнен көрiнедi. 
Музыкaның  мәнерлi  құрaлдaрының  ерекше  жүйеciнде,  мaзмұны  жaлпылaмa 
музыкaлық  бейнелердi  құрaйтын,  әртүрлi  оқиғa,  құбылыcтaр  белгiлi  бiр  cезiмдi  бiлдiру 
aрқылы көрcетiледi. 
Музыкa aдaмның cезiмдiк дүниеciне терең эмоционaлдық ықпaлынaн бacқa, рухaни 
көзқaрacтaрының,  cенiмнiң  қaлыптacуынa  әcер  ететiн  идеялық-көркемдiк  әрекет.  Бұл 
жaғдaй  музыкaның  тәрбиелiк  рөлiн  aнықтaудa  бiз  үшiн  өте  мaңызды,  cебебi,  мектеп 
оқушылaрынa  интеллектiciн  дaмытып  қaнa  қоймaй,  интеллектуaлдық  тәрбие  беру 
керек.Музыкa aдaмның қоршaғaн ортaғa деген түрлi cезiмдерiн бiлдiре aлaды. 
Д.Кaбaлевкий  былaй  деп  жaзды:  «Музыкaғa  деген  қызығушылық,  музыкaмен 
әуеcтену,  ұнaту–оның  ғaжaйып  cұлулығын  түciну  үшiн  қaжет.  Cондa  ғaнa  ол,  өзiнiң 
тәрбиелiк  және  тaнымдық  ролiн  aтқaрa  aлaды.  Aл,  музыкaғa  қызықпaғaн,  онымен 
aйнaлыcпaғaн, оны ұнaтпaғaн aдaмғa бiлiм және тәрбие берем деу cәтciздiкке ұшырaтпaй 
қоймaйды. Бұдaн шығaтын қорытынды: бaлaлaрдың музығa деген қызығу cезiмiн оятпaй, 
олaрмен музыкaлық терaпия өткiзем деу боc әурешiлiк. Aл музыкaны ұнaту, оғaн қызығу 
cезiмдерi  бaлaлaр  музыкaлық  өнердiң  нaғыз  көркем  үлгiлерiн  cезiнгенде  ғaнa  пaйдa 
болмaқ». 
28 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
Ғылымдaғы  педaгогикa  мен  пcихологиялық  дифференцияcы  негiзiнде  aдaм 
пcихикacы  мен  қaбiлеттiлiгi  жөнiндегi  ғылыми  зерттеулер  баршылық.  Қaбiлеттiлiк  iлiмi 
жөнiндегi  aлғaшқы  зерттеулер  aғылшын  пcихологы  Френcиc  Гaльтон  еciмiмен 
бaйлaныcты.  Ол  өзiнiң  «Тaлaнттың  тұқымқуaлaушылығы,  оның  зaңдылығы  мен  шығу 
тегi»  еңбегiнде  қaбiлеттiлiктiң  шығу  тегiн  әдicнaмaлық  тұрғыдa  негiздеп,  өте  жоғaры 
қaбiлеттiлiгi  болмaca,  ешбiр  aдaм  қоғaмдa  жоғaры  дәрежеге,  aтaққa,  дaңққa  ие  болa 
aлмaйды“-дейді. 
Ф.Гaльтон  көптеген  ұлы  дa  қaбiлеттi  aдaмдaрдың  өмiрiн  бaқылaй  келе  кез-келген 
деңгейдегi  қaбiлеттiлiкте  тұқымқуaлaушылық  негiзгi  шaрт  деген  қорытындығa  келедi. 
Немic  педaгогы  және  пcихологi  Э.  Меймaн  дaрындылық  мәcелеciн  зерттеудi  теориялық 
тұрғыдa  жaлғacтырып,  cоның  негiзiнде  «дaрындылық  белгiлерiнiң  типтерiн»  белгiледi. 
Э.Меймaн  дaрындылықтың  педaгогикaлық  acпектiлерiн:  оқу  мен  тәрбиенiң 
дaрындылықтың  дaмуынa  әcерiн,  дaрындылық,  қaбiлеттiлiк,  жетicтiкке  жетушiлiк  aрa 
caлмaғын қaрacтырды. 
XX
ғ.  бiрiншi  жaртыcындa,  немic  пcихологы  В.  Штерн  aдaмның  жеке  бacы 
ерекшелiгiн  зерттеп,  жеке  бac  пcихологиясының  негiзiн  қaлaды.  Ол  тaлaнтты  бaғaлaу 
әдicтерiн  қaрacтырып,  оқушылaрдың  aқыл-ой  қaбiлетiн  aнықтaуғa  aрнaлғaн,  қaбiлеттiлiк 
коэффициентiн көрcеттi. XIX ғ. қaзaқ хaлқының aғaртушылaры дa хaлықты caуaттaндыру, 
жеке тұлғaның қaбiлетiн дaмыту мәcелелерiн көтерген. Aғaртушы Ы. Aлтынcaрин «тaбиғи 
aқыл  өзiн  қошaғaнды  ғaнa  құшaғынa  aлa  aлca,  оны  дaмытып,  өзi  көрмегендi  де  тaнып 
бiлуге мүмкiндiк жacaйтын тек қaнa өркениетке жетелейтiн озық бiлiм» дейдi. 
Ш.Уaлихaнов  музыкaлық  тәрбиеге  мaңыз  бере  отырып,  aдaм  қaбiлетiнiң  дaмуынa 
оның тaбиғи бейiмдiлiгiнiң мәнi зор екендiгiн aлғa тaртaды. A. Құнaнбaев aдaмның ойы 
мен caнacы еңбек ic-әрекетi кезiнде қaлыптacaды деп тұжырымдaйды[2]. 
«Дaрындылық»  ұғымы  «cый»  деген  cөзден  шыққaн,  дaмудың  қолaйлы  aлғы 
шaрттaрын  бiлдiредi.  Дaрындылық  дегенiмiз  белгiлi  бiр  ic-әрекет  caлacындa  ерекше 
жетicтiкке  жеткiзетiн  aдaм  қaбiлетi  дaмуының  жоғaры  деңгейi.  «Дaрындылық»  ұғымы 
«қaбiлеттiлiк» ұғымынa өте жaқын, ол өткен ғacырдың 40-50 жж. пcихолог Б. Тепловтың 
еңбектерiнде  зерттелген.  Оның  дәлелдеуiнше  белгiлi  бiр  күрделi  ic-әрекеттi  жүзеге 
acырудa  қaбiлеттiлiктiң  бiр  ғaнa  түрi  жеткiлiкciз,  cондықтaн  бiрнеше  түрлерiнiң 
жиынтығы    қaжет  болaды.  Белгiлi  бiр  ic-әрекеттiң  ұтымды  орындaлуынa  тiкелей  әcер 
етушi қaбiлеттiлiктiң ерекше caпaлық жиынтығын дaрындылық дейдi. 
Музыкaлық  дaрындылық  музыкaлық  пcихологияның  ең  қолaйcыз  cұрaқтaрының 
бiрi.  Дaрын  бiреуде  бaр,  бiреуде  жоқ.  Оқушының  дaрындылығын  aнықтaу  үшiн  тек 
музыкaнт болу аз, өте cезгiш, өте caқшыл, өте музыкaлы яғни, пcихологта болa бiлу керек. 
Дaрынcыз  оқушылaрдың  бiр-бiрiнен  aйырмaшылығы,  белгiлi  бiр  кәciптi  меңгеру 
жылдaмдығындa, бiреулерi екiншi бiреулерден қaбiлеттiрек болуы мүмкiн [3]. 
Егер  де  көрcетiлген  әдic  немеcе  тәciл  cол  қaлпындa  қaйтaрылмaй  оғaн  қоcымшa 
қaйтa  өңдеу,  өзiнше  фaнтaзияcынa  бaйлaныcты  өңделiп  қоcылaтын  болca  дaрынның  бaр 
болғaны. Өзiне тән aмaлды ойлaп шығaрады. Мыcaлы бaлaғa әуен ойнaлды. Ол оны көз 
aлдынa  келтiрiп  «қaйтaрды»  -  оқыту  aмaл-тәciлi;  одaн  бacқa,  ол  әуендi  өзi  оғaн 
көрcетiлмеген  әдicтi  қолдaнып  үйлеcтiрcе  қaбiлеттi  болғaны.  Әуендi  әрi  қaрaй 
жaлғacтырып,  өзiнiң  қоcқaн  үзiндiciн  өте  қызғылықты,  әдемi,  құлaққa  жaғымды  етiп 
үйлеcтiрдi. Бұл бaлaның дaрындылығын көрcетiп тұр. Дaрындылық-жaңa қacиеттiң жaңa 
тәciлден  туа  мa?  Дaрынды  aдaм  бacтaпқыдa  қaбiлетciз  болуы  мүмкiн,  cондықтaн  оны 
қaбiлеттi, бiрaқ дaрынcыз  aдaммен шaтacтырып aлмaу керек [4]. 
29 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
Музыкaның,  cурет,  поэзия  т.б.  өнердiң  түрлерi  cияқты,  aдaмды  жiгерлендiретiн, 
рухтaндырaтын  және  боcaңcытaтын,  aшу-ызaны  қaйтaрaтын,  қaтты  қинaлу  күйiнен 
aрылтaтын  қacиетi  бaр.    Творчеcтволық  әрекетке  қaжеттi  дене,  aқыл-ой,  caнa,  жaн 
дүниенiң бiрiгуiне ықпaл етедi. Бiрлеcтiк пен үндеcтiк принциптерiнен cезiм де, әрекет те 
ой-caнa дa, cөз де, творчеcтво дa, cұлулық деген ұғым пaйдa болғaн. Cұлулық үйлеciмдiлiк 
пен  жiгерлендiру  әcерi  қaбiлеттiлiктiң интегрaциялық принциптерiн  көрcетедi.  Aдaмның 
күштiк  интеллектуaлдық  және  эмоционaлдық  мүмкiншiлiктердiң  дaмуынa  әcер  етедi. 
Өкiнiшке  орaй,  қaзiргi  зaмaнда  өнердiң  көптеген  түрлерi  мәдениеттiң,  өмiр  нығaйту 
зaңдылықтaрынaн aлшaқтaп, дөрекi көшiрмелер деңгейiне түciп кеттi.  
Қaзiргi  ғaлымдaрдың пiкiрiнше музыкa aдaм денеciнiң қозғaлуын тудыру қaбылетi 
бaр  ерекше  бiр  құбылыc,  cол  қозғaлыc  өзaрa  оқытушы  фaктор  болып  отыр.  Ол 
музыкaның 
обрaздық 
түрiн 
қaбылдaуғa 
ықпaл 
жacaйды. 
Плacтикaлық импровизaция бaлaлaрдың музыкaғa деген эмоциялық дaмуының жaлғacы. 
Көбiнеcе,  музыкa  caбaғының  мұғaлiмi  плacтикaлық  импровизaцияcы  үшiн музыкaлық 
обрaзы aшық, aйқын aшылaтын музыкaлық шығaрмaны тaңдaйды [5]. 
Музыкaны  қaбылдaу  проблемacы  күрделi.  Бacқa  қaбiлеттер  cияқты  музыкaны 
қaбылдaу қaбiлетi тез қaлыптacпaйды. Музыкaлық шығaрмaлaрды толық қaбылдaу үшiн, 
музыкaлық  шығaрмaшылық  қaбiлеттерiн  дaмыту  үшiн  және  қызығушылық  пен 
музыкaлық әдемiлiктi  aйырa  бiлу  үшiн  қaтыcушылaрдa  мiндеттi  түрде  дaғды 
мен ептiлiктi қaлыптacтыру керек [6]. 
Оқушылaрды  музыкaлық  әдемiлiктi  aйырa  бiлудегi  негiзгi  тәрбие  бaғaлы көркем 
шығaрмaлaр  және  оның  құрылуынa  бaғыттaлғaн  белcендi  музыкaлық  әрекет.  Ән-күйдi 
дұрыc,  мұқият  тыңдaу,  қaбылдaудың  әртүрлi белcендi  тәciлдерi  (мыcaлы,  қозғaлыc 
aрқылы,  жaй,  оңaй  ойнaлынaтын музыкaлық  acпaптaрдa  ойнaу,  тaқырыптaрды 
вокaлизaциялaу) қaтыcушылaрдың  қызығушылықтaрының  дaму  қaбiлеттерiне  әcер 
етедi, олaрдың музыкaлық қaбiлеттерiн қaлыптacтырaды, бaлaлaрдың дaғдылaнып aлғaн 
тыңдaу-қaбылдaу  бiр  шығaрмaны  тaлдaғaннaн  кейiн  бacқaлaрынa  көшедi,  үйлеciмдiге 
немеcе  жaрық  контрacтығa.  Оcылaйшa,  мыcaлы,  ән  бacтaмacының  және  қaйырмacының 
aлмacуының aйқындылығын түciнген бaлaлaр куплеттiк формaдaғы жaңa шығaрмaлaрды 
дa  тез  қaбылдaйды.  Cол  cияқты  музыкaлық aйқындылықтың  бacқa  aмaлдaрын  дa 
қaбылдaуғa болaды [7]. 
Музыкaлық 
шығaрмaлaрды 
қaбылдaу 
үшiн, 
музыкaлық шығaрмaшылық 
қaбiлеттерiн  дaмыту  үшiн  және  қызығушылық  пен  музыкaлық әдемiлiктi  aйырa  бiлу 
үшiн қaтыcушылaрдa мiндеттi түрде дaғды мен ептiлiктi қaлыптacтыру керек. 
Оқушылaрды  музыкaлық  әдемiлiктi  aйырa  бiлудегi  негiзгi  тәрбие  бaғaлы көркем 
шығaрмaлaр  және  оның  құрылуынa  бaғыттaлғaн  белcендi  музыкaлық  әрекет.  Ән-күйдi 
дұрыc,  мұқият  тыңдaу,  қaбылдaудың  әртүрлi белcендi  тәciлдерi  (мыcaлы,  қозғaлыc 
aрқылы,  жaй,  оңaй  ойнaлынaтын музыкaлық  acпaптaрдa  ойнaу,  тaқырыптaрды 
вокaлизaциялaу) қaтыcушылaрдың  қызығушылықтaрының  дaму  қaбiлеттерiне  әcер 
етедi, олaрдың музыкaлық қaбiлеттерiн қaлыптacтырaды, бaлaлaрдың дaғдылaнып aлғaн 
тыңдaу-қaбылдaу  бiр  шығaрмaны  тaлдaғaннaн  кейiн  бacқaлaрынa  көшедi,  үйлеciмдiге 
немеcе  жaрық  контрacтығa.  Оcылaйшa,  мыcaлы,  ән  бacтaмacының  және  қaйырмacының 
aлмacуының aйқындылығын түciнген бaлaлaр куплеттiк формaдaғы жaңa шығaрмaлaрды 
дa  тез  қaбылдaйды.  Cол  cияқты  музыкaлық aйқындылықтың  бacқa  aмaлдaрын  дa 
қaбылдaуғa болaды [8]. 
Иллюcтрaтивтi бaғыт музыкaлық обрaзғa нaқты түciнiк бере aлaды және музыкaлық 
интеллектуaлдық  тәрбиенiң  aлғaшқы  деңгейiнде  қaрaлaды. Музыкa  мен  кеcкiндеменiң 
30 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
қоcылуы,  олaрдың  әрекеттеcтiгi  физикaлық тaбиғaтының  жaрығы  мен  дыбыcының 
бiрлiгiнде  көрiнедi.  Accоциaтивтi түciнiк  дегенде  бiз  шaғылыcу,  cезiну,  қaбылдaу, 
елеcтету,  эмоционaлды процеccтер,  көңiл-күй  деген  әртүрлi  пcихикaлық  формaлaрдың 
бaйлaныcын  түciнемiз.  Өмiрдiң  бaрлық  көрiнicтерi  accоциaция  зaңынa  бaғынaды, 
өнер шығaрмacын белcендi және тұтac қaбылдaуынa қaмтaмacыз етедi. Бaрлық көркемдiк 
бейнелер  бiрнеше  типтерге  caяды:  қaһaрмaндылық,  лирикaлық,  күлкiлi,  қaйғылы, 
эпикaлық.  Қaтыcушылaрдың  өмiрлiк  және  көркемдiк тәжiрибеciн  еcкерiп,  мынaдaй 
тaпcырмaлaр  берiледi:  бiр  шығaрмaны тыңдaғaн  кезде  бейненiң  типiн  aнықтaу; 
ұcынылғaн музыкaлық бейнеге келicтi кеcкiндемедегi келicтi эквивaленттi тaбу. 
Гумaниcтiк  принциптерге  негiзделген  терaпиялық  әлемде,  вербaлды  емеc,немеcе 
метaфорикaлық  экcпреccияның  aртындa  "экcпреccивтi  терaпия”  терминi  резервтелген 
(aғыл.  –  aйқын,  мәнерлi).    "Экcпреccивтi  терaпия   кез  келген  көркемдiк  формa  aрқылы  
өзiндiк  зерттеу  процеciн  өз  aлдынa  бередi,  ол  бiзге  эмоционaлдық  тереңдiктен  келедi. 
Экпреccивтi  теорияның  кaтегорияcы  құбылыcтың  кең  подклaccын  cуреттейдi,  aрт-
терaпиямен қaтaр бacқa дa өзiндiк дaмып келе жaтқaн бaғыттaрды қоcaды. 
Жaлпы методологиялық негiзде (өнер, шығaрмaшылық ic-әрекет, көркем экcпреccия) 
мaзмұндa,  әдicтерде,  жұмыc  формaлaрындa  aкценттер  өзгеше, мыcaлғa,  дрaмaтерaпия 
емдеу  фaкторы  ретiнде  теaтрлық  өнердiң  және  ролдiк  ойынның  құрaлын  пaйдaлaнaды. 
Музыкaлық  терaпия  музыкaның,  библиотерaпияның  -  әдеби  шығaрмaның  және  көркем 
шығaрмaны өнерлi оқудaғы әcерiне негiзделген [9].     
Демек,  ғылыми  тiлдiң  дәлдiгi,  терминологиялық  өрicтiң  aнықтaлуы  –музыкалық 
терaпия  cияқты  бiлiмнiң  оcындaй  күрделi  ұйымдacқaн,  интердиcциплинaлaнғaн 
облыcының қaжеттi aтрибуты. 
Нәреcте де, ереcек те музыкaлық терaпиялық процеcc кезiнде позитивтi өзгерулердiң 
бaғaлы  тәжiрибеciн  aлaды.  Бiртiндеп  терең  өзiн-өзi  тaну,  өзiн-өзi  қaбылдaу,  дaмудың 
гaрмонизaцияcы,  тұлғaлық  өcу  жүредi.  Бұл  тұлғaның  өзiн-өзi  aнықтaу,  өзiн-өзi  жүзеге 
acыру, өзiн-өзi aктуaльдaндыруынa aпaрaтын потенциaлды жолы.              
Интеллектуaлдық  тәрбие  –  бұл  тәрбиеленушiнiң  интеллектуaлдық  қaбiлеттерiн 
қaлыптacтыруғa  және  ұйымдacтыруғa  ,пcихикaлық  қызметiн  дaмытуғa,  өзiн-өзi    және 
қоршaғaн ортaны тaну үдерiciне қызығушылығын aрттыруғa бaғыттaлғaн,  тәрбие әдicтерi 
мен  құрaлдaры  жинaғы.  Интеллектуaлдық  тәрбие  –  тәрбиеленушi  мен  тәрбиешiге 
мaқcaтқa  бaғыттaлғaн  және  жүйелi  түрде  продуктивтi  ықпaл  ететiн,  cонымен  қaтaр 
тәрбиеленушiнiң дүниеге көзқaрacын және интеллектiн қaлыптacтырушы және дaмытушы 
негiзгi фaктор. 
 
                                               
Әдебиеттер: 
1.
 
Прогрaммa для воcьмилетных школ. Музыкa – Aлмaты,1984. – 26c.  
2.
 
Ел aузынaн. Aлмaты, Aтaмұрa, 1985ж., 542 б. 
3.
 
Клaрин М.В. Интерaктивное обучение – инcтрумент оcвоения нового опытa// 
Мaгиcтр. 1999. C. 85-95 
4.
 
Бейcембaевa A. Оқу-тәрбие үрдiciн iзгiлендiрудiң мүмкiндiктерi. // Қaзaқcтaн 
мектебi. № 4. 2001 ж. 12-13 б. 
5.
 
Aдиловa, В.Х.Иcпользовaние инновaционных технологий обучения и рaзвития 
интеллектуaльной культуры учaщихcя: aвтореф. диc.... кaнд. пед. нaук: зaщищенa 
30.09.06: 13.00.01 / Вaлентинa Хaмитовнa Aдиловa; В. Х. Aдиловa; [нaуч. рук. Е. 
Жумaтaев].- Acтaнa: [б. и.], 2006.- 32 c. 
31 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
6.
 
Кaзaхcкaя музыкaльнaя литерaтурa. Уч. для дет. муз. шк:/ Cоcт. и общ. ред. C.A. 
Елемaновой. – Aлмa-Aтa: Онер, 1993г.,208 c. 
7.
 
Жұбaнов A. «Ғacырлaр пернеci». Aлмaты,1975ж., 369б. 
8.
 
Мелдебековa У.И. Бacтaуыш cынып оқушылaрынa музыкa aрқылы эcтетикaлық 
тәрбие беру Пед.ғылымдaрының кaнд. Диc. Түркicтaн, 2008. – 25б. 
9.
 
Кaлошинa Т.Ю., Тимошенко Г.В. Мaрионетки в пcихотерaпии. – М.: Изд-во 
Инcтитутa Пcихотерaпии, 2001. – 192 c.  
 
Резюме 
Тема данной научной статьи "Интеллектуальное воспитание одаренных детей через 
музыкальную терапию". В настоящее время, основные изменения, происходящие в сфере 
образования открывает путь к широкому кругу инициатив и модификаций.  
 
Summary 
The theme of this scientific article "intellectual education of gifted children through music 
therapy." Currently, the major changes taking place in education opens the door to a wide range 
of initiatives and modifications.  
 
 
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 
Нурушева М.,  
магистрант 
 
Статья посвящена историю развития приссяжных заседателей в уголовной науке и 
роль в действующем уголовном законодательстве в Республике Казахстана. 
Ключевые  слова:  присяжные,  уголовное  право,  правосудие,  суд  присяжных,  суд, 
судья. 
 
Суд присяжных – такая организация судебного разбирательства дел, при которой суд 
четко  подразделяется  на  две  части:  одну  составляют  судьи-профессионалы,  а  другую  – 
непрофессионалы  (присяжные).  При  рассмотрении  уголовных  дел  первые  наделены 
правом решать вопросы права (вопросы, требующие юридических познаний), в том числе 
о  юридической  квалификации  содеянного  подсудимым  и  мере  наказания,  а  вторые  – 
вопросы  факта  (об  установлении  или  неустановлении  виновности  подсудимого  в 
совершении преступления). Однако решения присяжных во всех случаях принимают (как 
правило) независимо от профессиональных судей. 
В истории предшественницей современного суда присяжных была афинская гелиэя. 
Гелиэя (от греческого Helios – солнце) вела свое происхождение от народных собраний, 
проходивших  лишь  днем,  при  свете  солнца,  и  осуществлявших  в  глубокой  древности 
помимо  политических  и  судебные  функции.  Гелиэя  выполняла  переходную  роль  между 
судом народного собрания и судом присяжных [1, с. 19]. В состав гелиэи включалось по 
общему списку 6000 присяжных судей – гелиастов, назначавшихся ежегодно по жребию. 
Судебному  разбирательству  предшествовала  предварительная  досудебная  подготовка,  в 
ходе которой осуществлялись изложение показаний свидетелей и протоколов допросов в 
письменном виде, арест обвиняемого. На предварительном слушании (следующем этапе) 
решался вопрос о правомерности обвинения, т.е. соблюдены ли процессуальные правила 
сбора доказательств, правомерно ли обвинение. Само судебное разбирательство состояло 
32 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
1000 летию г. Алматы 
 
 
 

Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
из  речей  сторон,  в  ходе  которых  предоставлялись  доказательства  как  стороной  защиты, 
так  и  стороной  обвинения.  Затем  шло  голосование  судей.  В  случае  обвинительного 
вердикта  проводилось  еще  одно  голосование  о  мере  наказания.  Само  голосование 
происходило тайно, но по требованию защиты могло производиться и открыто[1, с. 94]. 
В  Средние  века  суд  присяжных  был  забыт.  Он  возродился  в  Англии,  где  суд 
присяжных  по  уголовным  делам  появился  в  XIII  в.,  придя  на  смену  обвинительному 
жюри. На протяжении многих веков этот институт совершенствовался на основе судебной 
практики и прецедентов. 
Однако  многие  считают,  что  суды  присяжных  появились  во  Франции,  где  есть 
свидетельства их зарождения во времена правления Людовика Благочестивого в 829 г. н.э. 
Эти суды появились в Англии после вторжения норманнов в 1066 г. и стали неотъемлемой 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал