Атты халықаралық Ғылыми тəжірибелік конференцияның ЕҢбектеріPdf просмотр
бет45/64
Дата08.01.2017
өлшемі7 Mb.
#50
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   64

-

 

пошталық ақпаратламалар диск толғанша қабылдана береді;  -

 

кіріс кезек тағы өңдеу жəне беру керек хаттамалармен толады; -

 

қолданушыға диск квотасы шектен шыққан болуы мүмкін. 

Сол себепті ақпаратты қорғау мына шараларын қолдану керек: 

1) ақпаратты қорғау шараларын жоспарлау кешенді түрде жасалу қажет, атап 

айтқанда: 

-

 

міндетті  ретте  сіздердің  компьютеріңіздің  жағдайында  ПЭМИН-н  қорғанышқа 

арналған құрылғысы болу тиісті (мысалы, ГБШ-1, салют, Пелена немесе Гром); 

-

 

маңызды  ақпараттың  бəрі  (оның  ішінде,  PGP  үлгісі  электрондық  поштасын 

шифрлеуге  арналған  бағдарлама)  шифрланған  дискіде  сақталу  тиісті  (қатты  дискі 

бөлімінде) мысалы, BestCrypt бағдарламасы; 

Қорыта  келе,  заманауи  қауым  Интернет  ұсынып  отырған  сервистерді  кеңінен 

қолдануға  қызығушулық  танытып  отыр.  Ғаламдық  желінің  дамуына  байланысты  оның 

күнделікті  өмірдің  барлық  дерлік  саласында  кеңінен  қолданылуда.  Бүгінде  Интернет    тек 

ақпарат  алу  көзі  ғана  емес  (оның  алғаш  пайда  болу  кезенінде)  сонымен  қатар 

коммерциялық 

қатнастарды 

жəне 

бизнес 


процестерді 

жақсарту 

жəне 

оларды 


автоматтандыру  көзі  де  болып  табылады.    Интернет  желісіндегі  қаржылай  жəне  сауда-

саттық  қатнастардың  дамуына  байланысты,  бүкіл  əлемдік  тор  ресурстарының  қауіпсіздік 

деңгейін  жоғарылату  жəне  жүйеге  қолсұғу  (хакерлік  шабуыл)  жағдайларынан  қорғану 

мəселесі өте өзекті болып отыр.  

Ақпарат  қауіпсіздік  жүйелерін  бір-бірден  байланыстарып  криптографиялық  түрінде 

орнату  керек  жəне  заңды  электронды  құжаттарын  қамтамсыз  ету  қажет.  Ақпараттық 336 

 

қауіпсіздіктің  жүйелерін  осындай  түрде  құрсақ,  онда  əрекеттер  процестерін  жəне ақпараттық  жүйелердің  функцияларының  шартары  дұрыс  орындалады.  Криптографиялық 

қорғау  жүйесінің  ақпарат  қауіпсіздігін  осындай  компьютерлік  жүйелерді  қолдану  арқылы 

ақпарат қауіпсіздігін жүзеге асыра аламыз. [4] 

 

Əдебиеттер   

1.

 Нечаев  В.И.  Элементы  криптографии.  Основы  теории  защиты  информации.: 

Учеб.пособие для ун-тов    и пед.вузов. - М.: Высшая школа, 1999. - 109 с. 

2.

 

Романец  Ю.В.,  Тимофеев  П.А.,  Шаньгин  В.Ф.  Защита  информации  в  компьютерных системах и сетях. 

3.

 Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах 

4.

 Салома А. Криптография с открытым ключом 

5.

 Хоффман Л. Дж. Современные методы защиты информации / Пер. с англ. 

 

УДК


 665.649.77 

 

ПРОИЗВОДСТВО БИТУМА ИЗ НЕФТЕЙ ЮЖНО-ТУРГАЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

КАЗАХСТАНА 

 

Ержанов Д.С., Керимбеков С.К., Таджибаев Н.А

 

Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы народов  г. Шымкент                                                               

Түйін


 

 

Оңтүстік  Торғай  ойпатының  мұнайлары  қоспасының  гудронынан  битум  өнімін  алуға 

болады,  егер  ол  гудронға  мұнайбитум  жынысының  органикалық  бөлігінің  гудронын  қосып 

тотықтырсаСонымен ең тиімді қоспа қатынасы ОТОМҚГ :  МБЖГ = 70:30 % масс 

Summary 

 

From  mix  of  tar  of    tar  mixture  of  oils  South  Turgay  depression    and  tar  of  petrobituminous  rock 

possibly receiving qualitative bitumen at an optimum ratio of  TMOSTD:MBK of mass of %=70:30. 

 

Физико-химические  свойства  тяжелых  остатков  нефтей  Южно-тургайской  впадины Казахстана  свидетельствуют  о  большом  содержании  сернистых  соединении,  что  в 

некоторой  степени  ухудшает  его  качественные  характе-ристики,  поскольку  сера 

расположена в подгруппе кислорода и следователь-но, является его аналогом. 

 

Таблица 1- Физико-химические характеристики сырья и добавок  

№ 

Показатели Гудрон 

смеси нефтей 

Южно-

тургайской впадины 

(ГСНЮТВ) 

Гудрон 

нефтебиту-минозных пород 

(ГНБП) 


Плотность, кг/м

3

 

930 985 

Содержание серы, % масс. 0,84 

0,91 


Температура размягчения, 

0

С 

32 36 

Температура вспышки 

в 

открытом тигле, 

0

С 215 

240 


Растяжимость, см 

8,0 

46,0 


 

337 

 

Нормируемый показатель температуры вспышки по требованиям ТУ-3810158275 для сырья должен составлять не менее 190 

0

С. Согласно таблице По  данному  показателю    Гудрон  смеси  нефтей  Южно-тургайской  впадины 

(ГСНЮТВ) и  гудрона нефтебитуминозных пород (ГНБП) удовлетворяют норме. По норме 

температура размягчения для битумного сырья – более 32

0

С, растяжимость более 50 см. Полученные  пробы  битума  проанализированы  по  следующим  показателям:  глубина 

проникновения иглы(пенетрация), температура размягчения по КиШ  и  растяжимость. 

Результаты исследований сведены в таблицу 2. 

Таблица  2-  Качественные  показатели  битума,  полученного  окислением  гудрона  

смеси нефтей (ГСНЮТВ) 

 

№ Продолжительность 

окисления, час 

Пенетрация 

при 


25 

0

С, 0,1мм  

Температура 

размягчение, 

0

С Растяжимость 

при 25


0

С, см 


                2 

        250 

         36 

        29 

                3         230 

         38 

        32 

                4         190 

         40 

        51 

 

Следующим  этапом  проведения  эксперимента  было  компаундирование  гудрона смеси нефтей Южно-тургайской впадины (ГСНЮТВ)  с  добавкой. В качестве добавки был 

использован    гудрон,  полученный  из  органической  части  нефтебитуминозной  породы 

(ГНБП).    Было  составлено  три  смеси  в  следующих  соотношениях:    ГСНЮТВ:  ГНБП  = 

90:10,  80:20,  70:30  соответственно,  которые  предварительно  нагревались  до  температуры 

60-80 

0

С, затем тщательно перемешивались в определенных пропорциях. Полученные  смеси  подвергались  окислению  на  экспериментальной  установке  при 

температуре окисления 250

0

С, расходе воздуха 5 л/мин. Пробы подвергались окислению в течение разного времени – 2,3,4 часа. 

Полученный  битум  был  проанализирован  по  следующим  показателям:  глубина 

проникновения  иглы(пенетрация),  температура  размягчения  по  КиШ    и    растяжимость.  

Результаты исследований сведены в таблицу 3,4,5. 

Таблица  3-  Качественные  показатели  битума,  полученного  окислением  гудрона  

смеси  нефтей  (ГСНЮТВ)  и  добавки  гудрона  нефтебитуминозных  пород  (ГНБП)  в 

соотношении 90:10 

№ 

Продолжительность окисления, час 

Пенетрация 

при 

25 


0

С, 


0,1мм  

Температура 

размягчение, 

0

С Растяжимость 

при 25


0

С, см 


                2 

        220 

         40 

        63 

                3         199 

         41 

        60 

                4         102 

         45 

        62 

 

Таблица  4-  Качественные  показатели  битума,  полученного  окислением  гудрона  смеси  нефтей  (ГСНЮТВ)  и  добавки  гудрона  нефтебитуминозных  пород  (ГНБП)  в 

соотношении 80:20 

№ 

Продолжительность окисления, час 

Пенетрация 

при 

25 


0

С, 


0,1мм  

Температура 

размягчение, 

0

С Растяжимость 

при 25


0

С, см 


                2 

        164 

         43 

        70 

                3         130 

         45 

        63 

                4         70 

         49 

        62 

 

Таблица  5-  Качественные  показатели  битума,  полученного  окислением  гудрона  смеси  нефтей  (ГСНЮТВ)  и  добавки  гудрона  нефтебитуминозных  пород  (ГНБП)  в 

соотношении 70:30 

 


338 

 

№ Продолжительность 

окисления, час 

Пенетрация 

при 


25 

0

С, 0,1мм  

Температура 

размягчение, 

0

С Растяжимость 

при 25


0

С, см 


                2 

        90 

         49 

        56 

                3         77 

         50 

        40 

                4         48 

         53 

        43 

 

Результаты  исследований  показывают,  что  увеличение  доли  на  10%    гудрона  НБП благоприятно  сказывается  на  качестве  получаемых  битумов,  таких  характеристик  как 

пенетрация, дуктильность и температура размягчения. 

Однако  равномерное  возрастание  физико-химических  характеристик  изменяется 

спадом показателей на точке 30% масс. гудрона НБП. 

Из  данных  таблицы  5  видно,  что  пенетрация  уменьшается  до  48+0,1  мм,  а 

растяжимость  снижается  до  значения  43  см.,  однако,  температура  размягчения  

повышается.  Вероятно,  это  свидетельствует  о  том,  что  по  мере  увеличения    соотношения 

ГСНЮТВ:  ГНБП  в  процессе  окисления  образуются  асфальто-смолистые    вещества, 

которые  благоприятно  влияют  на  качественные  характеристики  битума.  Но  уже  при 

значении  отношения  ГСНЮТВ:  ГНБП  =  70:30  начинается  реакция  образования  более 

плотных  структур,  чем  асфальто-смолистые  вещества  –  полициклические  соединения 

очень бедные водородом, возможно, также образуются карбены и карбойды. 

Это  объясняет  увеличение  температуры  размягчения  полученного  битума.  

Снижение  пенетрации  и  дуктильности,  по-видимому,  происходит  из-за  того,  что 

тугоплавкие соединенич имеют плохие адгезионные и когезионные свойства. 

            

                                                            Литература 

 

1.Рудин М.Г., Драбкин А.Е. Краткий справочник нефтепереработчика. Л. Химия.1980-180с. 2.Омаралиев  Т.О.  Специальная  технология  производства  топлив  и  масел.-Алматы,2003.-

232с. 


 

УДК


 637.146 

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИОБЛАДАЮЩИМИ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ  

Кантуреева Г.О., Айтбаева А., Нурсеитова З.Т

 

ЮКГУ им. М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан  

Түйін


 

 

Аталған мақалада профилактикалық жəне емдік қасиетке ие өсімдік тектес қоспалар 

қосылған функционалды құрамды сүт өнімдерін ғылыми зерттеу.  

 

 

Summary 

 

The  article  considers  research  and  development  of  composition  of    functional    fermented  dairy 

products with vegetative additiveswhich possess therapeutic and prophylactic properties 

 

По  данным  Всемирной  Организации  Здравоохранения,  продолжительность  жизни 

человека и состояние его здоровья на 60% определяет его образ жизни и система питания, 

на  15%  -  наследственность,  еще  15%  -  условия  внешней  среды,  и  лишь  на  10%  услуги 

здравоохранения. 


339 

 

Таким  образом,  питание  является  одним  из  важнейших  факторов,  определяющих здоровье  нации.  Пищевые  продукты  должны  удовлетворять  потребности  человека  в 

основных пищевых веществах и энергии, а также обладать функциональными свойствами. 

Необходимость  решения  этих  задач  отмечена  в  Концепции  государственной  политики  в 

области здорового питания населения. 

Одно из наиболее отличительных и важных свойств молока и продуктов из него как 

продукта питания – их высокая биологическая ценность и усвояемость, благодаря наличию 

полноценных  белков,  молочного  жира,  минеральных  веществ,  микроэлементов  и 

витаминов таких как А, В, В

2

, В


12

, D, С, РР, Н, фолиевая кислота, холин. 

Наличие  всех  компонентов  в  оптимальном  сочетании  и  легкоусваеваемой  форме 

делает  молочные  продукты  исключительно  ценным,  незаменимым  продуктом    для 

функционального  питания [1].  

Применение  нетрадиционных  для  молочных  продуктов  видов  сырья  -овощей  и 

продуктов  их  переработки,  фруктов  и  соков,  зерновых  культур  является  одним  из 

перспективных  направлений  расширения  ассортимента  и  повышения  пищевой  и 

биологической  ценности  молочных  продуктов.  Значение  овощей  и  плодов  заключается  в 

том,  что  они  являются  основными  поставщиками:  витаминов,  пектиновых  волокон  и 

активной клетчатки, минеральных элементов, органических кислот и углеводов. 

Поэтому  разработка  функционального  молочного  продукта,  как  один  из 

профилактических  и  лечебных  средств,  направленных  на  сохранение  и  укрепление 

здоровья населения, является актуальной. 

Молочные десерты,  в  том  числе  творожные  изделия,   отлично  вписываются  в  идею 

здорового 

образа 

жизни 


и правильного 

питания. 

Широкий 

спрос 


на 

молочные десерты обусловлен  их  высокими  вкусовыми  качествами  и  возможностью 

регулирования  химического  состава  продуктов  в  соответствии  с  современными 

требованиями  науки  о  питании.  Удовлетворение  возрастающей  потребности  населения  в 

молочных десертах   целесообразно,  если  в  их  производство  вовлечены  дешёвые, 

доступные  по  сырьевой  базе,  с  высокими  пищевыми  достоинствами  и  эффективные  по 

влиянию на качество продукта добавки. 

В 

качестве добавок 

были 


выбраны 

растения, 

обладающие 

лечебно-


профилактическими  свойствами  (антиоксидантными,  противодиабетическими).  Анализ 

химического  состава  используемых  растений  показал,  что  они  содержат  биологически 

активные  вещества,  которые  представлены  фенольными  соединениями,  витаминами  и 

минеральными веществами. Это является основанием для их использования в производстве 

новых функциональных кисломолочных продуктов [2,3]. 

Количество флавоноидов в некоторых растениях в пересчете на рутин представлено 

в  таблице  1.  Как  следует  из  таблицы  1,  растения  богаты  биофлавоноидами,  особенно 

высокое содержание обнаружено в чабреце, петрушке и мяте. 

Таблица 1 -  Содержание флавоноидов  в некоторых растениях в пересчете на рутин  

 

Растительное сырье  Сумма флавоноидов в пересчете на рутин, 

%  


Мята  

0,55±0,03  

Шалфей  

1,24±0,05  

Чабрец  

1,56±0,02  

Душица  

0,81±0,02  

Петрушка  

1,05±0,02  

Топинамбур  

0,85±0,02  

Тыква  

0,75±0,03  Сельдерей  

0,90±0,02  

 

Для  оптимальной  вкусовой  и  ароматной  сочетаемости  в  качестве  добавок  были выбраны  мята  и  чабрец.  Далее  для  определения  количественного  состава  компонентов  – 

оптимально  сбалансировать  композиции  по  веществам,  обладающих  наивысшей 340 

 

антиоксидантной  активностью,  а  именно  по  витамину  С,  ß-каротину  и  рутину.  Массовые доли компонентов в композиции:  чабрец: яблочная мята = 0,36: 0,64. 

На  следующем  этапе  исследований  определяли  дозы  вносимых  растительных 

добавок.  В  качестве  добавок  использовали  растительную  композицию  с  разной  массовой 

долей:  от 1,5 до 2,5% с шагом 0,5%. С увеличением массовой доли растительных добавок в 

образцах  наблюдали  незначительное  увеличение  титруемой  кислотности  и  снижение 

величины рН по сравнению с контрольным образцом.  

Применение  предложенной  композиции  в  количестве  2%  является  возможным,  так 

как полученные продукты будут обладать рядом полезных свойств и иметь специфический 

пряный вкус и аромат.  

В  ходе  дальнейших  исследований  изучалось  влияние  сиропа  облепихи,  массовая 

доля которого изменялась в пределах от 4 до 8% с шагом 2%, на структурно-механические 

свойства  и  органолептические  показатели  кисломолочных  продуктов  предложенной 

композицией.  

На  основании  результатов  исследований  разработана  схема  технологического 

процесса  производства  функциональных  кисломолочных  продуктов  с  растительными 

наполнителями, обладающими лечебно-профилактическими свойствами. 

Внесение  растительных  наполнителей,  обладающих  лечебно-профилактическими 

свойствами,  приводит  к  улучшению  органолептических  показателей  полученных 

кисломолочных  продуктов.  При  этом  исчезает  необходимость  в  использовании 

синтетических ароматизаторов и красителей, так как продукты приобретают насыщенный 

вкус  с  привкусом  наполнителя,  однородную  консистенцию,  цвет  кремовый  различной 

интенсивности  в  зависимости  от  массовой  доли  сиропа  облепихи.  При  увеличении 

массовой  доли  сиропа  в  смеси  консистенция  сгустка  становится  менее  плотной,  а  аромат 

облепихии  более  выраженным.  При  внесении  сиропа  в  количестве  6  %  были  получены 

продукты с наилучшими органолептическими показателями.   

На  основании  результатов  исследований  разработана  схема  технологического 

процесса  производства  функциональных  кисломолочных  продуктов  с  растительными 

наполнителями, обладающими лечебно-профилактическими свойствами.  

Содержание Р-активных веществ, мг/100 г в кисломолочном продукте с композицией 

№1  и  сиропом  –  3,21±0,04.  Результаты  исследования  витаминного  состава  новых  видов 

кисломолочных  продуктов  с  растительными  наполнителями,  обладающими  лечебно-

профилактическими свойствами, показаны в таблице 2. Высокое содержание витамина С в 

продуктах объясняется использованием сиропа облепихи.   

Растительное  сырье  богато  макро  и  микроэлементами,  витаминами,  включают 

клетчатку,  а  также  пектиновые  и  антиоксидантные  вещества,  т.е.  является  источником 

биологически активных веществ. 

Количество  флавоноидов  в  1  мл  в  мг  находили  по  калибровочному  графику  и 

содержание  суммы  флавоноидов  в  пересчете  на  рутин  и  абсолютно  сухое  сырье  (х)  в 

процентах рассчитывали по формуле [4]. 

В данной работе были исследованы вкусовые и органолептические свойства десерта 

с  добавлением  мяты  и  чабреца,  а  также  был  дан  сравнительный  анализ  с  исходным 

образцом.  Из  кривых  по  рисунку  2  можно  определить  повышение  пищевой  ценности 

молочного десерта с добавлением чабреца и мяты. 

 


341 

 

 Рисунок 2. Влияние содержания мяты и чабреца на пищевую ценность продукта 

 

При  оценке  вкусовых  достоинств  молочного  продукта  с  вносимыми  добавками растительного происхождения было установлено, что продукт обладает хорошей вкусовой 

и ароматной сочетаемостью всех компонентов. 

Таблица  2  -  Сравнительный  анализ  десерта  с  использованием  различных  видов 

растительных добавок 

 

Нутриенты Десерт с мятой и 

чабрецом 

Десерт с облепихой 

Витамин С 

3,8мг 

200мг 


Витамин А 

15мкг 


250мкг 

Пищевые волокна 

50 г 

5,2г 


Органические 

кислоты 


0,4г 

2,05г 


Энергетическая 

ценность 

356,02 

347,86 


 

Таким  образом,  можно  получить  продукт  высокого  качества с  увеличенным  сроком 

хранения и различными потребительскими свойствами. Высокая кислотность продукта не 

ухудшает органолептических показателей готового продукта и соответствует кислотности, 

характерной для продуктов, содержащих активные кислотообразователи. 

 

Литературы  

1.Блюда из творога и сыра / Сост. И. В. Довбенко. - М.: Эксмо; СПб.: Терция, 2008. - 64 с. 

2.Житлова  Л.  Рынок  молочных  десертов  //  Продвижение  продовольствия.  Prod&Prod. 

2012.- № 5. - С. 84-85.  

 3.  Adka  V.  Ivanova  M.  Preparation  of  dairy  dessert  with  addition  of  biologically  active 

substances  //  Proc.  of  the  Inter.  Conf.  Agri-food  sciences,  processes  and  technologies.  -  Sibiu, 

Romania, May 14-15, 2014.- P.174-176. 

4. Оценка стабильности фенольных соединений и флавоноидов в лекарственных растениях 

в  процессе  их  хранения  Текст]  /  З.А.  Темердашев,  Н.А.  Фролова,  Т.Г.  Цюпко,  Д.А. 

Чупрынина // Химия растительного сырья. -2011.-№4.-С. 179-184. 

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   64
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет