Атты халықаралық Ғылыми тəжірибелік конференцияның ЕҢбектеріPdf просмотр
бет41/64
Дата08.01.2017
өлшемі7 Mb.
#50
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   64
    Навигация по данной странице:
  • Summary

 

1.

 Гольденберг  Л.М.  и др. Цифровая  обработка  сигналов.  Учебное  пособие для  вузов.  –  

М.: Радио и связь, 1990.  –  256 б. 

2.

 

Оппенгейм  А.,  Шафер  Р.  Цифровая  обработка  сигналов.  Изд.  2-е,  испр.  –  М.: Техносфера, 2007. – 856 б. 

3.

 Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов. 

– М.:Связь, 1980.   

ƏОЖ


  378:007 

 

САНДЫҚ  ТРАНКИНГТІ  РАДИОБАЙЛАНЫС  СТАНДАРТТАРЫНЫҢ 

ТАЛДАНУЫ 

 

Əбілдаева А.С., Темиргалиев Т.К

 

М.Х.Дулати атындағы ТарМУ, Тараз қаласы  

Резюме


  

 

В  дананой  работе  рассматривается  транкинговая  связь  в  сравнении  с  конвенциональными 

системами,  обеспечивает  большую  абонентскую  ёмкость,  более  эффективное  использование 

частотного  спектра,  улучшенные  возможности  вызовов,  повышенную  безопасность  и  большую 

скорость передачи информации в сочетании с более простой эксплуатацией

 

Summary 

 

In this paper we consider Dananntrunking communication in comparison with conventional systems, 

provides greater subscriber capacity, more efficient use of the frequency spectrum, enhanced call, improved 

security and faster transfer of information in conjunction with a simple operation. 

 

Қазіргі  кезде  əдеттегі  қолданыстағы  ұялы  байланыспен  қатар  мамандандырылған мобильді радиобайланыс жүйелері де кездеседі, демек бұл ұғымға жылжымалы транкингті 

радиобайланыс  жатады.  Транкингті  байланыс  іс-қимыл  түріне  байланысты  коммерциялы 

сектор  мен  мемлекеттік  ұйымдар  мен  мекемелерге  мамандандырылған  сенімді 

радиобайланыс ретінде таптырмас байланыс болып табылады.   

 Байланыс жүйелерінің дамуының негізгі тенденцияларының бірі ол көбінесе жиілік 

диапозонының  тиімді  жолдарын  іздеу  болып  табылады.  Бұл  мағына  байланысты 

қолданудың  ыңғайлылығымен  қатар  бөлінген  жиіліктер  мүмкіндіктерін  тұтынушыларға 

кепілділік түрінде береді.        

 “Транк” ағылшын сөзінен шыққан, trunk – бума дегенді білдіреді, телефонияда бұл 

термин «магистраль» деп аталады.  

  Транкинг  –  бұл  тұтынушылар  арасында  автоматты  түрде  таратыларын  байланыс 

арналарының  жиынтығы.  Əдеттегі,  кəдімгі  жүйеде  «А»  тұтынушылар  тобында  А  арнасы 

бекітілген, «В» тобында В арнасы жəне т.с.с. Егер «А» тобының тұтынушысы А арнасы бос 


306 

 

еместігін  байқаса,  жəне  В  арнасы  бос  болып  тұрса  да  мұнда  еш  нəрсе  істей  алмайды. Осының  нəтижесінде  əдеттегідей  жүйемен  жабдықталған    өрт  сөндіру  машинасы  немесе 

жедел жəрдем қырық минуттай кешігіп келеді, ал полиция мүлдем келмеуі мүмкін. Себебі, 

бұзақыны тауып алу мүмкін болмай қалады.       

Транкинг  жүйелерде  бірнеше  тұтынушылар  қатысатын  бір  арна  орнына  берілген 

жүйенің  барлығына  қол  жетімді  топ  арналар  (символдар)  құралады.  Олардың 

əрқайсысының біреуі байланыс сеансын өткізгісі келсе ол автоматты түрде бос арнаға қол 

жетімді болады. Жалғанудың  соңында арна автоматты түрде басқаға берілуі мүмкін.  Енді, 

транкингті желінің салыстырмалы екі түрін қарастырайық. 1.

 

Бір сайтты  (Single Site) транкингті режим

NEXEDGE™, транкингті режимі конвенционалды жүйелермен салыстырғанда  үлкен 

абоненттің  сыйымдылықты  қамтамасыз  етеді,  демек  көбінесе  жиілік  спектрін  тиімді 

қолданады,  жақсартылған  шақырулар  мүмкіндігі,  ақпаратты  тарату  жылдамдығы 

қарапайым қолданумен бірігіп жоғары қауіпсіздік амалдарын орындайды.   Мұндай жүйе 

автоматты түрде байланыс арналарын оларды таңдауға мүмкіндік бермей  иеленіп алады. 

Бір  сайттың  сыйымдылығы,  орта  сыйымдылықты  жүйені  стандартпен    ұйымдастыратын 

3000  топтан  жəне  3000  тұтынушыларды  құрайды.  Топтық  немесе  жеке  абоненттер  бір  –

біріне  байланыспай-ақ  жұмыс  істей  береді,  онда  жүйедегі  басқа  тұтынушылар  олардың 

сөздерін ести алмайды.  

Басымдылықты мониторинг функциясы 4 басымдылықты шақыру тобына мүмкіндік 

береді,  бұл  маңызды  шақыруларды  жіберіп  алмау  үшін  керек.  Кешігіп  кіру,  кеңтарапты 

шақырулар, жойылған перегруппировка,  ESN ақиқаттылығын тексеру, жойылған шығыр, 

қосылу, ажыратылу барлығы да стандартты деп қарастырылады.  Төмендегі 1-суретте  біз 

қарастырып отырған бір сайтты  (Single Site) транкингті режим жұмысын көреміз.  

 

 

                 Сурет 1.  Бір сайтты (Single Site) транкингті режимі 

 

2. 

Көп сайтты (Multi Site) транкингті режим

Ретрансляторларда  желілік  интерфейстің  болуы    IP  254  сайтқа  дейін  қоса 

алатындынғына, жалпы желіге бірігуге мүмкіндік береді (қазіргі кезде ҚР-сы аймағында 48 

сайттан  өткен жүйе  тексерістен  өтті)  немесе бұл   IP  желіде  бірадресті (unicast)  16  сайтқа 

дейін деген сөз.  

Масштабқа кіретін желілер жұміс істеп тұрған IT  инфрақұрылым негізінде сымсыз 

желілік құрылғылар (сымсыз көпірлер, роутерлер) көмегімен тұрғызылуы мүмкін. Осыған 

ұқсас қызметтер 10/100 Base-T Ethernet - коммутаторы мен  маршрутизаторлар стандартын 

қолданатын кеңжолақты қолжетімділік немесе IP арнасы провайдерлерін пайдаланады. 307 

 

Абоненттік терминалдар абонентті қызмет көрсету аймағы шегінде ауысып жүре алу кезінде арнаны іздеуді басқарудың тиімді алгоритмдерін  қолданады. Желінің максималды 

сыйымдылығы  60000  топтан  жəне  60000  тұтынушыны  құрайды.  Демек  бұл  режимде 

бірнеше  ұйымдармен  бірігіп  көп  қолданатын  желілер  мен  ірі  ведомстволар  үшін  толық 

өткізу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. (бұл режим жұмысын 2-ші суретте байқаймыз).  

 

 


308 

 

-  динамикалық қайта  топталу  (динамикалық  құру,  модификация жəне  тұтынушылар тобын жою). 

 

  

 

Сурет 3. Радиобайланыстың транкингті жүйесінде бірыңғай тізбектілікті таратылуы  

СС  дауыстық шақыруды ТС-қа  қол жетімді  түрде таратып  отырады жəне де  тарату 

мен қабылдау режимінде жұмыс істейді.  

NEXEDGE  жүйесі  сайттың  барлық  ретрансляторлары  қатардан  шығып  кеткенше 

тұтынушыға дауыстық шақыруларды беріп отырады.  

NEXEDGE  транкингті  жүйесі  абоненттерді  жүйенің  əр  нақты  сайтында,  трафиктің 

қарқындылығына  байланысты    арнаны  иілгішті  қалыптастырушы  ретінде  қаматамасыз 

етеді. Байланыстың конвенционалды  желісімен салыстырғанда   өткізу мүмкіндігі сандық 

ретранслятор  режимінде  жұмыс  істейтін  жалғыз  репитер  сияқты  жалпы  желі 

арнасындағыдай болады.  (Сурет 5).  

NEXEDGE транкингті жүйесінің конфигурациясы бір арнадан тұруы мүмкін,  NXR-

700/800  контроллер  –ретрансляторы  бақылаушы  мен  трафикті  арналар  қызметін  бір 

уақытта  орындайды.  Жəне  де  2  ден  30-ға  дейінгі  арналар  сайттарынан  бір  ғана  арна 

бақылаушы  функциясын  орындайды,  ал  қалғандары  трафиктік  арнада  (сурет  4)    жұмыс 

істейді.  

 

  

                      Сурет 4.  NEXEDGE арнаны қалыптастырушы қондырғыларын біркелкісіз 

қолдану мысалы 


309 

 

Бөлінген басқару арнасы бар  транкингті жүйелерге Motorola фирмасының SmartNet, SmartZone  жəне  MPT  1327  –  ACCESSNET,  ActioNet,  TaitNet  протокол  негізінде құрылған 

барлық жүйелер жатады. 

Мұндай жүйелерде басқару бөлінген арнасы жүйенің радиоарналардың жалпы санын 

көбейтеді. 

Бөлінген  басқару  арнасын  қолданған  кезде  жүйеге  кіру  үшін  барлық  тапсырыстар 

осы  арна  арқылы  жүзеге  асырылады.  Осы  кезде  бөлінген  басқару  арнасы  бар  жүйелерде 

қолданылатын ALOHA əдіспен қамтамасыз етілетін ресурстарды максимал қолдануы 37%-

ға жуық болып келеді. Нəтижесінде жүйенің ресурстары қысқа пакеттерді басқарушы арна 

бойынша жіберілсе де шектелген болып келеді. 

Жүйе  барлық  түскен  тапсырыстарды  тек  ретімен  ғана  өңдейді.  Жүктеме  көбейген 

кезде жəне бос арналар азайған кезде күту уақытысы экспоненционалды түрде көбейеді. 

Сонымен,  транкингті  жылжымалы  радиобайланыс  –    бұл  қысқа  толқынды 

диапозонды  қолданатын  екі  жақты  жылжымалы  жүйе.  Тəжірибе  жүзінде  жүйе  ұялы 

байланысқа  ұқсас  (аналогты)  болады  яғни  бұл  жүйеде  де  мыналар  кездеседі:  тұтынушы 

терминалдары  мен  базалы  станциялары  (БС),  байланыс  алыстығын  үлкейтетін 

ретрансляторлар  мен  контроллерлер  қондырғылары,  бұлар  станция  жұмысын  басқарады, 

ретрансляторлар  арналарын  өңдеп  (оларды  коммутациялайды)  жəне  де  қалалық  телефон 

желісіне шығуды қамтамасыз етеді. Транкигті желілер бір зоналы (бір БС құрайды) немесе 

көпзоналы (бірнеше БС) болуы мүмкін.  

 

Əдебиеттер   

1. Громаков ю.а. стандарты и системы подвижной радиосвязи. – м.: эко – трендз. 

2000. – 239с 

2.  Мухин  а.м.  , чайников л,  с.  Энциклопедия  мобильной  связи:  т.1:системы  связи 

подвижной службы общего пользования – спб.: наука и техника,2001. – 236с. 

3. Алексеев в.и. системы подвижной связипользования – спб.: наука и техника,2007. 

– 279с. 

 

ƏОЖ 636.084/.087 

 

ОПЫТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР В РАЦИОНЕ ДОЙНЫХ 

КОБЫЛ 

 

1

Аубакиров Х.А2

Абишов МС   

 

1ТарГУ им. М.Х. Дулати, 

2

Международный гуманитарно- технический университет 

 

Түйін 

 

Мақалада  сауын  биелері  рационына  бақша  дақылдарын  қосу  нəтижелері  берілген.  Зерттеу 

нəтижесінде  рацион  құрамына  малазықтық  кəдіні  қосу  басқа  азықтардың  қортылуына  жағдай 

тудыруы  себепті,  тауарлы  сүт  пен  биелердің  жалпы  сүттілік  көрсеткіштерінің  артуына  əсер 

ететіні анықталған 

Summary 

 

In  article  it  is  given  results  of  use  in  a  diet  of  milch  mares  of  melon  cultures.  It  is  established  that 

inclusions  of  a  fodder  vegetable  marrow  in  a  diet  promotes  comprehensibility  of  other  forages  that  is 

reflected in increase of milk yield of commodity milk and daily dairy efficiency of mares. 

 

Зоотехническая  наука  кормления  животных  имееет  большое  количество 

экспериментальных  данных  о  влиянии  различных  питательных  веществ,  а  также 

незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, антибиотиков, гормонов, 

ферментов  и  других  факторов  на  обмен  веществ,  эффективность  использования  корма  и 


310 

 

производство  продукции.  Эти  данные  в  свое  время  широко  использовались хозяйственниками  и  послужили  добрую  славу  в  деле  совершенствования  теории  и 

практики кормления сельскохозяйственных животных. 

Но  вместе  с  тем,  наука  о  кормлении  сельскохозяйственных  животных  постоянно 

пополняется  новыми  экспериментальными  данными.  Происходят  изменения  и  в  отрасли 

коневодства.  Совершенствуются  породы  животных,  улучшается  технология  производства 

животноводческой  продукции,  меняются  формы  хозяйствования  и  связанные  с  ними 

вопросы  организации  труда,  структура  и  численность  имеющегося  скота  и.т.д.  Все  это 

предопределяет  необходимость  периодического  уточнения  норм  кормления.  Много 

полезных  сведений  для  разработки  полноценного  питания  может  дать  исследования  по 

физиологии  и  биохимии.  В  связи  с  этим,  детализированные  нормы  разработанные  ранее, 

также  требуют  дальнейшего  совершенствования  и  уточнения  с  учетом  возможностей 

реалий  современного  животноводства.  Длительное  использование  кобыл,  которые 

ежегодно приносят жеребят и в течении многих лактаций сохраняют стабильные и высокие 

удои  –  залог  выхода  из  кризисной  ситуации  в  молочном  коневодстве  и  полного 

обеспечения продуктами питания населения. 

Материал  и  методика  исследований.    Экспериментальные  работы  проводилось  в 

племенном  крестьянском  хозяйстве  «Қалдыбай»  Жуалинского  района  Жамбылской 

области.  Материалом  для  исследований  служили  дойные  кобылы  местных  казахских 

лошадей типа жабе. 

Составлен схема для подкормки 4-х групп дойных кобыл (n = 9, ∑ 

n

 = 39).  Результаты исследованийОпытами установлено, что табунные лошади на осенних 

пастбищах поедают в сутки в расчете на 100 кг живой массы около 3,2 кг сухого вещества 

трав.  Летом  лошади  потребляют  в  среднем  по  2,0  кг,  весной  по  3,9  и  зимой  —  по  4,4  кг 

сухого  вещества  на  100  кг  живой  массы.  Потребление  молодняком  пастьбищной 

растительности  в  зависимости  от  возраста  и  живой  массы  на  30–20%  меньше  чем  у 

взрослых животных.  

Как недостаток так и избыток в рационе сухого вещества неблагоприятно отражается 

на моторной и секреторной деятельности пищеварительных органов, на перевариваемости 

и усвоении питательных веществ корма и в целом на состояние здоровья лошади. 

При  средней  живой  массе  кобыл  хозяйства  равное  430,7  кг  и    суточной  молочной 

продуктивности  15-16  л,  по  установленным  нормам  потребность  кормовых  единиц  на 

голову в сутки составят в пределах 10,5 к.е. Также, по мере изменения физиологического 

состояния  лошадей  возрастает  потребность  в  переваримом  протеине.  По  нормам  на  1 

кормовую единицу: холостым маткам рекомендуется – 100 г, жеребым -105г, лакирующим 

–  110  г.  При  составлении  рациона  кобыл  нами  учитывались  обеспеченность  в  кормовых 

единицах и сбалансированность рациона по уровню белка. 

 

 

  

311 

 

Таблица 1. Состав и питательность кормов рациона подопытных групп кобыл  

 

Корма Количество кормов (кг) 

Питательность кормов в рационе 

Группы 

Кормовых единиц (кг) Переваримый протеин (г) 

II IІІ 

Контрол


ьная 

II IІІ 

Контрол


ьная 

II IІІ 

Контрол


ьная 

Силос кукурузный 

 

 

 18 

 

  

3,6 


 

 

 252 

Сено злако-бобовое  2,35 


1,88 

 

 340 

272 


 

 

Сено разнотравное степное 

 

   

2,15 


1,3 

 

 245 

147 


Солома яровая 

пшеничная 

10 

10 


2,2 2,2 

1,98 


1,1 

100 


100 

90 


50 

Ячмень дробленый 

 

 

  

  

  

 Зеленая масса эспарцета 

10 


10 

10 


1,8 


1,8 

1,8 


280 


280 

280 


Зеленая масса суданской 

травы 

10 


10 

15 


2,2 


2,2 

3,3 


280 


280 

420 


Кабачок кормовой 

 0,33 


 

0,41 


34 


 

42,5 


Турнепс 


 0,54 


0,45 

 42 

35 


 

Кормовая тыква   

0,65 0,65 

 35 

35 


Смесь 


концентратов 

(ячмень дробленый 70%, 

бобы молотые 30%) 

2,0 
2,30 

3,45 


3,45 

4,6 


301,0 

451,5 


451,5 

602 


Итого 

 

  

 

11,7 12,63 

13,74 


10,6 

1377 


1453,5 

1564 


1051 

312 

 

 

Исходя  из  установленных  норм  кормления  дойных  кобыл  и  суточной  нормы 

кормления  молодняка,  для  обеспечения  полноценности  рациона  дойных  кобыл  и 

молодняка  кумысных  ферм  питательными  веществами,  нами  составлен  нормы  и  рацион 

кормления подопытных групп животных с включением в него кормовых культур зеленого 

конвейера (таблица 1) 

 

В  южных  регионах  Республики  Казахстан  со  второй  половины  июня  зеленые растительности  пастьбищ  начинают  выгорать  и  в  животном  рационе  ощущается 

недостаток  потребления  сочных  кормовых  растении.  Чтобы  обеспечить  полное  и 

песперебойное  кормления  дойных  кобыл  зелеными  кормами  в  эти  периоды,  необходимо 

внедрение  технологии  зеленого  конвейера.  Поэтому,  нами  со  второй  половины  июня  в 

рацион  дойных  кобыл  были  включены  зекленая  масса  растений  искусственного  зеленого 

конвейера. 

Одно  из  основных  условий  высокой  эффективности  зелёного  конвейера  – 

правильный  подбор  культур.  Они  должны  быть  высокоурожайными,  хорошо  поедаемыми 

животными,  способными  быстро  отрастать  после  стравливания  или  скашивания.  Зелёные 

корма должны быть разнообразными, что повышает их поедаемость и переваримость. Для 

одновременного  использования  в  зелёный  конвейер  необходимо  иметь  не  менее  двух 

культур.  Наилучший  и  наиболее  дешёвый  зелёный  корм  дают  культурные  пастбища,  а 

также  сеяные  многолетние  травы.  Для  этой  цели  очень  выгодно  возделывать  суданскую 

траву и эспарцет. 

 

Суданская  трава,  суданка,  или  сорго  суданское  (Sorghum  sudanense)  —  вид однолетних  травянистых  растений  рода  сорго,  семейства  злаков.  Одна  из  наиболее 

распространенных  злаковых  культур,  возделываемых  на  корм.  Суданская  трава 

характеризуется  высокой  засухоустойчивостью.  Это  свойство  обусловливается  мощно 

развитой корневой системой, благодаря чему растения хорошо используют осадки второй 

половины  лета.  Ценится  за  хорошее  побегообразование  и  отрастание  после  укоса  или 

стравливания,  высокую  продуктивность  и  кормовые  достоинства.  Длительность  периода 

вегетации  –  100-120  дней.  В  южных  регионах  страны  суданка  хорошо  удается  после 

уборки ячменя, пшеницы и других зерновых культур. Даёт до 3 – 4 укосов в год. 

 

Все это позволяет возделывать ее во многих регионах страны. Урожай (в ц с 1 га): зелёной массы до 400, сена 50—80, семян 8—13. В 100 кг зелёной массы 22 к. ед. и 2,8 кг 

переваримого протеина, в сене соответственно 57 и 9.  

 

Эспарцет  –  многолетнее  травянистое  бобовое  растение,  не  уступает  по  кормовой ценности, содержанию белка и других питательных веществ люцерне и клеверу. Благодаря 

высокой  засухоустойчивости  и  зимостойкости  эспарцет  в  ряде  сухостепных  и 

полупустынных  южных  регионах  Республики  Казахстан  имеет  преимущество  перед 

люцерной  по  урожайности  и  устойчивости.  Относится  к  наиболее  продуктивным  и 

высокобелковым  кормовым  травам.  При  обеспечении  оптимальные  условия  полива 

урожайность  зеленой  массы  составляет    60-65  т/га  и  сена  10-13  т/га.  Обладает  хорошей 

устойчивостью  в  травостое,  может  держаться  в  полевых  условиях  3-5  лет,  после  чего 

начинает  изреживаться.  Сено  и  зеленый  корм  охотно  поедаются  животными,  причем,  в 

отличие  от  люцерны,  скармливание  эспарцета  в  зеленом  виде  не  вызывает  у  животных 

тимпанита. 

В  среднем  в  100  кг  травы  эспарцета  содержится  18  к.  ед.,  2,8  кг.  переваримого 

протеина,  240  г.  кальция,  60  г.  фосфора  и  6,5  г  каротина.  В  отаве  эспарцета  фосфора 

содержится  почти  в  два  раза  больше.  В  одном  килограмме  сена  эспарцета  песчаного 

содержится 0,49 к. ед., 117 г. переваримого протеина, 10,4 г. кальция, 2,4 г. фосфора и 35 

мг каротина.  

 

Сочные  корма  –  корнеплоды  и  бахчевые  культуры.  Больше  всего  используют свёклу  кормовую,  сахарную,  полусахарную;  брюкву,  турнепс,  морковь,  картофель, 

топинамбур,  кабачки,  кормовой  арбуз.  Обладают  высокой  диетическим  свойством, 

стимуляцией  аппетита,  улучшению  поедаемости  и  перевариемости  всего  рациона.  Сухое 

вещество  этих  кормов  состоит  в  основном  из  крахмала  и  сахаров,  что  способствует 

получению  высоких  надоев.  За  это  свойство  их  ещё  называют  молокогонными.  При  этом 

они  плохо  сохраняются,  т.к.  содержат  большое  количество  воды.  Поэтому  их  следует 313 

 

скармливать в период уборки, разрубая на куски (арбузы, кабачки, тыквы), перемешивая с другими кормами.  

 

Нами из бахчевых культур в рационы дойных кобыл и молодняка были включены кормовая тыква, турнепс  и кормовой кабачок. 

 

Кормовая  тыква  –  наиболее  ценная  среди  бахчевых  культур.  В  100  кг  кормовой тыквы  содержится  13  кормовых  единиц  и  0,7  кг переваримого  протеина

.

 Кормовая  тыква отличается  высоким  содержанием  каротина  и  аскорбиновой  кислоты.  Так,  в  1  кг  тыквы 

содержится  около54  мг  каротина  и  40  мг  аскорбиновой  кислоты.  Кроме  того,  в  тыкве 

имеются  витамины  группы  В  и  другие.  Из  минеральных  веществ  в  тыкве  содержатся 

калий, кальций, натрий, магний, железо, фосфор и сера.  

Кабачок  кормовой  –  хороший  сочный  корм,  используемый  в  основном  летом  и 

осенью  в  свежем  недозрелом  виде.  Можно  его  включать  и  в  силос.  По  питательности 

кабачок  не  уступает  турнепсу,  кормовой  свекле.  Включение  его  в  рацион  способствует 

переваримости  других  кормов.  Вегетационный  период  выращивания  кабачков  на  корм  — 

55-70  дней.  За  сезон  их  урожайность  составляет    от  200  до  600  ц  с  1  га.  Питательность 

кабачков, как и других сочно-кормовых культур, умеренна: в 100 кг кабачков содержится 

6,7-9,7 (в среднем 8,2) корм, ед., 0,7-1 кг (в среднем 0,85 кг) переваримого протеина, 7-9% 

сухих веществ.  

 

Турнепс  –  кормовая  репа,  двулетнее  растение  семейства  крестоцветных.  Форма корнеплодов цилиндрическая, овальная, шаровидная; окраска – белая, фиолетовая, желтая. 

Турнепс возделывают на корм животным. В корнеплодах 7-8% сухого вещества. В 100 кг 

около 9 кормовых единиц и 0,7 кг переваримого протеина. Корнеплоды скармливают всем 

сельскохозяйственным животным, ботву силосуют.  

 

Показатели товарной молочной продуктивности подопытных животных приведены в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что в первые 2 месяцы дойки кобыл существенных различии 

по удою молока среди опытных групп животных не наблюдается. Это обьясняется тем, что 

в  мае  месяце  еще  сохраняется  зеленая  масса  пастьбищных  растений  и  животные  при 

выпасе в достаточном количестве обеспечиваются сочными и  молокогонными кормами.  

Эффективность  производства  кумыса  в  летний  период  зависит  от  бесперебойного 

снабжения  зеленой  массой  кормов.  Во  многих  крестьянских  хозяйствах  южного  региона 

республики  имеющие  площадьи  пастьбищ  не  в  полной  мере  может  обеспечить 

животноводство зеленой массой, особенно в конце лета и осенью. В связи с этим возникает 

необходимость  выращивать  сеяные  травы,  которые  обеспечивают  возможность 

поступления  зеленой  массы  на  протяжении  всего  пастбищного  периода.  Начиная  с  конца 

июня и последующие месяцы нами в рацион дойных кобыл были включены зеленая масса 

суданской  травы  и  эспарцета,  а  также  из  клубнеплодов  –  турнепс,  из  бахчевые  культур  – 

кабачок кормовой и кормовая тыква. 

С четвертого месяца лактации наблюдается различия по удою среди кобыл опытной 

и контрольной группы, связанное с включением в рационы различного набора и количества 

зеленого  корма,  сочных  бахчевых  культур  и  корнеплодов.  Так,  в  І,  ІІ  и  ІІІ  группах 

животных,  где  в  рацион  был  включен  из  зеленых  кормовых  растений  экспарцет  и 

суданская  трава,  а  также  бахчевые  култьуры  и  корнеплоды,  надои  молока  были 

существенно больше чем животных контрольной группы.  

Среди  опытных  групп  начиная  с  июля  месяца  наибольшие  надои  товарного  молока 

были отмечены у кобыл І и ІІІ групп (соответственно 6,04; 5,12; 3,21 и 6,05; 5,07; 3,31), где 

в рационы были включены по 10-15 кг зеленой массы суданской травы и соответственно по 

4-5  кг  кормовой  кабачок  в  сочетании  с  6  кг  турнепса  и  4  кг  кормовой  тыквы.  Видимо 

включение  кормового  кабачка  в  рацион  способствует  усвояемости  других  кормов,  что 

отражается  на  повышении  надоя  товарного  молока  и  суточной  молочной  продуктивности 

кобыл.  Животные  охотно  поедают  этот  сочный  корм  в  свежем  виде.  Также  опыты 

показывают,  что  чрезмерное  увеличение  установленной  нормы  кормления (на  20%  –30%) 

не вызывает адекватной реакций в повышений суточной молочной продуктивности кобыл. 


314 

 

Таблица 2.  Молочная продуктивность подопытных кобыл  

Группы 


 

Молочность Сезоны  года, месяцы лактации 

Итого за 5 

месяц 

май 


II 

июнь 


III 

июль 


IV 

августь 


сентябрь 

VI 

 

І Товарный удой за день 

6,32±0,17 

6,60±0,41 

6,04±0,25 

5,12±0,12 

3,21±0,21 

836,18 


суточная молочн. 

продуктивность, кг 

15,17 

15,84 


14,50 

13,29 


7,70 

2037,96 


 

ІІ 


Товарный удой за день 

6,34±0,31 

6,52±0,28 

5,91±0,17 

5,03±0,17 

3,03±0,15 

822,18 


суточная молочн. 

продуктивность, кг 

15,22 

15,65 


14,18 

12,07 


7,27 

1973,17 


 

ІІІ 


Товарный удой за день 

6,22±0,25 

6,63±0,32 

6,05±0,38 

5,07±0,21 

3,31±0,23 

835,7 


суточная молочн. 

продуктивность, кг 

14,93 

15,91 


14,52 

12,17 


7,94 

2005,72 


 

Контрольная 

Товарный удой за день 6,13±0,15 

6,48±0,28 

5,3±0,33 

4,31±0,19 

2,87±0,25 

768,44 


суточная молочн. 

продуктивность, кг 

14,71 

15,55 


12,72 

10,34 


6,89 

1844,07 


 

 

1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   64
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет