Ақтоғай аудандық қоғамдық-саяси басылым Әлихан Бөкейханов: «Әуелі газета–халықтың көзі, құлағы һәм тілі» Тоқырауынжүктеу 0.53 Mb.

бет3/5
Дата10.02.2017
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3   4   5

Манаргүл МҮТӘЛІП.

Жария 


ету 

Қазақстан 

Республикасы аумағынан шет 

жерлердегі  мүлікті  жария 

етуге мүмкіндік беретіндігіне 

назар аударған жөн.

Айта  кету  керек,  мүлікті 

Жария ету Қазақстан 

Республикасынан тыс 

жерлердегі мүлікті 

қамтуға мүмкіндік береді

жария 


етуде 

Қазақстан 

Республикасының  заңнама-

сына  сай  толтырылмаған 

немесе  бөтен  біреудің  атына 

толтырылған  және  табысты 

жасыру  мақсатында  заңды 

экономикалық  айналымнан 

алынған мүлікке мемлекеттік 

құқықты 


мойындау 

про-


цедурасы түсіндіріледі.

Қаржы 


министрлігінің 

мәліметінше,  басты  мақсат 

заңдастырылған 

капитал 


түріндегі  экономикаға  қо-

сымша құралды енгізу болып 

табылады. Акция азаматтарға 

бар  мүлігін  заңдастыруға 

және мүлікті заңды айналымға 

шығаруға мүмкіндік береді.

Аталған науқанға қатысуға 

Қазақстан  Республикасының 

азаматтары, оралмандар және 

заңда  бекітілген  тәртіппен 

мүлікті  жария  ететін  ҚР-да 

мекендеу қағазы бар тұлғалар 

құқылы.

  2014  жылдың  30  мау-сымында Мемлекет басшысы 

«Қазақстан 

Республикасы 

азаматтарына 

олардың 

ақшаларын 

жария 

етуге 


байланысты 

рақымшылық 

жасау»  Заңына  қол  қойған 

болатын,  ол  2014  жылдың  1 

қыркүйегінен  бастап  күшіне 

енді. 


Осылайша, 

мүлікті 


жария  ету  мерзімі  2014 

жылдың 


қыркүйегінен 

басталып,  2015  жылдың  31 

желтоқсанында аяқталады.

Сонымен  бірге,  ақшадан 

бөлек мүлікті жариялау үшін 

құжаттар  тапсыру  мерзімі 

2014 жылдың 1 қыркүйегінен 

басталып,  2015  жылдың  30 

қарашасында аяқталады.

«Қазақстан Республикасы-

ның  азаматтарына,  орал-

мандарға  және  Қазақстан 

Республикасында 

тұруға 

ықтиярхаты  бар  тұлғаларға олардың мүлікті жария етуіне 

байланысты 

рақымшылық 

жасау туралы» Заңы бойынша 

кеңесті енді 1414 Мемлекеттік 

қызметтер бойынша бірыңғай 

байланыс  орталығында  алуға 

болады.


Ақтоғай ауданы бойынша 

Мемлекеттік кірістер 

басқармасы.

ПреСС-реЛИЗ

5 желтоқсан

 2014 жыл

Тоқырауын тынысы

5

5 желтоқсан

 2014 жыл

Тоқырауын тынысы

6

«Газеттің  21.11.2014  ж.   №48  (7468)  санындағы  «Ақтоғай  аудандық  мәслихатының 

2014  жылғы  11  сәуірдегі  21  сессиясының   №196  «2014  жылы  Ақтоғай  ауданының 

ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім 

беру,  әлеуметтік  қамсыздандыру,  мәдениет,  спорт  және  ветеринария  мамандарына 

әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»  №242 

(Әділет  департаментінде  11.11.2014  ж.  нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде - № 2816 болып тіркелген),  

қазақ  тіліндегі  шешімінің  2  тармағы   «2.  Осы  шешім   алғаш  ресми  жарияланған 

күнiнен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.» болып толықтырылып 

оқылсын.

         орыс тіліндегі шешімінің 2 тармағы  «2. Настоящее решение вводится в действие по 

истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.» 

болып толықтырылып,  көрсетілген шешімнің кіріспесі «В соответствии  с  пунктом 8 

статьи   18  Закона   Республики  Казахстан   от  8  июля  2005  года   «О  государственном 

регулировании  развития       агропромышленного   комплекса  и  сельских  территорий»  

районный  маслихат  РЕШИЛ: » болып өзгертіліп оқылсын. 

«Ақтоғай  аудандық  мәслихатының  2014  жылғы  11  сәуірдегі  21  сессиясының 

«Ақтоғай  ауданындағы  әлеуметтік  көмек  көрсетудің,  оның  мөлшерлерін  белгілеудің 

және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидасын бекіту 

туралы»  №197 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» № 243 (Қарағанды облысы Әділет 

департаментінде  11.11.2014  ж.  нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу 

тізілімінде - № 2813 болып тіркелген),  қазақ тіліндегі шешімінің мәтіні «қазақ тіліндегі 

1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын;», 

«орыс тіліндегі 2 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 

мазмұндалсын.» болып және қосымшалары

Отбасыны тіркеу нөмірі ____________

Өтініш берушінің отбасы құрамы туралы мәліметтер

_________________________                        ________________________

      (Өтініш берушінің Т.А.Ә.)                           (үйінің мекен жайы, тел.)

Р/с   №  Отбасы мүшелерінің 

                                              Т.А.Ә. 

Өтініш берушіге

туыстық қатынасы 

Туған жылыӨтініш берушінің қолы __________________      Күні ______________

отбасының құрамы туралы

мәліметтерді куәландыруға уәкілетті

органның лауазымды адамының Т.А.Ә.                 __________________», 

                                                                                                   (қолы)

АКТ

обследования для определения нуждаемости лица (семьи) в связи с 

наступлением трудной жизненной ситуации

от «___» ____________20___г.                           _______________________

                                                                                     (населенный пункт)

1. Ф.И.О. заявителя ___________________________________________________

2. Адрес места жительства______________________________________________

___________________________________________________________________

3.  Трудная  жизненная  ситуация,  в  связи  с  наступлением  которой  заявитель 

обратился за социальной помощью__________________________________

4. Состав семьи (учитваются фактически проживающие в семье) ___________

человек, в том числе:

п/

пФ.И.О. Дата 

рождения


Родственное 

отношение 

к заявителю

Занятость

( м е с т о 

работы,


учебы)

Причина 


н е з а н я -

тости


Сведения об 

участии в 

общественных 

работах, профессио-

нальной 

подготовке 

(переподготовке), 

повышении\

квалификации)\или в 

активных мерах 

содействия занятости

Т р у д н а я 

жизненная

ситуация


Всего трудоспособных ______ человек.

Зарегистрированы в качестве безработного в органах занятости _____ человек.

5. условия проживания (общежитие, арендное, приватизированное жилье, 

служебное  жилье,  жилой  кооператив,  индивидуальный  жилой  дом  или  иное-

указать):

Расходы на содержание жилья:__________________________________________

Доходы семьи :

№ 

п/пФ.И.О. членов

семьи (в т.ч.

заявителя), 

имеющих доход

Вид дохода Сумма дохода 

за предыдущий 

квартал (тенге)

Сведения о личном

подсобном хозяйстве

(приусадебный 

участок, скот и птица), 

дачном и земельном 

участке (земельной 

доли)


6. Наличие:

Автотранспорта (марка, год выпуска, правоустанавливающий документ, заявленные 

доходы  от  его  эксплуатации)  иного  жилья,  кроме  занимаемого  в  настоящее  время 

(заявленные доходы от его эксплуатации) 

_____________________________________________

7. Сведения о ранее полученной помощи (форма, сумма, источник)

____________________

8. Иные доходы семьи: (форма, сумма, 

источник)___________________________________

9. Обеспеченность детей школьными принадлежностями, одеждой, 

обувью:____________

10. Санитарно-эпидемиологические условия проживания: 

___________________________

Председатель комиссии:____________________          ____________________

Члены комиссии: ___ ______________________           ____________________

                              __________________________          ____________________

                              __________________________          ____________________

                              __________________________          ____________________

                                     ( Ф.И.О. )                                                                         (подписи)

С составленным актом ознакомлен (а): _______________________________

                                                                   Ф.И.О. и подпись заявителя

От  проведения  обследования  отказываюсь  ________________  Ф.И.О.  и  подпись 

заявителя (или одного из членов семьи), дата __________________

(заполняется в случае отказа заявителя от проведения обследования)

» өзгертіліп оқылсын 

Орыс тіліндегі шешімінің мәтіні «приложение 1 на казахском языке изложить в новой редакции согласно приложением 1 к настоящему решению.», «приложение 

2  на  русском  языке  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложением  2  к 

настоящему решению.» болып  және қосымшалары 

«Приложение 1 к решения 26 сессии Актогайского районного

 маслихата от 22 октября 2014 года №243

Ақтоғай ауданындағы әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін  

белгілеудің және мұқтаж азаматтардың   жекелеген санаттарының тізбесін айқындау 

қағидасына   1 қосымша

Отбасыны тіркеу нөмірі ____________

Өтініш берушінің отбасы құрамы туралы мәліметтер

Количество детей: _______

Обучающихся в высших и средних учебных заведениях на платной основе ____ 

человек, стоимость обучения в год _______ тенге.

Наличие  в  семье  участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны, 

приравненных к участникам Великой Отечественной войны и инвалидам  Великой 

Отечественной  войны, пенсионеров, пожилых лиц, старше 80 лет, лиц, имеющих 

социально-значимые  заболевания  (злокачественные  новообразования,  туберкулез, 

вирус иммунодефицита человека), инвалидов, детей-инвалидов и др. (указать или 

добавить иную категорию)______________________________________________

_________________________________________________________________

за квар-


тал

в  сред-


нем  за 

месяц


Аудандық «Тоқырауын тынысы» газетінің 

21.11.2014 ж.  №48 (7468) санында жарияланған 

Ақтоғай аудандық мәслихатының №242, №243 және 

№244 шешімдеріне түзетулер мен толықтырулар 

енгізу туралы

«Ақтоғай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 22 қазандағы 

26 сессиясының №243 шешіміне 1 қосымша

Ақтоғай ауданындағы әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 

белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 

айқындау қағидасына 1 қосымша

«Ақтоғай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 22 қазандағы 

26 сессиясының №243 шешіміне 2 қосымша

Приложение 2 к Правилам оказания социальной помощи, установления 

размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан 

Актогайского района

Өтініш берушінің қолы_______________________    Күні ______________

Отбасының құрамы туралы мәліметтерді куәландыруға уәкілетті

органның лауазымды адамының Т.А.Ә.          __________________

                                                            (қолы)

«Приложение 2 к решения 26 сессии Актогайского районного маслихата от 22 

октября 2014 года №243

Приложение 2  к Правилам оказания социальной помощи, установления размеров 

и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Актогайского 

района


Р/с 

Отбасы мүшелерінің Т.А.Ә.Өтініш берушіге

туыстық қатынасы

Туған жылы

АКТ

обследования для определения нуждаемости лица (семьи) в связи с 

наступлением трудной жизненной ситуации

(Өтініш берушінің Т.А.Ә)

(үйінің мекен жайы, тел)

от «___» ____________20___г.                           _______________________

                                                                                     (населенный пункт)

1. Ф.И.О. заявителя ___________________________________________________

2. Адрес места жительства______________________________________________

___________________________________________________________________(Жалғасы 7-бетте).

5 желтоқсан

 2014 жыл

Тоқырауын тынысы

7

Соңы. Басы 6-бетте).

3.  Трудная  жизненная  ситуация,  в  связи  с  наступлением  которой  заявитель 

обратился за социальной помощью__________________________________

4. Состав семьи (учитваются фактически проживающие в семье) ___________

человек, в том числе:

п/п

Ф.И.О.


Дата 

рождения


Занятость

(место 


работы,

учебы)


Причина 

н е з а н я -

тости

Сведения об участии в 

общественных 

работах, профессио-

нальной 


подготовке 

(переподготовке), 

повышении\

квалификации)\или в 

активных мерах 

содействия занятости

Трудная 

жизненная

ситуация

Всего трудоспособных ______ человек.

Зарегистрированы в качестве безработного в органах занятости _____ человек.

Количество детей: _______

Обучающихся в высших и средних учебных заведениях на платной основе ____ 

человек, стоимость обучения в год _______ тенге.

Наличие  в  семье  участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны, 

приравненных к участникам Великой Отечественной войны и инвалидам  Великой 

Отечественной  войны, пенсионеров, пожилых лиц, старше 80 лет, лиц, имеющих 

социально-значимые заболевания (злокачественные новообразования, туберкулез, 

вирус иммунодефицита человека), инвалидов, детей-инвалидов и др. (указать или 

добавить иную категорию)______________________________________________

_________________________________________________________________

5. условия проживания (общежитие, арендное, приватизированное жилье, 

служебное жилье, жилой кооператив, индивидуальный  жилой дом или  иное-

указать):

Расходы на содержание жилья:_________________________________________

Доходы семьи:

№ 

п/пФ.И.О. членов

семьи (в т.ч.

заявителя), 

имеющих доход

Вид дохода Сумма  дохода 

за предыдущий 

квартал (тенге)

Сведения о личном

подсобном хозяйстве

(приусадебный 

участок, скот и птица), 

дачном и земельном 

участке (земельной 

доли)


за квар-

тал


в  сред-

нем  за 


месяц

6. Наличие:

Автотранспорта (марка, год выпуска, правоустанавливающий документ, заявленные 

доходы  от  его  эксплуатации)  иного  жилья,  кроме  занимаемого  в  настоящее  время 

(заявленные доходы от его эксплуатации) 

_____________________________________________

7. Сведения о ранее полученной помощи (форма, сумма, источник)

____________________

8. Иные доходы семьи: (форма, сумма, 

источник)___________________________________

9. Обеспеченность детей школьными принадлежностями, одеждой, 

обувью:____________

10. Санитарно-эпидемиологические условия проживания: 

___________________________

Председатель комиссии:____________________          ____________________

Члены комиссии: ___ ______________________           ____________________

                              __________________________          ____________________

                              __________________________          ____________________

                              __________________________          ____________________

                                                                                  ( Ф.И.О. )                                     (подписи)

С составленным актом ознакомлен (а): _______________________________

                                                                   Ф.И.О. и подпись заявителя

От  проведения  обследования  отказываюсь  ________________  Ф.И.О.  и  подпись 

заявителя (или одного из членов семьи), дата __________________

(заполняется в случае отказа заявителя от проведения обследования)

» өзгертіліп оқылсын

Ақтоғай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 11 сәуірдегі 21 сессиясының «Ақтоғай 

аудандық мәслихаттың Регламентін бекіту туралы» № 200 шешіміне      өзгерістер енгізу 

туралы» №244 (Қарағанды облысы Әділет департаментінде 11.11.2014 ж. нормативтік 

құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  -  №  2814  болып  тіркелген)  қазақ 

тіліндегі шешімінің мәтіні ««2. Районный маслихат (местный представительный орган) 

–  выборный  орган,  избираемый  населением  района  выражающий  волю  населения 

и  в  соответствии  с  законодательством  Республики  Казахстан  определяющий  меры, 

необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление. 

Маслихат не обладает правами юридического лица.»;»,  және  

 ««67. Деятельность государственных служащих аппарата маслихата осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С  истечением  срока  полномочий  маслихата,  в  случаях  досрочного  прекращения 

полномочий  маслихата  и  выборов  нового  состава  его  депутатов,  деятельность 

государственных  служащих  аппарата  маслихата  не  прекращается.».»  болып  өзгертіліп 

оқылсын. 

              Орыс тіліндегі шешімінің мәтіні  ««2. Районный маслихат (местный представительный 

орган) – выборный орган, избираемый населением района выражающий волю населения 

и  в  соответствии  с  законодательством  Республики  Казахстан  определяющий  меры, 

необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление. 

        Маслихат не обладает правами юридического лица.»;» және

        ««67. Деятельность государственных служащих аппарата маслихата осуществляется 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

        С истечением срока полномочий маслихата, в случаях досрочного прекращения 

полномочий  маслихата  и  выборов  нового  состава  его  депутатов,  деятельность 

государственных  служащих  аппарата  маслихата  не  прекращается.».»  болып  өзгертіліп 

оқылсын. Ағымдағы жылдың 11 қа-

рашасында ел Президенті 

Н.Ә.Назарбаев қазақстан 

халқына арналған «Нұрлы Жол 

– болашаққа бастар жол» атты 

жаңа экономикалық саясатқа 

бағдарланған Жолдауын жария 

еткен болатын.   осыған орай  

өткен аптада Ақтоғай ауданы 

бойынша мемлекеттік кірістер 

басқармасында Жолдауды  

талқылаған  жиын  өтті. 

Басқосуға  «Ардагерлер  ұжымы» 

республикалық  қоғамдық  бірлес-

тігінің  аудандық  филиалы  тө-

рағасы  М.Сәтеков,  «Нұр  Отан» 

партиясы  Ақтоғай  ауданы  филиалы 

төрағасының  бірінші  орынбасары 

С.Жүнісов,   Қарағанды  облысы  Кә-

сіпкерлер  палатасының  Ақтоғай 

ауданы  филиалының  директоры 

М.Елеубекова 

және 


аудандық 

мемлекеттік  кірістер  басқармасы 

қызметкерлері қатысты.

Жиынды Ақтоғай ауданы бойынша 

мемлекеттік кірістер басқармасы бас-

шысы  М.Жұманов  ашып,  Елбасы 

Жолдауының  өзегі  «Нұрлы  Жол» 

атты  жаңа  экономикалық  саясатқа 

негізделетінін  айта  келіп,  бұл  тарихи 

Жолдаудың  халық  үшін,  елдің  әлеу-

меттік-экономикалық  ахуалы  үшін 

маңызы зор екенін атап өтті.

Сөз  алған  М.Сәтеков:  –  «Елбасы 

кеше «Нұрлы Жол» атты   жаңа эконо-

микалық  саясатын  жариялады.  Бұл– 

ауқымды  Жолдау,  өйткені,  онда  өте 

үлкен  жоспарлар  белгіленіп,  халыққа 

мемлекет  тарапынан  зор  көмектер 

жасалмақ.  Мемлекет  басшысының 

Жолдауын  жаңа  жылды  күтпей,  дәл 

осы кезде жариялап, Үкіметке оны іске 

асырудың жоспарлары мен тетіктерін 

жасауға мүмкіндік бергені дұрыс деп 

санаймын. Бұл Жолдаудың ерекшелігі, 

Үкімет  басшылары,    министрлердің  

әр  өңірлерде,  әр  аймақта  жұртшы-

лық  арасында  талқылануда.  Прези-

денттің Жолдауында еліміздің инфра-

құрылымының  маңыздылығы  айқын 

көрініп тұр.  Яғни, бұл тек қана көлік-

логистикалық  қана  емес,  сонымен 

қатар,  индустриалды-энергетикалық, 

тұрғын-үй  және    инфрақұрылымдар 

жүйелері  болып  отыр.  Сондай-ақ, 

орта  және  шағын  бизнесті  қолдау  

жайы  атап  өтілді.  Жолдау  әрбір 

қазақстандықтың  жағдайын,  тұр-

мысын  жақсартуға,  экономиканың 

өсуіне бағытталып отыр», - дей келе, 

Жолдауды  көп  болып,  көлем  болып 

қолдауға шақырды.

С.Жүнісов: –Таяуда ғана жолданған 

Президентіміздің 

Жолдауы 


жер-

жерде, халық арасында насихатталып,  

жүргізіліп  жатыр.  Жолдау  –  қоғам 

дамуының басты құжаты. Бүгінгі же-

тістіктеріміз  Жолдау  міндеттерінің 

тиянақтылығынан, 

оның 

жүзеге 


асырылуындағы рухани және қаржы-

лық  нақты  негізділігінен  көрініс 

береді.  Сондықтан,  жаңа  Жолдау  қа-

ғидаттарын  жүзеге  асыруға  бөлінген 

қаржыға  халықтық  бақылау  болуы 

тиіс  деген  пікірді  қолдаймын.  Яғни, 

Ұлттық  қордан  бөлінетін  қаржының 

тиімді  кәдеге  жаратылуын  барша 

халық  жіті  бақылап  отыруы  қажет. 

Өйткені,  ашықтық  пен  сенім  бар 

жерде серпіліс болатындығы анық, – 

деді.


Көпшілік  алдында  М.Елеубекова  

Елбасының  жыл  сайынғы    дәстүрлі 

Жолдауларын  ерекше  ықыласпен 

тыңдайтындығын  айтып,  биылғы 

Жолдаудың  өз  ерекшеліктері  бар 

екенін  жеткізді.  –  Салық  басқар-

масымен  тығыз  жұмыс  жасаймыз. 

Елбасы  өзінің  Қазақстан  халқына 

кезекті  Жолдауын  арнай  отырып, 

мемлекет  дамуының  жаңа  бағыт-

тарын айқындап берді. Оның ішінде  

шағын  және  орта  бизнеске  көңіл 

бөлгеніне ризамыз.  

Нұрсұлтан 

Әбішұлы 

кезекті 


мәрте  шағын  бизнеске  бей-жай 

қарамайтынын  дәлелдеді.  Және 

оның  дамуына  қолайлы  жағдай 

жасау 


күн 

тәртібінде 

тұрған 

басты  мәселелердің  бірі  екенін жеткізді. Бұл мақсатқа ел мен елді 

байланыстыратын,  өңірлер  ара-

сындағы күретамыр саналатын жол-

дар  торабын  ретке  келтіру  арқылы 

қол  жеткізуді  ұсынды.  Жолдар  құ-

рылысы  қосымша  200  мың  жаңа 

жұмыс  орындарын  ашып  қана 

қоймай,  Қазақстандағы  өндіруші 

кәсіпорындардың 

қарқынды 

дамуына  мүмкіндік  береді.  Өңір-

аралық  бизнестік    әріптестікке 

кеңінен жол ашылады. Мұның бар-

лығы  бизнестің  көптеген  өзекті 

мәселелерін  шешуге  көмектеседі, 

– деді.


Жиналысқа 

қатысушылар 

бірауыздан 

Елбасы 


Жолдауын 

қолдайтындықтарын жеткізді.
1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал