Арнайы баяндамажүктеу 4.8 Kb.

бет10/18
Дата13.09.2017
өлшемі4.8 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

3.7. Адам саудасымен кҥрестегі бҧқаралық ақпарат қҧралдарының рӛлі 
Адам  саудасы  туралы  хабардар  болуды  және  осы  құбылысты  жергілікті 
халық арасында түсінуді арттыруда бұқаралық ақпарат құралдары маңызды рӛл 
атқарады. Осы құралдардың қатарына теледидар, радио және газеттер, интернет 
ресурстары  жатады.  Бірқатар  үкіметтер  бұқаралық  ақпарат  құралдарын 
пайдалануды  қоғамдық  хабардарлық  деңгейін  арттыру  құралдарының  бірі 
ретінде ӛздерінің  адам  саудасының  алдын-алу  жӛніндегі саясатының  құрамдас 
бӛлігі етеді. Мысалы, Беларусь Республикасы Президентінің 2005 жылғы «Адам 
саудасына  қарсы  іс-қимыл  бойынша  кейбір  шаралар  туралы»  Жарлығының  9 
тармағында  адам  саудасына  қарсы  іс-қимыл  бойынша  нақты  шаралар 
келтірілген:  
«Ішкі  істер  министрлігі  Сауда  министрлігімен,  Ақпарат  министрлігімен, 
Әділет  министрлігімен,  облыстық  атқарушы  комитеттер  мен  Минск  қалалық 
атқару комитетімен бірлесіп:  

 
адам  саудасына  ықтимал  құрбандарды  тартуға,  заңды  қызмет 
түрінде  сексуалдық  қызмет  кӛрсетуге,  қоғамға  қарсы  мінез-құлыққа 
бағытталған  жарнаманың  бұқаралық  ақпарат  құралдарында  және  Беларусь 
Республикасы аумағында таралуын бақылауды күшейтсін;  

 
азаматтарды  сыртқы  еңбек  кӛші-қоны  туралы  дұрыс  ақпаратпен 
қамтамасыз етсін;  

 
адамдарды  шетелде  жұмысқа  орналастыру  бойынша  қызметті 
жүзеге  асыруға  арнайы  рұқсаты  (лицензиясы)  бар  заңды  тұлғалар  мен  жеке 
кәсіпкерлердің  тізімін  бұқаралық  ақпарат  құралдарында  тұрақты  түрде 
жариялап отырсын».  
Бұқаралық ақпарат құралдары қоғамдық пікірге әсер ету мен қандай да бір 
проблемалар  туралы  қоғамдық  хабардар  болу  деңгейін  арттырудың  маңызды 
құралы  болып  табылады,  мұндай  билікпен  қатар  оларға  нақты  ақпарат  ұсыну 
үшін және бір  мезетте  – ақпаратты  ашу  нәтижесінде жеке  қайнар  кӛздерді  кез 
келген  залалдан  қорғауды  қамтамасыз  ету  үшін  жауапкершілік  артылады. 
Бұқаралық  ақпарат  құралдарында  адам  саудасы  туралы  істерді  жариялау, 
құрбандар  ӛміріне  қауіп  тӛндірмеуі  немесе  олардың  жеке  ӛміріне  қол 
сұғылмаушылығын бұзбауы керек.  
Бұрын  айтылғандай,  Қазақстанда  БАҚ  уәкілетті  министрліктер  мен 
ведомстволардың  тапсырыстары  аясында  адам  саудасы  саласындағы 
қылмыстардың  алдын-алуға  бағытталған  мағлұматтарды  трансляциялау  және 
жариялау  жүзеге  асырылады.  Мәселен,  2014  жылы  ҚР  Әділет  министрлігі 
үкіметтік  емес  ұйымдар  арасында  адам  саудасымен  күрес  мақсатында 
электрондық және баспа БАҚ қолдану үшін келесі конкурстарды жариялады:  
1.
 
Республикалық БАҚ-та адам саудасымен күрес мәселелері бойынша 
әлеуметтік бейнеролик әзірлеу және орналастыру (2350 мың теңге). 

80 
 
Бұл  жоба  Қазақстандағы  адам  саудасымен  күресте  ақпараттандыру  және 
жол бермеу бойынша ӛткізілген жұмыстың бӛлігі болып табылады.  
Жоба 
миссиясы: 
Қазақстан 
Республикасының 
үкіметтік 
емес 
ұйымдарының адам саудасы құрбандарының заңды құқықтары мен мүдделерін 
қолдауға, қорғауға бағытталған әлеуметтік-құқықтық қызметтер ұсынуы. 
Жоба мақсаттары мен міндеттері: 

 
адам саудасының алдын-алу

 
жәбірленушілердің құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

 
жәбірленушілерге және олардың туыстарына кӛмек кӛрсету; 

 
осы салада қызмет кӛрсететін мемлекеттік органдар мен үкіметтік 
емес ұйымдар туралы ақпарат беру және үйлестіру.  
Бейнеролик адам құқықтарының бұзылуы туралы; еңбек келісім-шартын, 
зейнетақы  тӛлемдерін  аудару  және  салық  тӛлеу  арқылы  адам  құқықтарын 
қорғау  қажеттігі  туралы;  кінәлілердің  жауапкершілігі,  алдын-алушы  және 
профилактикалық  шаралар  туралы  еңбек  эскплуатациясының  ықтимал 
құрбандарын ақпараттандыруға бағытталуы керек. 
Бейнеролик  уақыты  50  секундтан  аспауы  қажет,  қазақ,  орыс  және 
ағылшын  тілінде  болуы  тиіс.  Арнадағы  бейнеролик  трансляциясының  саны  – 
кем дегенде  45 рет;  креативті  сюжеттік  желі  құру;  бейнеролик  сапасы  –  HDV, 
цифрлық.  
2.
 
Адам  саудасы  мәселелері  бойынша  мамандандырылған  Веб-сайт 
қызметін қолдау (2000 мың теңге). 
Жобаның  негізгі  міндеті  Үкіметке,  қоғамдық  ұйымдарға,  қоғамға  шығу 
тегі, транзит және орналасу елі ретіндегі Қазақстан аумағында адам саудасының 
әр 
түрлі 
нысандарымен 
күресуде 
әрекет 
ету 
болып 
табылады. 
www.stoptraffic.kzинтернет-сайты құрылды.  
Сайтта жоба аясындағы негізгі қызметтер туралы, адам саудасы тетіктері 
мен  нысандары  туралы,  адам  саудасы  құрбандары  құқықтарын  қорғау  және 
кӛмек  кӛрсету  туралы,  толық  кӛмек  алуға  болатыны  туралы  толық  және 
объективті ақпарат ұсынылады.  
Web-сайт  қазақ,  орыс  және  ағылшын  тілдерінде  жұмыс  істейді  және 
мыналарды қамтиды:  

 
адам  саудасымен  күрес,  адам  саудасы  құрбандарының  құқықтары 
мен  бостандықтарын  қорғау  мәселелері  бойынша  халықаралық  құжаттар  мен 
ұлттық нормативтік актілерді қамтитын құқықтық бӛлім; 

 
адам  саудасы  құрбандарына  кӛмек  кӛрсететін  және  осы  бағыттағы 
жұмыс  туралы  ақпарат  беретін  мемлекеттік  органдар,  халықаралық  ұйымдар 
және үкіметтік емес ұйымдар туралы мәліметтер;  

 
жастар мен жасӛспірімдер үшін мамандандырылған парақша;  

 
адам  саудасымен  күреспен  байланысты  бейнероликтер  және 
фильмдер, сондай-ақ басқа мағлұматтар орналастыру;  

 
адам  саудасымен  күрес,  шетелде  жұмысқа  орналасу  мәселелері 

81 
 
бойынша азаматтарға құқықтық кеңес беру үшін  ашық парақша (сұрақ-жауап), 
сондай-ақ  ықтимал  құрбандар  үшін  дағдарыстық  орталықтар  (психологтар, 
дәрігерлер және т.б. мамандар) қызметкерлерінің кеңестері және т.б.  

 
Қазақстан  Республикасы  аумағында  қызмет  етуші,  сондай-ақ  адам 
саудасы  құрбандарына  кӛрсетілетін  қызметтері  бар  шетелдік  мемлекеттердегі 
жедел желі байланыстары;  

 
Қазақстан  Республикасы  аумағында  қызмет  ететін,  сондай-ақ  адам 
саудасы 
құрбандарына 
кӛрсетілетін 
қызметтері 
бар 
шетелдік 
мемлекеттердегідағдарыстық орталықтар (баспаналар) туралы ақпарат;  
Web-сайттың  домендік  атауы  мамандануды  және  адам  саудасымен  күрес 
мәселелері бойынша сӛздердің элементтерін кӛрсетеді.  
3.8. Адам саудасымен кҥрестегі азаматтық қоғамның рӛлі 
 
Әлемдік  қауымдастықта  азаматтық  сектордың  қатысуы  адам  саудасымен 
күрестегі кез келген кешенді тәсілдің маңызды компоненті болып табылатыны 
мойындалған.  Азаматтық  қоғам  ұйымдары  адам  саудасына  қарсы  әр  түрлі 
деңгейлердегі  күресте  қолдау  кӛрсетеді  және  кӛптеген  іс-шараларды  жүзеге 
асыруға қатысады, оның ішінде: 

 
қоғамдық хабардарлық деңгейін арттыру: олар адам саудасы туралы 
фактілермен хабардар етеді; 

 
насихат:  олар  нақты  мәселелер  бойынша  қоғамдық  пікірге  әсер 
етеді; 

 
бақылау  функциялары:  олар  басқа  мүдделі  тараптармен  ӛздеріне 
алынған міндеттемелерге қатысты прогресті ӛлшейді;  

 
ғылыми  зерттеулер:  олар  мәліметтерді  жинау  және  талдауда  ӛз 
үлесін қосады;  

 
желілерді  ұйымдастыру:  олар  адам  саудасымен  күрес  және  адам 
саудасы  құрбандарының  құқықтарын  қорғау  саласында  жұмыс  істейтін 
азаматтық  қоғамның  басқа  ұйымдарымен  ӛз  қызметін  байланыстырады  және 
серіктестік байланыстар орнатады;  

 
тікелей  қызмет  кӛрсету:  олар  құрбандарға  медициналық, 
психологиялық, заңдық және басқа қолдау түрінде кӛмек кӛрсетеді; 

 
саясатты  әзірлеу:  олар  ұлттық  және  халықаралық  деңгейлерде 
саясат құруға әсер етеді.  
         Адам  саудасы  саласында  азаматтық  қоғам  қылмыстардың  алдын  алу, 
олардың  құрбандарын  қорғау  және  қылмыскерлерді  қылмыстық  қудалау 
бойынша  барлық  шарттардың  маңызды  серіктесі  болып  табылады.  Азаматтық 
қоғам ұйымдары үкіметтерге адам саудасы құрбандарын анықтауда кӛмектеседі 
және  сот  процесінің  барлық  кезеңдерінде  құқықтық  кӛмек,  медициналық 
қызмет  кӛрсету  және  психологиялық  қолдау  секілді  тікелей  қызмет  кӛрсетеді; 
олар  сонымен  қатар,  егер  құрбанға  ықтиярхат  ұсынылса,  онда  қоғам  ӛміріне 
репатриация  (егер  құрбанның  мұндай  ниеті  болса)  және  реинтеграция  немесе 

82 
 
интеграция процестерін лайықты ӛтуіне жағдай жасай алады.   
Палермо  хаттамасында  қатысушы-мемлекет  үкіметтік  емес  ұйымдармен 
адам саудасына қарсы күрес бойынша алдын-алу шараларын және жәрдем мен 
қорғау  ұсыну  жӛніндегі  шараларды  қабылдауда  үкіметтік  емес  ұйымдармен 
қызмет  ету  керектігі  ескертілген.  9  баптың  3  тармағында  қатысушы-
мемлекеттерге  адам  саудасының  алдын-алу  жӛніндегі  шаралар  енгізу  туралы 
үндеу мен келесі ұсыным бар:   
«Қолданыстағы  бапқа  сәйкес  әзірленіп  және  қабылданып  жатқан 
саясат,  бағдарламалар  және  басқа  шаралар,  тиісті  жағдайларда,  үкіметтік 
емес  ұйымдармен,  басқа  тиісті  ұйымдармен  және  басқа  азаматтық  қоғам 
элементтерімен ынтымақтастықты қосады». 
         Осыған ұқсас Палермо хаттамасының 6 бабында былай айтылады:    
«Әрбiр 
қатысушы-мемлекет  адам  саудасы  құрбандарына  дене, 
психологиялық  және  әлеуметтік  сауықтыруды  қамтамасыз  ету  бойынша 
шараларды,  соның  ішінде  тиісті  жағдайларда,  үкіметтік  емес  ұйымдармен, 
басқа  тиісті  ұйымдармен  және  басқа  азаматтық  қоғам  элементтерімен 
ынтымақтастықта жүзеге асыру мүмкіндігін қарастырады». 
Қазақстанда  адам  құқықтарын  қорғау  ұлттық  жүйесінде  үкіметтік  емес 
құқық  қорғау  ұйымдары,  сондай-ақ  қатыгездік  қарым-қатынас,  соның  ішінде 
адам  саудасының  құрбандарының  құқықтарын  қорғау  мәселелерімен 
айналысатын маманданған үкіметтік емес ұйымдар маңызды орынға ие. 
2014  жылдың  1  қазанындағы  жағдай  бойынша,  Қазақстан  Республикасы 
аумағында  27525  үкіметтік  емес  ұйымдар  тіркелді,  олардың  ішінде  11888 
үкіметтік емес ұйым әлеуметтік салада белсенді қызмет етеді.  
Барлық  саладағы  үкіметтік  емес  ұйымдар  қызметін  қаржыландыру 
бойынша  мемлекеттік  әлеуметтік  тапсырыс  аясында  республикалық  және 
жергілікті бюджеттерден 2014 жылы шамамен 25 млн. АҚШ доллары бӛлінді.   
Адам  құқықтары  жӛнiндегi  комиссия  туралы  Ереженің  5  тармағына 
сәйкес,  Қазақстан  Республикасы  Президентi  жанындағы  Адам  құқықтары 
жӛніндегі  комиссия  ӛз  ӛкілеттiктерін  жүзеге  асыру  кезінде  азаматтық  қоғам 
институттарымен ӛзара iс-қимыл жасайды. 
Үкіметтік  емес  ұйымдар  Комиссия  үшін  адам  құқықтары  саласында, 
соның ішінде адам құқықтарын қорғау саласындағы ұлттық заңнама мен құқық 
қолданушы  практикасын  жетілдіруге  мүмкіндік  беретін  арнайы  баяндамалар 
мен бағдарламаларды даярлауда стратегиялық серіктестер болып табылады.  
Үкіметтік емес  ұйымдар  құндылығы олардың халықтың  әлеуметтік  әлсіз 
топтарымен тікелей жұмыс істеуі болып табылады. Ӛздерінің құқық қорғаушы 
мониторингін ӛткізіп және мемлекеттік органдарда адам құқықтарын сақтауды 
қорғай отырып, үкіметтік емес ұйымдар адам құқықтарының бұзылуы фактілері 
туралы  ақпараттың  маңызды  қайнар  кӛзі  саналады,  олар  заңнамалық  және 
құқық  қолданушы  практиканы  жетілдіру  бойынша  құрылымдық  ұсыныстарды 
даярлайды,  қоғамда  адам  құқықтары  мен  оларды  қорғау  дағдылары  туралы 
білімнің таралуына әрекет етеді. 

83 
 
Адам  құқықтары  жӛніндегі  комиссия  үкіметтік  емес  ұйымдардың 
келешегін  ағартушылық,  білім  және  сарапшылық-талдау  жұмыстарында 
белсенді  түрде  қолданады.  Үкіметтік  емес  сектор  мәліметтері  Қазақстандағы 
адам  құқықтарының  ахуалы  туралы  Комиссияның  баяндамаларын  даярлауда 
маңызды рӛл атқарады, құқық қорғау тетіктерін объективті бағалауды әзірлеуге, 
заңнаманы  және  құқық  қолдану  практикасын  жетілдіру  бойынша  негізделген 
ұсыныстарды даярлауға мүмкіндік береді.  
Бұрын  аталып  ӛткендей,  адам  саудасының  алдын  алудың  негізгі  агенті 
үкіметтік емес ұйымдар секторы болып  табылады, олар адам саудасына нақты 
қарсы  әрекет  етеді  және  оның  құрбандарына  кӛмектеседі.  Қазақстандық 
үкіметтік  емес  ұйымдар  2000  жылдан  бастап  ұйымдастырған,  ғалымдар  мен 
мамандардың  қатысуымен,  адам  саудасына  қарсы  әрекет  бойынша  кӛптеген 
бастамалар  мен  іс-шаралар  (ақпараттық  науқандар,  конференциялар,  дӛңгелек 
үстелдер,  тренингтер,  семинарлар,  басылымдар  және  т.б.)  Үкіметтің  осы 
саладағы  қызметін  жандандыруға,  және  де  халықтың  үлкен  тобының  және 
тәуекел топтарының проблема туралы хабардар болуын арттыруға маңызды әрі 
шешуші әсер етті. 
Алайда  институттық  шектеулер,  соның  ішінде  жергілікті  атқарушы 
органдардың адам саудасына қарсы іс-қимыл саласында қызмет етуші үкіметтік 
емес ұйымдарды «қалдық қағидасымен» қаржыландыруы себебінен, тек кейбір 
үкіметтік  емес  ұйымдар  ғана  адам  саудасы  құрбандарына  жәрдемнің  нақты 
жобаларын жүзеге асыруда, сонымен қатар адам саудасы саласында ақпараттық 
науқан  ӛткізуге  бағытталған  жобалардың  донорлары  халықаралық  ұйымдар 
болып  табыладыатап  айтқанда  Халықаралық  кӛші-қон  ұйымы.  Осыған 
байланысты  Адам  саудасының  алдын-алу  және  жол  бермеу  туралы  хаттама 
ережесін  ескере  отырып,  үкіметтік  емес  сектор  және  Қазақстан 
Республикасының  министрліктері  мен  ведомстволары  ӛкілдері  арасындағы 
ӛткізілген  ұлттық  диалог  қорытындысы  бойынша  ақпараттық  науқандарды 
мемлекеттік қаржыландыру тетіктерін қайта қарастыру ұсынылды.  
Адам  құқықтары  жӛніндегі  комиссия  «Алматы  заң  корпорациясы» 
мемлекеттік  емес  мекемесіне,  «Қазақстандағы  дағдарыс  орталықтары  одағы» 
ЗТБ-не (Алматы), «Әлеуметтік қызметкерлер және волонтерлер қауымдастығы» 
ЗТБ-не  (Алматы),  «Родник»  ҚҚ-на  (Алматы),  «Қазақстандық  адам  құқықтары 
мен  заңдылықты  сақтау  жӛніндегі  халықаралық  бюро»  ҚБ-не  (Алматы), 
«Халықаралық  құқықтық  бастама»  ҚҚ-на  (Алматы),  «Жария»  ҚБ-не  (Астана), 
«Асрив» ЗТБ-не (Алматы), «Адам құқықтары үшін хартиясы» ҚҚ-на (Алматы), 
«Сана-сезім»  ҚБ-не  (Шымкент),  «Феминистік  лига»  ҚБ-не  (Кӛкшетау), 
«Әйелдерді  қолдау  орталығы»  ҚБ-не  (Петропавл),  «Қорғау-Астана»  ЖҚ-на 
(Астана),  «Феникс»  ҚБ-не  (Ӛскемен),  «Әйелдерді  қолдау  орталығы»  ҚБ-не 
(Ақтӛбе),  «Әйелдерді  қолдау  жӛніндегі  ӛңірлік  орталық»  ҚБ-не  (Орал), 
«Мейірім»  ҚБ-не  (Ақтау),  «Болашақ»  ҚБ-не  (Тараз),  «Мегаполис»  ҚБ-не 
(Атырау),  «КМПА»  ҚБ-не  (Қостанай),  «Әйелдер-шағын  кәсіпкерлер  қоғамы» 
ҚБ-не  (Қызылорда),  «Әйелдерді  қолдау  жӛніндегі  ӛңірлік  орталық»  ҚБ-не 

84 
 
(Талдықорған),  «Қайсар»  ҚҚ-на  (Теміртау)  және  басқа  үкіметтік  емес 
ұйымдарға  адам  саудасының  алдын-алуда,  қатыгездік  қарым-қатынас 
құрбандарының,  соның  ішінде  адам  саудасы  құрбандарының  құқықтарын 
қорғауда қосқан үлестері үшін алғысын білдіреді. 
 
3.9. Адам саудасына қарсы іс-қимылдағы халықаралық ҧйымдардың рӛлі 
 
Адам  саудасының  алдын-алуда  Қазақстан  Республикасы  аумағында 
қызмет  ететін  халықаралық  ұйымдар  маңызды  рӛлге  ие.  Бұрын  айтылғандай, 
халықаралық  ұйымдар  (БҰҰДБ,  Халықаралық  кӛші-қон  ұйымы,  Астанадағы 
ЕҚЫҰ  орталығы,  ЮНОДК,  ЮНИСЕФ,  ҚР-дағы  Еуропалық  Одақ  ӛкілдігі, 
ЮСАИД  және  т.б.)  адам  саудасының  алдын-алу  саласында  қызмет  ететін 
жергілікті үкіметтік емес ұйымдарға қаржылық, ақпараттық және ӛзге де қолдау 
түрлерін ұсынады. 
Адам құқықтары жӛніндегі комиссия адам саудасы фактілерін болдырмау 
мен  алдын-алуда  және  адам  саудасы  құрбандарының  құқықтарын  қорғауда 
Қазақстандағы  кӛші-қонды  ұйымдастыру  бойынша  Халықаралық  кӛші-қон 
ұйымының үлесін ерекше атап ӛтеді.  
Халықаралық  кӛші-қон  ұйымының  Қазақстан  Республикасында  адам 
саудасымен  күрес  бойынша  Бағдарламасы  2002  жылдың  тамыз  айында  іске 
қосылды. Халықаралық кӛші-қон ұйымы адам саудасының алдын-алу бойынша 
қызметінде келесі «үш П» классикалық парадигмаға негізделеді: Сатушыларды 
қудалау,  Адам  саудасының  алдын-алу  және  Құрбандарға  кӛмек  пен  қорғау 
кӛрсету. 
Халықаралық 
кӛші-қон 
ұйымы 
бағдарламаларының 
әр 
түрлі 
компоненттері  АҚШ  Халықаралық  даму  жӛніндегі  агенттігінің  (USAID), 
Норвегия Корольдігінің Сыртқы істер министрлігінің және Астана қаласындағы 
АҚШ 
Елшілігі 
жанындағы 
АҚШ 
Мемлекеттік 
департаментінің 
Есірткіменхалықаралық күрес және құқық қорғау қызмет жӛніндегібюросының 
қаржылық қолдауымен жүзеге асырылады.   
2014 жылдың желтоқсанындағы жағдай бойынша адам саудасының 1159 
құрбаны Қазақстанның Халықаралық кӛші-қон ұйымы мен жергілікті үкіметтік 
емес ұйымдардың бірлескен жұмысы шеңберінде оңалту және реинтеграциялық 
жәрдем алды.  
Халықаралық  кӛші-қон  ұйымының  мәліметтері  бойынша,  Қазақстан 
Орталық Азияның экономикалық тұрақтылығы тӛмен елдердің азаматтары үшін 
тартымды  барупункті  болып  қалуда.  Адам  саудасы  құрбандарының  абсолютті 
кӛпшілігін  Ӛзбекстаннан  әкеледі  немесе  сатады.  Қазақстан  азаматтары  үшін 
негізгі  баруелдері  болып  БАӘ,  Түркия  және  Ресей  болып  қалуда.  Соңғы 
жылдары  адам  саудасының  ел  ішіндегі  ахуал  саны  артуда,  бұл  жұмыссыздық 
пен  ауылды  аймақтардан  ірі  қалаларға  кӛші-қондық  ағымдардың  артуымен 
түсіндіріледі.   
 

85 
 
Халықаралық кӛші-қон ұйымының 2004 жылдың қаңтарынан 2014 жылдың 
маусымына дейін жәрдем алған адам саудасы құрбандары бойынша 
статистикасы  
1.1-кесте. Бару елі: 
  
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Итого 
Қазақстан 
40 
36 
91 
83 
61 
92 
120 
137 
146 
87 
152 
1045 
Ресей 

11 

23 
Түркия 
11 


23 
БАӘ 

11 

44 
Израиль 
Тайланд 
Германия 
Қытай 
Әзірбайжан 
Ӛзбекстан 
Индонезия 
Грекия 
Ливан 
Оңтүстік Корея 
АҚШ 
Барлығы 
66 
55 
107 
87 
64 
97 
134 
141 
153 
100 
74 
1159 
1.2-кесте. Шығу елі: 
  
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Итого 
Қытай 


15 
19 
Ресей 15 
Ӛзбекстан 
20 
16 
62 
65 
48 
41 
35 
45 
51 
31 
77 
491 
Қазақстан 
45 
32 
41 
18 
16 
44 
86 
76 
69 
64 
56 
547 
Қырғызстан 
22 


48 
Украина 
Тәжікістан 18 
Беларусь 
Молдова 
Түркменстан  
Моңғолия 
Нигерия 
Филиппин 
Барлығы 
66 
55 
107 
87 
64 
97 
134 
141 
153 
100 
74 
1159 
1.3-кесте. Адам саудасының түрі: 
  
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Итого  
Ішкі 
20 
13 
25 
14 
13 
47 
72 
72 
64 
51 
53 
445 
Халықаралық 
46 
42 
82 
73 
51 
50 
62 
69 
89 
49 
102 
714 
Барлығы 
66 
55 
107 
87 
64 
97 
134 
141 
153 
100 
74 
1159 
Жалпы Халықаралық кӛші-қон ұйымының миссиясы ӛз қызметін белсенді 
іске  асыруда  және  мемлекеттік  органдармен  және  үкіметтік  емес  ұйымдармен 
адам саудасының алдын-алу және адам саудасы құрбандарына кӛмек кӛрсетуде 
конструктивті қызмет етеді.  

86 
 
3.10. Адам саудасымен кҥрестегі мемлекеттік және қҧқық қорғау 

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал