Апта тынысы №51 (367) Бейсенбі 18 желтоқсан 2014 жылжүктеу 440.38 Kb.

бет1/4
Дата24.01.2017
өлшемі440.38 Kb.
  1   2   3   4

2

АПТА ТЫНЫСЫ№51 (367) Бейсенбі 18 желтоқсан 2014 жыл

Ө

ткен  аптада  Темірбек 

Жүргенов    атындағы  

ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ   

үйінде  Қазақстан  халқы  облыстық 

а с с а м б л е я с ы   х а т ш ы л ы ғ ы н ы ң 

б а с ш ы с ы   Л ə й л ə   Б е г а л ы қ ы з ы 

Т ө р е ш о в а   о б л ы с т ы қ 

коммуникациялар  орталығында 

брифинг  өткізді.

Н е г і з г і   м а қ с а т ы : 

Р е с п у бл и к а д а ғ ы   э т н о с а р а л ы қ  

қарым – қатынас саласын нығайту.

Б р и ф и н г т е   о б л ы с т ы қ  

а с с а м б л е я с ы     х а т ш ы л ы ғ ы 

т а р ап ы н а н   ат қ а р ы л ы п   ж ат қ а н 

жұмыстар мен 2015 жыл – Қазақстан 

х а л қ ы   А с с а м б л е я с ы   ж ы л ы н 

ұйымдастырып , өткізу жəне алдағы 

жоспарлар сөз етілді.

О б л ы с т ы қ   а с с а м б л е я 

хатшылығының  басшысы  Лəйлə 

Т ө р е ш о в а   Е л б а с ы ,   Ұ л т 

Көшбасшысы  Нұрсұлтан  Əбішұлы 

Назарбаевтың елімізде этносаралық 

татулық  пен  қоғамдық  келісімді 

с ақт аудағы  с арабда л    с аяс аты 

ту р а л ы   а й т а   ке л і п ,   о бл ы с т ы қ 

ассамблеяның  қызметіне      егжей  – 

тегжейлі тоқталды.

Б ү г і н г і   к ү н і   е л і м і з д е г і 

этносаралық  ,  конфессияаралық  

келісім  мен  түрақтылығы  іске 

асыруда  жетекші  рольді  Қазақстан  

халқы      Ассамблеясы  атқарып 

отырғаны  белгілі.  Ассамблея    - 

Елбасының  ұлт  саясатын    əзірлеу 

мен  оны  жүргізуге  ықпал  ететін, 

э т н о с а р а л ы қ     к е л і с і м   м е н 

жарасымдылықты    қамтамасыз  ету 

бағытын  ұстанған,  бүкіл  əлемде 

бірегей  институт  болып  танылған 

мемлекеттік  құрылым.  Мұндай 

құрылым  əлемде  жоқ.  Келесі  жылы 

құрылғанына  20  жыл  толатын  

Қазақст ан  халқы  Ассамблеясы 

мелекеттік  ұлттық  саясаты  жүзеге 

асырудың қуаттты құралы екендігін 

іс  жүзінде  дəлелдей  білді.  Биылғы 

ж ы л ы   Қ о р қ ы т   а т а     а т ы н д а ғ ы 

Қ ы з ы л о р д а   м е м л е к е т т і к 

университетінде    Қазақстан  халқы 

Ассамблеясы  кафедрасы  ашылды. 

Кафедра  университеттегі  барлық 

м а м а н д а р   б о й ы н ш а   б і л і м 

а л у ш ы л а р ғ а .   « Ə л е у м е т т а н у » , 

« Э т н о с а я с а т   н е г і з д е р і » , 

«Конфликтология»  т.б.  пəндерінен 

дəрістер берді. Келесі жылдың шілде 

айында  «  Достық  үйі  »  пайдалануға 

қосылады деп айта кетті.

Қорыта  айтқанда,  Қазақстан 

халқы облыстық ассамблея тарапынан 

барлық  маңызды  даталарға  түрлі 

шаралар  үйымдастырып  келеді. 

Ж ы л д ы ң   с о ң ы н а   д е й і н   б а рл ы қ  

ауд а н д а рд а   ұ й ы м д а с т ы р ы л ат ы н 

шаралардың желілік кестесі жасалды.

Келесі  жылы  да  жүйелік  кесте 

бойынша  қаражатты  қажет  етпейтін 

шаралар  ұйымдастырылатын  болады 

деп өз сөзін тəмамдады.Айдана ҚАЛДЫБЕКОВА

ДƏСТҮРЛІ БРИФИНГ

Ж

урналист  –  жүрек  жыршысы. 

Қ а з і р г і  

т а ң д а 

журналистеріміздің  алатын  

орны          ерекше.  Жуналистер  төрт  моторлы 

ұшаққа ұқсайды. Олар: əрі ақын, əрі тарихшы, 

əрі  суретші  ,  əрі  ғалым.  Осы  төрт  мотор 

же рд е г і   ж а зу ш ы н ы   к ө к ке   с а м ғ ат а д ы . 

Журналистердің мақсаты   ерінбей еңбек етіп

д а м у   ж о л ы н д а ғ ы   к е д е р г і л е р   м е н 

кемшіліктерге  мойымай,  өз  ойын  ашық,  əрі 

нақтылы түрде айта жəне қағаз бетіне шығара 

білу деп түсінеміз. 

Осы  орайда  ,  Т.Жүргенов  атындағы 

шығармашылық    үйінің  Коммунткациялар 

орталығында  облыс  журналистерінің кəсіби 

деңгейін  арттыру  мақсатында  Қызылорда  

облыстық  ішкі  саясат  басқармасы  мен 

«Самұрық        инновациялық  идеяларды 

дамыту    орталығы»    қоғамдық  қорының 

ұйымдастыруымен        семинар  –  тренинг 

өткізілді.

Мақсаты - жас жуналистердің біліктілігін 

арттыру  жəне  ақпарат  алу,  дайындау  жəне 

тарату əдіс-тəсілдерін жан - жақты үйрету.

Семинар басында,   Облыстық ішкі саясат 

басқармасы  басшысының  орынбасары  -  

Қайруллаев  Айдын  Бөкенбайұлы  сөз  алып:  

«Туған  жерге  тағзым»  атты  патриоттық  

жастар форумы əр елде жүрген жерлестеріміз 

келіп,  жас  журналист  мамандарымызға 

шеберлік    сабақтары  жүргізілуде.  Бүгінгі 

семинар  қонақтарын  таныстыра  келе,  Жас 

журналистер,  болашақ  маман  иелеріне  

сəттілік тілеймін, – деді.

С е м и н а р - т р е н и н г т е   « Т ү р к і т і л д е с 

журналистер  қоры»  қоғамдық    қорының 

П р е з и д е н т і ,   Қ а з а қ с т а н д а ғ ы   ə й е л  

журналистер  клубының  жетекшісі  –  Нəзия 

Ж о я м е р г е н қ ы з ы   « Қ а з а қ 

ж у р н а л и с т и к а с ы н ы ң   д а м у ы   ж ə н е 

кедергілер»  тақырыбында    интерактивті 

тақтаны  пайдалана  отырып,  слайд    түрінде  

шеберлік  дəрісті  жəне  Республикалық  «7» 

телеарнасының шеф - редакторы – Бауыржан 

Ш а м ш а т   « Қ а з і р г і   з а м а н ғ ы 

тележурналистика, ақпарат алу жəне өңдеу, 

тарату  жолдары»  атты  дəрісті,  сондай-ақ 

Республикалық   «1 Евразия» телеарнасының  

шеф-редакторы  Нұржан Сопбеков «Ақпарат жəне жарнама» тақырыбында өз   дəрістерін 

жетік түсіндіре білді.

Қорыта айтатын болсақ,   сала мамандары 

қазіргі  таңдағы  қазақ  журналистикасының  

өзекті  мəселелері  мен  қоғамдағы  төртінші 

билік өкілдерінің  алатын орны жөнінде толық  

ақпарат берді.

А. МҰРАТБАЙҚЫЗЫ

А д а м з ат   ү ш і н   қ а й   ке зд е   б о л м а с ы н 

материалдық жəне моральдық қажеттіліктертің  

пайдасы  аса  зор.  Əсіре се,  материалдық 

қажеттіліктің  сан  алуан  түрлері.  Оның  ішінде 

ауадан кейінгі екінші қажеттілігіміз – тамақтану 

базасы. Осыдан қалай тамақтанып жүрміз? Бізге 

ұсынылатын  азық-түліктердің  сапасы  сын 

көтере  ала  ма?-деген  сауал  ойымызға  сап  ете 

қалатыны  сөзсіз.  Дегенмен,  сыннан  сүрінбей 

өтіп,  өнімін  барша  өңірге  сапалы  етіп  өткізіп 

жатқан қаншама кəсіпорындардың да бар екенін 

айта кеткеніміз жөн. Бəлкім, нарықтық кезеңде 

өмір  сүріп  жатқандықтан  шығар.  Бəсеке  бар 

жерде,  міндетті  түрде  с апа  да  болады. 

Д егенменен,  с апа лы  өнімнің  с а лмағын, 

с андарын  арттыру  үшін  жүйелі  жұмыс, 

қажырлы еңбек қажет екенін айта кетейін. Осы 

орайда  өткен  аптада  қалалық  маслихаттың 

мəжіліс  за лында  «Қоғамдық  т амақт ану 

орындарында  тұтынушыға  сапалы  қызмет 

көрсету»  мəселелері  жөнінде  семинар  өтті. 

Семинарға    Қызылорда  облысы  бойынша 

т ұ т ы н у ш ы л а р д ы ң   қ ұ қ ы ғ ы н   қ о р ғ а у 

департ аменті  басшысының  орынбас ары 

Сүлейменов  Ерқасым,  Қызылорда  қалалық 

маслихат  хатшысы  Ибадулла  Құттықожаев 

қатысты. 

Қ ы з ы л о р д а   қ а л а с ы н д а   о р н а л а с қ а н 

қоғамдық  тамақтану  орындарының  қазіргі 

т а ң д а ғ ы   а ху а л ы ,   қ о ғ а м д ы қ   т а м а қ т а н у 

орындарында    тұтынушыға  сапалы  қызмет 

к ө р с е туд і   ж а қ с а рту   ш а р а л а р ы   ж ө н і н д е 

Қызылорда қалалық Тұтынушылар құқықтарын 

қорғау  басқармасының  басшысы  П.Өмірəлі 

баяндама жасады.

Қоғамдық  тамақтану  орындарындағы  өрт 

қ ау і п с і зд і г і н   с а қ т ау   ш а р а л а р ы   т у р а л ы 

Қызылорда  қалалық  төтенше  жағдайлар 

басқармасы  басшысының  міндетін  атқарушы 

Е.Ыбрай мəлімет берді. 

Қоғамдық тамақтану орындарында ХАССП 

жүйесін  енгізу  жөнінде  Қызылорда  облысы 

Т ұ т ы н у ш ы л а р   қ ұ қ ы қ т а р ы н   қ о р ғ а у 

департаментінің  бас  маманы  Г.Тасбергенқызы 

б а я н д а м а   ж а с а п ,   Х А С С П   ж ү й е с і н і ң 

артықшылығын,  отандық  өнімдердің  сапасын 

арттыруға қосар үлесі жөнінде айтып өтті. 

ХАССП жүйесіне енген жағдайда, біз, яғни 

тұтынушылар үшін қандай пайда келмек? Осы 

жөнінде естіп, білгенімізді мəлім етейік:

·   К ə с і п о р ы н   ү д е р і с і н   т е к с е р у 

жылдамдайды;

·  Шығын  азаяды  (жарамсыз  өнімдердің 

көлемі жəне өнімді қайтару қысқарылады);

· Өнімнің бірқалыптылығы артады;

· Санитарлы-гигиеналық бақылауға кететін 

шығындардың рационализациясы;

· Тұтынушылардың сенімін арттыру;

· Тапсырыс берушілердің сенімін арттыру;

·  Ұстанымдарды  нығайту  жəне  нарық 

үлесін ұлғайту;

·   І л е с п е л і   о ң   ө з г е р і с т е р :   м ы с а л ы , 

э н е р г о т и і м д і л і к т і   ж о ғ а р ы л а т у,   т ау а р 

айналымын оптимизациялау жəне т.б.

Мөлдір МЫРЗАТАЙ

«ХАССП» жүйесінің пайдасы қандай?

ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ – 

БАСТЫ МАҚСАТ

Қазақстан  Республикасының 

д е н с а у л ы қ   с а қ т а у   с а л а с ы н 

дамытудың  2011-2015  жылдарға 

арналған  «Саламатты  Қазақстан» 

мемлекеттік  бағдарламасын  жүзеге 

асыру  мақсатында  2014  жылдың  10 

қарашасы мен 10 желтоқсан аралығы 

Дүниежүзілік ЖИТС-ке қарсы күрес 

күні болып жарияланды.

Дүниежүзілік  ЖИТС-ке  қарсы 

күрес күні аясында 2014 жылдың 10 

желтоқсанында  ЖИТС-тің  алдын 

алу жəне оған қарсы күрес жөніндегі 

облыстық  орталықтың  мəжіліс 

залында  журналистер  арасында 

« А И Т В / Ж И Т С - т і ң   ө з е к т і 

мəселелері»  тақырыбында  пресс-

конференция өтті.

П р е с с - к о н ф е р е н ц и я н ы ң 

мақсаты  мен  міндеті:  бұқаралық 

а қ п а р а т   қ ұ р а л д а р ы   а р қ ы л ы 

АИТВ/ЖИТС-тің алдын алу, сақтану 

ш а р а л а р ы н   ж а с т а р   м е н 

жасөспірімдер жəне халық арасында 

кеңінен  насихаттау.  Салауатты  өмір 

с а л т ы н   ұ с т а н у,   А И Т В   ( В И Ч ) 

жұқтыруға  кедергі  келтіретін  мінез 

құлық стереотипін қалыптастыру.

2011-2015  жылдарға  арналған 

Дүниежүзілік СПИД-ке қарсы күрес 

кампаниясының  ұраны  «Бағыттағы 

м а қ с а т т а р - н ө л .   Ж а ң а   А И Т В 

инфекциясы-нөл.  Кемсіту-нөл. 

ЖИТС  салдарынан  өлімге  ұшырау-

нөл» болып бекітілді. Кампанияның 

мақсаты  -  үкіметті  жəне  үкімет 

б а с ы н д а ғ ы л а р д ы   А И Т В 

и н ф е к ц и я с ы н ы ң   а л д ы н   а л уд а 

пəрменді  іс-қимыл  əрекет  жасауға, 

А И Т В   и н ф е к ц и я с ы н 

жұқтырғандарды  дəрі-дəрмекпен 

қ а м т а м а с ы з   е т у г е   ү н д е й д і . 

Р е с п у б л и к а   б о й ы н ш а   А И Т В 

жұқтырып тіркелгендер саны - 21783 

адамды  құрап  отыр.  Қызылорда 

облысында  ВИЧ/СПИД  оқиғасы 

анықталған  сəттен  бері  74  адам 

тіркеуде.  Үстіміздегі  жылдың  10 

а й ы н д а   1 3   а д а м н а н   А И Т В 

инфекциясы  анықталды.  Оның  5-уі 

(38,4%) ер адам, 8-і (61,5%) əйелдер, 

3 - і   ( 3 7 , 5 % )   ж ү кт і   ə й е л .   Ж ұ ғ у 

жолдары  бойынша  11-і  (84,6%) 

ж ы н ы с т ы қ   қ а т ы н а с   а р қ ы л ы 

жұқтырған, 1-і 11 айлық бала болып 

отыр.

Бүгінде бұл індет медициналық мəселелер  ғана  емес,  дүнижүзілік 

э к о н о м и к а л ы қ - ə л е у м е т т і к 

проблемаға  айналып  отыр.  Қатерлі 

кеселге  қарсы  тұру  үшін  зиянды 

əрекеттерден  аулақ  болу,  салауатты 

өмір салтын қолдап, оның таралуын 

шектеуге бір кісідей жұмыла жұмыс 

жасауымыз қажет.Бибінұр ҚАРАЖАНОВА

ЖИТС ОРТАЛЫҒЫ ЕСКЕРТЕДІ

3

№51 (367) Бейсенбі 18 желтоқсан 2014 жыл

АПТА ТЫНЫСЫ

« Н ұ р л ы   ж о л »   –   ə р б і р 

қ а з а қ с т а н д ы қ т ы ң   т ұ р м ы с ы н 

жақсартуға,  экономиканың  өсуіне 

б а ғ ы т т а л ғ а н     т а р и х и   қ ұ ж а т. 

Қабылданғанына  небəрі  бір  ай  уақыт 

өткен Жолдауды талқылау жұмыстары 

жүйелі  түрде  іске  асырылуда.  Соның 

бір  айғағы  қалалық  мəслихаттың 

мəжіліс  залында  өткен  идеологиялық 

актив жиналысы. 

Жиналысқа  қала  əкімі  Нұрлыбек 

Нəлібаев,  кент  жəне  ауылдық  округ 

ə к і м д е р і ,   қ а л а л ы қ   м ə с л и х а т 

депутаттары,  қалалық  əкімдікке 

қарасты  мемлекеттік  қазыналық 

к ə с і п о р ы н   б а с ш ы л а р ы ,   м е к т е п 

директорлары,  ҮЕҰ  өкілдері  жастар 

жəне т.б. қатысты. 

Актив  жиналысында  Елбасының 

Қ а з а қ с т а н   х а л қ ы н а   а р н а ғ а н 

Жолдауынан туындайтын міндеттерді 

қалада  жүзеге  асыру  мақсатында 

қабылданатын  шаралар  туралы  қала 

əкімі Нұрлыбек Машбекұлы Нəлібаев 

хабарлама  жасады.  «Ел  Президенті 

халыққа  Жолдауында  экономиканы 

дамытуды, жаңа сыртқы тəуекелдерді 

есепке ала отырып, бізге іскерлік пен 

белсенділік,  жұмыспен  қамтуды 

ынталандыру  үшін  жаңа  бастамалар 

қ а ж е т   д е д і .   С о н д ы қ т а н   д а   б ұ л 

бағыттағы  жұмыстар  қарқын  ала 

т ү с у і т и і с .   О с ы   р е т т е   қ а л а д а 

и н д у с т р и я л д ы   а й м а қ   ж ұ м ы с ы н 

күшейте  отырып,  бірінші  кезекте 

инвестиция  салу  мүмкіндігі  жоғары 

инновацияға  негізделген  жобаларға 

б а с ы м д ы қ   бе ру   к ө зд е л уд е .   Б ұ л 

б а ғ ы т т а   а л д а ғ ы   у а қ ы т т а 

кəсіпкерлермен  арнайы  кеңейтілген 

кеңес  отырысы  өткізілетін  болады. 

Кезінде  ұлт  қаймақтарының  бас 

қосқан  қаласы,  «Алаштың  астанасы» 

б о л ғ а н   Қ ы з ы л о р д а н ы ң   б ү г і н д е  

жарқын  идеялардың  ортасы  болуына 

мүмкіндігі зор. Қазақстанның «Нұрлы 

Жол»  жаңа  экономикалық  саясатын 

қаламыздың  өркендеуіне  тікелей 

н а с и х а т т ау ы м ы з   к е р е к .   О л   ə р 

отбасынан, ұжымдық ортадан, жалпы 

қоғамнан  бастау  алады.  Осы  ретте 

қалада болашақта жүзеге асырылатын 

б а р л ы қ   ж а ң а     ж о б а л а р д ы   о с ы 

экономика лық  с аяс аттың  басты 

бағыты  етіп  алуымыз  керек»,  -  деді 

шаһар басшысы өз сөзінде. 

Осыдан кейін Жолдауда айтылған 

ел  бірлігі,  Мəңгілік  елге  бастайтын 

жол,  Ұлы  Жеңістің  70  жылдығы, 

Конституцияның  20  жылдығы  туралы 

қалалық  ардагерлер кеңесінің төрағасы 

А м а н г е л д і   Ə б д і б а е в   с ө з   а л д ы . 

«Елбасының «Нұрлы Жол – болашаққа 

бастар  жол»  атты  кезекті  Жолдауы 

əлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына 

енуіне арналған тарихи құжат. Жолдау 

ау қ ы м д ы   д а   ө з е к т і   м ə с е л е л е р д і 

қамтыды.  Əсіре с е,  Пре зиденттің 

Жолдауда  ынтымақ,  бірлік,  татулық 

жайлы  айтқан  сөзі  көпшілік  көңіліне 

қонады.  Кезекті  Жолдауда  Мемлекет 

басшысының  тек  экономика  мен 

бюджеттің дамуына ғана емес, барлық 

с а л ағ а  мəн   бер ген ін   бай қай мыз . 

Елбасы:  «Ел  үшін,  ұрпақ  үшін  бір 

жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын 

кез  келді»,  -  деді  өз  сөзінде.  Ауқымды 

жұмыстар  ел  əлеуетінің  жақсаруына, 

жұмыссыздар  санының  азаюына  мол 

ы қ п а л ы н   т и г і з ед і .   Қ а з і р г і   т а ң д а 

қалалық  ардагерлер  кеңесінде  Ұлы 

Жеңістің  70  жылдығын  қарсы  алуға 

бағытталған түрлі жұмыстар жүргізіліп 

жатыр.  Бүгінгі  күні  қала  бойынша  49 

соғыс ардагері тұрып жатыр. Оның 14-

нің  ғана  өз  аяғымен  жүріп-тұруға 

мүмкіндіктері бар. Ардагерлерге облыс, 

қала  əкімдігінің  тарапынан  көптеген 

көмектер  берілуде.  Мерекелерде 

үйлеріне  барып,  құттықтап,  көмек 

к ө р с е т і л і п   о т ы р а д ы .   О с ы   и г і 

н и е т і м і зд е н   т а й ма й ,   Е л б а с ы н ы ң 

биылғы  Жолдауын  жүзеге  асыруда 

б і р і г і п   ж ұ м ы с   ат қ а р а м ы з   д е г е н 

сенімдемін».

Елбасының  Жолдауында  шағын 

жəне  орта  бизнесті  дамытудың,  оны 

ж е т і л д і р у д і ң   ж о л д а р ы   м е н 

механизмдері  көрсетілді.  Осы  орайда 

қалалық  мəслихат  депутаты,  жеке 

кəсіпкер М. Есжанов: «Биылғы Жолдау, 

н е г і з і н е н ,   ə л е м д і к   қ а р ж ы -

экономикалық  дағдарыс  жағдайла-

рында  еліміздің  экономикасының 

тұрақтылығын  сақтау,  оны  одан  əрі 

дамыту, индустриялық, энергетикалық, 

к ө л і к т і к - л о г и с т и к а л ы қ 

инфрақұрылымдар  мен  шағын  жəне 

орта  бизнесті  дамыту  мəселелеріне 

бағытталды. 

Бүгінде  Ұлттық  қордан  шағын 

жəне  орта  бизнесті  қолдауға  жəне 

несиелеуге  бағытталған  100  миллиард 

теңге  толықтай  игерілген.  Бизнесті  10 

ж ы л ғ а   б а р - ж о ғ ы   6   п а й ы з б е н 

несиелеудің  шарты  жасалды.  Мұндай 

шарттар елдің тарихында бұрын-соңды 

б о л м а ғ а н .   « Н ұ р л ы   ж о л »   Ж а ң а 

экономикалық  саясат  –  əлемнің  ең 

дамыған  елдердің  қатарына  бару 

жолындағы ауқымды қадам», – деді. 

«Жолдау еліміздің болашақ тізгінін 

ұстар  жас  ұрпақты  сапалы  біліммен 

қамтамасыз ету мəселесін назардан тыс 

қалдырмады. Дамыған  елдер қатарына 

ену үшін білім беру саласын жаңа заман 

талабына сай одан əрі жетілдіру жайын 

көтерді.  Сондай-ақ,  жаңа  Жолдауда 

б а л а л а р   б а қ ш а л а р ы н   с а л у ғ а   2 0 

миллиард  теңге  бөлуді  тапсырды.  Бұл 

б о л а ш а қ т а   о с ы   с а л а ғ а   қ ат ы с т ы 

мəселелерді  толыққанды  шешуге  мол 

серпін  берері  сөзсіз»,  –  деген  «Бегім 

ана»  балабақшасының  меңгерушісі 

Запура  Ерназарова  мектепке  дейінгі 

білім  беру  саласына  бағытталған 

« Б а л а п а н »   б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң 

балабақшалардың  жетіспеушілігін 

б о л д ы р м а у,   м е к т е п к е   д е й і н г і 

мекемелерде  орындар  тапшылығын 

түбегейлі  қысқарту  үшін  қосымша 

қаржылық  қолдаулармен  жоғары  оқу 

орындарын  материалдық-техникалық 

базамен  қалыптастыру  да  мемлекет 

тарапынан  жасалған  өскелең  буынға 

деген зор қамқорлық екенін атап өтті. 

Р а с ы н д а ,   2 0 1 5   ж ы л д ы ң   1 

шілдесінен бастап білім беру саласында 

еңбекақының  29%-ға  көтерілетіндігі 

көңіл қуантады. Мектепке дейінгі білім 

о р д а л а р ы н ы ң   м а т е р и а л д ы қ -

т ех н и ка л ы қ   б а з а л а р ы н   од а н   ə р і 

жарақтандыру  –  мемлекетіміздің  білім 

б е р у   с а л а с ы н   ə л е м д і к   д е ң г е й г е 

с ə й к е с т е н д і р у   б а ғ ы т ы н д а ғ ы 

жұмыстарының  бір  көрінісі  екендігі 

даусыз. 

С о н д а й - а қ ,   Ж о л д а у д а   ж а с 

отбасыларды  тұрғын  үймен  қамту 

м ə с е л е с і н е   к ө п   м ə н   б е р і л г е н . 

« Қ о л ж е т і м д і   б а с п а н а   –   2 0 2 0 » 

бағдарламасының  шарапатын  көрген 

қала  тұрғыны  Н.Есжанова  жолдасы 

е к е у і   1 0   ж ы л ғ а   ж у ы қ   ж е к е 

баспанасының  болуын  арман  еткенін 

а й т а д ы .   А т а л м ы ш   б а ғ д а р л а м а 

арқасында биыл 6 шілде – Елорда күні 

мерекесі  қарсаңында  аймақ  басшысы, 

Сұлтан  Бейбарыс  көшесінің  бойынан, 

жас  отбасыларға  арнайы  салынған 

сəулеті  мен  сəні  келіскен  көпқабатты 

үйден 3 бөлмелі пəтер кілтін табыстап, 

мол  қуанышқа  кенелткенін  айтып,  өз 

кезегінде Елбасына, аймақ басшысына 

шексіз алғысын білдірді. 

Биылғы Жолдауда еліміздің ертеңі, 

ұлтымыздың  нағыз  жанашырлары  – 

жастарды  қолдауға  да  аса  көп  мəн 

б е р і л г е н д і г і   б а р ш а ғ а   а я н .   О л а й 

д е й т і н і м і з ,   Ж О О - д а   о қ и т ы н 

студенттерге  де,  қызмет  жолын  енді 

бастаған  жас  мамандарға  да  мемлекет 

тарапынан  жан-жақты  қолдау  көп.  Тек 

сол  қолдауды  сезініп,  түсініп,  еңбек 

ететін  жастардың  жігерінің,  ұлттық 

рухының  асқақ  болуын  тілейміз. 

Осындай халыққа қызмет жасап жүрген 

жастардың  бірі  –  «Болашақ  жастары» 

ЖҚБ  төрағасы  Бауыржан  Мəстеков. 

«Кез келген ел өзінің келешегін өскелең 

ұ р п а ғ ы м е н   б а й л а н ы с т ы р а д ы .   Ə р 

ұрпақтың  пешенесіне  жазылған  заман 

ағымы,  кезең  тынысы  болады.  ХХІ 

ғасыр – бүгінгі ұрпаққа, яғни, біздерге 

бұйырған  бақыт  деп  ойлаймын.  Ата-

б а б а л а р ы м ы з ғ а   а р м а н   б о л ғ а н 

тəуелсіздік біздің бағымызға бұйырды. 

Біздің  ел  дамудың  жаңа  кезеңіне  енді. 

Е л б а с ы м ы з д ы ң   ж о б а с ы н ,   о н ы ң 

ойларын жүзеге асыру бізге, жастарға, 

жүктелді. 

Жол д ау   ж а р и я л а н ғ а н   к ү н н е н 

бастап  үкіметтік  емес  ұйым  өкілдері 

м е н   ж а с т а р   к ө ш б а с ш ы л а р ы н а н 

ақпараттық топ құрылып, қаламыздағы 

жоғарғы  жəне  орт а  арнаулы  оқу 

орындары мен қалаға қарасты ауылдық 

округтар  мен  кенттерде  кездесулер 

өткізілді.  Кездесуге  қатысушылар 

Жол д ау ғ а   қ ол д ау   б ол ат ы н д ы ғ ы н 

қуанышпен жеткізді. 

Студент  жастардың  шəкіртақысын 

келер  жылдан  бастап  25  пайызға 

ұлғайту  жоспарланып  отыр.  Сонымен 

қ а т а р ,   т ұ р ғ ы н   ү й л е р   д е   ж а с 

отбасыларына  көптеп  беріліп  жатыр. 

Бұл  –  қуантарлық  жəйт.  Егеменді 

е л і м і з д і ң   ш ы қ қ а н   ш ы ң ы   м е н 

бағындырған  биіктерінің  ең  басты 

себебі – бірлік пен берекесінде. Ендеше 

бірлігі  жарасқан  Қазақстанның  алар 

асуы  мол  болсын»,  –  деп  игі  лебізін 

білдірді Бауыржан Мəстеков. 

Сонымен,  идеологиялық  актив 

жиналысын  қорытындылаған  шаһар 

б а с ш ы с ы   Н ұ рл ы бе к   М а ш бе к ұ л ы 

биылғы  Жолдау  алда  атқарылуы  тиіс 

жұмыстарды  нақтылап  бергендігіне 

тоқталды. Мақсат-міндеттерді орындау 

үшін  жұдырықтай  жұмылып,  елдің 

и г і л і г і ,   ы н т ы м а ғ ы   м е н   б і р л і г і н 

а рт т ы руд а   а я н б а й   е ң бе к   е ту і м і з 

керектігін жеткізді. 

Сандуғаш РАМБЕРДІ

«НҰРЛЫ ЖОЛ» ҚАЛАЛЫҚ АКТИВТЕ ТАЛҚЫЛАНДЫ


Е

ліміздің  егемендік  алуы, 

халқымыздың  тарихында 

жаңа  дəуірдің  бетін  ашты, 

бүкіл  қоғамдық  өмірімізге  жаңа  леп, 

серпін ала келді. Ол – баршамыз бейбіт 

өмірде,  еркіндікті  аңсаған  ақ  ниет,  ақ 

т і л е у м е н   ө з і м і з   т і к к е н   о р т а қ 

шаңырағымыздың тəуелсіздігі. Расымен 

де,  тар  жол,  тайғақ  кешуден  сүрінбей 

өтіп қол жеткізген тəуелсіздігімізге – 23 

жыл.  Осынау  тарихи  маңызы  зор  ұлы 

күнді  ұрпақ жадында қалдыру алдыңғы 

буынның  абыройлы  міндеті.  Осыған 

о р а й   қ а л а л ы қ   б і л і м   б ө л і м і н і ң 

ұйымдастыруымен 4 сынып оқушылары 

арасында  «Тəуелсіздік  –  бар  бақыттың 

бастауы»  атты  қалалық  мəнерлеп  оқу 

сайысы өткізілді.   1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал