Ақпараттық технологиялар факультеті Ақпараттық жүйелер кафедрасыжүктеу 130.13 Kb.

Дата17.05.2017
өлшемі130.13 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Коммерциалық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс универитеті» 

Ақпараттық технологиялар факультеті 

Ақпараттық жүйелер кафедрасы 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                  БЕКІТЕМІН 

 

                                                                Декан  ФИТ________Табултаев С.С.                                                      «_____»___________2013ж. 

 

  

 

  

                                       КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) «Білім порталының  бағдарламамен  қамсыздандыруы» пәні бойынша 

5В060200 – «Информатика» мамандығына арналған студенттеріне арналған 

 

  

 

 Курс – 3 

Семестр – 5 

Барлығы 3 кредит 

Жалпы сағат саны – 135сағ. 

Дәрістер – 30 сағ. 

Зертханалық сабақ – 30 сағ. 

СӨЖ –75 сағ.,оның ішінде 

СОӨЖ –30 сағ 

5-курстық жұмыс- 

Емтихан  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                   Алматы 2013 ж. 

 

 Курс  бағдарламасын  (Силлабус)  «Ақпараттық  жүйелері»  кафедрасының  аға 

оқытушысы  Сайдахмет  М.А. 5В060200-Ақпараттану мамандығы бойынша КЕ «Алматы энергетика және байланыс университеті  жұмыс оқу жоспары»негізінде жасады. 

Курс бағдарламасы (Силлабус) «Ақпараттық жүйелер» кафердасының 2013 жылғы 03 

маусым  отырысында қарастырылды және қабылданды, № 11 хаттамасы. 

 

 Кафедра меңгерушісі________________ Имангалиев Ш.И. 

 

 Курс  бағдарламасы  (Силлабус)  «Ақпараттық  технологиялар»    факультетінің  оқу-

әдістемелік  комиссиясының  отырысында  қарастырылды  және  қабылданды  (28.06.2013  ж. 

№5-шы хаттамадан) 

 

Пәнің аты: Білім порталының бағдарламамен қамсыздандыру пәні 

оқытушы:  Сайдахмет  Мурад  Аблатыевич  АУЭС,  аға  оқытушы,  факультет 

«Ақпараттық  технология»,  кафедра  «Ақпаратық    жүйелер»,  каб.  Б-331.тел.2925095,  alesis-

2013@mail.ru. 

 

 Пән жөніндегі мәліметтер 

Пәннің аталуы: Білім порталының бағдарламамен қамсыздандыруы 

 

 

Оқу жоспарының шығарылуы 

Кесте 1 

К

урс 

С

емес

тр

 кре

ди

т Аптадағы академиялық сағат саны 

Дә

рістер 

Зе

ртхан

алық 


са

ба

қ * СӨЖ    * 

СОӨЖ 


Барлы

ғы             

Бақылау түрі 

 

   3  

 

     5    3 

  2 


  2 

    5 


    2 

Емтихан  

 

                             Аудиториялық сабақты жүргізу орны мен уақыты.  

                           Сабақ кестесімен сәйке келеді  

 

 

           1. Пәннің мақсаттары мен міндеттері  

1.1

 

Пәнді оқытудың мақсаты 

«Білім  порталының  бағдарламамен  қамсыздануы»  пәнін  оқытудың  мақсаты  қазіргі 

заманғы  технологияны  пайдаланып  Интернетті  функционалдау  және  үрдістерін 

ұйымдастыру, Интернет ортасында  қосымшаларды оқыту әдістерін жобалауды игеру болып 

табылады.  

 

  1.2 Пәнді оқытудың міндеттері  

«Білім порталының бағдарламамен қамсыздануы» пәнін оқыу барысында студенттер: -

 

ақпаратты өңдеу 

технологияларын 

және 

Интернетті функциональдауды, 

ұйымдастыру үрдістерін білулері тиіс; 

-

 

қазіргі заманғы Интернет технологиясы негізінде программалық қосымшаларды құра  алулары тиіс; 

-

 қазіргі  заманғы  перспектива  мен  интернет  –программалаудың  даму  тенденциясын 

елестете білулері тиіс. 

 

  1.3 Пререквизиттер  

«Білім 


порталының 

 

бағдарламамен қамсыздануы» 

пәні 


студенттердің  

“Ақпараттану”,  «Интернет-программалау»,  “Программалау  технологиясы”,  “Объектілі-

бағытталған бағдарламалау” пәндерінен  алған білімдеріне негізделеді.  

  1.4 Постреквизиттер  

Осы пәнді үйренуге қолданылатын пәндер тізімі (мамандықтың оқу жұмыс жоспары 

бойынша). 

Берілген  пәнді  меңгеру  кезінде  “Компьютерлік  тораптар”,“Ақпараттық  жүйелердің 

программалық жабдықтары”  пәндері бойынша алынған білімге негізделеді. 

 

2.  Сабақ  өткізу  графигі.  Негізгі  оқыту  уақыты  аралығы  (15  апта  21.01.2013  – 

29.04.2013  аралығында)  студенттiң  жауапкершiлiгiне  негiзделген  үйренудiң  үрдісінде 

кредиттік  технологияга  сүйене  отырылып  жүргізіледі.  Осы  аралықтағы  сабақ  жоспары 

мынандай:  Аптасыныа  1  дәрісі  –  2  сағ.  (әрбір  дәріс  100  минут),  әр  аптада  1  зертханалық 

жұмыс – 2 сағ. (әрбір дәріс 100 минут), әрбір аптада студенттердің өзіндік жұмысы – 5 сағ. 

есеп графикалық жұмысты қосқанда, дәрістерге, тәжірибелік және зертханалық жұмыстарға 

дайындық  сонымен  қатар  әр  аптада    СОӨЖ  (консултация  мен  есеп  графикалық  жұмысты 

тапсыру). 

 

  

Апта  


1  2 

10 11 

113  14 

15 


Тексерісті

ң  апталық 

саны 

1  1 
1  1 Тексеру 

түрлері 


З

з1  з2  з2  

з3  з3 


з4 

КЖРК1 

4 

  з5 

з5  з6  з6  З 

КЖРК2 

КЖ 

Тексеру түрлері: з – зертханалық жұмыс, Б – бақылау, ӨЗ –өзіндік  жұмыс, РБ–  бақылау 

, КЖ – курстық жұмыс, КЖ –курстық жұмыс  ,К л– коллоквиум, Р – рефераты, Эс – эссе, 

ЕЖСЖ – есептің  жазу-сызу жұмыс , Кс – кезеңдік стадия және т.б.  

 

         3.1Дәрістер  (30 сағат). 

 

Дәріс/ 


аптасы. 

күні                          Тақырыбы 

Бастау номері 

 

1/I  

Технологияның 

интернеті 

 

сияқты портал  

негіздерінің    білімінің  информатизациялары    және 

кіріспе,тәртіпке, негізгі ұғымы 

Конспект, 

Ә.1,2,3,4 

2/II 


 

Порталдың  топтастыруының    мінездемесі    және 

ұғымы. 

Конспект, Ә.1,2 3/III 

 

Портал ұғымы  мінездемесі,ақпараттық  компоненті Конспект, 

 

Ә.1,3,4,5 4/IV 

 

Білім порталдың дамуының  мақсаттар арқылы  шарт  аралық  ұстанымдары 

Конспект,  Ә.1,2 

3,4, 

5/V 


 

 Үдеріс    бейнесі    мен  аралық  шарт  әрекетестігінің  

бейнелері. 

Конспект, 

Ә.1,3,4,5,6 

6/VI 


 

Порталдың      ұйымдық  құрылымы    арада    білім 

дистанциялық  әрекеттестіктің  құрылу    порталы 

Конспект, 

Ә.3,4,5,6 

7/VII 


                                         

 

 Ақпараттық  оқу  ұйымының  порталы Конспект, 

Ә.3,4,5,6 

8/VIII 

 

  Басқарма 

жүйелері. 

Білім 

порталының    бағдарламалық    қамсыздандыруы  көрініс  және 

топтастыру жүйесі 

Конспект, 

Ә.3,4,5,6 

9/IX 

 

Порталдың  жасалу әдістемесі  Конспект, 

Ә.3,4,5,6 

10/X 

 

Модульдік тәлім-тәрбие Конспект, 

Ә.3,4,5,6 

11/XI 

 

Модульдік  тәлім-тәрбиенің    және  үдеріс  бейнесінің  әрекеттестігі 

Конспект, 

Ә.3,4,5,6 

12/XII 


 

Компонент    ұйымы    мен  көмек  бейнесін    ұстану  

порталы 

Конспект, 

Ә.3,4,5,6 

13/XIII 


 

Білім тексерісінің ұйымы мен көмек   ұстану порталы  Конспект, 

Ә.3,4,5,6 

14/XIV 


 

Аралық бейне компонентінің оқу порталы 

Конспект, 

Ә.3,4,5,6 

15/XV 

 

 Тіркелу бейне порталы Конспект, 

Ә.3,4,5,6 3.2 Зертханалық сабақтар (30сағ) 

 

Зерт.жұм./ апта  

Уақыт      Тақырып 

Бөлімдер 

мен 


нөмірлер 

1/I-II 


 

1. 


Зертханалық 

жұмыс 


№1 

сервермен 

өзарабайланыс. 

Конспект, 

Ә. 3,4,5,6 

2/ III-IV 

 

2. 


Зертханалық  жұмыс  №2.  Қолданушы 

идентификациясы. 

Конспект, 

Ә. 3,4,5,6 

3/V-VI 

 

3.  Зертханалық  жұмыс  №3.MOODLE  Жүйенің инсталляциясы. 

 

Конспект, Ә. 3,4,5,6 

4/ VII- VIII 

 

 

 4.  Зертханалық  жұмыс  №4.  MOODLE  Үдеріс 

бейнесінің ұйымы. 

Конспект, 

Ә. 3,4,5,6 

5/ IX-X 

 

5.  Зертханалық  жұмыс  №5.  MOODLE  оқу ұйымының компоненті 

Конспект, 

Ә. 3,4,5,6 

6/ XI-XII 

 

6.  Зертханалық  жұмыс  №6.  MOODLE  білім тексерісінің ұйымы 

Конспект, 

Ә. 3,4,5,6 

7/ XII-XIV 

 

7.  Зертханалық  жұмыс  №7.  MOODLE  білім ұстанымының  тексеру ұйымы 

 

Конспект, Ә. 3,4,5,6 

8/ XIV-XV 

 

8.  Зертханалық  жұмыс  №8.  Тіркелу  бейнесінің порталы MOODLE. 

Конспект, 

Ә. 3,4,5,6 

 

       3.3 Кестемен студенттердің өзіндік жұмысы (75 сағ):  

№ 

п/п Сабақ түрі 

СӨЖ тақырыбы 

Тапсыр- 

мерзімдері 

СӨЖ,РГР,  КР 

т.б. 


Нөмір және   

тарау 


Дәрістер 

Алғашқы 

дәрістің 

берілген 

материал арқылы жұмыс жасауы 

Әр апта сайын  Конспект, 

оқулық 


Зертханалық 

жұмыс 

Зертханалық кәсіптің 

таныстырылымы    дайындығының 

жасалуы 

Әр апта сайын  Әдістемелі

к нұсқау 

Курстық жұмыс  Қағидалық әдістердің 

кустық,жұмыстың орындалуы 

14 аптаға дейін  Әдістемелі

к нұсқау  

 

    

  3.4 Оқытушының жетекшелігімен орындалатын студенттердің өздік          жұмыстары 

бойынша өткізілетін сабақтың жоспары (СОӨЖ) (30 сағ) 

 

Оқытушының  жетекшелігімен  орындалатын  студенттердің  өздік  жұмыстарыды 

жасауда студенттер мыналарды үйренуі тиіс: 

          КЖ 

апта 

Тапсыру 

уақыты 

(аптасайын) 

   Тақырыбы курстық жұмысы 

Әдістемелік 

нұсқау 

1/IV 

    14 

Оқу  компонентінің  зерттемесі    білім    порталының  

барлық негіздеріне байланысты 

Білім  порталының оқу комноненті  зерттемесі негізгі 

және элективті пәндер арқылы 

Зерттеме бақылау  компонентін  ортақ  білім  

жүйесіне негізделеді 

 

Дәріс, 1,3,4, 5,6,9 

Жұмыстың құралы: 

1.Кіріспе 

2.Әдеби үлгі 

3.Техникалық тапсырма 

4.Қорытынды 

5.Әдебиет 

3.5

 

 Бақылаудың тексерілуі 

Номері БЖ 

Мерзімі 

(апта) 


                Тақырыбы 

 Бастау 


номері Тест  тақырыптары:    Технологияның    интернеті 

сияқты 


портал 

негіздерінің 

 

білімінің информациялары  және  кіріспе  тәртәпке  негізгі 

ұғымы.  Портал    ұғымы  мінездемесі,ақпараттық 

компоненті. 

Білім 


порталдың 

дамуының 

мақсаттар  арқылы  шарт  аралық    ұстанымдары. 

Үдеріс  бейнесі  мен аралық шарт әрекеттестігінің 

бейнесі. Порталдық ұйымдық  құрылымдық арада 

білім  дистанциялық    әрекеттесіктің    құрылу 

Конспект, 

Л.1,3,4,5,6  

порталы. Ақпараттық оқу ұйымының порталы. 13 


Тест  тақырыптары:  Басқарма  жүйелері.  Білім 

порталының    бағдарламалық  қамсыздандыру  

көрінісі  және  топтастыру  жүйесі.  Порталдық 

жасалу  әдістемесі.  Модульдік  тәлім-тәрбиенің 

және  үдеріс  бейнесінің  ұстану  порталы.  Білім 

тексерісінің  ұйымы  мен  көмек  ұстану  порталы. 

Аралық  бейне  компонентінің    оқу  порталы. 

Тіркелу бейне порталы. 

Конспект 

Л.1,2, 


3,4,8,9,  

 

                        3.6 Емтихан сұрақтары 

1.

 Технологияның 

игерушілігінің 

негізгі 

аралық 


білімімен 

артықшылықтарын есептеңіз? 

2.

 

Ақпараттық революция дегеніміз не?қандай түрлерін білесіз? 3.

 

Қоғамда қандай ақпараттар бар? 4.

 

Қандай үдерістер білімнің информатизациясына қарайды? 5.

 

Информатизациялық көріністердің қандай түрлерін білесіз? 6.

 

Информатизацияның қоғамдық және оның  білім ықпалдылығын сияқты шеңберінің үдерісіне қалай өзгереді? 

7.

 WEB- бет деген не? Ол қандай компонент арқылы бүктетіледі? 

8.

 Ақпараттық тізімдемесінің игерушілігінің артықшылықтары ортақ білім 

алу жүйесінде қандай қызмет атқарады? 

9.

 

Мектеп  әкімшілігінің  интернеті  арқылы  білім  берушілердің  ата-аналарға ақпарат бере алады? 

10.


 

Қандай интернет порталдарды білесіз? 

11.

 

Білім порталының интернет арқылы жүйе құрылымдарын суретте? 12.

 

Нақты білім порталының ақпаратты ізденісінің қандай ақылы жүйелері қандай? 

13.


 

Интернеттік  порталдың  артықшылығы    және  білім  жүйесінің 

айырмашылығы. 

14.


 

Білім порталының жасалған шартпен әрекеттесуі. 

15.

 

Электрондық  тәлім тәрбиенің ақылы талғамның негізгі өлшемдері? 16.

 

 Дистанциялық әрекеттестіктің құрылымы? 17.

 

MOOBLE интерфейсінің 

ортақ 


сипаттамалары 

курстар,модульдар,блогтар 

18.

 

MOOBLE  интерфейсінің  ортақ  сипаттамасы  навигациялық  панельдің игерушілігі жұмыс негізінің күнтізбемен жұмыс атқарылуы? 

19.


 

MOOBLE коммуникативті мүмкіндіктер жұмыс формуласының HTML- 

редакторлық жүйесі. 

20.


 

MOOBLE жүйесіндегі редакциялау жүйесінің режимі. 

21.

 

MOOBLE  курстары  мен  модуль  блогтарының  интерфейстік  жалпы негізі және түсінігі  

22.


 

MOOBLE  интерфейсінің  негізі  және  жалпы  түсінігі  бір  модульдің 

бейнесі және навигациялық панельді  қолдану,күнтізбемен жұмыс  

23.


 

Жүйенің  коммуникативтік  мүмкіндіктері    MOOBLE  қолданушының 

профилімен жұмыс; жеке хабарламалармен жұмыс; форуммен жұмыс және чатпен 

жұмыс. 


24.

 

 MOOBLE жүйесінің 

коммуникативтік 

мүмкіндіктері; 

HTML 


редакторында формулалар қолдану. 

25.


 

MOOBLE жүйесіндегі редактрлеу курсының тәртібі 

26.

 

MOOBLE жүйесіндегі орны            4. Әдебиет           Негізгі:  

1.

 Григорьев 

С.Г., 


Гриншкун 

В.В. 


Информатизация 

образования. 

Фундаментальные основы. // Учебник для студентов педагогических вузов и слушателей 

системы повышения квалификации педагогов. / Томск: Изд-во «ТМЛ-Пресс», – 2008 

2.

 

Пралиев С.Ж., Бидайбеков Е.Ы., Гриншкун В.В. Теоретико-методологические основы (концепция) формирования информационной образовательной среды КазНПУ им. 

Абая. // Монография. / Алматы: КазНПУ – 2010 

3.

 

Конева  С.Н.  Введение  в  информатизацию  образования.  Учебно-методическое пособие.- Алматы: КазНПУ им.Абая, 2011.- 104 с 

4.

 Конева  С.Н.  Информатизация  образования.  Тестовые  задания.  Методическое 

пособие. – Алматы: КазНПУ им.Абая, 2011.- 108 с       Қосымша: 

5.

 Бидайбеков  Е.Ы.,  Григорьев  С.Г.,  Гриншкун  В.В.  Создание  и  использование 

образовательных электронных изданий и ресурсов. Алматы: Бiлiм, 2006.-134с 

6.

 

Бидайбеков  Е.Ы.,  Конева  С.Н.,  Абдулкаримова  Г.А.  Internet/Intranet  технологии в образовании. // Учебное пособие. Алматы: КазНПУ, 2006 .- 146с 

7.

 Трайнев  В.  А.,  Трайнев  И.  В.  Информационные  коммуникационные 

педагогические  технологии  (обобщения  и  рекомендации):  Учебное  пособие.  -  3-е  изд.  - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. — 280 с 

8.

 Захарова Н.Г. Информационные технологии в образовании.-М.,2003 

9.

 Сухомлин  В.А.  ИТ-образование,  концепция,  образовательные  стандарты, 

процесс стандартизации.-М.,2005 

 

5.   Студенттердің жетістіктерін бағалау бойынша ақпараттар 

     5.1   Студент білімін қорытындылап бағалау  

Студенттердің  білім  деңгейі  АЭЖБУ-де  қабылданған  жалпы  ереже  бойынша 

бағаланады. (см. кесте 1).    

 

     Қорытынды бағалардың жалпы жүйесі                                  1-кесте 

Әріптік эквивалент    GPI  

Баллы 

       %-тік үлесі   Дәстүрлі бағалау жүйесі         А 

  4,0 


   9 

        95-100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 

   8 


         90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


   7 

         85-89 

Жақсы 

        В 

  3,0 


   6 

         80-84 

Жақсы 

        В- 

  2,67 


   5 

         75-79 

Жақсы 

        С+ 

  2,33 


   4 

         70-74 

Қанағаттанарлық 

        С 

  2,0 


   3 

         65-69 

Қанағаттанарлық 

        С- 

  1,67 


   2 

         60-64 

Қанағаттанарлық 

        Д+ 

  1,33 


   1 

         55-59 

Қанағаттанарлық 

         Д- 

  1,0 


   0 

           50-54 

Қанағаттанарлық 

         F 

  0 


   0 

           0-49 

Қанағаттанарлық емес 

 

     Оценка  рейтинга  допуска  (РД)  накапливается  Вами  в  течение  семестра.  Каждый  вид 

учебной  работы  оценивается  по  100-балльной  шкале  и  включается  в  рейтинг  допуска  с 

учетом весового коэффициента в соответствие с таблицей 2. 

 

       Таблица 2. Рұқсаттың рейтингі. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы   3 -кесте 

Итоговая оценка выводится, как 

И = 0,6РД+0,4Э, 


 

где Э – оценка на экзамене.  

      Баллдардың қойылу саясаты:  

1.Әр-бір жұмыстың тапсырылуы мен орындалуы (Зж). 

Орындалған зертханалық жұмыстың бағалануы (ЗжБ) -100%  (9 балл) 

Зертханалық жұмысты тапсыру (ЗжТ) – Қорғау бағасы = максимально 100% (9 балл) 

Зертханалық жұмысты тапсыру (ЗжК) –  1% күнделікті уақытында 2.Есеп графикалық жұмыс жұмысы (ЕГЖ): 

Есеп графикалық жұмыс жұмысының бағалануы  (ЕГЖБ):-100%  (9      балл) 

Есеп  графикалық  жұмыс  жұмысының  бағалануы    (ЕГЖБ):-  жұмысты  қорғау= 

максималды 100% (9 балл) 

 

3.Дәріс сабақтарына қатысу: 

Дәріс сабақтарына қатысуды бағалау  (ДәрБ) – 100% 

Дәріс сабақтарына қатыспаған жағдайда  (ДәрҚ)– 100/барлығы * % 

1дәріске кешігу (ДәрК) – 100/барлығы * % 

 

Осы  үлгіде:  Дәр=ДәрБ-ДәрҚ*сабаққа  қатыспаған  белгі  саны    (ж)-ДәрК* сабаққа кешіккен белгі саны. 

Студенттердің өзіндік жұмысы  бағалануы 

Студенттердің өзіндік жұмысы  бағалануы (СӨЖ) -100%  (9 балл) 

Студенттердің өзіндік жұмысы  бағалануы  

 

   5.2 Рұқсаттың рейтингі. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы      3 –кесте 

 

                      Параметрі 

%-тік үлесі 

Зертханалық жұмысты орындау 

48 

Курстық  жұмыс 35 

Студенттердің өзіндік жұмысы  

Дәрістік сабақтарға қатысу 10 

Қорытынды:      ∑  рұқсат 

100 

 

Студенттердің өзіндік жұмысы  бағалануы  

Студенттердің өзіндік жұмысы  багалануы (СӨЖ) -100%  (9 балл) Аралық бақылау (аттестация) (АБ): 

Аралық бақылауға тест бойынша –30 сурақ берілген: 16 сураққа жауап берген студент 

аттестациядан  өткен  болып  есептелінеді.  Мундай  жағдайда  аралық  бакылаудың  бағалануы 

томендегі кестеде көрсетілген: 

 

        5.3 Емтиханға жіберу рейтингі.Бақылау түрі бойынша баллдарды    бөлу 

        4-кесте                     

Дұрыс 


жауаптар 

сан 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар 

сан 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар  

сан 


Балл, % 

16 


50 

21 


67 

26 


83 

17 


53 

22 


70 

27 


87 

18 


57 

23 


73 

28 


90 

19 


60 

24 


77 

29 


95 

20 


63 

25 


80 

30 


100 

 

Аттестациядан    өтпей  қалған  жағдайда  (дұрыс  жауабы  16  аз  болса)  студент  аралық бақылауды  екінші  рет    кайта  тапсырады.  Мұндай  жағдайда  аралық  бақылаудын  бағалануы 

төмендегі кестеде көрсетілген:   

Дурыс жауаптар саны 

Балл, % 


Дурыс жауаптар саны 

Балл, % 


1-5 

10 


21-22 

60 


6-9 

20 


23-24 

65 


10-15 

30 


25-26 

70 


16-18 

40 


27-28 

75 


19-20 

50 


29-30 

80 


 

 

Семестрдегі қорытынды баға:                                                                                     

∑ емт.жіберу CPO

Ра

Лек

РГР

Лр

2

,0

1

,0

1

,0

3

3,

0

93

,

03

1

91

                                                                                                     

 

 

6.Курстың саясаты мен процедурасы 

 

Студенттер  сабаққа  міндетті  түрде  қатысуы  қажет.  Егер  студент  сабаққа  келмесе, 

онда  ол  жіберген  сабағын  оқудан  тыс  тапсырады.  Алдыңғы  зертханалық  жұмысты 

тапсырғаннан  кейін  ғана  студент  келесі  зертханалық  жұмысты  орындауға  жіберіледі. 

Қорытынды бақылауды тапсыру үшін студент барлық бақылау түрлерін тапсыруы қажет.  

Келесі шарт орындалғанда ғана емтиханға жіберу рейтингі есептеледі: 

 -пәннің бағдарламасы толығымен орындалғанда; 

-

 жұмыстардың барлық түрлері бойынша толық есептемелер берілгенде; 

-

 емтиханға өту үшін тест сұрақтарына ең кемі 60% дұрыс жауап бергенде. 

Егер осы шарттардың біреуі  орындалмаған болса студентке  «қанағаттанарлық  емес» 

деген  баға  қойылады.  Емтиханға  екінші  рет  өту  рұқсаты  пән  келесі  академиялық  кезеңде 

төлем  негізінде  қайта  оқылғаннан  кейін  және  шарттардың  бәрі  орындалғаннан  кейін 

беріледі. 

         

       

7.Оқытушының талаптары   

Студенттердің өзіндік жұмыстарының бағалары негізгі бағаны шығарғанда ескеріледі. 

Барлық  тапсырмалардың  электрондық  нұсқалары  кесте  бойынша  зертханалық  жұмыстар 

өткізетін компьютерлік кластарда орналастырылады.  

       

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал