Алматы экономика және статистикажүктеу 0.7 Mb.

бет1/7
Дата09.04.2017
өлшемі0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

   

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА 

АКАДЕМИЯСЫ

 

  

 

            

 

АЭСА оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде Бекітілген 

Хаттама № 1  «27» тамыз 2012 ж. 

Оқу ісі  жӛніндегі проректор, 

 ___________ профессор Машанова Р.К. 

                                                                                    

 

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

(ПОӘК) 

 

 

«Халықты жҧмыспен қамту және оны реттеу»  

(пән атауы, коды) 

 

 

5В090500 - Әлеуметтік жҧмыс 

Пән коды:

 ZNR

 

3302

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы, 2012 жыл 

 


 

 

                                                      

                                 

Пәннің  оқу-әдістемелік  кешенін  дайындаған  х.ш.ғ.к.,  доцент  Есенкулова  Жаухар  

Жургеновна

 

Кафедраның  мәжілісінде  талқыланып  ұсынылған  ___________,    қаулы    №  __1__      «_27_» ___08_____ 2012 ж. 

 

 «ЭжМ» 

Кафедра меңгерушісі         _________                э.ғ.к.,профессор Сейтхамзина Г.Ж                     

 

 

Академияның  оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  мақұлданған  ____________________, қаулы № _1___  «_27__» ______08__________ 2012 ж. 

 

  

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің  

Тӛрағасы       _____________                              п.ғ.д., профессор Машанова Р.К                

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Мазмҧны 

бет 

 

1. 

  Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы……………………………………………............. 

2.

   Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)…………………………………………........... 

10 


3.

 

  Дәрістемелік кешен………………………………………………………………….... 21 

4.

   Тәжірибелік (семинарлық) тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулық………………………………………………............................................... 

 

35 


5.

 

  Студенттің  оқытушының  басқаруымен  ӛзіндік  жұмысты  орындау  бойынша әдістемелік нұсқаулығы……………………………..................................................... 

 

42 6.

 

  Студенттің ӛзіндік 

жұмысын 


орындау 

бойынша 


әдістемелік 

нұсқаулығы…………………………………………………………………………...... 

 

50 


7.

 

  Пәнді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы………….......................................... 54 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                                                                                                                         ПӘННІҢ ЖҦМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

             

Пәннің атауы: «

Халықты жҧмыспен қамту және оны реттеу

» 

 Мамандығы: 

5В090500 - Әлеуметтік жҧмыс

 

                                          Пәннің коды:

 ZNR

 

3302

 

 

              

             

Оқу нысаны  

Күндізгі оқу нысаны  

Барлығы кредит 

Курс Семестр 


Емтихан  (семестр) 

Дәріс (сағат) 30 

Практикалық (семинарлық) 

сабақ (сағат) 

15 


СОӚЖ (сағат) 

30 


СӚЖ (сағат) 

60 


Барлық сағат 

135 


 

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы, 2012 жыл 

 

 

 

 

 Т. Рысқҧлов атындағы Қазақ экономикалық университеті 

«Басқару» факультеті 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» кафедрасы 

 

  

 

1. 

 

Оқытушы  туралы  мәлімет:  Лектор:  х.ш.ғ.к.,  доцент  Есенкулова  Жаухар  

Жургеновна 

«Экономиканы  мемлекеттік  реттеу»  кафедрасы,  экономика 

ғылымдарының кандидаты ғылыми атағына ізденуші. 

 

Ғылыми қызығушылықтары:кӛші-қон, демография, жұмыспен қамту, әлеуметтік жұмыс технологиялары.  

Оқитын пәндері: «Әлеуметтік жұмыстағы шиеленістер», «Әлеуметтік жұмыстың 

тарихы мен теориясы», «Әлеуметтік саясат», «Әлеуметтік саланы реттеу». 

Тәжірибелік, СОӚЖ және СӚЖ сабақтарынан: Сағидолда Нағима 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» кафедрасының оқытушысы  2.

 

 

Пәннің  пререквизиті:  Экономикалық  теория  негіздері,  Социология,  Әлеуметтік 

психология,  Әлеуметтік  жұмыс  теориясы  мен  тәжірибесі,  Әлеуметтік  саясат, 

Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері, Әлеуметтік жұмыс менеджменті.  

3.

 

 

Пәннің  постреквизиті:  Әлеуметтік  жұмыс  әдістері  мен  технологиялары, 

Әлеуметтік  жұмыстағы  ұйымдастыру,  басқару  және  әкімшілік,  Әлеуметтік-

экономикалық жоспарлау, Шет елдегі әлеуметтік жұмыс.   

4.

 

 

Пәннің сипаттамасы:  Курс келесідей бӛлімдерден тұрады:  Адамның еңбек етуге 

және еңбек ету бостандығына конституциялық құқығы, Халықты жұмыспен қамту, 

оның  әлеуметтік-экономикалық  мәні,  Жұмыссыздық  -  әлеуметтік-экономикалық 

құбылыс,  Еңбек  рыногы,  оның  құрылымы,  моделі,  әрекет  механизмі,  Жұмыспен 

қамтудың классикалық, неоклассикалық және ӛзекті концепциялары, оларды реттеу, 

Халықты жұмыспен қамту саясаты – мемлекеттің әлеуметтік саясатының құрамдас 

бӛлігі  ретінде,  Жұмыспен  қамту  саясатын  іске  асырудың  халықаралық  тәжірибесі, 

Қазақстан  Республикасындағы  жұмыспен  қамту  саясатының  ерекшеліктері  және 

оны реттеу, Әлеуметтік-сегменттік еңбек нарығы: әйелдер мен жастарды жұмыспен 

қамту,  Жұмыспен  қамту  мен  жұмыссыздықтың  әлеуметтік-экономикалық  және 

этникалық  проблемалары,  Әлеуметтік  қызметтің  жұмыссыздар  мен  олардың 

отбасын  әлеуметтік-экономикалық  және  психологиялық  қолдау  жұмысы,  Еңбек 

қатынастары саласындағы әлеуметтік жұмыс: әлеуметтік серіктестік, еңбек даулары 

және оларды шешу. 5.

 

 

Пәнді  оқытудың  мақсаты:  Студенттерді  әлеуметтік-экономикалық  феномен 

мәнімен  таныстыру,  жұмыспен  қамтудың  басты  тұжырымдамаларын,  дамыған 

капиталистік  елдердегі  жұмыспен  қамту  саясатын  реттеу  тәжірибесін,  нарықтық 

қатынасқа кӛшкен елдердің, Қазақстан Республикасының жұмыспен қамту саясаты 

ерекшеліктерін  жүзеге  асыру,  жұмыспен  қамтуды  реттеу  мен  еңбек  қатынастары, 

оларды республика заңдары және нормативті кесімдермен таныстыру. 6.

 

 

Пәнді  оқытудың  міндеті:  Жұмыспен  қамту  саласында  болып  жатқан  және 

тұрғындардың  басым  кӛпшілігінің  материалдық  жағдайлары  мен  әлеуметтік 

психологиялық  кӛңіл-күйіне  едәуір  әсер  ететін  әлеуметтік,  экономикалық, 

психологиялық және этикалық процестерінің механизмедерін оқып білу, әлеуметтік 

қызметкердің кәсіби шыңдалуына кӛмектеседі.    

7.

 

 

Пәннің  мазмҧны:  Болашақ  әлеуметтік  қызметкер  әлеуметтік  әртүрлі  топтарда 

жұмыс  жүргізгенде  жұмыспен  қамту  мәселесін  оқу  арқылы      оның  практикасын 

меңгереді,  әлеуметтік  жұмыстарды  жетілдірудің  формалары  мен  әдістерін  игеріп, 

еңбек рыногында туындап отыратын қауіпті жағдайларда тиімді шешім қабылдауға 

мүмкіндік туғызатын мағлұматтарды біліп шығады.   

 


 

8. Тақырыптық-кҥнтҥзбелік жоспар 

 

 

№  

 

Тақырыптың аты Сағат саны 

Күндізгі оқу нысаны  

Сырттай оқу нысаны 

Б

арлығы   

Дә

ріс  

   


Пра

кт

икалық

 с

абақ 

С

ОӚЖ

 

СӚЖ

 

Барлығы

   


Дә

ріс 


 

   


Пра

кт

икалық

 с

абақ 

Зе

ртхан

алық 


 с

аба


қ.

 

СОӚ

Ж

 С

ӚЖ

 Кіріспе,  курстың  пәні  мен 

міндеттері 

 

 

  

 

 Адамның  еңбек  етуге  және 

еңбек 

ету 


бостандығына 

конституциялық құқығы 

  

 

  

 

Халықты 

жұмыспен 

қамту, 

оның  әлеуметтік-экономикалық мәні 

1

 

  

 

  

Жұмыссыздық  -  әлеуметтік-

экономикалық құбылыс 

1

 

  

 

  

Еңбек 


рыногы, 

оның 


құрылымы, 

моделі, 


әрекет 

механизмі 

2

10  

 

  

 

 Жұмыспен 

қамтудың 

классикалық,  неоклассикалық 

және  ӛзекті  концепциялары, 

оларды реттеу 

  

 

  

 

 Халықты 


жұмыспен 

қамту 


саясаты 

– 

мемлекеттің әлеуметтік 

саясатының 

құрамдас бӛлігі ретінде 

 

 

  

 

  

Жұмыспен  қамту  саясатын  іске 

асырудың 

халықаралық 

тәжірибесі 

 

 

  

 

 Қазақстан  Республикасындағы 

жұмыспен  қамту  саясатының 

ерекшеліктері және оны реттеу 

  

 

  

 

 10  Әлеуметтік-сегменттік 

еңбек 


нарығы:  әйелдер  мен  жастарды 

жұмыспен қамту 

  

 

  

 

11  Жұмыспен 

қамту 

мен 


жұмыссыздықтың  әлеуметтік-

экономикалық  және  этникалық 

проблемалары 

 

 

  

 

  

12  Әлеуметтік 

қызметтің 

жұмыссыздар  мен  олардың 

отбасын 


әлеуметтік-

экономикалық 

және 

психологиялық қолдау жұмысы  

 

 

  

 

  

 13  Еңбек 

қатынастары 

саласындағы әлеуметтік жұмыс: 

әлеуметтік  серіктестік,  еңбек 

даулары және оларды шешу 

    

 

  

 

 Барлығы:    1

3315 

30 

60 

 

  

 

  

 

 

9. Дәріс (лекция), практикалық және зертханалық сабақтар жоспары  

 

Тақырып 


№ 

Дәріс жоспары   

Практикалық сабақ жоспары 

1.  


Кіріспе, курстың пәні мен міндеттері 

 

Жұмыспен қамту 

проблемаларын 

оқып-үйренудің  этаптары,  олардың 

ӛзектілігі 

2.  

Адамның  еңбек  етуге  және  еңбек  ету бостандығына 

конституциялық 

құқығы 

Қазақстан Республикасы 

Конституциясындағы  еңбек  пен  еңбек 

бостандығына құқығы 

3. 


Халықты  жұмыспен  қамту,  оның 

әлеуметтік-экономикалық мәні 

Қазақстандағы  жұмыспен  қамтудың 

икемді  нысандары:  стандартты  және 

стандартты емес  

4. 


Жұмыссыздық 

әлеуметтік-экономикалық құбылыс 

Жұмыссыздықтың 

әлеуметтік-

экономикалық салдарлары 

5. 

Еңбек  рыногы,  оның  құрылымы, моделі, әрекет механизмі 

Еңбек 


рыногындағы 

шетелдік 

үлгілерінің 

ерекшеліктері. 

Қазақстандағы жасырын еңбек рыногы 

6. 


Жұмыспен  қамтудың  классикалық, 

неоклассикалық 

және 

ӛзекті 


концепциялары, оларды реттеу 

Классикалық,  неоклассикалық  және 

ӛзекті концепцияларының бағыттары 

7. 


Халықты  жұмыспен  қамту  саясаты  – 

мемлекеттің  әлеуметтік  саясатының 

құрамдас бӛлігі ретінде 

Халықты 


жұмыспен 

қамту 


бағдарламаларының жүзеге асырылуы 

8. 


Жұмыспен  қамту  саясатын  іске 

асырудың халықаралық тәжірибесі 

Әр 

түрлі 


елдер 

тәжірибесіндегі 

теорияларды қолдану 

9. 


Қазақстан 

Республикасындағы 

жұмыспен 

қамту 


саясатының 

ерекшеліктері және оны реттеу 

Жұмыспен  қамтудың  белсенді  және 

белсенді емес саясаты 

10. 

Әлеуметтік-сегменттік  еңбек  нарығы: әйелдер  мен  жастарды  жұмыспен 

қамту 


Қазақстандағы 

әйелдер 


мен  

жастардың қазіргі жағдайын талдау 

11 

Жұмыспен қамту 

мен 


жұмыссыздықтың 

әлеуметтік-

экономикалық 

және 


этникалық 

проблемалары 

Жұмыспен  қамту  мен  жұмыссыздық 

проблемаларының 

психологиялық 

және этикалық аспектілері 

12 

Әлеуметтік  қызметтің  жұмыссыздар мен  олардың  отбасын  әлеуметтік-

экономикалық  және  психологиялық 

қолдау жұмысы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

жұмыссыздарды  әлеуметтік  қолдау 

шаралары 

13 


Еңбек 

қатынастары 

саласындағы 

әлеуметтік 

жұмыс: 

әлеуметтік Жұмыссыздарға 

мемлекеттік 

кепілдіктер.  Әлеуметтік  серіктестік 


 

 серіктестік,  еңбек  даулары  және 

оларды шешу 

жүйесіндегі мемлекеттің рӛлі 

 

 

10. СОӚЖ-ын жҥргізу жоспары (кеңес беру)  

 

№  


 

Тапсырма тақырыбы 

СОӚЖ-ын жүргізу 

нысаны (түрі) 

Күндізгі оқу нысаны  

Халықты жұмыспен қамту туралы заңын оқу Пән бойынша сӛздік 

құрау 


Еңбек  қатынастары  саласындағы  жұмыс  беруші  мен 

жұмыс күшінің арасындағы еңбек шарты  

Талқылау 

Экономиканың  формалды  емес  секторында  ӛзін-ӛзі жұмыспен қамту 

Статистикалық 

мәлімет жинау 

Қазақстандағы жұмыссыздық Пресс-конференция 

Қазақстандық еңбек 

рыногының 

жұмыс 

істеу 


ерекшеліктері 

Баяндама  

Жұмыспен қамтудың Кейнсиандық теориясы эссе 

Халықты  жұмыспен  қамтудың  мемлекеттік  және аймақтық бағдарламалары 

Схема жасау 

Дамыған елдердегі еңбек биржасының ерекшеліктері Ролдік ойын 

Республикадағы кадрлық агенттіктердің дамуы Сұрақ жауап 

10 


Еңбек рыногының сегментациясы 

Кіші топтармен 

жұмыс 

11 


Жұмыспен  қамтуға  жәрдемдесетін  мемлекеттік  емес 

құрылымдары 

Миға шабу 

12 


Жұмыспен  қамту  саласындағы  дамыған  елдердің 

әлеуметтік жұмысының тәжірибесі 

Дебат ұйымдастыру 

 

13 Дамыған елдердегі әлеуметтік серіктестік 

Ауызша сұрау 

 

  

 

11. СӚЖ-нан берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

 

№  


 

Тапсырма тақырыбы  

Бақылау нысаны 

(түрі) 


Тапсыру уақыты  

Күндізгі оқу нысаны 

ҚР  ғы  халықты  жұмыспен  қамтудың теориялық негіздері мен ерекшеліктері 

Баяндама 

3 апта Дамыған  ердердегі  халықты  жұмыспен қамту тәжірибесі және оны Қазақстанда 

пайдалану мүмкіндігі 

Салайд жасау 

5 апта 


Еңбек рыногының маркетингі 

Жазбаша жұмыс  

 7 апта

3  апта


 

ҚРғы  халықты  жұмыспен  қамтуға бағытталған 

бағдарламалардың 

тиімділігі 

эссе 


12 апта 

ҚР-дағы  халықты  жұмыпен  қамтуды талдау.   

Реферат жазу (20-25 

бет) 

14  апта


3   

 

     

12. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 

Негізгі оқу әдебиеттер: 

1.  Дмитрова  С.А.  Жұмыспен  қамту  мен  еңбектік  құқықтық  проблемалары.  –  Алматы, 

1997ж. 

2.  Жұмамбаев  С.К.  Еңбек  рыногы  экономикасы:  Оқу  құралы.-  Алматы:  Қазақ университеті, 2003 ж 

3.Мельдеханова М.К. Занятость населения и экономический рост.-Алматы:1999ж. 

4.  Меңлибаев  К.Н.,  Туғанбекова  К.М.,  Черная  Г.Г.,  Каргин  С.Т.  Әлеуметтік  жұмыс:  Оқу 

құралы – Қарағанды, 2000ж. 

5. Нысанбаев С. Қазақстан Республикасындағы жұмыспен қамту проблемалары – Алматы, 

2000ж. 


6. Рофе А.И., Збышко Б.Г., Ишин В.В. Еңбек нарығы, жұмыспен қамту, еңбектің ресурстар 

экономикасы: Оқу құралы – М., 1998ж. 

7  Сансызбаева  Г.Н.,  Проблемы  занятости  населения  в  условиях  устойчивого  развития: 

научное издание. КазЭУ им. Т. Рыскулова.-Алматы: LEM ,2005 г.  

8.  Сәрсенбаев  Д.М.  Мемлекеттің  еңбек  нарығындағы  белсенді  саясаты  –  Қарағанды, 

1992ж. 


Қосымша оқу әдебиеттер: 

1. Корбут С. Проблемы занятости сельского населения // Вопросы статистики.-№3,2006 г. 

2. Мельдеханова М.К. Обеспечение конкурентоспособности Казахстана в сфере занятости 

и на рынке труда. // Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии.-№8,2006 ж. 

3. Тасмағамбетов И.Н. Әлеуметтік саясат пен саяси трансформация – Алмат, 1997ж.  

4.  Татибеков  Б.  Региональные  особенности  занятости  человеческих  ресурсов  //  КазЭУ 

хабаршысы, № 4, 2006 г. 

5.  Татибеков  Б.  Новые  парадигмы  занятости  человеческих  ресурсов  в  условиях 

глобализации // Экономика и статистика. №4, 2006 ж. 

 Нормативтік-құқықтық база: 

1.  Қазақстан  Республикасының  «Халықты  жұмыспен  қамту  туралы»  Заңы  –  Алматы, 

2001ж. 


2. Қазақстан Республикасының «Еңбек туралы» Заңы – Алматы, 2001ж. 

3. Қазақстан Республикасының Конституциясы (Негізгі заң) – Алматы, 1998ж. 

4. 1999 жылғы 16 қарашадағы «Ең тӛменгі күнкӛріс туралы» ҚР Заңы; 

5. 1997 жылғы 20 маусымдағы «ҚР-дағы зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңы;

 

 

  

 

                                           

 

  

                                                                                                      
  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал