Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 5.01 Kb.

бет20/20
Дата29.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 
Бақылау формасы:  жазбаша тапсырмаларды орындау  
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  2 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ №№ 1-4, 8-9, 27-29 
 
 
 
№15-СОӚЖ 
 
15-тақырып. ҚР Ҧлттық банкі - қаржы нарығын реттеу органы 
СОӚЖ  тапсырмасы: 
1 тапсырма. Тӛмендегі бағыттағы сұрақтарға  жазбаша жауап берініз  
1.
 
ҚР-да Қаржылық нарықты және ұйымды бақылау және реттеу агенттігін құру. ҚР-да 
Қаржылық нарықты және қаржылық ұйымды бақылау және реттеу агенттігінің рӛлі. 
2.
 
Қаржылық нарықты және қаржылық ұйымды бақылау және реттеу агенттігінің негізгі 
іскерлігінің бағыты.  
3.
 
Қаржылық нарықты және қаржылық ұйымды бақылау және реттеу  агенттігінің 
негізгі сұрақтары. 
 
Әдістемелік нҧсқау: 
Тәжірибелік сабаққа дайындалар алдында лекцияны қолданыңыз, тақырып  бойынша  
әдебиеттер тізімімен және  келесі бақылау сұрақтарын қолданыңыз: 
1.
 
Қаржы нарығын реттеуде ҚР Ұлттық Банкінің негізгі қызметі қандай? 
2.
 
Ұлттық банк, функциялары және міндеттері қандай? 
3.
 
ҚР қаржы нарығындағы лицензиялық қызметтері қандай? 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  2 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ №№ 1-4, 8-9, 27-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы 
 
«Қаржы» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТУДЕНТТІҢ ӚЗІНДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША   
 
ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
 
 
 
 
 
«Қаржы нарығы және делдалдары» пәні бойынша 
«5В050900- Қаржы» мамандығы
 
 
 
 
 
 

148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 
 
№1 - СӚЖ 
1- тақырып. Қаржы нарығының инфрақұрылымы және оның құрамдас элементтері 
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Экономиканың дамуындағы  қаржы нарығының ролі.  
2.
 
Қаржы нарығының құрылымы.  
3.
 
Қазақстанның қаржы нарығы және оның құрамдас бӛліктері.  
4.
 
Қазақстан республикасындағы қаржы нарығының құрамдас бӛліктері 
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 1-4, 27-29 
 
 
 
№2 - СӚЖ 
2- тақырып. Ақша нарығы және оның қаржы қҧралдары 
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Экономикада ақша нарығының ролі.   
2.
 
Қолма- қол және қолма-қолсыз (айналыстағы) қаржыларды пайдалану арқылы  тӛлемдер. 
Банктік акцептер.  
3.
 
Чекпен есеп айырысу.  
4.
 
Қолма-қол  ақша және оның қызметтері.  
5.
 
Тӛлем міндеттемелері, тӛлем талаптары.  
6.
 
Аккредитивтер.  
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 1-4, 27-29 
 
 
 
№3 - СӚЖ 
3-тақырып. Депозит нарығының қызметтерінің ерекшеліктері  

149
 
 
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Депозит нарығының мәні.  
2.
 
Депозит нарығының мағынасы мен ролі.  
3.
 
Депозиттер, коммерциялық банктердің ресурстық базасы ретінде.  
4.
 
Депозиттердің типтері
.
 
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 5-7, 27-29 
 
№4 - СӚЖ 
4- тақырып. Несие нарығы, оның мәні және маңызы  
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Қаржы нарығының жүйесіндегі  несие нарығының орны.  
2.
 
Ұдайы ӛндірістік процесс кезіндегі несиенің ролі.  
3.
 
Несие мен ақша нарығының ӛзара байланысы.  
4.
 
Қазақстандағы несие нарығының жағдайы.  
5.
 
Несие нарығының құралдары. 
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: 5-7, 27-29 
 
№5 - СӚЖ 
5-  тақырып. Бағалы қағаздар нарығы, оның қызметі және қҧрылымы  
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Бағалы қағаздар нарығының қатысушылары.  
2.
 
Бағалы қағаздардың түрлері.  
3.
 
Негізгі бағалы қағаздар және туынды бағалы қағадар.  
4.
 
Бағалы қағаздардың жіктелуі.  
5.
 
Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының жағдайы. 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 1-4, 27-29 
 
 
№6 - СӚЖ 
6-тақырып. Қор биржа, оның қызметі және қҧрамы  
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Қор биржасының пайда болуы.  
2.
 
Қор биржаларының құрамы мен қызметтері.  
3.
 
Шет ел қор биржалары.  
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 1-4, 27-29 
 
 
 
№7 - СӚЖ 
7-тақырып. Коммерциялық банктердің қаржы нарығындағы қызметі  

150
 
 
СӚЖ тапасырмасы: реферат дайындау 
1.
 
Каржы нарығының инфрақұрылымындағы банктердің ролі.  
2.
 
Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық банктер эмитенттер мен инвесторлар ретінде.  
3.
 
Банктердің инвестициялық портфелінің құрылымы.  
4.
 
Коммерциялық банктердің брокер- дилерлік қызметі.  
5.
 
Банктердің кастодиандық қызметтері.  
6.
 
Коммерциялық банктердің бағалы қағаздар мен операциялары. 
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: 5-7, 27-29 
 
 
№8 - СӚЖ 
8-тақырып. Туынды бағалы қағаздар нарығы  
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Туынды бағалы қағаздар нарығының түсінігі және функциялары 
2.
 
ҚР туынды бағалы қағаздар нарығының құрылымы. 
3.
 
Туынды бағалы қағаздар нарығының құралы 
4.
 
Туынды бағалы қағаздарды шығару және орналастыру ерекшеліктері 
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 1-4, 27-29 
 
 
№9 - СӚЖ 
9-тақырып. Валюта нарығы және валюталық операциялар 
СӚЖ тапасырмасы: реферат дайындау 
1.
 
Валюта нарығы: түрлері және оның дамуындағы негізгі кезеңдер.  
2.
 
Валюта нарығының  дамуы.  
3.
 
Валюта нарығының қатысушылары.  
4.
 
Биржалық және биржадан тыс валюта нарықтары.  
5.
 
Валютаның бағасына әсер етуші факторлар.  
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 1-4, 27-29 
 
 
 
№10 - СӚЖ 
10-тақырып. Сақтандыру нарығы  
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Сақтандыру нарығын дамытудың негізгі аспектілері.  
2.
 
Сақтандырудың экономикалық мәні.  
3.
 
Қазақстандағы сақтандыру нарығының дамуы.   
4.
 
Сақтандыру қызметтерінің негізі. 
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 

151
 
 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 1-4, 27-29 
 
 
 
№11- СӚЖ 
11- тақырып.  Зейнетақы нарығы. ҚР  зейнетақы қорларының қызметі 
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Қаржы нарығы  жүйесіндегі зейнетақы нарығының орны.  
2.
 
Зейнетақы нарығының мәні.  
3.
 
Зейнетақы нарығының қатысушылары.  
4.
 
Жинақтаушы зейнетақы жүйесі.  
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 1-4, 27-29 
 
 
№12 - СӚЖ 
12-тақырып. Инвестициялық компаниялар мен қорлар 
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Инвестициялық  компаниялар  және  қорлардың  қалыптасуы  және  қызметтері,  олардың 
айырмашылықтары. 
2.
 
Инвестициялық процестегі инвестициялық компаниялардың және қорлардың ролі 
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 8-9,27-29 
 
 
№13 - СӚЖ 
13-тақырып.  Қазақстандағы қаржы нарығының қҧқықтық реттеу негіздері  
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
5.
 
Қаржы нарығын реттеудің моделдері. 
6.
 
Қаржы нарығын реттеудің әдістері.  
7.
 
Қаржы нарығының негізгі бағыттары.  
8.
 
Қазақстан Республикасының «Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік 
реттеу мен қадағалау туралы» заңы.  
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 8-9,27-29 
 
 
№14 - СӚЖ 
14-тақырып.  Қаржы  нарығын  және  қаржылық  ҧйымдарды  реттеу  мен  қадағалау 
бойынша Агенттік 
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Агенттіктің  қызметтерінің негізгі бағыты.  
2.
 
Агенттіктің негізгі міндеттері 
 
Бақылау формасы: реферат   

152
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: №№ 8-9,27-29 
 
 
 
№15 - СӚЖ 
15-тақырып. ҚР Ҧлттық банкі - қаржы нарығын реттеу органы 
СӚЖ тапасырмасы: бір тақырпты тандап реферат дайындау 
1.
 
Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  банкі  –  қаржы  нарығын  реттеуші  орган  ретінде. 
Ұлттық банк, функциялары және міндеттері.   
2.
 
ҚР қаржы нарығындағы лицензиялық қызметтері.  
 
Бақылау формасы: реферат   
Тапсырманы орындаудың бағалау балы:  0,5 балл 
Ҧсынылатын әдибиеттер: 5-7, 27-29 
 
 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 
 
«Қаржы нарығы және делдалдары» пәні бойынша 
 
«5В050900- Қаржы» мамандығы
 
 
 
 
 
Негізгі оқұ-әдістемелік әдибиеттердің болуы 
дана 
Студенттер 
контингентті 
Ескерту 
Оқулықтар мен 
оқу құралдары 
Электронды 
оқулықтар мен 
оқу құралдары 
ПОӘК 
к/б 
о/б 
к/б 
о/б 
к/б 
о/б 
к/б 
о/б 
 
20 
20 
40 
51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153
 
 
 
 
 
 
 


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал