Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 5.01 Kb.

бет2/20
Дата29.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 

11
 
 
1.
 
Оқытушы  туралы  мәлімет.    Оналтаев  Дархан  Оналтаевич  –  э.ғ.к,  «Қаржы» 
кафедрасының профессоры; электрондық адрес: darkhano@inbox.ru    
 
2.
 
Пәннің пререквизиті. Пән «Қаржы, ақша, несие, банктер», «Экономикалық теория». 
секілді пәндерді оқып-үйренуден кейін алған білімдері, дағдылары мен ебіне негізделеді. 
 
3.
 
Пәннің  постреквизиті.  Пән:  «Қаржы  менеджменті»,  «Инвестицияларды  қаржыландыру  мен 
несиелеу,  «Қаржылық  талдау»,  «Тәуекелдерді  басқару»,  «шет  мемлекеттер  қаржысы»,  «Қаржы 
бақылауы мен  аудит» және профильді пәндердің таңдау бойынша курстарын оқып-үйренуге қажетті 
білім мен дағдыларды қамтамасыз етеді.  
 
4.
 
Пәннің  сипаттамасы. 
«
Қаржы  нарығы  және  делдалдары»  курсы  қаржы  нарығы  және 
делдалдары  теориялық негіздерін, қаржы нарығындағы орны және елдегі мен шетелдегі 
ұйымдастыру  ерекшеліктерін  анықтайды.  Қаржы  нарығы  және  делдалдары  тұтастай 
алғанда  мемлекеттің  қаржы  нарығының  тұрақтылығын  арттыратын,  экономикадағы 
операциялардың  құнын  тӛмендететін,  қаржы  ресурстарын  тиімді  пайдалануды 
қамтамасыз ететін, қаржы нарықтың ӛтімділігін жақсартатын және қаржы нарығындағы 
саясатты жүргізуге ықпалын тигізетін нарық болып табылады. 
5.
 
СӚЖ  және  СОӚЖ  тапсырмаларының  жүйесі  ақша,  несие  және  банктер  бойынша 
экономикалық  терминдер  мен  түсініктерді  қолданып,  құбылыстарды  салыстырып,  жан 
жақты талдап үйрену, білуге мақсатталған.  
 
6.
 
Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің теориялық және тәжірибелік жағынан Қаржы 
нарығы  және  делдалдарының  категорияларын,  олардың      маңызын  жәнеде  ақша  мен 
несие  жүйелерінің  қызмет  ету  негіздерін,  халықаралық  несие  –  есеп  айырысу  және 
валюталық қатынастар, сонымен қатар бағалы қағаздар нарығының ерекшіліктерін жан-
жақты    ұғып алуын қамтамасыз ету.    
 
7.
 
Пәнді оқытудың міндеттері: пәнді оқып білудің қорытындысында студент: 
-
 
ақша  мен  несиенің    мәнін,  ақша  айналымы  және  несиелік    қатынастарда  
экономикалык заңдылықтың  болатын формаларын ұғып алу
-
 
экономикалық  және  әлеуметтік  салада  банктердің,  ақшаның,  несиенің  алатын 
орнын анықтау; 
-
 
дамыған елдердің ақша-несие жүйесін, Орталық және  екінші дәрежелі банктердің 
атқаратын қызметі мен операцияларын оқып- үйрену; 
-
 
қазіргі  жағдайда  несие  мен  ақша  айналымының    мәселелерін  анықтай  білу,  оны 
шешу жолдарын кӛрсете білу.  
 
8.
 
Пәннің мазмҧны  
 
1-ТАРАУ. Қаржы нарығы және оның ерекшеліктері 
1.1
 
тақырып. Қаржы нарығының инфрақұрылымы және оның құрамдас элементтері 
 
Қаржы  нарығының  мәні  мен  түсінігі.  Экономиканың  дамуындағы  қаржы  нарығының 
ролі. Қаржы нарығының жіктелімінің ерекшеліктері. Қазақстанның қаржы нарығы және оның 
құрылымы. ҚР-дағы қаржы нарығының құрамдас бӛліктері. Әлемдік қаржы нарығының мәні 
мен мағынасы. Қаржы нарығының негізгі даму кезеңдері 
 
1.2. тақырып. Ақша нарығы және оның қаржы құралдары  
 
Ақша нарығының түсінігі. Ақша нарығының мағынасы мен мәні.Экономикадағы ақша 
нарығының  ролі.  Ақша  нарығының  құралдары.  Қолма-қол  және  қолма-қолсыз 

12
 
 
(айналыстағы)  қаржы  пайдалану  арқылы  тӛлемдер.  Вексель  айналысы.  Банктік  акцептер. 
Чекпен есеп айырысу.  Қолма-қол ақша және оның қызметтері. Тӛлем міндеттемелері, тӛлем 
талаптары.  Аккредитивтер.    Пластикалық  карточкалармен  есеп  айырысу.  Қаржы 
құралдарының басқа да түрлері 
 
1.3. тақырып.  Депозит нарығының қызметтерінің ерекшеліктері 
Депозит  нарығының  мәні.  Депозит  нарығының  мағынасы  мен  ролі.  Депозит, 
коммерциялық  банктердің  ресурстық  базасы  ретінде.  Депозиттердің  типтері.  Талап  еткенге 
дейінгі депозиттер.  Талап еткенге дейінгі депозиттік шоттардың ерекшеліктері. ATS-шотына 
орналастыру.  Контокорренттік  шот.  Овердрафт  пен  ағымдағы  шот.  Коммерциялық 
банктердің  чектік  депозиттермен  жұмыс  жасауы.  Ноу-шоттың  ерекшеліктері.  Жинақ 
депозиттерінің ерекшеліктері. Жинақ кітапшаларындағы шот ерекшеліктері. Жинақ салымы 
жағдайындағы  кӛшірмеге  шот.  Ақша  нарығының  депозиттік  шоты.  Депозиттік 
сертификаттардың жіктелімі. Айналымды және айналымсыз депозиттік сертификаттар 
 
1.4. тақырып. Несие нарығы, оның мәні және маңызы 
 
Қаржы  нарығы  жүйесіндегі  несие  нарығының  орны.  Ұдайы  ӛндірістік  процесс 
кезіндегі  несиенің  ролі.  Несие  мен  ақшаның  ӛзара  байланысы.  Несиенің  құрылымы. 
Қазақстандағы несие нарығының жағдайы. Несие нарығының құралдары. Несиенің түрлері. 
Мемлекеттік несие. Коммерциялық несие. Ипотекалық несие. Халықаралық несие 
 
1.5. тақырып. Бағалы қағаздар нарығы, оның қызметі және құрылымы  
Бағалы  қағаздар  нарығының  түсінігі  және  оның  құрылымы  мен  түрлері.  Бағалы 
қағаздар  нарығының  құрамдас  бӛлігі.  Бағалы  қағаздар  нарығының  қатысушылары.  Бағалы 
қағаздардың түрлері. Негізгі бағалы қағаздар. Туынды бағалы қағаздар. Бағалы қағаздардың 
жіктелімі.  ҚР-да  бағалы  қағаздар  нарығын  қалыптастыру.  Жекешелендіру,  экономиканы 
қайта  құрастыру  процессі  ретінде.  Қазақстандағы  бағалы  қағаздар  нарығының  жағдайы. 
Халықаралық бағалы қағаздар нарығының сипаттамасы 
 
2-ТАРАУ. Қаржы нарығындағы қаржы делдалдарының қызметтері 
 
2.1. тақырып. Қор биржа, оның қызметі және құрамы. 
Қор  биржасының  түсінігі.  Қор  биржасының  пайда  болуы.  Қор  биржасының 
ұйымдастырушылық,  заңдық  және  экономикалық  жақтары.  Қор  биржасының  құрамы  мен 
қызметтері.  Қазақстан  қор  биржасы  айналымындағы  қаржылық  құралдары.  Шетел 
валюталары.  Айналысқа  шығарылған  мемлекеттік  бағалы  қағаздар.  Корпоративтік  бағалы 
қағаздар. Депозиттік сертификаттар 
 
2.2. тақырып. Коммерциялық банктердің қаржы нарығындағы қызметі  
Қаржы  нарығының  инфрақұрылымындағы  банктердің  ролі.  Қаржы  нарығы 
жүйесіндегі  коммерциялық  банктердің  орны.  Банктердің  инвестициялық  және  несиелік 
стратегиялары.  Банктердің  несиелік  саясаты.  Бағалы  қағаздар  нарығында  коммерциялық 
банктер  эмитенттер  мен  инвесторлар  ретінде.  Банктердің  инвестициялық  портфелінің 
құрылымы.  Инвестициялық  банктер,  олардың  әртүрлі  елдердегі  қызметін  реттеудің 
тәжірибесі.  Коммерциялық  банктердің  брокер-дилерлік  қызметі.  Банктердің  кастодиандық 
қызметі.  Коммерциялық  банктердің  бағалы  қағаздармен  операциялары.  Бағалы  қағаздар 
портфелін қалыптастыру. Бағалы қағаздар бойынша табыстылық 
 
2.3. тақырып. Туынды бағалы қағаздар нарығы  
Туынды  бағалы  қағаздар  нарығының  түсінігі  және  оның  құрылымы  мен  түрлері. 
Туынды  бағалы  қағаздар  нарығының  құрамдас  бӛлігі.  Туынды  бағалы  қағаздар  нарығының 

13
 
 
қатысушылары. Туынды бағалы қағаздардың түрлері. Туынды бағалы қағаздардың жіктелімі. 
ҚР-да  туынды  бағалы  қағаздар  нарығын  қалыптастыру.  Қазақстандағы  туынды  бағалы 
қағаздар  нарығының  жағдайы.  Форвардтық  операциялар.  Оцпионды  операциялар. 
Американдык және европейлік опциондар. Своп пен варрантар.  
 
2.4. тақырып. Валюта нарығы және валюталық операциялар  
Валюта нарығы: түрлері және оның дамуындағы негізгі кезеңдер. Валюта нарығының 
дамуы.  Валюта  нарығы  дамуындағы  негізгі  кезеңдер  мен  түрлері.  Валюта  нарығының 
қатысушылары. Биржалық және биржадан тыс валюта нарықтары. Биржадан тыс нарық және 
валюталарды  сату-сатып  алуға  келісімдер.  ҚР-дағы  валюталық  саясат  және  валюталық 
реттеу.  Валюталық  реттеудің  нысандары  мен  әдістері.  Қазақстандағы  валюталық  реттеудің 
негізгі  бағыттары.Жаһандандыру  жағдайында  ҚР-ның  валюталық  саясаты.  Қазақстанда 
валюталық  режимді  либериализациялау.  Валюталық  бағам  және  валюталық  операциялар. 
Валютаға  сұраныс  пен  ұсыныс.  Валюта  бағасына  әсер  етуші  факторлар.  Валютаға  баға 
белгілеу  және  баға  белгілеудің  түрлері.  Форвардтық  валюталық  операциялар.  Шетел 
валютасының  айырбасталуы  (свопы).  Валюталық  опциондар.  Әлемдік  валюта  нарығы 
әлемдік валюта жүйесінің құрамдас бӛлігі ретінде 
 
2.5. тақырып. Сақтандыру нарығы 
Сақтандыру  нарығын  дамытудың  негізгі  аспектілері.  Сақтандырудың  экономикалық 
мәні.  Сақтандырудың  түрлері.  Сақтандырудың  жіктелімі.  Сақтандыру  нарығының  қызмет 
ету  ерекшеліктері.  Сақтандыру  нарығының  қатысушылары.  Сақтандыру  нарығының 
құралдары.  Қазақстандағы    сақтандыру  нарығының  дамуы.  Қазақстанда    сақтандыру 
нарығын  құқықтық  қамтамасыз  ету.  Сақтандыру  нарығының  қазіргі  жағдайы.  Сақтандыру 
компаниялары сақтандыру нарығының алғашқы буыны ретінде 
 
2.6.  тақырып. Зейнетақы нарығы. ҚР  зейнетақы қорларының қызметі  
Зейнет  ақы  қор  жүйесі.  ҚР  зейнет  ақы  жүйесі:  құқықтық  қамтамасыз  ету  және 
инфрақұрылымы.    Мемлекеттік  зейнетақы  қорлары  (ГНПФ).  Зейнет  ақыны  тӛлеу  бойынша 
мемлекеттік орталық  ГЦВП). ҚР мемлекеттік емес зейнетақы қорлары. ЗАҚ операциялары. 
Зейнетақы  активтерін,  инвестициялық  басқаруды  жүзеге  асырушы  ұйымдар  (ООИУПА). 
ООИУПА-ң құқығы және міндеттері. Инвестициялық портфельді басқару.  Банк-кастодиан. 
Қазақстандағы зейнет ақы нарығындағы кастодианның орны.  
 
2.7. тақырып. Инвестициялық компаниялар мен қорлар 
Инвестициялық 
қорлар 
және 
компаниялардың 
қызметі. 
Олардың 
ӛзара 
айырмашылықтары.  Пайлық  инвестициялық  қорлар.  Ашық,  жабық  және  интервалдық 
пайлық  қорлары  және  олардың  ӛзара  айырмашылықтары.  Инвестициялық  процестегі 
инвестициялық қорлардың және компаниялардың рӛлі. Инвестициялау стратегиясы. Бағалы 
қағаздар  портфель  түсінігі  және  олардың  түрлері.  Инвестициялау  жағдайындағы 
фундаменталдық және техникалық талдау. 
 
3-ТАРАУ. Қаржы нарығын  мемлекеттік реттеу 
 
3.1. тақырып.  Қазақстандағы қаржы нарығының құқықтық реттеу негіздері  
Қаржы  нарығын  реттеу.  Қаржы  нарығын  реттеудің  моделдері.  Қаржы  нарығын 
реттеудің әдістері. Қаржы нарығының негізгі бағыттары. ҚР-ның қаржы нарығын реттеудің 
заңнамалық негізі. ңҚаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік қадағалау мен 
реттеу туралың ҚР-ның заңы. Қаржы нарығындағы кәсіби қатысушылардың ӛзін-ӛзі реттеу 
ұйымдарының ролі. Ӛзін-ӛзі реттеу ұйымдарының түсінігі. 
 

14
 
 
3.2. тақырып. Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау бойынша 
Агенттік 
 
Қаржы  нарығын  және  қаржылық  ұйымдардың  қызметтерін  реттеу  және  қадағалау 
бойынша Агенттік: құрылу шарттары, мақсаттары.  
Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдардың қызметтерін реттеу және қадағалау бойынша 
Агенттіктің  ӛкілеттілігі.  Қаржы  нарығын  және  қаржылық  ұйымдардың  қызметтерін  реттеу 
және қадағалау бойынша Агенттіктің  міндеттері және қызметі.  
Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдардың қызметтерін реттеу және қадағалау бойынша 
Агенттіктің Ұлттық банкпен ӛзара байланысы. 
 
3.3. тақырып. ҚР Ұлттық банкі - қаржы нарығын реттеу органы  
Ұлттық  банк,  функциялары  және  міндеттері.    ҚР  қаржы  нарығындағы  лицензиялық 
қызметтері.  Нормативтік  актілерді,  заңдарды  және  ережелерді  жасауға  қатысуы.  Реттеуші 
органдардың негізгі функциялары, нормативтік актілерді құру және дамыту, реттеу жүйесін 
тиімді қамтамасыз ету.  
 
9.
 
«Қаржы нарығы және делдалдары» пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары     
   
 
р/н 
№   
 
Тақырыптың 
 атауы 
Сағат саны 
Күндізгі бӛлім
 
Күндізгі бӛлім
 
Ба
рлы
ғы 
 
Дә
рі
стер
 
Тәж
. с
аб
ақ
 
СОӚЖ
 
СӚЖ
 
Ба
рлы
ғы 
 
Дә
рі
стер
 
Тәж
. с
аб
ақ
 
СӚЖ
 

Қаржы нарығының 
инфрақұрылымы және оның 
құрамдас элементтері 

8,5 
0,5 Ақша нарығы және оның қаржы 
құралдары 

10 Депозит нарығының 
қызметтерінің ерекшеліктері 

8,5 
0,5 


Несие нарығы, оның мәні және 
маңызы 
 


Бағалы қағаздар нарығы, оның 
қызметі және құрылымы 

9,5 
0,5 
 


Қор биржа, оның қызметі және 
құрамы 

8,5 
0,5 
 


Коммерциялық банктердің қаржы 
нарығындағы қызметі 

8,5 
0,5 

 


Туынды бағалы қағаздар нарығы 

9,5 
0,5 
 


Валюта нарығы және валюталық 
операциялар 

8,5 
0,5 
 

10 
Сақтандыру нарығы 
 

11 
Зейнетақы нарығы. ҚР  зейнетақы  7 
9,5 
0,5 
 


15
 
 
қорларының қызметі 
12 
Инвестициялық компаниялар мен 
қорлар  

13 
Қазақстандағы қаржы нарығының 
құқықтық реттеу негіздері 

8,5 
0,5 
 
 
 
 

 
 

14 
Қаржы  нарығын  және  қаржылық 
ұйымдарды  реттеу  мен  қадағалау 
бойынша Агенттік 

10 

 

15 
ҚР Ұлттық банкі - қаржы нарығын 
реттеу органы 

8,5 
0,5 

   
Барлығы: 
 
135 
30  15 
30 
60 
135 
10 

120 
 
 
1.
 
Дәрістер, тәжірибе (семинар), зертханалық сабақтарының жоспары 
 
р/н 
№   
Тақырыптың 
 атауы 
Зертханалық сабақ жоспары 

Қаржы нарығының 
инфрақұрылымы 
және оның құрамдас 
элементтері 
1.
 
Қаржы  нарығының,  делдалдар  және  қатысушылар 
түсінігі. 
2.
 
Қаржы нарығы және оның құрылымы  
3.
 
Қаржы нарығының функциялары  
4.
 
Қазақстандағы қаржы нарығының құрылымы  

Ақша нарығы және 
оның қаржы 
құралдары 
1.
 
Ақша нарығының түсінігі және функциясы  
2.
 
Қазақстандағы ақша нарығының құрылымы  
 

Депозит нарығының 
қызметтерінің 
ерекшеліктері 
1.
 
Депозит нарығының мәні және функциялары  
2.
 
Қазақстандағы депозит нарығының құрылымы  
3.
 
Депозит нарығының құралдары: түсінігі және түрлері 
 

Несие нарығы, оның 
мәні және маңызы 
1.
 
Несие нарығының мәні және функциялары  
2.
 
Қазақстандағы несие нарығының құрылымы  
3.
 
Несие нарығының құралдары: түсінігі және түрлері  
4.
 
ҚР несие нарығының даму ерекшеліктері 
 

Бағалы қағаздар 
нарығы, оның 
қызметі және 
құрылымы 
1.
 
Бағалы қағаздар нарығының түсінігі және функциялары 
2.
 
ҚР бағалы қағаздар нарығының құрылымы.  
3.
 
Бағалы қағаздар нарығының құралы  
4.
 
Бағалы 
қағаздарды 
шығару 
және 
орналастыру 
ерекшеліктері 
 

Қор биржа, оның 
қызметі және құрамы 
1.
 
Қор  биржаларының  түсінігі  және  функциялары.  Қор 
биржаларының  экономикалық,  заң  және  ұйымдық 
жақтары 
2.
 
Қор  биржасында  сауданы  жүзеге  асыру  ережедері  мен 
құрамы.   
3.
 
Листинг жіне делистинг түсінігі  
4.
 
Биржалық саудаға қатысушылар  
5.
 
Қор биржасында брокер-дилердің қызметтері  

16
 
 
 

Коммерциялық 
банктердің қаржы 
нарығындағы қызметі 
1.
 
Коммерциялық  банктердің  мәні.  Қаржы  нарығындағы 
коммерциялық банктердің ролі.  
2.
 
Коммерциялық  банктердің  активті  және  пассивті 
операциялары  
3.
 
Коммерциялық банктердің брокерлік-дилерлік қызметі  
4.
 
Коммерциялық банктердің кастодиандіқ қызметі  
5.
 
 Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметтері 
 

Туынды бағалы 
қағаздар нарығы 
1.
 
Туынды  бағалы  қағаздар  нарығының  түсінігі  және 
функциялары 
2.
 
ҚР туынды бағалы қағаздар нарығының құрылымы.  
3.
 
Туынды бағалы қағаздар нарығының құралы  
4.
 
Туынды  бағалы  қағаздарды  шығару  және  орналастыру 
ерекшеліктері 

Валюта нарығы және 
валюталық 
операциялар 
1.
 
Валюталық нарықтың дамуы  
2.
 
Биржалық және биржадан тыс валюталық нарық  
3.
 
Нарыққа қатысушылар  
4.
 
Валюталық операциялар  
 
10  Сақтандыру нарығы  1.
 
Сақтандыру нарығының мәні және функциялары  
2.
 
Сақтандырудың  экономикалық  мәні.  Сақтандыру 
классификациясы  
3.
 
Сақтандыру 
компанияларының 
коммерциялық 
қызметтері 
4.
 
Брокерлік, 
агенттік 
және 
актуарилерді 
сақтандырушылардың қызметтері 
 
11  Зейнетақы нарығы. 
ҚР  зейнетақы 
қорларының қызметі 
1.
 
Жинақтаушы зейнетақы қорларының жүйесі  
2.
 
ҚР  зейнетақы  жүйесі:  құқықтық  қамтамасыз  ету  және 
құрылымы.  Мемлекеттік  жинақтаушы  зейнет  ақы 
қорлары  (ГНПФ).  Зейнет  ақы  тӛлей  бойынша 
мемлекетік орта  (ГЦВП). 
3.
 
ҚР мемлекеттік емес жинақтаушы зейнет ақы қорлары  
4.
 
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге 
асыратын ұйымдар  (ООИУПА).  
12  Инвестициялық 
компаниялар мен 
қорлар 
1.
 
Инвестициялық қорлар және компаниялардың қызметі. 
2.
 
Ашық, жабық және интервалдық пайлық қорлары және 
олардың ӛзара айырмашылықтары.  
3.
 
Инвестициялық  процестегі  инвестициялық  қорлардың 
және компаниялардың рӛлі.  
 
13  Қазақстандағы қаржы 
нарығының құқықтық 
реттеу негіздері 
1.
 
Қаржы нарығын реттеудің әдістері.  
2.
 
ҚР-ның қаржы нарығын реттеудің заңнамалық негізі.  
3.
 
Қаржы 
нарығын 
және 
қаржылық 
ұйымдарды 
мемлекеттік  қадағалау  мен  реттеу  туралың  ҚР-ның 
заңы.  
4.
 
Қаржы  нарығындағы  кәсіби  қатысушылардың  ӛзін-ӛзі 
реттеу ұйымдарының ролі.  
5.
 
Ӛзін-ӛзі реттеу ұйымдарының түсінігі. 
 

17
 
 
14  Қаржы нарығын және 
қаржылық 
ұйымдарды 
реттеу 
мен 
қадағалау 
бойынша Агенттік 
 
1.
 
Қаржы  нарығы  мен  қаржы  ұйымдарын  қадағалау  және 
реттеу  бойынша  Агенттіктің  қызметтерінің  негізгі 
бағыттары.   
2.
 
Қаржы  нарығы  мен  қаржы  ұйымдарын  қадағалау  және 
реттеу  бойынша  Агенттіктің  функциялары  мен 
міндеттері   
15  ҚР Ұлттық банкі - 
қаржы нарығын 
реттеу органы 
1.
 
Ұлттық банк, функциялары және міндеттері.   
2.
 
ҚР қаржы нарығындағы лицензиялық қызметтері 
3.
 
Бағалы  қағаздар  нарыңын  реттеуші  департаментінің 
ӛкілеттілігі және функциялары.  
 
 
2.
 
СОӚЖ жҥргізу графигі 
 
р/н  
№  
СОӚЖ 
тапсырмасы 
Бақылау формасы 
Ӛткізү мерзімі 
Кҥндізгі оқыту 

СОӚЖ 1 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта  

СОӚЖ 2 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 

СОӚЖ 3 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта  

СОӚЖ 4 
жазбаша жұмыс орындау 
4-ші апта 

СОӚЖ 5 
жазбаша жұмыс орындау 
5-ші апта  

СОӚЖ 6 
жазбаша жұмыс орындау 
6-ші апта 

СОӚЖ 7 
жазбаша жұмыс орындау 
7-ші апта  

СОӚЖ 8 
жазбаша жұмыс орындау 
8-ші апта  

СОӚЖ 9 
жазбаша жұмыс орындау 
9-ші апта 
10 
СОӚЖ 10 
жазбаша жұмыс орындау 
10-ші апта  
11 
СОӚЖ 11 
жазбаша жұмыс орындау 
11-ші апта 
12 
СОӚЖ 12 
жазбаша жұмыс орындау 
12-ші апта  
13 
СОӚЖ13 
жазбаша жұмыс орындау 
13-ші апта 
14 
СОӚЖ 14 
жазбаша жұмыс орындау 
14-ші апта  
15 
СОӚЖ 15 
жазбаша жұмыс орындау 
15-ші апта 
Сырттай оқыту 

СОӚЖ 1 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта 

СОӚЖ 2 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта 

СОӚЖ 3 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта 

СОӚЖ 4 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта 

СОӚЖ 5 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта 

СОӚЖ 6 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 

СОӚЖ 7 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 

СОӚЖ 8 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 

СОӚЖ 9 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 
10 
СОӚЖ 10 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 
11 
СОӚЖ 11 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта 
12 
СОӚЖ 12 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта 
13 
СОӚЖ13 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта 
14 
СОӚЖ 14 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта 
15 
СОӚЖ 15 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал