Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет7/10
Дата22.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
#7482
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары: 
1.
 
Кӛліктік шаруашылық функциялары болып табылады
2.
 
Кӛлік іс – қимыл орны және белгілеу бойынша белгіленеді; 
3.
 
Түрі бойыншы кӛлікті қалай бӛледі? 
4.
 
Іс – қимыл тәсілі бойынша кӛлік бӛлінеді? 
5.
 
Маршрут тасымалының жүйесін атаңыз? 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
Лекция №14 
14 тақырып. Қойма шаруашылығын ҧйымдастыру 
 
Лекция 
мақсаты:Кәсіпорынның 
қойма 
шаруашылығын 
ұйымдастыруынбілу, қоймалардың классификациясын белгілеу. 
Лекция сҧрақтары: 
1.
 
Қойма шаруашылығынның мәні мен міндеті 
2.
 
Қоймалардың классификациясы 
3.
 
Ыдыс щаруашылығы 
 

70 
 
Фактор  сӛзі  (лат.  аударғанда    –  істеуші,  ӛндіруші).  Біз  фактор  сӛзін 
нарық  жағдайында  кәсіпорынның  қосалқы  цехтары  мен  ӛндірістерінің 
жұмысына әсер етуші күш деп қарастырып отырмыз. 
Нарық  жағдайында  кәсіпорынның  қосалқы  цехтары  мен  ӛндірістерінің 
жұмыс тиімділігіне кӛптеген факторлар әсер етеді. 
Жағымды  –  бұл  факторлар,  аты  айтып  тұрғандай-ақ,  кәсіпорынның 
қызметіне жағымды әсер етеді. 
Жағымсыз – керісінше бұл әсер ету бағытына байланысты жіктелуі. 
Ал  пайда  болу  жеріне  байланысты  факторларды  ішкі  және  сыртқы  деп 
классификациялауға болады. 
Ішкі  факторлар  кәсіпорынның  ӛз  қызметіне  байланысты,  яғни  бұл 
факторды ӛзі туғызады. 
Кәсіпорынның тиімділігін арттыратын факторларға: 
1. Ӛндіріс процесінде негізгі қорларды қолдануды жақсарту; 
2.  Экономиканың  құрылымын  дамыту,  оңтайлы  инвестициялық 
факторлар,  ұтымды  басқару;  кәсіпорынның  әлеуметтік  инфрақұрылымын 
ары қарай дамыту; ӛнімнің сапасын артыру және т.б. жатады. 
Бірінші топқа жататын факторлар кәсіпорынның ӛндірістік ресурстарын, 
алдағы мүмкіндіктерін анықтайды. 
Осы  мүмкіншіліктердің  әрі  қарай  іске  асырылуы  екінші  факторға 
байланысты, яғни нарық қатынастарына байланысты. 
Олардың жүзеге асырылуы келесілерге бағытталған: 

 
нарықтың  сұранысын  қамтамасыз  ету  мақсатында  ӛндірістің 
ырғақтылығын қажетті ресурстарды уақытылы жеткізу

 
тиімді  коммерциялық  жұмысты  жүргізу  үшін  ӛндіріс  шығындарын 
азайту және бірқалыпты жағдайда сақтау; 

 
кәсіпорынның  техниалық  және  экономикалыфқ  деңгейін  қамтитын 
табыс  кӛлеміне  қол  жеткізу.  Бұл  тауарлық  маркетингті  жүргізу  барысында 
жүзеге асырылады. 
Факторларды объективті және субъективті және  субъктвиті деп бӛлуге 
болады. 
Объективті  –  бұл  кәсіпорынның  қызметіне  тәуелді  емес  факторлар. 
Мысалы: әртүрлі табиғи апаттар. 
Субъективті  факторлар  –  бұл  факторлар  кәсіпорынның  қызметіне 
тікелей байланысты, олар әрқашанда басқарушының кӛз алдында бӛлу керек. 
Нарық  жағдайында  кәсіпорынның  қосалқы  цехтары  мен  ӛндірістерінің 
жұмысы сыртқы факторларға да байланысты болады. 
Оларды келесідегі топтарға біріктіруге болады. 
1.
 
Әлемдік  нарықтың  және  ішкі  нарықтағы  жағдайдың  ӛзгеруімен 
байланысты; 
2.
 
Мемлекет  ішінде  немесе  глобалды  масштабтағы  саяси  жағдайдың 
ӛзгеруімен байланысты; 
3.
 
инфляциялық процестермен байланысты. 
4.
 
Мемлекеттің қызметімен байланысты. 

71 
 
Факторлар тікелей және жанама әсер етуші факторлар. 
Тікелей  сырттан  әсер  етуші  факторларға  ең  алдымен  мемлекеттің 
кәсіпорынның  қызметін  жоғарыдан  бақылау  функциясы  жатады.  Бұл 
функция  экономика  саласындағы  құқықтық,  нормативтік  акт,  ақша-несие, 
салық саясаты арқылы жүзеге асырылады. 
Тұтынушылар,  тасымалдаушылар,  бәсекелесушілер  кәсіпорын  үшін 
сыртқы  ортаның  элементері  болып  табылады.  Олар  да  кәсіпорынның 
қызметіне тікелей әсер етеді. 
Тұтынушалар,  тасымалдаушылардың,  бәсекелестердің  іс-әрекеті  де 
мемлекеттің әсеріне байланысты. 
Мемлекеттің әсерін толығырақ қарастырайық. 
Мемлекет  жоғарғы  бақылау  жүйесі  ретінде  ӛзінің  органдары  арқылы 
экономикалық  қатынасқа  түсетін  барлық  жүйелердің  ӛмір  сүруіне,  қызмет 
етуіне  мүмкіндік береді және реттеп отырады. 
Ол мүмкіндіктер болып: 

 
ӛндірушілердің  экономикалық  оқшаулылығы  эквиваленттік 
айырбасқа мүмкіндік береді; 

 
 кәсіпкерліктің еркіндігі; 

 
сарқылатын байлықты әділетті болу. 
Бұл  жайдайлар  кәсіпорынның  қызметінің  құқықтық  нормаларынан 
кӛрініс табысы. Мемкекет экономика саласында ӛз саясатын жүргізе отырып, 
мемлкеттік  органдар  арқылы  зағдар,  нормативтік  актілер,  нұсқаулар, 
қаулылар арқасында кәсіпорынның дамуын, оның  қызметін тікелей бақылап, 
реттеп отырады. 
Мемлекеттік  органдар  ӛз  мүмкіншілігіне  байланысты  заңдардың 
орындалуын мәжбүрлі қамтамасыз етеді. 
Және де, мемлекет кәсіпорынның қызметін әртүрлі салық жеңілдіктерін 
беру  арқылы,  субсидия  беру  арқылы,  пайыздық  ставканы  белгілеу  арқылы 
баға саясаты арқылы тікелей реттеп, бақылап отырады. 
Сырттай жанама әсер ететін факторлар: 
Сырттай  жанама  әсер  ететін  факторларға  мемлекеттің  жағдайы, 
кәсіпорын орналасқан территроияның жағдайы жатады. 
Мемлекеттің  жағдайы  жоғарғы  жүйе  ретінде  эконоикалық,  техникалық 
және техникалық, және технологиялық, әлеуметтік және саяси факторлардың 
әсерін қалыптастырады. 
Кәсіпорынның  экономикалық  жағдайы  мен  қызметінің  басты  нәтижесі 
ретінде  мемлекеттің  және  тұтынушылардың  қажеттілігін  қанағаттандыру 
деңгейін кӛрсетуге болады. 
 
Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары: 
1.
 
Ӛнімнің ӛзіндік құнына кіретін, шығыстар классифкациясы белгілері? 
2.
 
 Ӛнімнің ӛндірісінде шығынғы крмйтін шығыстар? 
3.
 
 Ӛндірістегі ӛзгермелі шығыстарынане жатады? 

72 
 
4.
 
 Ӛнім  бірлігіне  сәйкес  келетін,  шығыстар  кӛлемінің  есебі  ақшалай 
мағынада – бұл? 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
Лекция №15 
15 тақырып. Жаңа техниканы игеру жҧмыстарын ҧйымдастыру 
 
Лекция мақсаты:Жаңа техниканы игеру жұмыстарын ұйымдастыруды білу, 
қоймалардың классификациясын белгілеу. 
Лекция сҧрақтары: 
1.
 
Жаңа техниканы ӛнеркәсіптік меңгеру барысындағы 
ұйымдастырушылық дайындау 
2.
 
Жаңа техниканы ӛндірісін меңгеруді ұйымдастыру үрдістері 
 
Еліміздің  қазіргі  уақыттағы  экономикасы  ашық  сипатқа  ие.  Яғни,  ішкі 
нарыққа  импорттың  жеткілікті  кӛлемде  келуі,  сыртқы  инвесторлардың 
еліміздің  кәсіпорындарына  қаржы  құйуға  мүмкіндіктерінің  болуы,  әлемдік 
нарықтың  сауда  саясатын  реттейтін  ұйымдарға  мүше  болу  жолдарының 
негізінің қалануы соны кӛрсетеді. 
Нарық жағдайында әрбір кәсіпорын ӛз ӛнімдерінің бәсеке қабілеттілігіне 
әсер ететін факторларды анықтап алуды және оларды ескеруді қажет етеді. 
Қазіргі  кезде  ӛнімнің  бәсеке  қабілеттілігіне  әсер  ететін  факторлардың 
тӛмендегідей түрлері бар.  
Мәселен, ӛнімнің нарықтағы нәтижелі сатылуына әсер ететін факторлар 
объективті  түрде  емес,  тұтынушылардың  субъективті  қабылдануына 
байланысты.  Мұндай  факторлар  экономикалық  әдебиетте  “табыстың 
стратегиялық  факторлары”  немесе    ”табыстың  негізгі  факторлары”-  деген 
атауға  ие  болған.  Табыстың  стратегиялық  факторлары  ӛнімнің  бәсекелік 
қабілетін  анықтайды.  Әдебиеттердің  талдауы  кӛрсетіп  отырғандай,  ӛнімнің 
бәсекелік қабілеті факторларын жіктеудің бірнеше түрлері қалыптасқан. 
Ӛнімнің  бәсекелік  қабілетін  анықтайтын  факторларды  екі  негізгі  топқа 
бӛледі. Олар: субъективті және объективті. 
Субъективті факторлар ӛндірушіге байланыссыз, оларға психологиялық 
және  жеке  тұлғалық  факторлар  жатады,  мәселен,  тұтынушылардың 
ұстанымдары, әдеті, салты және т.б. 

73 
 
Объективті факторлар ӛндірушіге тікелей (сапа деңгейі) немесе жанама 
(сатылған  ӛнімге  техникалық  қызмет  кӛрсету,  делдал  ұйымдардың  қызметі, 
т.с.с.) түрде байланысты болады. 
Осы  жіктеуге  ұқсас,  ӛнімнің  бәсекелік  қабілетіне  әсер  ететін 
факторларды эндрогендік және экзогендік деп бӛледі. 
Эндрогендік  факторлар  ӛндірістік  кәсіпорынның  мүмкіндіктерін 
сипаттайды және ӛнімнің технико-экономикалық деңгейіне ықпал етеді.  
Экзогендік  факторлар  -  әлемдік  нарықтың  немесе  импорттаушы 
мемлекеттің ӛнеркәсіптік тауарлар нарығының қажеттіліктерін және тауарға 
деген  сұранысты  анықтайды.  Мұндай  жіктеу  дұрыс,  алайда,  біріншіден,  ол 
бағаның  ӛнімнің  бәсекелік  қабілетіне  әсер  ететін  фактор  екендігін 
ескермейді,  екіншіден,  ӛндіруші  тарапынан  әсер  ететін  факторларды 
нақтылауды қажет етеді, ӛйткені ӛнімнің бәсекелік қабілетін қамтамасыз ету 
ӛндірушіге байланысты.   
Тауардың  ӛмірлік  циклына  байланысты  бәсекелік  қабілеттің 
факторларын екі топқа бӛледі:  
-  ӛнімді  дайындау  мен  ӛндіру  барысында  пайда  болатын  факторлар  - 
техникалық деңгейі мен дайындау сапасы;  
- ӛнімді нарықта ӛткізу процесіне әсер ететін факторлар -  тұтынушының 
сатып алу шығындары мен тұтынушының талабын қанағаттандыру (жеткізу, 
сатудан кейінгі техникалық қызмет кӛрсету, т.б.). 
Сонымен  қатар,  бәсекелік  қабілеттің  факторларын  сыртқы,  сапалық 
және экономикалық деп бӛледі.  
Сыртқы  факторларға  экономика  мен  нарықтың  даму  тенденциялары, 
ғылыми-техникалық  прогресс,  тұтыну  құрылымындағы  ӛзгерістер,  нарық 
құрылымы  және  бәсекелестер  құрамы  жатады.  Сонымен  қатар,  мұнда 
кәсіпорынның имиджі мен танымалдылығы, ӛндіруші мемлекеттің беделі де 
үлкен мәнге ие.  
Екінші топ факторларын қазіргі қолданыстағы стандарттар, мӛлшерлер, 
ұсыныстар  анықтайтын  ӛнімнің  сапа  кӛрсеткіштері  құрайды,  сол  сияқты, 
ӛнімнің қауіпсіздігі, ұзақ мерзімге сақталынуы да осы топқа кіреді. Ӛнімнің 
сапасын  анықтау  халықаралық  стандарттау  ұйымының  (ИСО)  талабымен 
жүргізіледі. 
Бәсекелік  қабілетке  әсер  ететін  үшінші  топтағы  факторларға,  ӛнімнің 
ӛзіндік  құны  мен  бағасын  қалыптастыратын  экономикалық  кӛрсеткіштер 
жатады. 
Әлемдік  тәжірибеде  ӛнімнің  бәсекелік  қабілеті  келесі  факторлармен 
анықталады: 
-
 
ӛнім  сапасының  нарықтың  және  нақты  тұтынушының  талабына  сай 
болуымен; 
-
 
сатып алуға, жеткізуге кеткен шығындармен; 
-
 
тұтынушыға тиімді уақытта жеткізу жағдайымен; 
-
 
кәсіпорынның  нарықтағы  беделімен  және  сенімді  әріптес 
болатындығы туралы дәлелімен. 

74 
 
Ӛнімнің бәсекелік қабілеті кешенді түрде мынандай үш факторға тәуелді 
болуы да мүмкін: 
Міндеті  -  ӛнімнің  қандай  мақсатқа  пайдаланатынын,  оның 
функционалдық мүмкіндіктерін, сол арқылы, осы ӛнімді тұтынушылар тобын 
анықтайды. 
Жоғары  сапасы  -  бағалық  емес  бәсекеде  үлкен  мәнге  ие.  Сондықтан, 
сапаны ӛнімнің бәсекелік қабілетінің кешенді кӛрсеткіші ретінде қарастыруға 
болады. 
Бағасы - тауар құнының ақшалай кӛрінісі. Ӛнімге деген сұраныс пен ұсыныс 
тең болғанда баға мен құн да теңеседі. Ұсыныстың сұраныстан артуы бағаны 
тӛмендетеді,  ал  керісінше,  нарықтағы  сұраныс  артса,  онда  ӛнімнің  бағасы 
құнынан  әлдеқайда  жоғары  болады.  Нарықтық  экономика  жағдайында  баға 
объективті  экономикалық  заңдылықтарға,  ең  алдымен,  құн  заңына  сай 
қалыптасады.  Бағалық  бәсеке  кезінде  тӛмен  баға  ӛнімнің  бәсекелік 
қабілетінің кепілі болады. 
 
Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары: 
1.
 
Шығарған ӛнім кӛлемінің уақытқа қатынасы – бұл; 
2.
 
Табысты алумен байланысты шығыстарға не кіреді? 
3.
 
Біркелкі  амортизацияны  есептеу  әдісіндегі  амортизациялау  сомасы 
неге тәуелді? 
4.
 
Калькуляция – бұл; 
5.
 
Ӛндірісте  кәсіпорынның  тура шығындарына жатпайды? 
6.
 
Кәсіпорынның ұстанымдары – бұл; 
7.
 
Кәсіпорынның жанама ұстанымдарына не кіреді? 
8.
 
Пайда коэффициентіне не жатады? 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫН ОРЫНДАУ ҤШІН 
ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
 
 
 
«Экономика және ӛндірісті ҧйымдастыру»  
 
5В070300 «Ақпараттық жҥйелер»,  5В070400 «Есептеуші техника және 
бағдарламалық қамтамасыз ету» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 жыл 
 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 

76 
 
 
№1 Тапсырма (практикалық сабақ) 
Тақырып: Курстың пәні мен міндеті 
 
Ҧсынылатын тақырыптардың бірін таңдап, кӛзқарасын (Эссе)  жазып, 
талқылау: 
 
1.  Нарықтық  қатынастардың  даму  кезеңінде  ӛнеркәсіптік  ӛндіріс  жүйесінің 
алатын орны мен рӛлі. 
 
2. Курстың құрылымы, мазмұны және міндеттері  
 
3. Кәсіпорында басқаруда шетелдің озық тәжірибесін пайдалану 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 1 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
№2 Тапсырма (практикалық сабақ) 
Тақырып: Кәсіпорынның  жалпы және ӛндірістік құрылымы  
 
Сҧрақтарды қарастырып, мысал келтіре жауап беріңіз: 
1.  Кәсіпорынның  ӛндірістік  құрылымы:    ӛндірістік  құрылым  түрлері  және 
элементтері, оны анықтайтын факторлары. 
 
2.Негізгі ӛндірістің құрылымы, оны құрудың қағидалары.  
 
3.Ӛндірістік-техникалық  қызмет  кӛрсетудің  құрылымы  және  оның  негізгі 
ӛндіріс қызметіндегі мәні. 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 2 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 

77 
 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
№3 Тапсырма  (практикалық сабақ) 
Тақырып: Ӛндірістік үрдіс және уақыт бойынша оны ұйымдастыру 
 
Сҧрақтарды талқылау және есептерді шығару: 
1.
 
Ӛндірістік үрдістің негізгі сипаттамасы және оның құрылымы 
 
2.
 
Негізгі үрдістердің фазалары. 
 
3.
 
Ӛндірістік үрдістер құрылымының ӛндірілетін ӛнім-ӛндіріс ауқымына 
техникалық жабдықтау деңгйіне, ӛндірісті мамндандыруға, бірлесуге, 
технологиялық үрдістердің және еңбек бӛлінісіне байланысты 
ерекшеліктер. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 3 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
 
№4 Тапсырма  (практикалық сабақ) 
Тақырып:Ӛндірісті ұйымдастыру түрлері мен нысандары 
 
Сҧрақтарды талқылау және есептерді шығару: 
1. Ӛндірістің ұйымдастырушылық түрлері жӛніндегі түсінік және оның 
белгілерін анықтау.  
 
2. Ӛндіріс түрлерінің  техника-экономикалық сипаттамасы. 
 
 
 

78 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 4 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
№5 Тапсырма  (практикалық сабақ) 
Тақырып: Ӛндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан дайындауды 
ұйымдастыру жетілдіру 
 
Сҧрақтарды талқылау: 
1.Нарық жағдайында ӛндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан дайындаудың 
мазмұны мен мәні.  
 
2.Конструкторлық дайындық, оның мазмұны және жүргізу тәртібі .  
 
3. Ӛндірісті технологиялық тұрғыдан дайындау міндеттері мен мазмұны және 
оны жүргізу тәртібі.  
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 5 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 

79 
 
№6 Тапсырма  (практикалық сабақ) 
Тақырып: Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру негіздері 
 
Сҧрақтарды талқылау: 
1.Инновацияны және жаңашылдықтардың мазмұны, топтапмасы .  
 
2.Ғылыми-зерттеу және тәжірибе конструкторлық жұмыстарды 
ұйымдастыру.  
 
3.Ӛндірісті ұйымдастыру-техникалық деңгейін талдау және болжау. 
 
4.Инновациялар мен жаңашылдықтарды қалыптастыру. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 6 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
№7 Тапсырма (практикалық сабақ) 
Тақырып: Ӛнім сапасын бақылауды ұйымдастыру 
 
Сҧрақтарды талқылау: 
1.Ӛнім сапасы мен оны анықтаушы факторлар. 
 
2. Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін арттырудағы ӛнім сапасының рӛлі 
 
3. Ӛнімді стандарттау, оның қағидалары 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 7 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 

80 
 
 
№8 Тапсырма (практикалық сабақ) 
Тақырып: Қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру және табиғат 
ресурстарын ұтымды пайдалану 
 
Сҧрақтарды талқылау: 
1.Қазақстан Республикасы Президентінің «Стратеги-2030» атты еліміздің 
халқына Жолдауындағы Қазақстанның табиғат ресурстарына талқылау.  
 
2.Қоршаған ортаны қорғау жоспарының бӛлімдерінің мазмұны мен 
құрылымы. 
 
3. Табиғатты қорғау шаралары мен олардың тиімділігін анықтау 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 8 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
№9 Тапсырма (практикалық сабақ) 
 
Тақырып: Ӛндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен міндеттері 
 
Сҧрақтарды талқылау: 
1. Ӛндірістік инфрақұрылымның құрылымы және оны жетілдіру жолдары.  
 
2. Ӛндіріске техникалық қызмет кӛрсетудің мазмұны мен мәні. 
 
3.Техникалық қызмет кӛрсетуді жетілдіру жолдары  
 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет