Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


Студенттіңоқу  бойынша  жетістіктерін  бақылау  ҥшін  сҧрақтаржүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет3/10
Дата22.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
#7482
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
14.Студенттіңоқу  бойынша  жетістіктерін  бақылау  ҥшін  сҧрақтар  (ӛзін-ӛзі  дайындау 
үшін, қорытынды бақылауға дайындық үшін сұрақтар тізімі және т.б.) 
1.
 
Ӛндірістік ұйымдастырудың түсінігі? 
2.
 
Ӛндірістік ұйымдастырудың технологиялық функциясының ұғымы? 
3.
 
Ӛндірістік ұйымының функциясы болып не табылмайды? 
4.
 
Нарықтық  қатынасқа  ӛту  емес,  дәстүрлі  ӛндірістік  ұйымдастырудың  мақсаты 
қандай? 
5.
 
Кәсіпорынның ӛндірістік-техникалық бірлігі нені білдіреді? 
6.
 
Кәсіпорынның экономикалық бірлігін не сипаттайды? 
7.
 
Ӛндірістік  жүйе  сияқты    кәсіпорынның  функционалдау  сипатының  белгісі  болып 
табылмайды? 
8.
 
Ӛндірістік жүйенің құрылымы болып не табылмайды? 
9.
 
Тұтыну шикізатының сипатына қарай кәсіпорын қалай классификацияланады? 
10.
 
 Дайын ӛнімді белгілеу үшін кәсіпорын қалай классификацияланады? 
11.
 
 Ӛнімді шығару типі бойынша кәсіпорын қалай классификацияланады? 
12.
 
 Кәсіпорынның жалпы құрылымын  қандай бӛлімшелер құрайды? 
13.
 
 Цехтың құрылымы қандай бӛлімшелерді қамтиды? 
14.
 
  Корпустық құрылым қандай бӛлімшелерді қамтиды? 
15.
 
 Кәсіпорынның басты жоспарының ұғымы ? 
16.
 
 Үздіксіз қағида түсінігі? 
17.
 
  Параллельдік қағида нені білдіреді? 
18.
 
  Тура қағида ұғымы? 
19.
 
 Пропорционалды қағида түсінігі? 
20.
 
 Егер партия 4 бұйым  және 3 операция енгізсе, ӛңдеу ұзақтығы 10, 7 және 5 минут 
болса, онда циклдың қолданудағы  еңбек қозғалысының параллельді ұзақтығы нені 
құрайды? 
21.
 
 Егер партия 4 бұйым  және 3 операция енгізсе, ӛңдеу ұзақтығы 10, 7 және 5 минут 
болса,  онда  циклдың  қолданудағы    еңбек  қозғалысының  түрлердің  рет  бойынша  
ұзақтығы нені құрайды? 
22.
 
 Егер партия 4 бұйым  және 3 операция енгізсе, ӛңдеу ұзақтығы 10, 7 және 5 минут 
болса, онда циклдың қолданудағы  еңбек қозғалысының аралас түр  ұзақтығы нені 
құрайды? 
23.
 
 Егер  тиімді  жұмыс  уақыты  400  минут,  үзіс  20  минут,  ал  уысым  тапсырмасы  100 
бірлікті құрайды, онда такт үдеріс тең; 
24.
 
 Егер есептік жұмысшылар орны 0,8 , үдеріс тактісі  12 минут, жұмыс орындарын 
толтыру коэффиценті тең; 

34 
 
25.
 
 Оперативті уақытта 12 минут және  есептік жұмысшылар  орны саны 1,5 операция 
тактісі тең; 
26.
 
 Ұйымның  партиялық,  ағымдық  және  бірлкпен  ӛндіріс  үдерісінің  әдіс-тәсілдерін 
сипаттау; 
27.
 
 Ағымдық сызықтық тактісін анықтаңыз
28.
 
 Ағымдық сызық қозғалысының жылдамдығын анықтаңыз; 
29.
 
 Ӛндіріс дайындығы  - бұл; 
30.
 
 Жоспарлы – конструкторлық ӛндіріс дайындығының мазмұны болып табылады; 
31.
 
 Жеке және аз сериялы ӛндірісте қандай технология дайындалады? 
32.
 
 Сериялық және массалық ӛндірістерде қандай технология дайындалады? 
33.
 
 Жаңа ӛнімді жасау технологиясын таңдауда негізгі критерий болып не табылады? 
34.
 
 Технологиялық ӛзіндік құн (Ӛқ) мына формула бойынша анықталады; 
35.
 
 Критикалық бағдарлама (Бк) мына формула бойынша анықталады; 
36.
 
 Критикалық бағдарлама мәні? 
37.
 
 Құралдар бӛлімінің қызметіне жатпайтындар? 
38.
 
 Цехтың айналым қорына не кірмейді? 
39.
 
 Құралдарға деген жалпы сұраныс қалай анықталады? 
40.
 
 «Тапсырыс нүктесі» құралы қандай формуламен анықталады? 
41.
 
 Станоктың кезектегі жӛндеу түрін анықтау үшін, білу керек
42.
 
 Жӛндеу жұмыстарының жылдық кӛлемі тең; 
43.
 
 Жӛндеу аралық период Тж анықталады; 
44.
 
 Жӛндеудің  жоспарлы – ескерту жүйесінің  ӛзіне  не кіреді? 
45.
 
 Кәсіпорынның энергошаруашылықтың толық құрылымына не кіреді? 
46.
 
 Энергошаруашылықты қандай кӛрсеткіш сипаттайды? 
47.
 
 Энергияға жалпы қажеттілік қандай  формула бойынша анықталады? 
48.
 
 Энергетикалық баланс  формуласы; 
49.
 
 Қозғалыс  күшіне  жұмсалған  жылдық  электорэнергия  мына  формула  бойынша 
табылады; 
50.
 
 Кӛліктік шаруашылық функциялары болып табылады; 
51.
 
 Кӛлік іс – қимыл орны және белгілеу бойынша белгіленеді; 
52.
 
 Түрі бойыншы кӛлікті қалай бӛледі? 
53.
 
 Іс – қимыл тәсілі бойынша кӛлік бӛлінеді; 
54.
 
 Маршрут тасымалының жүйесін атаңыз; 
55.
 
 Үздікті қимылдағы кӛліктік құралдардың саны қандай формуламен анықталады? 
56.
 
 Кӛліктік      құралдардың  тәуліктік  ӛндірісі  мына  формуланың  қайсысымен  
анықталады? 
57.
 
 Үздіксіз  қимылдағы  қимылдағы  кӛліктік  құралдардың  саны  қандай  формуламен 
анықталады? 
58.
 
 Қоймадағы жүк қорының жалпы кӛлемі неден жинақталады? 
59.
 
 Қойма ауданының жалпы ауданы келесі аудандардан жинақталады
60.
 
 Қойманың оперативті кӛлеміне не кіреді? 
61.
 
 Қойманың ауданын пайдалану коэффиценті қандай  қатынаспен анықталады? 
62.
 
 Жӛндеу циклі – бұл; 
63.
 
 Жӛндеу аралық және тексеру аралық  периодтар жӛндеу циклінің ұзақтығы немен 
анықталады? 
64.
 
 Кәсіпорынның жүк айналымы анықталады; 
65.
 
 Кәсіпорынның 
аумағы  шегінде,  шикізат  және  материалды,  жартылай 
фабрикаттарды және ыдысты  кӛліктік тасымалдауда орындалады? 
66.
 
 Кәсіпорынның сыртқы кӛлігіне жатқызамыз; 
67.
 
 Кәсіпорынның экономикалық балансын құрудың мақсаты; 
68.
 
 Ӛнім сапасы – бұл; 
69.
 
  Ӛнімнің техникалық деңгейі – бұл; 

35 
 
70.
 
 Сәйкес келу бағасы – бұл; 
71.
 
 Стандартизацияға анықтама беріңіз; 
72.
 
 Сертификация– бұл; 
73.
 
 Сапаны қамсыздандыру – бұл; 
74.
 
 Сапа менеджменті – бұл белгілі бір қызмет бойынша координацияланған...; 
75.
 
  Ақаудың пайда болуын не куәландырады? 
76.
 
 Ақау классификацияланады; 
77.
 
 Парето анализінде қандай эап болмайды? 
78.
 
 Тихниклық бақылауға анықтама беріңіз
79.
 
 Ӛнімнің сапасын анықтайиын эргономикалық кӛрсеткіш? 
80.
 
 Кәсіпорынның  энергетикалық шаруашылығы құрылымы неден тәуелсіз? 
81.
 
 Кәсіпорынның жүк айналымы – бұл; 
82.
 
 Жоғары сапаны қажет ететін тауарларға  бақылау қажет; 
83.
 
  Конвейер қадамы деген не? 
84.
 
 Жоспарлау түрін атаңыз? 
85.
 
 Бизнес – жоспар бӛлімдері; 
86.
 
 Ӛнімнің ӛзіндік құныа кіретін, шығыстар классифкациясы белгілері; 
87.
 
 Ӛнімнің ӛндірісінде шығынғы крмйтін шығыстар
88.
 
 Ӛндірістегі ӛзгермелі шығыстарынане жатады? 
89.
 
 Ӛнім бірлігіне сәйкес келетін, шығыстар кӛлемінің есебі ақшалай мағынада – бұл; 
90.
 
 Шығарған ӛнім кӛлемінің уақытқа қатынасы – бұл; 
91.
 
 Табысты алумен байланысты шығыстарға не кіреді? 
92.
 
 Біркелкі амортизацияны есептеу әдісіндегі амортизациялау сомасы неге тәуелді? 
93.
 
 Калькуляция – бұл; 
94.
 
 Ӛндірісте  кәсіпорынның  тура шығындарына жатпайды? 
95.
 
 Кәсіпорынның ұстанымдары – бұл; 
96.
 
 Кәсіпорынның жанама ұстанымдарына не кіреді? 
97.
 
 Пайда коэффициентіне не жатады? 
98.
 
 Бағасы 750 мың тг тұратын станоктың жылдық амортизациялау сомасын анықтау 
керек; 
99.
 
 Кәсіпорындағы жӛндеу шаруашылығы не үшін құрылады?  
100.
 
Ӛнімнің сапасын басқару жүйесі – бұл; 
 
15. Студенттің білімін бағалаудың жҥйесі   
Ағымдағы  үлгерімді  бағалау  ағымдағы  бақылау  және  рубеждік  (аралық)  бақылау 
бағаларынан тұрады.  
Үлгерімді ағымдық бақылау  – оқу сабағын жүргізуші оқытушының пәннің әр оқу 
тақырыптары бойынша студенттің жетістіктерін жүйелі түрде тексеруі. 
Рубеждік  бақылау  оқу  пәнінің  ірі  бӛлімдерін  (модульдерін)  аяқтаған  соң 
жүргізілетін бақылау.  
Пән  бойынша  қорытынды  баға  ағымдағы  үлгерім  бағасы  мен  қорытынды 
бақылаудың  бағасынан  тұрады.  Ағымдағы  үлгерімді  бағалау  (жіберу  рейтингі)  пән 
бойынша  қорытынды  бағаның  60%  құрайды.  Емтихан  бағасы  пән  бойынша  қорытынды 
бағаның 40% құрайды.   
Студенттің  білімін  бағалау  балдық-  рейтингтік  әріптік  жүйе  бойынша  сәйкесінше 
бағалаудың дәстүрлі шкаласына аудару арқылы жүзеге асады. 
 
 
15.1 Студенттің рейтингін қою шкаласы: 

36 
 
№ 
Бақылау түрі 
1

і р
ейт
ин
г 
ба
ға
сыны
ң 
 ӛ
лш
ем
і 

1)
, %
 
Апта  
1

і р
ейт
ин
гт
ің 
 қ
ор
ыт
ын

дысы 

1)
 
2

і р
ейт
ин
г 
ба
ға
сыны
ң 
 ӛ
лш
ем
і 

2)
, %
 
Апта  
2

і р
ейт
ин
гт
ің 
 қ
ор
ыт
ын

дысы 
 (
Р2

 

 
10 
11 
12 
13 
14 
1

1.
 
 
Қатысуы 
100 
 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
 
2.
 
 
Студентердің 
белсенділігі 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
 
3.
 
 
СОӚЖ тапсыр-
масының 
орындалуы  
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
 
4.
 
 
СӚЖ 
тапсырмасыны
ң орындалуы  
(курстық 
жұмыс, 
рефарат, 
презентация 
және т.б.) 
100 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 

Ағымдағы 
бақылаудың 
барлығы  
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аралық 
бақылаудағы 
тапсырманы 
орындау 
100 
 
 
 
 
 
 
100 
 
100 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
Барлығы  
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қорытынды 
бағадан үлесі 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
%
 
Ескертужұлдызшаның орнына балдың санын кӛрсету керек.  
 
 
15.2Қорытынды бағаны есептеу 
 
Пән бойынша қорытынды баға пайыздық мазмұнда келесі формула бойынша есептеледі: 
 
И% = Р1+Р2  х 0,6 + Э х 0,4 
                                                           2
 
мұндағы: 
       Р1 –1- рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 
Р2 – 2- рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 
       Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны (тест-емтихан).
 
 
 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 
 
 
15.3Студенттің  оқу  жетістіктерінің  балдық-  рейтингтік  әріптік  жҥйе  бойынша 
бағалау және сәйкесінше бағалаудың дәстҥрлі шкаласына аудару  
 
Әріптік жүйе 
бойынша бағалау 
Баллдардың сандық 
баламасы 
Оқу пәнін 
меңгерудің %-қ 
мазмұны 
Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалау 

4,0 
95-100 
Үздік 
A

3,67 
90-94 
 
B

3,33 
85-89 
Жақсы 
B
 
3,0 
80-84 
B

2,67 
75-79 
C

2,33 
70-74 
қанағаттанарлық 

2,0 
65-69 
C

1,67 
60-64 
D

1,33 
55-59 

1,0 
50-54 


0-49 
қанағаттанарлықсыз 
 
 
 
15.4Академиялық тәртіп саясаты 
 
№ 
Тәртіпті бағалау критерийлері  
Балл саны 
1. 
Сабақтан кешіу 
-3 
2. 
Сабақ кезінде ұялы телефонмен қолдануы   
-3 
3. 
Практика (семинар) сабақтарына белсенді қатысу 
+5 
4. 
Қосымша материалдармен дайындалуы 
+5 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
ДӘРІСТІК МАТЕРИАЛ
 
 
«Экономика және ӛндірісті ҧйымдастыру» 
 
 
 
 
5В070300 «Ақпараттық жҥйелер»,  5В070400 «Есептеуші 
техника және бағдарламалық қамтамасыз ету» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 жыл 

39 
 
Лекция № 1 
1-тақырып. Курстың пәні мен міндеті 
 
Лекция  мақсаты:студенттерді  ӛндірісті  ұйымдастырудың  экономикалық 
мәнімен таныстыру, ӛндірістің дамуы мен ұйымдастырылуын ажырата білуі 
қажет. 
 
Лекция сҧрақтары: 
 
7.
 
Курстың пәні мен міндеті 
8.
 
Кәсіпорынның түсінігі, міндеті мен мазмұны 
9.
 
Кәсіпорынның сыртқы ортасы және классификациясы 
 
1.1 Курстың пәні мен міндеті 
Ӛндіріс  деп  нарықтың  дамуы  мен  ӛмір  сүруіне  қажетті  материалдық 
игіліктерді  дайындау  үрдісін  айтады.  Ӛндірістің  мазмұны  еңбек 
қатынастарымен анықталатын негізгі үш элементтен тұрады: 
-
 
ұтымды жұмыс немесе еңбектің орындалуы; 
-
 
адамның ұтымды жұмысына қажетті еңбек заттарының болуы; 
-
 
еңбек заттарын ӛзгертуге қажетті еңбек құралдарының қатысуы 
Материалдық  ӛндірістің  ӛнімі  еңбек  пен  табиғат  заттарының  құралуынан 
тұратын материалдық игіліктерді дайындауға кӛмектеседі. 
Жаңаша ӛндіріс ғылыми-техникалық революцияның негізінде дамиды және 
оның негізгі мазмұнына ӛндірісті автоматтаңдыру жатады. 
Ұйымның  тиімді  жұмыс  істеуін  қамтамасыз  ету  олардың  жұмысына 
экономикалық  түрғыдан  дұрыс  басқаруды  талап  етеді,  бұл  кӛбінесе  оны 
талдай  білумен  айқындалады.  Кешенді  түрде  талдаудың  кӛмегімен  даму 
тенденциясы  зерттеледі,  қызмет  нәтижелерінің  ӛзгеру  факторлары  терең 
және  жүйелі  түрде  зерттеледі,  бизнес-жоспарлар  мен  басқару  шешімдері 
негізделеді,  олардың  орындалуын  бақылау  жүзеге  асырылады,  ӛндіріс 
тиімділігін  арттыру  резервтері  анықталады,  кәсіпорынның  қызмет 
нәтижелері  бағаланады,  оны  дамытудың  экономикалық  стратегиясы 
жасалады. 
Шаруашылық  қызметке  кешенді  түрде  талдау  жүргізу  -  бұл  бизнестегі 
басқару  шешімдерін  қабылдаудың  ғылыми  негізі.  Оларды  негіздеу  үшін 
қазіргі және алда тұрған мәселелерді, ӛндірістік және қаржылык тәуекелдерді 
анықтай  және  болжай  білу  керек,  қабылданған  шешімдердің  шаруашылық 
жүргізуші  субъектінің  тәуекелдік  және  табыс  деңгейіне  тигізетін  әсерін 
анықтау керек. Сондықтан барлық деңгейдегі менеджерлердің кешенді түрде 
экономикалық  талдау  жасау  әдісін  игеруі  олардың  кәсіби  дайындығының 
құрамды бӛлігі болып табылады. 
Талдау  техникасы  мен  технологиясын  біле  отырып,  олар  нарықтағы 
жағдайдың  ӛзгерістеріне  оңай  бейімделе  алады  және  дұрыс  жауап  пен 
шешімдер  таба  алатын  болады.  Осыған  орай  экономикалық  талдаудың 

40 
 
негіздерін  игере  білу:  шешім  қабылдауға  қатысатындарға  да,  оларды 
қабылдау бойыша ұсыныстар беретіндерге де пайдалы болмақ . 
Қазіргі  уақытта  болып  жатқан  нарықтық  қатынастар  кәсіпорындардың 
шаруашылық  жүргізуші  субъект  ретінде  құқық  жағдайларын  едәуір 
нығайтып,  олардың  кӛптеген  ӛндірістік  және  қаржылық  мәселелерді  ӛз 
бетінше шешуіне мол мүмкіндік ашты. 
Шаруашылық  жүргізуші  субъектілердің  қызметінің  жетістіктері  басқару 
деңгейіне, қабылданған шешімдердің объективтілігі, нақтылығы, шұғылдығы 
мен  ғылыми  негізделуіне  тікелей  тәуелді.  Үйлесімді  шешімдердің 
қабылдануы,  материалдық,  еңбек  және  қаржы  ресурстарын  тиімді 
пайдаланып, еліміздің экономикалық ӛсуіне бағытталады. 
Кәсіпорынның  экономикалық  әлеуеті  екі  жақты  сипатталуы  мүмкін: 
кәсіпорынның мүліктік жағдайы және оның қаржылық жағдайы тұрғысында. 
Бұл екеуі ӛзар байланысты, ол кӛрсеткіштердің ӛзгеру қарқынын есепке ала 
отырып, динамикада қарастырылуы тиіс. 
Экономикалық  талдау  -  бұл  оларды  құрамды  бӛліктерге  бӛле  отырып, 
неше  түрлі  байланыстар  мен  тәуелділіктерін  зерттеуге  негізделген, 
экономикалық құбылыстар мен процестердің мәнін танудың ғылыми тәсілі. 
Әлемдік,  ұлттық  экономика  және  оның  кейбір  салалары  деңгейіндегі 
экономикалық         құбылыстар         мен         процестерді         зерттейтін 
макроэкономикалык  талдау,  және  жекелеген  шаруашылық  жүргізуші 
субъектілердің  деңгейіндегі  экономикалық  құбылыстар  мен  процестерді 
зерттейтін микроэкономикалық талдау деп бӛлінеді. 
Ӛндірісті  басқару  үшін  ӛндірістік  процес  пен  жоспардың  орындалу 
барысы  туралы  толық  және дұрыс  ақпарат болуы  тиіс.  Сондықтан  ӛндірісті 
басқару функциясының бірі, ӛндірісті басқаруға және жоспар мен ӛндірістік 
процестердің барысын бақылауға қажетті ақпараттарды жинауды, жүйелеуді 
және жинақтауды қамтамасыз ететін есеп болып табылады. 
Шаруашылық  қызметті  талдау  есеп  пен  басқару  шешімдерін 
қабылдаудың  арасындағы  байланыстырушы  тізбек  болып  табылады.  Бұл 
процесте  оның  есептік  ақпараты  талдамалы  ӛңделуден  ӛтеді:  қызметтің  қол 
жеткен 
нәтижелерін 
ӛткен 
уақыт 
ішіндегі 
деректермен, 
басқа 
кәсіпорьшдардың  және  орташа  салалық  кӛрсеткіштермен  салыстыру 
жүргізіледі;  сан  алуан  факторлардың  шаруашылық  қызметтің  нәтижесіне 
әсері  анықталады;  кемшіліктер,  қателіктер,  пайдаланылмай  қалған 
мүмкіндіктер,  келешектегі  жоспарлар  және  т.б.  айқындалады.  ШҚТ 
кӛмегімен ақпаратты саралауға, түсінуге қол жеткізіледі. Талдау нәтижелері 
негізінде  басқару  шешімдері  әзірленеді  және  негізделеді.  Экономикалық 
талдау шешімдер мен әрекекттердің алдында жүреді, оларды негіздейді және 
ӛндіріске ғылыми басшылық жасау негізі болып табылады, оның тиімділігін 
арттырады. 
Демек,  экономикалық  талдауды  басқару  шешімдерін  ғылыми  негіздеу 
және  оңтайлаңдыру  үшін  қажетті  деректерді  дайындау  бойынша  қызмет 
ретінде қарастыруға болады. 

41 
 
Шаруашылық  қызметін  талдауды  басқару  қызметі  ретінде  ӛндірісті 
жоспарлаумен  және  болжаумен  тығыз  байланысты  болады,  ӛйткені  терең 
талдаусыз бұл қызметтерді жүзеге асыру мүмкін емес. Жоспарлауда, сапаны 
бағалау  мен  жоспарлы  кӛрсеткіштердің  негізділігіне  арналған  ақпараттарды 
дайындауда, жоспардың орындалуын тексеру мен бағалаудағы шаруашылық 
қызметті  талдау  рӛлі  ӛте  маңызды.  Кәсіпорын  үшін  жоспарды  бекіту,  шын 
мәнінде,  алдағы  жоспарланған  уақыт  ішінде  ӛндірістің  дамуын  қамтамасыз 
ететін шешімдерді қабылдауды білдіреді. Бұл кезде алдыңғы жоспарлардың 
орындалу  нәтижелері  ескеріледі,  кәсіпорынның  даму  тенденциясы 
зерттеледі,  ӛндірістің  қосымша  резевтері  қарастырылып,  есепке  алынады.  
Шаруашылық  қызметті  талдау  тек  жоспарды  негіздеу  құралы  ғана  емес, 
сонымен  қатар  олардың  орындалуын  бақылау  құралы  болып  табылады. 
Жоспарлау  кәсіпорын  жұмысының  нәтижесін  талдаудан  басталады  және 
сонымен  аяқталады,  бұл  жоспарлау  деңгейін  арттыруға,  оны  ғылыми 
тұрғыдан негіздеуге мүмкіндік береді. 
 
Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары: 
1.
 
Ӛндірістік ұйымдастырудың түсінігі? 
2.
 
Ӛндірістік ұйымдастырудың технологиялық функциясының ұғымы? 
3.
 
Ӛндірістік ұйымының функциясы болып не табылмайды? 
4.
 
Нарықтық  қатынасқа  ӛту  емес,  дәстүрлі  ӛндірістік  ұйымдастырудың 
мақсаты қандай? 
5.
 
Кәсіпорынның ӛндірістік-техникалық бірлігі нені білдіреді? 
6.
 
Кәсіпорынның экономикалық бірлігін не сипаттайды? 
7.
 
Ӛндірістік  жүйе  сияқты    кәсіпорынның  функционалдау  сипатының 
белгісі болып табылмайды? 
8.
 
Ӛндірістік жүйенің құрылымы болып не табылмайды? 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
Лекция № 2    
2 тақырып. Кәсіпорынның жалпы және ӛндірістік қҧрылымы 
 
Лекция 
мақсаты:Кәсіпорынның 
жалпы 
және 
ӛндірістік 
құрылымыментанысу,  ӛндірістік  құрылымды  анықтаушы  кӛрсеткіштерді 
білу. 
 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет