Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата22.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
#7482
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Алматы экономика және статистика академиясы
 

24 
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 
 
СИЛЛАБУС 
(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ)  
 
Пәннің атауы: «Экономика және ӛндірісті ұйымдастыру»  
Мамандығы: 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»,  5В070400 «Есептеуші техника және 
бағдарламалық қамтамасыз ету» 
 
 
Оқыту нысаны 
Күндізгі оқыту 
Барлық кредит саны 

Курс 
4  
 
Семестр 

Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар, 
Соның ішінде: 
135 
Дәрістер (сағаттар) 
30 
Практикалық  (семинар) сабақтар 
(сағаттар) 
15 
СОӚЖ (сағаттар) немесе 
электронды практикум (дистант. 
оқыту үшін) 
30 
СӚЖ (сағаттар) 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
1.
 
Оқытушылар 
туралы мәлімет 
 
Пәннің 
оқу-әдістемелік 
кешенін 
дайындаған: 
«Экономика  және  маркетинг»  кафедрасының  аға 
оқытушысы Нурпеисова А.К. 
 
2.
 
Пәннің 
пререквизиті  
 
Бұл  курсты  нақты  меңгеру  үшін    «Экономикалық 
теория», 
«Микроэкономика», 
«Менеджмент», 
«Бухгалтерлік 
есеп», 
«Макроэкономика», 
«Кәсіпорын 
экономикасы», 
«Маркетинг», 
«Маркетинг», 
«Статистика», 
«Экономикадағы 
ӛндіріс сферасы»  пәндерінің негізгі білімдерін білу 
қажет 
3.
 
Пәннің 
постреквизиті  
 
«Ӛндірісті ұйымдастыру» пәнін толық 
меңгергеннен кейін, ғылыми-педагогикалықнемесе 
профильді бағыттағы магистратурасына түсе алады. 
4.
 
Пәннің 
сипаттамасы  
 
Ӛндірісті 
ұйымдастыру 
кәсіпорынның 
шаруашылық-экономикалық 
қызметіндегі 
ажырамас  бӛлігі  болып  табылады.  Бұл  курста 
мынадай мәселелер қарастырылады: 
  кәсіпорынның  ӛндірістік  бӛлімшелерін  құрудың 
ұйымдастырушылық қағидалары; 
  ӛндіріс  циклының  қысқаруын  қамтамасыз  ететін 
уақыт 
бойынша 
ӛндірістік 
 
үрдістерді 
экономикалық  тиімді  етіп  құру;  технологиялық 
просцесстің  экономикалық  тиімдісін  таңдауды 
ұйымдастыру жағдайы; 
  жаңа  ӛнім  ӛндірісін  игеру  және  технологиялық 
дайындау  бойынша  ұйымдастырушылық  жұмыс 
формалары; 
  тауардың жоғары сапасын қамтамасыз ететін 
ұйымдастыру факторлары; 
 техникалық қызметтің ұйымдастырылуы және 
т.б. 
5.
 
Пәнді оқытудың 
мақсаты  
 
Нарықтық 
экономика 
жағдайында 
ӛндірісті 
ұйымдастыру,  жоспарлау  және  басқаруға  қатысты 
мәселелерді  оқып  білу  және  ӛндірістік  жүйенің 
тиімді  қызметін  қамтамасыз  ететін  басқару 
шешімдерін қабылдауға үйрету. 
6 .  Пәнді оқытудың 
міндеттері 
 
 
 
 
 
 
  ӛндірісті ұйымдастырудың негіздерін білу; 
  ӛндіріс үрдістерін ұйымдастыруды жан-жақты  
оқу; 
  кәсіпорынға қызмет ететін ӛндірістік 
инфрақұрылымды және кӛмекші цехтарды 
ұйымдастырудың негіздерін  зерттеу; 
  кәсіпорынды жаңа техниканы меңгеруді, 
басқаруды, жоспарлауды, дайындауды және 
ұйымдастыруды үйрету; 
 
 
 
 

26 
 
 
7.. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
 
№ 
 
 
Тақырыптың аты 
 
Күндізгі бӛлім    
Ба
рлы
ғ
ы 
 
Дә
рі
с 
 
П
рак
т.
С
аб
ақ
 
СОӚЖ
 
СӚЖ
 

Курстың пәні мен міндеті 


Кәсіпорынның жалпы және ӛндірістік 
құрылымы 


Ӛндірістік үрдіс және уақыт бойынша оны 
ұйымдастыру 


Ӛндірісті ұйымдастыру түрлері мен 
нысандары 


Ӛндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан 
дайындауды ұйымдастыружетілдіру 


Кәсіпорынның инновациялық қызметін 
ұйымдастыру негіздері 


Ӛнім сапасын бақылауды ұйымдастыру 


Қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру 
және табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану 

9 
Ӛндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен 
міндеттері 

10 
Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығын 
ұйымдастыру 

11 
Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын 
ұйымдастыру 

12 
Кәсіпорынның энергетикалық 
шаруашылығын ұйымдастыру 

13 
Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру 

14 
Қойма шаруашылығын ұйымдастыру 

15 
Жаңа техниканы игеру жұмыстарын 
ұйымдастыру 

 
Барлығы:   135 
30 
15 
30 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 
9.
 
Лекциялық, практикалық (семинар)сабақтар жоспары  
 
Тақырыптың 
№ 
Дәріс жоспары   
Практикалық сабақ жоспары 
Негізгі ӛндірісті ҧйымдастыру 

4.
 
Курстың пәні мен міндеті 
5.
 
Кәсіпорынның  түсінігі,  міндеті 
мен мазмұны 
6.
 
Кәсіпорынның  сыртқы  ортасы 
және классификациясы 
Құрылымның негізгі ерекшеліктерін 
әзірлеу: 
- ұйымдастыру 
- ӛндіру 
бақылау 

4.
 
Кәсіпорынның жалпы және 
ӛндірістік құрылымы туралы 
түсінік 
5.
 
Ӛндіріс құрылымының түрілері 
мен нысаны  
6.
 
Кәсіпорын құрылымын 
сипаттайтын кӛрсеткіштер 
 
Кәсіпорынның жалпы және 
ӛндірістік құрылымының цехтарын, 
участіктерін және  корпустарын 
құру бойынша  тапсырманы 
орындау 

4.
 
Кәсіпорынның үрдісінің жалпы  
сипаттамасы және құрылымы 
5.
 
Ӛндірістік үрдісті 
ұйымдастырудың қағидалары  
6.
 
Ӛндірістік үрдісті 
ұйымдастырудың кӛрсеткіштері  
 
Келесі тапсырмаларды орындау: 
технологиялық тізбектің 
қуаттылығын (ӛткізу қуаттылығы), 
ұйымның жұмыс сапасы, ӛндіріске 
қажет бӛлшек партияларының ең 
тӛменгі мӛлшерін 

3.
 
Ӛндіріс типтерінің 
ұйымдастырушылық түрі және 
оның анықтайтын белгілері 
4.
 
Ӛндіріс типтерінің 
классификациясы және техника-
экономикалық сипаттамасы  
Ӛндіріс типтерініңоптималды түрін 
анықтау тапсырмасын орындау. 
Ағындық ӛндірістің әр түрлі 
нысанындағы параметрлерді жүргізу 

4.
 
Ӛндірісті технологиялықтұрғыдан 
дайындау, оны жүргізудің 
міндеттері, мазмұны және тәртібі 
5.
 
Технологиялық шешімдерді 
таңдау және оңтайландыру 
6.
 
Ұйымдастырушылық-
экономикалықдайындау, оны 
жүргізудің міндеттері, мазмұны 
және тәртібі 
Графикалық және графикті талдау 
әдістері арқылы технологиялық 
үрдістің бағдарламасын анықтау. 
Оңтайлы технологиялық 
шешімдерді анықтаудың 
матрицалық байланысын құру 

4.
 
 Ғылыми-зерттеулік және 
тәжірибе-конструкторлық 
жұмыстарды ұйымдастыру 
5.
 
Техникалық дайындауды 
жоспарлау 
6.
 
Жүйелік жоспарлаудың әдістері 
Жаңа тауарға кӛшудің  бір ізділік 
және паралельді, бір ізділік-
паралельді графигінсалу. 

4.
 
Ӛнім сапасы, кӛрсеткіштері және 
оны бағалаудың деңгейі 
5.
 
Ӛнім сапасын басқарудың жүйесі 
6.
 
Кәсіпорынды техникалық 
Ӛнім сапасын анықтайтын 
кӛрсеткіштерге есептер шығару 
 
 

28 
 
басқаруды ұйымдастыру 
 

3.
 
Қоршаған ортаны қорғауды 
ұйымдастыру және табиғат 
ресурстарын ұтымды пайдалану 
4.
 
Жоспарлаудың кӛрсеткіші, табиғи 
ресурстың пайдалануы 
 
 
 
 
Келесі тақырыптарға жағдайына 
талдау жасау  және баяндама: 
6.
 
Экономикалық дамудың 
экологизациялануының 
негізгі бағыты 
7.
 
Экономиканы 
технологиялық-құрылымдық 
рациоанализациялау 
8.
 
Аз қалдықты және ресурсты 
қорғаушылық 
технологиялардың дамуы. 
9.
 
Экономиканын 
экологизациялануының 
инвестициялық аспектісі 
10.
 
Табиғитты қорғаудың тікелей 
шаралары 
 
Ӛндірістік инфрақҧрылымды ҧйымдастырудың негіздері 

4.
 
«Ӛндірістік инфрақұрылым» 
түсінігі 
5.
 
Ӛндірістің техникалық қызметінің 
мазмұны мен мағынасы 
6.
 
Техникалық 
қызметтіұйымдастырудың негізгі 
талаптары және қағидалары 
Негізгі,кӛмекшілер, қызмет 
кӛрсетуші және жанамацехтарға 
классификация беру: 
 әдістемелік және технологиялық 
  дайындайтын, ӛңдейтін және 
жинақтайтын 
 
10 
4.
 
Кәсіпорынның құрал-сайман 
шаруашылығын басқару 
органдарының құрылымы, міндеті 
және мазмұны 
5.
 
Құрал-сайманның 
классификациясы және 
индексациясы 
6.
 
Құрал-сайманға деген қажеттілікті 
анықтау 
Құралдардың  құралдың қайналым 
қорын, құралға кететін шығындарды 
анықтау 
11 
4.
 
Жӛнеу шаруашылығын басқару 
органдарының құрылымы, міндеті 
және мазмұны 
5.
 
Құралдары техникалық қызметтен 
ӛткізу және жӛндеуді 
ұйымдастырудың нысаны мен 
әдістері 
6.
 
Жӛндеу жұмыстарын 
жоспарлаужәне нормативті базасы 
Құралдарды жӛндеуді ұйымдастыру, 
жоспарлау және техникалық 
дайындау бойынша есептер шығару.  
12 
4.
 
Кәсіпорынның энергетикалық 
шаруашылығының мәні және 
міндеті 
5.
 
Кәсіпорынды 
энергияменқамтамасыз ету 
6.
 
Энергетикалық шаруашылықтың 
қызметімен құрылымы 
Энергия ресурстарын есепке алу 
және нормалау бойынша, энергияға 
қажеттілікті жоспарлау бойынша 
есептер шығару  

29 
 
 
13 
4.
 
Кӛлікшаруашылығыныңмәні, 
міндеті және құрылымы 
5.
 
Кӛлік түрі және классификациясы 
6.
 
Жүк тасымалдауды ұйымдастыру 
Транспорттық құралды таңдау және 
есептеуді жүргізу. Орташа 
тәуліктікжүк айналымынжәне 
қоймаға ӛнімді жеткізуге қажет 
кӛлік санын анықтау. 
14 
4.
 
Қойма шаруашылығынның мәні 
мен міндеті 
5.
 
Қоймалардың классификациясы 
6.
 
Ыдыс щаруашылығы 
Қойманың ауданы және  жүк 
сыйымдылығынанықтау 
тапсырмасы. 
15 
3.
 
Жаңа техниканы ӛнеркәсіптік 
меңгеру барысындағы 
ұйымдастырушылық дайындау 
4.
 
Жаңа техниканы ӛндірісін 
меңгеруді ұйымдастыру үрдістері. 
Жаңа техниканы ӛндірісін 
меңгерудегі техника-экономикалық  
кӛрсеткіштердің динамикалық 
ӛзгеруін есептеу. 
 
 
 
10. СОӚЖ жҥргізу жоспары  
 
Р/н№  
 
СОӚЖ тапсырмалары 
СОӚЖ ӛткізу нысаны 
Кҥндізгі оқыту 

Ӛндірістің негізгі заңдылықтырын қарастыру. 
Ӛндірісті ұйымдастырудың принциптерінің құрылымыын 
ашу 
Кәсіпорынның ұйымдастыру формасымен, ӛндірістің 
ұйымдастырушылық формасын  сипаттау. 
Кәсіпорынның қызметінің нәтижелеріне келесілерге 
байланысты талдау жүргізу: 
  қызмет түрлері 
  меншік нысаны 
  кәсіпорын кӛлемі 
Жазбаша 
тапсырмаларының 
сұрақтарын қарастыру. 

Кәсіпорын құрылымын сипаттайтын кӛрсеткіштерін 
анықтау.  Негізгі, кӛмекші, қызмет кӛрсетуші және жанама 
цехтар бойынша классификициалау бойынша тапсырманы 
орындау 
Жазбаша тапсырма, 
тапсырманы шешу. 

Тапсырманы орындау анықтамалары: ауысымды жұмыс 
уақыты, ырғақты процесс, жұмысшылар санын есептеу, 
операция бойынша жұмысшыларды жүктеу коэфиценті, 
басты операция ырғағы,  ауысымға байланысты 
тапсырманаң ұлғаю мүмкіндігі, ӛндіруші еңбегінің ӛсуі 
Сұрақтарды талқылау  
тапсырмаларды 
орындау 

Ағымдағы ӛндірістің  әр түрлі формада  параметірін 
есептеу бойынша  тапсырмаларды орындау 
Сұрақтарды бақылау 
жоспарларды орындау 

Нарық жағдайында ӛндірісті ғылыми-техникалық 
тұрғыдан дайындаудың  мазмұны мен мәні.  Ӛндірістік 
қуатты есептеу. Ӛндірісті оперативті реттеудің жолдары 
Сұрақты талқылау 
пікірталас 

Ғылыми зерттеу және тәжірибе конструкторлық 
жұмыстарын ұйымдастыру 
Сұрақты талқылау 
пікірталас 

Ӛнім сортылығын анықтау , осыған дейін және осыдан 
кейінгі  ӛндіріс процесін жақсарту үшін Прето диаграмма 
Тапсырмаы орындау 

30 
 
құруының тапсырмасын орындау 

Кәсіпорынның қоршаған ортаны қорғау  және табиғатты 
қолдауға байланысты тапсырманы орындау 
Сұрақты талқылау 
пікірталас 

Нарықтық қатынас кезеңдегі қызмет кӛрсетудің дамуын 
және қазіргі жағдайын қарастыру. 
Тапсырмаы орындау 
10 
Келесі тапсырмаларды орындау: жоспар бойынша 
кәсіпорынның  құрал-жабдыққа қажеттілігі, қоймадағы 
құрал жабдықтың минималды және максималды түрдегі 
артықшылығы. Барлық айдағы құрал-жабдықтарға деген 
қажеттілігі және айналымдағы қоры. 
Тапсырмаы орындау 
11 
График бойынша бір жылға арналған құрал-жабдықтарды 
жӛндеу тапсырмаларын орындау 
Тапсырмаы орындау 
12 
Кәсіпорынның жылдық  жоспар бойынша 
электорэнергияның шығынын   анықтау  тапсырмаларын 
орындау 
Тапсырмаы орындау 
13 
Кӛлік шаруашылығын жоспарлау бойынша есептер 
шығару 
Сұрақтарды шешу, 
тапсырмаы орындау 
14 
Қоймалардың ауданы бойынша тапсырмаларды орындау 
 
Тапсырмаы орындау 
15 
Жаңа техника ӛндірісін игеруді  ұйымдастыру процессіне 
байланысты тапсырмалар орындау 
Кешенді жағдай 
тапсырмаларын 
орындау 
Сырттай оқыту 

Ӛндірістің негізгі заңдылықтырын қарастыру. 
Ӛндірісті ұйымдастырудың принциптерінің құрылымыын 
ашу 
Кәсіпорынның ұйымдастыру формасымен, ӛндірістің 
ұйымдастырушылық формасын  сипаттау. 
Кәсіпорынның қызметінің нәтижелеріне келесілерге 
байланысты талдау жүргізу: 
  қызмет түрлері 
  меншік нысаны 
  кәсіпорын кӛлемі 
Жазбаша 
тапсырмаларының 
сұрақтарын қарастыру. 

Кәсіпорын құрылымын сипаттайтын кӛрсеткіштерін 
анықтау.  Негізгі, кӛмекші, қызмет кӛрсетуші және жанама 
цехтар бойынша классификициалау бойынша тапсырманы 
орындау 
Жазбаша тапсырма, 
тапсырманы шешу. 

Тапсырманы орындау анықтамалары: ауысымды жұмыс 
уақыты, ырғақты процесс, жұмысшылар санын есептеу, 
операция бойынша жұмысшыларды жүктеу коэфиценті, 
басты операция ырғағы,  ауысымға байланысты 
тапсырманаң ұлғаю мүмкіндігі, ӛндіруші еңбегінің ӛсуі 
Сұрақтарды талқылау  
тапсырмаларды 
орындау 

Ағымдағы ӛндірістің  әр түрлі формада  параметірін 
есептеу бойынша  тапсырмаларды орындау 
Сұрақтарды бақылау 
жоспарларды орындау 

Нарық жағдайында ӛндірісті ғылыми-техникалық 
тұрғыдан дайындаудың  мазмұны мен мәні.  Ӛндірістік 
қуатты есептеу. Ӛндірісті оперативті реттеудің жолдары 
Сұрақты талқылау 
пікірталас 

Ғылыми зерттеу және тәжірибе конструкторлық 
жұмыстарын ұйымдастыру 
Сұрақты талқылау 
пікірталас 

Ӛнім сортылығын анықтау , осыған дейін және осыдан 
кейінгі  ӛндіріс процесін жақсарту үшін Прето диаграмма 
Тапсырмаы орындау 

31 
 
құруының тапсырмасын орындау 

Кәсіпорынның қоршаған ортаны қорғау  және табиғатты 
қолдауға байланысты тапсырманы орындау 
Сұрақты талқылау 
пікірталас 

Нарықтық қатынас кезеңдегі қызмет кӛрсетудің дамуын 
және қазіргі жағдайын қарастыру. 
Тапсырмаы орындау 
10 
Келесі тапсырмаларды орындау: жоспар бойынша 
кәсіпорынның  құрал-жабдыққа қажеттілігі, қоймадағы 
құрал жабдықтың минималды және максималды түрдегі 
артықшылығы. Барлық айдағы құрал-жабдықтарға деген 
қажеттілігі және айналымдағы қоры. 
Тапсырмаы орындау 
11 
График бойынша бір жылға арналған құрал-жабдықтарды 
жӛндеу тапсырмаларын орындау 
Тапсырмаы орындау 
12 
Кәсіпорынның жылдық  жоспар бойынша 
электорэнергияның шығынын   анықтау  тапсырмаларын 
орындау 
Тапсырмаы орындау 
13 
Кӛлік шаруашылығын жоспарлау бойынша есептер 
шығару 
Сұрақтарды шешу, 
тапсырмаы орындау 
14 
Қоймалардың ауданы бойынша тапсырмаларды орындау 
 
Тапсырмаы орындау 
15 
Жаңа техника ӛндірісін игеруді  ұйымдастыру процессіне 
байланысты тапсырмалар орындау 
Кешенді жағдай 
тапсырмаларын 
орындау 
 
11. СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі  
 
Р/
н
№  
 
СӚЖ тапсырмалары 
Бақылау 
нысаны 
Ӛткізу мерзімі 
апта 
Күндізгі оқыту 

Ӛндірісті 
ұйымдастыру 
ғылымында 
қолданылатын  экономикалық  зерттеу  әдіс 
түрінің ерекшелігі мен құрылымын ашу. 
Жазбаша 
жұмыс 
 
1  

Кәсіпорынның 
 
жан-жақтағы 
ӛндірісін 
ұйымдастыруының    және  оның  процесстерін, 
кәсіпорынның бас жоспарын қарастыру. 
Реферат
 
2 апта 

Ӛндіріс процесіндегі әр түрлі 
операцияларынын қосылуын сипаттау. 
Жазбаша 
жұмыс 
 
3 апта 
 

Автоматизацияланған 
ӛндірістің 
және 
ағымдағы 
бағытардың 
жоспарын 
ұйымдастыру, және оның құрылымын зерттеу 
Жазбаша 
жұмыс 
 
4 апта 
 

Ӛндірістің жобалық-конструкторлық 
дайындығымен, патенттік-лицензиялық 
қызметінің мәні. 
Реферат 
5 апта 
 

Ӛндірістік  ұйымдастырушылық  техникалық 
болжау және талдау дәрежесімен жүргізу. 
Жазбаша 
жұмыс 
 
6 апта 
 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің 
сапасын кӛтеру. 
Реферат 
 
7 апта 

32 
 

Қоршаған ортаның қорғау жоспарының  
құрылымы мен құрамын меңгеру.  
Жазбаша 
жұмыс 
8 апта 

Нарықтық экономикасы дамыған  елдердгі 
ӛндіріс инфроқұрылымының даму 
тенденциясы. 
Реферат 
9апта 
10 
Құрал-жабдықтың эксплуатациясының 
мерзімі мен жӛндеу жұмыстарының 
ұйымдастыруын есептеу. 
Тапсырманы 
қорғау 
 
10апта 
11 
Талдауды жүргізудің және жӛндеу жұмыстары 
шаруашылығының алғабасуын ұйымдастыру. 
Тапсырманы 
қорғау 
11 апта 
12 
Энергетикалық шаруашылықтың дамуына 
талдау жасау. 
Тапсырманы 
қорғау 
 
12апта 
13 
Кӛлік шаруашылығының дамуына және 
жағдайына таудау жасау. 
Тапсырманы 
қорғау 
 
13 апта 
14 
Қойманың сыйымдылығына , қойманың 
ауданына, пайдалылығына талдау жасау. 
Тапсырманы 
қорғау 
14апта 
15 
Экономикалық мағынаның фактор уақытына, 
ӛндірістегі жаңа техниканы игеру және 
дайындау туралы анализ жасау. 
Кешенді 
жағдайлық 
тапсырма 
 
15 апта 
 
12. Курстық жҧмыстың тақырыптары  
 
Ескерту: 
2-рубеждік бақылауға дейінкурстық жұмыс (жоба) өткізбеген студент сәйкес 
пән бойынша емтиханға жіберілмейді.
 
 
13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
Негізгі оқу құралдары: 
1.  Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2004 
2.  Герике Р. Контроллинг на предприятии. Берлин: АБУ-консальт ГмбХ, 2000 
3. Маркина Т.В. Макаров В.М. Козловский. Производственный и операционный 
менеджмент. Санкт Питербург, спец.литература,2001 
4. Экономика, организация и планирование промышленного производства. Под ред. 
Лисицына Н.А., Минск: Высшая школа,2001 
Управление развитием организации. Модульная программа для менеджеро.-М.:Инфра-М, 
2002* 
5. Дауренбекова А.Н. Ӛндірісті ұйымдастыру. Алматы: Экономика. 2007 ж.  
 
Қосымша оқу құралдары: 
6. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум: Учебное пособие. – 
М.: ИНФРА – М, 2001. 
7. Раицкий К.А. Экономика предприятия. – М. – 1999. 
8. Жиделева В. В., Коптейн Ю. Н. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА – М, 2000. 
9. Экономика предприятия в схемах. Составитель Д. И. Платонов. –  М.: Приор, 1999. 
10. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Хрипача. – Мн.: Экономпресс, 2000. 
 

33 
 
 
Норативті-құқықты база: 
11. ҚР Азаматтық кодекс. – Алматы. – 1994. 
12. «Салық және басқа да міндетті тӛлемдер» ҚР Салық Кодексі–2008 ж. 
13. «Жеке кәсіпкерлік туралы» ҚР заңы – Егемен Қазақстан, 2006, 7 ақпан. 
14. Стандарты бухгалтерского учета. – Бюллетень бухгалтера, 2008, № 71. 
15. ҚР 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму стратегиясы. – 
Астана, 2003. 
 
Мерзімдік басылымдар: 
16. «Экономика и статистика». 
17. «Бюллетень бухгалтера» и его приложения. 
18. «Проблемы теории и практики управления». 
19.  «Панорама». 
20. «Деловая неделя». 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет