Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 1.06 Mb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.06 Mb.
#7474
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Әдебиеттер

1. Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 

2. Бибатырова И.А. Государственное регулирование национальной экономики. Алматы,  

    Қазақ университеті, 2004г. 

3. Басовский Л.Е. «Прогнозирование и планирование в условиях рынка».  М.,2005 

4. Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

    Учеб.пособие.-М,.2004 

5. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,      

    «Дашков и К», 2000г. 

6. Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

    Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

 

     14 тақырып. Мемлекеттің сыртқыэкономикалық қызметін реттеу 

Мемлекеттің  сыртқыэкономикалық  қызметінің  маңызы  және  негізгі  бағыттары.  Сыртқы 

сауда  саясатының  мақсаты.  Сыртқыэкономикалық  қызметті  реттеудіңнегізгі  құралдары. 

Тарифтік  және  тарифтік  емес  реттеулер.  Сыртқыэкономикалық  қызметтің  заңнамалық-

құқықтық  негіздері.  Жаһандану  жағдайында  Казақстанның  сыртқыэкономикалық 

қызметінің басымдылықтары мен болшағы.       Сыртқы  экономикалық  байланыс  бұл  елдер  арасындағы  сауда-экономикалық, 

ӛндірістік  және  ғылыми-техникалық  қарым-қатынастағы  нысандардың,  құралдар  мен 

әдістердің, мемлекеттік бағдарламалардың жиынтығы. 


 

45 


 

     Сыртқы  экономикалық  байланыстар  сыртқы  сауда,  халықаралық  ӛндірістік, 

инвестициялық,  ғылыми-техникалық,  қаржы-несиелік  қарым-қатынастар,  экономикалық 

және техникалық кӛмек кӛрсетулер бойынша бағыттар мен нысандарды қамтиды. 

     Ӛндірістік  күштерді  дамыту  арқылы  ӛндірістік  және  шаруашылықтар  арасында 

байланыстарды  кеңейту  табылады.  Осы  орайда  ӛндіріс  ауқымының  ұлғаюы,  ӛнімді 

тасымалдау арқылы елдер арасында сауда байланыстары қалыптасады. 

     Сыртқы  экономикалық  байланыстарды  дамытудың  негізгі  факторларының  бірі географиялық жағдай, табиғи ресурстардағы айырмашылық – пайдалы қазбалар қоры, 

ауа райы, топырақтың құнарлылығы табылады. 

     Екінші фактор машина өнеркәсібі, яғни жаппай ӛндіріс табылады. 

     Үшінші  фактор  –  ғылыми-техникалық  революция  болып  табылады.  ҒТП  дамуына 

байланысты  ӛнімнің  жаңа  түрлері  қалыптасады,  кәсіпорындарда  ӛндірілетін  ӛнім  кӛлемі 

жоғарылайды және соның нәтижесінде шығарылатын ӛнімнің номенклатурасы кеңейеді. 

     Сыртқы  сауда  –  тауарлармен  қызметті  импорттан  және  экспорттан  тұратын  елдер 

арасындағы  сауда.  Сыртқы  экономиканың   басты  кӛздерінің  бірі  -  сыртқы  сауда.  Ал 

сыртқы  сауда  саясаты–  белгілі  бір  елдің  немесе  елдер  тобының  сыртқы  сауда 

қатынастарын дамыту жӛніндегі экономикалық, саяси, ұйымдық шаралар жүйесі және де 

экспортпен  импорттың  географиялық  және  тауарлық  құрылымының  кӛлемін  анықтауды 

қамтиды.       

     Сыртқы  сауда  айналымы  –  сыртқы  сауда  дамуының  жинақталған  кӛрсеткіші,  алыс-

беріс арқылы жүзеге асырылады. 

     Жалпы  сауда  саясаты  –  ұлттық  ӛнеркәсіпті  шетелдік  бәсекелестерден  қорғау, 

экспортты ынталандырумен диверсификациялау,  елде жұмыс орындарды құру сондай-ақ 

т.б. елдің дамуын жетілдіретін шараларды іске асыру жӛніндегі саясат. 

Әдебиеттер: 

1. Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 

2. Бибатырова И.А. Государственное регулирование национальной экономики. Алматы,  

    Қазақ университеті, 2004г. 

3. Басовский Л.Е. «Прогнозирование и планирование в условиях рынка».  М.,2005 

4. Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

    Учеб.пособие.-М,.2004 

5. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,      

    «Дашков и К», 2000г. 

6. Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

    Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

 

     15  тақырып.  Аймақтардың  әлеуметтік-экономикалық  дамуын  мемлекеттік реттеу. 

     Аймақтар  экономикасының  қызмет  етуінде  теориялық  және  әдістемелік  негіздері. 

Аймақтық  саясат.Аймақтар  нарығын  басқару.  Инвестициялық  саясаттың  аймақтық 

аспектілері. Аймақтар дамуының әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларын жасау және 

жүзеге асыру. 

       Аймақтық    саясат  -    мемлекеттің    экономикалық    саясатының  маңызды  құрамдас 

бӛлігі.  Ол ӛндіргіш күштерді орналастырудың  үрдістерін реттеуге бағытталған, орталық 

және жергілікті билік органдары іске асыратын заң шығарушы, әкімшілік, экономикалық 

шаралар кешенін қамтиды. 

    Мемлекеттің  аймақтық  саясаты  –  бұл  аймақтық,  кеңістік  астарларындағы,  яғни 

мемлекет  пен  аймақтар,  сонымен  қатар  аймақтардың  арасындағы  ӛзара  қатынастарымен 

байланысты  елдің  экономикалық,  әлеуметтік  және  саяси  дамуын  басқарудың  іс-әрекет 

ӛрісі.  Аймақтық  саясат  әлеуметттік-экономикалық  дамудың  ұлттық  стратегиясының 

құрамдас болып келесідей бағыттарды қамтиды: 


 

46 


 

Республиканың  қазіргі  экономикалық  кеңістігі  әлеуметтік,  экономикалық, 

экологиялық  ерекше  мәселелермен  сипатталатын  әр  түрлі  аумақтарды  қамтиды.  Осы 

тұрғыдан  алғанда  және  аймақтардың  мамандандырылу  қағидасына  сәйкес  республика 

аймақтарын тӛрт топқа бӛлуге болады. 

 шаруашылықтарының құрылымы экспортқа бағытталған; 

 индустриялық дамыған; 

 агроӛнеркәсіптік; 

 дағдарыстық.  

Бірінші  топ  –  стратегиялық  сипаттағы  минералды  ресурстардың  айтарлықтай 

қорларын  иеленетін  және  ғылми-ӛндірістік  әлеуетінің  қарқынды  дамуына  жеткілікті 

мүмкіндігі бар, бірақ ауылдық аумақтарының экономикалық - әлеуметтік артта қалуымен, 

экологиялық  жағдайларының  нашар  болуымен  ерекшеленетін  аймақтар.  Бұл  аймақтарға 

Қазақстанның  экономикасын  дағдарыстан  шығару  және  тұрақтандырудың  рӛлі  беріледі. 

Осы аймақ топтары үшін тӛмендегідей мәселелер кешенін шешу қажет деп атап кӛрсетуге 

болады: 


 

минералдық  шикізат  және  кӛмірсутек  шикізаттарын  кешенді  ӛндірумен ӛңдеудің  жаңа  технологияларын  енгізу  негізінде  стратегиялық  щикізат  түрлеріне  бай 

жерлерді интенсипті игеру; 

 

отандық және шетелдік инвесторлар үшін қолайлы инвестициялық климатты анықтайтын  және  әлемдік  стандартқа  жауап  беретін  жоғары  дамыған  ӛндірістік, 

әлеуметтік және нарықтық инфрақұрлымдарды құру

 

ауылдық  аумақтарының  дамуындағы  «жинақталған»  күрделі  мәселелерді (әлеуметтік, экономикалық, экологиялық, т.б.) шешу. 

Екінші  топқа  -  ауыр  индустрия  салаларына  нақты  маманданған,  жоғары 

техногиялық  ғылыми  жетістіктер  қажетсінетін  ӛнріс  құру  үшн  қолайлы  экономикалық 

жағайлары  және  жоғары  ғылми-ӛндісті  әлеуеті  бар,  негізінен  қаржылық  ресурыстармен 

ӛзін-ӛзі қамтамасыз ете алатын аймақтар жатады. 

 Бұл аймақтарды дамытуда шешуді талап ететін мәселелер қатарына тӛмендегілерді 

жатқызуға болады: 

 шетел инвестицияларын тарту жолымен экспорттық әлеуетті қалыптастыру; 

 жаңа  ғылымды  қажетсінетін  ӛнімдер  шығаруды  ұйымдастыру,  жаңа 

технологиялар  негізінде  құрал-жабдықтар  мен  машиналар,  элоктроника  құралдары, 

автомобиль құрлысы жаңа материялдар, лазер технологиясын дамыту; 

 нарықтық инфрақұрлымды дамытуды жеделдету. 

Үшінші  топ  -  ауыл  шаруашылығына  маманданған  агроӛнеркәсіптік  кешенді 

аймақтар. Бұл топтағы аймақтар үшін халықтың жұмысбастылығын қамтамасыз ету және 

жаңа  жұмыс  орындарын  ашу  мақсатында  ауыл  шаруашылығы  мен  оған  сабақтаса 

дамитын салаларда шағын және орта бизнесті дамыту қажет. 

 Олардың  әлеуметтік-экономикалық  дамуын  тұрақтандыру  үшін  келесідей 

мәселелер ӛз шешімін табуы тиіс: 

 ауыл  шаруашылық  ӛнімдерін  ӛндіру  үшін  тимді  мамандандыруды  жүзеге 

асыру; 


 

ауыл  шаруашылық  ӛнімінің  жоғары  сапалылығын  және  экспорттық әлеуетінің  ӛсуін  қамтамасыз  ететіндей  ӛндірістік  үрдістерге  жаңа  технология  мен 

техникаларды енгізу және пайдалану

 

тұтыну  нарығын  тепе-тең  түрде  дамыту  мақсатында,  тұтыну  заттарын ӛндіретін ауыл шаруашылығының және ӛнеркәсіп салаларының материялдық-техникалық 

базасын нығайту, міндетті түрде ӛндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды құру. 

Тӛртінші  топқа  -  қысылшаң  (экстремальный)  табиғи-климаттық,  әлеуметтік  - 

экономикалық  және  техника  -  технологиялық  жағдайдағы,  шаруашылықтың  салалық 

құрлымы  ұтымды  емес  дағдарыстық  аймақтар,  сонымен  қатар  экологиялық  дағдарысқа 

ұшыраған  аудандар  жатады.  Бұл  аймақтарда  жинақталған  мәселелерден  «арылу»  үшін  

47 


 

мемелекеттік реттеудің нақты шаралары қажет. Сонымен бірге осы топтағы аймақтардың 

дамуы үшін шешілуі тиіс мәселелер келесідей: 

 экологиялық дағдарыстың тереңдеу үрдісінің алдын алу; 

 осы  аймақтарда  тұратын  халықтардың  ӛмір  сүру  сапасын  және  деңгейін 

кӛтеру үшін материялдық негіз құру жӛнінде нақты шаралар қабылдау; 

 

қоршаған  табиғи  ортасы  адамдардың  денсаулығына  ӛте  қауіпті  ауылдық аймақтардан,  кіші  және  шағын  қалалардан  және  басқада  тұрғылықты  жерлерден 

республикамыздың  басқа  аймақтарына  орын  ауыстырғысы  келетін  халықтар  үшін  қажет 

жағдайлар жасау; 

 шетелдік  техникалық  және  гуманитарлық  кӛмектерді  тарту  және  оларды 

тиімді пайдалану.  Әдебиеттер: 

1. Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 

2. Бибатырова И.А. Государственное регулирование национальной экономики. Алматы,  

    Қазақ университеті, 2004г. 

3. Басовский Л.Е. «Прогнозирование и планирование в условиях рынка».  М.,2005 

4. Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

    Учеб.пособие.-М,.2004 

5. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,      

    «Дашков и К», 2000г. 

6. Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

    Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

48 


 

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

 

 

 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫН ОРЫНДАУ ҤШІН ӘДІСТЕМЕЛІК 

НҦСҚАУ  

 

 

 

«ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ» ПӘНІ БОЙЫНША 

ҚАРЖЫ «5В050900»,ЭКОНОМИКА «5В050600», МЕНЕДЖМЕНТ «5В050700» 

МАРКЕТИНГ «5В051100»,    ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ «5В050800»,  МАМАНДЫҚТАРЫНА  АРНАЛҒАН 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012ж.  

 

49 


 

Пән бойынша практикалық сабаққа арналған әдістемелік нҧсқаулық 

 

     Пәннің  ғылыми  теориялық    жақтарын  лекция  тыңдау  арқылы  және  берілген әдебиеттерді оқығаннан кейін оның практикалық жағынан: 

 

1. теориялық алған білімін саналы түрде практикалық іс әрекетінде қолдана алуы;  2. әлеуметтік-экономикалық үрдістердің қазіргі даму жағдайын талдай  алуы, болжам жасай    

    білуі; 

3. игерген білімін жеткізуде ӛз ісін ұйымдастыра алуы, ақпараттарды жинауда, сақтауда,  

    талдауда комюьтерлік бағдарламалар әдістерінің негізін меңгеруі; 

4. ұйымдастырушылық қабілетін тәжірибеде қолдана білуі  

5.ұжымда жұмыс істей алуы, кӛпшілікті басқарудың  әліппесін пәннен үйренгені бойынша  

   қарамағындағы адамдардың  жұмысын ұйымдастыра алуы дағдыларын меңгеруі тиіс.  

  

1-тақырып.  Экономиканы  мемлекеттік  реттеудің  теориялық  астары  мен  оның объектісі 

Сҧрақтар: 

1.Ұдайы ӛндіріс процесі мен экономиканың циклдігі, оның объективті және субъективті себептері.  

2.ЭМР пәнінің құрылым және оны оқып-үйренудің негізгі тапсырмалары. 

 Сабақ сұрақ-жауап негізінде жүргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 

2.Бибатырова И.А. Государственное регулирование национальной экономики. Алматы,  

   Қазақ университеті, 2004г. 

3.Басовский Л.Е. «Прогнозирование и планирование в условиях рынка».  М.,2005 

 

2  тақырып.  Экономиканы  мемлекеттік  реттеудің  методологиясы  жӛніндегі  ҧғым және оның элементтері. 

Сҧрақтар: 

1.  Мемлекеттік  реттеу  жүйесінде  экономика  ғылымының  негізін  жүйелендіру  арқылы  оның 

концепцияларын ұтымды пайдалану. 

2. Макроэкономикалық, институционалдық, ақпараттық, ресурстық әдістер.  

3. ЭМР методологиясы және оны әрдайым жетілдіріп отырудың қажеттілігі.

 

 Сабақ  дӛңгелек стол  негізінде жүргізіледі. 

     Студенттер 5-7 минутта баяндама жасап, соның негізінде дискуссия жүргізіледі 

Әдебиеттер: 

1.Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 

2.Бибатырова И.А. Государственное регулирование национальной экономики. Алматы,  

   Қазақ университеті, 2004г. 

3.Басовский Л.Е. «Прогнозирование и планирование в условиях рынка».  М.,2005 

3 тақырып. Экономиканы реттеудің ҧйымдастырушылық негіздері мен оның 

шетелдік тәжірибесі 

   Сҧрақтар: 

1.Шет елдердегі жалпыэкономикалық және стратегиялық жоспарлау; оның Тәуелсіз Мемлекеттер  

    Достастығы (ТМД) елдерінде нарықтық қатынастардың даму жағдайындағы рӛлі. 

2.Қазақстан жағдайында ЭМР-дің шетелдік тәжірибелерін пайдаланудың мүмкіндіктері мен  

   проблемалары.  

3.Нарықтық қатынастарға ӛтуде Қазақстанда ӛзінің эволюциялық жолын таңдаудың объективті  

   негіздері. 

Сабақ эссе жазу негізінде жүргізіледі. 

Әр  студент  5  минут  ішінде  эссе  жазып,  экономиканы  мемлекеттік  реттеудің  шетелдік 

тәжірибесін Қазақстан жағдайында қолдану мүмкіндігін қарастырады  

50 


 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.      

      4 тақырып. Ӛтпелі экономиканың негізгі мінездемесі және оның заңдылықтары Сҧрақтар: 

1.Транзиттік  экономиканың  үлгілері  және  олардың  жүйесі:  «жұмсақ  революция»,  «әлеуметтік  – 

нарықтық  шаруашылық»,  «есінен  тандыру  терапиясы»  және  т.б.  белгілі  бір  үлгіні  пайдалану 

негіздері. 

Сабақ сұрақ-жауап негізінде жүргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.     

     5  тақырып.  Экономикалық  ӛсудің  негізгі  факторлары  мен  оны  қамтамасыз 

етудегі мемлекеттік шаралар. 

Сҧрақтар: 

1.

 

Мемлекеттің құрылымдық саясатының қажеттілігі мен негіздемесі.  2.

 

Ӛндірістік бағдарламаларды жасақтау принциптері.  3.

 

Ӛндіріс  факторларын  тиімді  пайдаланудың  негізгі  кӛрсеткіштері  мен  оны  ынталадыру 

жүйесі. 

4.

 

 Еңбек  ӛнімділігі  мен  қор  қайтарымдылығы  деңгейін  ӛлшеуге  макроэкономикалық 

жағынан келу.  

Сабақ ситуациялық жағдайларға есептер шығару арқылыжүргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.    

  


 

51 


 

6 тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеу қызметінің басты сатысы әлеуметтік-

экономикалық болжау мен жоспарлау 

Сҧрақтар: 

1.  Халық  шаруашылығын  кешенді  болжауды  әзірлеуді  ұйымдастыру  және  оның  теориялық 

негіздері. 

2.  Экономиканың  ӛндірістік,  инфрақұрылымдық    салалардың  дамуын  стратегиялық  және  орта 

мерзімді жоспарлау; оның негізгі әдістері.

 

 

Сабақ ситуациялық есеп шығару  негізінде жүргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.    

 

    7 тақырып. Ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары мен оны жеделдетудегі мемлекеттің рӛлі. 

Сҧрақтар: 

1.

ҒТП-ті  болжаудың  ұйымдастыру-әдістемелік  астары  мен  оны  бағдарламалы-мақсатты 

жоспарлау.  

2.ҒТП жетістіктерін пайдаланудың мемлекеттік және нарықтық механизмдері.  

3.Мемлекеттің инновациялық саясатын жүзеге асыру шараларының жүйесі.  

4.Негізгі капиталдың жеделдетілген амортизациясының маңызы.  

Сабақ сұрақ-жауап негізінде жүргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.    

 

8 тақырып.  Халықты еңбекпен ҧтымды қамту мен әлеуметтік қорғауды 

мемлекеттік реттеу. 

Сҧрақтар: 

1.Әлеуметтік  инфрақұрылымның  экономикалық  рӛлі  және  оның  салаларында  нарықтық 

қатынастардың дамуы.  

2.Осы салалардың адамзаттық даму индексінің деңгейімен ӛзара байланысы.  

3.Әлеуметтік  инфрақұрылымның  дамуын  мемлекеттік  реттеу  және  оның  механизмдері. 

4.Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және оларды құқытық реттеуқағидалары. 

Сабақ сұрақ-жауап негізінде жүргізіледі. 


 

52 


 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.    9 тақырып.    Мемлекеттің инвестициялық саясатының қалыптасуы мен оны жҥзеге 

асыру механизмдері. 

Сҧрақтар: 

1.

 Инвестиция және инвестициялық концепция.  

2.

 Мемлекеттің  инвестициялық  саясатының  ӛзгермелілігі  мен  оны  қалыптасрыу 

негіздері.  

3.

 

Мемлекеттің инвестициялық іс-әрекетінің ең маңызды қағидалары. Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.06 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет