Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 1.18 Mb.

бет5/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

13. Студенттің білімін бағалау жҥйесі  

Ағымдағы  үлгерімді  бағалау  ағымдағы  бақылау  және  рубеждік  (аралық) 

бақылау бағаларынан тұрады.  

Үлгерімді  ағымдық  бақылау  –  оқу  сабағын  жүргізуші  оқытушының 

пәннің  әр  оқу  тақырыптары  бойынша  студенттің  жетістіктерін  жүйелі  түрде 

тексеруі. 

Рубеждік бақылау оқу пәнінің ірі бӛлімдерін (модульдерін) аяқтаған соң 

жүргізілетін бақылау.  

Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім бағасы мен қорытынды 

бақылаудың бағасынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау (жіберу рейтингі) 

пән бойынша қорытынды бағаның 60% құрайды. Емтихан бағасы пән бойынша 

қорытынды бағаның 40% құрайды.   

Студенттің  білімін  бағалау  балдық-  рейтингтік  әріптік  жүйе  бойынша 

сәйкесінше бағалаудың дәстүрлі шкаласына аудару арқылы жүзеге асады.   

 

 

  

13.1 Студенттің рейтингін қою шкаласы* 

 

№  Бақылау түрі 

1і рейт

ин

г ба

ға

сыны

ң  


өл

ш

емі 

1), %

 

Апта  1

і рейт

ин

гтің

  

қорыт

ындысы 

1) 

2і р

ейт


ин

г 

баға

сын


ы

ң  


өл

ш

емі 

2), %

 

Апта  2

і рейт

ин

гтің

  

қорыт

ындысы 

 (

Р2

 

 10 

11 


12 

13 


14 

11.

 

 Қатысуы 

100 


 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

10100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


 

 

2. 

 

Студентердің белсенділігі 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

10100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


 

 

3. 

 

СОӨЖ тапсыр-

масының 


орындалуы  

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

10100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


 

 

4. 

 

СӨЖ тапсырмасыны

ң орындалуы  

(курстық 

жұмыс, 


рефарат, 

презентация 

және т.б.) 

100 


 

 

100  

 

 100 

 

10 

  

100 


 

 

100  

 Ағымдағы 

бақылаудың 

100 

 

  

 

  

 

 10

 

  

 

  

 

  

барлығы  

0 

Аралық 


бақылаудағы 

тапсырманы 

орындау 

100 

 

 

  

 

 100 

 

100 

 

  

 

  

100 


 

 

 Барлығы  

100 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Қорытынды 

бағадан үлесі 

 

  

 

  

 

 3

0

% 

 

  

 

  

 

  

3

0%

 

 13.2 Қорытынды бағаны есептеу 

 

Пән бойынша қорытынды баға пайыздық мазмұнда келесі формула бойынша есептеледі: 

 

И% = Р1+Р2  х 0,6 + Э х 0,4                                                                        2

                         

мұндағы: 

       Р1 –1- рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны

           

Р2 – 2- рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

       Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны (тест-емтихан).

         13.3 Студенттің оқу жетістіктерінің балдық- рейтингтік әріптік жҥйе бойынша бағалау 

және сәйкесінше бағалаудың дәстҥрлі шкаласына аудару  

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллдардың сандық 

баламасы 

Оқу пәнін 

меңгерудің %-қ 

мазмұны 


Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

4,0 


95-100 

үздік 


A

3,67 90-94 

 

B3,33 


85-89 

жақсы 


B

 

3,0 80-84 

B2,67 

75-79 


C

2,33 70-74 

қанағаттанарлық 

2,0 


65-69 

C1,67 

60-64 


D

1,33 55-59 

1,0 50-54 0-49 

қанағаттанарлықсыз       

13.4 Академиялық тәртіп саясаты 

Бұл  курсты  оқу  барысында  сізге  арнайы  тапсырмалар  беріледі,  бұл  тапсырмаларды 

уақыттылы және міндетті түрде орындауыңыз керек. Әр тапсырма баллмен бағаланады. Үй 

тапсырмасын  кешіктіріп  алып  келгендердің  баллы  тӛмендетіліп  қабылданады.  Бұл 

тапсырмаларды    тапсырғаннан  кейін  үй  тапсырмасының  орта  баллы  шығарылады. 

Тапсырмалар  сіздің  қабілетіңізді  дамыту  (жетілдіру)  үшін  құрастырылған.  Сіз  тапсырманы 

міндетті  түрде  толық  шешімін  ұсынуыңыз  керек  және  оқытушының  қойған  сұрақтарына 

жауап беруіңіз керек. 

Оқу  үрдісінің  тиімділігін  қамтамасыз  ету  мақсатында  студенттер  мына  шарттарды 

орындауы керек: 

 

Сабаққа кешікпеу;  

Сабақ уақытында оқытушыға кедергі жасамау;  

Сабақтан себепсіз қалмау;  

Сабақ уақытында ұялы телефонды сӛндіріп қою (қолданбау);  

Ұқыпты және әдепті болу;  

Берілген тапсырмаларды уақытында орындау; Университет ғимаратында шылым шекпеу. 

 

№ 

Тәртіпті бағалау критерийлері Баллдар саны*  

1.  Сабақтан кешігу 

2.  Сабақ кезінде ұялы телефонмен сӛйлесу 3.  Практика (семинар) сабақтарына белсене қатысу 

+1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 

 «Экономика және менеджмент» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

ДӘРІСТЕР КЕШЕНІ   

 

«Инновациялық менеджмент» пәні бойынша 

 

«050507 «Менеджмент»»  мамандығы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012 ж. 

 

 

  

Лекциялық кешені 

КУРС АТАУЫ 

  ИННОВАЦИЯЛЫҚ  МЕНЕДЖМЕНТ 

1 – тақырып. Ғылыми – техникалық прогресспен және инновациялық 

процесстерді басқарудың теориялық негізі 

 

Дәріс мақсаты: Студенттерге нарықтық экономикада инновация процесін ұғындыру және 

мәнін түсіндіру. 

Дәріс жоспары: 

1.Инновациялық менеджменттің негізгі түсінігі. 

2.Инновация классификациясы. 

3.Инновациялық менеджменттің ұйымдық құрылымы. 

 

Негізгі түсінік Инновация 

Процесс 


Прогресс 

 

1. Инновациялық менеджменттің негізгі тҥсінігі. 

Әлемдік  экономикалық  әдебиеттерде  «инновация»  потенциалды  ғылыми  техникалық 

прогресстен реалды прогресске айналғандығы туралы. Реалды прогресс, яғни жаңа ӛнімдер 

мен  технологияны  қамтиды.Біздің  еліміздегі  жаңашаландыру  мәселесі  кӛптеген  жылдар 

бойы  экономикалық  зерттеулер  бойынша,  яғни  жаңа  техникалық  саясат  аясында  қаралды. 

«Инновация»  термині  ӛтпелі  экономика  кезінде  ӛзіндік  бой  кӛтерді  және  де  оның  жақын 

түсініктері  де  қолданылды:  «инновациялық  қызмет»,  «инновациялық  процесс», 

«инновациялық шешім» т.б. «Инновация» сӛзінің кӛптеген түсініктері бар.Мысалы, мазмұны 

мен  ішкі  құрылымы  бойынша  техникалық,  экономикалық,  ұйымдық,  басқарушылық  және 

т.б. инновациялар бар. 

Кӛптеген  ғалымдар,  негізінде  шетелдік  ғалымдар  (Н.Мончев,  И.Перлаки,  В.Д.Хартман, 

Э.Роджерс,  Й.Шумпетер,  Р.Фостер,  Б.Твисс)  бұл  сӛзді  ӛзінің  зерттейтін  объектісі  мен  заты 

бойынша мазмұндайды. Мысалы, Б.Твисс инновацияны процесс ретінде , яғни бұл процессте 

идея  мен  тапқырлық  экономикалық  мазмұнды  қабылдайтындығы  туралы  айтып  кеткен.Ал 

Ф.Никсон  инновация  –  бұл  техникалық,  ӛндірістік  және  коммерциялық  қызметтердің 

жиынтығы деген. 

Инновацияның түрлі түсініктерінің анализі бойынша инновацияның спецификалық мазмұны 

ӛзгерісті құрайды, ал инновациялық қызметтің ең басты функциясы болып ӛзгеру функциясы 

табылады. 

Австрия ғалымы Й.Шумпетер 5 ӛзгерісті белгілеген:  

1)

 

Жаңа  техника,  жаңа  технологиялық  процесстер  мен  ӛндірісті  жаңа  нарықтық қамсыздандыруда (сату-сатып алу) қолдану. 

2)

 Ӛнімдерді жаңа қасиеттермен ӛндіру. 

3)

 Жаңа шикізаттарды қолдану. 

4)

 Ӛндірісте ұйымның ӛзгеруі мен оның материалды-техникалық қамсыздануы. 

5)

 Жаңа ӛтімді нарықтың пайда болуы. 

Бұл  ӛзгерістерді  Й.Шумпетер  1911  жылы  қалыптастырған.  Тек,  30  жылы  ғана  инновация 

түсінігін енгізген. 

Инновация динамикалық және статистикалық аспектілерде де қаралуы мүмкін.  

«Инновация» және «инновациялық процесс» терминдері бір-біріне жақын, бірақ мәні басқа. 

Инновациялық  процесс  –  инновацияларды  тарату,  қалыптастыру  және  ұғынумен 

байланысты. 

Инновацияны  қалыптастырушылар  (новаторлар)  экономикалық  тиімділік  және  ӛнімнің 

ӛмірлік циклі сияқты критерийлермен басқарылады. 

Новаторлардың  стратегиясы  –  белгілі  бір  облыста  жаңашылдық  қалыптастыруда,  яғни 

бәсекелестерді туғызуда болып саналады. 


Ғылыми-техникалық  ӛңдеу  мен  жаңаландыру  ғылыми-ӛндірістік  циклдің  аралық 

қорытындысы  сияқты  шығады.Ал  практикалық 

қолданыста 

ғылыми-техникалық 

инновацияға айналады. 

Ғылыми-техникалық  инновация  (ҒТИ)  –  бұл  жаңа  идеялар  мен  білімдердің,  ашулардың, 

ғылыми-техникалық ӛндірістің материализациясы. 

Инновацияның  негізгі  қасиеттері  болып  ғылыми-техникалық  жаңалық  және  ӛндірстік 

қолданулар табылады. 

Инновация инновациялық процесспен қатар жүргендіктен, олардың бірдей 3 қасиеті бар:  

-

 

ғылыми-техникалық жаңалық; -

 

ӛндірістік қолданыс; -

 

коммерциялық ӛткізім. Коммерциялық  аспект  инновацияны  экономикалық  қажеттілік  ретінде  белгілейді,  яғни 

нарықтық қажеттіліктер арқылы 2 жағдайға назар аударайық: инновациялық материализация 

және коммерциализация. 

Материализация,  яғни  жаңа  нәрселер  мен  еңбек  заттарын,  технология  мен  ӛндірістік 

ұйымдардың  жаңаландырылуы,  ал  коммерциализация,  оларды  табыс  кӛздеріне 

айналдырылумен байланысты. 

Практикада  «жаңашылдық»,  «новация»,  «жаңалық»  түсініктері  бар,  олар  бір-біріне  жақын, 

бірақ та олардың арасында да бірнеше ӛзгешелік бар. 

Жаңалық болып жаңа тәртіп, әдіс, тапқырлық табылады. 

Жаңашылдық – ол жаңалықтың қолданылуы болып табылады. 

ҒТИ-лар: а) жаңамен қамтылуы керек; 

                б) нарықтық сұранысты қанағаттандыру керек; 

                в) ӛндірушіге табыс әкелу керек. 

Жаңашылдықты қалыптастыру мен тарату, инновациялық процесстің (ИП) ажырамас бӛлігі 

болып табылады. 

ИП-тің 3 логикалық формасы ажыратылады: 

1)

 

Жай ішкі ұйымдық (натуралды). 2)

 

Жай ұйымаралық (тауарлы) 3)

 

Кең кӛлемді. Жай  ішкі  ұйымдық  ИП,  жаңашылдықтың  қалыптасуы  мен  қолданылуы  тек  қана  бір  ұйым 

ішінде болуын айтады. 

Жай ұйымаралық ИП-те жаңашылдықтың сату-сатып алу заты ретінде жүреді. 

Кең кӛлемді ИП, жаңашылдықты жаңа ӛндірушілердің қалыптасуы кезінде байқалады. 

Жай инновациялық процесс тауарлы инновациялық прогресске 2 фаза арқылы ӛтеді: 

1)

 Жаңашылдықты қалыптастыру мен оны тарату. 

2)

 Жаңашылыдық диффузиясы. 

Инновацияны тарату – бұл ақпараттық процесс, ақпараттарды ӛз  

практикасында қолдану, ақпараттармен алмасу, яғни коомуникациялық  

каналдардың қуатына тәуелді форма, жылдамдық. 

Инновациялық диффузия – жаңашылдықтың коммуникациялық каналдар арқылы әлеуметтік 

жүйелер мүшелері  арасында берілуі.Бұл жерде жаңашылдық  идея, заттар, техникалар, яғни 

шаруашылық субъектілерге олар  жаңа болып  табылады.Басқа сӛзбен айтқанда, диффузия  – 

бұл  қолданылған  және  белгіленген  инновациялардың  жаңа  жерлер  мен  жаңа  жағдайларда 

таратылуы.Осының қорытындысында ӛндірушілер мен тұтынушылар саны кӛбееді. 

Инновациялық  процесстің  субъектілерін  мынадай  топтарға  бӛлуге  болады.:  новаторлар, 

реципиенттер, оқушылар, артта қалушылар. 

Новаторлар  –  ғылыми-техникалық  білімдердің  генераторы  ретінде  жүреді.Оларға:  зерттеу 

ұйымдары мен жеке тапқырлар жатады. 

Реципиенттер  болып  кәсіпкерлер  табылады,  яғни  жаңашылдықты  бірінші  игеріп 

алғандар.Олар  осы  жолмен  қосымша  табыс  алу  мақсатында  нарыққа  жаңалық  енгізуге  тез 

тырысады. 

Оқушылар - ӛндірске ең бірінші болып жаңалық енгізген фирмалар табылады. 


Артта  қалушылар  –  жаңалық  енгізуде  кешіккендіктен,  олардың  жаңа  тауарлары  моральды 

тозады. 


Инновацияның тез таралуы үшін дамыған инфрақұрылым қажет. 

Жалпы ИП мынадай түрде жазуға болады: 

                                   ФИ-ПИ-Р-Пр-С-ОС-ПП-М-Сб 

Мұндағы:ФИ-фундаменталды зерттеу (ФЗ) 

                 ПИ-қолданбалы зерттеулер (ҚЗ) 

                 Р-ӛңдеу 

                 Пр-проектілеу 

                 С-құрылыс 

                 ОС-меңгеру 

                 ПП-ӛнеркәсіптік ӛндіріс (ӚӚ) 

                 М-маркетинг 

                 Сб-ӛткізім 

М;Сб  –  бұл  коммерциялық  ӛткізіммен  байланысты,  ал  алғашқылары  жаңашылдықтың 

енгізілуіне  байланысты.Сонымен,  инновациялық  менеджер  инновациялық  процесстің  түрлі 

фазаларымен жұмыс жасайды және осылармен қоса ӛзінің басқарушылық қызметін құрады. 

Инновациялық менеджмент – бұл инновациялық процесстердің басқару формалары, әдістері, 

принциптері мен қызметтерінің жиынтығы. 

Менеджментке және менеджменттің басқа да облыстарына келесілер қажетті: 

1)

 

Мақсаттардың қойылымы мен стратегияның таңдалуы. 2)

 

Циклдың  4  стадиясы:  жоспарлау,  шарттардың  берілімі  мен  ұйым,  орындалу, басшылық. 

 

Инновациялық менеджменттің схемасы.  

                       

                            Жоспарлау 

Мақсаттардың                                              

қойылуы,                                                     Шарттардың  

стратегияның                                               берілімі мен ұйым  

таңдалуы 

 

  

Басшылық 

 

                                    Орындалу  

2. Инновация классификациясы. 

Инновациялық  қызметті  тиімді  басқару  үшін  инновацияны  түпкілікті  оқу  қажет.Ең 

бастысы  инновацияларды  тауарлардың  түр  ӛзгерісі  мен  технологиялық  прогресстерінен 

айыру қажет.(Мысалы:түсі,формасы,т.б.) 

Инновацияның  жаңаруы  технологиялық  параметрлермен  қатар  нарықтық  орнына 

байланысты бағаланады.Осыдан, инновацияның классификациясы туындайды. 

Ӛнекәсіпте технологиялық инновацияның 2 типі белгіленеді: 

1)

 тауарлы 

2)

 процесстік 

Тауарлы инновация – жаңа және жетілген тауарларды енгізуді қамтиды. 

Процесстік инновация – бұл жаңа және жетілген ӛндірістік әдістермен қоса, тауарды жіберу 

әдістері жатады. 

Тауарлы инновация – ӛндірістік ұйымның жаңа әдістерін (жаңа технологиялар) және фирма 

құралында жаңа ұйымдық құрылымның қалыптасуына байланысты болуы мүмкін. 1)

 

Инновация  нарығында  жаңалықтардың  типі  бӛлінеді:  әлем  саласына,  мемлекет саласына, ӛнеркәсіп саласына. 

2)

 Жүйе орнына байланысты бӛлінеді: 

            а) фирмаға кіру кезіндегі инновация (шикізат, материал, машина         

                мен жабдықтарды, ақпаратты қолдану). 

                 б) фирмадан шыққан кездегі инновация (қызмет кӛрсетулер,    

                     технологиялар, ақпарат және т.б.). 

                 в)  фирманың  жүйелік  құрылымының  инновациясы  (басқарушылық,  ӛндірістік, 

технологиялық). 

Инновация тағы да бӛлінеді: • радикалды (базалық) 

                                                  • модификациялық 

                                                  • жақсартатын 

Толық,  жеткілікті  инновацияның  классификациясын  Ресей  ғалымы  А.И.Пригожин 

кӛрсеткен: 

1)

 

Таратылымы бойынша:  бірлікті;                                                диффузиялық. 

2)

 Ӛндірістік циклдегі орны бойынша:  шикізаттық; 

                                                                    қамсыздандырушы; 

                                                                    тауарлы. 

3)

 Ыңғайлылығы бойынша:  қайтымды; 

                                                  ашылымды; 

                                                  ӛзгертімді; 

                                                  орын басушы. 

4)

 

Нарық бӛлігінің қамтылуы бойынша:  локалды;                                                                        жүйелі; 

                                                                       стратегиялық. 

5)

 

Инновациялық потенциалы бойынша:  радикалды;                                                                         комбинаторлы. 

 

3. Инновациялық менеджменттің ҧйымдық қҧрылымы. 

Инновациялық  менеджменттің  ұйымдық  құрылымы  –  бұл  ғылыми  зерттеулер  мен 

ӛңдеулердің инновациялық қызметпен айналысатын фирмалар, ұйымдар. 

Ғылыми  ұйым  –  бұнда  ғылыми  зерттеулер  мен  ӛңдеулер  қызметінің  ең  негізгі  түрін 

құрайтын ұйым (мекеме, фирма, ӛнеркәсіп). 

Инновациялық  менеджменттің  ұйымдық  құрылымының  ішінде  ең  басты  рольді  кіші 

фирмалар ойнайды. 

Инновациялық  бизнестің  ең  негізгі  мәселесі  болып  қаржыландыру  мәселесі 

табылады.Бұл  мәселені  шешуде  инновациялық  фирмаларды  және  кәсіпкерлерді  қолдайтын 

ұйымдар  қатысады.Ол  ұйымдарға  бизнес-инкубаторлар  және  технология  инкубаторлары 

жатады. 

Ғылыми  зерттеулердің  ауырлығы  мен  комплекстілігінің  ӛсуіне  байланысты  бизнес-

инкубаторлардың  шығуына  әкеп  соқтырды.«Инкубатордың»  басты  тағайынымы  –  ұсақ 

кәсіпкерлікті  қолдауға  байланысты.Түрлі  әдебиеттерде  инкубаторды  түрлі  қылып  айтады: 

«инновациялық  орта»,  «кәсіпкерлік  орта»,  «технологиялық  бизнес-орта».  Бизнес-

инкубаторлар  нақты  бір  тауардың  дамуымен  айналыспайды,  керісінше,  тәуелсіз 

шаруашылық субъектіні қарастырады. 

Алғашқы бизнес-инкубаторлар 70жыл аяғында-80жыл бас кезінде пайда болды және 2 

стратегиялық сызық арқылы қозғалады. 

Бірінші  стратегия  –  ол  жаңа  ашылған  фирмаларға  орын  табу,  яғни  мәселе.Нарықтық 

экономикасы  бар  елдерде  инкубаторлар  жергілікті  мемлекеттік  органдар  қаржысы, 

университеттер  мен  басқа  да  оқу  орындары,  ӛнеркәсіптік  корпорациялар,  орталық 

үкіметтерден алынған субсидиялар кӛмегімен ұйымдастырылады және қаржыландырылады. 

Кӛптеген бизнес-инкубаторлар аралас кәсіпорындарды бейнелейді. Олардың арасында 4 

басты түрін бӛлуге болады: 


 корпоративтік; 

 қоғамдық; 

 университеттік; 

 жеке. 


Бизнес-инкубаторлардың қызметінің жақсы орындалуы потенциалды клиенттерді алғандағы 

қолданылатын саясат және жобалар мен идеялардың дұрыс сұрыпталуы. 

Инкубаторлардың табысы, коммерциялық кәсіпорындар сияқты келесі кӛздерден құралады: - 

арендалық тӛлем; 

                               - қызметтерді сату. 

Бизне-инкубаторларды қалыптастыру ҒТП-тің жылдам ӛсуіне әкеп соқтырады.Ӛйткені, ҒТП-

сіз экономика кризистен шыға алмауы мүмкін және оның бәсекеге қабілеттілігі. 

Бизнес  инкубаторы  автономды  бола  алады,  заңды  тұлғаның  құқығы  арқылы  жеке 

шаруашылық бірлігі негізінде бола алады. 

Бизнес  ортаның  жаңа  экономикада  ӛзгеруі  интернет  инкубаторлардың  пайда  болуына 

әкеледі. 

Жаңа  экономикаға  негіз  бола  алады:  үзіліссіз  процесс,  тәуекелділікке  баруға  дайындығы, 

капитал, ӛзгерістердің жылдамдығы, жаңа альянстардың қалыптасуы. 

Интернет-инкубаторлардың келесідей типтері болуы мүмкін:  

-

 

венчурлық инкубаторлар: -

 

венчурлық акселераторлар; -

 

венчурлық портал; -

 

вертикальды инкубаторлар; -

 

ішкі идеяларға бейімді инкубаторлар; -

 

желілік инкубаторлар. Венчурлық  акселератор  –  бұл  арнайы  сервистік  компания,  яғни  бастауыш  кәсіпкерлерге 

бизнес-жоспар, маркетинг дайындауға байланысты консультациялық қызмет кӛрсетеді. 

Желілік инкубаторлар – басқарушы компаниялармен венчурлық қорлардан, сонымен қатар, 

әр түрлі қалада орналасқан компаниялармен  жұмыс жасайтын компания. 

Вертикальды  инкубатор  –  белгілі  бір  вертикальды  нарыққа  жататын  компаниялардың 

ӛсуімен жұмыс жасайды. 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал