Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесінің


 СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигіжүктеу 5.29 Kb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата22.04.2017
өлшемі5.29 Kb.
#7471
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
11. СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі 
 
Р/
н 
№  
СӚЖ тапсырмалары 
Бақылау нысаны 
Ӛткізу 
мерзімі 
Кҥндізгі оқыту 

Шығындарға әсер ететін технико-
экономикалық факторлар 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Нормативті шығындар бойынша ӛнімнің 
ӛзіндік құнын калькуляциялау. 
Ауытқуларды басқару. 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Қаражат салымдарының сметасын құру  Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Икемді бюджет ауытқуларды талдау 
және ауытқулар бойынша 
басқарушылық шешімдерді қабылдау 
құралы ретінде 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Ӛндіріске кететін материалдарды сатып 
алу, сақтау, ӛткізу мәселелері 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Ӛндірістің үстеме шығыстарын бӛлу 
базасын таңдау проблемасы 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


ҚР бойынша ғылыми-зерттеу және 
инновацияға жұмсалатын шығындары 
(аймақтар бойынша ) 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерді 
анықтау әдістемесі. 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Фирманың 
жеке 
қызметтерінің 
шығындарды 
басқару 
саласындағы 
міндеттері 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 

10  Толық шығындар және нарықтық құны 
әдісі негізінде баға белгілеу. 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 
10 
 
 

 
 
15 
12. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
   Негізгі әдебиеттер: 
1.
 
Котляров С.А. Управление затратами. Учебное пособие. Сп б., 
Питер, 2001 
2.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Шығындарды  басқару.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж. 
3.
 
Экономика  предприятия.  Учебное  пособие  /  В.П.  Волков,  А.И. 
Ильин, В.И. Станкевич и др.: под общей редакцией А.И. Ильина М.: 
Новое знание 2004 г. 
4.
 
Назарова  В.Л.,  М.С.  Жапбарханова.  Басқару  есебі:  Оқулық  – 
Алматы: Экономика, 2005 ж. 
5.
 
Управление  затратами  на  предприятии:  учебное  пособие/ 
В.Г.Лебедев.-3-е изд., испр. и доп.-М.:Бизнес пресса, 2006.-352 с. 
 
   Қосымша оқу әдебиеттер: 
           6. Ниязбекова Р.Қ. Рахметов Б.А. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы 
/ Алматы: Экономика, 2008.  
7.  Куатова  Д.Я.  Кәсіпорын  экономикасы.  Практикум.  –  Алматы, 
Экономика, 2006  
8. 
Экономика  предприятия.  Сборник  задач.  Учеб.  пособие/ 
Н.Ф.Ревенко,  А.Г.  Схиртладзе  и  др;  Под  ред.  Н.Ф.Ревенко.  М.  :  Высшая 
школа, 2007 г. 
9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия –М.: 
ИНФРА-М,2004 г. и др. 
10. 
Тереңдетілген 
басқарушылық 
есеп: 
Оқук 
құралы./ 
Қ.Т.Тайгашинова.-А.: Экономика, 2008. 
11.  Басқару  есебі:  Оқу  құралы/  А.К.Ержанов,  Ә.К.Айтанаева.-Алматы: 
Экономика, 2009.-304 б. 
 
Нормативті- құқықтық база: 
12.
 
Қазақстан Президентінің Халыққа жолдауы, Егемен Қазақстан, 2010 
ж. 
13.
 
2010-2014  жж.  Үдемелі  индустриалды-инновациялық  дамуының 
мемлекеттік бағдарламасы  
14.
 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Алматы,2000* 
15.
 
Қазақстан Республикасының Салық кодексі. Алматы,2009* 
16.
 
07.02.06  жылдың  ҚР-сының  Қазақстан  Республикасының  "Жеке 
кәсіпкерлік туралы" Заңы.  
 
Мерзімдік әдебиет: 
17. «Экономика и статистика».* 
18. «Бюллетень бухгалтера» и его приложения.* 
19. «Проблемы теории и практики упраления» 
Ескертпе- ұсынылған әдебиеттерден басқа әдебиеттерді  пайдалануға болады. 

 
 
16 
                  Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 
 
                                                        
                                                                                 
 
 
 
СИЛЛАБУС 
(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ) 
 
             
« Шығындарды басқару» пәні бойынша 
 
«5В050600-Экономика»  мамандығы 
 
         
             
Оқыту нысаны 
Күндізгі оқыту 
Барлығы кредит  

Курс 
  

Семестр 

Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар
Соның ішінде: 
135 
Лекциялар (сағат) 
30 
Практикалық  (семинарлық) сабақ (сағат) 
15 
СОӚЖ (сағат) 
30 
СӚЖ (сағат) 
60 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 жыл 
 

 
 
17 
1. Оқытушы (лар) 
туралы мәлімет 
 
«Экономика және менеджмент » кафедрасының 
аға оқытушысы 
Шиганбаева Н.Б.  
 
2. Байланысу ақпараты  
 
«Экономика  және  менеджмент»  кафедрасы, 
404 каб., тел.: 3095815 
 
3. Пәннің пререквизиті  
 
Экономикалық 
теория, 
маркетинг, 
менеджмент  негіздерін,  компьютермен  жұмыс 
істей білу, экономикалық жағдайды, республика 
экономикасының  жағдайын  меңгеруі  керек. 
Студенттердің 
«Кәсіпорын 
экономикасы», 
«Бухгалтерлік 
есеп 
және 
аудит», 
«Экономикалық 
теория», 
«Статистика», 
«Мәліметтерді 
талдау 
және 
экономиканы 
болжау» пәндерінен білімдері болуы керек.  
4. Пәннің постреквизиті  
 
        «Шығындарды 
басқару» 
пәнін 
меңгергеннен 
кейін 
«6М0506-Экономика» 
мамандығы  бойынша  кәсіптік  және  ғылыми-
педагогикалық 
 
дайындық 
бағытарында 
магистратурада 
білімдерін 
жалғастыруына 
болады.  
5. Пәннің сипаттамасы  
 
       «Шығындарды 
басқару» 
– 
бұл 
пән 
шығындардың  теориялық  және  практикалық 
аспектілерін  зерттейді,  сонымен  бірге  ӛнімнің 
толық  ӛзіндік  құнын  калькуляциялау  мен 
жоспарлаудың 
әдіснамалық 
негіздерін, 
ӛндірістің 
және 
айналым 
сферасындағы 
шығындардың  жіктемесін,  стратегиялық  және 
оперативтік  шешеімдер  қабылдауда  оларды 
пайдалану сипаттамасын қарастырады. 
6.  Пәнді оқыту мақсаты 
Нарықтық 
экономика 
жағдайында 
шығындарды  есептеудің  ерекшеліктерін  оқып-
үйрену, 
шығындардың 
мазмұны 
мен 
топтамасын, есептеу жолдарын және басқарудың 
экономикалық  механизмін  зерттеу  барысында 
студенттердің экономикалық ой-ӛрісін дамыту 
7. Пәнді оқыту міндеттері  -
 
Студенттерге 
кәсіпорынды 
басқарудағы 
шығындардың  мәні,  оның негізгі  заңдылықтары 
мен  қағидалары  туралы  теориялық  білімдер 
беру; 
-
 
Кәсіпорындағы 
ӛндірістік, 
еңбек, 
басқарушылық 
үдерістерді 
жобалау 
және 
модельдеу әдістерін қарастыру; 
-
 
Кәсіпорында 
шығындарды 

 
 
18 
диагностикалаудің 
тәжрибелік 
әдістерімен 
таныстыру 
және 
шығындарды 
тӛмендету 
бағыттарын таңдауға кӛмектесу; 
-
 
Кәсіпорынның 
тиімді 
қызмет 
етуін 
қамтамасыз  ету  және  үдерістерді  ұйымдастыру 
және 
басқару 
саласында 
білімдерінің 
қалыптасуына жағдай жасау.  

 
 
19
 
  8. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
Ре
т 
№ 
 
 
Тақырыптың атауы 
Сағат саны 
Күндізгі бӛлім 
Бар
лы
ғы
 
Лекц
ияла
р 
П
рак.
 
саб
ақ
 
Зер
тх

саб
ақ
 
СО
Ӛ
Ж
 
СӚ
Ж
 

Шығындардың 
экономикалық мәні 
мен топтастырылуы Ӛнімнің ӛзіндік 
құнының 
калькуляциялау Қысқамерзімді 
басқарушылық 
шешімдерді қабылдау 
жағдайында 
шығындарды талдау Қаражат салымдары 
бойынша шешім 
қабылдау жағдайында 
шығындар мен 
нәтижелерді талдау Шығындарды 
жоспарлау (бюджет 
құру)   Материалға 
жұмсалатын шығындар 


7  Еңбекақы шығындары Жалпы және әкімшілік 
шығыстары 


9  ҒЗТКЖ шығыстар 


10  Үстеме шығыстар 


11 
Функционалды-құндық 
талдау (ФҚТ): мақсаты, 
міндеттері, әдістері 
мен жүргізу тәртібі 


12 
Кәсіпорындағы 
контроллинг 


13 
Шығындарға қатысты 
фирманың стратегиясы 


14  Шығындарды бақылау 


15  Трансфертті бағалау 


 
Барлығы: 
135 
30 
15 

30 
60 

20 
 
9. Лекциялық, практикалық (семинар), зертханалық сабақтар жоспары  
Тақы-
рыптың 
№ 
Лекция жоспары 
Практикалық сабақ 
жоспары 

 Шығындар 
терминологиясы    мен 
оларды 
зерттеу 
пәні. 
Олардың 
ұқсастығы  мен  айырмашылықтары. 
Шығындардың жіктелуі. 
Шығындардың  құрамы  мен 
құрылымын анықтау 

Ӛнімнің  ӛзіндік  құны.  Экономикалық 
және  бухгалтерлік  шығындар.  Ӛнімнің 
кӛлеміндегі 
ӛзгерісіне 
әсеріне 
байланысты 
шығындарды 
топтау. 
Ӛнімнің  толық  ӛзіндік  құны.  Ӛнімнің 
толық 
ӛзіндік 
құнына 
кіретін 
шығындардың  құрамы.  Ӛнімнің  толық 
ӛзіндік  құнының  түрлері:  жоспарлы 
толық  ӛзіндік  құн,  нормативті  толық 
ӛзіндік  құн,  есептік  (  нақты)  толық 
ӛзіндік құн. 
Шығындарды 
бӛлудің 
әртүрлі әдістерін пайдалана 
отырып,  ӛнімнің  ӛзіндік 
құнын  анықтау  бойынша 
есептер шығару 
 

Шығынсыздық 
нүктесі. 
Баламалы 
шығындар. 
Релеванттылық 
және 
басқарушылық  шешімдерді  қабылдау. 
Операциялық 
тетік. 
Қауіпсіздік 
маржасы 
CVP-талдау 
арқылы 
есептер  шығару.  Заттық 
және 
құндық 
мәндегі 
зиянсыздық 
нүстесін 
анықтау 
әдістемесін 
қолдану:  графиктік  әдіс, 
теңдеулер 
әдісі, 
маржиналды әдіс 
 

Кәсіпорынның 
инвестициялық 
қызметінің  стратегиясы:  стратегияны 
құрудың  мәні  мен  қағидалары,  бағалау 
әдістемесі.    Баламалы  инвестициялық 
ұсыныстарды  бағалау  кӛрсеткіштері. 
Қаржылық инвестициялар.  
Инвестицияларды 
талдау 
жүргізу.    Кәсіпорынның 
инвестициялық 
тартымдылығын 
бағалау 
әдістемесін 
пайдалана 
отырып есептер шығару 

Ӛндіріске 
кететін 
шығындардың 
сметасы. 
Жанама 
шығыстардың 
пайыздық  ставкасын  есептеу.  Икемді 
шығын сметасы.  
Ӛндіріске 
жұмсалатын 
шығындар 
сметасы 
негізінде есептер шығару  
 

Кәсіпорынның 
ӛндірістік 
қорлары. 
Экономикалық тұрғыдан ұтымды сатып 
алу 
кӛлемін 
есептеу 
әдістемесі. 
Ӛндірістік 
қорларға 
жұмсалатын 
Сатып 
алулардың 
экономикалық 
тұрғыдан 
тиімді 
кӛлемін 
есептеу 
әдістемесін 
қолдану. 

21 
 
шығындарды  тӛмендетудің  шетелдік 
тәжірибелері. 
«Уилсон» үлгісін пайдалана 
отырып, есептер шығару 

Еңбекақы  тӛлеудің  маңызы,  түрлері, 
оларды    ұйымдастыру,  Еңбекақы 
жүйелері, 
нысандары, 
еңбекақыны 
жоспарлау  және    реттеу.  Еңбек  ақы 
тӛлеудің 
нысандары 
бойынша 
кәсіпорынның  еңбек  ақы  шығындарын 
есептеу.  
Персоналдың 
еңбекақысына 
кететін 
шығыстардың 
экономикалық 
мәнін 
анықтау 
 

Ғимаратты  ұстау  шығыстары.  Басқа 
ұйымдардың 
қызметтері: 
банктік, 
аудиторлық,  заңды,  телекоммуникация. 
Ұйымдастырушылық  және  іссапарлық 
шығыстар. 
Ғимаратты  қалыпты  ұстау  
шығыстарын 
(электр 
энергиясы, 
коммуналды 
шығыстар, 
қорғаныс) 
мамандарды 
даярлауға 
кететін 
шығыстарды, 
әлеуметтік 
кӛмек, 
спонсорлық 
және 
қайырымдылық 
шығыстарын талдау.  

Стратегияның  түрлері.  Жаңа  ӛнімді 
құру:  кезеңдері,  міндеттері.  Ӛнімнің 
ұтымды жаңартылу деңгейі.   
Фирманың  инновациялық 
стратегиясына 
ғылыми-
зерттеу  және  тәжірибелік-
конструкторлық 
жұмыстарға 
кететін 
шығыстардың 
фирманың 
инновациялық 
стратегиясына  байланысын 
талдау. 
10 
Тасымал  және  дайындық  шығыстары. 
Ӛндірістік 
инфрақұрылым 
және 
ӛндірістік  үдеріске  қызмет  кӛрсету 
шығындары. 
Негізгі 
қорларды 
жӛндеуге кететін шығыстар. 
Кӛлік 
және 
дайындық 
шығыстарын 
талдау, 
ӛндірістік  инфрақұрылым 
мен  ӛндірістік  үдеріске 
қызмет 
кӛрсетуге 
жұмсалатын  шығыстарды: 
ӛндірісті 
шикізаттармен, 
материалдармен,  отынмен, 
құралдармен 
қамтамасыз 
ету, 
негізгі 
қорларды 
жӛндеу шығыстарын талдау 
11 
Функционалды-құндық  талдау  түсінігі. 
Функционалды-құндық  талдау  жүргізу 
тәртібі. 
Функционалды-құндық 
талдаудың 
артықшылықтары 
мен 
Функционалды-құндық 
талдау  әдістемесі  арқылы 
есептер шығару. 
 

22 
 
 
10 . СОӚЖ-ын жҥргізу жоспары  
 
Р/н 
№  
СОӚЖ тапсырмалары 
СОӚЖ ӛткізу нысаны 
Кҥндізгі оқыту 

Шығындар, толық ӛзіндік құн, 
олардың ұқсастығы және бір-бірінен 
айырмашылығы 
Тақырыпта қарастырылған 
сұрақтарды талқылау 

Шикізатты кешенді пайдалану 
жағдайында ӛнімнің ӛзіндік құнын 
калькуляциялау. Ӛнімнің ӛзіндік құнын 
калькуляциялауға әсер ететін факторлар. 
 Кәсіпорын мәліметтері бойынша 
калькуляция жасау 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
пікір-талас 
кемшіліктері. 
12 
Кәсіпорынды тиімді басқару үшін 
контроллингті пайдалану. Контроллинг 
және шығындарды басқару: нақты  
ӛндіріс саласында қолдану.  
Қаржылық контроллинг 
құралнама-ларын 
пайдалана отырып, 
тӛлемдер ағынын анықтау 
13 
Шығындарды 
тӛмендету 
әдістері. 
Шығындарды тӛмендету саясаты пайда 
ӛсімі  мен  бәсекеге  қабілеттілігін 
арттыру  факторы  ретінде.  Тӛмен 
шығындар  саясатын  қолдану  үшін 
жағдайлар.  
Тенденцияларды талдау. 
 Салыстырмалы талдау. 
 
14 
Ішкі 
бақылау, 
құрылымы 
және 
функциялары.  Басқарушы  бақылаудың 
элементтері. 
Технологиялық 
және 
реттелелетін 
шығындардың 
салыстырмалы 
сипаттамасы. 
Ішкі 
бақылау 
жүйесіне 
әсер 
ететін 
факторлар.  Ішкі  бақылау  жӛніндегі 
ережелер.  
 Есептік 
және 
бақылау 
жүйелерінің тиімділігі.  
15 
Трансферттік 
баға 
айналымының 
мақсаттары
Трансферттік 
баға 
айналымының  әдістері.  Дамымаған 
нарықтағы 
трансферттік 
бағалар. 
«Шығындар+» 
әдісі 
бойынша 
анықталатын  трансферттік  бағалар. 
Трансферттік баға айналымындағы дау-
дамайлар.    Халықаралық  трансферттік 
баға айналымы 
Трансферттік баға  белгілеу 
әдісі 
арқылы 
есептер 
шығару. 
 

23 
 

Кәсіпорынның шығынсыздық 
нүктесін есептеу. Сатудың зиянсыз 
кӛлемін және кәсіпорынның қауіпсіздік 
аумағын анықтау.  Зиянсыз сату 
кӛлеміне әсер ететін факторларды 
талдау 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
пікір-талас 

Инвестициялық есептеулердің 
статикалық және динамикалық әдістерін 
пайдалана отырып, есептер шығару 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
есептер шығару 

Нақты ӛнім түрлері бойынша  
ӛндіріске кететін шығындардың 
сметасын құру  
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
есептер шығару 

Сатып алудың экономикалық тиімді 
кӛлемін есептеу әдістемесін қолдану 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
есептер шығару 

Еңбек ақы тӛлеудің нысандары 
бойынша кәсіпорынның еңбек ақы 
шығындарын есептеу 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
есептер шығару 

Ғимаратты ұстауға кететін 
шығыстарды тӛмендету жолдарын 
қарастыру. Ұйымдастырушылық және 
іссапарлық шығыстар. Әкімшілік-
басқарушылық персоналдың 
еңбекақысын есептеу.  
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
есептер шығару 

Жаңа ӛнімдерді құру: кезеңдері, 
міндеттерін меңгеру. «Шығын-уақыт» 
арақатынасы. Ғылыми-зерттеу және 
тәжірибелік-конструкторлық 
шығыстарды есептеу. 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
есептер шығару 
10 
Кӛлік шығындарын тӛмендету 
жолдары. Ӛнімнің ӛзіндік құнындағы 
үстеме шығыстардың үлесін есептеу 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
есептер шығару 
11  ТМД  және  алдыңғы  қатарлы  батыс 
елдерінде  ФҚТ  жүргізу  тәжірибелері. 
«Дәл  уақытында»  (Just-in-time)  және 
КANBAN  жүйелері;  сапаны  глобальды 
басқару  (Total  Quality  Management, 
TQM); 
бизнес-үдерістерді 
үздіксіз 
жақсарту(Kaizen) 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
есептер шығару 
12 
Кәсіпорынды тиімді басқару үшін 
контроллингтік жүйені пайдалану. 
Контроллинг жүйесін енгізудің 
кезеңдері.  
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
пікір-талас 

24 
 
13 
Тӛмен шығындар саясатын қолдану 
үшін шарттар. Тӛмен шығындар 
стратегиясын кезінде орын алатын 
тәуекелдің негізгі факторлары 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
пікір-талас 
14 
Кәсіпорындағы бақылау жүйесін 
құру. Ішкі бақылау жүйесінің 
тиімділігіне әсер ететін факторлар 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
пікір-талас 
15 
«Шығындар +» әдісі бойынша 
анықталатын трансферттік бағалар 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық талдау, 
пікір-талас 
 
11. СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі 
 
Р/н 
№  
СӚЖ тапсырмалары 
Бақылау нысаны 
Ӛткізу 
мерзімі 
Кҥндізгі оқыту 

Шығындарға әсер ететін технико-
экономикалық факторлар 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Нормативті шығындар бойынша ӛнімнің 
ӛзіндік құнын калькуляциялау. 
Ауытқуларды басқару. 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Қаражат салымдарының сметасын құру 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Икемді бюджет ауытқуларды талдау және 
ауытқулар бойынша басқарушылық 
шешімдерді қабылдау құралы ретінде 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Ӛндіріске кететін материалдарды сатып алу, 
сақтау, ӛткізу мәселелері 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Ӛндірістің үстеме шығыстарын бӛлу 
базасын таңдау проблемасы 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


ҚР бойынша ғылыми-зерттеу және 
инновацияға жұмсалатын шығындары 
(аймақтар бойынша ) 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерді 
анықтау әдістемесі. 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 


Фирманың 
жеке 
қызметтерінің 
шығындарды 
басқару 
саласындағы 
міндеттері 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 

10 
Толық шығындар және нарықтық құны әдісі 
негізінде баға белгілеу. 
Реферат, жазбаша 
тапсырма 
10 
 
12. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
   Негізгі әдебиеттер: 

25 
 
1.
 
Котляров С.А. Управление затратами. Учебное пособие. Сп б., Питер, 2001 
2.
 
Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж. 
 
 
3.
 
Экономика предприятия. Учебное пособие / В.П. Волков, А.И. Ильин, В.И. Станкевич и 
др.: под общей редакцией А.И. Ильина М.: Новое знание 2004 г. 
4.
 
Назарова В.Л., М.С. Жапбарханова. Басқару есебі: Оқулық – Алматы: Экономика, 2005 
ж. 
5.
 
Управление затратами на предприятии: учебное пособие/ В.Г.Лебедев.-3-е изд., испр. и 
доп.-М.:Бизнес пресса, 2006.-352 с. 
   Қосымша оқу әдебиеттер: 
           6. Ниязбекова Р.Қ. Рахметов Б.А. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы / Алматы: 
Экономика, 2008.  
7. Куатова Д.Я. Кәсіпорын экономикасы. Практикум. – Алматы, Экономика, 2006  
8. Экономика предприятия. Сборник задач. Учеб. пособие/ Н.Ф.Ревенко, А.Г. Схиртладзе и 
др; Под ред. Н.Ф.Ревенко. М. : Высшая школа, 2007 г. 
9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия  –М.: ИНФРА-М,2004 г. 
и др. 
10.  Тереңдетілген  басқарушылық  есеп:  Оқук  құралы./  Қ.Т.Тайгашинова.-А.:  Экономика, 
2008. 
11.  Басқару  есебі:  Оқу  құралы/  А.К.Ержанов,  Ә.К.Айтанаева.-Алматы:  Экономика,  2009.-
304 б 
 
Нормативті- құқықтық база: 
17.
 
Қазақстан Президентінің Халыққа жолдауы, Егемен Қазақстан, 2010 ж. 
18.
 
2010-2014 
жж.  Үдемелі  индустриалды-инновациялық  дамуының  мемлекеттік 
бағдарламасы  
19.
 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Алматы,2000* 
20.
 
Қазақстан Республикасының Салық кодексі. Алматы,2009* 
21.
 
07.02.06  жылдың  ҚР-сының  Қазақстан  Республикасының  "Жеке  кәсіпкерлік  туралы" 
Заңы.  
        
    Интернет-ресурстардың тізімі: 
1.
 
Бүкіләлемдік экономикалық форум / www.weforum.org/gcr 
2.
 
Экономиканы және бюджетті жоспарлау министрлігі / www.minplan.kz 
3.
 
ҚР-ның рейтингтік агенттігі / www.pressclub.kz 
4.
 
Ұлттық бәсекеқабілеттілік бойынша кеңесі / www. naco.ru 
1.
 
www.ssau.saratov.ru 
2.
 
www.kstu.kz 
 
Мерзімдік әдебиет: 
17. «Экономика и статистика».* 
18. «Бюллетень бухгалтера» и его приложения.* 
19. «Проблемы теории и практики упраления» 
Ескертпе- ұсынылған әдебиеттерден басқа әдебиеттерді  пайдалануға болады. 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 5.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет