Қалыпты. Дегенмен апат айтып келмейдіжүктеу 0.68 Mb.

бет2/6
Дата26.01.2017
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6

ПАРТИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІ КӨРШІЛЕР 

ҚАЛАЙ ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ?

Партиялық жүйе дағдарысты бастан 

кешіп жатқан еліміз бұл тұрғыда үш жол-

дың бірін таңдауы керек сияқты. Олар: ре-

сейлік, украиналық немесе өзбекстан-

дық.


Ресейде 2005-2006 жылдары 32 пар-

тия қызмет етсе, 2007-2008 жылдары 

олар дың саны екі есе қысқарып, небәрі 15 

партия қалды. Ал биылғы жылдың басынан 

бері орыс қоғамында сақадай сай жеті 

партия ғана қалды. Шынайы саяси күштер 

ғана қалғандықтан да шығар, Мемлекеттік 

Думаға осы партиялардың дені өткен. 

Мінберден сөйлейтін мүмкіндігі бар. 

Жақында тіркелу үшін партияда 40 мың 

емес, 500 ғана адам болса, жеткілікті 

дейтін заң жобасы Думадан, Федерация 

Кеңесінен қолдау тапты. Осы заңның 

негізінде енді Ресейде саяси партиялар 

көбеюі мүмкін. Бірақ жыл басында іріктеліп 

қалған жуан жетілікке жете алмайды. Мү-

шелер санымен де, беделімен де билікке 

жет кен партиялар 500 адамдық партия-

лар ға еш уақытта жеңісті беріп қоймайды. 

Бұл, айналып келгенде, америкалық жү-

йеге жақындайтын сияқты. Сайлау кезінде 

үлкен күштерге қолдау көрсететін ұйымдар 

тә різдес... Бұл жолды таңдау үшін біздегі 

сая си партиялар іріктелуі керек. 

Украиналық жол «саннан сапа шығады» 

деген тәмсілге сүйенеді. Украина заңы мың 

адамға сөзіңізді өткізіп, соңыңыздан ерте 

алсаңыз, сізге партия төрағасы болуға 

мүм кіндік береді. Сондықтан да бүгінде 

Ук раина да ресми тіркелген саяси партия-

лар дың жалпы саны 199-ға жетті. Егер бұл 

жол ды таңдау керек болса, заңға өзгерістер 

енгізілуі тиіс. 

Өзбекстандық жол саяси дамуды те-

жейді. Егер партиялық жүйеде реформа 

бол маса, қаласақ та, қаламасақ та, өзбек 

жо лына келеміз. Себебі бұл елде ресми 

атау ларында ғана өзгешелік бар, бірақ бі-

рі нен-бірі айнымайтын, бейне бір инку ба-

тор дай жеті партия бар. Көшбасшылары 

әлсіз, бағдарламалары солғын бұл пар-

тиялар елдегі саяси дамудың басты кедер-

гі сі  болып  отыр.

ТАЛҚЫ


Қазақстандағы аштық 

туралы өзімізден гөрі, Батыс 

ғалымдары көбірек біледі  

Расында, Тәуелсіздіктен бері қайта 

қаралып, қайта түзіліп жатқан ұлт тари-

хының әр кезеңіндегі ақтаңдақтарды аршу 

– үлкен, ауқымды шаруа. Оның үстіне бұл 

бағыттағы жұмыстың шеңбері халықаралық 

деңгейде талқылауды да талап ететіндігі 

айқын. Ал сондай әлі де айқындай түсетін 

ақтаңдақтардың біріне 1928-1933 жыл-

дары орын алған аштықты жатқызуға бо-

лады. Тарихшылар осынау ұлт басындағы 

ұлы зұлматтың ең шарықтау шегі 1932 жы-

лы болғанын айтады. Сондықтан да Ел-

басы ашаршылықтың 80 жылдығын биыл 

атап өту керектігін еске салған-ды. 

Зерттеу демекші, Батыс тарихшылары 

КСРО мен Қазақстандағы ашаршылық 

туралы ертерек әрі тереңірек зерттеген. 

Тіпті Батыс ғалымдары бұл туралы том-том 

кітап жазып, сталиндік басқару тұсындағы 

түйткілдерге көп шүйліккен екен. Цен зу-

раның салдарынан Қазақстан тарих шыла-

рының бұл мәселеге тек 80-жылдардан 

бері қарай ғана мойын бұра алғаны белгілі. 

Сондықтан да Мемлекет тарихы институты 

Еуропаның белгілі ғалымдарымен пікір 

алмасуды жөн санапты. Ал ашаршылыққа 

қатысты пікір алуандығына келсек, мұнда 

да, расымен, проблемалар жеткілікті. Мә-

селен,  Ресей ғалымдарының Қазақстандағы 

ашаршылықты мойындағанымен, оны 

көбінесе сол кездегі саясатшылардың 

қателіктеріне орайластырып, солай болуы 

керек секілді қабылдайтыны белгілі. Қыр-

ғынға ұшыраған халықтың санына қатысты 

да ортақ көрсеткішті  айта алмайды ешкім.  

Ал одан да маңызды сұрақтардың бірі  

ашаршылық әдейі ұйымдастырылған 

саясат па, әлде бұған басқа себептер бар 

ма дегенге саяды. «Қазақстандық тарих-

шылардың көзқарасына салсақ, аштық 

қолдан жасалып, әдейі ұйымдастырылды. 

Әрине, оған табиғи факторлардың да 

себебі болды. Бірақ негізінен қырғынға 

ұшыратудың биліктің әрекетінен болғаны 

айқын», – дейді Мемлекет тарихы инсти-

тутының басшысы Бүркітбай Аяған. 

Ал ұзақ жылдар бойы Ресейдің 

өңірлеріндегі, Украинадағы ашаршылықты 

тиянақты зерттеген австралиялық профес-

сор Стивен Уиткрофт негізінен Қазақстан-

дағы ашаршылыққа қатысты пікірді сол 

кездің статистикасымен саралап, билік те-

гілер ұстанған саясаттың ұстынымен байла-

ныстырады. Яғни, оның айтуынша, Қазақ-

стан да аштықтың орын алуына себепші 

негізгі екі фак торды алға тартуға болады. 

Оның бірін шісі – сол кездегі КСРО билігіне 

келген большевиктердің топастық саясаты. 

Екінші маңызды фактор – қуаңшылық. 

«Расында да, негізгі мамандығы экономист 

болып табылатын Стивен Уиткрофт 

Қазақстандағы ашаршылықтың мән-

жайын бізден әлде қайда бұрын айтып, 

баяғыдан бері зерттеп келеді. Сосын 

профессордың бір басым дығы: ол тарихи 

зерттеулерін негізінен сол кездің статис-

тикасымен үйлестіріп қарайды. Сондықтан 

да оның тұжырымы шындыққа жақындау 

саналады. Дегенмен Батыс ғалымдарының 

арасында да тарих 

тың осы мәселесіне 

қатысты алауыздық бар 

шылық. Біреуі 

аштық әдейі ұйымдасты рылған десе, енді 

бірі қуаңшылықты меңзейді, үшіншісі 

алдыңғы екеуінен гөрі, сауатсыз саясаттың 

салдарынан халықтың жапа шеккенін 

 

растайды», – дейді тарихшы Бүркітбай Аяған.  Айтпақшы, жиын бары 

сын 


да 

ашаршылықтың 80 жылдығына орай 

жақында  Астанада ұжымдастыру құр-

бандарына арналған ескерткіш ашы ла-

тыны, сосын  Мемлекет тарихы институ ты  

ғалымдары жазған «Ашаршылық шын-

дығы» атты кітап жарыққа шығатыны бел-

гілі болды.  Стивен УИТКОРФТ, Мельбурн 

университетінің профессоры, Австралия 

академиясының академигі: 

– Мен өзімнің зерттеу бағытымды 

Кеңес Одағының экономикалық, 

әлеуметтік, демографиялық тарихы-

мен үйлестіріп алған едім. Ал осы 

бағытты қарастырғанда 1928-1933 

жылдар аралығындағы ауқымды 

зұлматқа тоқтамай кету еш мүмкін 

емес. Мұншалықты ашаршылықтың 

орын алу себебіне келсек, бұған ең 

алдымен партия басшылығының, сол 

кездегі биліктегі большевиктердің 

сауатсыз әрі топастық саясаты себеп 

болды деп ойлаймын. Оған көптеген 

тарихи деректі келтіруге болады. Бұл 

зұлмат әлемдік қауымдастықтан 

жасырылып, Сталин өзінің саясатының 

дұрыстығы нан  танбай,  ашаршылыққа 

көз жұма қарауға болады деп санады. 

Сонымен қатар КСРО басшылығы сол 

кездері жұртшылықпен еш санаспады. 

Өз мақсатына жету үшін бар ауыртпа-

шы лықты  шаруалардың  мойнына 

артты. 

Қанат ҚАЗЫ

Өткен жолы Елбасы қазақ халқының 40%-ын жалмаған 

ашаршылық зұлматының 80 жылдығын атап өту қажеттігін еске 

салып, арнайы тапсырмалар берген-ді. Осы шара шеңберінде 

кеше Білім және ғылым министрлігінің Мемлекет тарихы 

институты «1930 жылдары КСРО-дағы ашаршылық пен 

террордың ауқымдылығы мен ықпалын түсіндірудегі жаңа 

көзқарастар» атты жиын өткізді. Басқосудың ерекшелігі, бұған 

Еуропа мен АҚШ-тың беделді төрт бірдей ғалымы қатысып, 

қазақстандық тарихшылармен диалогқа түсті.

Жапонияның императорлық династиясы 

ешқашан үзілген емес. Ежелгі жапон жұртының 

аңызы бойынша, Жапония аралдарын Күн құ-

дайы Аматэрасу жасаған. Оның ұрпағы Дзимму 

аралдың бүкіл халқын біріктіріп, тұңғыш 

император тәжін киіп, таққа отырған.  Күншығыс 

елінің қазіргі билеуші императоры Акихито 

біздің дәуірімізге дейінгі 711 жылы Жапонияның 

негізін қалаған тұңғыш император Дзиммудың 

тікелей ұрпағы болып саналады. Жапон елінде 

патша немесе патшайым монарх ретінде ғана 

емес, құдай сияқты ерекше құрметке ие. Деген-

мен жапон императорлары әркез құдіретті бол-

ған жоқ, тақ үшін династиялар арасында талас-

тар 


тыс, қантөгістер, азаматтық соғыстар 

дүр кін-дүркін болды. Императорлыққа талас 

XVI ғасырда Токугава династиясының билеу ші-

лері тұсында тыйылып, билік бір қолға берік 

шо ғыр ланды. 200 жыл бойы ел шекарасы жа-

былып, шетелдіктердің келуіне және жапондық-

тар дың шетелге шығуына шектеу қойылды. 

Жа пония елінің басқа әлемнен оқшаулануы 

арқылы ескі астанасы Киотода императорлық 

билік бүгінге де йін үзілмей жалғасты.    Үкімет оңтүстік шекараны 

шегелеуді қолға алды

Жойылуы мүмкін ірі қалалар«Әлемдегі сән-салтанаты келіскен кейбір үлкен қа ла-

лар бірнеше жылдан соң жойылып кетеді» деген бол -

жамдар бар. Қандай ірі қалалар жойылып кетуі мүм кін?

Данат МЕДЕТБАЕВ, Талдықорған

Ғалымдардың болжамына 

сенсек, 2100 жылға қарай 

Сан-Франциско,  Детройт, Ве-

неция, Неаполь, Мехико, Тим-

букту, Иваново сияқты ірі қа-

лалар Жер бетінен жойылып 

кетуі ықтимал. АҚШ-тағы Сан-

Франциско шаһарының құрып 

кетуінің бірден-бір себебі жер 

сілкінісі дейді Калифорния 

уни   верситетінің  зерттеушілері. 

Олардың пікірінше, 2086 жы-

лы Сан-Франциско 7 бал дық 

зілзаладан жермен-жек сен бо-

луы мүмкін. Халықтың бас қа 

жақ 

қа үдере көшіп ке туінен 

Дет ройт қаласының тұрғында-

ры 1950 жылдан бе рі 950 мың 

адам ға азайған. 2030 жылға 

қа рай  жұмыс сыз дық  белең 

алып, осындай ке леңсіз құбылыс 

сақ тала берсе, 2100 жылы Дет-

ройт деген қала жойылып кетуі 

кә дік. Топырақ қабатының төмен 

тү с іп кетуінен Италияның көрікті 

Ве 

неция шаһарына қауіп төніп тұр. Баяғы заманда Помпеи қала-

сы ның түбіне жеткен Везувий вул-

каны қайта «оянатын» болса, Неа-

поль шаһарының дәм-тұзы 

тау  сылуы  мүмкін.  Ауызсудың  же-

тіс пеу ші лігі  мен  жер  қыртысының 

шөгіп ке туі Мексика астанасы Ме-

хи ко ға сор болатын түрі бар. Ма-

ли  дегі Тимбукту қаласы – шөлдің 

жыл  жуынан, ал Ресейдің Ивано во 

қаласы тұрғындардың көшіп ке-

туі нен қаңырап қалмақ.Қазақстанның партиялық 

жүйесі туралы жиі айтылады. 

Біреулері қазіргі партиялық 

алаңның жағдайына тәубе 

десе, екіншілері сынап 

жатады. Әйтсе де саясаттың 

жілігін шағатын сарапшылар-

дың да, қарапайым халықтың 

да көңілі толмайды. Саяси 

партия құру үшін 40 мың 

адам жинау көп дейтіндер 

баршылық. Сол межені 

бағын дырған саяси партиялар 

шынайы саяси күшке айнала 

алмай отырғанда, 40 мыңдық 

кедергіні төмендетсек, мүшкіл 

партияларды қаптатып 

алмай мыз ба? Шынайы саяси 

күшке айналмай отыр де-

уіміз дің себебі: саяси алаңда 

он жыл жүрсе де, халықтың 

қолдауына ие бола алмаған 

партиялар көп. Біздегі саяси 

партиялар неліктен электорат 

жинай алмай отыр? Осы 

сұраққа жауап іздеп көрейік.

Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

№55 (737) 

4.04.2012 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

МӘСЕЛЕ


Болашақ мамандардың 

обалына қалып қоймаймыз ба?

ҚОҒАМ


Күштік құрылымдардың ескі техникалар мен жабдықтар сатып алуына неге тыйым сала алмай отырмыз?

Болат САЙЛАН, 

Ауған соғысының 

ардагері, тарих 

ғылымының 

докторы:

Бақытбек 

СМАҒҰЛОВ, 

Мәжіліс депутаты:

– Құдай сақтасын, бірақ Қарулы күштерімізді қазір аяқасты-

нан дабыл қағып тұрғызатын болсақ, олардың қаншама тех ни-

касы орнында тұрып оталмай қалуы мүмкін. Олардың ішінде 

жа рам сыздары, тіпті баяғыда-ақ «металлоломға» өткізіп жібе-

ре тін техникалары да жоқ емес. Сондықтан қандай жағдай бол-

сын, күштік құрылымдарымыз әрқашан барлық жағынан са қа-

дай сай болуы тиіс. Ескі-құсқыны сатып ала беруді доғаруы мыз 

керек. Біздің тыныштығымызды қорғайтын, барлық жұрт се нім 

артып отырған күштік құрылымдарымызда осындай бы-

лықтардың шығып отырғаны – тіптен ұят жағдай. Сондықтан 

мұ ның алдын алу үшін өркениетті елдердің тәжірибелеріне жіті 

на зар аударғанымыз жөн. Олар бұл мәселеден қалай шықты, 

нен дей әрекеттер жаса ды – соның барлығын зерттеп, жақсы 

тә жірибесін алып, үйренуіміз керек. Сондай-ақ бұл салаға 

бақы лау ды күшейтіп, осындай ол қы лыққа жол берген азамат-

тар ды заң алдында қатаң жауапқа тартуы мыз қажет.

– Күштік құрылымдардың ескі техникаларды сатып алуына 

тыйым сала алмай отырғанымыздың бірден-бір себебі осы 

жү йенің дұрыс жолға қойылмауынан болып отыр. Тәуелсіздік 

алғалы бері ескі қару-жарақ пен техниканың талайын сатып 

алдық. Тіпті бұл төңіректе үлкен дау туындады. Алайда осы 

уа қытқа дейін бұдан бір қорытынды шығара алмай келе жат-

қанымыз өкінішті. Сондықтан мен айтар едім, Қорғаныс және 

Ішкі істер министрлігінің күштік құрылымдарын техникамен 

қам тамасыз ететін басқарма ішінде арнайы мемлекеттік ко-

мис сия құруымыз керек. Ақшаны аудара салып, ол жақтан 

тех ни каны тиеп жібере салу деген болмайды. Комиссия ішінде 

мін детті түрде осы саланы білетін, техниканы жетік меңгерген 

ма мандар болуы тиіс. Тіпті мемлекеттік комиссия техниканы 

са тып аларда және оны елге әкелгеннен кейін де бүкіл халыққа 

бол мағанымен, елдің басқару жүйесінде отырған азаматтарға 

ашық әрі жариялы түрде есеп беруі тиіс. Сондай-ақ бұл төңі-

ректе бақылау мен қадағалауды күшейткеніміз жөн.  Дайындаған Серік ЖҰМАБАЕВ

Әмірбек 

ТӨГІСОВ, генерал-

майор, әскери 

сарапшы:

– Мен мұны бұрыннан бері көтеріп келемін. Қарулы күштерді тех ни-

камен қамтамасыз еткенде әрбір сала өзінше әрекет етпей, қару-жа рақ, 

техника сатып алу төңірегінде ортақ агенттік құруы керек. Әйтпесе Ішкі 

істер министрлігі бір бөлек, Қорғаныс министрлігі бір бөлек әр жер ден 

техника сатып алғаннан кейін, мұның арты сыбайлас жем қор лыққа 

ұрынып кетуі мүмкін. Күні кеше ғана Ішкі істер министрлігіне қа рас ты Ішкі 

әскердің мемлекеттік сатып алу басқармасы Ресейден сар баздарға 

арналған оқ өтпейтін кеудеше, қалқан мен резеңке тоқ па ғын сатып алды. 

Оның барлығы сапасыз, тіпті бұрын қолданылған бо лып шықты. Одан 

бөлек арнайы жасаққа алған көліктері де жарам сыз күйде екен. Қазір 

осы іс бойынша қылмыстық іс қозғалуда. Сон дық тан мұның алдын алу 

үшін ортақ агенттік құруымыз керек, сонда ғана бұл саланы бақылау бір 

жүйеге келер еді. Жалпы, мен күштік құры лым дарға техника сатып алуды 

тендер арқылы жүргізуге үзілді-кесілді қар сымын. Осындай былықтың 

салдарынан қаншама генералымыз абақ тыға жабылды. Сондықтан бұл 

жүйені түбегейлі өзгертіп, техника са тып алуға байланысты ортақ агенттік 

немесе комитет құруымыз керек. 

ОЙ-КӨКПАР

Басы 1-бетте

Гүлдана САПАРҒАЛИЕВА, 

Т.Жүргенов 

атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 

колледжінің басшысы, профессор

Бақыт МАМЫРХАНОВА,

 Алматы 

бағалау және құрылыс колледжінің оқу ісі 

жөніндегі орынбасары

Ал бүгінде ондай оқу орындарының 

саны азайтылып, кім көрінгеннің студент 

атануына шектеу қойылып, сапалы білім 

беру талабы алдыңғы орынға шығып отыр. 

Шыны керек, студент атанудың оңайлан-

ға ны соншалық, оқушылар 9-сыныпты 

бітір ген соң, ҰБТ-дан қашып, колледждерге 

кет іп қалатын. Ал колледжді бітірген соң, 

уни верситеттерге тестілеусіз қабылдана 

са 

луы олардың оңай жолмен студент атануы на жол ашты. Нәтижесінде олардың 

біл ім сапасы төмендеді. Ал министрліктің 

бұл бастамасының білім сапасын артты ра-

рына сенемін. Осы орайда колледж түлек-

те рін кешенді тест тапсыруға міндеттеу де 

– білім сапасын арттыру үшін жасалып 

отыр ған өзгеріс. Білімді ұрпақ тәрбиелеп 

шығу үшін оқушыларды, колледж түлекте-

р ін, студенттерді сынақтан қанша рет өткіз-

сек те, артық емес. Мәселен, біз үшін бұл 

өзгеріс таңсық емес. Өйткені Темірбек 

Жүр генов атындағы Қазақ ұлттық өнер 

ака демиясы колледжін бітірген түлек тер 

осы оқу орнының академиясына түсу үшін 

Сосын олар кешенді тест тапсырады 

дейді. Ал кешенді тест мектептің оқу 

бағ дарламасымен жасалған. Кол ледж 

түлектерінің мектепті бітіргеніне үш 

жылдай болғанын ескерсек, олар 

мектептегі химия, математика, тарих 

секілді негізгі пәндерден қалай 

кешенді тест тапсырады?! Қазір 

колледжде үш курстың теориясын 

оқып біткен соң, министрліктің 

тестілеу орталығы арқылы тү-

лек 


тердің білім сапасының 

тәуелсіз көрсеткіші анықтала-

ды және арнайы пәндерден 

квалификациялық емтихан 

тапсырады. Олар 60 бал-

дан төмен жинаса, кол-

ледж дипломын ала ал-

май 


ды. Осы сынақтар 

нә   ти  же сінде  оларға  сертификат 

бе рі леді. Бұрын осы сертификаттың не-

гізін де ЖОО-ға түсетін болса, енді қазір 

бұл сертификаттың қажеті болмай қалды. 

Сонда жоғарыдағы сынақтардың барлығы 

не үшін жүргізіледі?! Осы секілді түсініксіз 

Колледж түлектерін кешенді тест тапсыруға 

міндеттеу дұрыс шешім болды ма?

Біз бұл төңіректе «Тұран» білім беру 

корпорациясының президенті, ҚР Жоғары 

оқу орындары ассоциациясының төрағасы 

Рахман Алшановпен де пікірлескен едік. 

Ол кісінің айтқан сөздерінің астарына үңіл-

сеңіз, сала министрлігінің шалағай істеріне 

оның да көңілі толмайтын секілді болып 

көрінді. Р.Алшановтың айтуынша, бұл жер-

де басты проблема: қазір колледждер тым 

көбейіп кеткен. Колледж бітіргендердің 

80-90 пайызы өндіріске жұмыс істеуге 

бар май, оқуын ЖОО-ларда жалғастыратын 

көрінеді. Демек, бұл ЖОО-ға түсудің жеңіл 

жолы болып кеткен. Сондықтан министрлік 

ЖОО-ға тек білімді балалар келсін деп, 

осындай шешім шығаруға мәжбүр болған 

екен, яғни бұл жердегі негізгі мақсат – 

сапаны күшейту. «Алайда мұнда шешілуі 

тиіс біраз мәселе бар. Мұны жан-жақты 

зерттеп, кешенді шараларды қолға алуы-

мыз керек. Өкініштісі сол, бұл жүйе енгізіліп 

кетті. Енді екі айдан кейін колледж түлектері 

де ЖОО-ға түсу үшін кешенді тестілеуден 

өтпек. Алайда студенттердің, ата-аналар-

дың наразылығы күшейетін болса, бұл ше-

шім өзгеруі мүмкін. Осы мәселе төңірегінде 

қоғамдық пікір қалыптастырып, министр-

дің құлағына жеткізу керек. Сонда ол ойла-

нып, мамандарды жинап, Үкіметке ұсы-

ныспен шықса, бұл шешімді өзгертуге 

болады. Егер көпшілік бұған қарсы шықса, 

БАҚ арқылы өкініштерін жеткізсе, Үкімет 

те, министрлік те халықтың пікірін ескереді 

деп ойлаймын», – дейді Р.Алшанов.

Майра АЙСИНА, Мәжіліс депутаты:

Алдағы ҰБТ-ға қатысты колледж 

түлек терінің наразылық тудырып отыр ға-

нынан мен де хабардармын. Шынында да, 

бұл өзгерісті министрлік жұртты хабардар 

ету үшін алдын ала, бір-екі жыл бұрын ай-

туы керек еді. Тым болмағанда, жаңа оқу 

жы лы басталғанда, қыркүйек айында кө-

тер генде, мұншама келеңсіздік туындамас 

па еді, кім білсін?! Колледж түлектері де 

бұ ған психологиялық тұрғыдан дайында-

лып, алдын ала ізденер еді. Енді ҰБТ-ға екі 

ай қалғанда мұндай күтпеген шешімді 

естіген студенттер шуламағанда, қайтеді?! 

Әрине, бұл жерде колледж түлектерінің 

ҰБТ-дан өтемін бе, әлде құлап қаламын ба 

дейтін кү діктері болатыны сөзсіз. Алайда 

жақсы оқитын студент кез келген сынақтан, 

тестіден сүрінбей өте алады. Біз еліміз ары 

қарай дамысын, өссін-өнсін десек, онда 

жастардың білімді болуына баса мән 

беруіміз керек. Бұл тест сол үшін ұйымдас-

тырылып отыр. Мен министрліктің бұл 

бастамасын қолдаймын, бірақ асығыстық 

жасамай, жан-жақты ойластырып барып 

іске асыру керек еді. 

Қалай десек те, бас мұғалім бастапқы 

ойынан қайтар емес. Оның бұл «тосын 

сыйы» колледж студенттерін кәдімгідей 

есең гіретіп тастады. Не десек те, енді екі 

айдан кейін колледж студенттері жоғары оқу 

орнына түсу үшін тест тапсыруға мін детті. Бір 

қиыны, сынақтан сүрінсе, қайта тапсыра 

алмайды. Жоғары білімді маман атану 

арманынан біржола айырылады. Енді мұның 

қайсысы дұрыс, қайсысы бұ рыс екендігін 

ойлы оқырман өзі сараптай жатар...

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

АЛАШ-АҚПАРАТСалада 

кемшіліктер 

бар

Қысқы маусымда 

Медеуде 81 700 

адам демалды

22 жылға 

сотталды

Азық бағасын 

ардагерлер де 

бақылайды

Саладағы бұл олқылықты түсіндіретін 

дәйекті дәлелдемелер жоқ емес. Бірін ші-

ден, құқық қорғау саласында кадр тап шы-

лығы байқалады. Қарапайым мысал, Пав-

ло 


дар қаласына қарасты Кенжекөл, 

Мо йыл ды кенттерінде тұрақты учаскелік 

инс пекторлар жоқ. Екіншісі әкімдіктердің 

жанында қылмыстың алдын алу бойынша 

құрылған комиссиялар жұмысына қатысты. 

Олардың мақсаты бір болса да, атқаратын 

жұмысы әр түрлі. Қайсысының немен ай-

на лы сып жатқаны түсініксіз. Сондықтан 

олардың жұ мысын бір ізге салу керек. Сол 

себепті ал 

дағы уақытта облыс әкімінің 

тапсырма сы мен  түрлі  деңгейдегі  құқық 

бұзушылық жағ дайларының алдын алу 

мақсатында тиіс ті бағдарлама жасалады.
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал