Алғы сӛз Оқу модулін сипаттайтын құжатты әзірледіжүктеу 195.2 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі195.2 Kb.

Алғы сӛз 

 

Оқу модулін сипаттайтын құжатты әзірледі: 

 

Saya 2103  Саясаттану 

филос.ғ.к., доцент Қазбеков Н.А. 

филос.ғ.к., доцент Балшикеев С.Б. 

соц.ғ.к., доцент Матвеенкова Л.Г. 

PhD докторы, аға оқытушы Шорманбаева Д.Г. 

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Тҥсіпбеков Ж.А. 

заң ғ. магистры, аға оқытушы Сарсенбеков Н.Ж. 

ә. ғ.  магистры, аға оқытушы Жетпісбаев А. О. 

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Жуматова Г.М. 

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Хмельницкая О.М. 

 

Ale 1102  Әлеуметтану 

ф.ғ.к., доцент Қазбеков Н.А. 

ф.ғ.к., доцент Балшикеев С.Б. 

с.ғ.к., доцент Матвеенкова Л.Г. 

PhD докторы, аға оқытушы Шорманбаева Д.Г. 

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Тҥсіпбеков Ж.А. 

заң.ғ.магистры, аға оқытушы Сарсенбеков Н.Ж. 

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Жумаканова У.С.  

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Хмельницкая О.М. 

 

KТ 1101 Қазақстан тарихы   

т.ғ.к., аға оқытушы Касимова С. С. 

т.ғ.к., доцент Даниярова А. Е. 

т.ғ.к., доцент Сулейменова М. Ж.   

п.ғ.к., аға оқытушы Огольцова Е. Г. 

аға оқытушы Тлеугабылова К. С. 

аға оқытушы Абдрахманова А. А.  

п.ғ.м., аға оқытушы Ошанов Н. З. 

аға оқытушы Мақалақов Т. Ж. 

п.ғ.м., оқытушы Темиржанова Ш. М. 

п.ғ.м., оқытушы Нурлигенова З. Н. 

 

Fil 2105  Философия 

филос.ғ.к., доцент Джалилов Қ.Ш. 

заң ғ. магистры, аға оқытушы Сарсенбеков Н. Ж. 

заң ғ. магистры, аға оқытушы Толеуова М.О. 

аға оқытушы Ушакова К. В. 

 

KN 2104 Құқық негіздері 

заң ғ.магистры, аға оқытушы Кожухова М. М. 

заң ғ. магистры аға оқытушы Мусаева Ж. Т. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер  кафедрасының отырысында талқыланған 

 

Хаттама № ____ «____» _____________ 2015 ж. 

 

Каф. меңгерушісі  ______________              «_____» ______________ 2015 ж.                                С.Б.Балшикеев 

 

  

       


Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік Кеңесімен мақұлданған 

 

Хаттама №  _____   «_____» _____________ 2015 ж. 

 

Тӛраға _________________ «____» _____________ 2015 ж.                

 

____________________________________кафедрасымен келісілген  

(кафедраның аты) 

Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________2015 ж. 

              (қолы) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Модуль сипаттамасының формуляры 

 

Модульдің атауы және шифры 

AG l Әлеуметтік-гуманитарлық модуль 

Модуль ҥшін жауаптылар Saya 2103  Саясаттану 

филос.ғ.к., доцент Қазбеков Н.А. 

филос.ғ.к., доцент Балшикеев С.Б. 

соц.ғ.к., доцент Матвеенкова Л.Г. 

PhD докторы, аға оқытушы Шорманбаева Д.Г. 

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Тҥсіпбеков Ж.А. 

заң ғ. магистры, аға оқытушы Сарсенбеков Н.Ж. 

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Жуматова Г.М. 

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Хмельницкая О.М. 

Ale 1102  Әлеуметтану 

ф.ғ.к., доцент Қазбеков Н.А. 

ф.ғ.к., доцент Балшикеев С.Б. 

с.ғ.к., доцент Матвеенкова Л.Г. 

PhDдокторы,аға оқытушы Шорманбаева Д.Г. 

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Тҥсіпбеков Ж.А. 

заң.ғ.магистры, аға оқытушы Сарсенбеков Н.Ж. 

ә. ғ.  магистры, аға оқытушы Жетпісбаев А. О. 

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Жумаканова У.С.  

ә. ғ. магистры, аға оқытушы Хмельницкая О.М. KТ 1101 Қазақстан тарихы   

т.ғ.к., аға оқытушы Касимова С. С. 

т.ғ.к., доцент Даниярова А. Е. 

т.ғ.к., доцент Сулейменова М. Ж.   

п.ғ.к., аға оқытушы Огольцова Е. Г. 

аға оқытушы Тлеугабылова К. С. 

аға оқытушы Абдрахманова А. А.  

п.ғ.м., аға оқытушы Ошанов Н. З. 

аға оқытушы Мақалақов Т. Ж. 

п.ғ.м., оқытушы Темиржанова Ш. М. 

п.ғ.м., оқытушы Нурлигенова З. Н. 

Fil 2105  Философия 

филос.ғ.к., доцент Джалилов Қ.Ш. 

заң ғ. магистры, аға оқытушыСарсенбеков Н. Ж. 

заң ғ. магистры, аға оқытушы Толеуова М.О. 

аға оқытушы Ушакова К. В. 

KN 2104 Құқық негіздері 

заң ғ.магистры, аға оқытушы Кожухова М. М. 

заң ғ. магистры аға оқытушы Мусаева Ж. Т. 

Модульдің тҥрі 

Міндетті модуль 

Модульдің деңгейі 

ВА 

Апта бойынша сағаттардың саны Saya  2103    Саясаттану  1с.  Дәріс,  1c.  практика,  2с. 

СОӚЖ, 2с. СӚЖ Ale  1102    Әлеуметтану  1с.  Дәріс,  1c.  практика,  2с.

 

СОӚЖ, 2с. СӚЖ KТ 1101 Қазақстан тарихы  1с. Дәріс, 2c. практика, 

3с. СОӚЖ, 3с. СӚЖ Fil  2105    Философия  1с.  Дәріс,  2c.  практика,  3с. 

СОӚЖ, 3с. СӚЖ KN  2104  Құқық  негіздері  1с.  Дәріс,  1c.  практика, 

2с. СОӚЖ, 2с. СӚЖ 

Кредиттер саны 

Saya 2103  Саясаттану       2 кредит  (3 ECTS) 

Ale 1102  Әлеуметтану        2 кредит  (3 ECTS) 

KТ 1101 Қазақстан тарихы  3 кредит (5 ECTS) 

Fil 2105  Философия           3 кредит  (5 ECTS) 


KN 2104 Құқық негіздері  2 кредит  (3 ECTS) 

Оқу тҥрі 

кҥндізгі 

Семестр 


Saya 2103  Саясаттану – 4 семестр 

Ale 1102  Әлеуметтану – 1 семестр 

KТ 1101 Қазақстан тарихы  - 1 семестр 

Fil 2105  Философия – 3 семестр 

KN 2104 Құқық негіздері - 3 семестр 

Студенттердің саны 

10-150 адам 

Айрықша деректемелер Saya 2103  Саясаттану 

Қазақстан тарихы, Әлеуметтану, Философия, Ale 1102  Әлеуметтану 

Қазақстан тарихы (мектеп курсы) KТ 1101 Қазақстан тарихы  (мектеп курсы

Дҥниежҥзі тарихы (мектеп курсы), Әлеуметтану Fil 2105  Философия  

Қазақстан тарихы, Әлеуметтану KN 2104 Құқық негіздері  

Қазақстан  тарихы,  Әлеуметтану,  Философия, 

Саясаттану 

Модульдің мазмҧны 

 

                    УМКД Saya 2103  Саясаттану      

                   Дәрістер (15) 

1.Саясаттану  ғылым  және  оқу  пәні  ретінде.  Саясат 

қоғамдық ӛмір қҧрылымында. Саясат субъектілері. 

2.Ӛркениет  тарихындағы  саяси  білімнің  дамуының 

негізгі кезеңдері 

3.Билік саяси феномен ретінде 

4.Заманауи саяси жҥйелер. Саяси режимдер. 

5.Мемлекет және азаматтық қоғам 

6.Саяси  партиялар  мен  партиялық  жҥйелер, 

қоғамдық-саяси қозғалыстар және ҧйымдар 

7.Сайлаулар мен сайлау жҥйелері 

8.Саяси даму мен модернизация. 2050жылға дейінгі 

Қазақстанның даму стратегиясы. 

9.Саяси  мәдениет  пен  саяси  идеология.  Саясаттағы 

конфликтік және дағдарыстық жағдайлар 

10.Әлемдік 

саясат 

және 


қазіргі 

замандық 

халықаралық  қатынастар.  Халықаралық  қатынастар 

жҥйесіндегі  Егеменді  Қазақстан.  ҚР  сыртқы 

саясатының негізгі басымдылықтары 

          Практика сабақтары  (15с) 

1.Кіріспе. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. 

Саясат  қоғамдық  ӛмір  қҧрылымында.    Саясат 

субъектілері.  

2.Ӛркениет  тарихындағы  саяси  білімнің  дамуының 

негізгі кезеңдері. 

3.Саяси  билік  және  оның  жҥзеге  асырудың 

механизмдері. 

4. Заманауи саяси жҥйелер. Саяси режимдер.             

5. Мемлекет және азаматтық қоғам.                               

6.Саяси  партиялар  мен  партиялық  жҥйелер, 

қоғамдық-саяси қозғалыстар және ҧйымдар.  

7. Сайлаулар мен сайлау жҥйелері.          

8.Саяси даму мен модернизация. 2050жылға дейінгі 

Қазақстанның даму стратегиясы.  

9.Саяси  мәдениет  пен  саяси  идеология.  Саясаттағы 

конфликтік және дағдарыстық   жағдайлар  

10.Әлемдік 

саясат 

және 


қазіргі 

замандық халықаралық  қатынастар.  Халықаралық  қатынастар 

жҥйесіндегі  Егеменді  Қазақстан.  ҚР  сыртқы 

саясатының негізгі басымдылықтары 

                 СОӚЖ  (30с.)     

1.Саясаттану  ғылым  және  оқу  пәні  ретінде.  Саясат 

қоғамдық ӛмір қҧрылымында. Саясат субъектілері. 

2.Ӛркениет  тарихындағы  саяси  білімнің  дамуының 

негізгі кезеңдері 

3.Билік саяси феномен ретінде 

4.Заманауи саяси жҥйелер. Саяси режимдер. 

5.Мемлекет және азаматтық қоғам 

6.Саяси  партиялар  мен  партиялық  жҥйелер, 

қоғамдық-саяси қозғалыстар және ҧйымдар 

7.Сайлаулар мен сайлау жҥйелері 

8.Саяси даму мен модернизация. 2050жылға дейінгі 

Қазақстанның даму стратегиясы. 

9.Саяси  мәдениет  пен  саяси  идеология.  Саясаттағы 

конфликтік және дағдарыстық жағдайлар 

10.Әлемдік 

саясат 

және 


қазіргі 

замандық 

халықаралық  қатынастар.  Халықаралық  қатынастар 

жҥйесіндегі  Егеменді  Қазақстан.  ҚР  сыртқы 

саясатының негізгі басымдылықтары 

 

Ale 1102 «Әлеуметтану» 

              Дәрістер (15 с.) 

1. Әлеуметтану ғылым ретінде 

2. Отбасы және гендер әлеуметтануы. Жастар 

әлеуметтануы. Мәдениет және қоғам. 

3. Еңбек және экономикалық ӛмір әлеуметтануы. 

Білім және бҧқаралық ақпарат қҧралдары. 

4. Әлеуметтанудың қалыптасу және даму негізгі 

кезеңдері. Қазіргі әлеуметтанулық теориялар. 

5. Қоғам және әлеуметтік ӛзара әрекеттер. 

6. Әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік 

стратификация. 

7. Тҧлғаның әлеуметтенуі. 

8. Девиантты мінез қҧлық әлеуметтануы. 

9. Әлеуметтанулық зерттеулердің әдістемесі. 

10. Әлеуметтанулық ақпараттарды жинау әдістері. 

Семинар сабақтары (15 с.)  

1.

 Әлеуметтану ғылым ретінде. 

2.

 Отбасы  және  гендер  әлеуметтануы.  Жастар 

әлеуметтануы. Мәдениет және қоғам. 

3.

 

Еңбек  және  экономикалық  ӛмір  әлеуметтануы. Білім және бҧқаралық ақпарат қҧралдары.    

4.

 Әлеуметтанудың  қалыптасу  және  даму  негізгі 

кезеңдері. Қазіргі әлеуметтанулық теориялар.  

5.

 

Қоғам және 

әлеуметтік 

ӛзараәрекеттер. 

Әлеуметтік топтар, ҧйымдар және институттар.   

6.

 

Әлеуметтік теңсіздік 

және 


әлеуметтік 

стратификация. 

7.

 

Тҧлғаның әлеуметтенуі.  8.

 

Девиантты мінез қҧлық әлеуметтануы. 9.

 

Әлеуметтанулық зерттеулердің әдістемесі. 10.

 

Әлеуметтанулық ақпараттарды жинау әдістері.            СОӚЖ сабақтары (30 с.) 

1.

 Әлеуметтану ғылым ретінде. 

2.

 

Отбасы  және  гендер  әлеуметтануы.  Жастар әлеуметтануы. Мәдениет және қоғам. 

3.

 Еңбек  және  экономикалық  ӛмір  әлеуметтануы. 

Білім және бҧқаралық ақпарат қҧралдары.    

4.

 

Әлеуметтанудың  қалыптасу  және  даму  негізгі кезеңдері. Қазіргі әлеуметтанулық теориялар.  

5.

 Қоғам 

және 


әлеуметтік 

ӛзараәрекеттер. 

Әлеуметтік топтар, ҧйымдар және институттар.   

6.

 Әлеуметтік 

теңсіздік 

және 

әлеуметтік стратификация. 

7.

 Тҧлғаның әлеуметтенуі.  

8.

 Девиантты мінез қҧлық әлеуметтануы. 

9.

 Әлеуметтанулық зерттеулердің әдістемесі. 

10.


 

Әлеуметтанулық ақпараттарды жинау әдістері.        KТ 1101 Қазақстан тарихы   

                        Дәріс-15 сағат 

1.Кіріспе.Қазақстанның  ежелгі  тарихы.  Қазақстан 

тарих  пәні,  мақсаты  және  міндеті.  Тарихнама, 

деректер. 

2.Қазақстан      территориясындағы ерте  дәуір.  

3.Ерте    және    орта  ғасырлардағы  дамыған  

мемлекеттер (VI-XIIIғғ.) 

4.Қазақстан моңғол жаулаушылығы  дәуірінде (ХІІІ 

в).  Алтын  Орда  (1243-ХVғ.  ортасы).  ХІV-ХV  ғғ. 

ортағасырлықмемлекеттер.  

5.Қазақ    халқының  қҧрылуының  аякталуы.  «қазақ» 

этнонимі.  Қазақ жҥздері.  

6.XV-XIII  ғ  қазақ  хандығы.  Қазақстанның  xiv 

ғасырмен xiii ғғ. Бас кезіндегі мәдениеті.  

7.ХVІІІғ.-XIX ғ бірінші ширегіндегі   Қазақстан.  

8.ХІХ  ғасырдың    II  жартысы  мен  ХХғ.  басындағы 

Қазақстанның 

әлеуметтік-экономикалық, 

саяси 

дамуы. 


9.ХVІІІғ.–ХХғ. басыңдағы Қазақстан мәдениеті.  

10.1917  ж.  Қазан  тӛңкерісі,  оның  алғышарттары. 

Азамат  соғысы-  халық    қайғылы  жағдайы.  (1918-

1920 жж.).  

11.Қазақстаның  1920-1930жж.қоғамдық–саяси және 

әлеуметтік– демографиялық    дамуы. 

12.Қазақстан  1941-1945жж.  Ҧлы  Отан  соғысы 

дәуірінде.Қазақстан  соғыстан  кейінгі  жылдарында 

(1946-1953 жж.).  

13.XX  ғасырдың  50  ж.  –  80ші    жылдардың  бірінші 

ширегі 

Қазақстаның қоғамдық-саяси 

және 


экономикалық  дамуы.  Қазақстандағы  «қайта  қҧру» 

саясаты. (1985-1991 жж).   

14.Қазақстан  Республикасының  тәуелсіздік  алуы 

(XX ғ. 90 ж.) 

15.Қазақстан Респуликасы қазіргі кезеңде (2000 ж.)  

Практикалық сабақтардың тізімі   (30с.) 

1.Кіріспе.Қазақстанның  ежелгі  тарихы.  Қазақстан 

тарих  пәні,  мақсаты  және  міндеті.  Тарихнама, 

деректер. 

2.Қазақстан      территориясындағы ерте  дәуір.  

3.Ерте    және    орта  ғасырлардағы  дамыған  

мемлекеттер (VI-XIIIғғ.) 

4.Қазақстан моңғол жаулаушылығы  дәуірінде (ХІІІ в).  Алтын  Орда  (1243-ХVғ.  ортасы).  ХІV-ХV  ғғ. 

ортағасырлықмемлекеттер.  

5.Қазақ    халқының  қҧрылуының  аякталуы.  «қазақ» 

этнонимі.  Қазақ жҥздері.  

6.XV-XIII  ғ  қазақ  хандығы.  Қазақстанның  xiv 

ғасырмен xiii ғғ. Бас кезіндегі мәдениеті.  

7.ХVІІІғ.-XIX ғ бірінші ширегіндегі   Қазақстан.  

8.ХІХ  ғасырдың    II  жартысы  мен  ХХғ.  басындағы 

Қазақстанның 

әлеуметтік-экономикалық, 

саяси 

дамуы. 


9.ХVІІІғ.–ХХғ. басыңдағы Қазақстан мәдениеті.  

10.1917  ж.  Қазан  тӛңкерісі,  оның  алғышарттары. 

Азамат  соғысы-  халық    қайғылы  жағдайы.  (1918-

1920 жж.).  

11.Қазақстаның  1920-1930жж.қоғамдық–саяси және 

әлеуметтік– демографиялық    дамуы. 

12.Қазақстан  1941-1945жж.  Ҧлы  Отан  соғысы 

дәуірінде.Қазақстан  соғыстан  кейінгі  жылдарында 

(1946-1953 жж.).  

13.XX  ғасырдың  50  ж.  –  80ші    жылдардың  бірінші 

ширегі 

Қазақстаның қоғамдық-саяси 

және 


экономикалық  дамуы.  Қазақстандағы  «қайта  қҧру» 

саясаты. (1985-1991 жж).   

14.Қазақстан  Республикасының  тәуелсіздік  алуы 

(XX ғ. 90 ж.) 

15.Қазақстан Респуликасы қазіргі кезеңде (2000 ж.)  

          СОӚЖ сабақтары (45 с.) 

1.Кіріспе.Қазақстанның  ежелгі  тарихы.  Қазақстан 

тарих  пәні,  мақсаты  және  міндеті.  Тарихнама, 

деректер. 

2.Қазақстан      территориясындағы ерте  дәуір.  

3.Ерте    және    орта  ғасырлардағы  дамыған  

мемлекеттер (VI-XIIIғғ.) 

4.Қазақстан моңғол жаулаушылығы  дәуірінде (ХІІІ 

в).  Алтын  Орда  (1243-ХVғ.  ортасы).  ХІV-ХV  ғғ. 

ортағасырлықмемлекеттер.  

5.Қазақ    халқының  қҧрылуының  аякталуы.  «қазақ» 

этнонимі.  Қазақ жҥздері.  

6.XV-XIII  ғ  қазақ  хандығы.  Қазақстанның  xiv 

ғасырмен xiii ғғ. Бас кезіндегі мәдениеті.  

7.ХVІІІғ.-XIX ғ бірінші ширегіндегі   Қазақстан.  

8.ХІХ  ғасырдың    II  жартысы  мен  ХХғ.  басындағы 

Қазақстанның 

әлеуметтік-экономикалық, 

саяси 

дамуы. 


9.ХVІІІғ.–ХХғ. басыңдағы Қазақстан мәдениеті.  

10.1917  ж.  Қазан  тӛңкерісі,  оның  алғышарттары. 

Азамат  соғысы-  халық    қайғылы  жағдайы.  (1918-

1920 жж.).  

11.Қазақстаның  1920-1930жж.қоғамдық–саяси және 

әлеуметтік– демографиялық    дамуы. 

12.Қазақстан  1941-1945жж.  Ҧлы  Отан  соғысы 

дәуірінде.Қазақстан  соғыстан  кейінгі  жылдарында 

(1946-1953 жж.).  

13.XX  ғасырдың  50  ж.  –  80ші    жылдардың  бірінші 

ширегі 

Қазақстаның қоғамдық-саяси 

және 


экономикалық  дамуы.  Қазақстандағы  «қайта  қҧру» 

саясаты. (1985-1991 жж).   14.Қазақстан  Республикасының  тәуелсіздік  алуы 

(XX ғ. 90 ж.) 

15.Қазақстан Респуликасы қазіргі кезеңде (2000 ж.)  

               Fil 2105  Философия       

                     Дәрістер (15) 

1.Философия, оның пәні және қызметтері.  

2.Ежелгі дҥние философиясы. Қазақтардың алдыңғы 

философиясы. Ежелгі Шығыс философиясы. Антика 

философиясы. 

3.Ортағасырлық Шығыс және Батыс философиясы.  

4.Қайта ӛрлеу дәуірі философиясы.  

5.Жаңа дәуір философиясы.  

6.ХVIII 

ғасырдағы 

Европаның 

Ағартушылық 

философиясы.  

7.Классикалық неміс философиясы.  

8.ХVIII ғасырдың соңы – ХХІ ғасырдың басындағы 

философия.  

9.Қазақ философиясы.  

10.Болмыс  –  онтологияның  орталық  мәселесі. 

11.Даму принципі диалектика және синергетика.  

12.Танымның  мҥмкіндіктері  мен  шекаралары. 

Ғылыми таным ерекшеліктері.  

13.Философиялық антропология.  

14.Әлеуметтік философия.  

15.Қазіргі 

заманның 

жаhандық 

мәселелерін 

философиялық пайымдау.        Практика сабақтары  (30с) 

1.Философиялық білім ҧғымы.Философия мен жеке 

ғылымдардың арақатынасы.  

2.Қазақ халқының философиялық дҥниетанымының 

негізгі категориялары. Ежелгі Шығыстың  

философиялық ойы.  

3.Антикалық философияның даму кезендері,негізгі 

философиялық мектептер.  

4.Ортағасырлық мҧсылман және христиан 

философиясы.  

5.Қайта Ӛркендеу дәуірі философиясының 

антропоцентризмі. 

6. Жаңа дәуір философиясы. Пантеизм және «екі 

ақиқат ілімі». 

7.Класикалық неміс философиясы: Канттың 

этикасы. Гегельдің логикасы. Фейрбахтың 

антропологиялық материализмі.  

8.XVIII ғасырдың соңы  -XXI ғасырдың басындығы 

Батыс Европа философиясы. 

9.Қазақ философиясы: тарих және қазіргі заман. 

10.Философиядағы  «болмыс» және  «сана» 

ҧғымдары. 

11.Таным туралы ілім. Ғылыми танымның 

ерекшелігі. 

12.Философиядағы адам мәселесі.  

13.Қоғам философиясы.  

14.Қазіргі заманның ӛзекті мәселелерін 

философиялық талдау.                    СОӚЖ  (45с.)     

 Философия  мәдениеттің  феномені  ретінде.  Оның 

қоғам  ӛміріндегі  рӛлі  қандай?  Философияның рационалдық  және  иррационалдық  тҥрлерінн 

анықтама беріңіз. Философияның ғылыми мәртебесі 

жайлы 

пікір-таластар турасындағы 

ғылыми 


кӛзқарастарды 

қарастырыңыз. 

Философиялық 

мәселелердің табиғаты. Философиялық сҧрақтардың 

шеңбері. Философияның тілі және стильі. Миф және 

логос: 


философияның 

бастама 


мәселесі. 

Протофилософия                     (Кӛне философия) 

тҥрлеріне 

анықтама 

беріңіз. 

Мҧсылман 

философиясындағы  ғылымның  рӛлі,  даму  тарихы. 

Мысалға: Астрономия,  медицина, математики және 

т.б.  Қазіргі  замандағы  қазақстан  философиясы. 

Қазіргі 


замандағы 

әлемдік 


философияның 

бағыттары.  Философиялық  экзистенциализм:  оның 

ӛкілдері, 

идеялары. 

Әлеуметтік 

ӛзгерістер 

кезеңіндегі  философия.  Қазақстандағы  ҧлттық 

идеялардың 

қалыптасу 

ерекшеліктері. 

Философиялық 

герменевтика. 

Антикалық 

философия: 

дәстҥрлі 

және 


жаңашылдық 

(современность).  Феноменологиялық  философия: 

оларды 

игерудегі мәселелер 

шеңбері 


және 

алғышарттары.  Материя  туралы  философиялық 

тҧжырымдамалары. 

 

         KN 2104 Құқық негіздері   

                     Дәрістер (15) 

1.Қазақстан Республикасының мемлекет және қҧқық 

негіздері 

2.Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

қҧқық негіздері (Ҧлт жоспары - Мемлекет басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам.  


II.  ЗАҢНЫҢ  ҤСТЕМДІГІН  ҚАМТАМАСЫЗ  ЕТУ. 

16-21, 23-25 қадам) 

3.Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  қҧқық 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. 

 II.  ЗАҢНЫҢ  ҤСТЕМДІГІН  ҚАМТАМАСЫЗ  ЕТУ. 18, 29-31 қадам) 

4.Қазақстан 

Республикасының 

еңбек 


қҧқығы 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 33 қадам) 

5.Қазақстан  Республикасының  отбасы  қҧқығы 

негіздері 

6.Қазақстан  Республикасының  азаматтық  қҧқық 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 23,25 қадам) 

7.Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  қҧқығы 

негіздері.  Іс  жҥргізу  қҧқықтарының  негіздері.  (Ҧлт 

жоспары 

Мемлекет басшысы 

Нҧрсҧлтан 

Назарбаевтың  бес  институционалдық  реформаны 

жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты  қадам.  II. 

ЗАҢНЫҢ  ҤСТЕМДІГІН  ҚАМТАМАСЫЗ  ЕТУ.  17, 

21,26,27, 32,34 қадам) 

8. 

Қазақстан  Республикасының  қҧқық  қорғау органдары.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 17,26,28,30,31 қадам) 

9.Қазақстан  Республикасының  қаржы  және  салық 

қҧқығының негіздері 

10.Қазақстан  Республикасының  экологиялық  және 

жер қҧқығының негіздері  

11.Халықаралық  қҧқық  негіздері.  (Ҧлт  жоспары  - 

Мемлекет  басшысы  Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес 

институционалдық 

реформаны 

жҥзеге 


асыру 

жӛніндегі  100  нақты  қадам.  II.  ЗАҢНЫҢ 

ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 23-25 қадам) 

             Практика сабақтары  (15с) 

1.  Қазақстан  Республикасының  мемлекет  және 

қҧқық негіздері. 

2.  Қазақстан  Республикасының  конституциялық 

қҧқық негіздері. (Ҧлт жоспары - Мемлекет басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 16-21, 23-25 қадам) 

3.  Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  қҧқық 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 18, 29-31 қадам) 

4.  Қазақстан  Республикасының  еңбек  қҧқығы 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 33 қадам) 

5.  Қазақстан  Республикасының  отбасы  қҧқығы 

негіздері. 

6.  Қазақстан  Республикасының  азаматтық  қҧқық 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 23,25 қадам) 

7.Қазақстанның 

Республикасының 

қылмыстық 

қҧқығы  негіздері.  Іс  жҥргізу  қҧқықтарының 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 


реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 17, 21,26,27, 32,34 қадам) 

8.Қазақстан 

Республикасының 

қҧқық 


қорғау 

органдары.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 17,26,28,30,31 қадам) 

9.Қазақстан  Республикасының  қаржы  және  салық 

қҧқығының негіздері. 

10.Қазақстан  Республикасының  экологиялық  және 

жер қҧқығының негіздері. 

11.Халықаралық  қҧқық  негіздері.  (Ҧлт  жоспары  - 

Мемлекет  басшысы  Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес 

институционалдық 

реформаны 

жҥзеге 

асыру 


жӛніндегі  100  нақты  қадам.  II.  ЗАҢНЫҢ 

ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 23-25 қадам)                        СОӚЖ  (30с.)     

1.Қазақстан Республикасының мемлекет және қҧқық 

негіздері. 

2.Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

қҧқық негіздері. (Ҧлт жоспары - Мемлекет басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 16-21, 23-25 қадам) 

3.Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  қҧқық 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 18, 29-31 қадам) 

4.Қазақстан 

Республикасының 

еңбек 


қҧқығы 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 33 қадам) 

5.Қазақстан  Республикасының  отбасы  қҧқығы 

негіздері. 

6.  Қазақстан  Республикасының  азаматтық  қҧқық 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 23,25 қадам) 

7.Қазақстанның 

Республикасының 

қылмыстық 

қҧқығы  негіздері.  Іс  жҥргізу  қҧқықтарының 

негіздері.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 17, 21,26,27, 32,34 қадам) 

8.Қазақстан 

Республикасының 

қҧқық 


қорғау 

органдары.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 


реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты 

қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ. 17,26,28,30,31 қадам) 

9.Қазақстан  Республикасының  қаржы  және  салық 

қҧқығының негіздері. 

10.Қазақстан  Республикасының  экологиялық  және 

жер қҧқығының негіздері. 

11.Халықаралық  қҧқық  негіздері.  (Ҧлт  жоспары  - 

Мемлекет  басшысы  Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес 

институционалдық 

реформаны 

жҥзеге 


асыру 

жӛніндегі  100  нақты  қадам.  II.  ЗАҢНЫҢ 

ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 23-25 қадам) 

 

Оқу нәтижелері Saya 2103  Саясаттану 

1.саясаттың  мәнін,  мҥмкіндіктерін,  шекараларын, 

келешегін және негізгі тҥрлерін анықтай білу ; 

2.саяси  биліктің  мәні  мен  оның  қайнар  кӛздерін, 

саяси жҥйенің мақсаты мен  қызметтерін жетік білу

3.саяси  ғылым  категориялары  мазмҧнын  жетік 

меңгеріп, саяси мәдениет, саяси қҧндылықтар, саяси 

сана  мен  идеологияның  қоғам  дамуындағы  ролін 

анықтай  білу  ҥдерістердің  мәнін  және  олардағы 

саяси  партиялар  мен  қоғамдық  қозғалыстардың 

рӛлін; 

4.саясаттағы  жеке  тҧлғаның  ролі,  саяси  психология мен  саяси  әдеп  мәселелері  туралы  жетік  хабардар 

болу; 


5.Қазақстан  Республикасындағы  жаңа,  ӛркениетті, 

гуманды  саяси  қатынастарды  қалыптастыруға 

белсене қатыса білу. 

Ale 1102  Әлеуметтану 

-  қоғамды  талдаудағы  әлеуметтік  әдіс  туралы, 

әлеуметтік 

қауымдастықтар 

мен 

әлеуметтік топтардың  пайда  болуының  табиғаты  туралы, 

әлеуметтік  процестер  мен  әлеуметтік  ӛзгерістердің 

тҥрлері мен бағыттары туралы білуі тиіс; 

білуі қажет:  

-әлеуметтік  қозғалыстардың  пайда  болуы  мен 

дамуының  типологиясы  мен  негізгі  шарттарын, 

әлеуметтік  дамудың  факторларын,  әлеуметтік  ӛзара 

байланыс формаларын анықтай білуі; 

-қоғамда  болып  отыратын  әлеуметтік  қҧбылыстарға 

талдау жасап, баға беру; 

-нақты  әлеуметтанулық  зерттеулерді  дайындау  мен 

ҧйымдастыра білу; KТ 1101 Қазақстан тарихы 

-қазақ ҧлты мен мемлекеттігінің тарихи қалыптасу 

кезеңдері мен халық тарихының маңызды 

мәселелерін ҧғыну: мемлекеттік этногенез, кӛрші 

этникалық бітімдермен, мемлекеттермен, ҧлт-

азаттық қозғалыстармен қатынастарын, 

кӛшпенділер ӛркениетіндегі жалпы тҥрік 

қауымдастығындағы қазақ халқының орны; 

- қазақ этносының қалыптасу мен пайда болуының 

негізгі кезеңдері, оның шаруашылығы, тҧрмысы, 

мәдениеті мен дәстҥрі, ҧзақ тарихи уақыттағы 

әлеуметтік қҧрылысы мен саяси жҥйесі; уметь:  

-кӛшпенділердің рухани ӛмірінің эволюциясы мен 

олардың еуразиялық әркениет әлеміне қосқан ҥлесін 

кӛрсету ;  

 - тәуелсіз Қазақстанның пайда болуының тарихи 

алғы себептерін анықтау; 

 - Қазақстанның кӛпэтникалық 

тҧрғындарыныңқалыптасу ҥрдістерін кӛрсете білу; 

 - Қазақстан Республикасының Бірінші 

Президентінің – Ҧлттың Кӛшбасшысы 

Н.Ә.Назарбаевтың егеменді мемлекеттің қҧрылуы 

мен нығайюының, Қазақстанның халықаралық 

қауымдастықта мәртебелі орынға жетудегі ролін 

ашып кӛрсету; Fil 2105  Философия 

1.философияның ӛзекті мәселелері бойынша 

философиялық сҧхбат және пікірталас жҥргізу 

тәсілдерін 

2.кӛпшіліктің алдында сӛйлеу және ӛзіндік 

кӛзқарасын жазбаша тҥрде дәлелді баяндау және 

қорғау 

3.философиялық білімдерді әртҥрлі жеке жағдайларда және қоғамдық қҧбылыстарды 

сараптауда қолдана білу KN 2104 Құқық негіздері 

1.Қҧқық теориясы саласындағы білімдерді игеру; 

2.ғылыми  және  тәжірибелік  терминдер  мен 

ҧғымдарды еркін игере білу; 

3ситуациялық 

есептерді 

шешуде 

тәжірибелік дағдыларды игере білу; 

4.барлық  қҧқық  саласы  бойынша  отандық  және 

халықаралық заңдылықтарды игере білу қажет. 

Қорытынды бақылаудың тҥрі Saya 2103  Саясаттану –           емтихан  

Ale 1102  Әлеуметтану –           емтихан 

KТ 1101 Қазақстан тарихы - мемлекеттік  емтихан 

Fil 2105  Философия –               емтихан 

KN 2104 Құқық негіздері –      емтихан 

Емтихан 


Кредитті алу шарттары 

Saya 2103  Саясаттану  

1.Сабаққа қатысу. 

2.Дәрістерді конспектілеу. 

3.Семинар сабақтарында жҧмыс істеу. 

4.Бірінші  және  екінші  аттестациялық  кезеңнің 

бақылау жҧмыстарын орындау. 

5.«Әлеуметтану» 

пәнінің 


ОӘК-нің 

жоспары 


бойынша СОӚЖ орындау. 

6.Емтихан тапсыру. Ale 1102  Әлеуметтану 

Келесі жҧмыс тҥрлерін орындау: 

1.

 

Сабаққа қатысу. 2.

 

Дәрістерді конспектілеу. 3.

 

Семинар сабақтарында жҧмыс істеу. 4.

 

Бірінші және екінші аттестациялық кезеңнің бақылау жҧмыстары. 

5.

 «Әлеуметтану»  пәнінің  ОӘК-нің  жоспары 

бойынша СОӚЖ орындау. 

6.

 

Емтихан. KТ 1101 Қазақстан тарихы  

- Дәрістерге қатысу; 

 - Практикалық жҧмыстарды орындау; 

- Рефератты тапсыру; 

- Екі межелік бақылауды орындау; 

-  СӚЖ  тақырыптары  бойынша  тапсырмаларды 

орындау; 

- Мемлекеттік емтихан тапсыру. Fil 2105  Философия  

Келесі жҧмыс тҥрлерін орындау: 

1.Сабаққа қатысу. 

2.Дәрістерді конспектілеу. 

3.Семинар сабақтарында жҧмыс істеу. 

4.Бірінші  және  екінші  аттестациялық  кезеңнің 

бақылау жҧмыстарын орындау. 

5.«Философия» пәнінің ОӘК-нің жоспары бойынша 

ОСӚЖ орындау. 

6.Емтихан уақтылы келіп қатысу. KN 2104 Құқық негіздері 

«Қҧқық  негіздері»  пәнін  оқу  кезінде  келесі 

ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1.Сабаққа кешікпей келуді. 

2.Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған 

жағдайда 

анықтама, 

ал 


басқа 

жағдайларда 

тҥсініктеме хат ҧсынуды. 

3.Студенттің  міндетіне  барлық  сабақтарға  қатысу 

кіреді. 

4.Оқу  процесінің  кҥнтізбелік  жоспарына  сәйкес 

бақылаудың барлық тҥрлерін тапсыру. 

5.Жіберілген 

практикалық 

және 


зертханалық 

сабақтар  оқытушы  белгілеген  уақытта  қайта 

тапсыру. 

6.Сабақ  ҥстінде  оқытушы  мен  курстастарымен 

сыпайы, мейірімді қарым-қатынаста болуды. 

Модульдің ҧзақтығы 

1 семестр 

Әдебиеттер Saya 2103  Саясаттану 

1.  Антология  мировой  политической  мысли.  В  5-ти 

томах.-М., 1997. 

2.  Антология  социально-политической  мысли 

Казахстана (сдревнейших времен до наших дней): в 

2 т. Алматы: Ин-т развития Казахстана, 2002. 

3.  Әлемдік  саясаттану  антологиясы:  10  томдық.  –

Алматы: ЖШС «Қазақстан» баспа ҥйі,  2007. 

4. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку.  – 

М., 1997. 

5.  Қазақстан  Республикасының    Коституциясы.  

30.08.1995. – Алматы, 2008. 

6.Н.Ә.Назарбаев.  «Казахстан-2050»  Стратегиясы. 

Қазақстан халқына жолдауы. Қаңтар 2014. 

7.  Президент  Н.Ә.  Назарбаев  және  қазіргі  кездегі 

Қазақстан. І том. Н.Ә. Назарбаев және Қазақстанның 

әлеуметтік-экономикалық  дамуы:  ҥш  томдық 

қҧжаттар мен материалдар жинағы. – Алматы., 2010. 

256 б. 

8.Политология.  Учебник  для  студентов  высших учебных  заведений.  Под  общ.ред.  А.Нысанбаева.  -

Алматы, 1998 9.Жамбылов  Д.А.  Саясаттану:  оқулық.  -4  басылым. 

Алмматы: Жеті жарғы, 2008 

10.Политология.  Учебное  пособие  /  Под  ред. 

Байдельдинова  Л.А.,  Бурханова  К.Н.,  Соловьева 

А.В. – Алматы, 2001 

11.Соловьев  А.И.  Политология:  Политическая 

теория,  политические  технологии:  Учебник  для 

студентов вузов. –М.: Аспект Пресс, 2010. 

12.  Балғымбаев  А.С.  Саясаттану.  Оқу  қҧралы.  – 

Алматы, 2003. – 302 б. 

13.  Байделдинов  Л.Ә.  Теоретикалық  саясаттану.  –

Алматы, 2005. 

14. Әлемдік саяси ой антологиясы. – 2007 ж. 

15.Рахметов  Қ.Ж.,  Болатова  А.И.,  Исмағанбетова 

З.Н. Саясаттану: Оқу қҧралы. Алматы: Ӛлке, 2005. 

Қазбеков Н.А. Саяси билік. Оқу қҧралы, Қарағанды: 

Болашақ Баспа, 2012. 

16.  Қазбеков  Н.А.  Саяси  жҥйелер  мен  режимдер. 

Оқу қҧралы, Қарағанды: Болашақ Баспа, 2010. 

17.Қазбеков  Н.А.  Саяси  мәдениет  және  саяси 

идеология. Оқу қҧралы, Болашақ Баспа, 2011. 120 б.  

18.  Қазбеков  Н.А.  Геосаясаттың  теориялық 

негіздері.  Оқу  қҧралы,  Қарағанды:  Болашақ  Баспа, 

2007. 


19.  Қазбеков  Н.А.  Саяси  процестер.  Оқу  қҧралы, 

Қарағанды: Болашақ Баспа, 2004. 

20.Қазбеков Н.А. Ерте дҥниелік және ортағасырлық 

араб-мҧсылмандық  Шығыстың  саяси  ойы.  Оқу 

қҧралы, Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2004. 

21.Қазбеков  Н.А.  Саяси  билік.  Оқу  қҧралы, 

Қарағанды: Болашақ Баспа, 2012. 

Ale 1102  Әлеуметтану 

           Негізгі әдебиеттер 

1.Әлеуметтану.  2-кітап/Жалпы  ред.  М.М.Тажин.  – 

Алматы, 2005. 

2.Қарабаев  Ш.Қ.  Әлеуметтану  негіздері.  Оқу 

қҧралы. –Алматы: Экономика.  2004. 

3.Садырова  М.С.  Әлеуметтану:  ӛзекті  мәселелер. 

Алматы: «Эверо», 2011. 

Аженов 

М., 


Бейсенбаев 

Д. 


Социальная 

стратификация в РК. Алматы, 1997. 

4. Аженов 

М.С., 


Жаназарова 

З.Ж. 


Жалпы 

социология. Алматы, 2001. 

5. Беркимбекова 

А.М. 


Әлеуметтану 

курсына 


арналған әдістемелік нҧсқаулар. Қарағанды, 2002. 

6. Икенов  А.И.,  Жҥсіпова  А.Д.,  Әлеуметтану 

негіздері. Алматы, 2004. 

7. Матвеенкова  Л.Г.  Аманжолова  М.К.  Основы 

социологии:  Учеб.  пособие.  Караганда:  КарГТУ, 

2004.  


8. Нҧғман  Б.Ғ.  «Әлеуметтану»  пәні  бойынша 

«СОДЖ»  және  «СДЖ»  сабақтарына  арналған 

әдістемелік нҧсқаулар. Қарағанды: ҚарМТУ, 2008.  

9.Рахметов Қ.Ж., Болатова А.Н., Исмағамбетова З.Н. 

Социология. Оқулық. Алматы, 2005. 

10.Социология.-  Лекциялар  курсы.  Редакциясын 

басқарған – Тҧрғынбаев Ә.Х. Алматы, 2001. 


11.Тәжин М., Аяғанов Б. Социология негіздері.- Оқу 

қҧралы. Алматы, 1993. 

12.Ғабдуллина  Қ.  Қҧқық  социологиясы.  Алматы, 

2004.  


13. Радаев  В.В.  Экономическая  социология:  курс 

лекций. М.: Аспект-пресс, 2000. 

14.Радугин  А.А.,  Радугин  К.А.  Социология:  Курс 

лекций. М.: Центр, 2003. 

15. Социология:  Учеб.  пособие/  Под  ред.  А.Н. 

Елсукова СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2004.  

16.Социология  для  технических  вузов:  Учеб. 

пособие/  Под  ред.  С.Н.  Яременко  Ростов  н/Д: 

Феникс, 2001.  

17.Сәрсенбеков  Н.Ж.,  Жуматова  Г.М.  Әлеуметтану 

негіздері (кесте тҥрінде).  

Қарағанды: ҚарМТУ, 2011. KТ 1101 Қазақстан тарихы 

1.Ежегодные Послания Президента народу 

Казахстана 1997-2015 гг. // www.akorda.kz. 

2.Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. - Караганда: 

«Арко», 2006. -372 с. 

3.Назарбаев Н. А. Избранные речи. - Астана: 

«Сарыарка», 2009. - Т.1: 1989-1991 гг. - 546 с.; Т.2: 

1991-1995 гг.; 2009. - 670 с.; Т.3: 1995-1998; 2009. - 

580с.   

4.Назарбаев Н.А. Социальная модернизация 

Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего 

Труда // Казахстанская правда. – 2012. - 10 июля.  

5.Событие глобального масштаба. Обращение 

Президента Казахстана Н. Назарбаева к народу 

Казахстана в связи с принятием решения о 

проведении Международной выставки «ЭКСПО-

2017» в Астане // Казахстанская правда. – 2012. – 7 

декабря. 

6.Нурсултан Назарбаев. Биография. - Астана: 

Деловой мир Астана, 2012. - 504 с.  

7.Абдакимов А. История Казахстана (с древнейших 

времен до наших дней): Учеб. пособие. - Алматы: 

«Казахстан», 2003. - 496 с. 

8.Абылхожин Ж. Б. Очерки социально-

экономической истории Казахстана. XX век. - 

Алматы: Ун-т «Туран», 1997. - 360 с. 

9.Аяган Б.Г., Абжанов Х.М., Селиверстов С.В., 

Бекенова М.С. Современная история Казахстана: 

Учебник для студентов неисторических 

специальностей (бакалавриата) высших учебных 

заведений / Под общей редакцией Б.Г. Аягана. – 

Алматы: «Раритет», 2010. – 432 с. 

10.Ирмуханов Б. Б. Древняя история Казахстана в 

письменных источниках: Очерк. - Алматы: «Ӛлке», 

1998. - 144 с. 

11.История Казахстана с древнейших времен до 

наших дней. В пяти томах. – Алматы: «Атамҧра», 

1996-2010. 

12.Иллюстрированная история Казахстана: С 

древнейших времен до наших дней. В 4-х т. – 

Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2004-2006. 


13.История Казахстана и Центральной Азии. Учеб. 

пос. / Абусеитова М. Х. и др. - Алматы: «Дайк-

Пресс», 2001. - 616 с. 

14.История Казахстана с древнейших времен до 

наших дней. Очерк. - Алматы: «Дәуір», 1993. - 414 с. 

15.История Казахстана: Пособие для студентов. - 

Алматы: «Казинтерграф», 2004. - 80 с. 

16.Кан Г.В. История Казахстана: Учебник. - 

Алматы: «Алматы кітап», 2009. - 224 с. 

17.Кузембайулы А. История Республики Казахстан. 

Учебник. - Астана: «Фолиант, 2000». - 400 с. 

18.Кундакбаева Ж. Б. История Казахстана в период 

позднего средневековья (XIII – первой трети XVIII 

вв.): учеб. пособие. - Алматы: «Қазақ университеті», 

2008. - 264 с. 

19.Тынышпаев М. История казахского народа: Учеб. 

пособие. - Алматы: «Санат», 1998. - 224 с. 

20.Ыдырысов Қ.З. Қазақстан Республикасы 

мемлекетінің және қҧқығының тарихы. История 

государства и права Республики Казахстан. - 

Кӛмекші оқу қҧралы. - Астана.-ЕАГИ,2010. - 246 б. 

Fil 2105  Философия 

Затов  А.Ф.  Современная  Западная  философия.-

М.:Высшая 

школа 


,2012. 

Мырзалы 


С.К. 

Философия.-Алматы:Бастау,2008.  Нҧрышаев  Г.Ж. 

Философия.-Алматы:Інжі-маржан,2013. 

Петрова 


В.Ф.,Хасанов М.Ш. Философия.-Алматы ,Эвро,2014. 

Сегизбаев  О.А.  История  казахской  философии:От 

первых  архаичных  представлений  древних  до 

философии  развитых  форм  первой  половины  ХХ 

столетия:учебник для вузов.-Алматы:Ғылым,2001. 

Нҧрмҧратов  С.Е.  Рухани  қҧндылықтар  әлемі: 

әлеуметтік – философиялық талдау. – Алматы, БҒМ 

ФСИ 


баспасы,2000. 

Орынбеков 

М.С. 

Предфилософия протоказахов.-Алматы: Ӛлке, 1994. KN 2104 Құқық негіздері 

1.Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы  Нҧрсҧлтан 

Назарбаевтың  бес  институционалдық  реформаны 

жҥзеге асыру жӛніндегі 100 нақты қадам. 06.05.1015 

жыл. 

2.«Қазақстан  -  2050»:  Стратегиясы  қалыптасқан мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты.  Қазақстан 

Республикасының  Президенті  –  Елбасы  Н.Ә. 

Назарбаевтың  Қазақстан  Халқына  Жолдауы.  – 

Алматы: ЮРИСТ, 2013. – 44 б. 

3.«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ» 

атты 

Қазақстан Республикасының 

Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың  17  қаңтар  2014 

жылғы Қазақстан Халқына Жолдауы. 

4.Қазақстан Республикасының мемлекет және қҧқық 

негіздері:  оқу  қҧралы/  жалпы  ред  басқарған  А.Н. 

Ағыбаев.  1  бӛлім.  –  Алматы:  Қазақ  университеті, 

2013. – 300 бет. 

5.Қазақстан Республикасының мемлекет және қҧқық 

негіздері:  оқу  қҧралы/  жалпы  ред  басқарған  А.Н. 

Ағыбаев.  2  бӛлім.  –  Алматы:  Қазақ  университеті, 

2013. – 246 бет. 


6.Оспанов  Қ.И.  Қҧқық  негіздері.  Оқу  қҧралы.  – 

Алматы: Жеті Жарғы, 2010. – 304 бет. 

7.Матузов Н.И., Малько А.В. Мемлекет және қҧқық 

теориясы/  орыс  тілінен  қазақшаға  аударған  Б.Ӛ. 

Алтынбасов. – Алматы, 2013. 

8.Ағдарбеков  Т.,  Әлайдар  А.,  Алайдаров  А.,  Қҧқық 

негіздері. Оқу қҧралы – Алматы: Нҧр пресс, 2008. – 

246 бет. 

              Нормативтік-қҧқықтық актілер 

1.Қазақстан 

Республикасының 

Конституциясы. 

Алматы: «ЮРИСТ» баспасы, 2007. – 40 бет. 

2.«Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік 

тәуелсіздігі  туралы»  Конституциялық  Заңы,  16 

желтоқсан 1991 жыл. 

3.Қазақс  ССР-нің  мемлекеттік  егемендігі  туралы 

Декларациясы, 25 қазан  1990 жыл. 

4.Закон  Республики  Казахстан    «Об  изменении 

наименования КазССР», 10 декабря 1991 год. 

6.Қазақстан 

Республикасының 

«Мемлекеттік 

нышандары туралы» Заңы, 24 қаңтар 1996 жыл. 

7.«Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Заңы,  20  желтоқсан 

1991 жыл. 

8.«Қазақстан  Республикасындағы  сайлау  туралы» 

Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы, 

20 желтоқсан 1991 жыл. 

9.«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы, 

26 желтоқсан 1995 жыл. 

Жаңарту кҥні 

  Жылсайын 

 

  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал