Академиялық саясатжүктеу 0.75 Mb.

бет1/7
Дата14.06.2017
өлшемі0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

 

  

 

  

 

 АКАДЕМИЯЛЫҚ  

САЯСАТ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2015-2016

 

МАЗМҰНЫ 

 

1-ТАРАУ.  ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ................................................................................. 5 

1.1 САБАҚҚА ҚАТЫСУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР .............................................. 5 

1.2 БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ ...................................................................... 6 

1.3 ПӘНДЕРДІ КОДТАУ.......................................................................................... 7 

1.4 АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ САЯСАТЫ ............................................................ 8 

1.5 ОНЛАЙН РЕСУРСТАР ....................................................................................... 9 

2-ТАРАУ.  ECTS ..................................................................................................... 13 

2.1 ECTS  ЖӘНЕ ОҚУ ЖҮКТЕМЕСІ ........................................................................ 13 

2.2 ECTS КРЕДИТІН МОЙЫНДАУ САЯСАТЫ ........................................................ 13 

2.3 БАҒА ЖҮЙЕСІ ................................................................................................. 17 

2.3.1 ҮЛГЕРІМНІҢ ОРТАША БАЛЛЫ (GPA) .......................................................... 19 

2.3.2 МЕМЛЕКЕТТІК СТИПЕНДИЯ, ГРАНТТАР МЕН ЖЕҢІЛДІКТЕР ..................... 19 

2.3.3 ТРАНСКРИПТ .............................................................................................. 21 

2.3.4 ДИПЛОМҒА ҚОСЫМША ............................................................................. 22 

3-ТАРАУ. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН РӘСІМІ ........... 23 

3.1 ҚАБЫЛДАУ РӘСІМІНІҢ АЙҚЫНДЫҒЫ МЕН ҚҰЖАТТАНДЫРУ САЯСАТЫ ..... 23 

3.2 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН РӘСІМІ ..................... 23 

3.3 АБИТУРИЕНТТІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ............................................................... 23 

3.4 АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ЖӘНЕ БОЛАШАҚ БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА 

КЕҢЕСТЕР............................................................................................................. 24 

3.5 БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ҮШІН ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ ................... 24 

3.5.1 КІРІС ТАЛАПТАРЫ ....................................................................................... 25 

3.5.2 ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗІМІ ................................................................ 26 

3.6 ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА 

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ МЕН РӘСІМДЕРІ ................................................................. 27 

3.7  ҚҰҚЫҚ  ЖОҒАРЫ  МЕКТЕБІНІҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА 

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ (ФАКУЛЬТЕТІ)  ЖӘНЕ  ЕРЕЖЕСІ .......................................... 32 

3.8 МАГИСТРАТУРАҒА ЖӘНЕ  ДОКТОРАНТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ ............ 33 

3.8.1. АБИТУРИЕНТТЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ........................................... 33 

3.8.2. ҮМІТКЕРЛЕР ҮШІН КЕҢЕС .......................................................................... 34 

3.8.3. ІРІКТЕУ   РӘСІМІ ....................................................................................... 35  

3.8.4. КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕ ..................................................................................... 37 3.8.5. ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН БІЛУІ .............................................................................. 37 

3.8.6 ҚАБЫЛДАУ МЕН ШЕШІМ ШЫҒАРУ РӘСІМДЕРІНІҢ ҚҰЖАТТАЛУЫ ЖӘНЕ 

АШЫҚТЫҒЫ ........................................................................................................ 38 

4 БӨЛІМ. БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ КУРСТАН-КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ .................. 39 

4.1. ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ КУРСТАН-КУРСҚА 

КӨШУІНЕ ҚОЯТЫН ТАЛАПТАРЫ ......................................................................... 39 

4.1.1 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЕКІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ...................... 39 

4.1.2 БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ҮШІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ........................... 43 

4.1.3 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ТӨРТІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ................. 46 

4.2 ҚҰҚЫҚ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ (ФАКУЛЬТЕТ) БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ КУРСТАН-

КУРСҚА КӨШУІНЕ ҚОЯТЫН ТАЛАПТАРЫ ........................................................... 48 

4.2.1 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЕКІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ...................... 48 

4.2.2 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҮШІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ .................... 49 

4.2.3 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ТӨРТІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ................. 50 

4.2.4  БАСҚА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНАН НЕМЕСЕ БАСҚА ЖОҒАРЫ 

ОҚУ ОРЫНДАРЫНАН АУЫСУ БАРЫСЫНДА ҚОЙЫЛАТЫН БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚОСЫМША ТАЛАПТАРЫ ................................................ 52 

4.3 МАГИСТРАТУРА ЖӘНЕ ДОКТОРАНТУРА БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА БІЛІМ 

АЛУШЫЛАРДЫҢ АУЫСУЫ БАРЫСЫНДА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР .................. 53 

5-ТАРАУ. ПӘНДЕРГЕ ТІРКЕУ ................................................................................ 55 

5.1 САБАҚТЫҢ БОЛМАУЫ .................................................................................. 56 

5.2 ПӘНДІ ҚАЙТА ОҚУ ........................................................................................ 56 

6-ТАРАУ. АКАДЕМИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУ .............................................................. 58 

7-ТАРАУ. МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АКАДЕМИЯЛЫҚ 

ҚОЛДАУ ............................................................................................................... 60 

7.1  МҮМКІНДІКТЕР ТЕҢДІГІ ............................................................................... 60 

8-ТАРАУ. АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС БЕРУ ТӘРТІБІ .......................................... 61 

8.1 АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫСТЫ РӘСІМДЕУ ................................................... 61 

8.2.АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫСТАН ШЫҒУ ......................................................... 61 

9-ТАРАУ. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ АУЫСУЫНЫҢ, ОҚУДАН ШЫҒАРЫЛУЫНЫҢ 

ЖӘНЕ ОҚУҒА ҚАЙТА ҚАБЫЛДАНУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ ......................... 63 

9.1 БАСҚА ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА АУЫСУ ......................................................... 63 

9.2 БАСҚА ЖОО-ДАН АУЫСЫП КЕЛУ .................................................................. 64 

9.3 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНАН (МАМАНДЫҚ) БАСҚА БІЛІМ БЕРУ  

БАҒДАРЛАМАСЫНА АУЫСУ ................................................................................ 65 9.4  БІР ТІЛДІК БӨЛІМНЕН БАСҚАҒА АУЫСУЫ ................................................... 66 

9.5 ЖОҒАРЫ БІЛІМ АЛУ БАРЫСЫНДА БОСАҒАН БОС МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ 

ГРАНТТАРЫН БЕРУ ТӘРТІБІ ................................................................................. 66 

9.6. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҚАТАРЫНА ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ ............................. 68 

9.7 УНИВЕРСИТЕТТЕН ШЫҒАРЫЛУ ..................................................................... 69 

9.8  ӨЗ ЕРКІМЕН ОҚУДАН ШЫҒАРЫЛУ ............................................................... 69 

10-ТАРАУ. ОҚУДЫ АЯҚТАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР .................................... 71 

10.1 ОҚУ АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН БАКАЛАВР ДӘРЕЖЕСІН АЛУҒА ҚОЙЫЛАТЫН 

ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ............................................................................................. 71 

10.1.1 ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ (ФАКУЛЬТЕТІНІҢ) БАҒДАРЛАМАСЫ 

БОЙЫНША «БАКАЛАВР» АКАДЕМИЯЛЫҚ ДӘРЕЖЕСІН АЛУ ҮШІН БІЛІМ 

АЛУШЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ................................... 72 

10.1.2 ҚҰҚЫҚ  ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ (ФАКУЛЬТЕТІНІҢ) БАҒДАРЛАМАСЫ 

БОЙЫНША «БАКАЛАВР» АКАДЕМИЯЛЫҚ ДӘРЕЖЕСІН АЛУ ҮШІН БІЛІМ 

АЛУШЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ................................... 74 

10.2 АКАДЕМИЯЛЫҚ «МАГИСТР» ДӘРЕЖЕСІН АЛУ ҮШІН ҚОЙЫЛАТЫН 

ТАЛАПТАР ........................................................................................................... 75 

10.3 PhD ДОКТОРЫ ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІН АЛУ ҮШІН ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

 ............................................................................................................................. 75 

11-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ..................................................................................... 76 

 

 

 

  

 

 

 


 

 1-ТАРАУ.  ЖАЛПЫ АҚПАРАТ  

Осы «Академиялық саясат (бұдан әрі – Саясат) Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің және «КАЗГЮУ Университеті» АҚ (бұдан әрі 

– Университет) нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес әзірленген.  

Қазақстан  Республикасының  білім  беру  қызметіндегі  өзгерістер 

стратегиясы мен Университет Жарғысындағы білім беру бағдарламаларының 

қайта  қаралу  талаптарын  реттеуші  нормативтік  актілер  өзгерген  жағдайда 

Саясаттың ережелері қайта қаралуы мүмкін. 

Саясат  білім  алушыларға,  профессорлық-оқытушылар  құрамына, 

университеттің  оқу  үдерісін  жүзеге  асыратын  құрылымдық  бөлімшелердің 

басшыларына және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.  

Университет  барлық  білім  алушыларға  сапалы  және  қолжетімді  білім 

берудің тең мүмкіндіктерін ұсынады.  

Университетте 

білім 


алушылардың 

ерекше 


қажеттіліктеріне 

байланысты,  нәсілдік,  ұлттық,  этникалық,  діни,  жыныстық  белгілері 

бойынша, сондай-ақ әлеуметтік, отбасылық жағдайына, дене мүмкіндігі мен 

жасына және басқа да субъективтік өлшемдері бойынша кемсітушілікке жол 

берілмейді.  

Оқу  жылы  емтихан  сессиясы,  тәжірибеден  өту  және  демалыс  сияқты 

академиялық  кезеңдерден  тұрады.  Университет    күзгі,  көктемгі,  жазғы 

семестрлер,  триместр  мен  тоқсандық  сияқты  академиялық  кезеңдерден 

(бітіруші  курсты  есептемегенде)  тұрады.  Бітіруші  курста  оқу  жылына 

қорытынды ретінде аттестау кезеңі қосылады.  

Академиялық  күнтізбеде  оқу  жылы  ішінде  өткізілетін  негізгі  оқу  және 

бақылау  шаралары,  кәсіби  тәжірибе  күндері  демалыс  күндерін  (каникул 

және мейрамдар)  ескере отырып көрсетілген. 

Академиялық  кезеңнің  ұзақтығы  оның  көлеміне  байланысты,  семестр 

үшін 15 апта, триместр үшін 10 апта және тоқсан үшін 8 апта болады. 

Әр  академиялық  кезең  ұзақтығы  кем  дегенде  1  апта  болатын  білім 

алушылардың  емтихан  сессиясымен  аяқталады.  Оқу  жылы  барысында 

каникул (бітіруші курсты есептемегенде) білім алушылар үшін кемінде 2 рет 7 

аптаны құрайтын көлемде беріледі. 

Қосымша  оқу  қажеттілігін  қанағаттандыру,  академиялық  қарызды 

немесе  басқа  жоғары  оқу  орнынан  келіп,  оқу  пәндерін  және  кредиттерді 

игеру  арқылы  оқу  жоспарындағы  айырмашылықтарды  өз  жоғары  оқу 

орындарында  қайта  есептетіп  жою,  үлгерімінің  орташа  балын  көтеру  (GPA) 

үшін  ұзақтығы  кемінде  6  апта  болатын  жазғы  семестрді  өткізуге  рұқсат 

етіледі.  

 

1.1 САБАҚҚА ҚАТЫСУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

1.  Оқудан  белгілі  немесе  белгісіз  себептермен  3  немесе  одан  да  көп  

қалған жағдайда әр пәннің кредиттеріне байланысты қорытынды емтиханға  

жіберілмей, оқудан шығарылады. Сабаққа келмеу білім алушылар үшін пәндік және электрондық журнал 

«Платонус» ААЖ-ға «н» әрпімен және қазақ тілінде «ж» әрпімен белгіленеді. 

Бақылау  іс-шараларында  келмей  қалған  студентерге  «F»  бағасы  қойылады 

(бағалаушы әріптің мәні «қанағаттанарлықсыз»).  

Бақылау  іс-шараларын  белгілі  себеппен  өткізіп  алған  жағдайда  білім 

алушы Университтетің Білім алушыларға қызмет көрсету орталығына (бұдан 

әрі  –  «КАЗГЮУ  ХҚКО»)  жолығуы  керек,  мәселен,  магистрант  сабақ 

қарыздарын жою үшін жоғары оқу орнынан кейінгі оқыту және халықаралық 

ынымақтастықты растайтын құжаттардың түпнұсқасын көрсетуі тиіс (сырттай 

оқу бөлімінің студенттері есептелмейді).   

Сабаққа  келмеудің  рұқсат  етілетін  себептері  болып:  ауруы  (жеке 

немесе  кәмелетке  толмаған  баланың)  жақын  туыстарының  қайтыс  болуы 

(әкесі, анасы, атасы, әжесі, туған ағасы және апасы, баласы, жұбайы немесе 

зайыбы) саналады.  

Құжаттың  растығын  тексерудің  мерзімі:  Астана  қаласы  ШЖҚ  «№10 

«Қалалық  емханасы»  МКК-ден  берілген  болса,  10  күн  ішінде,  Қазақстан 

Республикасының  басқа  медициналық  ұйымдарынан  болса,  1  ай  ішінде 

тексеріледі. 

Тексеру  нәтижесі  бойынша  тіркеуші  офисінің  басшысы  құжаттың 

түпнұсқасын дәлелді деп тануға болатын өкім шығарады. 

Жоғары  мектеп  (факультет)/институт  директоры  (декан)  білім 

алушының  өтініші  негізінде  бақылау  іс-шараларын  тегін  тапсыруына  шешім 

шығарады. Жоғары мектеп (факультет)/институт директоры (декан) бақылау 

іс-шараларының тапсырылу рәсіміне бақылау жасайды. 

Студент  жалған  құжаттарды  ұсынған  жағдайда,  соның  ішінде 

медициналық  анықтама  ұсынса,  оған  тәртіптік  сипаттағы  шаралар 

қолданылады, тіпті Университеттен шығарылуы да мүмкін. 

Студенттің  Университеттің  қоғамдық  өміріне  байланысты  сабақтан 

қалуы Жоғары мектеп (факультет)/институт директорының (декан) студенттің 

сабақтан дәлелді себеппен қалғаны туралы тиісті өкімі бойынша қаралады.  

2.  Оқу  сабақтарында  болмағаны  үшін  пәнді  игеруге  жіберілмеген, 

қорытынды  емтихан  тапсыруға  рейтингі  төмен  (төмен  ағымдағы  үлгерім 

және  қатысу),  білім  алушы  келесі  академиялық  кезеңде  немесе  жазғы 

семестрде  ақылы  негізде  пәнді  қайта  оқып,  қорытынды  бақылауға  рұқсат 

алуына құқығы бар. Бұл үшін білім алушы оқу пәніне қайта тіркеу рәсімінен 

өтуі қажет.  

Пәнді оқу үшін төленген төлемақы қайтарылмайды. 

 

1.2 БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ  

Білім  алушыларға  Университеттің  бакалаврлары,  магистранттары, 

докторанттары жатады.   

Университеттегі білім алушыларды төмендегідей жіктеуге болады:  

Университет ұсынатын оқу бағдарламасын аяқтауға және академиялық дәрежесін алуға ниеттенген білім алушы – кез келген білім алушы; 

 алмасу бойынша білім алушы – Университетте білім алып жүрген басқа 

Университеттің  кез  келген  білім  алушысы  (академиялық  ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша).  

Серіктес  университеттерден  келген  шетелдік  білім  алушылар 

Университетте бір немесе екі семестр бойы оқиды. 

 

1.3 ПӘНДЕРДІ КОДТАУ 

Университетте әріптік кодтау жүйесін пайдалана отырып, ҚР Білім және 

ғылым  министрлігінің  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандартына  сәйкес 

жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  беру  үшін  әзірленген, 

сондай-ақ  Университеттің  әріптік  кодталуы  пайдаланылатын  пәндер 

бойынша бірыңғай кодтау жүйесі қолданылады. 

Әріптік  бөлігі  ағылшын  және  латын  әліпбиімен,  сандық  бөлігі  араб 

цифрларымен ұсынылады.  

Латын  әліпбиі  пайдаланылған  әріптік  кодтау  екі  немесе  одан  да  көп 

әріп белгілерінен тұрады. 

Егер  де  пәннің  атауында  бір  сөз  ұсынылса,  онда  әріптік  кодтау  бөлігі 

орыс  тілінде  латын  әліпбиін  қолдана  отырып  сөздің  бастапқы  үш  әрпінен 

жасалады. Бірінші әріп - бас әріп, қалғандары – кіші әріптер. 

Егер  пәннің  атауында  екі  немесе  одан  да  көп  сөз  ұсынылса,  онда 

кодтың  әріптік  бөлігі  орыс  тілінде  латын  әліпбиін  пайдалана  отырып,  әрбір 

сөздің бас әрпінен құралады.  

Ерекшелікті  құрайтын  әріптер  Ж,  Ч,  Ш,  Ю,  Я,  өйткені  олар  латын 

әліпбиінде  2  әріптің  тіркесуі  арқылы  жазылады  (Ж-Zh,  Ч-Сh,  Ш-Sh,  Ю-Yu,  Я-

Ya). 


Ағылшын  әліпбиін  пайдаланған  әріптік  кодтар  пәндік  білім  саласына 

пәндердің қажеттілігі туралы ақпаратты береді. 

Кодтың сандық бөлігі мынадай ақпаратты қамтиды: 

–  бірінші  сан  курс  деген  мағынаны  білдіреді:  1,2,3,4  оқыту  курстары 

аясында  -  бакалавриат;  5,6  оқыту  курстары  аясында  -  магистратура;  7  және 

одан жоғары – жоғары оқу орнынан кейінгі курс; 

–  екінші  сан  цикл  деген  мағынаны  білдіреді:  (  «1»  санымен  пәннің 

жалпы білім беру циклі белгіленеді, «2» базалық цикл, «3» бейіндік цикл); 

– кодтың соңғы екі саны мамандық циклі аясында берілген пәндердің 

реттік нөмірін білдіреді. 

 

 


 

1.4 АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ САЯСАТЫ  

Университет  барлық  оқытушылардан,  білім  алушылардан  және 

қызметкерлерден  академиялық  адалдық  саясатын,  адалдық  қағидасының 

негізі ретінде қолдауды талап етеді.  

Алдау,  плагиат,  академиялық  деректерді  бұрмалау,  парақорлық, 

қорқыту  сияқты  іс-әрекеттер  академиялық  адалдық  қағидатын  бұзу  болып 

табылады. 

Оқытушылар, білім алушылар мен Университет қызметкерлері: 

–  жазбаша  жұмыста  бөтен  біреудің  мәтінінің  қолданылуына,  алған 

дереккөзі көрсетілмей, қағаз немесе электрондық түрде жариялануына; 

–  орындалған  жұмыстың  немесе  оның  бір  бөлігінің  дербес 

орындалуына күмән тудыруға; 

– алынған мәтіннің сөздерін синонимдердің көмегімен алмастыруға

–  білім  бақылауынан  өту  үшін  бір  мәтінді  әртүрлі  жазбаша  жұмыста 

ұсынуға;  

–  білім  бақылауынан  өту  мақсатында,  басқа  тұлғаның    жұмысын, 

өзіндік жазбаша жұмыс ретінде тапсыруға; 

–  саналы  түрде  басқа  тұлғаға  білім  бақылауынан  өту  мақсатында 

өзіндік жұмысын ұсынуға;   

–  оқытушы  пайдалануға  рұқсат  етпеген  кез  келген  жазба  деректер, 

анықтамалық  әдебиеттер,  калькулятор,  ұялы  телефон  және  басқа  да 

таратушы  және  қабылдаушы  электрондық  құрылғылар  -  смартфондар, 

планшеттер,  ноутбуктер,  түрлі  плейерлер,  көпқызметті  сағат,  сымсыз 

құлаққаптар және басқа да (анықтамалық және оқу әдебиеттері, калькулятор 

техникалық құралдар білім алушыларға емтихан ерекшелігіне өткізу пәнінің 

нысандарына  байланысты  тиісті  меңгерушісінің  рұқсатымен  пайдаланылуы 

мүмкін) құрылғыларды пайдалануға; 

–  емтихан  уақытында  немесе  бақылау  тапсырмаларын  орындау 

кезінде көшіруге және басқа білім алушыларға көмек беруге өтініш жасауға; 

–  білім  бақылауынан  өту  мақсатында  академиялық  жұмыстарды 

орындау кезінде басқа да заңсыз тәсілдер мен дереккөздер арқылы ақпарат 

алуға немесе оны басқа біреуге жіберуге;   

– емтихан жұмысында қол қоюға (жазбаша емтихан кезінде), емтихан 

билетінің  сұрағына  байланысты  емес  белгілер,  суреттер  және  өзге  де 

белгілерді қалдыруға; 

–  деректерді  бұрмалауға  (тапсырылған  жұмыста,  пікірлер  немесе 

деректерді  ауыстыру,  жалған  деректерді  қолдану,  бағалау  немесе 

тапсырмалар 

жауабын 


қолдан 

өзгерту, 

құжаттарда 

жазбаларға, 

қолтаңбаларға түзетулер, толықтырулар енгізу және т.б.);  

– бақылау және емтихан тапсырмалары орындау кезінде басқа тұлғаға 

деректерді,  оқу  материалдарын  ұсынуға  немесе  көмек  көрсетуге  және  т.  б. 

жол бермеуі тиіс.    

Білім  алушылардың  дербес  орындаған  жазба  жұмыстарын  оқытушы немесе  ғылыми  жетекшісі,  сондай-ақ  жауапты  қызметкерлер  тексереді. 

Жазба 


жұмыстардың 

дербестігі, 

мәтіндік 

құжаттардың 

бірегейлігі 

Antiplagiat.ru

1

  арнайы  бағдарламасы  арқылы  тексеріледі.  Егер  жазба жұмысты  арнайы  бағдарламалық  өнім  тексере  алмаған  жағдайда  басқа 

Интернет  желісінде  іздеу  арқылы  құжаттың  бірегейлігін  анықтайды 

(қоғамдық 

желі 


көздерінің 

болуы): 


http://advego.ru/plagiatus,http://www.etxt.ru/antiplagiat, 

tp://plagiarisma.ru, 

Google, Yandex, Mail.ru, Rambler, Yahoo! және басқалар.   

Тексеру  нәтижелері  білім  алушының  жазбаша  жұмысын  оқытушысы, 

ғылыми  жетекшісі  қорғау  барысында  және/немесе  бағалау  барысында 

ескеріледі.  Өз  бетімен  орындалмаған  жазба  жұмыстарды  қарауға  жол 

берілмейді және оң бағалануы мүмкін емес. Мұндай жағдайларда оқытушы 

білім  алушыға  «қанағаттанарлықсыз»  деген  баға  қоюға  міндетті.  Бұл  жұмыс 

орындалмаған болып саналады. 

Оқытушы  немесе  білім  алушы,  академиялық  адалдық  саясатының 

бұзылу  дерегі  анықталған  жағдайда  міндетті  түрде  жазбаша  өтінішпен 

Жоғары  мектептің  (факультеттің)/Институттың  директорына  (деканына) 

жүгінуі  қажет.  Жоғары  мектептің  (факультеттің)/Институттың  директоры 

(деканы)  аталған  өтінішті  Кеңес/Комитетке  қарауға  жібереді.  Академиялық 

адалдық  саясатының  бұзылу  дерегі  анықталған  жағдайда  білім  алушы 

Кеңес/Комитет  отырысына  шақырылады.  Білім  алушы  болған  дерек 

бойынша 

түсінік 


беруі 

қажет. 


Кеңес/Комитет 

Жоғары 


мектептің 

(факультеттің)/Институттың  директорына  (деканына)  тәртіптік  сипаттағы 

шараларды  қабылдау  туралы  ұсыныс  шағарады.  Кеңес/Комитеттің  шешімі 

хаттамамен ресімделеді.  

1.5 ОНЛАЙН РЕСУРСТАР 

Университеттегі  барлық  оқытушылар  мен  білім  алушыларға  жеке 

виртуалды 

кабинет 


«Платонус» 

ААЖ


2

 

бөлінеді (веб-платформа, 

пайдаланушылар үшін әрқашан қолжетімді).  

Барлық  стандарттар,  саясаттар,  рәсімдер  және  университет  қызметін 

реттейтін  өзге  де  құжаттар,  сондай-ақ  білім  алушыларға,  оқытушылар  мен 

қызметкерлерге  оқу  және  оқу  жетістіктері  (академиялық  күнтізбе,  жеке  оқу 

жоспары,  электрондық  журнал,  транскрипт),  оқу  ақысы,  силлабустар,  пән 

                                                   

1

 http://kazguu.antiplagiat.ru 2 http://89.218.94.142:9898 

 

  

 

 10 

 

бойынша  оқу  материалдары,  сабақ  кестесі  сияқты  хабарландырулар  мен ақпараттар 

«Платонус» 

автоматтандырылған 

ақпараттық 

жүйесінде 

қолжетімді. 

«Платонус»  ААЖ  электрондық  поштасы  Университет  студенттерімен 

ресми қарым-қатынас жасау құралы болып табылады. 

Кемінде  күніне  бір  рет  білім  алушы  өзінің  жеке  кабинетін  «Платонус» 

ААЖ  тексеріп  отыруы  қажет.  «Платонус»  ААЖ-да  әкімшіліктің  немесе 

оқытушының 

жариялаған 

ақпараттары 

мен 


хабарламалары 

білім 


алушылардың алғандығы және оқығандығы ретінде есептеледі.  

Университет  оқытушылары  мен  білім  алушылары,  «Платонус»  ААЖ 

қолданушылары құпиялылықты сақтауға міндетті, өз логині мен құпия сөзін 

біреуге беруге құқығы жоқ. 

Бірінші рет логин және пароль: 

– тіркеуші офис менеджер жұмысқа қабылдаған оқытушыға

– жаңадан оқуға тіркелгендерге беріледі. 

Бір  енгеннен  кейін  оқытушы  немесе  білім  алушы  өзінің  логині  мен 

паролін ауыстыруға құқылы. Пайдаланушының аты мен құпия сөз кемінде 8 

таңбадан  тұруы  тиіс  және  бірегей  болуы  керек.  Егер  оқытушы  немесе  білім 

алушы логин немесе тірек сөзін ұмытып қалған жағдайда олар: 

– оқытушыға – тіркеуші офис менеджеріне; 

– білім алушыға – КАЗГЮУ ХҚКО кеңес берушісіне хабарласуы керек.  

Профессорлық-оқытушы  құрам  «Платонус»  ААЖ  арқылы  мына 

міндеттерді орындауы тиіс:  

– пән бойынша тіркелген студенттердің нақты санын тексеру; 

– пән бойынша тіркелген студенттердің тізімін алу; 

–  студенттердің  силлабустарына,  оқу  материалдарды  (соның  ішінде, 

аудио,  видео  материалдар,  презентациялар)  және  керекті  ақпараттарды 

орналастыруы; 

– академиялық күнтізбе, сабақ кестесін карауға. 

–  консультациялық  кеңес  беру,  білім  алушыдан  хабарлама  алу  және 

жөнелтуі;  

– білім алушыларға тапсырмаларды жіберу және олардан орындалған 

жұмыстарды алу;  

–  ағымдағы  және  қорытынды  бағаларды  енгізу,  сабақта  жоқ  білім 

алушыларды  (электрондық журналға) белгілеу; 

– ОПҚ үшін жарнамаларды және ақпаратты көру; 

– білім алушыларға сауалнама жүргізу; 

Тіркеу кеңсесінің қызметкерлері (Институт мамандары/ҚОО): 

–  студенттің  картотекасының    (студентің  деректерін,  білім  алуын, 

байланыстарын, үлгерім деңгейін т.б) жарамдылығын  тексеруге; 
  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал