«аймақтану және халықаралық Қатынастар» кафедрасыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/27
Дата01.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
#6108
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

 
«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Тұран» Университеті мекемесі 
ОӘК проректоры 
___________ А.А.Арупов 
Хаттама № «____»________  2012 ж. 
 
 
 
 
 
 
«АЙМАҚТАНУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР»  КАФЕДРАСЫ 
 
 
«
Философия»  
 
пәні бойынша 
 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 
 
 
 
Мамандық: философиялық емес бағыттағы барлық мамандықтар үшін   
Жұмыс бағдарламасының авторы (оқытушы):  «Аймақтану және халықаралық     
қатынастар» кафедрасының аға оқытушы Тайженбетова А.Б. 
Кредиттер саны: 3/3 
Курс: 2/3 
Оқыту әдісі/технологиясы:                       кредиттік, дистанциялық 
Оқыту түрі:                                                  күндізгі/сырттай 
Оқыту тілі:                                                   қазақша 
Студенттердің білімін бағалау жүйесі:   рейтингтік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                    
Алматы, 2012 

Мазмұны 
Стр. 
 
1.
 
 
Пәннің типтік оқу бағдарламасы  (егер пән міндетті компонент болса) 
 
2.
 
 
Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы  
 
3.
 
 
Силлабус 
 
4.
 
 
Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі 
 
5.
 
 
Дәрістер жиынтығы (контент) 
 
6.
 
 
Семинар (практикалық) сабақ жоспары 
 
7.
 
 
Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар Типтік есептеулер бойынша, есептік-
графикалық, лабораториялық жұмыстар, курстық жобаларды (жұмыс) орындау 
бойынша әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар 
 
8.
 
 
Тест тапсырмалары 
 
9.
 
 
Оқу  сабағын  программалық  және  мультимедиялық  жабдықтау  (пәннің 
мазмұнына байланысты) 
 
 
10.  
Арнайы жабдықталған аудиториялар, кабинеттер және лабораториялар саны 
 
 
11. 
Пәнді оқу- әдістемелік қамтамасыз ету картасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Тұран» Университеті мекемесі 
ОӘЖ проректоры 
___________ 
А.А.Арупов 
«____»________  2012 
г. 
 
 
 
 
 
 
«АЙМАҚТАНУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР»  КАФЕДРАСЫ 
 
 
«
Философия» пәні бойынша  
 
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
 
Мамандық:   философиялық емес бағыттағы барлық мамандықтар 
 
 
 
 
 
Оқу түрі:  күндізгі/сыртқы 
Барлығы   3/3  кредит 
Курс     2 /3                                                                               
Семестр 3(4)/5(6)  
Дәрістер    30/18  сағат                                                
Практика   15/9   сағат 
АБ саны  2                                                                      
СОӨЖ   30/32 сағат 
СӨЖ   60/ 76  сағат 
Эмтихан    3(4)/5(6)    семестр                                        
Еңбек сыйымдылығы 135/135  сағат 
                                         
 
 
 
                                                
 
 
 
Алматы, 2012 

 
Құрастырған:  аға оқытушы Тайженбетова Айгүл Бижанқызы 
«Философия»  пәні  бойынша  философиялық  емес  бағыттағы  барлық 
мамандықтардың  2  курс  студенттері  үшін  (бакалавриат)  оқу  бағдарламасына  сәйкес 
құрастырылған.  
                                                                                                                                                        
Оқу  бағдарламасы  «Аймақтану  және  халықаралық  қатынастар»  кафедрасының 
отырысында қарастырылған  «______»  ____________  2012 ж.      
Хаттама № __________ 
 
«Аймақтану және халықаралық қатынастар» кафедрасының меңгерушісі,  
                                                                                                                                  
т.ғ.д,профессор ____________ Камалов А.К. 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
«Философия»  оқу  бағдарламасы  барлық  мамандықтардың  студенттері  үшін 
міндетті  курс  ретінде  типтік  бағдарламаның  негізінде  жасалған  және  аталған  бағыт 
бойынша қазіргі ғылыми жұмыстарды қамтиды.
  
  
 
Курстың  бағытталған  аудиториясы    -  философиялық  емес  бағыттағы  барлық 
мамандықтардың студенттері. 
 
Курс,  бірінші  кезекте,  аталған  пән  оқытушының  жетекшілігімен  (күндізгі  оқу) 
оқуға арналған, сондай – ақ, осы пәнді өз бетінше оқуда қосымша оқу, оқу - әдістемелік 
және өз білімін тексеру материалы ретінде қолданылуы мүмкін.   
 
 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР   
 
Кесте 1 
 
 
Пән бойынша дәріс берудің мақсаты. 
Студенттерді    философия  дамуының  негізгі  кезеңдерімен  және  оның  өзекті  және 
негізгі проблемаларымен онтология, гносеология, әлеуметтік философия, философиялық 
антропология және аксиология сынды бөлімдері бойынша құқықтық білімнің негіздерімен 
таныстыру;  студенттерді  танымның  ғылыми  әдісін  қолдануға  үйрету,  студенттердің 
ғылыми дүниетанымын қалыптастыру.  
Курстың міндеттері: 
-
 
әлемдік  мәдениет  пен  өркениеттің  даму  тарихын  бейнелейтін  философиялық 
идеялардың қалыптасуы мен даму тарихын оқыту; 
-
 
түпнұсқалардың  мәтіндерімен  жұмыс  істеуге  дағдыландыру  және  белгілі 
философтардың құқықтық негізгі идеялары туралы түсінік беру; 
-
 
дүниенің  философиялық,  ғылыми  және  діни  суреттемелерінің    проблемаларын  және 
негізгі  ұғымдарын,  адам  өмірінің  мәнін,  адамзат  білімінің  формалары  мен  қазіргі 
О
қыту
 ны
са
ны
 
Ж
ұм
ы
с бағ
дар
лам
а бо
йы
нш
а 
оқыту
 с
еме
стр
-ле
рді
ң 
(циклде
р-
 
 
 
 
К
ре
дитте
р 
са
ны:
 
Ба
рлығ
ы 
са
ға
тта
р 
Д
әрі
сте
р 

ағ
атта
р 
са
ны)
 
Л
аб
ора
то
риялық 
са
ба
қта
р 

ағ
атта
р 
са
ны)
 
С
емина
рл
ық 
/пра
кт
ика
лық 
дә
рі
сте
р:
  
СӨ
Ж
 
С
ОӨЖ
 
Бақылау түрі мен 
нысаны 
М
Б 
1
 
 
 

10 
11 
12 
Күнді
згі/сы
ртқы 
4Се
тр 2 

135  30/ 
18 
0 
15/9 
60/76 
30/32 
АБ 1  АБ 2  емт 
Барлығы: 

135  30/ 
18 
0 
15/9 
60/76 
30/32 
 
 
 

қоғамдағы    оның  көріну  ерекшеліктерін,  рухани  және  материалдық  құндылықтардың 
арақатынасын, олардың адам, қоғам, өркениет өміріндегі рөлдерін ұғыну; 
Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі қажет:  
-
 
гуманитарлық  пәндер  жүйесіндегі    философияның  орнын,    объектісі  мен  пәнінің 
спецификасын, неғұрлым өзекті проблемаларды айқындау; 
-
 
құқық    және  құқықтық  таным  туралы,  оның  құрылымы,  формалары  мен  әдістері 
туралы,  ғылым,  техника  және  технология  жетістіктерін  пайдалану  және  дамуымен 
байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалар туралы тұсінік болу; 
-
 
адамдағы  биологиялық  және  әлеуметтік,  тәндік  және  рухани  бастаулар  туралы, 
сананың  мәні  туралы,  адамның  жүріс-тұрысындағы  саналылық  пен  бейсаналылық 
туралы түсінікке ие болу; 
-
 
философиялық  білімнің  теоретикалық,  қолданбалы,  құндылықтық  аспектілерін 
айқындай  білу,  күнделікті  өмірде  және  кәсіби  өмірге  қатысты  практикалық 
шешімдерді негіздеу үшін   оларды қолдану; 
-
 
тұлғаның  қалыптасу  жағдайлары,  оның  бостандығы  және  тұлғаның  өмірді  сақтау, 
қоршаған табиғи ортаның мәдениеті үшін жауапкершілігі туралы түсініктің болуы; 
-
 
қоғамдағы  адамдар  арасындағы  қатынастарын  реттеудің  адамшылық  нормаларын 
білу; 
-
 
ғылыми  талдауға  дербес  және  сыни  ойлауға,  оқу  пәндерін  игеру  үшін  белгілі  бір 
методологиялық базасы болуы тиіс; 
-
 
интеллектіні  дамыту  және  таным  көкжиегін  кеңейту,  шығармашылық  қызметке 
үздіксіз білім алу қажеттілігіне қызығушылық тудыру. 
Пәнің алдындағы міндетті курстар(пререквизиттер) 
Бұл пәнді студент менгеру алдында мектепте өткізілген жалпы тарих,    әдеп, қоғамтану, 
адам  және  қоғам  пәндерін  жетік  менгерген  болуы  қажет.  Себебі  өткізілетін  курс 
студенттің дүниегекөзқарасының  жаңа мазмұнын ашады. 
Постреквизиттер: 
Философия  курсы  жалпы  білім  беретін  жоғары  оқу  орнының  пәні  ретінде  барлық 
қоғамдық  пәндердің  негізі  болып  табылады,  сондықтанда,  оны  оқып  үйрену 
мәдениеттану,  психология,  педагогика,  Қазақстан  тарихы,  саясаттану  және  әлеуметтану 
сынды пәндермен тығыз байланысты. 
 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
ДӘРІС САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 
 
1  тақырып.  Философияға  кіріспе.  Философия  мәдениет  феномені  хақысында  (1/1 
сағат) 
1. Философия, оның пәні, зерттеу объектісі және қызметтері 
2.Дүниегекөзқарас және дүниетаным ұғымдары. Дүниетанының тарихи            түрлері: 
мифология, дін және философия. 
3.
Мәдени-тарихи контекстегі философия. Философиялық көзқарастың      ерекшелігі. 
4.  
Философиялық бағыттар мен жүйелердің көп түрлілігі. 
 
2 тақырып. Ежелгі Үнді философиясы (1/1 сағат)  
1. 
ЕжелгіҮнді философиясының бастаулары. Брахманизм  
2. 
Ежелгі Үнділердің әдеби ескерткіштері және олардың философиялық маңызы.  
3. 
Упанишадтар  және  ежелгі  Үндістанның  ортодоксальды  және  ортодоксальды  емес 
мектептері 
4. 
Буддизм – философиялық жүйе және діни парадигма ретінде 
5. 
ЕжелгіҮнді философиясының әлемдік философиялық ойдың дамуына қосқан үлесі  
 
3 тақырып. Ежелгі Қытай философиясы (1сағат)  

1.
 
Көне Қытайдағы мифологиялық сананың ерекшелігі.  
2.
 
Конфуцийдің этикалық және саяси көзқарастары 
3.
 
Даосизм және қытайдың натурфилософиялық жүйесі 
4.
 
Моизмнің негізгі идеялары 
5.
 
Легистердің саяси-этикалық ілімі. 
 

тақырып. Антикалық мәдениеттегі философия (1/1 сағат) 
1. 
Көне грек философиясының қалыптасуы мен дамуының мәдени - әлеуметтік контексті  
2. 
Ежелгі Грецияның алғашқы философиялық мектептері және натурфилософиясы  
3. 
Көне грек философиясының дамуындағы софистер мен Сократтың рөлі 
4. Платонның объективті идеализмі 
5. 
Аристотель философиядағы материализмнің негізін салушы ретінде  
6. 
Эллиндік – римдік философияның ерекшелігі 
7. 
Ежелгі Грек даналарының  философиялық ойдың дамуына қосқан үлестері 
 
5 тақырып. Ортағасырлық Батысеуропалық философия (1/1 сағат) 
1.  Ортағасырлық  Батысеуропалық  философияның  қалыптасу  алғышарттары  мен 
сипаттары 
2. Христиандық діннің негізгі рухани құндылықтары. 
3. 
Христиандық  философияның  басты  бағыттары.  Христиандық  апологетика  және 
патристика 
4. 
Схоластиканың басты белгілері 
 
6 .
тақырып. Ортағасырлық арабтық- мұсылмандық философиясы (2/1 сағат) 
1.  Ортағасырлық арабтық мәдениет контекстіндегі араб – мұсылмандық философия, 
Араб-мұсылман елдеріндегі мәдениет және дін. 
2. 
Шығыс перипатетизмі: әл- Фараби, әл-Кинди, , Ибн - Сина 
3. 
әл – Ғазалидің скептикалық мистикасы 
4.
Суфизм – мұсылмандық діни-философиялық ойлардың бағыты ретінде. 
5. Ибн-Бадж және Ибн-Туфейльдің философиялық көзқарастары. 
6. 
Түрік тілдес философиясының қалыптасуы  
 
7 тақырып. Ренессанс пен Реформация мәдениетіндегі философия (1 сағат) 
1. 
Қайта Өрлеу философияның қалыптасу алғышарттары. 
2. 
Ренессанс  философиясының  жалпы  сипаттамасы  (гуманизм,  натурфилософия, 
әлеуметтік философия). 
3.
Гуманизм  философиясы  (Франческо  Петрарка,    Джованни  Боккаччо,  Пико  дела 
Мирандола,  Пьетро Помпонацци, Эразм  Роттердамский, Мишель де Монтень). 
4.
Николай 
Кузанскийдің, 
Бернардино 
Телезионың, 
Джордано 
Бруноның  
натурфилософиясы. 
5. 
Әлеуметтік философия (Николо Макиавелли,  Томас Мор,  Томазо Кампанелла). 
6. 
Реформацияның философиялық мазмұны.  
 
8 тақырып. Жаңа заман философиясы (1/1 сағат) 
1. 
Жаңа Заман  философиясындағы негізгі рухани бағдарлар.  
2. 
Жаңа заман философиясындағы рационалистік және эмпиристік бағыттар. Ғылым 
философиясының қалыптасуы. 
3.
Спиноза философиясындағы түп негіз субстанция идеясы. 
4.
Ф.Бэкон философиясындағы эмпиризм 
5.
Жаңа замандағы саяси идеялар(Т. Гоббс, Дж. Локк) 
6.
 
Дж. Локктың таным туралы ілімі. Г. Лейбництің монодологиясы. 
 

9 тақырып. Классикалық Неміс философиясы (1/1 сағат) 
1. 
Классикалық Неміс философиясының ерекшеліктері  
2. 
Классикалық философияның басы: И.Канттың шығармашылығы  
3. 
Гегелдің диалектикалық философиясы. Диалектиканың заңдары мен категориялары 
4. 
Л.Фейербахтың антропологиялық материализмі. Адам мәні 
5. 
Классикалық философияның батыс мәдениетіндегі алатын орны. 
             
10 тақырып. XIX ғасырлардағы Батысеуропа философиясы  (1/1 сағат)   
1. 
XIX ғасырлардағы Батысеуропа философиясының сипатты белгілері 
2. 
Индустриалдық қоғам  жағдайындағы адамның жаңа бейнесі. 
3. 
Позитивизмнің туындауы. О.Конт позитивтік социологияның әкесі 
ретінде.  
4. 
Постпозитивизм және неопозитивизм. Логикалық позитивизм. 
5. 
Марксизм. К.Маркс пен Ф.Энгельстің диалектикалық материализмі 
6. XIX ғасырлардағы Батысеуропа философиясындағы иррационализм және «өмір 
философиясы» (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше) 
 
11 
тақырып.  XIX-XXғғ.ресейлік  мәдениет  контексіндегі  орыс  философиясы 
(1/1сағат)  
1. 
Орыс философиясының идеялық алғышарттары және өзіндік ерекшеліктері  
2.
Орыс философиясындағы негізгі бағыттар: славянофилдік және батысшылдық. 
3. 
Х1Х  –    ХХ  ғасырдың  басындағы  орыстың  діни  ренессансы.  Владимир  Соловьев,  
Николай Бердяев, Сергей Булгаков философиялық еңбектері 
  
12 тақырып. Қазақ мәдениетіндегі философия феномені(2 сағат) 
1.  
Қазақтың дәстүрлі дүниетанымының қалыптасу ерекшеліктері  
2.  Номадтық мәдениеттің синкретизмі  
3.  Жыраулар шығармашылығындағы философиялық сарындар 
4. 
Сопылық дәстүр, оның қазақ философиясы қалыптасуына әсері 
5.
Ағартушылар  философиясы.  Ондағы  Ш.  Уәлиханов,  Ы.  Алтынсарин  және 
А.Құнанбайұлының, Ш.Құдайбердіұлының философиялық ойлары 
6. 
Қазақ философиясының қазіргі философиялық бағдарлары 
   
 
13 тақырып. XXғ. батыстық философияның дамуы (2/1сағат)  
1. 
XXғ. батысеуропалық мәдениеттің құндылықтары мен дүниетанымдық негіздері.  
2. 
ХХ ғ. философиясындағы негізгі мектептер мен бағыттар: Прагматизм (Джеймс, 
Шиллер, Дьюи, Льюис), неопозитивизм (Витгенштейн, Карнап, Шлик, Нейрат, 
Рейхенбах), неотомизм (Маритен, Вульф, Вильсон, Фриз, Стеенберген, Ветер, 
Бохеньский).   
3. 
Экзистенциализм (Гуссерль, Кьеркегор философиялары). Діни экзистенциалистер:  
Марсель, Ясперс, Бердяев; атеист-экзистенциалистер: Хайдеггер,    Сартр, Камю. 
4. 
Герменевтика және тексті түсіндіру мәселесі. 
5. 
Структурализм философиясы. Постструктуралистердің философиялық ұстанымдары 
6. 
Постмодернизм философиясы және батыстық мәдениетті сыни талдау  
 
14 тақырып. Онтология: негізгі ұғымдары және принциптері (1/1 сағат)   
1.Онтология болмыс туралы ілім ретінде. 
2. 
Онтологияның негізгі ұғымдары. Болмыс және бейболмыс 
3. 
Уақыт және қозғалыс – дүниенің болмысын айқындаушы басты категориялар ретінде 
4. 
Дуализм және монизм. 
 
 

15 тақырып. Философиялық антропология (1 сағат) 
1. 
Антропологиялық философияның негізгі мәселелері: философиядағы адам мәселесі.  
2. 
Адамдағы биологиялық және әлеуметтік бастамалар 
3. 
Aдамдағы дене, жан және рух – олардың арасындағы өзарабайланыстарды түсіндірудегі 
әртүрлі көзқарастар. 
4. Антропоцентризм феномені.  
5. Микрокосм және макрокосм. 
 
16 
тақырып.  Әлеуметтік философияның негізгі мәселелері (1 сағат) 
1. 
Әлеуметтік философияның қамтитын мәселелері. 
2. 
Қоғам философиясы. Қоғамның пайда болуы (генесизі).
 
3. 
Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Қоғам динамикасы.прогресс және регресс 
4. 
Қоғамның экономикалық негіздемелері. 
5. 
Әлеуметтік модернизм. 
 
17 
тақырып. Мәдениет философиясы(1/1 сағат)   
1. 
Мәдениет ұғымын философиялық талдау. Мәдениет генезисі. 
2. 
Мәдениетті типологиялау мәселелері, мәдениеттің негізгі салалары 
3. 
Мәдениет  және  өркениет.  Өркениеттанулық  теориялар  (Э.  Тайлор,  О.  Шпенглер,  Н. 
Данилевский т.б.) 
4. Бұқаралық мәдениет  
5. 
Жаһандану жағдайындағы мәдениет дамуының сипаты мен перспективалары 
 
18 тақырып. Махаббат философиясы (1 сағат) 
1. 
«Махаббатты» философиялық категория ретінде талдау.  
2. 
Махаббаттың діни түсінігі. Исламдағы Аллаға деген сүйіспеншілік құбылысы. 
3. 
Махаббат метафизикасы. 
4. 
Романтикалық және тәни махабббат 
 
19 тақырып. Дін философиясы (1 сағат) 
1. Дін философиясы және дінтану.  
2.  Діни  дүниетаным  мен  дүниеге  діни  қатынастың  ерекшелігі.  Діннің  пайда  болуының 
мәдени - әлеуметтік алғышарттары.  
3. 
Діннің  адамгершілік  мазмұны.  Сенім  мен  білімнің  өзарабайланысы.  Діннің  басқа 
қоғамдық сана формаларымен байланысы 
4.  
Эгоцентристік, социоцентристік , космоцентристік дін ұғымдары 
5. 
Абсолют ұғымы. Абсолюттің діни мазмұны 
6. 
Атезм және діни фанатизм 
   
 20 
тақырып.  Тарих философиясы (1/1 сағат) 
1.
«Тарих  философиясы»  терминінің  қалыптасуы.  Тарих  философиясының  негізгі 
зерттейтін мәселелері. 
2. 
Тарихи процесс. Тарихты кезеңдерге бөлу мәселесі. О.Шпенглердің,  У.Ростоудың,  
Д.Беллдың тарихты кезеңдерге бөлу теориясы, О.Тоффлер /еңбек құралы, Т.Р.Мальтус 
/халықтың өсімі, Ш.Л.Монтескье /географиялық орта ілімдері. К. Маркстің қоғамдық – 
экономикалық формация теориясы. 
3. 
К. Ясперс және «белдеулік уақыт» ілімі. 
4. 
Тарих толқындары.  С.Хантингтонның «Өркениеттер қақтығысы» ілімі 
  
21 тақырып. Саясат философиясы (1/1 сағат) 
1. 
Саяси философияның генезисі. Саяси саланың қалыптасуы. Билік феномені 
 

2. 
Саясатты философиялық талдау 
3. 
Саяси сананың қалыптасуы Саяси сана және  идеология. Саяси сана және саяси мүдде 
Саяси сананың күнделікті және теоретикалық деңгейлері. 
4. 
Демократия және адам құқықтары. Демократияның парадокстары 
 
22 тақырып. Білім-ғылым философиясы  (1/1 сағат)   
1. 
Білім философиясының генезисі және қалыптасуы.   
2. 
Ғылыми пән және  оқу пәні мәселесі. Педагогикалық процестің құрылымы 
3. 
Оқу – білім жүйесінің қоғамдағы қызметтері.  Оқу – білімнің дәстүрлі жүйесі.  
4. 
Альтернативті оқу -  жүйесі. Оқу – білімнің жалпы жүйесі. 
5. 
Оқу – білімнің аксеологиялық аспектілері. Білімдегі классикалық реализм. 
 
23 
тақырып.  Диалектика (1/1 сағат) 
1. 
Диалектика -  дамудың жалпы заңдары туралы философиялық ілім ретінде 
2. 
Диалектиканың тарихи типтері 
3. 
Диалектиканың негізгі принциптері мен категориялары, заңдары  
4. Объективтік және субъективтік диалектиканың бірлігі 
 
24 
тақырып. Гносеология: философиядағы таным проблемасы (2/2 сағат) 
1. 
Гносеологияның  философиялық  мазмұны.  Эпистемология.  Таным  философиялық 
талдау пәні. Танымның обеъктісі және субъектісі. 
2. Танымның принциптері мен құрылымы, әдістері. 
3. Танымның түрлері: ғылыми және сезімдік таным. Ғылым танымның арнаулы формасы 
ретінде. Ғылыми танымның спецификасы. 
4. 
Философиядағы ақиқат мәселесі. Ақиқат ұғымы. Ақиқат өлшемі. 
5. 
Ғылым дамуының перспективалары. 
 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет