АҢдатпа 9-бет 4-бетжүктеу 1.15 Mb.

бет1/11
Дата21.02.2017
өлшемі1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ақпарат

Бүгінгінің бас тақырыбыАҢДАТПА

9-бет

4-бет

(Соңы  6-бетте)

№119/1 (2897/1) 27 қазан 2016

www.zanmedia.kz

Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

zangazet@mail.ru

мемлекеттік биліктің 

бірден-бір қайнар көзі — халық

сотты құрметтемегендерге 

жаза бар

Қырғыз Үкіметі отставкаға 

кетті

Қырғызстан президенті алмазбек атамбаев «Қырғыз республикасының үкіметін отставка ға 

жіберу  туралы»  жарлыққа  қол  қойды.  «Қыр­

ғызстан»,  «онугуу­Прогресс»,  «ата  мекен», 

ҚсДП  фракциялары  арасындағы  коалициялық 

келісімге  сәйкес,  Қырғыз  республикасының 

Жогорку кенешінің 2015 жылғы 2 қарашасында 

құрылған Қырғыз республикасының Үкі меті отс­

тавкаға кетті деп саналсын. Премьер­министр, 

бірінші вице­премьер­министр, вице­премьер­ми­

нистрлер лауазымындағы адамдар, Үкімет мүше­

лері, сондай­ақ, Қырғыз республикасы әкімшілік 

ведомстволарының  басшылары,  Үкімет  мүше­

лері  және  Қырғыз  республикасының  әкімшілік 

ведомстволарының басшылары Үкіметтің жаңа 

құрамы мүшелерін және әкімшілік басшыларын 

тағайындағанға дейін бұрын атқарған лауазымы 

бойынша  міндеттерді  орындауды  жалғастыр­

сын», – делінген Қырғызстан республикасы пре­

зидентінің сайтында.

еске салсақ, Қырғызстанда көпшілік коали­

ция ыдырады. «ымырасыз саяси көзқарастарға 

байланысты  ҚсДП  көпшілік  коалициясынан 

шығады»,  –  деп  хабарлады  журналистерге 

берген  сұхбатында  фракция  көшбасшысы  Иса 

омуркулов. ол шешім фракция отырысының қо­

рытындысы бойынша қабылданғанын атап өтті. 

«конституциялық референдумды өткізу мәселесі 

бойынша партиялардың уағдаласа алмауы коа­

лицияның ыдырауына алып келді», – деп атап 

өтті көпшілік парламенттік альянс көшбасшысы 

Қанат Исаев.

ҚазАқпарат

ортаҚ ДекларацИя таПсыру 

уаҚыты кейінге шегерілДі

техникалық  себептерге  байланысты  жеке 

тұлғалардың кірісі мен мүлкі бойынша жалпыға 

ортақ декларацияға көшу 2020 жылға дейін теже­

леді. Бұл туралы Парламент мәжілісінде«салық 

салу және кедендік әкімшілеу мәселелері жөнін­

дегі Қр­ның кейбір заңнамалық актілеріне өзгер­

тулер мен қосымшалар енгізу туралы» заң жо­

басын таныстырған еліміздің Ұлттық экономика 

министрі Қуандық Бишімбаев мәлім етті. 

«Қолданыстағы заңнамада жеке тұлғалардың 

кірістері мен мүлкін декларациялауға кезең­ке­

зеңімен  көшу  қарастырылған.  Бірінші  кезеңде 

2017 жылдан бастап мемлекеттік қызметшілер,­

судьялар, басқарушылық және әкімшілік бейінде­

гі ұлттық компания қызметкерлері, сонымен бір­

ге, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері декла­

рация тапсыра бастауы тиіс болатын. ал,екінші 

кезеңде қалған барлық жеке тұлғалар тапсыра­

ды. Дегенмен, ағымдағы жылы жалпыға ортақ 

декларациялауға көшуге дайындық жұмыстарын 

жүргізу барысында ақпараттық жүйедегі бірқа­

тар кемшіліктер анықталды. ол аталған процесті 

жүзеге асыруға кері әсерін тигізуі мүмкін. осыған 

орай, 2020 жылдан бастап, біркезеңмен жалпыға 

ортақ декаларациялау енгізуді көздейтін өзгерту­

лер ұсынылады»,– деді Бишімбаев.

 А.ҚұрмАнғАли

елер жыл еліміз үшін аса маңызды әрі сынақты жыл болмақ.  екі бірдей халықаралық ірі іс-шара, дүбірлі дода 

еліміздің екі қаласында өтпек. қазіргі кезде «Экспо-2017» көрмесі мен дүниежүзілік ххVііі қысқы Универсиаданы 

өткізУге елімізде қызУ дайындық жұмыстары жүріп жатыр. «тойдың болғанынан боладысы қызық» дейтін қазақ 

халқы үшін, дүниежүзілік деңгейдегі шараны өткізУдің маңызы зор. өйткені, қаншама ел төрінен орын берУ үшін 

таласқа түскен шақта біздің елімізге халықаралық дәрежедегі шараларды өткізУ құқығының берілУі бекер емес. 

Сәті түскен сұхбат(Соңы  7-бетте)

Халықаралық форум–  Қазақстанда  курортты-рекре-

а циялық  аймақтар  көп.  Сіздің  пай-

ымыңызша,  солардың  экологиялық 

жағдайына қаншалықты көңіл бөліну-

де? 

–  Алысқа  бармай-ақ,  Астананың 

маңайына  тоқталайық.  Мысалы,  қа-

ланың  сыртында  100-200  шақырым 

қашықтықта  Ақкөл,  Бурабай,  Зеренді 

сынды, т.б. көрікті жерлер көп. скеменде  «AltAi  inVest-2016»  халықаралық 

инвестициялық форУмы өтті. екі күнге созылған 

аУқымды шараға әлемнің 14 мемлекетінен 300-

ден астам делегат қатысты. 

(Соңы  8-бетте)

Орденбек МАЗБАЕВ, 

география ғылымының 

докторы, Л.Н.Гумилов 

атындағы ЕҰУ-дің профессоры:

«ӘкіМдер 

рейтингін 

АйМАқтың 

туриЗМі Мен 

экологиясынА

қАрАп 

БАғАлАғАн жөн»

ө

к

түркия,  Ауғанстан,  Болга-

рия, испания, италия, канада, 

қытай,  АқШ,  словакия,  жаңа 

Зеландия,  польша,  тәжікстан, 

Чехия  және  ресей  елдерінің 

қаржылық  ұйымдары  мен  ин-

вестициялық  компаниялары-

ның, дипломатиялық корпустың 

өкілдері  осы  екі  күннің  ішінде 

Шығыс қазақстанның аграрлық 

саладағы әлеуетімен танысып, 

іскерлік көкжиектерін зерделеу-

ге мүмкіндік алды. 

«AltAi invest – 

2016»


Баспасөз — 2017

Құрметті оқырман!«Заң газеті» және «Юридическая 

газета»«Заң», «Фемида» 

басылым дарына жазылу басталғанын 

естеріңізге салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан 

қол үзіп қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921

заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928

заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849

«Фемида» – 75858

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

zanreklama@mail.ru

Біздің басылымдарға

«Қазпошта» аҚ бө лім ше лері

«Қазпресс» Жшс дүң гір шек тері 

және алматы қаласын дағы «Дауыс» 

жүйесі ар қы лы жазы лу ла ры ңызға 

болады.


АрМысың, универсиАдА!

жаңа  инвестициялық,  инно-

вациялық  бастамаларға  жол 

ашатынын айтты.Даниал АХМЕТОВ, 

Шығыс Қазақстан 

облысының әкімі:

–  Біздің  облыста  ел­

дегі  металлургия,  машина 

жа сау  саласы  өнімдерінің 

төрттен  бірі  шығарылып 

жатыр.  Елімізде  инвестор­

ларға,  инвестиция  тартуға 

орай жасалып жатқан тиімді 

іс­шаралар  инвестициялық 

тартымдылығы  аса  жоға­

ры  біздің  облыстың  даму 

деңгейін,  инвестициялық 

қаржылануы көлемін одан әрі 

арттыра түсетініне, осы фо­

румда сіздер мен біздердің 

арамызда орнатылатын эко­

номикалық  байланыс тың 

ұзақ  мерзімді,  табысты  бо­

ларына сенімдімін.

Форумның  пленарлық  оты-

рысына қатысқан Ұлттық банк 

төрағасы  данияр  Ақышев  ше-

тел инвесторларының алдында 

қазақстандағы инвестициялық 

заңдылықтар мен бизнес кли-

маттың,  мемлекеттік  қолдау-

лардың біздің елде инвестиция-

лық  жобаларды  сәтті  жүзеге 

асыруға қолайлы орта тудырып 

отырғандығын, әлемдегі макро-

экономикалық жағдайдың күр-

деленіп  отыруына,  шетел  эко-

номикасына  құйылып  жатқан 

инвестиция көлемінің төмендеп 

кетуіне  қарамастан,  еліміз-

де  инвестиция  тарту  деңгей-

інің тұрақты екендігін жеткізді. 

Биылғы  жартыжылдықта  елге 

тартылған  шетел  инвестиция-

сының көлемі 9,3 млрд. доллар-

ды құраған. 

Келелі келісімдер, 

ұтымды 

ұсыныстаринвестициялық  форумды 

ашқан  Шығыс  қазақстан  об-

лысының  әкімі  даниал  Ах-

метов  индустриялық-аграр-

лық  аймақ  болып  саналатын 

Шығыс  үшін  ел  тәуелсізді-

гінің  25  жылдығы  қарсаңын-

да  ұйымдастырылған  «Алтай 

Invеst-2016»  инвестфорумы 


2

№119/1 (2897/1) 

27 қазан 2016

zangazet@maiI.ru«Ізденген жетер мұратқа»

Жоба


ҚҰҚЫҚ

Үздік тілшілер анықталды

Марапат


СТРАТЕГИЯ – СОТ ЖҮЙЕСІН 

БІЛІКТІ КАДРЛАРМЕН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КЕПІЛІ

Шара


Акция

«МЕКТЕПТЕН ҮЙГЕ ДЕЙІН ҚАУІПСІЗ ЖОЛ»

Рейд

«ТҮНГІ ҚАЛАДАҒЫ БАЛАЛАР» Батыс Қазақстан облыстық сотында 

«Стратегия  –  Қазақстан  Респуб­

ликасының  сот  білімі  саласында­

ғы  саясаттың  ұйымдастырушылық 

негізі»  тақырыбында  өткен  дөңгелек 

үстел  отырысына  облыстық  әкім­

дік, прокуратура, білім беру басқар­

масының,  мемлекеттік  кірістер 

депар таментінің,  ІІД,  адвокаттар 

алқа сының  өкілдері,  БҚО  бойынша 

тұрақ ты  жұмыс  істейтін  төреліктің 

төрешісі, «Конституционализмді және 

демократияны  дамыту  институты» 

қоғамдық қорының атқарушы дирек­

торы,  жоғары  оқу  орындарының 

рек торлары,  Ресей  Жаратылыстану 

ғылымдары  академиясының  ғалым­

дары,  профессорлары,  заң  ғылым­

дарының  доценттері  және  канди­

даттары, әртүрлі ЖШС­нің заңгерлері, 

сондай­ақ, БАҚ өкілдері қатысты.

Шараны облыстық соттың қылмыс­

тық  істер  жөніндегі  сот  алқасының 

төрағасы  Мирамбек  Нағашыбаев 

ашты.  Ол  өз  сөзінде  Стратегия  сот 

жүйесін білікті кадрлармен қамта ма­

сыз  етуге  және  жұмыс  істеп  жүр ген 

судьялардың  біліктілігін  арттыруға 

бағытталған,  сот  білімінің  ұйым­

дастырушылық  негізі  болып  табыла­

тынын  атап  өтті.  «Сонымен  қатар, 

сот  білімі  ақпараттық  техноло гия­

лар  мен  ақпаратты  таратудың  жаңа 

нысандарын  жетілдірілген  тәсілдер 

мен  оқыту  әдістемелері  арқылы, 

кәсіби дағдыларды үйретуге негізделуі 

тиіс», – деді алқа төрағасы.

Облыстық  соттың  судьясы  Ғалия 

Даулетқалиева «Судьялардың жоғары 

біліктілігі  –  сот  қызметінің  тиімді 

шарты»  тақырыбында  баяндама 

жасады,


Бірыңғай  білім  беру  кеңістігі 

шеңберіндегі  оқу  бағдарламаларын 

жаңғырту  туралы  ҚазИИТУ  ғылыми­

өндірістік кешенінің ректоры, профес­

сор,  қоғамдық  кеңестің  хатшысы 

Ақсерік Әйтімов айтты.

«Қазақстан  Республикасындағы 

сот  білімі  стратегиясы­доктриналды 

мәселелер  және  дамыту  жолдары» 

тақырыбында  заң  ғылымдарының 

докторы, профессор Рустам Байниязов 

баяндады. «Конституционализмді және 

демократияны  дамыту  институты» 

қоғамдық қорының атқарушы дирек­

торы  Мереке  Габдуалиев  өз  сөзінде 

Стратегияның  пайдалы  жақ тары 

туралы әңгімеледі.

Орал  қаласы  №2  сотының  судья­

сы Шынар Шайдиева сот білімі Стра­

тегиясының мақсаттары, қағидат тары 

мен міндеттерін ашты. Ол Стратегияның 

негізгі бағыттарын іске асыру Қазақстан 

Республикасы сот жүйесін әрі қарай 

дамыту және жетілдіру қажеттіліктеріне 

жауап беретінін, тиімді жұмыс істейтін 

үздіксіз сот білім жүйесін қалып тастыру 

бойынша  мақсатқа  қол  жеткізуді 

қамтамасыз  ететінін  атады.  Бұл  сот 

төрелігін  жүзеге  асыру  сапасына, 

азамат тардың сотпен қорғалуына кеңі­

нен қол жеткізуін қамтамасыз етуге, 

сот  жүйесінің  имиджін  арттыруға  оң 

әсер етеді.

Кездесу  барысында  ғалымдар 

үздіксіз  сот  білімі  жүйесінде  заң­

герлік  ЖОО  және  судьялар  қауым­

дастығының  өзара  қарым­қатынасы 

түрлерін  ұсынды.  ҚазИИТУ  кафедра 

меңгерушісі,  құқық  магистрі  Жанар 

Ахатова жоғары білім беруде оқытудың 

инновациялық әдістері туралы айтты.

Қ а т ы с у ш ы л а р   б а я н д а м а л а р 

деңгейінің  жоғарылығын  бағалады. 

Ғалым дардың  баяндамалары  шара 

үшін пайдалы болып, дөңгелек үстел 

қорытындысы  бойынша  ұйғарымдар 

жасалды.  

Батыс Қазақстан облыстық 

сотының баспасөз қызметі

Жамбыл  облысы  Байзақ  аудандық  сотының  судьясы 

А.Назарқұловтың  төрағалығымен  өткен  жиында  «Қазақстан 

Республикасындағы  2017-2020  жылдар  аралығында  сотта 

білім  беру  стратегиясы»  талқыға  түсті.  Шараға  «Сары кемер» 

ауылдық округінің өкілдері, Байзақ аудандық про куратурасының 

прокуроры, қорғаушылар, соттың мемле кеттік қызметкерлері 

қатысты.

Есірткіден азат қоғамды қалыптастыру, бұқара қауым арасын-

да  есірткіге  қарсы  иммунитет  қалыптастыру  және  полиция 

қызметкерлерінің  имиджін  көтеру  мақсатында  Қызылорда 

облысы ішкі істер департаменті Есірткі бизнесіне қарсы күрес 

басқармасының  ұйымдастыруымен  «Есірткісіз  болашақ...» 

тақырыбында теледидар және баспасөз журналистері арасында 

үздік репортаж және мақала сайысын өткізген болатын. 

Сайысқа  бірнеше  үміткер  қатысып,  заманауи  техникалық 

құралдардың  мүмкіншіліктерін  пайдалана  отырып,  белгіленген 

тақырыпқа  қатысты  ойларын  нақты,  дәлелді  фактілермен,  дәл 

және көркем жеткізе білді. 

Құрылған  комиссияның  шешіміне  сәйкес,  сайыстың  бас 

жүлдесін «ҚоғамТВ» телеарнасының редакторы Баян Құлтанова 

қанжығасына  байласа,  ІІ  орын  иегері  болып  «ҚоғамТВ»  теле­

арнасының тілшісі Тілеген Бекарыстанов танылды. Ал ІІІ орынды 

«Bnews.kz»  халықаралық  ақпарат  агенттігінің  тілшісі,  «Время» 

газетінің меншікті тілшісі, «Кому что?» газетінің редакторы Наталья 

Денисова жеңіп алды. 

Сонымен  қатар,  «Kyzylorda­news.kz»  интернет  газеті  редак­

торының  орынбасары  Шынар  Бекбан  мен  тілшісі  Ақнұр 

Жағыпарованың жұмыстары «Полиция сүйіспеншілігі» аталымына 

лайық деп танылса, «ҚоғамТВ» телеарнасының операторы Берік 

Бәйімбетов  пен  монтажерлары  Индира  Раисова  мен  Жанас 

Исаевтың  жұмыстары  «Ынтымақтастық»  аталымы  бойынша 

марапатталды.

Жиын  барысында  Қызылорда  облыстық  ішкі  істер  депар­

таментінің  Есірткі  бизнесіне  қарсы  күрес  басқармасының 

бастығы Ғ.Төлебаев сөз алып, жеңімпаздар мен жүлдегерлерді 

марапаттарымен  құттықтады.  Сондай­ақ,  басшы  қаншалықты 

жұмысбасты  болса  да  бұқара  қауым  арасында  өзекті  болып 

отырған есірткі мәселесін көтеріп, жастарды одан аулақ болуға 

шақырған,  белсенді  азаматтық  ұстанымдарын  танытқаны  үшін 

журналистерге алғысын білдірді. 

Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер департамент бастығы­

ның бағалы сыйлықтарымен, дипломдарымен марапатталды.

Қызылорда ОІІД баспасөз қызметі

Батыс  Қазақстан  облыстық  Ішкі  істер  департаментінің 

ұйымдастыруымен жол қауіпсіздігінің алдын алу мақсатында 

тағы бір шара ұйымдастырылды.  

«Мектептен  үйге  дейін  қауіпсіз  жол»  акциясы  аясында 

Батыс  Қазақстан  облыстық  салауатты  өмір  салтын 

қалыптастыру орталығы, «Батыс – Қамқор» жастар қоғамдық 

бірлестігі  мамандарының  және  тәртіп  сақшылары  мен 

қаладағы №1 жалпа орта білім беретін мектеп оқушыларының 

қатысуымен жол қозғалысын реттеу жұмыстары жүргізілді.

Шараның  мақсаты  –  мектеп  жасындағы  балалар  мен 

жасөспірімдер, жастар арасында жол­көлік және тұрмыстық 

жарақаттану мәселелеріне тұрғындардың назарын аудару, 

қоғамдық көлікте жасөспірім балалар, мектеп оқушыларының 

қауіпсіз тасымалдануын (автокөлік орындықтарын пайдалану, 

қауіпсіздік белдіктері, велосипед, мотоцикл, мотороллерлер 

және мопедтер жүргізу кезінде қауіпсіздік шлемдерін тағуын)  

қамтамасыз ету және басқа да жарақаттанудың  алдын алу 

бойынша  түсіндіріп,  сол  жөнінде  ақпараттық  білім  беру 

материалдарын тарату болатын.

Арнайы киімдерімен ерекшеленген жас жол сақшылары 

жаяу жүргіншілер өткелі арқылы өтпекші болған егде жастағы 

адамдар  мен  төменгі  сынып  оқушыларына  көмектесіп, 

қолдарына жаяу жүргіншілердің міндеттері жазылған парақ­

шаларды таратты. 

Жақында Солтүстік Қазақстан 

облысының аумағында Жергілікті 

полиция қызметінің атсалысуымен 

«Түнгі қаладағы балалар» деп 

аталатын жедел-алдын алу іс-

шарасы өткізілді. Іс-шараның 

мақсаты – жасөспірімдер 

арасында жасалатын қылмыстар 

мен құқықбұзушылықтардың алдын 

алу.

«Түнгі қаладағы балалар» іс­шара­

сына күн сайын 400­ден астам полиция 

қызметкері тартылды. Олардан бөлек, 

рейдтерге  білім  беру,  денсаулық 

сақтау  салаларының,  прокуратура, 

«Нұр Отан» партиясы мен ата­аналар 

комитетінің өкілдері қатысқан болатын. 

Жасөспірімдер  арасында  жасалатын 

қылмыстарды  болдырмау,  оларға 

темекі және алкогольдік бұйымдардың 

сатылуына  жол  бермеу  фактілерін 

анықтау  –  тәртіп  сақшыларының 

басты назарында. Облыс орталығында 

тек аздаған уақыттың ішінде қалалық 

ІІБ  қызметкерлері  үлкендердің  алып 

жүруінсіз серуендеп жүрген кәмелет­

ке  толмаған  бірнеше  жасөспірімді 

ұстады.

«Кәмелетке толмаған жасөспірім­дерді анықтау мақсатында қаладағы 

көңіл көтеру орындары, түнгі клубтар, 

кальян  ұсынатын  және  бильярд 

ойнау  орындары  тексерілді.  Іс­шара 

«Екінші жыл қатарынан өткізіліп отырған бұл акция 

жаяу  жүргіншілерді  және  мектеп  оқушыларын  жол 

үстінде  қауіпсіз  өту  үшін  тиісті  жол  ержелерін  қатаң 

сақтауға шақырады. Мұндай акциялар әлі де жалғасын 

таппақ»,  –  деді  «Батыс  –  Қамқор»  жастар  қоғамдық 

бірлестігінің төрағасы Әділет Берікқалиев. Батыс Қазақстан облыстық ІІД баспасөз қызметі 

барысында түнгі уақытта үлкендердің 

алып жүруінсіз үй­жайдан тыс жүрген 

5  жасөспірім  анықталды»,  –  дейді 

Петропавл  қаласы  ІІБ  Жергілікті 

полиция  қызметі  бастығының  орын­

басары,  полиция  капитаны  Құрман 

Мусин.


Түнгі  сағат  23:00­ден  соң  Абай 

мен Астана көшелерінің қиылысында 

заңды өкілдерінсіз жүрген кәмелетке 

толмаған оқушы ұсталды. Ол қаладағы 

колледждердің бірінде білім алатын 17 

жастағы оқушы болып шықты. Өзінің 

түнделетіп  жүруінің  себебін  жасөс­

пірім  түсіндіре  алмады.  Нәтижесінде 

полицейлер жігіттің өзімен және оның 

ата­анасымен  профилактикалық 

әңгімелесу  өткізді.  Ол  осыған  дейін 

әкімшілік  жауапкершілікке  тар тыл­

мағандықтан,  балаға  және  ата­ана­

сына  ескерту  берілді.  Осындай 

заң бұзушылық  қайталап  жасалған 

жағдайда  ата­анасына  айыппұл 

салынатын болады.

Облыс  бойынша  «Түнгі  қаладағы 

балалар»  операциясының  басынан 

бері  түнгі  уақытта  ересектерсіз 

серуендеп  жүрген  115  жасөспірім 

анықталды.  47  жасөспірім  мен  аз 

қамтылған 46 отбасы есепке қойылды. 

«Түнгі  қаладағы  балалар»  жедел­

алдын алу іс­шарасы аяқталғанымен, 

кәмелетке  толмағандар  арасында 

жасалатын  қылмыстар  мен  құқық­ 

бұзушы лықтардың алдын алу жұмыс­

тары күн сайын жалғасатын болады», 

–  деп  хабарлады  СҚО  ІІД  Жергілікті 

полиция қызметінің бастығы, полиция 

полковнигі Қанат Айтбаев.Солтүстік Қазақстан облыстық 

ІІД баспасөз қызметі

–  Бүгінгі  таңда  «Қазақстан  Республикасындағы  2017­2020 

жылдар  аралығында  сотта  білім  беру  стратегиясына»  сәйкес 

жоғарғы  оқудан  кейінгі  үздіксіз  сот  профессионалдық  білім 

беру жүйесі құрылған, сонымен қатар, қосымша ретінде судья­

лардың  және  сот  жүйесіндегі  қызметкерлердің  біліктілігін 

жоғарылату  әрдайым  басты  назарда.  Соған  орай,  біліктілік 

талаптарын қатаңдату және судья лауазымына іріктеу механизміне 

бағытталған шаралар қарастырылған. Судья лауазымына үміт­

керлердің  сот  отырысының  хатшысы,  прокурор,  қорғаушының 

кеңесшісі (көмекші) ретінде еңбек өтілі 5 жылдан кем емес немесе 

заңды  кәсіпте  жұмыс  өтілі  10  жылдан  кем  борлмауы  қажет. 

Судьялыққа кандидаттар негізгі жұмыс орнынан қол үзіп, тұрақты 

негізде сотта ақы төленетін біржылдық тағылымдамадан өтеді, 

яғни, тағылымдамадан сапалы өту жағдайлары қарастырылған, 

судьялыққа кандидаттар тәжірибелік жұмыстарға дағдыланады, 

тағылымдамадан өтушілер кепілденген еңбек ақы алады, – деді 

өз баяндамасында А.Назарқұлов.

Іс­шара  соңында  жаңа  «Қазақстан  Республикасындағы 

2017­2020  жылдар  аралығында  сотта  білім  беру  стратегия­

сын»  қатысушылар  жан­жақты  талқылап,  өзара  ой  бөлісті. 

А.Назарқұлов  қатысушылардың  тақырып  аясында  туындаған 

барлық сұрақтарына жауап берді.

Жамбыл облысы Байзақ аудандық сотының 

баспасөз қызметі


3

zangazet@maiI.ru№119/1 (2897/1) 

27 қазан 2016

АМАНДЫҚ АЛУДЫҢ АДАМ ӨМІРІНДЕ МАҢЫЗЫ ЗОР. 

МЕКТЕПТЕН ТҮЛЕП ҰШҚАН ӘРБІР ЖАСТЫҢ АЛДЫНАН 

ШЫҚПАЙ  ТҰРМАЙТЫН  СҰРАҚ  БҰЛ.  ОҚЫП-ТОҚЫП, 

БЕЛГІЛІ БІР МАМАНДЫҚ АЛУ БАР ДА, ОҚУ БІТІРГЕН 

СОҢ  СОЛ  БОЙЫНША  ЖҰМЫС  ІСТЕУ  БАР.  БІР-

БІРІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕКІ БӨЛЕК МӘСЕЛЕ. ОСЫНЫҢ 

АЛҒАШҚЫСЫН АЗ-КЕМ СӨЗ ЕТПЕКПІЗ. ОҒАН СЕБЕП 

БІЛІМ  ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ  ЖЕТКІЗГЕН 

ЖАҢАЛЫҚ. ҚОҒАМ

Мінбер


Алтын көпір

ҚЫТАЙ ҚЫР АСТЫНДА

Соңғы  жылдары  жастарды  кәсіп-

т і к - т е х н и к а л ы қ   м а м а н д ы қ т а р ғ а 

машықтандыру  мәселесі  жоғары 

мінберлерде жиі көтеріліп жүр. Білім 

беру жүйесінде жұмысшы мамандар 

дайындауға басымдық беру көзделіп 

келеді.  Таяуда  Білім  және  ғылым 

министрлігі  осыған  қатысты  ауыз 

тол тырып  айтарлық  жағымды  жаңа-

лығымен  бөлісті.  Ведомство  өкіл-

дерінің  сөзіне  сүйенсек,  кәсіптік-

техникалық  білім  берудің  жаңа 

механизмі  әзірленген.  Ол  бойынша 

жастар  аталмыш  мамандықты  тегін 

оқитын болады. Жаңа жобаның басты 

ерекшелігі  осы.  Білім  және  ғылым 

министрлігі  бұл  жайлы  Парламент 

Мәжілісінде өткен «Баршаға арналған 

ақысыз теxникалық және кәсіптік оқу, 

дуальді оқытуды енгізу» атты жиында 

мәлімдеді. 

Халық қалаулыларына жаңа жобаны 

таныстырған  вице-министр  Эльмира 

Суханбердиеваға  сенсек,  «Гранттар 

алдымен жұмысшы мамандықтарына 

бөлінеді. Қалғаны басқа мамандықтар 

арасында таратылады. Болашақта жаңа 

жүйемен 160 мың адам қамтылса, 40 

мың адам жұмысшы мамандықтарына 

қабылданады. Осы механизмге сәйкес, 

техникалық, технологиялық және ауыл 

шаруашылығы  мамандықтарының 

барлығы  тегін  болады.  Мәселен, 

бұрын  аспаз  болғысы  келетін  бала 

алдымен  осы  мамандықты  аяқтап, 

содан кейін технолог болатын. Ендігі 

кезекте,  технолог  болу  үшін  ол  екі 

бірдей мамандықты алады. Алдымен 

төменгі  сатыдан  бастайды  да,  орта 

буын  мамандықпен  бірге  бітіріп 

шығады». 

Айта кетерлігі, бұл Білім және ғылым 

министрлігі  ойлап  тапқан  жаңалық 

емес.  Бұрыннан  көтеріліп  жүрген 

түйткіл. Нақтырағы, Елбасы халыққа 

жолдауында  Үкіметке  жүктеген  мін-

дет. Мемлекет басшысы берген тап-

сырманы  депутаттарымыз  арагідік 

Министрлер кабинетінің есіне салып 

отыратыны бар. Жұмысшы мамандар 

дайындау  жайын  да  бұдан  алдын 

маусым айында мәжілісмен Сауытбек 

Абдрахманов қозғап, тіпті, сол кездегі 

Премьер-министр  Кәрім  Мәсімовтің 

атына  депутаттық  сауал  жолдағаны 

есте.  «Қазақстан  Республикасының 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал