АҢдатпа 8-бет 5-бетжүктеу 0.55 Mb.

бет1/6
Дата01.02.2017
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ, Қазақстан Республикасының Президенті:

«ӨНДІРІСТЕ  ЖҰМЫС ІСТЕП ЖАТҚАН ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫН КӨРГЕНІМЕ  ҚУАНЫШТЫМЫН»

Ақпарат


Бүгінгінің бас тақырыбы

Ойталқы


АҢДАТПА

8-бет

5-бет

(Соңы 3-бетте)

№71 (2849) 1 шілде 2016

www.zanmedіa.kz

Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

zangazet@maіl.ru

(Соңы 3-бетте)

ТӨЛЕМ ҚЫЗМЕТІ НАРЫҒЫНЫҢ 

ЖҰМЫСЫНА МЕМЛЕКЕТТІК 

БАҚЫЛАУ ЖАСАЛМАҚ

«ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРМЕН 

ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС ЖАСАЛУДА»ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫ 

ҚАЛАЙ АЗАЙТАМЫЗ?Б

иылғы жылдың басынан бері республика бойынша 316 әйел өз-өзіне қол жұмсаған. 

Сондай-ақ, соңғы кезде жиілеп кеткен қылмыстардың ішінде отбасылық дау-жан-

жалдан туатын қылмыстар алдыңғы орында екен. Аналарымызды тұрмыстық 

зорлық-зомбылықтан қалай қорғаймыз? Отбасылық дау-жанжалдың алдын алудың 

жолдары қайсы?

Маргарита ӨСКЕМБАЕВА, 

«Қазақстанның тең құқық және тең 

мүмкіндіктер институты» қоғамдық 

қорының президенті:

– Расында да, басқа елдермен салыстыр-

сақ, тұрмыстық зорлық-зомбылық жағынан көш 

бастайтын деңгейдеміз. Нұрболат АЙЕКЕШОВ, 

әлеуметтанушы:

– Қоғамымызда мұндай әлеуметтік 

мәселенің бар екені рас. Алайда, отбасылық 

дау-жанжал көбінесе сол шаңырақтың ішінде 

қалып кетіп жатады. 

ЖЕРДІ САТУ МЕН ЖАЛҒА БЕРУГЕ 

ТЫЙЫМ САЛАТЫН ЗАҢ ҚАБЫЛДАНДЫ

«Мемлекет басшысы «Қазақстан Республика­

сы Жер туралы кодексінің жеке нормаларының 

қолданысын және «Қазақстан Республикасының 

Жер туралы кодексіне өзгерістер мен толықты­

рулар енгізу туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы 

Қазақстан Республикасы заңының қолданысқа 

енгізілуін тоқтата тұру туралы» заңға қол қойды» 

деп хабарлайды Ақорда баспасөз қызметі.

Қабылданған заң «Жер заңнамасының кейбір 

нормаларын қолдануға мораторий енгізу тура­

лы» 2016 жылғы 6 мамырдағы № 248 жарлықты 

іске асыруға бағытталған.

Заңмен «Қазақстан Республикасының Жер ту­

ралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар ен­

гізу туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан 

Республикасы заңының қолданысы 2016 жылдың 

31 желтоқсанына дейін тоқтатылады.

Бұдан бөлек, Қазақстан Республикасы Жер 

туралы кодексінің кейбір нормаларының қолда­

нысы тоқтатылады, оларға сәйкес, 2016 жылдың 

соңына дейін: ауыл шаруашылығы мақсатындағы 

жер  учаскелері  жалдау  шарттарымен  шетел­

діктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік 

заңды тұлғаларға, сондай­ақ, шетелдіктер қаты­

сатын заңды тұлғаларға, мемлекеттік меншіктегі 

ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаске­

леріне меншік құқығы берілмейтін болады.

Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

                                   А.ҚҰРМАНҒАЛИ

1 ШІЛДЕДЕН БАСТАП ПРОКУРАТУРА 

ОРГАНДАРЫНА ЖҰМЫСҚА 

ҚАБЫЛДАУҒА ҚОЙЫЛҒАН 

МОРАТОРИЙ АЛЫНАДЫ

1 шілдеден бастап прокуратура органдары­

на  жұмысқа  қабылдауға  қойылған  мораторий 

алынады.  Бұл  туралы  таяуда  «Прокуратураға 

үздік кадрлар!» деп аталатын дөңгелек үстел 

барысында  ҚР  Бас  прокуроры  Жақып  Асанов 

мәлім етті.

«Біздің  кадрлық  қызметке  ертеңгі  күннен,  

1 шілдеден бастап жаңа форматта қызметкер­

лерді іріктеуді бастауды тапсырамын. Ертең жер­

гілікті және республикалық бұқаралық ақпарат 

құралдарында барлық бос орындарға алдағы кон­

курстың басталатындығы туралы жариялайық.  

Заңда  көрсетілген  газеттермен  ғана  шектеліп 

қалмай,  әлеуметтік  желілерге  де  арқа  сүйеу 

қажет,  халық  біздің  конкурс  бастағанымызды 

білсін», – деді ҚР Бас прокуроры.

Оның  айтуынша,  жұмысқа  қабылдау  про­

цесі екі кезеңнен тұрады. Бастапқыда іріктеу, 

одан кейін конкурс өткізіледі. Іріктеу кезеңінде 

кандидат  заң  бойынша  тест  тапсырып,  меди­

циналық және арнайы тексеруден өтеді. Екінші 

кезеңде  сұхбаттасу  мен  тағылымдама  орын 

алады. Тағылымдама 10 күнге созылады. Дәл 

осы тағылымдама кезінде кандидат өз еркімен 

4 тапсырманы орындауы тиіс. Атап айтқанда, 

өзінің өмірлік тәжірибесін сипаттап эссе жазуы, 

кейстік тапсырмаларды шешуі және психология­

лық зерттеуден өтуі тиіс.

                                               Е.КАМАЛ

Елбасы  

Нұрсұлтан  

Назарбаев бір 

күндік жұмыс 

сапарымен 

Шығыс Қа-

зақстан об-

лысына келіп, 

Өскемендегі 

облыстық қан 

орталығы мен 

«Азия АВТО 

Қазақстан» ак-

ционерлік қоға-

мының кәсіпор-

нында болды.

Алқа


(Соңы 4-бетте)

Отырыс


ТІЛ, ЖЕР, 

ТАРИХ – 


ҰЛТТЫҢ ЖАНЫ, 

ҰСТАП ТҰРҒАН 

ҰСТЫНЫ

Алтыншы сайланған Парла-мент Мәжілісінің бұл сессиясы 

бар болғаны үш айға созылға ны 

белгілі. Солай бола тұра, осы 

кезең ішінде Парламент палата-

ларының үш бірлескен отырысы, 

Мәжілістің 12 жалпы отырысы, 3 

Үкімет сағаты, тұрақты комитет-

тердің 109 отырысы, заң жобала-

ры бойынша жұмыс топтарының 

160 отырысы, 7 дөңгелек үстел, 

комитеттердің 3 көшпелі отырысы 

өтіпті. Жалпы, бұл сессия қысқа 

болса да, депутаттардың бірлігі-

не, білігіне, азаматтық ұстанымы-

на сын болғаны хақ. Өйткені, осы 

үш ай ішінде елімізде сындарлы 

да сарабдал шешімдерді  қажет 

ЗАҢ ЖОБАЛАРЫН ЖАРИЯЛЫ 

ТҮРДЕ  ТАЛҚЫЛАУҒА МҮМКІНДІК 

БЕРІЛЕДІ

Кеше қос палаталы Парламенттің бірлескен отырысы 

болып, онда алтыншы сайланған Мәжілістің бірінші сессиясы 

қорытындыланды. Жиында сессияның соңын ала төменгі па­

латаға қайта оралған Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллин 

баяндама жасап, депутаттар қызметіне баға берді, елде орын 

алған оқиғаларға байланысты өз көзқарасын, ұстанымын 

біл діріп, заң шығарушы органның алдағы уақытта қандай ба­

ғыт та жұмыс істеп, нендей мәселелерге басымдық беретініне 

егжей­ тегжейлі тоқталды. 

Баспасөз — 2016

Құрметті оқырман!«Заң газеті» және «Юридическая 

газета»«Заң», «Фемида», 

«Нормативтік құқықтық актілер 

бюллетені» басылым дарына жазылу 

басталғанын естеріңізге салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан 

қол үзіп қалмаңыздар!жеке тұлғалар үшін – 65921

заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928

заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849

«Фемида» – 75858

«

НҚАБ

» – 75614

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

zanreklama@maіl.ru

Біздің басылымдарға

«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері

«Қазпресс» ЖШС дүң гір шек тері 

және Алматы қаласын дағы «Дауыс» 

жүйесі ар қы лы жазы лу ла ры ңызға 

болады.


кемендегі 27943 әскери бөлімінің сарбаздарының 

хал-ахуалын сұрап, пікір-лебіздерін тыңдады. 

– Аса мәртебелі Елбасы! Біз әскерміз. Біздің мін-

детіміз – Отанды қорғау. Өткенде Ақтөбеде болған 

оқиға нағыз сатқындық. Мемлекетті қорғау – біз дің 

парызымыз, – деді 27943 әскери бөлімінің қызмет-

кері, лейтенант Олжас Әбенов.

Қан тапсыруға келген сарбаздар Елбасына Отан 

қорғау жолында қажет болса жан тапсыруға дайын 

екендіктерін жеткізді. 

ететін  маңызды  оқиғалар  көп  

болды. Нұрлан Зайруллаұлы бұл 

ретте жерге байланысты мәселеге 

айрықша тоқталды. 

Оның айтуынша, барша ха-

лықтың алаңдаушылығына себеп 

болған жер тағдырына қатысты 

қабылданған шешімдер  Елбасы-

ның қашанда халықпен бірге бо-

латын көреген басшы екенін  көр-

сетті. Бұған  Президентіміздің ең 

алдымен қазақстандықтардың 

тілегіне ерекше назар аударып, 

жер заңына енгізілген өзгерістер-

ге мораторий жариялауы нақты 

дәлел. 


(Соңы 5-бетте)

«Күлтөбенің басында күнде 

жиын» демекші, қазір әр жерде 

басқосулар, талқылаулар жиі өтіп 

жатады. Алайда, оның барлығы 

ас ішіп, аяқ созу үшін емес. Бұл 

жиындардың бұрынғылардан мәнісі 

бөлектеу. Билік тарапы соңғы кездері 

білім, тарихты оқыту, жер саясатта­

рына байланысты реформаларды 

қолға алмақ ниетін байқатқан­ды. 

Жаңағы жанайқайға ұласып жата­

тын жиынның бәрі соның қоғамдағы 

жаңғырығы. 

Мемлекет басшы-

сы әуелі былтыр қол-

данысқа берілген ме-

дицина мекемесінің 

жұмысымен таныс-

ты. Орталықтың қыз-

меткерлерімен,  қан 

тапсырушы  донор-

лармен тілдесті. Пре-

зидент облыста жүріп 

жатқан донор айлы ғы 

аясында  мұнда  қан 

тапсыруға келген Өс-2

№71 (2849) 

1 шілде 2016

zangazet@maiI.ru

ҚҰҚЫҚ

Игі іс


Алтын көпір

Дөңгелек үстел

Қазақстан Республи касын дағы балалар құқықтарын 

қорғау жөніндегі уәкіл Зағипа Балиеваның және БҰҰ-

ның (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы балалар қорының 

өкілі Юрий Оксамитныйдың басшылығы мен құрылған 

қазақстандық делегация 2016 жылдың 6-11 маусымы 

аралығында танысу сапарымен Норвегия Корольдігіне 

барды. Маңғыстау облысының кәмелетке тол маған-

дардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 

сотының төрағасы А.Тленов танысу сапарының нәтижесі 

бойынша сотта жиын өткізді.

Шара  барысында  сот  төрағасы  қатысушыларға 

Норвегияның мемлекеттік органдары мен мемлекеттік 

емес ұйымдарының балалардың құқықтарын қорғау 

жөніндегі  жұмыс  тәжірибесі  туралы  айтып  берді. 

Норвегия  –  балалармен  жұмыс  бойынша  жақсы 

көрсеткіштерге ие мемлекет. Ең алғаш рет 1981 жылы 

Норвегияда балалар істері бойынша омбудсмен туралы 

заң қабылданған. Омбудсменнің жұмысы өмірде қиын 

жағдайларға тап болған балаларға көмек көрсетуге 

бағытталған.

Жиын барысында маңызды талқылау негізі болған 

тақы рыптың бірі кәмелетке толмағандардан сотқа дейінгі 

тергеп-тексеру барысында жауап алу, оларды дағдарыс 

орталық тарында ұстау және кәмелетке толмағандарға 

қатысты алдын алу жұмыс тарымен айналысатын ұйым-

дардың қызметін үйлестіру болды.

Норвегиялық тәжірибені зерделеу бойынша сапар 

Қазақстан  Республикасындағы  Еуропалық  одақ 

өкілдігінің  қолдауымен  БҰҰ-ның  Қазақ стандағы 

балалар қорының (ЮНИСЕФ) ұйымдастыруымен және 

ЕО мен ЮНИСЕФ-тің 2014-2017 жылдарға арналған 

«Балаларды және олардың құқықтарын қорғау үшін 

сот төрелігі жүйесін нығайту» бірлескен бағдарламасы 

аясында жүзеге асырылды.Маңғыстау облыстық сотының 

баспасөз қызметі

Құжаттарды жолдауда 

кемшілік бар

Қызылорда облыстық сотында «Атқару құжаттарын электронды 

жолдау кезінде туындайтын мәселелер» тақырыбында семинар өтті. 

Жиынға Қызылорда облысы бойынша соттар әкімшісі басшысының 

орынбасары С.Смағұлова, облыстық соттың кеңсе меңгерушісі Е.Бөрібаев, 

облыстық соттың бөлім басшылары мен кеңсе мамандары, аудандық және 

оған теңестірілген соттардың кеңсе меңгерушілері мен хатшылары, жеке сот 

орындаушылардың өкілдері қатысты.

Семинарды ашқан Қызылорда облысы бойынша соттар әкімшісі 

басшысының орынбасары С.Смағұлова «Төрелік» ақпараттық жүйесі мен 

атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесі арқылы атқару парақтарын жолдау және сот орындаушыларының 

қаулыларын электронды түрде санкциялау жолға қойылғанын атап өтті. 

Мұнан соң Қызылорда облыстық жеке сот орындау шылардың өңірлік 

палатасының басшысы Н.Саймов «Атқарушылық іс жүргізу органдарының 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі» арқылы соттардан атқарушылық 

құжаттарды электронды түрде жолдау барысында кездесетін кемшіліктер 

туралы баяндама жасады.

Семинар соңында С.Смағұлова аталмыш жүйенің небәрі 3 ай жұмыс 

істеп келе жатқанын, «көштің жүре түзелетінін» айтып, алдағы уақытта жүйе 

жетілдіріліп, мәселелердің шешімін табатынын жеткізді. 

Қызылорда облыстық сотының баспасөз қызметі

Мұғалжар  ауданының  №2 

сотында  «Тергеу  судьясының 

рөлі»  тақырыбында  дөңгелек 

үстел  өткізілді.  Шараға  Ембі 

қаласы  әкімшілігінің  өкілі, 

Мұғалжар ауданы прокуроры-

ның  орынбасары,  КА-168/5 

мекемесінің,  Ембі  қалалық 

полиция сының инспекторлары, 

Мұғалжар аудандық №2 проба-

ция инспекторлары, кеңсе маман-

дары қатысты.  

Дөңгелек  үстелде  судья 

Ж.Кунаева тергеу судьясының 

өкілеттігін жүзеге асыру кезінде 

туындайтын  мәселелер,  атап 

айтқанда, сотқа дейінгі тергеу 

барысы, кепілді қолдану, іздеу 

жариялау, күзетпен ұстау, сотқа 

Қостанай қалалық сотында  үкіметтік емес 

ұйым өкілдерінің қатысуымен «Соттарда 

жаңа электрондық технологияларды қол-

дану» тақырыбында семинар өтті. Семинар 

модераторы Қостанай облыстық сотының 

судьясы, бұқаралық ақпарат құралдарымен 

өзара іс-қимыл бойынша үйлестіруші судья 

Гүлманат Артықбаева болды. 

Шараға «Үміт-Надежда» тірек-қимыл 

аппараты бұзылған мүгедек жандарды қолдау 

қоғамының төрайымы Аруна Жақсағұлова, 

Қостанай  қаласындағы  мүгедек  балалар 

аналарының «Радуга» қоғамдық бірлестігінің 

өкілі Светлана Коваль, «ГрИн» Азаматтық 

Альянсы» облыстық филиалының өкілі Дамир 

Мнайдаров,  Қостанай  қалалық  халыққа 

қызмет көрсету орталығының инспекторы 

Айжан Мақатова шақырылды. 

Судья Г.Артықбаева «100 нақты қадам» 

Ұлт жоспарын жүзеге асыру аясында Қостанай 

облысының сот өндірісінде жаңа ақпарат-

тық  технологиялар  кеңінен  қолданылып 

жатқанын атап өтті. Соңғы екі жылдан бері 

«Сот кабинеті» сервисі жұмыс істеп келеді. 

«Бұл жаңа қызмет түрі мүдделі тараптардың 

істердің қаралуы бойынша процессуалдық 

мерзімдерді қарап отыруына, мемлекеттік баж 

төлемдерін онлайн режимінде төлеуге, сот 

құжаттарын, сондай-ақ, істің қаралу барысын  

бақылап отыра алады», – деп атап өтті судья. 

Шара соңында үкіметтік емес ұйым өкіл-

дері танымдық шара ұйымдастырылғаны 

үшін ризашылықтарын білдіріп, ақпаратты өз 

әріптестеріне жеткізетіндіктерін айтты. 

– Мемлекеттік мекемелер арасында сіздер 

алғашқылардың  бірі  болып  электронды 

ақпараттық технологияларды енгізіп отыр-

сыздар. Бұл істі бастаған және жүзеге асырып 

отырған  қызметкерлерге  алғыс  айтамыз. 

Себебі, бұл жаңашылдықтар мүгедек жан-

дардың өмірін едәуір жеңілдететіні сөзсіз, 

–  деп атап өтті  «Үміт-Надежда» қоғамдық 

бірлестігінің төрайымы Аруна Жақсағұлова.    

Қостанай облыстық сотының 

баспасөз қызметі

Әріптестерден 

үйренеріміз көп

Тергеу судьясының өкілеттігі артты

барлық тергеу қызметіне қатысты 

өкілеттіктерді тергеу судьясына 

біртіндеп беруді қамтамасыз ету 

мәселесі қарастырылып отыр. 

Қазіргі  таңда  тергеу  судьясы 

сегіз процестік әрекетке санкция 

береді. Сот бақылауын күшейту 

аясында жақын уақытта тергеу 

судьясына  бірқатар  қосымша 

өкілеттіктер беру көзделіп отыр. 

Дөңгелек  үстел  соңында 

қатысушылар жаңа Қылмыстық 

процестік заңнамаға сай тергеу 

судьяларының жұмысын жақ-

сартуға бағытталған әдісте мелік 

ұсынымдарды талқылады.

Мұғалжар аудандық 

сотының баспасөз қызметі

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

дейінгі  іс  жүргізу  барысында 

жәбірленуші мен куәнің айғақ-

тарын сақтауға қою және т.б. 

өзекті мәселелерге жан-жақты 

тоқталды. 

2015 жылдың басынан рес-

публикамызда  тергеу  судья-

сы  институты  жұмыс  істеп 

келеді.  Аудандық  және  оған 

теңестірілген соттардың төраға-

лары  тарапынан  тағайындал-

ған тергеу судьяларына үлкен 

өкілет тілік  берілген.  Бұған 

қоса, Ұлт жоспары шеңберінде 

Сауал – сізден, жауап – бізден

Оқырман 


сауалдарына

заңгер


Серік 

Жолдыбай 

жауап береді

телефондар:

  8 (7132) 51 04 13;

8 702 226 07 35

8 771 187 47 31,

8 707 892 55 14

8 705 383 96 31

E-mail:sultan.ns@mail.ru

Террористік қылмыс деген не?

Биылғы маусымның басында Ақтөбе қаласында 

болған қанқұйлы оқиғалардың жарасы жазылып, 

салдары көмескіленіп үлгерген жоқ. Оған «террорис­

тік қылмыс» деген айдар бірден тағылған болатын. 

Осыған орай білгім келетіні: терроризмге қан дай 

қылмыстардың  түрлері  жатады?  Қылмыстық 

заңнама да осы туралы анықтама бар ма?

Кенжебол БӨРІБАЙҰЛЫ

(сауал электронды поштамен келген)

Қылмыстық кодекстің 3-бабының 30), 31) тармақ-

шалары террористік қылмыстар – осы кодекстің 170, 

171, 173, 177, 178, 184, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 

269 және 270-баптарында көзделген іс-әрекеттер, ал, 

террористік топ деген бір немесе бірнеше террористік 

қылмыс жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ деп 

түсіндіреді.

Осы  аталғандардың  кейбіріне,  оның  ішінде 

255-баптың 1-тармағына тоқталсақ, қылмыс жасаушылар 

тарапынан терроризм актісі, яғни, жарылыс жасау, өрт 

қою немесе адамдардың қаза табуы, елеулi мүлiктiк 

залал келтiру не қоғамға қауiптi өзге де зардаптардың 

туындау  қаупiн  төндiретiн  өзге  де  әрекеттер  жасау, 

егер бұл әрекеттер қоғамдық қауiпсiздiктi бұзу, халықты 

үрейлендiру, соғысқа арандату не халықаралық қарым-

қатынастарды шиеленiстiру мақсатында жасалса, мүлкі 

тәркіленіп немесе онсыз, төрт жылдан он жылға дейiнгi 

мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Ал, 

баптың 4-тармағы бойынша осы көрсетілген және басқа 

да әрекеттер адам өмiрiне қол сұғумен ұштасса, мүлкі 

тәркіленіп немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға 

дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға, не өмiр 

бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына 

бұйырылады. Бірақ, Қылмыстық кодексте терроризм 

актiсiн дайындауға қатысатын адам егер мемлекеттiк 

органдарға дер кезiнде ескертуiмен немесе өзге тәсiлмен 

терроризм актiсiн болғызбауға ықпал етсе және егер 

оның  әрекеттерiнде  өзге  қылмыс  құрамы  болмаса, 

қылмыстық жауаптылықтан босатылатыны ескертілген. 

Сонымен  бірге  террористiк  немесе  экстремистiк 

әрекетті  қаржыландырушы  және  өзге  де  тәсілмен 

дем беруші осы әрекетін күш қолдану қатерi астында 

жүзеге асырса және бұл туралы өз еркімен құқық қорғау 

орындарына мәлiмдесе, сондай-ақ қылмыстарды ашуға 

немесе оның жолын кесуге белсендi түрде ықпал етсе 

(258-бап), террористік немесе экстремистік даярлықтан 

өтуші  ол  туралы  өз  еркімен  хабарласа,  осындай 

даярлықтан өткен, осындай даярлықты жүзеге асырған, 

ұйымдастырған  немесе  қаржыландырған  басқа  да 

адамдарды анықтауға ықпал етсе, оның өткізілетін орны 

туралы ақпарат берсе (260-бап) және егер осы аталған 

барлық әрекеттерінде өзге қылмыс құрамы болмаса, 

олар да қылмыстық жауаптылықтан босатылады.

Террористік қылмыстар қатарына сол сияқты жалда-

малылық, яғни, жалдамалыны азғырып көндiру, оқытып-

үйрету, қаржыландыру немесе өзге материалдық қамта-

масыз ету, сол сияқты оны қарулы қақтығыста, соғыс 

қимыл дарында немесе өзге де күш қолдану әрекеттеріне 

пай далану (170-бап), жалдамалыларды дайындау үшін 

көрiнеу базалар (лагерьлер) құру не үй-жайды, немесе 

жер учаскесін осы мақсаттарға көрiнеу беру (171-бап), 

шет мемлекеттiң өкiлiне немесе халықаралық қорғауды 

пайдаланатын халықаралық ұйымның қызметкерiне, 

немесе онымен бiрге тұратын оның отбасы мүшелерiне, 

сол  сияқты  халықаралық  қорғауды  пайдаланатын 

адамдардың қызметтiк немесе тұрғын үй-жайларына, 

не көлiк құрал дарына шабуыл жасау, сол сияқты осы 

адамдарды ұрлау немесе бас бостандығынан күштеп 

айыру, сондай-ақ, көрсетілген әрекеттерді жасау қатерін 

төндіру (173-бап), диверсия (184-бап), адамды кепiлге 

алу (261-бап) және басқалары жатқызылған. 

Соңғы  аталған  қылмыс  түрлерінің  ішінен  кепiлге 

алынған адамды өз еркiмен немесе биліктiң талап етуi 

бойынша босатушы ғана, егер оның әрекеттерiнде өзге 

қылмыс құрамы болмаса, қылмыстық жауаптылықтан 

босатылатыны  көрсетілген.  Басқа  баптарда  ондай 

жеңілдіктер көзделмеген.  

Жалдамалының іс-әрекеті адамдардың қаза табуына 

немесе өзге де ауыр зардаптарға соқтырған және де 

еліміздің қауiпсiздiгi мен қорғаныс қабiлетiне нұқсан 

келтiру мақсатында адамдарды жаппай қырып-жоюға, 

олардың денсаулығына зиян келтiруге, кәсiпорындарды, 

құрылыстарды,  қатынас  жолдары  мен  құралдарын, 

байланыс құралдарын, халықтың тiршiлiгiн қамтамасыз 

ету объектiлерiн қиратуға немесе бүлдіруге бағытталған 

жарылыс  жасау,  өрт  қою  немесе  өзге  де  әрекеттер 

жасау,  сол  сияқты  осы  мақсаттарда  жаппай  улау 

немесе эпидемиялар мен эпизоотиялар тарату түріндегі  

диверсия  жасалған  жағдайда  кінәлілердің  мүлкi 

тәркiленiп немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға 

дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр 

бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына 

жазаланады.

Семинар 

Елімізде  қабылданған  кез 

келген заңның қоғамға алып келер 

өз жаңалығы болады. Айталық, 

«Жылжымайтын мүлікке құқық-

тарды мемлекеттік тіркеу тура-

лы»  Қазақстан  Республикасы 

Заңы азаматтарды жеке мүлкін 

тіркеудегі көптеген кедергілер-

ден арылтуға ықпал етті. Заңның 

20-бабының 2-тармағына сәйкес, 

жылжымайтын мүлікке құқық-

тарды  электрондық  тіркеудің 

жаңа  тәртібі  жасалған.  Оған 

сай, ең алдымен нотариус мәмі-

лені  куәландырғаннан  кейін 

құқық  иеленушiнің  жазбаша 

келісімін  алады.  Содан  кейін 

Шара  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал