АҢдатпа 4-бет 2-бетжүктеу 0.56 Mb.

бет5/6
Дата09.09.2017
өлшемі0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

E-mail: zanreklamaastana@mail.ru

«Заң газеті» аптасына 2 рет –  

сейсенбі, жұма күндері жарық көреді.

редАкцияның МекенЖАйы: 

Жеке таралым 7625 дана

Апталық таралым 15250 дана

Тапсырыс №50  Индекс 65921Газет Қазақстан республикасы 

бойынша таралады

елден-Жерден

ӘРТүРЛі


Пайым

Пікір


«Ñоò êàбиíåòіíå» 

жүгіíåòіíäåр êөï

«Элåêòроíäû  ñоò  òөрåлі-

гіíің» бàñòû бàғûòòàрûíûң бірі 

àқïàрàòòûқ  òåхíологиÿлàр-

äû  ïàйäàлàíûï,  ñоò  жүйåñіí 

жåңілäåòóäі  жәíå  қолжåòімäі 

åòіï қолäàíóäû êөзäåйäі. Ñоңғû 

жûлäàрû  ñоò  òәжірибåñіíäå 

бàòûл қолäàíûлà бàñòàғàí мо-

äåрíизàциÿлàíғàí  ñоò  жүйå-

ñіíің  Ғàлàмòор-рåñóрñòàрû, 

ñоò ïроцåñіíің қàòûñóøûлàрûí 

SMS  жәíå  элåêòроíäû  ïоøòà 

àрқûлû құлàқòàíäûрó, «Ñоò құ-

жàòòàрûмåí òàíûñó», «Ñоò êà-

биíåòі»,  «Элåêòроíäû  øàқûрó 

қàғàзû»  ñûíäû  òàғû  äà  бàñқà 

бірқàòàр  àқïàрàòòûқ  жåòіñòіê-

òåр жұмûñòû åäәóір жåңілäåòòі. 

Ñоíäàй  жобàлàрäûң  íåгіз-

гілåріíің  бірі  «Ñоò  êàбиíåòі» 

ñåрâиñі  болûï  òàбûлàäû.  Îл 

àзàмàòòàрғà  ñоò  оргàíäàрû-

íûң элåêòроíäûқ ñåрâиñòåріíå 

бір  òåрåзåäåí  қол  жåòêізóäі 

қàмòàмàñûз  åòåäі.  Рàñûíäà, 

бұл  ñåрâиñòің  бүгіíгі  êүííің 

зàмàíàóи  òàлàïòàрûí  òолûқ 

қàíàғàòòàíäûрûï  оòûрғàíûí 

өмір òәжірибåñіíің өзі êөрñåòó-

äå. Ñòàòиñòиêàлûқ мәлімåòòåр-

гå  ñүйåíñåê,  Қàïøàғàй  қàлà-

лûқ ñоòûíà àғûмäàғû жûлäûң 

І-òоқñàíûíäà  497  òàлàï  àрûз 

оñû  «Ñоò  êàбиíåòі»  àрқûлû 

òүñіï, өíäіріñêå қàбûлäàíғàí.

Қàзіргі òàңäà åлімізäің ñоò-

òàрû  «Мåмлåêåòòіê  оргàíäàр-

äûң  бірûңғàй  элåêòроíäû  құ-

жàò  àйíàлûмûíûң  жүйåñіíå» 

қоñûлғàí.  Æàңà  жүйå  àқïà-

рàòòûқ  мәлімåòòåрмåí  жåäåл 

òүрäå  àлмàñóäû  қàмòàмàñûз 

åòіï  қàíà  қоймàй,  өз  êåзåгіí-

äå  åñåï  ïåí  ïроцåññóàлäû 

мåрзімäі қàäàғàлàó мåí бàқû-

лàóäû  жүргізó,  ñòàòиñòиêàлûқ 

жәíå  àíàлиòиêàлûқ  åñåïòåрäі 

қàлûïòàñòûрó,  іñқàғàзäàрûí 

жүргізó ñиÿқòû мәñåлåлåрäі àâ-

òомàòòàíäûрûï,  ñоò  жұмûñûí 

жåңілäåòóгå ûқïàлûí òигізóäå.

Æàííà ÅРÊІÍҚЫЗЫ, 

Қàпøàғàй қàëàëûқ 

ñîòûíûң ñуäüÿñû

ÀËМÀÒы ÎÁËыÑы

Мåмлåêåò  бàñøûñûíûң 

«Қàзàқñòàííûң  үøіíøі  жàң-

ғûрóû:  жàһàíäûқ  бәñåêåгå 

қàбілåòòіліê»  àòòû  Æолäà-

óûíäà  ñоò  жүйåñі  ñàлàñûíà 

äà íàқòû міíäåòòåр қойûлûï 

оòûр.  Àйқûíäàлғàí  бàñûм 

бàғûòòàрäû  жүзåгå  àñûрó-

äà  мåмлåêåòòіê  оргàíäàр-

äûң,  ñоíûң  іøіíäå  åлімізäің 

ñоò  жүйåñі  мåí  ñóäьÿлàр 

қàóûмäàñòûғûíà  жүêòåл-

гåí  жàóàïêåрøіліê àóқûмäû. 

Æол äàó äàғû  «Ñоò  жүйåñіíå 

ñåíімíің  àрòóûíà  қол  жåò-

êізó  қàжåò»,  äåгåí  ñөзäің 

àñòàрûíäà ñоò  жүйåñіíå àр-

òûлûï  оòûрғàí  бàрøà  міí-

Сарап

Àóқûмäû міíäåòòåр биіêêå жåòåлåйäі

Ñоò жүйåñіíің зàмàíàóи òåхíологиÿлàрмåí жàбäûқòàлóû өрêå-

íиåòòің бåлгіñі. Áүгіíгі òàңäà, қоғàмғà бàрûíøà àøûқ әрі ñàïàлû 

қûзмåò êөрñåòó үрäіñі әлåмäåгі бәñåêåгå қàбілåòòі åлäåрäå жоғàрû 

бàғàлàíàäû. ҚР Ñóäьÿлàрûíûң VI cъåзіíäå Åлбàñû ñоò òөрåлігіíің 

ñàïàñû мåí àøûқòûғûí қàмòàмàñûз åòóäå жàңà òåхíологиÿлàрäû 

êåңіíåí åíгізó қàжåòòілігіí, зàмàíàóи òåхíологиÿлàрäûң êөмåгімåí 

хàлûққà жоғàрû äәрåжåäå қûзмåò êөрñåòóгå қол жåòêізóгå болà-

òûíûí òілгå òиåê åòіï, оñû бàñòàмàíûң жүзåгå àñóûíà өзі ïәрмåí 

бåргåí болàòûí. Нәòижåñіíäå, àқïàрàòòûқ òåхíологиÿлàр рåñïóб-

лиêàмûзäûң òүêïір-òіêïіріíäåгі бàрлûқ ñоòòàрғà жåòòі. 

Åлімізäåгі  êåз  êåлгåí  ñоòòûң  ñоò  зàлäàрûíàí  үí-бåйíå 

құрûлғûлàрûí êөрóгå болàäû. Àзàмàòòàрäûң ñоò òàбàлäûрûғûí 

òозäûрмàй,  óàқûò  үíåмäåóäің  äå  оңòàйлû  øåøімі  òàбûлûï, 

Æоғàрғû Ñоòòà «Ñоò êàбиíåòі» элåêòроíäûқ іñ жүргізó ñåрâиñі қол-

äàíûñқà åíгізілäі. Áұғàí қоñà, 2015 жûлäûң òàмûз àйûíàí «Ñоò 

êàбиíåòі» àÿñûíäà ñоòòàрғà әêімøіліê іñòåрäі элåêòроíäûқ òүрäå 

жібåрó мүмêіíäігіí бåрåòіí «Әêімøіліê іñòåрäі жібåрó» ñåрâиñі іñêå 

қоñûлäû. Àл, 2016 жûлäûң íàóрûз àйûíàí бàñòàï Æоғàрғû Ñоò 

жàíûíäàғû Äåïàрòàмåíò «Òөрåліê»  жобàñûí òәжірибåгå  қоñòû. 

Æàлïû, ñоò жүйåñіíің зàмàíàóи òåхíологиÿлàрмåí жàñàқòàлóû ñоò 

òөрåлігіíің àøûқòûғûí àрòòûрûï êåлåäі. Åðìàò ДИÍИÑТАÍÎВ,

 Аëìàòû ãàðíèçîíû әñêåðè ñîòûíûң

 бàñ ìàìàí – àғà ñîò пðèñòàâû 

Маман мінбері

Æàңà òåхíологиÿ жàңà 

ізäåíіñòåр жåміñі

Åлäåгі äåмоêрàòиÿлàíäûрó мåí ûрûқòàí-

äûрóäûң орíûқòû  ïроцåñі, òүрлі әлåóмåòòіê 

эòíоñòûқ  жәíå  äіíи  òоïòàрäûң  êåліñімі  мåí 

òàòóлûғû, қоғàмäûқ òұрàқòûлûқ ïåí êåліñімäі 

қàмòàмàñûз åòóäåгі бірлігіміз ñàрàлàíûï êөр-

ñåòілгåí бàғäàрлàмàäà íåгізгі ñûí-қàòåрлåр 

äәйåêòåліï оòûр. 

Àлäàғû ХХІ ғàñûрäûң жàһàíäûқ оí ñûí қà-

òåрі рåòіíäå Åлбàñû òàрихи óàқûòòûң жåäåл-

äåóіí,  жàһàíäûқ  äåмогрàфиÿлûқ  òåңгåрім-

ñізäіê,  жàһàíäûқ  àзûқ-òүліê  қàóіïñізäігіíå 

òөíåòіí қàòåр, ñóäûң òàïøûлûғû, жàһàíäûқ 

эíåргåòиêàлûқ  қàóіïñізäіê,  òàбиғи  рåñóрñ-

òàрäûң  ñàрқûлóû,  үøіíøі  иíäóñòриÿлûқ 

рåâолюциÿ, үäåй òүñêåí әлåóмåòòіê òұрàқñûз-

äûқ, өрêåíиåò құíäûлûқòàрûíûң äàғäàрûñû, 

жàңà әлåмäіê òұрàқñûзäûқ мәñåлåñіí àòàғàí 

åêåí. Øûíäûғûíäà біòïåйòіí бàйлûқ, ñàрқûл-

мàйòûí қàзбà болмàйäû. Ñоíäûқòàí, қолäàғû 

бàрäû ұқñàòûï, қàòåліêòåí ñàбàқ àлó жàһàí-

äûқ қàòåрлåрäåí жåңіл өòóгå мүмêіíäіê бå-

рåäі. Мûñàлû, ñóäûң òàïøûлûғû òóрàлû ñөз 

åòêåíімізбåí, жûл ñàйûí қàр ñóûíàí болàòûí 

қàòåрäåí зàрäàï øåгіï оòûрғàí åлäің бірі – 

Қàзàқñòàí. Қàíøà àйòûлñà äà қàлûң жàóғàí 

қàрäû  ұòûмäû  ïàйäàлàíà  àлмàй  оòûрғàí 

жàйûмûз  бàр.  Áиûлғû  жûлû  хàлûқàрàлûқ 

«ЭÊÑÏΠ– 2017» êөрмåñіí өòêізóгå мұрûíäûқ 

болûï  оòûрғàí  åліміз  жàñûл  эêоíомиêàíû 

қàрàïàйûм қолäà бàр мүмêіíäіêòåр  àрқûлû  

қàлûïòàñòûрóғà  қàäàм  жàñàмàқ.  Өз  Æол-

äàóûíäà  Мåмлåêåò  бàñøûñû  «Áізäің  íàқòû 

мàқñàòûмûз – 2050 жûлғà қàрàй әлåмíің àñà 

äàмûғàí 30 мåмлåêåòіíің қàòàрûíà қоñûлó» 

äåï  àòàï  өòòі.  Áұл  жàлàң  ñөз,  құрғàқ  óәäå 

åмåñ.  Áүгіíäå  åліміз  үзäіêòåр  қàòàрûíà  қо-

ñûлó үøіí бàрлûқ ñàлàíûң жұмûñûí хàлûқ-

àрàлûқ òàлàïòàрғà ñәйêåñòåíäіріï, «Мәңгіліê 

åл» болóäûң іргåòàñûí қàлàóäà.

А.ҚÎÆАғұË,

Аëìàòû қàëàëûқ ҚÑжАÅА бàñқàðìàñûíûң 

àғà пðîêуðîðû

«Мәңгіліê åлäің» іргåòàñû мûқòû болñûí!

2. «Караван Ресорсиз Лтд» ЖШС, БСН 080940011696, барлық мүдделі тараптарға 

«Караван Ресорсиз Лтд» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін «Караван Ресорсиз 

Лтд» Акционерлік қоғамына қайта құрылуы туралы хабарлайды.

4. Солтүстік Қазақстан облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 16.03.2017 жылғы ұйғарымымен «Таймас» ЖШС-не (БСН 000440006627) 

қатысты оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды.

7. «Бейнеу мехтранссервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кредит бе-

рушілеріне серіктестіктің жарғылық капиталының азайтылып 35 875 894 (отыз 

бес миллион сегіз жүз жетпіс бес мың сегіз жүз тоқсан төрт) теңгені құрағанын 

хабарлайды.

8. Ақтөбе облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 

«Сервис-Мунай» ЖШС-не, БСН 020140007340, байланысты оңалту рәсімін қолдану 

туралы 2017 жылдың 17 наурыз айында №1513-17-00-2/603 ұйғарым шығарды.

9. Алматы қалалық жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасының жеке сот 

орындаушысы Абдрахманов Сериккельды Исагулович лицензиясының қолданысын 

тоқтатуына байланысты, қызметін тоқтатады. Талап-шағымдар осы хабарландыру 

жарияланған күннен бастап 2 ай мерзімі ішінде мына мекенжайда қабылданады: 

Алматы қаласы, Гоголь көшесі, 39,  510-кеңседе. 

12. Қостанай облысы МАЭ сотының 29.03.2017 жылғы ұйғарымымен «Компания 

Ерлан» ЖШС-не қатысты оңалту туралы ісі бойынша өндіріс қозғалды. Мына мекен-

жайға хабарласуға болады: Қостанай қ., Байтұрсынов к., 70. 

16. 18.03.2017 жылғы Атырау облысы мамандандырылған ауданаралық эконо-

микалық сотының ұйғарымымен «Cinzano-Bar» ЖШС (БСН 060740000184, заңды 

мекенжайы: Атырау облысы, Атырау қаласы, Момышұлы к-сі, 25) оңалту рәсімін 

қолдану туралы азаматтық іс қозғалды.

6. «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам), орналасқан мекен-

жайы: Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 19/1, «Нұрлы-Тау» көпфункционалды орталық, 

3 Б Блогі, 9-қабат, (БСН 971 140 000 422,  ЖСК KZ82914002203KZ002J0 «Сбербанк», БСК 

SABRKZKA, KБE 15), 14 наурыз 2017 ж. жалғыз акционер қабылдаған шешім туралы хабар-

лайды:


1. 2015 жылғы бөлінбеген табысы арқасында Қоғамның жай акциялары бойынша диви-

дендтер төленсін және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін 1 080,82 

(бір мың сексен теңге сексен екі тиын) теңге көлемінде бекітілсін.

2. Дивидендтер төлеу бастау күнді орнату – 15.03.2017 ж. бастап.

3. Дивидендтер төлеу мерзімі – осы шешім қабылданған күннен бастап 90 күннен кешік-

тірмей.


4. Дивидендтер төлеу жолы төлем агенті арқылы емес қолма-қол ақшасыз аудару бойынша.

Е

ëбàñûìûçäûң әð жûëғû Æîëäàуûíûң өç ñàëìàғû, өç ìàқñàòû бàð. Îñû құжàòòàðäûң 

іøіíäå 2050 жûëғà äåйіíãі åë äàìуûíà бàòûë бîëжàì жàñàп, бàғûò êөðñåòêåí «Қàçàқ-

ñòàí – 2050» ñòðàòåãèÿñû қàëûпòàñқàí ìåìëåêåòòің жàңà ñàÿñè бàғûòû» Æîëäàуûíûң îðíû 

åðåêøå. Бұë құжàòòà äàғäàðûñòûң àëäûí àëуғà, уàқûòøà ñûíàқòàí ñүðіíбåу øûғуғà жîë êөð-

ñåòåòіí íåãіçãі ìåжåëåð бåëãіëåíãåí. 

äåòòåр  мåí  òàïñûрмàлàрäû 

орûíäàó äûң ñàлмàғû жàòûр. 

Îñûғàí орàй, ñоò жүйåñі жå-

êåмåíøіêòі  қорғàóғà,  құқûқ 

үñòåмäігі мåí бàрøàíûң зàң 

àлäûíäàғû  òåңäігіí  қàмòà-

мàñûз  åòóгå  бàғûòòàлғàí 

жàң ғûрòó  жұмûñòàрûí  оäàí 

әрі жàлғàñòûрûï, жåêå жәíå 

зàңäû òұлғàлàрäûң құқûқòà-

рû  мåí  мүääåлåріí  қорғàó-

äûң  бàрлûқ  мүмêіíäіêòåріí 

àøà òүñóäі êөзäåï оòûр. Ñоò 

òөрåлігіí жүзåгå àñûрó бàрû-

ñûíäà  êүí äåліêòі  íåғұрлûм 

жиі êåзäåñåòіí әлåóмåòòіê-э-

êоíомиêàлûқ  мәñåлåлåрäің 

òізімі àйқûíäàлóäà. 

Ñоòòàр  қоғàмäûқ  қàóіï-

òілігі  òөмåí  эêоíомиêàлûқ 

қûлмûñ  құрàмäàрûí  қûл-

мûññûзäàíäûрó, мåмлåêåòòіê 

ñàòûï àлó ñàлàñûí жåòілäірå 

оòûрûï, àз êөлåмäå àйûïïұл 

ñàлó иíñòиòóòûí қàйòà қàлïû-

íà êåлòірó мәñåлåлåріíå êөңіл 

бөлóгå  мүääåлі.  Æолäàó äà 

êөрñåòілгåíіíäåй,  әлåмäå 

òөрòіíøі  өíåрêәñіïòіê  рåâо-

люциÿ бàñòàлäû. Îл ñàíäûқ 

òåхíологиÿлàрғà  иåê  àрòà-

äû. Àл, эêоíомиêàíû жàïïàй 

цифрлàíäûрó  òұòàñ  ñàлà-

íûң жойûлóûíà жәíå мүлäå 

жàңà ñàлàíûң ïàйäà болóûíà 

àлûï  êåлåäі.  Åлімізäің  ñоò 

жүйåñіíäå  жàңà òåхíологиÿ-

лàрäû åíгізó қàзірäің өзіíäå 

òиімäілігі мåí íәòижåñіí бåріï 

оòûр.  Мåмлåêåò  бàñøûñû 

ұñûíғàí  «100  íàқòû  қàäàм» 

Ұлò жоñïàрûíûң 20-қàäàмûí 

жүзåгå  àñûрó  бàрûñûíäà 

бàрлûқ ñоòòàр үí жәíå бåй-

íå  құрûлғûлàрûмåí  қàмòà-

мàñûз  åòілäі.  Áұл  әäіл  ñоò 

òөрåлігіíің  àøûқ  òûғû  мåí 

қолжåòімäілігіíå,  ñóäьÿлàр 

мåí  ñоò  òàлқûñûíà  қàòûñó-

øûлàрäûң  ïроцåññóàлäûқ 

íормàлàрäû  ñàқòàóûíà  оң 

ûқïàл  åòòі.  Ñóäьÿлàрäûң 

жұ мûñûí  оңòàйлàíäûрûï, 

бюäжåò øûғûíäàрû мåí ñоò 

өíäіріñіíå  қàòûñóøûлàрäûң 

қàржûñûí, óàқûòûí үíåмäåó-

гå,  ñоò  оòûрûñû  хàòòàмàñû-

íûң ñàïàñûí àрòòûрóғà, мә-

ñå лåлåрäі  объåêòиâòі  òүр äå 

øåøóгå мүмêіíäіê бåрäі. 

Зàбèðà АБЫËАЙҚЫЗЫ,

 Қûçûëîðäà қàëàëûқ 

ñîòûíûң ñуäüÿñû

10. «Мунай инвестмент груп» АҚ Директорлар кеңесі (бұрынғы «Мунай инвест», лицензия №157) «Акционерлік қоғам туралы» 

ҚР заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1  тармақшасына сәйкес, 2017 жылы 10 мамыр сағат: 10.00-де (тіркеу сағат 9.00-де) өзінің 

орналасқан мына мекенжайында: ОҚО, Шымкент қ., Тәуке хан даңғ., 49, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына шақы-

рады. Күн тәртібі:

1. Несие желісі лимитін  және 400 000 000 теңгеден 550 000 000 теңгеге дейін кепілді арттыру туралы «Қазақстан Ұлттық банкі» 

АҚ-мен қоғамның ірі мәміле жасау туралы қабылданған шешімі туралы. 

Кворум болмаған жағдайда акционерлердің жиналысы қайтадан 2017 жыл 11 мамыр сағат: 10.00-де өтеді. Жалпы жиналыс күн 

тәртібіне қатысты материалдарды жоғарыда көрсетілген мекенжайдан алуға болады. «МИГ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналы-

сына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі, 2017 жыл 10 сәуір жасалған. 

Жиналыс «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңының 48-бабына сәйкес өткізіледі.

11. «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Шал ақын ауданының орталық аудандық 

ауруханасы» ШЖҚ КМК басшы лауазымына орналасуға конкурс жариялайды. «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің ден-

саулық сақтау басқармасы» КММ «Шал ақын ауданының орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК негізгі қызметі халыққа 

арнайы медициналық көмек көрсету болып табылады. Мемлекеттік мекеменің заңды мекенжайы: 150300, СҚО, Шал ақын 

ауданы, Сергеевка қ., Павел Гончар көшесі, 119-үй. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің «Мемлекеттік мекеме басшысын 

тағайындау және аттестациялау, сонымен қатар, оның кандидатурасын келісу ережесі» 2015 жылғы 2 ақпанындағы №70 

бұйрығына сәйкес конкурс өткізіледі. Квалификациялық талаптар: Білімі жоғары медициналық, «Денсаулық сақтауды ұй-

ымдастыру» («Қоғамдық денсаулық сақтау», «Денсаулық сақтау менеджменті») мамандығы бойынша біліктілік категориясы 

немесе «Қоғамдық денсаулық сақтау» («Денсаулық сақтау менеджменті», «Менеджмент») мамандығы бойынша магистра-

тура, жұмыс өтілі мемлкеттік денсаулық сақтау басқарма органдарында немесе денсаулық сақтау ұйымдарында басқарушы 

лауазымында 2 жылдан кем емес немесе «Қоғамдық денсаулық сақтау» («Денсаулық сақтау менеджменті») мамандығы 

бойынша магистратурамен жоғары экономикалық білім және мемлекеттік денсаулық сақтау басқарма органдарында неме-

се денсаулық сақтау ұйымдарында басқарушы лауазымында 2 жылдан кем емес. Білу керек: ҚР Конституциясын, «Халық 

денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР кодексін, ҚР Еңбек кодексінің, «Жемқорлықпен күрес туралы», 

«Қазақстан Республикасының тілдері туралы» ҚР заңын, денсаулық сақтау мәселесі бойынша және осы кәсіпорынның қыз-

мет саласындағы қатынастарды реттейтін нормативті құқықтық актілерді. Конкурсқа қатысу үшін бұқаралық ақпараттық 

құралдарда конкурс өткізілу туралы хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде мына мекенжайға: Петропавл қ., 

Театральный к. 56а, 22 кабинетке келесі құжаттар тапсырылуы тиіс: 1. Конкурсқа қатысу туралы өтініш; 2. Мемлекеттік және 

орыс тілдерінде түйіндеме; 3. Өмірбаян, қысқаша формада; 4. 2 фотосурет; 5. Білімі туралы құжаттың көшірмесі; 6. Еңбек 

кітапшасының көшірмесі; 7. 086-У формадағы медициналық анықтама; Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби 

дайындығы бойынша қосымша ақпарат ұсына алады (біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже және атақ беру туралы 

құжаттың көшірмесі, ғылыми басылымдар, сонымен қатар, алдыңғы жұмыс орны басшысының ұсыным және т.б.). Құжаттарды 

тапсыру мерзімі: 2017 жылғы 7 сәуірінен 21 сәуірін қоса алғанда сағ. 9:00-ден 18:30-ға дейін, Петропавл қ., Театральная 

к. 56а, 22 кабинет мекенжайына тапсырылады. Анықтама телефоны: 46-93-14. Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер мына 

мекенжай бойынша: Петропавл қ., Театральная к. 56а, 22 кабинет 2017 жылдың 25 сәуірінде сағ. 9:00-ден 18:30-ға дейін, 

Солтүстік Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасында әңгімелесуден өтеді. Анықтама телефоны: 46-93-14.

13. Петропавл қ-сы, А.Шәжімбаев к., 144 мекенжайында орналасқан «Солтүстік Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ 

жұмыстар сатып алу бойынша ашық тендерді өткізу туралы (сатып алынатын жұмыстардың толық тізбесі тендерлік құжаттамаларда 

көрсетілген): Лот №1 май толтырылатын кірмелерді RIP оқаулағышы бар кірмеге ауыстыруымен трансформатордың күрделі жөндеуі, 1 

қызмет санында. Жеткізудің талап етілетін мерзімі: 2017 ж. ағымында. Қызмет көрсетудің орны: Петропавл қ. Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №18 бұйрығымен бекітілген Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді 

(бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн 

тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу Ереженің 7-тармағында көрсетілген біліктілік 

талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілерге тендерге қатысуға рұқсат беріледі. Тендерлік құжаттаманың пакетін 2017 

ж. 27 сәуірді қоса алғанда сағат 12:00 мерзіміне дейін СҚО, Петропавл қ., Жамбыл к., 215 мекенжайы бойынша №5 кабинеті, сағат 9:00 

- 18:00 дейін, өзі немесе бірінші басшының қолы мен мөрі басылған сенімхаты бар өкілі арқылы тендерлік комиссиясының хатшысының 

қолынан алуға болады. Тендерлік құжаттама тегін беріледі. Конверттерге салынып мөрленген тендерге қатысу өтінімдері «Солтүстік Қа-

зақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ әлеуетті жеткізушілерімен келесі мекенжайы бойынша ұсынылады: СҚО, Петропавл қ., 

Жамбыл к., 215, №5 кабинеті. Тендерлік өтінімдерді соңғы ұсыну мерзімі: 2017 ж. 28 сәуір сағат 10:00-ге дейін. Өткізілетін тендерлерге 

тендерлік өтінімдері бар конверттер Петропавл қ., Жамбыл к., 215, мекенжайы бойынша 2017 ж. 28 сәуір сағат 12:00-де ашылады. Сатып 

алуларды жүзеге асыру үшін тапсырыс берушімен бөлінген сома: Лот №1 май толтырылатын кірмелерді RIP оқаулағышы бар кірмеге 

ауыстыруымен трансформатордың күрделі жөндеуі, 1 қызмет санында – ҚҚС-мен  85 000 мың теңге. Әлеуетті жеткізушілер мен олардың 

өкілдері (бірінші жетекшінің қолы және мөрімен куәландырылған сенімхатты ұсыну арқылы) тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу 

барысына қатыса алады. Табиғи монополиялар субъектілерінің қызмет түрлерінің тұтынушылары «Солтүстік Қазақстан Электржелістік 

Тарату Компаниясы» АҚ өткізілетін тауарларды сатып алу тендеріне бақылаушы ретінде қатысуға құқылы. Қосымша ақпаратты және 

анықтаманы келесі телефон арқылы алуға болады: 8 (7152) 31-43-92.

14. Тендер өткізу тәсілімен сатып алуларды жүзеге асыру 

туралы хабарландыру

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, 010000, Қазақстан 

Республикасы, Астана қ., Иманов көшесі, 11, электрондық 

мекенжайы: info@agrocredit.kz IBM серверлік жабдығын сер-

вистік қызмет көрсетуді қайта сатып алу жөніндегі тендерді 

өткізу туралы хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі, олардың саны 

мен толық сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызметтер көрсетудің талап етілетін мерзімі: шартқа қол 

қойған күннен бастап 2017 жылдың 31 желтоқсанын қоса 

алғанда.

Тендерге тендерлік құжаттамада көрсетілген біліктілік 

талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті қызметті жет-

кізушілер жіберіледі.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2017 жылғы 7 

сәуірден бастап, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін келесі ме-

кенжай бойынша алуға болады: 010000, Астана қ., Иманов 

көшесі, 11, «Нұрсәулет 1» БО, № 710-кабинет және келесі 

веб-сайт бойынша: www.kazagro.kz.

Тендерге қатысу үшін конверттерге жапсырылған тен-

дерлік  өтінімдерді  әлеуетті  қызметті  жеткізушілер  келесі 

мекенжай бойынша ұсынады (жібереді): «Аграрлық несие 

корпорациясы» АҚ, 010000, Астана қ., Иманов көшесі, 11, 

«Нұрсәулет 1» БО, № 710-кабинет.

Тендерге қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 

2017 жылғы 24 сәуір сағат 10:00-ге дейін.

Тендерге  қатысу  үшін  өтінімдер  бар  конверттер  2017 

жылғы 24 сәуір сағат 11:00-де келесі мекенжай бойынша 

ашылады: Астана қ., Иманов көшесі, 11, «Нұрсәулет 1» БО, 

№ 614-кабинет.

Тендерге қатысу үшін тендерлік құжаттаманың көшірмесін 

алған және өтінімдерді ұсынған кезде әлеуетті қызмет көрсе-

туші өкілінің қолында сенімхат болуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесі телефон бойын-

ша алуға болады: 8 (7172) 559-979.

ТАРАТУ


3.  «GS  SHOP  KАZAKHSTAN»  ЖШС  (ДЖИ  ЭС  ШОП  КАЗАХСТАН»,  БСН 

160740002835, барлық несиегерлерге өзінің таратылатыны туралы хабарлай-

ды. Несиегерлердің барлық талаптары осы хабарлама жарияланған күннен 

бастап екі ай мерзім ішінде жазбаша түрде келесі мекенжай бойынша қабыл-

данады: Алматы қ., Шевченко к., 90-үй, 65-кеңсе. 

5. «Мейрімді жүрек» Оңтүстік Қазақстан жүрек-тамыр қоғамы» қоғамдық 

бірлестігінің, Мақтарал филиалы» ЖШС (БСН 050442023230) өзінің ерікті 

түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 

жария ланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдана-

ды: ҚР, ОҚО, Мақтаарал ауданы, Жетісай қ., Жоба көш., 1 а.

15. ЖШС «Дәу-Бол», БСН 020740004932, 28.03.2017 ж. №01 хаттамадағы 

ұжым мүшелерінің шешіміне байланысты ерікті түрде таратылатыны туралы 

хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 

екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Атырау қаласы, 

Канцева көшесі, 3/58.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, судья-

лары және аппараты Жоғарғы Сот судьясы Нұржан үсіпханұлы 

Қайыпжанға әкесі Үсіпхан ҚайЫпЖаНОВтЫҢ 

қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып, 

көңіл айтады.


8

№26 (2951) 

7 сәуір 2017

zangazet@mail.ruТүзеу мекемесі

Орайы келген әңгіме

Оң қадам

Пробациялық қызмет 

өзінің тиімділігін көрсетті

Шара


–  Айсұлу  Мейрамбайқызы, 

соңғы жылдары тәжірибеге енген 

жаңа  мамандықтың  түрін  ресми 

түрде полиграфология, ал былай-

ғы жұрт «детектор лжи» деп жата-

ды. Оның негізгі мақсаты қандай?

– расында да полиграфолог бү-

гінгі уақыт пен заман талабына қа-

рай өмірге келген жаңа мамандық. 

Полиграфологиялық тексеру, негізі-

нен, қызметке жаңадан орналасатын 

мамандар  мен  кезекті  аттестаттау 

сынағынан  өтетіндерге  қатысты 

қолданылады.  зерттеуден  өту  құ-

зырлы  органдардың  бұйрығымен 

бекітілгендіктен  ол  құқық  қорғау 

органдарының  қызметкерлері  үшін 

міндетті  деп  саналады.  тіпті,  қыл-

мыстық атқару жүйесінің қызметкері 

қызметтік тексеру жұмыстары жүріп 

жатқан кезде де осы «детоктор лжи-

дің» байқауынан өтуге тиісті. мұндай 

сынақтан  дәлелсіз  себептермен 

өтпеген  немесе  қатыспаған  маман 

қызметке қабылданбайды, аттестат-

таудан өтпейді.

–  Сонда  сіз  алдыңызға  келіп 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал