Абыроиымызды асыратын шаражүктеу 340.76 Kb.

бет1/3
Дата01.02.2017
өлшемі340.76 Kb.
  1   2   3

№79 (8430) 8 қазан,

osken_onir@mail.ru

■ 

Газет 1939 жылдың 

I  

19 наурызынан бастап шығады

Шиелі аудандық 

қоғамдық-саяси газет

К Е Й К І БАТЫРДЫҢ 

БАСЫ ҚАЗАҚСТАНҒА 

ҚАЙТАРЫ ЛДЫ

АБЫРОИЫМЫЗДЫ

АСЫРАТЫН ШАРА

Қазақ

елінің мәртебесін тасы- 

тып, абыройын асқақтататын айтулы 

шаралардың бірі -  ЭКСПО-2017 көрмесі 

екені белгілі.  Бүкіл әлем көз тіккен ш араға 

санаулы уақыт қалды.  Енді бас-аяғы бірнеше 

айдың ішінде әлемнің түкпір-түкпірінен ашық 

аспан астындағы көрмеге келушілер мен 

туристердің легі көбейеді деп күтілуде.

Арқаның 


т ө р і н д е ,   е р к е

Есілдің жағасында,  Еуразияның  кіндігінде, 

республикамыздың жүрегінде  бой  көтерген 

әсем   А станамы з  аспан  асты ндағы   аш ы қ 

көрмені  өткізуге  бірден-бір лайық қала деп 

таны лғаннан  к е й ін -ақ   елімізде  түрлі  ша- 

ралар  ұйымдастырылуда.  Қ азір  әлем  көз 

тіккен  құрылыс  алаңы  жүргізіліп,  нысан- 

дар  игілікке  берілуге  жақы н.  Бізге  дейін 

қаншама мемлекеттер бұл шараны өздерінде 

қабылдап, белгілі тарихи нысандарды салған. 

Бұл жағынан келгенде біздің елде де тәжірибе 

ж еткілікті.  Қ ы сқа  ғана  уақы тты ң  іш інде 

төрткүл дүние мойындаған елордамызды са- 

лып,  Астанамыз  арқылы  мақтана  алатын 

жағдайға жеттік.  ЭКСПО-ға да сәулет өнері 

ж ағынан  басқаларда  қайталанбаған,  кел- 

ген жанның барлығы таңданыспен қарайтын 

ғи м ар аттар   салы нуда.  Бұл  и гіл ік те р д ің  

барлығын  келер  жылдың  10  маусымынан 

бастап,  10  қыркүйегі аралығында өткізілетін 

көрмеге  келушілер  тамашалайды.  Тарихи 

сәтті көру үшін елімізге 2 миллионнан астам 

келушілер  мен  5  миллионға  жуық  сапар- 

лар  болады деп  күтілуде.  Қазақстан  әлемдік 

көрмені “Болашақ энергиясы” тақырыбымен 

өткізетін  болады.  Себебі,  болашақ энергия­

сы тиімділіктің  бастауы ретінде  бағалануда.

Жалпы,  көрмеге  100  елден  кем дегенде 

10  халықаралық ұйым,  10  жетекші 

инновациялы қ технологиялық 

ком пания  қатысады  деп  жо- 

спарланып отыр.

Е н д і  а з -к е м   Э К С П О - 

н ы ң   та р и х ы н а   то қ т а л ы п  

өтейік.  Ж алпы,  1851  жылы 

Лондонда өткізілген  «Барлық 

х а л ы қ т а р д ы ң   ө н д і р і с т і к  

жұмыстарының  ұлы  көрмесінен» 

бастау  алатын  бүкіләлемдік көрмелер 

тарихында  көптеген  құрылыс  нысандары  

жүргізілген.  Тарихы да ХІХ ғасырдың  орта 

ш енінен  басталатын  халы қаралы қ  көрме 

Астанаға  дейін  түрлі  тақы ры птар  аясы н- 

да  өткізіліп  келді.  Көрме  қызметін  реттеу 

мақсатында 1928 жылы Парижде халықаралық 

көрме бюросы (ХКБ) құрылды. Қазір оған 166 

ел мүше болып отыр. Атқаратын қызмет функ- 

циясына  сәйкес  халықаралық көрме  бюро- 

сы халықаралық көрмелер  принциптері мен 

м ақсаттары ны ң  сақталуын,  халы қаралық 

қызметтесу шеңберінде білім беру, инновация- 

лар саласында, жалпы адамзат мәселелері бой- 

ынша пікір алмасу жөніндегі ғаламдық сұхбат- 

кездесулер ұйымдастыруды қадағалап келеді. 

Негізі,  алғашқы кезеңде  аталмыш көрме  бір 

ғимараттың  аясы нда  өткізілген  болатын, 

алайда, ХІХ ғасырдың орта шенінде-ақ, яғни, 

1855 жылдан бастап бүкіләлемдік көрмені бір 

ғимаратта өткізу концепциясы ескірді,  жаңа 

нысан  ретінде  көрме  алаңдары  пайда  бол- 

ды.  Осы  кезден  бастап  халықаралық көрме 

қалашықтары  салына  бастады.  Чикагодағы 

1893  жылы  салы нған  “Ақ  қ а л а ”  осындай 

қалаларды ң  алғаш қы   қарлы ғаш ы.  Ш ы н- 

туайтына  келгенде  бүкіләлемдік көрмелер 

бары сы нда  сәулет  өнеріне  ерекш е  көңіл 

б өлін ед і.  К ө р м ен і  қ аб ы л д аған   қ алалар 

заманауилықтың,  техникалық  прогрестің,

және бүкіл әлемге танымалдылықтың белгісі 

болуға лайықты бірегей ғимараттар салуға ты- 

рысты. Брюссельдегі Атомиум, Барселонадағы 

М онжуич  ұлттық  сарайы,  Париждегі  Э й ­

фель мұнарасы осының айқын дәлелі десе де 

болғандай.

ЭКСПО  барысында өнертапқыштардың 

ж ұ м ы с т а р ы   д а ,  ғ ы л ы м и - п р о г р е с т е г і 

ж аңалы қтар  да  лай ы қты   бағасы н  алған. 

Бүкіләлемдік көрмелерде  тігін  машинкала- 

ры,  сондай-ақ,  телеграф,  электр  жарығы, 

тоңазытқыш  қондырғылар,  түрлі ғажайып 

м е х а н и зм д е р   м ен   л а й ы қ т а н д ы р ы л ғ а н  

қарапайым құралдар -  лифтер, транспортер­

лер, роботтар ұсынылған болатын. Бір сөзбен 

айтқанда,  көрме  қазіргі  таңдағы  көптеген 

ж етістіктерім іздің  куәсі  болып  отыр.  Өз 

кезегінде  өнер  адамдары да  көрмеден  тыс 

қалған  емес.  М әселен,  1867  жылы  М ане 

Париждегі бүкіләлемдік көрменің суреттерін 

салса,  1939 жылы Дали  Нью-Йоркте  сюрре­

ализм  павильонын  рәсімдейді.  Ал,  П икас­

со  Париждегі көрмеде XX ғасырдың  симво- 

лына айналған «Герниканы» ұсынса,  Вагнер, 

Штраус, Верди көрмелерге арнап музыкалық 

шығармалар жазды.  Көрмелердің тақырыбы 

да,  м аңы зы   да,  ғы лы ми  әлеуеті  де  уақыт 

өткен сайын  артып  отыр.  Көрмелер  арқылы 

ядролық  апат қауіпі жылдарында халықтар 

арасындағы қорқынышқа толы  байланысты 

қалпы на  келтіру  мақсатында  1962  жылғы 

Сиэтлдегі бүкіләлемдік көрменің тақырыбы 

-   “Ғары ш   дәуіріндегі  адам»  болса,  1967 

жылғы А Қ Ш -ты ң  М онреаль  қаласындағы 

павильонда көрермендерге  ғарыш  кемелері 

ұсынылды. Адамзат баласы 70 жылдары мұнай 

дағдарысы,  қоршаған орта мен энергоресурс 

мәселелеріне тап болды. Осыған байланысты 

мұндай мәселелерді қайта зерделеудің кезекті 

кезеңі  туындады.  Бүкіләлем дік  көрмелер 

кезінде  энергетикалық дағдарыс  және  эко­

логия сияқты халықаралық өмірдегі ең өзекті 

мәселелер  қаралды.  1992  жылы  Севильяда 

өткен көрме  алпауыт мемлекеттердің қырғи 

қабақ әрекетінен кейін болды.  Онда Балтық 

жағалауы мемлекеттері дербес павильондарын 

орнатса, біріккен Германия өздерінің бірыңғай 

п авиьлоны н  ұсынды.  Ал,  Қ азақстандағы  

Э К С П О -ға  ар н ал ған   қалаш ы қты ң   м ә н і 

мүлдем  бөлек.  Келетін  қонақтарға  барлық 

жағдайды жасаудың амалдары қарастырылған.

“Тойдың  болғанынан  боладысы қы зы қ” 

деген  емес  пе,  қазірдің  өзінде  соңғы техно- 

логияларм ен  ж абды қталған,  энергияны ң 

табиғи  балама  көздерін  күллі  әлемге  паш 

ететін  қалашықтың  сыртқы  көрінісі талай- 

ды таңғалдырды.  Әрине,  жұрттың  барлығы 

Қазақстан  емес,  барлық мемлекеттер  бірдей 

тақыр  жерден  қы сқа  мерзім  ішінде  Аста- 

н асы н   тұрғы зған  ж оқ,  ал,  бізге  арты лар 

сын да,  тағылар  мін де  көп,  бірақ,  дәл  осы 

бағы тпен  жүре  берсек  төрткүл  дүние  көз 

тіккен  көрмені өз дәрежесінде  өткіземіз де­

ген  сенімдеміз.  Елордада өткізілетін шараға 

қазірден  жан-жақты дайындық жұмыстары 

басталып  кетті.  Көрменің  ашылуына қарай 

қауіпсіздік  бойынша  үш  тілдегі  мобильдік 

гид жұмыс  жасайтын  болады.  Шетелдіктер 

Астанаға келгеннен кейін смартфон арқылы 

қосымшаны  ашып,  үш тілде  жұмыс  жасай­

тын мобильді гидке  еркін қосылуына бола­

ды.  Бұл  оларға  ең  сенімді жолсерік те  бола 

алады.  Бір  керем еті  ол  арқы лы   бараты н 

нысанның картасы, жұмыс уақыттары, сенім 

телеф оны ,  поли ц и я  бекеті  ж әне  оны м ен 

байланыс,  тіпті,  қазақстандық полицейдің 

суреті,  такси,  жедел  жәрдем  сияқты   тағы 

да басқа ең  қажетті дүниелерді табуға бола­

ды.  Э К С П О -ны ң  білімге,  инновациялы қ 

шешімдермен  алмасуға,  ғылыми  прогресті 

алға жылжытуға,  мемлекеттер  арасындағы 

ынтымақтастықты  нығайтуға  бағытталған 

шара  екенін  естен  шығаруға  болмайды.  Не 

десек те,  айбарымызды асқақтатып,  абырой- 

ымызды тасытатын шара барысында  елдігіміз 

де, өнеріміз де, салт-дәстүріміз де көрініс тау- 

ып, шетелдіктерге паш етіледі.

Тарихқа көз  жүгіртіп  қарасақ,  біртіндеп 

бүкіләлем дік  көрм елердің  тақы ры птары  

тұрақты даму,  қалыпты  өсім,  қоршаған  орта 

проблемаларына ауыса бастады. Адамзат пен 

табиғатты егіз  етіп қарап,  технологиялармен 

бай лан ы сты ры п ,  б олаш ақ  үш ін  кер екті 

мәселелер қаралды.  Ганновердегі 2000 жылы 

өткен  көрме  «Адамзат,  табиғат және  техно- 

логиялар»  тақыры бында  болса,  2005  жыл 

Айчи — «Табиғат даналығы», 2008 жыл Сара­

госа — «Су және көңілге қонымды даму», 2010 

жыл Шанхай  -   «Жақсы  қала -  жақсы  өмір» 

тақырыптарын қамтыды. Бұлардан біз адамдар 

өздерінің өмірге деген көзқарастарын, ғылыми 

ж аңалы қтары н,  экологиясы   таза  ортада, 

жақсы қалада өмір  сүргілері келетіндіктерін 

бүкіләлемдік көрмелер  арқылы  білдіріп,  бір 

арнада  пікірлесіп,  болашақтың  қамын  ой- 

ласып  бағып  келеді.  Мұның  барлығы Аста- 

наны  “Болашақтың  энергиясы”  тақырыбын 

таңдауға әкеп соқты. Адам баласы өзі қалаған 

экологиялық таза һәм  өркениеттің дамыған 

деңгейіне  жету үшін  бірден-бір  жол ретінде 

табиғи энергия көздері керек-ақ. Ал, Астана- 

да өтетін  ЭКСПО-2017 көрмесі осы істердің 

заңды жалғасы боларына сенім кәміл.Азиз БАТЫРБЕКОВ.

БАСПАСӨЗ -  2017

ЖИЫН

ГАЗЕТКЕ Ж АЗЫ ЛУ 

БАСТАЛДЫ

Қадірлі оқырман, 2017 жылдың І жартыжылдығына 

баспасөз басылымдарына жазылу басталды. Осы орайда, 

«Сыр медиа» ЖШ С-на қарасты барлық газеттерге редак­

ция  арқылы жазылуға  болатындығын назарларыңызға 

саламыз.


«Сыр бойы» газеті 6 айға: жеке жазылушылар үшін 

(индекс  65460)  — 2750 теңге,  мекемелер үшін  (индекс 

15460) — 3750 теңге.

«Кызылординские вести» газеті 6 айға: жеке жазы­

лушылар үшін (индекс 65461) — 2750 теңге,  мекемелер 

үшін (индекс  15461) — 3750 теңге.

Шиелі аудандық «Өскен өңір» газеті 6 айға: жеке жа- 

зылушылар үшін (индекс 65014) — 2000 теңге, мекеме- 

лер үшін (15014 индекс) — 3000 теңге.

«Ақмешіт жастары» газеті 6  айға:  жеке жазылушы­

лар мен мекемелер үшін (индекс 65425) — 1500 теңге.

Біздің  есеп  шотымыз:  «Сыр  медиа»  ЖШС,  СТН 

331  000  011  645,  БСН  100  740  005  115,  ҚҚС  бойын­

ша тіркеу  куәлігі,  серия  33001  №0003930  17.08.2012, 

ИИК  KZ349260701180488005,  АО  “Казкоммерцбанк”, 

БИК: KZKOKZKX.

МАЛ ¥РЛЫҒЫ АЗАЙЫП,

МИЯ ТАМЫРЫН  ҚАЗУШЫЛАРДЫҢ ӘРЕКЕТІ  БӘСЕҢДЕГЕНАудан әкімдігінің 

мәжіліс залында құқық 

бұзушылық профи- 

лактикасы жөніндегі 

ведомствоаралық 

комиссияның отырысы 

болып өтті.

Жиынға аудандық мәслихат 

д еп у таттар ы ,  қ ұ қ ы қ   қорғау 

органдарының  қызметкерлері, 

дербес  бөлім  басшылары  мен 

кент және ауылдық округтердің 

әкімдері қатысты. Отырысты ау­

дан  әкімі Қ.Сәрсенбаев  ашып, 

жүргізіп отырды.

Күн  тәртібіндегі  алғаш қы 

мәселе бойынша аудандық ішкі 

істер  бөлімі жергілікті полиция 

қызметінің  бастығы,  полиция 

майоры  Д.Төлеуов  хабарлама 

жасады.  Ол осы уақытқа дейінгі 

атқарылған жұмыстарды  сара- 

лап,  құқық бұзушылықтың  ал- 

дын  алу  бағытындағы  бірқатар 

ш ар ал ар д ы   тілге  т и е к   етті. 

Әсіресе, жергілікті полиция та- 

рапынан ашылған қылмыстарды 

тізбектеп шықты. Д.Төлеуовтің

мәліметіне сүйенсек, құрамында 

есірткі заттары бар, өсіруге тый- 

ым  салынған өсімдіктерді егіп, 

өсірудің  16 дерегі  анықталған. 

Б ұ л а р д ы ң   іш ін д е г і  12  іс т і 

жергілікті полиция айқындаған. 

Ө к ін іш к е   о р а й ,  ж о л -к ө л ік  

оқиғасы да азаймай отыр.  Сегіз 

айдың қорытындысы бойынша 

аудан  көлемінде  21  жол-көлік 

о қи ғасы   оры н  алған .  О ны ң 

7-і  түнде,  14-і  күндіз  болған. 

Ашығын айту керек, жол-көлік

апаты  болған  жерде  адамдар 

түрлі  деңгейде  ж арақат  алып 

жатады.  Тіпті,  кісі өлімі де  бо- 

луы ықтимал. Ал,  есепті мерзім 

іш інде  ауданы мы зда  қайты с 

болған  адамдардың саны өткен 

жылғымен салыстырғанда 5-тен 

9-ға  артса,  ж арақат  алғандар 

27-ден  30-ға дейін  өсіп  отыр. 

Ж ергілікті  п оли ц и я  қы зм еті 

құры лғалы   бері  қы лм ы сты ң 

алды н  алу  ж ән е  болды рм ау 

бойы нш а  бірқатар  жұмыстар

атқарылған.  Ауданымызда мал 

ұрлы ғы   аза й ы п ,  м и я  там ы - 

ры н  қ азуш ы ларды ң   әр е к еті 

бәсеңдеген.  Осы  сынды  басқа 

да  атқ ар ы лған   ж ұм ы старды  

атап  өткен   ж ергілікті  п о л и ­

ц и я   қ ы з м е т і н і ң   б а с ш ы -  

сы   қ ы л м ы с т ы ң   ал д ы н   алу 

б ағы ты н дағы   ж ұм ы старды ң 

алдағы уақытта да жалғасатынын 

мәлімдеді.

К үн  т ә р т іб ін д е г і  к е л е с і 

м ә с е л е   б о й ы н ш а   м ін б е р ге  

көтерілген  аудан  әкім і  ап п а­

раты   м ем лекеттік-құқы қты қ 

жұмыстар  бөлім ін ің   басш ы - 

сы Т.Мұсаханов  аудан  әкімдігі 

жанындағы  құқық бұзушылық 

п р о ф и л а к т и к а с ы   ж ө н ін д егі 

в е д о м с т в о а р а л ы қ   к о м и с ­

сия  отырысының  хаттамалық 

тапсырмаларының  орындалуы 

туралы хабарлама жасады.

Ж и ы н д ы   а у д а н   ә к і м і  

бірқатар  сала  б асш ы лары н а 

т и іс т і  т а п с ы р м а л а р   б е р іп  

қорытындылады.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

Сурет Б.БӘ Й М БЕТТІК І.

Қуан, қазақ! Шаттан, қазақ! Көптен 

бері көршімізден сұрап ала алмай 

жүрген құндылығымызды алдық. Елімізге 

Кейкі батырдың бас сүйегі қайтарылды.

ҚР  М әдениет ж әне  спорт  министрлігінің 

х а б а р л а у ы н ш а ,  а с а  қ ұ н д ы   м ұ р а н ы   ал ы п  

ұш қан  ұш ақ Астана  уақыты  бойы нш а  таңғы 

сағат  5-те  келіп  қонған.  Қазіргі таңда даңқты 

қолб асш ы н ы ң   сүйегімен  арнайы   мам андар 

жұмыс істеп жатқан көрінеді.

К е й к і  б аты р   1923  ж ы л ы   сә у ір   а й ы н - 

да  қаза  тап қан .  К ей кі  К өкем байұлы   Ресей 

патшасының  1916 жылғы маусым жарлығы се- 

беп  болған  (ел  аузында  «июнь жарлығы»  деп 

аталады)  Торғай  қазақтары н ы ң   ұлт-азатты қ 

көтерілісіне  алғашқы күндерінен  белсене  ара- 

ласып,  сол көтерілісті ұйымдастырушылардың 

бірі болды. Күйік қопасындағы соғыста, Торғай 

қаласын қоршау кезінде және патшаның жаза- 

лаушы отрядтарына қарсы соңғы ұрыс — Доғал 

ш ай қ асы н д а  ерекш е  ерлік  көрсетті.  Бұдан 

соң   о н ы ң   басы   Р есей ге  тап сы р ы л ған .  Ал, 

қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымов  1847 

жылы  қайты с  болған.  Оның да  басы  Ресейге 

жөнелтілген.

Еліміздің бұрынғы премьер-министрі Кәрім 

М әсім ов  қазақ  елінің  батыр  ұлдары,  туған 

халқының  бостандығы үшін жанын қиған  Ке- 

несары   хан  мен  К ейкі  батырдың  басын  елге 

қайтару  м әселесін  көтерген  болатын.  Ресей 

үкіметінің  басш ысы   Д митрий  М едведев  бұл 

м әселені  ш еш іп  беруге  уәде  еткен  еді.  Енді 

міне, Кейкідей қолбасшының бас сүйегі елімізге 

жеткізілді.  Атақты  А бы лайханны ң  немересі 

Кенесары ханның да  басы қайтарылады деген 

үміттеміз.

СПОРТ


ИЛЬИН АЛТЫННАН 

АЙЫ РЫ ЛЫ П  ҚАЛА МА?

Көпшілікті толғандырып жүрген 

мәселе 18 қазанда шешімін таба- 

тын көрінеді. Бұқаралық ақпарат 

құралдарының хабарлауынша, осы күні 

Халықаралық Олимпиада комитетінің 

тәртіптік кеңесі Илья Ильин, Мая Манеза, 

Зульфия Чиншанло, Светлана Подобе- 

дова сынды допинг қолданды деп айып 

тағылған қазақстандық спортшыларға 

нақты шешім шығарады екен.

Күллі Қазақстан жұртшылығы ел мақтаны- 

шына  айналған  ауыр  атлеттеріміздің,  әсіресе, 

С ыр  тол ағай ы   И л ья  И л ь и н н ің   тағд ы р ы н а 

алаңдап отыр. Тіпті, ғаламтор беттерінде  олар- 

ды  қолдауш ы ларды ң,  сон д ай -ақ ,  «барлығы 

дұрыс  болсын»  — деп  ақ  ж ол  тілеуш ілердің 

саны   артуда.  Ал, 

Қ азақ стан   ауыр  атл ети ­

к а  ф е д е р а ц и я с ы н ы ң   бас  х а тш ы с ы   О м ар 

Мұстафиннің айтуынша, егер ауыр атлетшілерге 

тағылған айыптың барлығы расталған жағдайда 

Х алы қаралық  Олимпиада  комитеті тәртіптік 

кеңесінің   құзы ретіне  сәйкес  спортш ы лары - 

мыз жетістіктерінен  айырылуы да мүмкін,  сол 

қалпында  қалуы да ықтимал.  Егер,  комиссия 

шешімі  көңіл  көнш ітерлік  болмаса,  олар  ме- 

дальдарынан айырылуы бек мүмкін.ЕСКІ  КӨ ЛІКТЕРДІ 

ЖОЯТЫН ЗАУЫ Т 

АШ Ы ЛУЫ   М Ү М К ІН

Бұл жөнінде кеше Орталық комму- 

никациялар брифингінде Инвестиция- 

лар және даму министрінің орынбаса- 

ры Альберт Рау мәлімдеді.

Тіпті,  к әсіп о р ы н   орн аласаты н   айм ақтар 

да белгілі  екен.  Жоспар  бойынша  зауыт Аста­

на,  Алматы және  Ш ымкент  секілді үш қалада 

салынады.  Ал,  ескі  көліктерді  қабы лдайты н 

орталықтар  еліміздің  әр  облысында  болады. 

Бұл  жоба  еліміздің  маш ина  құрастыру  сала- 

сын дамытуға өз септігін тигізеді деген үміт бар.Osken  onir@mail.ru

№79 (8430) 8 қазан, сенбі  2016 жыл

2

 

ҚОҒАМ

Ж

  ЕҢБЕК АДАМЫЖ ,  ЭКСПО-2017

р

  ^

  ч

  __________________

ТАЛАП ТАУҒА ШЫҒАРАДЫ,

МАҚСАТ БИІККЕ КӨТЕРЕДІҚай қоғамда да еңбек 

адамына деген құрмет пен 

көрсетілетін ізеттің орны 

бөлек.  Біз бүгін мектеп бітірген 

кезден бастап зейнеткерлікке 

шыққанша күріш ек- 

кен, бақытын еңбектен 

тапқан, жаны нәзік болса да 

қайсарлық танытып, ерлер- 

мен бірдей жұмыс ж асаған 

ЖАНТҰРСЫНОВА САРАКҮЛ 

ЖАҚЫПБЕКҚЫЗЫ туралы сөз 

қозғамақпыз.

Х а л ы қ   д а н а л ы ғы н д а   « ең б ек 

е т к е н н ің   а б ы р о й ы   ар та д ы »   — 

д е ген   н а қ ы л   бар.  Ә сіл і,  «қолы  

қимылдағанны ң  аузы  қимылдай- 

тынын»  білетін диқандар қауымы 

«не  е к с е ң   со н ы   о р асы ң »   —  д е ­

ге н   қ а ғ и д а н ы   б е р ік   ұ с та н а д ы . 

С ол  с е б е п т і  де,  ер те  к ө к т е м д е  

егістік алқабын жерсінетін, өсетін, 

п іс іп -ж е тіл іп   м ол  өнім   беретін  

дақы лдарды   еккенді  ж өн  санай- 

ды. Кейбір диқандардың осы жол- 

да  бүкіл  өмірі  өтеді.  Өйткені,  он- 

д ай   адам дар  тағд ы рл ар ы н   ж е р ­

мен байланыстырып, бақыттарын 

е ң б е к т е н   ізд е й д і.  С ол  а р қ ы л ы  

ай н аласы н д ағы л ар ға  абы ройлы  

болып, өнегелі еңбек жолдары жас 

ұрпаққа үлгі етіліп жатады.

Ә ң г ім е   а р қ а у ы н а   а й н а л ы п  

отырған  Саракүл Ж ақы пбекқы зы 

да саналы ғұмырының 40 жылдан 

астам   уақы ты н   д и қ а н ш ы л ы қ қ а  

со н ы ң   іш інде  күріш   өсіру  ісіне 

а р н а ға н   ж ан .  Ол  1950  ж ы лд ы ң  

10  қ аң тар ы н да  И іркөл   ауылдық 

округінде  дүниеге  келген.  Алды- 

м ен  Ж аң атұрм ы стағы   м ектеп те 

оқы п,  сонан  соң  қазіргі  Ж ақаев 

ау ы л ы н д ағы   № 149  «Қ ы зы лту»

орта  м ектебін  тәм амдаған.  М ек­

теп  бітіргеннен  кейін  1969  жылы 

өз  ауылындағы  ұжымш арда  кол- 

хозш ы   б олы п   ж ұм ы с  ж асай ды . 

Сол  кезеңдерде даңғайыр  диқан, 

а қ   к ү р іш т ің   а т а с ы ,  е к і  м ә р т е  

С о ц и а л и с тік   Е ң б е к   Е рі  б олған  

Ы бы рай  Ж ақаев  ж астарға  үндеу 

тастайды.  Сыр  бойының жастары 

бұл үндеуге  қолдау  білдіріп,  дала 

академ игінің  сөзінен  қуат  алып, 

еңбекке  белсене  араласады.  Он- 

сыз да қайнаған еңбектің ортасын- 

да  жүрген  диқандар  ақ  күріш тің 

атасы   үндеу  та с т а ғ а н н а н   к е й ін  

бұрынғыдан бетер жауапкершілікті 

к ү ш е й т е д і.  О с ы л а й ш а ,  ө м ір ге  

« Ж а қ а е в ш ы л а р »   қ о з ғ а л ы с ы  

к е л і п ,   д а ң қ т ы   д и қ а н н ы ң  

ізбасарлары   кө б ей е  түседі.  Сол 

« Ж а қ а е в ш ы л а р д ы ң »   о р т а с ы н - 

да  Саракүл Ж антұрсынова да  бар 

еді. Тарихи сәтті Саракүл апайдың 

өзі: «Ыбырай атамыздың жастарға 

арнаған үндеуі маған ерекше әсер 

етті.  Осыдан кейін жігеріме  жігер 

қосып, қолыма кетпен алып күріш 

егуге  кірістім.  Бұл  1970  жыл  бо- 

л а т ы н .  С о д а н   з е й н е т к е р л ік к е

ш ы ққанш а  егіс  алқабында  еңбек 

еттім»,  — деп тебірене еске алады.

Е ң бек  еткен н ің   мерейі  үстем 

болатыны аян. Хәкім Абай: «Еңбек 

е т с е ң   е р ін б е й ,  т о я д ы   қ а р н ы ң  

тіленбей»,  — деп  біздің айтқымыз 

к е л г е н   о й д ы   м а қ а л д а т ы п  

түйіндейді. Ж ас болса да жігеріне, 

қаж ы р л ы   қай р аты н а  та ң қ а л ға н  

б асш ы лар  С .Ж а қ ы п б е к қ ы зы н а  

ри заш ы лы қтары н   білдіріп,  одан 

с а й ы н   ы н т а л а н д ы р а   түсу  үш ін  

т у р и с т ік   с а я х а т п е н   П о л ь ш а ғ а  

жібереді.  Саракүл  апайдың  өзі  де 

ж асаған  ж ұм ы сы ны ң  н әти ж есін  

көрсету  арқылы  көптің  алғысын 

а р қ а л а п ,  а б ы р о й ғ а   к е н е л е д і. 

Қ а за қ с та н   ко м с о м о л ы н ы ң   Х ІІІ 

съезіне  қаты сы п,  пленум  мүшесі 

б о л ы п   с а й л а н а д ы .  Б ір н е ш е  

р е т   а у ы л д ы қ   ж ә н е   а у д а н д ы қ  

к е ң е с т е р д ің   д еп у та ты   б о л ад ы . 

Сушылардың жарысына қатысып, 

об л ы ста  2 -ш і  о ры н д ы   и е м д е н - 

се,  республикалы қ  сайыста  3-ші 

орынды  алған.  1970  жылдан  1996 

ж ы лға дей ін   күріш   звен о сы н ы ң  

ж е т е к ш іс і  б о л а   ж ү р іп ,  е ң б е к  

өнімділігін  арттыру  бағытындағы

жұмыстарға ден қояды.  Алғашқы 

жылдары күріштің әр  гектарынан 

45-50 центнерден өнім алса, бірте- 

бірте  бұл  көрсеткіш ті жақсартып 

91 центнерге дейін жеткізеді.

— Алғашқыда Ж аңатұрмыстың 

ар  ж а ғы н д а ғы   «С арж ал»  д еген  

жерге күріш ектік.  Бұл аймақтағы 

егістік алқабы инженерлік жүйеден 

ө т п е г е н   б о л а т ы н .  С о н д ы қ т а н  

да,  көп   ең бектен уге  тура  келді. 

Т іп ті,  аты здар д ы   ө зім із  ж асап , 

жыртылған жердің  ірі  кесектерін 

қо л д ап   ж и н аған   да  кездер  бол- 

ды.  Ж асы ры п   қай тем із,  күріш ті 

торғайдан қору үшін қолға мылтық 

та алдық, — дейді С.Жантұрсынова 

ағынан жарылып.

К ей іп к ер ім із  тал ап ты ң   тауға 

ш ығары п,  м ақсатты ң  биікке  кө- 

т е р е т ін ін   е с т е н   еш   ш ы ға р ға н  

емес.  1974  жылы  Б айзақ  Байния- 

зо в   д е г е н   а з а м а т қ а   т ұ р м ы с қ а  

ш ы ғы п ,  2  ұл,  5  қ ы з  т ә р б и е л е п  

ө с ір е д і.  Ж а с а ғ а н   ж ұ м ы с ы н ы ң  

нәтижесіне қарай  5  жылдық жос- 

парды  4 жылда  орындағаны  үшін 

«Бес  ж ы л д ы қ ты ң   ж ас  гв а р д и я- 

ш ысы »  ж ә н е   « Е ң б ектегі  ерлігі 

үшін»  м едальдары м ен  м арапат- 

т а л ғ а н .  С о н д а й - а қ ,  М о с к в а д а  

өткен  халықтар  достығы  көрм е- 

сінде күміс медаль иеленген.  Бір- 

н еш е  рет  ауданды қ,  о б л ы сты қ , 

республикалы қ  Құрмет грамота- 

ларымен марапатталған.

Б ү гін д е  б аты р  а н а   а та н ы п , 

ұ л - қ ы з д а р ы н ы ң   а қ ы л ш ы с ы , 

немерелерінің сүйікті әжесі болып 

отырған  Саракүл Ж ақы пбекқы зы 

« ең б ектің   ер  атан д ы р аты н ы н » , 

тіпті,  «әлемнің әміршісі — еңбек» 

екенін үнемі  ұрпақтары на  айтып 

отырады.  1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал