Аатф деканы С. Сжүктеу 150.16 Kb.

Дата13.04.2017
өлшемі150.16 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

КЕАҚ «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

«Электроника» кафедрасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Келісілді» 

 

ААТФ деканы___________ С.С.Табултаев 

«_______»_________________2016 ж. 

 

 Sillabus

  

"TKDJ3308– Техникалық құжаттарды дайындау жүйелері" «5B071600  – Аспап жасау» мамандығы 

 

 Курс                                                                   3 

Семестр                                                             6  

ҚР барлық кредиттер саны                             3 

Барлық ECTS кредиттер саны                        5 

Жалпы сағат саны                                         135 

Оның ішінде: 

Дәрістер                                                            22 

Зертханалық жұмыстар                                   15 

Машықтану сабақтары  

 

    15 СӨЖ                                                                  83 

СМӨЖ                                                              30 

ЕСЖ                                                              6,6,6 

Емтихан                                                             6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2016 ж.  Бағдарламаны  (Sillabus)  негізгі  оқу  жоспарына  сүйене  отырып 

Голубева Татьяна Викторовна құрастырған. 

Sillabus 

«Электроника»  кафедрасының  11.05.2016  мәлжілісінде 

қарастырылды және бекітілді, № 10 хаттама. 

 

Кафедра меңгерушісі  ________________ Көпесбаева А.Ә.  

Sillabus  аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің 

оқу-әдістемелік  комиссиясының  отырысында  қарастырылды  және  бекітілді 

(№___ хаттама,  «____»  «____»  2015 ж.). 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1  Оқытушы:  Голубева  Татьяна  Викторовна,  Б424,  Б428  каб. 

Контактілері: 8(727)2784683, e-mail: 

tvgolubeva@mail.kz

 

2  Курстың  аудиториялық  сабақтарын  өткізу  уақыты  мен  орны 

оқу  сабақтарының  кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультацияларының 

графигі  аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің 

деканаты  (Д409)  мен  «Электроника»  кафедрасының  (Б424)  хабарландыру 

тақталарына енгізілген. 

3 Оқу пәнінің сипаттамалары

 

3.1  Курстың  мақсаты  –  деректерді  жинау  мен  сақтау  ақпараттық 

жүйелердің  стандарттардың  нормативті-құқықтық  негіздері  жөнінде 

жеткілікті білім мен икемділіктер кешенін қамтамасыз ету. 

 

3.2  Курстың міндеттері  –  заманауи әліметтерді жинау мен сақтау 

құралдарының    қағидаттары  мен  әдістерін,  деректердің  тұтастығын  сақтау 

және деректердің үлкен ауқымдарын жылдам өңдеу мүмкіндіктерін зерттеу.  

 

3.3 Курстың сипаттамасы

 

Пән  өз  алдына  «5В071600  –  Аспап  жасау»  мамандығының студенттеріне  арналған  және  студенттерді  деректерді  жинау  мен  сақтау 

ақпараттық  жүйелер  саласындағы  стандарттармен,  деректердің  үлкен 

ауқымдарын  жобалау,  құрастыру,  толтыру  мен  өндеу  әдістерімен    мен 

құралдарымен таныстыру мақсатын қояды.  

«Техникалық  құжаттаманы  дайындау  жүйелері»  курсын  тамамдау 

кезінде студентте түсінік болу керек: 

 ақпаратты жинау және сақтау әдістері мен құралдары туралы 

 дерекқорларды жобалау кезеңдері мен әдістері туралы;  

білу қажет:

 

   деректер  жинау  жүйелерін  жобалау  мемлекеттік  стандарттар 

жүйесінің нормативті-құқықтық негіздерін; 

  деректер  ауқымдарын  нормалдау  және  керекті  деректерге  жыодам жетімділігін  ұйымдастыру  үшін  түйінді  өрістер  бойынша  индекстеу 

ережелерін;  

  деректерді  жинау  жүйелерінің  құжаттамасын  оқу,  түзету  және толықтыру; 

  қолданыстағы  ДҚ-ларды  түрлі  ДҚБЖ-ларда  түрлендіру  мен оңтайландыру. 

3.4  Курстың  алдыңғы  реквизиттері:  электр  техникасының 

материалдары мен бұйымдарының технологиясы.

 

3.5 Курстың соңғы реквизиттері: ақпаратты көрсету ұұрылғылар 

мен жүйелері, ЖЭК ақпаратты-басқару жүйелерінің өндірістік желілері, ЖЭК 

технологиялық үдерістерін автоматтандыру құралдары.

 


4. Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1 Теоретикалық даярлық(22 сағат) 

1 кестеде дәріс тақырыптарының тізімі ұсынылады. 

1 кесте – Дәріс тақырыптарының тізімі 

№ 

 Тема (модули, разделы) 

Номер  


источника 

Автоматтандырылған  жобалаудың  заманауи  жүйелерін шолу –  2 сағат  

(1,3,5) 


Ақпарат,  кітапханалық  және  баспа  істері  жөніндегі 

стандарттар жүйесі – 2 сағат 

(1,3,5) 


Ұғымдар  деңгейінің  тәсімдері  мен  объект/қатынас  типті 

моделі – 2 сағат 

(1,3,5) 


Мемлекетаралық  стандарт  (Деректерді  басқарудың 

эталондық стандарты) – 2 сағат 

(2,4,5) 


Нормалды формалар – 2 сағат 

(2,4,5) 

Транзакциялардың  механизмі,  параллелльді  өңдеудің мәселелері – 2 сағат 

(2,4,5) 


Транзакцияларды сериалдау әдістері– 2 сағат 

(2,4,5) 

ДҚ өзгерістерін журналдау – 2 сағат (1,3,5) 

SQL  тілі.  Міндеттері  мен  негізгі  мүмкіншіліктері  –  2 сағат 

(1,3,5) 


10  Бөлінген дерекқорлар – 2 сағат 

(1,3,5) 


11  Объекттік және объект-реляциялық дерекқорлар – 2 сағат  (1,3,5) 

4.2 Практикалық дайындалу(15 сағат) 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың тізімі 

Зертханалық жұмыстардың тізімі 2 кестеде келтірілген. Зертханалық 

жұмыстарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулар басып 

шығарылған түрде «Элетроника» кафедрасында бар. 2 кесте – зертханалық жұмыстардың тізімі 

№ 

 Тема (модули, разделы) 

Номер  


источника MS Access қабығымен танысу. Дерек кестелерін және сұлбаларын жасау – 2 сағат

 

(1,3,5) 
Деректерді сұрыптау, өшіру, жаңалау және қосу, 

жаңа кестелерді жасау сұратуларын жасау

– 4 сағат

 

(1,3,5) 
Параметрлік сұратулар, деректерді топтасу 

сұратуларды және  айқасқан сұратуларды құру 

– 2 

сағат

 

(1,3,5) 
Қарапайым формаларды жасау. Формалардың 

негізіндегі басқару элементтері. Тізімдер және тізімі 

бар өрістер. Есептемені құрастыру 

– 4 сағат

 

(1,3,5) 


 Салынған формаларды жасау. Форманың негізде батырманы жасау. VBA негіздері. Батырмалы 

формаларды жасау 

– 3 сағат

 

(1,3,5) 


4.2.2 Практикалық жұмыстардың тізімі(15 сағат) 

Практикалық  сабақтар  тізімі  3  кестеде  келтірілген.  Практикалық 

жұмыстардың  тақырыптары  зертханалық  жұмыстардың  тақырыптарына 

сәйкес  келеді  және  зертханалық  жұмыстарды  жүзеге  асыру  барысында 

бірінші кезеңі болып табылады. 

 

3 кесте – практикалық сабақтар тізімі № 

 

Тақырып (модульдер, бөлімдер) Ақпараттың 

нөмері 
Дерекқорлардың кестелерін жасау

 – 2 сағат

 

(1,3,5) 
Кестелерде жазбаларды қосу, өзгерту және өшіру – 3 

сағат

 

(1,3,5) 
SQL – Сұратулардың Құрылымданған Тілі. 

SELECT пәрмен – 2 

сағат

 

(1,3,5) 
SQL сұратулар тілінің басқару құрылымдары 

– 4 

сағат

 

(1,3,5) 
Топтық операциялар. Агрегаттық функциялар 

– 4 

сағат

 

(1,3,5) 


4.3 Есептеу сызба жұмыс тапсырмасы: 

Есептеу  сызба  жұмыстарын  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар  «Электроника»  кафедрасында  бар,  сондай-ақ,  жұмыстрады 

орындау үшін  негізгі және қосымша әдебиеттермен пайдалану қажет. [9].  

Курстың бағдарламасы екінші, үшінші және төртінші аптада берілетін 

3 есептеу сызба жұмыстарды қамтиды.  

Тақырыптардың орнықтыруын мұғалім жасайды: 

4.3.1 Кітапханаға арналған кітаптар туралы дереқорын жасау  

4.3.2 Оқу мекемесінің студенттердің дерекқорын жасау 

4.3.3 

Поликлиникаға арналған 

пациенттердің 

мәліметтерінің 

дерекқорын жасау 4.4

 

СӨЖ тақырыптары 

1.

 Дерекқордың негізгі ұғымдары мен компоненттері – 5 сағат  

2.

 ДҚБЖ-дегі абстракциялау деңгейлері – 5 сағат 

3.

 Ұғымдар деңгейінің сұлбалары – 5 сағат 

4.

 SQL тілі – 5 сағат 

5.

 ДҚБЖ-ның функциялары мен деректердің тәуелсіздігі – 5 сағат 

6.

 Негізгі қатынастық операциялар – 5 сағат 

7.

 Кодд ережелері (қатынастық ДҚ талаптары) – 5 сағат 

8.

 Бекітілген жазбалары бар сұрыпталған файлдарды ұйымдастыру – 

5 сағат 


9.

 

Параллельдіктің мәселелерін кетіру – 5 сағат 10.

 

Тоқтап қалу жағдайдағы деректерді қорғау – 5 сағат 11.

 

Қолжетімділік басқарудың мандаттық сұлбасы– 5 сағат 12.

 

Деректерді шифрлеу – 5 сағат 13.

 

Бөлінген ДҚ-дың артықшылықтары мен кемшіліктері – 5 сағат 14.

 

Темпоралдық дерекқорлар – 6 сағат 15.

 

MongoDB – 6 сағат 16.

 

CouchDB – 6 сағат Жиыны 83 сағат 

4.5

 

 СӨЖ аясындағы сабақтар жоспары 

4 кестеде сабақ жоспарлары  ұсынылады. 

4 кесте – сабақтар жоспары 

апта 


№ 

Тапсырма 

Өткізілу 

формасы 


Әдістемелік нұсқаулар 

Әдебиет 


ұсынымдары 

1. 

Логикалық сұлба 

мен оның 

деректер 

модельдері. ДҚ-

ның физикалық 

сұлбасы – 2 сағат 

Тренинг  Логикалық сұлбалар, 

деректер моделі мен 

ДҚ физикалық 

сұлбалардың 

құрастыру ұғымдарын 

мен  негіздерін 

зерттеу 


1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


1 қос. 

4 қос. 


 

2. 

ДҚБЖ 


функциялары 

мен деректер 

тәуелсіздігі – 2 

сағат 


Талқылау  ДҚБЖ-ге 

функцияларын, 

деректердің 

ұйымдастырылу 

негіздерін зерттеу  

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


1 қос. 

4 қос. 


 

 3.  Қатынастық ДҚ-

лардың негізгі 

терминдер мен 

ұғымдары. 

Қатынастар мен 

реляциялық алгебра 

– 2 сағат 

Талқылау  Реляциялық ДҚ құрастыру 

қағидаттарын еске алу. 

Қатынастар мен 

реляциялық алгебраның 

негіздерін зерттеу. 

1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

1 қос. 


4 қос. 

 

4.  ДҚ жобалаудың ақпаратты-

логикалық негіздері 

– 2 сағат 

Тренинг 


ДҚ жобалаудың 

қағидаттарын мен 

негіздерін зерттеу 

1 нег. 


2 нег. 

1 қос. 


 

5.  Суперкілттерді мен 

потенциалды 

кілттердің 

жиынтығын анықтау 

әдіснамасы. Сыртқы 

кілттерді қолдану – 2 

сағат 


Тренинг 

Кілттерді, суперкілттердің 

жиынтығын, потенциалды 

кілттер мен сыртқы 

кілттерді жасау 

қағидаттарын еске түсіру  

1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


1 қос. 

4 қос. 


6.  Қатынастарды 

нормалау 

механизмдері, 

нормалды формалар, 

шығынсыз 

декомпозиция – 2 

сағат 

Тренинг 


Қатынастарды нормалау 

мен нормалауға қатысты 

ұғымдарды зерттеу 

1 нег. 


2 нег. 

4 нег. 


1 қос. 

2 қос. 


3 қос. 

7.  Сақтау және 

деректердің үлкен 

ауқымдарына 

жетімділікті жүзеге 

асыру 


технологиялары – 2 

сағат 


 

Талқылау  Деректердің үлкен 

ауқымдарымен жұмысты 

зерттеу  

1 нег. 

2 нег. 


4 нег. 

1 қос. 


2 қос. 

8.  Үлестірілген өңдеу 

ұғымы – 2 сағат 

Талқылау  Деректердің үлестірілген 

өңдеудің қағидаттары мен 

ұғымдарын зерттеу  

1 нег. 

2 нег. 


4 нег. 

1 қос. 


9.  Клиент/сервер 

моделіндегі 

функциялар 

үлестірудің екі 

түйінді моделі – 2 

сағат 


 

Есептерді 

шығару 

Алынған білімді клиент/сервер моделін 

қолданып 

бағдарламаларды жасау 

үшін пайдалану  

1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


 

10.  Клиент/сервер 

моделінің үш түйінді 

архитектураның 

анықтамасы ұғымы – 

2 сағат 

Есептерді 

шығару 

Клиент/сервер моделін құрастырудың түрлі 

варианттарын қарастыру 

1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


 

11.  ДҚ-дағы дерек-терді 

қорғаудың жалпы 

мәселелері – 2 сағат 

Жобаны 

әзірлеу 


Шифрлеу мен деректер 

қорғаудың басқа әдістерін 

қолданып жеке немесе 

топтық жобаларды әзірлеу  

1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


 

12.  Темпоралды 

дерекқорлар мен 6-

шы нормалды форма 

– 2 сағат 

Тренинг 


Темпоралды ДҚ-лардың 

қолданылуының 

мысалдарын келтіру 

1 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


 

13.  Объект- реляциялық  

ДҚБЖ – 2 сағат 

Тренинг 


Объект-реляциялық және 

реляциялық ДҚ-лардың 

құрастыру қағидаттарын 

талдау мен салыстыру  

1 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

 

14.  

Құжат-бағытталған 

дерекқорлар – 2 

сағат 


Талқылау  Құжат-бағытталған 

дерекқорлардың негіздерін 

зерттеу  

1 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


 

15.  Граф-бағытталған 

дерекқорлар – 2 

сағат 


Талқылау  Граф-бағытталған 

дерекқорлардың негіздерін 

зерттеу 

1 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


 

Жиыны: 30 сағат  

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтарының тізімі 

1.

 Деректердің  қоры.  Деректер  қорының  реляциялық  дерекқордан 

айырмашылығы. 

2.

 

MS  Access.  Кесте  объекті.  Мақсаты.  Жұмыс  режимдері.  Өрістің қасиеттері. Қойылым. Кестелер арасындағы қатынастар. 

3.

 MS  Access.  Сұрату  объекті.  Мақсаты.  Жұмыс  режимдері. 

Сұратудың  бланкі.  Іріктеу  шарттары.  Іріктеу.  Топтану.  Параметрлі  сұрату. 

Есептелетін өріс. Бірнеше кестелерден жасалатын сұрату. 

4.

 MS  Access.  Іріктеу  сұратуы.  Айқасқан  сұрату.  Кестелерді  жасау, 

жаңалау, қосу, өшіру сұратуларын жасау.  

5.

 

MS  Access.  Форма  объекті.  Мақсаты.  Жұмыс  режимдері.  Тәуелді форма. Басқару элементтері. Форманың тараптары. 

6.

 MS  Access.  Есептеме  объекті.  Мақсаты.  Жұмыс  режимдері. 

Жазбаларды топтастыру. Іріктеу. Есептеменің тараулары. 

7.

 

MS  Access.  Макрос  объекті.  Мақсаты.  Шарттарды  қою. Мысалдары. 

8.

 СТ РК 1237-2004 стандарты не анықтайды? 

9.

 ГОСТ 34.321-96 стандарты не анықтайды? 

10.


 

ГОСТ 34.321-96 стандартына сәйкес экспорт-импорт моделі. 

11.

 

ГОСТ 34.321-96 стандартына сәйкес жетімділігін басқару моделі. 12.

 

ГОСТ 34.321-96 - жетімділік басқаруын стандартизациялау.  13.

 

Дерекқор.  Ақпараттық  жүйе.  Деректер  банкі.  ДҚБЖ.  Негізні ұғымдары мен негіздері.  

14.


 

Құжаттық және фактографиялық ақпараттық жүйелер. 

15.

 

Ақпараттық жүйелердің мен дерекқордың тіршілік кезеңі. 16.

 

Тіршілік  кезеңінің  модельдері.  Каскадты,  итерациялық  және спиральді модельдер. 

17.


 

ДҚБЖ – тарихи экскурс пен қазіргі жағдайы. 

18.

 

ДҚБЖ-ның негізгі міндеттері. 19.

 

ДҚБЖ-ның архитектурасы. Орталықтандырылған архитектура. 20.

 

ДҚБЖ-ның архитектурасы. «Файл-сервер» архитектурасы. 21.

 

ДҚБЖ-ның архитектурасы. «Клиент-сервер» архитектурасы. 22.

 

ДҚБЖ-ның  архитектурасы.  Үш  түйінді  (көптүйінді)  «клиент-сервер» архитектурасы. 

23.


 

Деректердің  түрлері  мен  модельдері.  Иерархиялық  модель. 

Желілік. Реляциялық. Артықшылықтары мен кемшіліктері. Мысалдары. 

24.


 

Реляциялық  моделінің  құрылымдық  бөлігі.  Қатынас.  Атрибуттар. 

Домендер. Кортеждер. Қатынастар тәсімі. Шектеулері. 

25.


 

Реляциялық 

моделінің 

манипуляциялық 

бөлігі. 

Дәстүрлі 

операциялар. Арнайы реляциялық операциялар. 

26.


 

Реляциялық  моделінің  біртұтас  бөлігі.  Бастапқы  кілт.  Кілттің 

қасиеттері. Сыртқы кілт. 

27.


 

Дерекқорлардың жобалау кезеңдері. Инфологиялық жобалау. 

28.

 

«Болмыс  -  қатынас»  модельдеу  әдісі  (ER  -  диаграмма). Мысалдары. 

29.


 

Болмыстар арасындағы қатынастардың түрлері. Мысалдары. 

30.

 

Логикалық  жобалау.  ER  –  диаграмманы  логикалық  тәсімге кескіндеу ережелері. Мысалдары. 

31.


 

Физикалық жобалау. 

32.

 

Кестелерді  нормалау.  Кестелерді  нормалағанда  шешілетін мәселелер.  

33.


 

Кестелерді нормалау. 1-ші нормалды форма (1НФ). Мысалдары. 

34.

 

Кестелерді нормалау. 

2-ші 


нормалды 

форма 


(2НФ). 

Функциональная зависимость.  

35.

 

Кестелерді нормалау. 3-ші нормалды форма (3НФ). Бойс-Коддтың нормалды формасы. (БКНФ). 

36.


 

Кестелерді нормалау. 4-ші нормалды форма (4НФ). 5-ші нормалды 

форма (5НФ). 

6 Студент жетістіктерін бағалау ақпараты  

6.1

 

Бағалау жүйесі  

 Курс бағдарламасы бойынша Сіздің жетістіктеріңіздің деңгейі оқудың 

кредиттік  технологиясымен  қабылданған  қорытынды  бағалау  шкаласы 

бойынша бағаланады(5 кесте). 

 

            5 кесте  Әріптік жүйе 

бойыншабағалау 

Балдар 

%-

 тік 

мазмұн 


Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы


 

В 

3,0 


80-84 

Жақсы


 

В- 

2,67 


75-79 

Жақсы


 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

Жіберу  рейтингісінің  (ЖР)  бағасы  семестр  кезінде  жиналады.  Оқу жұмысының  әрбір  түрі  100-балдық  салмақтық  коэффициентті  есептегендегі 

жіберу рейтингісіне қосылады. (6 кесте).  6 кесте – Жіберу рейтінгісі. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы 

                      Параметрі 

  Салмақтық коэффициент 

Зертханалық жұмысты орындау 

               0,4 

ЕСЖ 


               0,5 

Шектік аттестация 

               0,1 

Дәріске қатысу 

               0,1 

Жіберу рейтингісінің (ЖР) 

қорытындысы 

               1,0 

 

Қорытынды баға келесі түрде келтіріледі  

 

Қ=0,6ЖР+0,4Е ЖР – жіберу рейтингісі 

Е– емтихан бағасы. 

 

6.2 Балды қою саясаты 

Максималды  бағалау  балдары  жұмысты  жақсы  орындау  мен  жоғары 

сапа  көрсеткіші  кезінде  қойылады.  Тестілеуді  бағалау  мен  дәріске  қатысу 

балдары  дұрыс  жауап  саны  мен  дәрістен  қалған  сабақ  санына  байланысты 

қойылады. 

6.3  Университет  оқушыларының  академиялық  мобильдігің 

ұйымдастыру кезінде бағаларды ауыстыру 

 ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS(Кредитті  трансферттеу 

(ауыстыру) және жинаудың европалық жүйесі) бойынша бағаларды балдық-

рейтингтік әріптік жүйеге ауыстыру  7 және 8 кестелерге сәйкес кері жүзеге 

асырылады. 

 

 7  кесте  –  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTSбойынша 

бағаларды балдық-рейтингтік әріптік жүйеге ауыстыру ECTS 

бойынша 

бағалау 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдың 

цифрлық 

эквиваленті 

%- тік 

мазмұн 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз  

 

  

 

  

8 кесте – ҚР балдық-рейтингті әріптік жүйе бағаларын ECTS бойынша 

бағаға ауыстыру  Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдың 

цифрлық 

эквиваленті 

%-тік 

мазмұн 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS 

бойынша 

бағалау  

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Удовлетворительно 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

7 Курстың саясаты: 

 сабаққа кешікпеу және сабақтан қалмау; 

 оқытушының  ұсынған  сабақ  сценариін  қарқынды  қатыса  отырып,  мұқият 

тыңдау керек; 

 

себепті  жағдайлармен  қалған  (деканаттың  рұқсатымен)  зертханалық жұмыстарды өтеу қажет; 

 есептеу-сызба  жұмысты  қорғауды  семестрдің  соңғының  алдындағы 

аптасына дейін орындау керек

 

кітапханада және үйде өзінше жұмыс істеу. 8 Академиялық әдеп нормалары: 

-

 

тәртіптілік; -

 

тәрбиелілік; -

 

ақ пейілділік; -

 

адалдық; -

 

жауапкершіліктік; -

 

аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу. 

 Жанжалды  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен 

ашық  түрде  талқылануы  керек,  ал  шешілмеген  жағдайда  деканат  

қызметкерлері араласады. 

 

 

 

 


9 Әдебиеттер тізімі 

9.1 Негізгі әдебиет тізімі 

1.

 Утепбергенов И.Т. Базы данных в информационных системах.-А.: 

«Экономика»,2013 

2.

 

Фуфаев Э.В. Базы данных.-М.: «Академия», 2006, 2007,2011 3.

 

Бидайбеков, Е.Ы.  Базы данных и информационные системы.- А.:КНПУ им.Абая, 2010 

4.

 Кузовкин А.В. Управление данными.-М.: «Академия» ,2010 

5.

 Проектирование баз данных: Конспект лекций для студ.всех форм 

обуч. спец.5В0702-Автоматизация и управление / НАО АИЭС, Каф. 

инженерной кибернетики, сост. Л.К. Ибраева.- Алматы: АИЭС, 2010 

6.

 Теория баз данных. Конспект лекций/состав.А.Г.Бычков.-А.: 

«АУЭС»,2014 

7.

 

Станек, У.Р.  Microsoft SQL Server 2012: Справочник администратора.- М.: Русская редакция, 2013 

8.

 Хомоненко А. Базы данных.- СПб.:Корона-Век,2007,2010 

9.

 Смирнов С.Н. Безопасность систем баз данных.- М.:

Гелиос АРВ

,2007 

10.


 

Агальцов В.П. Базы данных. Кн.1. Локальные базы данных.-

М.:«Форум»  - Инфра-М,2009 

11.


 

Агальцов В.П. Базы данных. Кн.2. Распределенные и удаленные 

базы данных.-М.:«Форум»  - Инфра-М,2009 

9.2 Қосымша әдебиет тізімі 

1.

 Карвин Б. Программирование баз данных SQL. Типичные ошибки и 

их устранение.-М.: «Рид групп»,2012 

2.

 

Гринвальд Р. Oracle: справочник .-СПб.: «Символ-Плюс»,2009 3.

 

Кайт Т.  Oracle для профессионалов. Архитектура. Методики программирования и особенности версий 9i, 10g и 11g.-М.: «Вильямс»,2011 

4.

  Гурвиц, Г. Mіcrosoft Access 2010. Разработка приложений на 

реальном примере . - СПб.: БХВ-Петербург, 2010  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал