А Ғ ы л ш ы н тіл І тілдік емес маманды қтары ны ң студенттеріне арналган ағы лш ы нш а орысша қазақш а • педагогикалық терминдер сөздіп Павлодаржүктеу 0.78 Mb.

бет1/4
Дата04.05.2017
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4
8419

б 

81

.2

Англ 


А

23

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімемлекеттік

И .М .  М акари хи н аА Ғ Ы Л  Ш Ы Н  ТІЛ І

Тілдік емес маманды қтары ны ң студенттеріне арналган

ағы лш ы нш а -  орысша -  қазақш а

*  


педагогикалық терминдер сөздіпПавлодар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

С. Торайгыроватындагы Павлодар мемлекеттік университеті

^   « 

'А  ,  ~  ~ 3  

,  т 

»  


«  *

** 


4  • 

%

 ф

  ■   ^


Гуманитар.пық педагогикалық факультетінің

■IіЙ- 3  :'"і • И * 4 

^іЙМ 1  Т 

'*л~Г 

*ТТ ♦  л_*' -.  . -*Л  

ІЩІГ


 Шеттілдері практикалық курсы кафедрасы

%

АҒЫЛШЫН ТІЛІ

Тілдік емес мамандықтарының студентгеріне арналган 

агылшынша -  орысша-қазақша педагогикалық терминдер

сөздігі

ГІавлодарКереку

2011


ӘОЖ 37 (038) 

КБЖ 74Я2


А23

С. 


Т орайғы ров аты ндағы   П авлодар мемлекеттік университеті 

гум анитарлы қ педагогикалы қ ф акультетінің ағы лш ы нш а -  

оры сш а — қазақш а  педагогикалы қ терминдер сездігі

П ікірсарапш ы лар:

А. 


Ф.  Зейнулина  -   С.  Торайғыров  атындагы  Павлодар 

мемлекеттік  университетінің  ҚТ  кафедра  меңгерушісі,  филология 

ғылымының кондидаты, профессор;

М.  С.  Құлахметова  —  С.  Торайғыров  атындағы  Павлодар 

мемлекеттік  университетінің  филология  гылымының  кондидагы,

доцент. 


Я  !

Г.  А.  Кривенко  —  Инновациялық  Евразиялық  университетінің 

филология ғылымыньщ кондидаты, доцент.

Қ урасты руш ы  

Макарихина И.  М.

А23  Агылшын  тілі  :  тілдік  емес  мамандықтарының  студенттеріне

арналған 

ағылшынша 

—  орысша-қазақша 

педагогикалық 

терминдер  сөздігі  құрал  /   құраст.  :  Макарихина  И.  М.  -

Павлодар :  Кереку, 2011. -  58 б.

Осы  агылшынша  -   орысша-қазақша  педагогикалық  терминдер 

сөздігі  бағдарламасы  бойынша агылшын  тіл үйрететін  гуманитарлық-

педагогикал ық факультеттердігырав

атындағы  ПМУ-дің'

акадөмик  С.Бөйсембае 

атындағы  ғылыми

вГ  * ^  

^

  "3 ---4- ЛЁ Т   р»  "Ь* ^

ІТАПХАНАСК

»Ж 37 (038) 

ІЖ 74Я2


© Макарихина И. М., 2011 

© С. Торайғыров ат.  ПМУ, 2011

Материалдың дурыс болуына, грамматикалық жәнс орфографиялык кателсрге авторлар

мен құрастырушылар жауантыА л ғ ы   со  і

Лі І.МІІМ.ІІІ  С4> {'ІІ К' 10 

ііі

‘ 

ііи 

оі

 «Ік -і,л 

« ^ м ю іи к а  

/Кәііе  псм.чологпя

о ө л ім д е р  1 1 ®   а  усы„ы.,га„.  £ „ ,» *   Г?#|І  ботпін  ,  г

іірофессор  §   М.  Лрыныіі  ро.такиияиыгымен  * арык  корі ен  орысііы 

Й І

......


Щ П  Т Ш  Ш Р ІІШ Й Ш І 

Ф«'ософня  с„ „ і , і

П.  И.  [

ІНЛКІІСНСТЫІІ. 

н. |   Мнжсрнтмггын 6оіі,„,„„„ соч  іік- 

аііыктам:, 

*„ы „ты ,ы . 

................ ... 

орькша ЯН

ік .и ію ғ >ікм.іык  іс р м ш гіс р  

соч

/

і і і 

і

 ~

. г;,, о^кларламасы  ооиынша  агы;шп.ін

'   Р 

.  г-'маі,игар;іык педагогикалык  факульгегтердің

сіудештері  үіиін 

арналган. 

14

Іүпк.  мпксаты  негіиі  арнайы  лексика  мен кааак 

тілінін


гермтке,огиясьп,  сгудеиттерге  ж ,не  „агистрантгарга  нсихология

І Ш


І Я   с ;ш ш и д а |ы  пнгерферснцияның  ескертуін,  арнайы 

нсихолог нка-ііедагогнка тсрминдсрімен байланыстыру.

Согнк  оурыпнан  жарык  корген  нснхологика  недаічігикачык 

іермпндерімен е«-,д,ктерге косым.на материал  ретінде саналалды.  'Аа

А 

іеасһег, 

зосіаі

вресіаіізі

АЬШіу

А сасіетіс  соипсіі 

А сасіетіс 

си ггіси іи т 

А саЛ етіс сіау 

А саЛ етіс 

(Іе§гее$ 

апсі  гапкз 

А сасіетіс  іііегасу 

А сасІетіс $иЬ]есі 

А сагіетіс уеаг 

А ссеіегаііоп

Ассеп(иа!іоп$ 

о(*

сһагасіег

(рег$опаіі(у)

АссоипІаЬіІіІу

А сһ іеү ет еп і

тоііүагіоп

АеІ


АсНоп

А сйүе ро$і(іоп  іп  ІіҒе

Асііуе 


іеасһіп§

те(һосІ8

Асйүйу

Асііуііу 

оГ

соп$сіои$пе$$

А сйуііу оГ іһ е рег$оп

Асіиаіігаііоп а

сопсері  сіеүеіоресі  Ьу 

Ь. С. Апапуеү

(1907


 

1972


)

Асіарі есіисаііоп 

АсІаріаЬіІііу

АсІаріаНоп

Педагог социальный

Жизнедеятельность 

Ученый совет 

План (учебный)

Учебный день 

Ученые 

степени 


и 

звания


Образо ван ность 

Учебный предмет 

Учебный год 

Акселерация 

Акцентуации  характера 

(личности)

Ответстве н н ость 

Мотивация достижения

Поступок

Действие


Активная 

жизненная

позиция

Активные методы

обучения 

Деятельность 

Активность сознания

Активность личности

Актуализация  -  понятие, 

разработанное 

б.г. 


Ананьевым (1907-1972)

Адаптирующее

образование

Адаптированность

Адаптивность

Әлеуметтік ұстаз

Өмір сүру 

Ғылыми кеңес 

Жоспар (оқу)

Оқу күні


Ғыпыми 

дәрежелер

мен атақтар

Білімділік

Оқу пәні

Оқу жылы


Акселерация

Мінездің


акцентуациясы

Жауапкершілік 

Жетістіктер дәлелі

Қылық


Әрекет

Белсенді 

өмір

позициясыОқытудың 

белсенді


әдістері

Іс-әрекет

Сананың белсенділігі

Жеке 


тұлганың 

белсенділігі 

Актуализация  -   б.г. 

Ананьев  (1907-1972) 

және 

оның


оқушылары  енгізген 

ұгым


Бейімдеуші білім

Бейімделушілік

Бейімделушілік

4


АгіарШіойі 

(Іаііп 

аіарі)

АсіарШіоп 

оГ

есіисаііопа! 

епуігопшепі 

Асіярііуе 

тосіеі

ЗСІІООІ


АскШіопаі есіиеаііопаі 

р г о р т ш

АсІсІіііопаІ

ет р іо у т еп і 

иііһ 

Іа££Іп£


Аскч^иасу 

оГ 

Іһе 

есіисаііоп я узіет

Ас1ециа(е есіисагіоп

АсітІ58Іоп  (ресі). 

Асіоіезсепсе - а§е 

Асіик есііісаііоп

Асіүапсесі гевеагсһ 

Ае$(һе(іс ес!иса(іоп

АГГесі 

([гот 

ап 

агтог, 

А//есги*

зіпсеге 

ехсііетепі, 

рат оп)

АНесіІуе ес!иса(іоп

АГГіІіаІіоп 

(/гот 

агтог  А//іііаіе

  - 

іо 

аііасһу іо  ']оіп іо)

А^е сгізез

А^е 

ГогтаНоп

рзусһоіо^ісаі сепСгаІ

Адаптация (лат.

Приспособлятъ) 

Адаптивносгь 

образовательной среды

Адаптивная 

модель 

школы


Допол нител ьн ые 

образовательные

программы 

Догюл н ительные 

занятия с отстающими

Адекватность 

системы

образованияАдекватность

образования 

Прием (в пед.) 

Подростковый  возраст 

Образование взрослых

Исследование

пилотажное

Воспитание

эстетическое

Аффект 


(от 

лат.

А//есШ8 

дуьиевное

волнение, страстъ)

Аффекти вное 

воспитание

Аффилиация (от  лат. 

А//іІіаіе

 присоединятьприсоединяться) 

Кризисы возрастные

Новообразование

возраста

психологическое

Адаптация 

(лат. 

Бейімдеу)

Білім 


ортасының 

бейімделушілігі

Мектептің

бейімделушілік

моделі

Қосымша  білім  берубағдарламалары

Үлгермеуші 

оқушылар 

меи


қосымша сабактар 

Білім  беру  жүйесінің 

барабарлыгы 

Білімнің


барабарлыгы- 

Тәсіл (гіед.) 

Жасөспірім

Ғресектерге 

білім

беру


Пилотаждық зерттеу

Эстетикалық  тәрбие

Аффект 

(лат.

А//есіиз

 

-  жан 

толқынысы,

щгмарлық)

Аффектілі тәрбие

Аффилиация 

(лат. 

А//іІіа(е-

  * 


қосу, 

қосылу)

Жасерекшелігі 

дагдарыстары 

Жасере к шел і гі н і ң 

орталық  психикалық 

жаңадан 


пайда

А£§ге$8Іоп

А§£ге$$іүе  ЬеһауіогА ІГ 8

Акшеоіо^у

АІ§огі(һт

А І§огі(һт 

оГ

гееЛисаНопАІІГЦ І8Ш

А тЬЖ оп


АтЬіуаІепсу 

о 

і 

Ге岳裏

А то гаІІ8 т

АпаІо§у іп (гаіпіп^

А  Щ


  V

Ап<іга§о§у

А п 

і

 һ горосеп X

 г і 8 т


9

  |


АпІһгоро§епои8

Ап(һ гороІо§іга (іоп о(

 есІисаНоп 

Апсһгоро1о£у 

Ап(іресІа§о§«с8 

АпйвосіаІ

СОП8СІОЦ8Пе88

АпгівосіаІ регвоп

Ап(і$осіаІ

рһепотепа

Апігоросііівеуа

Ап(гороІо§о-

һитапІ8ііс  ргіпсіріе

(іп  ресі.)

Араіһу 


(/гот 

Сг.

Араіһ еіаеадет е$$) 

А р һ 0 Г І8 (ІС

ре(Іа§о§іс8

ценхральное

Афессия


Поведение агрессивное 

Аффектация

Акмеология 

Алгоритм 

Апгоритм 

перевоспитан ия

Альтруизм

Амбиция


Амби валентность

чувств 


Аморализм 

Аналогия в обучении

Андрогогика

Антропокосмизм 

Антропоцентризм 

А нтропогенн ы й 

Антропологизация

образования

Антропология

Антипедагогика

Антиобщественное

сознание


Антисоциальная

личность


Антиобщественные

явления


Антроподицея 

Антрополого- 

гуманисгический 

принцип (в пед.)

Апатия 

(от 

гречАраіһеіа

— 

бесстрастностъ) 

Афористическая 

педагогика

болатын  Қабілеттер 

Агрессия

Агрессиялық 

мінез-

құлык


Аффектация

Акмеология

Алгоритм

Қайта 


тәрбиелеу

алгоритмі

Альтруизм

Амбиция


Сезімдердің

амбивалентілігі

Л

 

2Аморализм 

Оқытудагы аналогия

Андрогогика

Андрогиния (латыниың  апс/гоя  -

ер, щият

 -  


эйел) 

Антропокосмизм 

Антропоцентризм 

Антропогенді

Оқыту 

білім 


беру 

антропологизациясы 

Антропология 

Антипедагоги ка 

Қогамга қарсы сана

Әлеуметтік 

ортага

қарсы жеке тұлғаҚогамга 

қарсы


құбылыс 

Антроподицея 

Антропологиялық  -  

гуманистік принцип

Апатия 

-  


(грек.

Араіһеіа—

қызықпакушылық)

Афористикалық

педагогика

Апаго£іпу (/гот

  Андрогиния (от  лат. 

агтог 

АпДгоз 

—  Апсігоз

 

— мужской

,

§ипс§) %ипс8

 -  


женский)

Ап(һгосо8тІ8пі6

Аррег€£ргіоп

АрргоЬаСіоп

АрргоргіаіерсгііІДОЙУ

(аиіііогііагіап

ре«Іа§°цу)

Аг( еСІіісаНопАігіаІ Іезвоп

АКіСисІе


АКгасНоп

Апперцепция

Агіробация

ГІедагогика

необходимости

(авторитарная

педагогика)

Художественное

воспитание

Пробный урок 

Аттитюд

АпгіерцепцияАпробация

Қажеттілік

педагогикасы

(авторитарлық

педагогика) 

Коркем тәрбие

Сынама сабақ

Аттитюд


(/гот

 

Атгракция (от 

лат.

  Аттракция(лат

агтог іо іп уоһе)

А іісі іо рссІа§о£Іс8

Аиіһогііагіап

Аиіһогііагіап

ирЬгіп£Іп£

Аиіһогііагіапівт

привлекать,

притягтатъ)

Сурдопедагогика

Авторитарность

Авторитарное

воспитание

АвторитаризмТарту, жақындату)

Сурдопедагогика 

Авторитарлық 

Авторитарлық тәрбиеА иіһогііагіапізт  іп 

Автхзритаризм

в

Авторитаризм Білім

берудегі


еёисаіхоп 

А иіогііагһте

(

фр

,  образовании

(фр.

  авторитаризм-^&р.Аиіогііагізте  от  лат.  Аиіогііагізте,

лат.

отлат.  Аисіогііаз

 

— 

А исіогщт -  

властъ,  Аис(огііа$  -   билік,

рош гіп/іиепсе) 

Аиіһогііу

влияние)

АвторитетАиіһогііу оГ іеасһег 

Авторитет учителяАи!һог?5 5сһооІ

Авторская школаықпал)

Бедел


¥  стаз д ың бедел і 

Авторлық мектеп

Аи(і$т 

(/гот  Сгеек

.  Аутизм (от  греч.  Аиіоз

  Аутизм


-  

(грек.

Аиіоз

 - 

ііаеі/)

Аи(оа§ге$8Іоп

Аи(о<1і(Іасііс8

-

сам)

Аутоагрессия 

Автоди дакти ка

Аи!отаіе<1 

(гаіпіпе 

АвтомагизированнаяА иіоз- өзім) 

Аутоагрессия 

Автодидактика 

А втом атта н д ы ры л ган

$у$(ет8

обучающая системаА иіопоту  -  ізоіаііоп 

Автономия личности оГ Іһе 

іл

(1 

іуісі

иаі

оқу жүиесі 

Жеке

тұлганың


А и І

08

Іе геоіу ре § Аихіііагу 8сһооІ 

АуаіІаЬіІііу

автономдылыгы 

А втотаптауры н

Автостереотипы 

Вспомогательная школа 

Қосымшамекгеп 

оГ  Доступность обучения 

Оқытудың


•  

•  (гаіпіп£


АхіоІо§у 

(/гот  §геек

 

Аксиология (греч. іеасһіпц о / уаіиеь) 

учение о ценностях)

түсініктіліп 

Аксиология 

(грек.  -  

құнды-лықтар 

жөнінде ілім)


А х іо т а ііс   теіһосі

Аксиоматический метод  Аксиоматикалық әдісВЬ

Вапк 

о і

 

Іһе 

Банк  педагогических  Педагог икалық 

ресІа£

0

£ІсаІ 

йаіа 

(Ьрсі) 

данных (бпд) 

мәліметтер 

банкі


(пмб)

Ва§е  с о т т о п   сиКигаІ 

Базовая  общекультур-  Негіз 

құрайтын

Іііегасу

Ва$е іо г т а ііо п  

Ва$е ргерагаііоп 

ВеГоге-рго(е8$іопаІ

ВеСоге-ргоГе88ІопаІ

ргерагагіоп

Веһаүіог

В еһауіоигізт

Веііеів

ВІе$8Іп§

В гаіп$іогтіп£

Вгаіп$(огтіп§

Вгі§асіе-іпс1іуіс1иаІ

ігаіпіп§

Вгі§ас1е-ІаЬога(огу

теСһосІ

Вгіп£Іп§ ир (гаіпіп^

ВгоіһегІу §сһооІ8 

Ви$іпе$$ есІисаНоп 

Ви$іпе$$§ате 

Ви$іпе$$ § а т е  

Ви$іпе$$ $сһоо!

СасІе( согр$

Сарасііу

Саге


ная  грамотность

Базовое образование 

Базовая подготовка 

Допрофессионал

Догірофессиональная

подготовка

Поведение

Бихевиоризм

Убежденность

Благодеяние

Брейнстормин г 

Мозговая атака 

Б р и г а д н о -

и н д и в и дуальное

обучение

Бригадно-

лабораторный метод 

Воспитывающее 

обучение 

Братские школы 

Бизнес-образован ие 

Деловая ифа 

И ф а деловая

Бизнес-школа

Сс

Кадетские корпусаПотенциал

Забота


жалпы  мәдениеттілік 

сауаттылық 

Негізгі білім

Негізгі дайындык

Маман 

болу 


дың 

алды


Мамандық 

алуга


дейінгі дайындық

Мінез-қулық

Бихевиоризм

Сенімделік

Игіліктііс

Брейнсторминг

Ми шабуыпы

Бригадалық- 

жеке

оқыту


Бригадалық-

лабораториялық эдіс 

Тәрбиелейтін оку

Достастық мектептер 

Бизнес-білім 

Іскери ойын

Іскерлік ойын 

Бизнес-мектеп

Кадетгік корпустар

Потенциал

Қамқорлық

8


апсі 

Опека


Саге

Зиапііапзһір

сһіідгеп Сегетопу

Іеасһегз

СегііГісаІіоп 

оГ 

Іһе  Аттестация

и  Бапалардың

оГ  попечительсгво детей 

қамқорлыгы

мен


Церемония

оГ 

Атгестация учителей

9(аіе

іпвіііиііопесіисаііопаі

Сһаіг 

і/гот  

§геек

. 

Каінеига-яеа

/, 

сһаіг)

государственного

об разо вател ь- н о го 

учреждения 

Кафедра 

(от 

греч. 

Каіьеііга 

-сидение,

қамқоршылыгыРәсім

Мұғалімдердің

аттестациясы

Мемлекеттік 

білім 

беру


мекемесінщ

аттестациясыСһагасіег

Сһагівта

стул)

Характер 

Харизма

Кафедра


каіһесі-га

орындық

сөзінен)

Мінез


Харизма

(гректің

отыру,

деген

Сһагііу,  рһііапіһгору 

Благотворительность, 

Қайырымдылық,

(]гот 

Рһііапігоріа 

рһіітіһтору)

Сһсскіпд 

(есіисаііопаі) 

Сһіісігеп  а т а іе и г

аГІ8 СІ388греч.

  филантропйя/9/й Рһііапігоріа

филантропия  -  (грек. 

Рһііапігоріа

 

-адамды сүю)

а ш


человеколюбие)

Проверка (учебная) 

Тексеру (оқу)

Художественная

самодеятельность

детей


Балалардың 

көркем 


өнерпаздықтары

СһіМгеп  апсі  іеепа£ег8 

Дети 


и 

подростки  ҚауіптіоГ“£гоир оГ ғі&к

«группы риска»

топтагы

мен


Сһікігеп  апсі  іеепа^еге’ 

Клубы


детские

сіиһз

Сһіісігепіпіеге8і$

ІіЬгагу

подросгковые 

Читательские 

интересы детейСһіЫгеп  ог^апігаііоп 

Организация  детская(уоиіһ)

Сһіісігеп 8еІГ-8егуісе

СһіІёгеп

8оеіаІІ

с о т т и п ііу  (уоиіһ)

(молодежная)

Самообслуживание 

детей


Обществен ные 

детские  (молодёжные)  (жастар)

балалар 

жеткіншектер 

и  Балалармен

жасөспірімдер клубы 

Балалардың 

оқырмандық 

қызыгушылықтары 

Балапар 


'  (жастар) 

ұйымы


Бапалардың  өзіне-өзі 

қызмет көрсетуі 

Қоғамдық 

балалар


СһіІсІгеп’8 саргісе

объединения 

Капризы детские

бірлестіктері

Бапалық

шол


9

СһіІ<ігеп’8 § а т е 8  

СһіМгеп98 һ оте8

СһіІсІгепу8  т о у е т е п і  

СһіЫгеп'8 8һеІіег8

СһіМгеп'8 ҮІІІа§е$ 

Сһоіегіс 

С һ гев іотаіһ у 

(геаёег)

Сігсіе- үуогк

С І 3 8 8

СІа88е8 оГ аІі§п теп і

Детские игры 

Детские дома 

Движение детское 

Детские приюты

Детские деревни

Холерик

Хрестоматиякружковая работа

Класс


Классы выравнивания

жыңдық 


Балалар ойыны 

Балалар үйі 

Балапар козгапысы 

Бапалар


қаб ы л дагы штары 

Балапар ауылдары 

Холерик 

Хрестоматия

Үйірмелік жұмыс 

Сынып


Теңестіру 

сыныптары 

Оқуды 

оте


усыныптары

Икемді 


құрамдар 

сыныбы


Классикапық 

білім 


беру

Классикапық 

білім

беру


Жіктеу

Оқыту 


әдістерінің 

жіктелуі


Тәрбие 

әдістерін

жіктеу

КлептоманияКогнитивтік

диссонанс

Танымдылық

белсенділік

Танымдық

қызыгушылық

Танымдық міндет

Үжым


Үжым

Үжымдық


шыгармашылық 

іс

(ҮШІ)СІа88е8 оГ сотреп8аІіп^  Қлассы

ігаіпіп£

СІа88е8 

оГ 

ЛехіЫе

8ІГ11СІ1!ГеСІа88ІсаІ еЛисаііоп 

СІа88ІсаІ Гогтаііоп

СІа88ІіісаНоп 

СІа88ІГісаНоп 

оГ

теіһосІ8 оГ есіисаііоп 

С1а58ІГіса^іоп 

оГ

те(һо(І8 оГ ігаіпіп§ 

СІеріотапіа

Со§піЙуе  (ІІ8СОГСІ

» |


Со§піНүе асііуііу  . . . . . .

Ь 

« ф

  «V


Со§піЙУе іпіеге8і 

Со£пійүе ргоЫ етСоІІесйуе

Соііесйуе 

Соііесйуе

Ьи8Іпе88 (ктд)

компенсирующего

обучения

Классы гибкого состава

Образование

классическое

Классическое

образование

Классификация

Классификация

методов воспитания

Классификация

методов обучения

Клептомания

Когнитивный

диссонанс

Активность

познавательная

Познавательный

интерес


Задача познавагельная 

Коллектив

Коллектив 

сгеайуе  Коллективное

творческое дело (ктд)

10


Соііесгүе оріпіоп 

Соііесііүе 

ресіа^о^ісаі 

ехрегіепсе

СоІІесйүе 

8е1Г-


сіеіегшіпаііоп

СоІІе^е

СоІІс§с

СотЬіпаіогіаІ

ехр егітеп !

С о т т о п  

сиіһігаі

сотреіепсе 

С о т т и п а г  тегһосі^

С о т т и п іс а ііп §  

(һе 

асіиаі

С о т т и п іс а ііо п  

С о т т и п іс а ііо п  

һо8( 

Іуре

С отти п ісаііүе 

Ьеһаүіоиг 

оГ 

іһе 

іеасһег

С отти ІаЬ іІііу

Сотреіепсе

С отріех 

8у8іет 

оГ 

ігаіпіп^

Сотргеһепвіоп

кпо>үІесІ£е

Сотргеһеп8Іуе

8сһооІ8

С отриівогу есіисаііоп

С о т р и іег  

сіісіасііс 

апсі  с!еуеІоріп§ ^ате^

С отриіег Іііегасу

С о т р и іег ясіепсе 

С о т  ри Іегіга йоп

Коллективное мнение 

Коллективный 

педагогический 

опыт

Коллекгивноесамоопределение

Колледж


Лицей

Эксперимент

комбинаторныи

Компетентность

общекультурная

Коммунарская

методика

Общение фатическое 

Общение

Общения 


ведущий 

тип


Коммуникативное 

поведение учителя

0 6  щител ьность 

Компетентность 

Комплексная 

система 


обучения 

Полнота знаний

Общеобразовател ьная 

школа


Обязательное

обучение


Ифы 

компьютерные

дидактические 

и

развивающиеКомпькхгерная

грамотность

Информатика

Ком п ьютеризация

Ұжымдық пікір 

Үжымдық 


педагогикалық 

тәжірибе


Үжымдық 

өзіндік


анықтау

Колледж


Лицей

Қиыстыруга

(ұластыруга)

негізделген

эксперимент

Жалпы 


мәдениетгік

компетенттілік

Коммунарлық

әдістеме


Фатикалық 

қарым-


қатынас

Қарым-қатынас

Қарым-қатынастың

жетекші түрі

Мұгалімнің 

өзін


коммуникативтік

ұстауы


Тштабысаалу

Біліктілік

Оқытудың 

кешенді 


жүйесі

Білім толықтыгы

Жалпы  білім  беретін 

мектеп


Мендетті оқыту

%

Компьютерлік,дидактикалық 

жэне


дамыту ойындары

Компьютерлік

сауаттылық

Информатика

Оқытуды


(іпГогтаіігаіоп) 

оГ

•  В


ігаіпіп£

Сопсеп!гі$т 

іп

ігаіпіп£

СопсерІ


СопсерІ  оГ  ргоЫ ет- 

асііуііу *гаіпіп§

Сопсеріз оГ Гогтагіоп

Сопсгеіе (ІеГіпіНоп

С опсіетпаііоп 

СопсІШоп  оГ іппоүаіог 

асйүііу еГГесііуепе$8

СопГеззіопаІ всһооів

Сопбёепііаіііу 

СопГігтаІіоп 

С опГогтізт  (сопГогт 

геасііопв)

Соп$сіои$пе$8

Соп8еп8и8С оп іеві оГ еёи саііоп  

СопГепІ оГ ирЬгіп£Іп£

Соп Іеп і-а п а Іу 8 І8 

Сопіехі 

(іп

р8усһоІіп£иІ8іік)

СопІехІиаІ есіисаііоп 

Сопііпиіп§ есіисаііоп

(информатизация)

обучения

Концентризм 

в

обучении


Понятие

Концепция  проблемно-

деятел ьностного

обучения


Концепции

образования

Кон кретизация

Осуждение

Условия

эффекгивностидеятельности

преподавателя

деятельности учителя

Педагогика

кондукгивная

Конфессиональные

школы

КонфиденциальностьКонфирмация

Конформизм

(конформные

реакции)


Самосознание

Консенсус

Содержание

образования

Содержание

воспитания

Контент-анализ

Контекст 

психолингвистике)Обучение контекстное

Образование

непрерывное

компыотерлендіру(ақ

параттандыру)

Оқытудагы

концентризм

Түсінік


Проблемалық-

әрекеттік 

окытудың

түжырымдамасы

Білім

тұжырымдамасыНақтылау

Қолдамау


Оқытушы  қызметінің 

тиімділік жагдайы

Мұгалім  қызметінің 

тиімділік жағдайы

Кондуктивтік

педагогика

Конфессия

мектептері

Конфиденциалдылық

Конфирмация

Конформизм

(конформдік

реакциялар)

Сана-сезімі

Консенсус

Білім беру мазмүны

Тәрбие мазмүны

Контент-анализ

Контексг 

(психо- 


лингвистикада) 

Контекстік оқыгу 

Үздіксіз білім беру

Сопсііііоп  оГ  (еасһег  Условия 

асйуііу еГГесЙүепе88 

эффективностиСопсіисйүе  ресіа§о§у

12


Соі*ііпиікі£ есіисаііоп 

Сопішиііу 

іп

есіисаііоп 

СопігоІ  теіһосі 

СопігоІ  теіһосі 

СопүепіиаІ $сһооІ5

Сопүег$аІіоп 

Соорегаііоп 

Соорегаііуе  ресІа§о§у

Согрогаііоп

СоггесІ-есІ исаііопаі

угогк


Соггесііүе 

ІаЬоиг 

ресіа^о^уСогге$ропсіепсе соиг$е

Сгеайүе

Сгеайүііу

Сгеайүііу

Сге!іпі$т

Сгі$е$  оГ  есіисаііопаі 

іпЛиепсе

Сгііегіа  оГ Іһе  асіүапсесі 

ресІа£

0

£Іса) ехрегіепсеСгііегіоп

СгіІісаІ 

Іһіпкіп^ 

СиІІигаІ - ргіпсіріе

СиІІигаІ рІигаІі$т

СиІІигаІ геіаііүкт

СиІІиге

СиІІигеоГ $сһооІ 

СиІІиге оГЬеһауіоиг

Непрерывное 

образование 

Преемственность 

обучении 

Метод контроля 

Метод управления 

Монастырские школы

Беседа

КооперацияПедагогика

сотруд ни чества

Корпорация

Коррекционно-

воспитательная работа

Педагогика

исправительно-

трудовая


Заочное обучение

Креатив 


Т ворчество 

Креативность 

Кретинизм

Кризисы


воспитательного

воздействия

Критерии 

передового

педагогического

опыта


Критерий

Критическое мышление 

Принцип

культуросообразностиКультурный

плюрализм

Культурный

релятивизм

Культура

Культура школы

Культура поведения

Үзіліссіз білім беру

в  Оқудагы сабақтастық

Бақылау әдісі 

Басқару әдісі 

Монастырлік

мектептер 

Әңгіме 


Кооперация

ЬІ ңтымақтастық 

педагогикасы 

Корпорация 

Түзету-тәрбие

жұмысы


Жөндеуші-еңбек 

педагогикасы

Сырттай оқу

Креатив


Шыгармашылық 

Креативтілік 

Кретинизм

Тәрбиелік 

эсердің 

дагдарыстары

Озатп едагоги кал ы қ 

тәжірибе өлшемдері

Критерий

Сынтұргыдан ойлау 

Мәдениетке 

сәйкестік принцин

Мәдени плюрализм 

Мәдени релятивизм

Мәдениет 

Мектеп мәдениеті 

Мінез-құлық 

мәдениеті13

СиНиге оГ (Ііаіозие 

СиНиге  оГ  іпіегеіһпіс

сііаіо^ие

СиІІиге 


оС 

зеІҒ-


есІисаНоп 

(§еІГ-

есіисаііопаі сикиге)

Сигіозііу

Сигіои$

С и ггіси іи т 

С и ггіси іи т 

Со£ПІгіүе зрһеге

Культура общения 

Кулыура

межнационапьногообщения

Культура


самообразован ия 

(самообразовательная 

культура) 

Любопьггство 

Любознательность 

Учебная программа 

Учебный план 

Когнитивная сфера

Қарым-қатынас

мәдениеті

Ұлтарал ык 

катынас 


мэдениеті

Өзіндік 


білім 

алу 


мәдениеті

Қызығүшылық 

Құштарлык 

Оқу багдарламасы 

Оқу жоспары 

Когнитивтік ортаОау 

пигвегу

кіпс1ег§аг*еп 

Оесеп^гагіоп 

(сІесеііСгаІігагіоп) 

оГ 

т а п а § ет еп і 

іп

есіисагіоп

Оесіисііоп  іп  ігаіпіп§ 

ОеГесіоІо£ІсаІ есіисагіоп

ОеГесІ

0

І

0

£у

Оеіау 

оГ 

т е п іа і 

сіеүеіортепі (сітсі)

ОеііпциепіІ)ет а £

0

£уО етосгагіс зсһооі

Оетоп8(гагіоп 

О етоп$(га(іоп  Іе$$оп 

О етогаіігагіоп

Оеопгіс  Іо^іс 

Оеопгіс тосіаіііу

Ясли - детскии сад

Децентрация

(децентрализация)

управления

образовании

Дедукция в обучении

Дефектологическое

образование

Дефектология

Задержка

психического

развития (зпр)

Делинквент

Демагогия

Школа


демократическая

Демонстрация

Показательный урок 

Деморал изация 

Деонтическая логика 

Деонтическая

модальносіъ

Ясли -  балабақша

Білім 

берудің


орталыққа  багынуын 

в  жою


Оқытудагы дедукция

Дефектол огиял ы к 

білім

ДефектологияПсихикалық

дамудың


тежелуі(пдт)

Делинквент

Сөзуарлық

Демократиалық

мектеп

Көрсету


Көрнекті сабақ 

Деморализация 

Деонгикалық логика 

Деонтикалық 

модальдік

14


Оеог ііс ііессввііу- 

Деоьггическая

необходи мость 

ОеопЫо£ІсаІ сгедо 

Деоигологическое

кредо

Оеоікіоіо§іса1 есіисагіоп 

Деои гологическое

воспитаиие 

Деонтологический 

интуитивизм 

Деонтологическая 

позиция

ОеопІоІоеісаІ 

роіепііаі  Деонтологический

Деонтикалық

ОеопІоІо§ісаІ іпіиіііуівт 

'

ОеопіоІО£ІсаІ розіііопоГ Йіе Іеасһег

погенциал педагога

0

е

0

пІ

0

І

0

£ІсаІргерапіііоп 

оГ

Сеасһег

Оеоп(оІо§ісаІ

геас1іпе88 

оГ

іеасһег

Оеопіо)о£у

ОерагІтепІ

есіисаііоп

Оерепіопаіігаііоп

Деонтологмческая 

Іһе  подготовка педагога

еонтологическая

Іһе 

готовность педагогаОеро$і(5

Оергіүаііүе ($ос.)

Ое$сһооІігаІіоп 

Ое$сгірІіоп

Іеасһіпц


Ое$сгірііоп 

Іеасһіпц

сһііёгеп 

Ое$і§піп£ Ое$іп£ІП£ (ресі)

Деонтология оҒ 

Управление 

образованием 

Деперсонализация 

Задатки

Депривироваиный(соц.)

Дескулизация оГ 

Характеристика 

педагогическая 

оГ 

Характеристика рге$сһооІ 

педаіогическаяОеуіапІіп£ Ьеһауіог

дошкольника

Конструирование

Проектирование

пед.)

Отклоняющеесяповедение

(девиантное

поведение)

•  


қажетгілік

Деонтологиялық

үстаным


Деонтология

лықтэрбие

Деонтологиялық

интуитивизм

Деонтологиялық

көзқарас


Педагогтің

деонтологиялық

элеуеті

Педагогтіңдеонтологиялық

дайындыгы

Педагогтіңде

онтологиялық

дайындалуы

еонтология

Білімнің басқармасы

Деперсонализация

Нышандар

Депривацияланган

(әлеум.)

Дескулизация

Педагогикалық

мінездеме

Мектепке

деиінп


балага  педагогикапық

мінездеме

Конструкциялау

(в  Жобалау (Лед.)

Ауытқитын

құлық


мінез-

Пеуіаііп^Епціһһу 

Леуіаіа  нем(/гот

  Девиантный (от  ангд.,

  Девиантты (агыл.,

сіеуіапі-  нем.

 

— сіе\>іап(  —

15

(іеуіаііоп)

Оеуіаііүе Ьеһауіоиг 

Оіа§по$іп§ оГ Іеасһіп£

Оіа§по8Іп§ оГ (гаіпіп§

Оіа§по$Нс 

іеасһег*$ 

іһіпкіп§

Оіаіесііс 

теіһос) 

оҒ

кпо\¥ІсчІ£еОіаіодие 

ОіаІо§ие Ьаггіег

Оісіасііс 

(еёисаііопаі) 

таіегіаі

ОіЛасНс аЬіІіНев 

ОісіасНс § а т е«

ОісіасНс ргіпсіріез 

ПісіасНс гиІе$

Оісіасііс  $у$іет  оГ  (һе

іеасһег

ОісіасНс$

ОісіасНс$

ОісіасНс$ оҒ (һе Іе$$оп

Оісіасіоһепу

ОісіасіоІо§у

ОіЯегепііаІіоп 

оГ

ігаіпіп£

ОіЛісиІііе$

ОііТи$іоп

О іт о ііі$ т и $

В ігесі  апсі  $ісіе  еіТесів

отклоняющийся, 

отклонение) 

Девиантное поведение

Ди агности ро вание

обучаемости

Диаіиостирование

обученности 

Мышление 

учителя 


диагностическое

Диалектический

метод познания

Диалог


Барьер общения

Дидактический 

(учебный) материал 

Дидактические 

способности 

Дидактические ифы

Дидактические 

принципы 

Дидакгические 

правила 


Дидактическая 

система учителя 

Дидактика 

Л и нгводидакти ка 

Дидактика урока

Дидактогения 

Дидактология 

Дифференциация 

обучения 

Затруднения

Диффузия 

Диморфизм

Прямое

ауытқу)

Девиантты 

мінез-

кұлық


Үйретуге

жарамдылық

тыаныктау

Үйренгендік

тіаңыктау

Мұгалімнің

диагностикалық

ойлауы


Танымның

диалектикалық әдісі

Диалог

Қарым — қатынастагы бөгет

Дидактикалық  (оқу)

материал

Дидактикалық

қабілеггер

Дидактикалық

ойындар

Дидактикалыкқагидалар

Дидактикалық

ережелер  .

Мұгалімнің

дидактикалық жүйесі

Дидактика

Л и н гвод и дакти ка

Сабақтың


дидактикасы

Дидактогения

Дидактология

Оқытуды


дифферен циация л ау 

Қиыншылықтар 

Диффузия 

Диморфизм

Оқушыларга  тікелей

16


оі) 8іи4епі$

ОІ5П<іаріа(іоп

ОІ8€ІрІіпе.

ОІ5Си85ІОПОІ5сиг8І\е (һіпкіп£ 

0І5(апсе $(и<іу

Оіүег8ІПсайоп  8у8*ет 

оГ есіисагіоп

Оосітопоіоду

ОосіогаІ 5һісІіе8

О и т т у   есііііоп

ЕсоІо£ІсаІ есіисаіюп

Е соп отіс есіисагіоп

Е(1иса(е<1

ЕсІиса(іоп

Есіисагіоп

Есіисаііоп

Есіисаііоп 

ап<1

ігаіпіп£ һитапігаііоп 

Есіисаііоп  <1еуеІоріп£ 

§оаІ8


Есіисаііоп

һитапігаііоп 

(/гот 

агтог,

  - 

һитап)

Есіисагіоп 

іпіегпаііопаі 

ог§апігаНоп8 

Есіисагіоп  І8  іпсіисіесі

параллельное 

воздействие 

на

учащихсяДезадаптация

Дисциплина

Дискуссия

Дискурсивное

мышлеиие

Обучение


дистанционное

Диверсификация 

системы образования 

Доцимонология 

Докторантура 

Учебное издание

және 

параллельді әсер ету

■  а 


• 

®  ^  


Ш  


ф

 

і ^   ■»Бейімделмеушілік

Т эртіп


Дискуссия 

Дискурсивтік ойлау

Дистанциялык оқыту

Білім 


жүйесін

диверсификациялау

Доцимонология

Докторантура 

Оқу басылымы

Ее

Воспитание

экологическое

Воспитание

экономическое

Обученность

Образование

Экологиялық тәрбие

Экономикалық

тэрбие 


Үйренушілік 

Білім беру

Обучение

Воспитание

Оқыту 

Т әрбие


Гуманизация  воспита-  Тәрбие  мен  оқытуды

ния и обучения 

Учебные

развивающие задачи Гуманизация

образования (от  лат.  (лат. 

Нитапшадами)

ізгілендіру

Оқу 


барысында

шешілетін мэселелер 

Білімді  ізгіліктендіру

Нитапиз

 

-Білім

по  саласындагы

беру

человеческии,

человечный)

Международные

организации

образованию 

Халықаралы ■  I орайғЬ|р0о

Обучение включенное  Енпзш^н о|Ң.щдағы  п м у . діңакадемик  С.Бөйсембае

17

ындағы  ғылыми

АПХАНАСК


ЕЛисагіоп Іеа£ие 

ЕсІисаНоп  тосіеі

ЕсіисаНоп  $ у $ іет

ЕсіисаНопаІ асііопз 

Есіисаііопаі асііуііу

ЕгіисагіопаІ ахіоіо^у

Есіисаііопаі 

суЬегпеііс$ 

ЕЛисаІіопаІ ЛеМ

Есіисагіопаі  Гипсгіоп

ЕсіисагіопаІ §оа! 

ЕсІисагіопаІ  іпвгііигіоп

ЕЛисагіопаІ  іпзгііигіоп 

сеггіЯсагіоп

Есіисагіопаі

т а п а ^ е т е п *Есіисагіопаі

тагкегіп£

Есіисагіопаі  т о г а і

Есіисагіопаі  пеоіоду

Есіисагіопаі оЬ]есгіуе 

Есіисагіопаі  .

ргахео1о§у

ЕёисагіопаІ  ргіпсіріез 

ЕсіисагіопаІ  ргоЫ ет

ЕсІисагіопаІ  ргосевв

ЕсІисагіопаІ ргосе$$ 

Есіисагіопаі 

ргосе$$ 

іпіедгііу

Лига образования 

Образовател ьная 

модель


Система образования 

Учебные действия 

Учебная деятельность

Педагогическая 

аксиология 

Кибернетика 

педагогическая 

Образовател ьная 

область 

Фуркация 

образовании 

Цель педагогическая 

Образовательное 

учреждение 

Аттестация 

образовательного 

учреждения 

Образовательный 

менеджмент

Образовательный 

маркетинг 

Педагогическая 

мораль

Педагогическая неология 

Учебная задача 

Педагогическая

праксиология

Принципы  воспитания

Учебная проблема

Образовател ьны й 

процесс


Учебный  процесс

Целостностьучебно-

воспитательного

Білім лигасы 

Білім моделі

Білім беру жүйесі 

Оқу эрекеті 

Оқу 


іс-әрекеті

(қызметі)

Педагоги кал ы қ 

аксиология 

Педагогикалық 

кибернетика 

Білім облысы

в  Білімдегі фуркрация

Педагогикалық мақсат 

Білім беру мекемесі

Білім 

беру


мекемесінің 

аттестациясы 

Білім 

беру


менеджменті 

Біпім беру маркетингі

Педагогикалық 

мораль


Педагогикалық 

неология 

Оқу мәселесі 

Педагогикалық 

праксиология 

Тәрбие принциптері

Оку проблемасы 

Білім үрдісі

Оку үрдісі

Оқу-тәрбие  процесінің 

тұгысталыгы

18


ЕсІисьііопаІ 

ргосезд 

о р !іт ііа (іо п

ЕсІисайопаІ  р го£гат

ЕсІисаІіопаІ 

р г о £ г а т т іп §  

Есіисаііопаі 

риЫіс 

геіаііопв 

ЕсІисаІіопаІ

циаІіГісаНоп$ 

ЕсІисаііопаІ 

гевеагсһ 

оЬ]есіІУеЕсІисаііопаІ  $егуісе8 

ЕсІисаІіопаІ $расе 

ЕсІисаІіопаІ $расе

ЕсІисаііопаІ

$(ітиІа(іоп 

ЕсІисаНопаІ виррогі

ЕсІисаііопаІ 

ву8(ет

ехіегпаі врһеге 

ЕсІисаііопаІ  $у$*ет  оГ

8Сһ00І


ЕсІисаііопаІ

*есһпоІо§у

Есіисаііопаі

іесһпоіо^у

Есіисаііопаі

іесһпоіоду 

Есіисаііопаі  ипіцие

ЕсІисаііопаІ  луогк 

ЕсІисаііопаІ  \уогк  іп 

тиіііп аііоп аі

процесса


Оптимизация 

учебно-


вос п итател ьного 

процесса 

Образо вател ьная 

программа 

Обучение

программированное

Педагогическая

пропаганда 

Образовательный ценз

ІДель  педагогического 

исследования 

Образовател ьные 

услуги

Пространство образовательное 

Школа  как  культурно- 

образо вате л ьное 

пространство

Стимулирование 

в

обучении Поддержка 

педагогическая 

Образовательной 

системы 


внешняя 

среда  .


Воспитательная

система школы

Образовательные

технологии

Техника

педагогическаяТехнология

педагогическая

Уникализация 

образования 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа 

в  многонациональном

Оқу-тәрбие 

үрдісін 

тиімді ету

Білім 

беру


багдарламасы 

Бағдарламалы оқыту

Педагогикалык 

насихат 


Білім цензі

Педагогикальп< 

зерттеудің мақсаты 

Білім беру қызметтері

Білім беру кеңістігі

Мектеп 


мэдени-

білімдендіру  кеңістік 

ретінде 

Оқытудагы

ынталандыру

Педагогикалық

қолдау

Білім 


жүйесінің

сыртқы ортасы

Мектептің 

тәрбие 


жүйесі

Біпім 


беру

технологиялары 

Педагогикалық 

техника 


Педагоги кал ы қ 

технология 

Білімнің бірегейі

Тәрбие жұмысы 

Көп ұлтгы үжымдагы 

тәрбиелік жұмыс19

соііесііүе

ЕсііікоІо§у  іпГоврһеге

ЕЛГес(іуепе$8 

оГ

(еасһіп§

Е§осепігі$ш

Е§ОІ8Ш

ЕісІеНс  іт а ^ е  

ЕІесІіүе соипев 

ЕІесііуе  ргіпсіріе 

ЕІесііүез

Е Іетеп іагу соиг$е 

Е Іетеп іагу всһооі

Е тоІіопаІ  іпГесііоп

Е тоііоп аІ 

рег$оп 

огіепіаііоп

Е т р а іһ у

Е трігісаІ

Епһапсесі 

ігаіпіп£ 

ргосезз

Еп(егіаіпіп§ іп ігаіпіп£

Ві

Е пуігоптепіаІесІисаНоп

Е пүігоптепІаІ

ирһгіп§іп£

Епуу

ЕрһеЬіап

Е рі$(етоІо§у

Е ц и ір теп і 

ігаіпіп§ 

\уогк8һор8

Еггог$ 

о

Г  регіа£0£іса1 

еүаІиаііп£

Е зіһеііс еёисаНоп

Е зіһеііс оГ Ьеһауіиог

коллективе

Эдукология

инфосферная

Эффективность 

п е д аго ги чес кая 

Эгоцентризм 

Эгоизм


Эйдетические образы

Факультативный  курс

Элективный  принцип

Факультативы

Элементарный курс

Элементарная школа

Эмоциональное

заражение

Эмоционапьная

направленность

личности

Эмпатия


Эмпирический

Активизация  процесса

обучения

Занимательность 

в

обучении


Экологическое

образование

Экологическое

воспитание

Зависть

Эфебия


Эпистемология 

Оборудование 

учебных мастерских

Ошибки


педагогического

оценивания

Эстетическое 

воспитание 

Эстетика поведения

Инфосфералык

эдукология

Педагогикалық

тиімділік

Эгоцентризм

Эгоизм

Эйдетикалық бейнесі Факультативтік курс 

Элективтік принцип 

Факул ьтати втер 

Элементарлық курс

Элеменшрлық мектеп

Эмоционалдық

жұқтыру

Тұлганың


эмоционалдық

багытталуы

Эмпаггия

Эмпириялық

Окыту 

процесін


белсендіру

Оқытудагы

қызықтылық

Экологялық білім

Экологиялық тәрбие

Қызыгушылық

Эфербия

ЭпистемологияОқу 

шеберханасын

жабдықтау

Педагогикапық

багалаудың

қателіктері 

Эстетикалық тәрбие

Мінез-қүлық

эстетикасы

20


Еіһіса'  есіисаіюп

ЕіһісаІ  сопуег$а!іоп$ 

а і $сһоо!

Еіһіс$ оГ Іеасһіпд 

Еіһпіс 

с о іі

Л

іс і

 

Еіһпіс іпІе§га!іоп Еіһпіс  геІаНоп$

Е!һпосеп!гі$іҮі 

Е1һп0ресіа£0£у Е Іһ пореёа£о§у саі 

ахіоіоз

Е1һіюресіа£0£уса1

ері$Іете

Еіһпо$

Ехатіпаііоп 

ЕхатрІе$ оГ есіисаііоп

Е хат$

Е хат$ іп  ҺІ£Іі  $сһооІ

ЕхсІи$іуе сһіЫгеп 

Ехегсі$е

Ехегсі$е$ 

( т о т і п §  

һу£Іепіс £утпа$1іс$)

Е хрегітеп!

ЕхрегітепІаІ  ЛеІсІ$

ЕхрегітепІаІ

ре<1а§о£уЕхріапаііоп 

Ехіепсіесі  есіисаііопаі

іп$Іі!и!іоп$

Ехіегпаііхаііоп

Воспитание

этическое

Этические  беседы  в 

школе

Этика педагогическаяМежэтнические

конфликты

Межэтническая

интеграция

Межэтнические

отношения

Этноцентризм

Этнопедагогика

Этнопедагогическая

аксиология

Этнопедагогическая

эпистемия

Этнос

Контрольная работа Примеры  в обучении

Экзамены


Экзамены  в  высшей 

школе


Дети исключительные

Упражнение

Зарядка 

(утренняя

гигиеническая

гимнастика)

Эксперимент

Экспериментальная

площадка

Педагогика

экспериментальная

Объяснение

Учреждения

дополнительного

образования

Экстериоризация

Этикалық тәрбие 

Мектептегі  эгикапықәңгімелер

Педагогикалық

эстетика


Этника  аралық  дау- 

жанжал


Этника 

аралық

интефация 

Этникалар 

арапық

қарым-қатынас 

Этноцентризм 

Этнопедагогика 

Энопедагогикал ық 

аксиология

Этнопедагогикалык

эпистемияЭтнос

Бақылау жұмысы 

Оқытудагы үлгі

Емтихандар

Жогары 

мектептегіемтихандар

Есептен  шыгарылган

балалар

Жаттығу


Жаттыгу(таңертеңгіг 

игиеналық жаттығу)

Эксперимент 

(тәжерибе) 

Эксперименталды 

алаң (сынақ алагы) 

Тәжірибелік 

іагогика-

Түсіндіру

Қосымша 


білім

беретін мекемелер

Экстериоризация

і

21Ехігасиггісиіаг ш>гк 

Внеклассная работа 

Кластантыс жүмыс 

Ехігароіаііоп 

Экстрапол я ция 

Экстраполяция

ЕгіегпаІ 8(исіу 

Экстернат 

Экстернат

ҒГ

Ғасііііаііоп зосіаі 

Ғасіог

Ғасіог апаІу$і$

Ғас(ог$ 

оГ

сіеуеіортепі

Ғасиііу

Ғаііиге 

ауоісіапсе 

т о ііу е

Ғаііһ  аз  а  теіһ осі  оГ

ес!иса(іопҒа1а&£а

ҒаІ8І(у


Ғ а т ііу

Ға$(епіп£ 

оГ

кпо>уІесІ§е, $кіІІ$

ҒеавіЬіІііу оГ іеасһіп£ 

ҒеесІЬаск іп  іеасһіп£

ҒетаІе есіисагіоп 

ҒетаІе іікіііиіез

Ғегаіу 

реоріе

("тои>£Іі", 

"кі(һ  о /

Іип&іе")

Ғегиіе

Ғі§игаііуе т е т о г у  

Ғіхесі 80сіа1 аИі(ис1е8

ҒІІ&ҺІ 

есІисаНопаІ 

гевеа гсһ 

("ргоЫп% " 

ехріогаіогу ехрегіт епі, 

ргеіезі)

Фасилитация

социальная

Фактор


Факторный анализ 

Факторы развития 

Факультет

Мотив 


избегания 

неудачи


Убеждение  как  метод

воспитания

Фалагга

Лживость


Семья

Закрепление 

знаний, 

умений и навыков 

Целесообразность 

педагогичес кая 

Обратная 

связь


обучении

Женское образование 

Женские институты

Феральные 

люди

(«маугли», 

«дети

джунглей»)

Ферула


Образная память 

Фиксированная 

социальная установка 

Пилотажное

педагогическое 

исследование («зондаж»,  поисковый

Әлеуметтік 

фасилитация 

Себепкер шарт 

Себепкер 

шарггық 


таддау

Дамудың 


себепкер 

шарты


Факультет 

Сәтсіздіктерден 

қашқақтау

Сенім  тәрбие  әдісі 

ретінде 

Фалагга 


Өгірікшілік

Отбасы


Білімді, 

іскерлікті, 

дағдыларды бекіту 

Педашгикалык жөн

і

  Оқытудағы кері

байланыс 

Әйелдер білімі 

Әйелдер 


институттары 

Феральдік 

адамдар 

(«маугли»)

Ферула 


Бейкелі ес

Белгіленген әлеуметтік 

қондырғы 

Пилотаждық

педагогикалық 

зерттеу 


(« зондтау» 

іздеу  эксперименті,

22

Ғосік оп  Геасһіп§

Ғоік  ресІа£

0

£у Ғоік рес1а£0£у 

Ғоік іеасһіп^ үуЫош

Ғоікіоге ре<1а£0£у

Ғогеса$(іп£ 

(іп регі.)

Ғог£еНіп£пе$$Ғ огт  (іп ре<1)

Ғ огтаііоп е х р е г іт еп і

Ғ огтайоп  оГ  ехегсі$е 

то(Іуе$ -

Ғ огтіп £ ех р егіт еп і

Ғ огт$ оГесіисаііоп

Ғ огт$  оГ  есіисаііопаі 

ргосе$$ ог§апіга*іоп

ҒоипсіаНоп 

оГ

ресІа£

0

£ІсаІ $сіепсе$Ғгее есіисаііоп

Ғгоп!  Гогт  оГ Іеагпіп£ 

ог§апІ

2

а(іопҒги$ігаііоп 

ҒипсііопоГ Іеагпіп§ 

Ғипсііоп$ 

оГ

т а п а ^ е т е п !

эксперішент, 

претест)

На п ра вл ен ность

педагогическая 

Народная  педагогика

Педагогика народная

Народная 

педагогическая 

мудрость 

Фольклорная 

педагогика 

Прогнозирование 

пед.)

Забывание 

Форма (в пед.) 

Обучающий 

эксперимент 

Мотивов 


учения 

формирование 

Формирующий 

эксперимент

Формы 

организации обучения

Формы 


организации 

воспитател ьного 

процесса

Основы 


наук 

в 

педагогическомзначении

Воспитание

свободное

Фронтальная 

форма 

организацииФрустрация 

Функции бучения 

Функцииуправления

претест)

Пе даги ги кал ы қ 

багыт-тылық 

Халықтық 

педагогигка 

Халықтық 

педагогика 

Халықтың 

педагогикалық 

даналық 


Фольклорлық

педагогика  Болжау 

..  , . . .   ,.

(педагогикада) 

Үмыту 


Қалып (пед.)

Оқыту тәжірибесі

Қалыптасуілімінің 

себебі


Қалыптастыратын 

сынау (эксперимент)

Оқытуды

ұйымдастыру қалпыТәрбие 

процесін 

ұйымдастыру қаппы

Педагогикалық 

магынадагы 

гылымдар негіздері 

Еркін тәрбие

Оқытуды


ұйымдастырудың 

бірыңгай нысаны 

Фрустрация 

Оқыту функциялары 

Басқару қызметі

23


Ғшісііопв 

о

Г 

Функции 

Педагогикалық

ресіа§о§іса1  ргос姧 

педагогического 

процестің кызметі

процесса


СепегаІ есІисаНоп 

СепегаІ 

есІисаНоп 

р го §гат

СепегаІ 

еЛисаііоп,   1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал