А. А. Булатбаеважүктеу 3.77 Kb.

бет3/19
Дата04.02.2017
өлшемі3.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Қорытынды
Тәуелсіз  мемлекетіміздің  жастар          
саясатына  байланысты  алға  қойған 
келесі мақсаттарының бірі – өз ұлтының 
мәдениетін,  тарихын,  дінін  қастерлейтін 
және оны жалпыадамзаттық деңгейдегі ру-
хани құндылықтармен ұштастыра білетін, 
ауызбірлігі  мықты  тұлға  тәрбиелеу. 
Ұлтжанды тұлға тәрбиелей отырып, біздің 
алдымызда  әлемнің  ең  озық  елдерінің 
даму  дәрежесімен  терезе  теңестіретін 
ұрпақ  тәрбиелеу  арқылы  еліміздің 
ертеңгі  тізгінін  ұстайтын  жастардың 
бойына  ұлттық  құндылықтарды  сіңіру 
міндеті  тұр.  Яғни,  ұлтына,  дініне,  тегіне 
қарамастан,  елімізде  тұратын  әрбір 
азаматтың  жұдырықтай  жүрегінде  отан-
сүйгіштік, патриоттық сезім, отанына де-
ген  перзенттік  мақтаныш  сезімі  орнауы 
керек.
Ел  Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың 
2014 жылдың 11 қарашасындағы «Нұрлы 
жол  –  болашаққа  бастар  жол»  атты 
Жолдауындағы:  «Өткен  тарихымызға 
тағзым 
да, 
бүгінгі 
бақытымызға 
мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім 
де «Мәңгілік Ел» деген құдіретті ұғымға 
сыйып  тұр.  Отанды  сүю  –  бабалардан 
мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны 
көздің қарашығындай сақтау, өз үлесіңді 
қосып,  дамыту  және  кейінгі  ұрпаққа 
аманат  етіп,  табыстау  деген  сөз.  Барша 
қазақстандықтардың  жұмысының  түпкі 
мәні  –    осы!»
1
  –  деген  ұлағатты  сөздері 
жас ұрпақты отанын, елін сүюге, түп та-
рихын бағалауға бағдар болары анық. 
Қорыта айтқанда, қазақ халқының ұлт 
ретінде  тарихи  қалыптасу  кезеңдерінің 
тұтас  бейнесін  жасау  бағытында  ұлттық 
мемлекеттілігіміздің тарихи түп бастаула-
ры мен мәдениетіміздің, өнеріміздің бұлақ 
көздерін анықтау ісі – келелі міндеттердің 
бірі.

Нұрлы  жол  –  болашаққа  бастар  жол.  Қазақстан  Республикасының  Президенті  –  Ұлт 
Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 11 қараша, 2014 ж.
ӘДЕБИЕТТЕР
1.  Ежелгі дәуір әдебиеті: хрестоматиялық оқу құралы / Құраст. және өмірбаяндық 
дерект. жазған А. Қыраубаева. – Алматы: Ана тілі, 1991. 
2.    Келімбетов  Н.  Қазақ  әдебиетінің  бастаулары  (Көркемдік  дәстүр    жалғастығы). 
Зерттеу. – Алматы: Ана тілі, 1998. – 256 б.
3. Жолдасбеков М. Асыл арналар. – Алматы: Жазушы, 1990. – 352 б. 
4. Көпейұлы Мәшһүр Жүсіп. Ит дүние. – Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2008. – 
416 б. 
5. Күлтегін Тоныкөк: Ежелгі түркі Рун жазбалары. – Алматы: Өлке, 2001.  – 144 б. 
RERERENCES
1.  Ancient  World  Literature:  chrestomathy  /  Compiled  and  biographical  data  wrote  by              
A. Kraubaeva. – Almaty: Mother language, 1991.
2.  Kelimbetov  N.  Origins  of  the  Kazakh  literature  (the  continuity  of  artistic  tradition). 
Research. – Almaty: Mother language, 1998. – 256 p.
3. Zholdasbekov M. Precious channels. – Almaty: Writer, 1990. – 352 p.
4. Kopeyev Mashkhur. Dog world. – Almaty: International Club of Abay, 2008. – 416 p.
5.Kultegin Tonykok: the ancient Turkic Rune records. – Almaty: Region, 2001. – 144 p.

17
Қазақстан  ПҒА  Хабаршысы,  №3,  2015 ж.
АХМЕТОВ Т.А. ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» И ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ 
ПАМЯТНИКИ
В  статье  рассматриваются  такие  актуальные  для  современного  казахстанского 
воспитания понятия, как «Мәңгілік Ел» как опыт казахстанского пути развития  и по-
строения единого общеказахстанского дома. В работе автор раскрывает исходные со-
ставляющие для формирования казахстанского патриотизма, которые были заложены 
в древнетюркских письменных источниках. Автор рассматривает созвучие общенаци-
ональной идеи «Мәңгілік Ел» с духовно-нравственными принципами воспитания, за-
ложенные в основе древнетюркских письменных источников, вытесанных на камне и 
сохранившихся до нашего времени. 
Ключевые идеи памятного наследия древних тюрков  единство народа, патрио-
тизм,  любовь  к  родной  земле  духовность  являются  актуальными  для  современного 
Казахстана.  В статье автором на хорошей источниковой базе рассматриваются фило-
софские и методологические ориентиры воспитания, такие как единство народов, объ-
единяющая сила системы ценностей, общенациональная  идея, основы и начало кото-
рых были заложены в воспитании в ýпоху зарождения и развития казахского ханства 
и государственности. Гарантом сохранения государственности на исторической арене  
является сильный лидер и сильный духом единения народ. Провозглашенные в ýпо-
ху древних тюрков идеи свободы, героизма, воли, сохранения самобытности, любви 
к родной земле,  защита ее целостности свою актуальность и востребованность в вос-
питании подрастающего поколения сохранили до наших дней.
Ключевые слова: «Мәңгілік Ел» («страна на века»), древнетюркские письменные 
памятники, патриотизм, национальная идея, патриотическое воспитание.
AKHMETOV A.T. THE IDEA OF «MANGILIK EL» AND THE ANCIENT TURKIC 
LITERARY TEXTS
The article examines the notions relevant for modern Kazakhstani educationlike «Mangilik 
El» as the experience of Kazakhstani way of development and building of Kazakhstanination. 
The  author  reveals  the  initial  components  of  formation  of  Kazakhstani  patriotismwhose 
foundations were laid in the ancient Turkic literary texts. The author considers the accord of 
the «Mangilik El» national idea with the spiritual and moral principles of education which 
form the basis of ancient Turkic literary textswhich were inscribed on stone and remained till 
today.
The key ideas of the memorial heritage of ancient Turks – the unity of people, patriotism, 
the love for their Motherland, the spirituality – are relevant for modern Kazakhstan. The author 
reviews the sources toconsider the philosophical and methodological goals of education such 
as the unity of people, the unifying force of values, the national idea which formed the basis 
of education in the era of the birth and development of the Kazakh Khanate and statehood. 
A strong leader and the people’s unity guarantee the preservation of stateon the historical 
arena. The ideas of freedom, heroism, will, preservation of identity, love for your Motherland, 
protection of its integrity proclaimed by the ancient Turks still remain urgent and relevantfor 
the education of the younger generation.
Keywords:  «Mangilik  El»  («the  country  for  centuries»),  ancient  Turkic  literary  texts, 
patriotism, national idea, patriotic education.

Вестник  АПН  Казахстана,  №3,  2015 г.
18
УДК 378.4
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Р.К. ДЮСЕМБИНОВА
д.п.н., профессор кафедры «Педагогика и психология»
Б.К. МАУДАРБЕКОВА
докторант PhD специальности 6D010300 «Педагогика и психология»
е-mail: bayan.maudarbekova@gmail.com
Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова
Соотношение  глобализации  и  интернационализации  образования 

  проб-
лема  соотношения  экономического  и  культурного  в  развитии  современно-
го  высшего  образования.  Интернационализация  открывает  много  интерес-
ных  возможностей  для  высших  учебных  заведений.  Но  в  то  же  время  этой 
сложной  и  изменчивой  среде  присущи  реальные  риски  и  вызовы.  На  кону  сто-
ят  вопросы  конкурентоспособности  и  актуальности,  требование  новых 
видов стратегического мышления и действий в отношении международных аспек-
тов по всем типам субъектов высшего образования. В статье рассматриваются со-
временные процессы интернационализации и глобализации, которые  оказывают су-
щественное влияние на развитие высшего образования во всем мире. Выделены такие 
понятия, как «глобализация» и «интернационализация образования», проблема соот-
ношения экономического и культурного аспектов в развитии современного высшего 
образования. Проанализирован процесс интернационализации образования, который 
в настоящее время становится более актуальным, а межкультурное взаимодействие 
систем образования увеличивает  разнообразие и культурную унификацию.
Ключевые  слова:  высшая  школа,  международная  образовательная  интеграция, 
глобализация  образовательного  пространства,  интернационализация  образования, 
вестернизация, ноосферизация.
Введение
Одной из характерных отличительных 
черт мирового хозяйства конца XX 

 на-
чала  XXI  века  стало  активное  становле-
ние  интернациональных  финансовых 
взаимоотношений,  что  во  многом  обу-
словлено  формированием  постиндустри-
альной,  инновационно  ориентированной 
формы становления человечества. Новая 
ýра,  идущая  на  смену  индустриальной 
цивилизации,  предусматривает  осно-
вополагающим  инновационный  метод 
производства,  глубинная  суть  которого 
заключается  в  переходе  от  технологий, 
изменяющих мир вокруг человека, к тех-
нологиям,  изменяющим  самого  челове-
ка. Это отличает способ производства от 
предшествующих не только качественно, 
но и пространственно.
В отличие от индустриального метода 
производства,  императивно  распростра-
нявшегося  из  передовых  государств  на 
развивающиеся,  инновационный  метод 
исконно  имеет  масштабный  характер. 
В  ýтой  связи  глобализация  как  главен-        
ствующая  направленность  становления 
мировой ýкономики по сути своей пред-
полагает развитие инновационного мето-
да  производства,  у  которого  нет  целост-
ности вне масштабных координат [1].

19
Қазақстан  ПҒА  Хабаршысы,  №3,  2015 ж.
Основная часть
Активное развитие глобализационных 
процессов проявляется в увеличении от-
крытости  государственных  ýкономик, 
углублении интернационального разделе-
ния труда и кооперации, расширении ав-
тотранспортной инфраструктуры и логи-
стических  систем,  в  подъеме  масштабов 
долговременных вложений иностранного 
капитала, а также международного рынка 
ссудного капитала.
Основным  компонентом  процесса 
глобализации,  без  которого  не  было  бы 
вероятным настолько быстрое сближение 
государств в общий миро-хозяйственный 
комплекс, считается появление и распро-
странение  сети  Интернет.  Применение 
информационно-телекоммуникационных 
технологий и средств связи существенно 
ускоряет процесс передачи новых знаний 
и доступность к инновациям. Со стороны 
массового потребителя ýтих знаний, оно 
упрощает  организацию  международного 
перемещения  капитала,  вызывает  рост 
кооперации  между  коллективами  науч-
ных работников, и представителями про-
изводственных и деловых кругов. 
Российский  социолог  В.Я.  Нечаев, 
рассматривая  феномен  глобализации, 
выделял  3  ключевых  ее  ýтапа  длиной  в 
тысячелетие,  обусловленных  ведущей 
ролью масштабных участников мирового 
становления. Так, для первого шага отли-
чительным  было  преодоление  межýтни-
ческих границ методом распространения 
зарождавшихся  в  тот  период  мировых 
религий, для второго 
– 
развитие универ-
ситетского  образования,  объединившего  
«религии,  науки,  искусства»,  а  вместе 
с  ýтим  различные  страны  и  поколения.
Третий шаг глобализации, пришедшийся 
на начало III тысячелетия, обозначил но-
вого фаворита в мировом сближении на-
родов 

  информационно-коммуникатив-
ные сети и компьютерные технологии [2]. 
Сегодня  конкурентоспособность  от-
дельной  страны  в  значительной  степени 
ориентируется  на  его  компьютеризи-
рованность.  Известно,  что  численность 
компьютеров  в  стране  на  душу  населе-
ния  хорошо  коррелирует  с  признаками 
подъема ВВП. В ýкономически развитых 
государствах  уже  к  середине  90-х  годов 
был осознан тот факт, что информацион-
ные  технологии  становятся  главнейшей 
составляющей  работы  государственных 
ведомств,  учреждений  и  частных  фирм 
[3].  Учитывая  то,  что  глобализация  под-
разумевает свободное перетекание между 
государствами  товаров  и  факторов  про-
изводства 

 труда, денег, знаний, можно 
констатировать,  что  коммуникационно-
информационное  обеспечивание  стало 
одним из главных инструментов глобали-
зирующегося  социально-ýкономического 
пространства.
Глобализация,  представляющая  со-
бой, по выражению В.И. Добренькова [2], 
«многоуровневую  и  многостороннюю 
систему различных интеграционных про-
явлений» в общемировой коммуникации, 
ýкономике,  политике,  культуре,  науке, 
языке,  образе  жизни,  не  только  предла-
гает новые возможности, но и неизбежно 
приводит  к  трансформации  традицион-
ных институтов цивилизации. Это отно-
сится и к сфере образования, и, в частно-
сти, к наиболее востребованной ее ветви 
для  инновационной,  «знаниевой»  ýконо-
мики 

 высшей школе. 
Не случайно, начиная с 70

90-х годов 
прошлого  столетия,  особое  внимание  в 
научной среде стало уделяться исследова-
нию изменений, происходящих в нацио-
нальных  системах  высшего  образования 
под влиянием глобализационных процес-
сов. Это нашло свое отражение в трудах 
зарубежных  и  российских  ученых  раз-
личных отраслей гуманитарного и ýконо-
мического знания, таких как: М. Ван дер 
Венде, Г.Макбурни, Дж. Найт,  П. Скотт,                                                                                          
А.М. 
Акулич, 
А.Ю. 
Белогуров,                            
А.Берюков, 
И.В. 
Бестужев-Лада,                           
Б.Л.  Вульфсон,  А.И.  Галаган,  Л.М.  Да-
даев,  В.Я.  Нечаев,  И.А.  Майбуров,  О.В. 
Сагинова, С.Ф. Сутырин, Ю.В. Яковец и 
др. 
В научной литературе пока нет четко-

Вестник  АПН  Казахстана,  №3,  2015 г.
20
го  определения  переменам,  происходя-
щим  в  высшей  школе  под  воздействием 
глобализации.  Авторы  характеризуют 
данные процессы или как «глобализацию 
образования», или как «интернационали-
зацию», и часто между ýтими понятиями 
ставится  знак  равенства,  допускающий, 
что глобализация 
– ýто 
новый термин для 
обозначения  существовавшего  раньше 
явления.
Некоторые  исследователи  считают, 
что глобализация во всех сферах деятель-
ности приводит к интернационализации в 
высшем  образовании  [3,  с.  83];  другими 
словами,  интернационализация  высшей 
школы  есть  следствие  глобализации,  в 
то  время  как  университетское  образова-
ние, начало коему было положено еще в             
1158 г., в год основания Болонского уни-
верситета,  изначально  рассматривалось 
как международное явление.
Иные, напротив, видят в глобализации 
высшую  фазу  интернационализации  раз-
ных сфер деятельности, в том числе ýко-
номике, политике, культуре [4]; другими 
словами, глобализация есть высшая фаза 
интернационализации, что кроме того не 
дает правильного представления о проис-
ходящих  изменениях  в  области  высшего 
образования  под  воздействием  масштаб-
ных процессов.
Бесспорно,  глобализация  и  интерна-
ционализация – ýто процессы, определен-
ным образом взаимосвязанные между со-
бой, хотя, вероятнее всего, их возможно 
считать диалектически противоположны-
ми, несмотря на то, что оба они на самом 
деле, считаются формами одного действа 

 международной интеграции (рис. 1).
 
Международная интеграция в сфере высшего образования 
Интернационализация 
образования 
Ноосферизация 
Глобализация 
образования 
Мобильность 
студентов 
Мобильность 
преподавателей 
Интернационализация 
учебных планов и 
исследователей 
Региональная 
интеграция 
вузов 
Транснациона-
лизация 
Вестернизация 
Информатизация
 
Сотрудничество, 
 Межкультурная коммуникация 
 
Коммерциализация, 
конкуренция 
 
Рисунок 1 
– 
Формы международной интеграции в сфере высшего образования
Так,  например,  Питер  Скотт,  ви-
це-канцлер 
университета 
Кингстон 
(Лондон, Великобритания) и бывший ре-
дактор  издания  «Высшее  образование» 
(Приложение  газеты  «Таймс»),  считает 
глобализацию  явлением  новым  и  отлич-
ным  от  интернационализации.  Учитывая 
мнение  данного  исследователя,  при  гло-
бализации  происходит  «основательная 
перемена  мирового  порядка»,  приводя-

21
Қазақстан  ПҒА  Хабаршысы,  №3,  2015 ж.
щая к утрате государственными граница-
ми собственного значения [5]. В соответ-
ствии  с  ýтим глобализация, отрицающая 
в  собственной  сущности  существование 
национального  государства,  не  имеет 
возможности  считаться  наиболее  вы-
сочайшей  фазой  интернационализации, 
потому  что  при  интернационализации 
«преобладающая  роль  принадлежит  на-
циональным  государствам  с  конкретны-
ми политическими границами» [6, 7], че-
рез  которые  вероятны  к  осуществлению 
процессы  по  расширению  классической 
деятельности университетов до междуна-
родного масштаба.
В  ýтой  связи,  органичной  выглядит 
точка зрения В.И. Доброденькова, счита-
ющего,  что  интернационализация  пред-
ставляет  собой  процесс  выхода  вуза  за 
национальные  границы,  осуществляемо-
го в значимых размерах [2]. 
Если  обратиться  к  истории  развития 
интернациональных  процессов  в  вузов-
ской  среде,  то  можно  выделить  целый 
ряд  направлений  интернационализации 
высшего образования, таких как: 
– 
обмен студентами, преподавателями, 
образовательными  программами,  прове-
дение совместных научно-исследователь-
ских работ; 
– 
привлечение  иностранных  специ-
алистов  к  работе  на  кафедрах  вузов  как 
на долгосрочной основе, так и для чтения 
отдельных курсов лекций, осуществление 
научных стажировок преподавателей, со-
трудников и аспирантов за рубежом; 
– 
организация  на  базе  вузов  научно-
образовательных структур с международ-
ным статусом, формирование совместных 
авторских  коллективов  для  подготовки 
учебников и учебных пособий и проч.
Все  ýти  направления  деятельности 
вузов  в  процессе  интернационализации 
были  бы  невозможными  без  участия  го-
сударства, выступающего заинтересован-
ным лицом и гарантом в продвижении за 
рубеж  национальных  культурных  цен-
ностей, сложившихся традиций, создании 
благоприятного  образа  страны  в  глазах 
иностранных  граждан,  обеспечении  не-
обходимых условий для международного 
обмена знаниями.
В  отличие  от  интернационализации, 
позволяющей  сохранять  государствен-
ный  суверенитет  взаимодействующих 
государств,  глобализация  обусловливает 
утрату  ими  собственных  государствен-
ных  особенностей  и  зарождение  моза-
ичной  глобальной  культуры.  Учитывая 
мнение  ряда  специалистов,  глобализа-
ция представляет собой более серьезную 
угрозу,  с  которой  столкнулась  высшая 
школа за всю историю своего существо-
вания.
Глобализация  высшего  образования 
ориентирована,  во-первых,  на  создание 
общего  планетарного  образовательного 
рынка,  и  ключевым  его  инструментом 
считается  конкуренция  за  потребите-
ля  образовательных  продуктов  и  услуг. 
Основным инвесторам данного рынка для 
продвижения  собственной  образователь-
ной продукции (услуг) нужно преодолеть 
такие  преграды  как  языковой  барьер, 
особенности менталитета, национальные 
культурные  и  педагогические  традиции, 
исторические корни.
Национальные особенности и государ-
ственный контроль за развитием высшей 
школы, в задачи которой входит переда-
ча  культурного  наследия  и  составление 
моральных  устоев  молодого  поколения 
страны,  рассматриваются  как  серьезные 
препятствия  для  набирающих  обороты 
современных  образовательных  корпора-
ций,  заинтересованных  в  продвижении 
транснациональных форм образования. И 
ученые,  отрицательно  воспринимающие 
глобализационные  процессы  в  высшем 
образовании, понимают, что разрушение 
данных барьеров в конечном итоге обре-
чет  большинство  национальных  систем 
высшего  образования  на  роль  аутсайде-
ров  в  международном  образовательном 
пространстве. 
Так,  И.А.  Майбуров  в  своих  работах 
[8],  посвященных  ýтой  проблеме,  обра-
щает внимание на то, что фундаменталь-

Вестник  АПН  Казахстана,  №3,  2015 г.
22
ный  вызов  глобализации  заключается 
в  возникновении  острой  конкуренции 
между  двумя  различными  силами,  сфор-
мировавшимися  в  сфере  высшего  об-
разования  к  концу  XX  века.  По  мнению 
ýтого  ученого,  за  усиление  процессов 
глобализации в высшем образовании сто-
ят «новые корпоративные силы», то есть 
негосударственный  сектор  высшей  шко-
лы, ориентированный на слияние с транс-
национальными  корпорациями  (ТНК),  а 
также  образовательные  корпорации,  соз-
даваемые  ýтими  ТНК.  «Старые  силы» 

 
ýто  традиционные  вузы,  представленные 
государственным сектором высшей шко-
лы. «Новые силы» в лице ТНК и их ýкс-
портно  ориентированных  университетов, 
заинтересованные  в  продвижении  своих 
транснациональных 
образовательных 
программ,  стремятся  оказывать  влияние 
на  сферу  высшего  образования  различ-
ных  стран  через  такие  наднациональные 
организации, как ВТО, ОЭСР, ЮНЕСКО, 
Всемирный  банк.  Все  ýто  ведет  к  уси-
лению  либерализации  международной 
торговли  образовательными  услугами,  а 
также к децентрализации и разгосударст-
влению  высшей  школы,  вследствие  чего 
она  утрачивает  свою  историческую  мис-
сию  «центра  национальной  идентифика-     
ции» [8]. 
Принимая во внимание общемировую 
направленность  к  уменьшению  государ-
ственного финансирования сферы высше-
го образования, можно сделать вывод, что 
традиционные институты все больше бу-
дут устраняться от академизма и обретать 
вид, свойственный предпринимательским 
структурам, действующим как внутри са-
мой страны, но и за ее пределами, в меж-
дународном  масштабе.  Следовательно, 
классические академические дисциплины 
и  исследования  (в  большинстве  случаев 
фундаментального  характера)  начнут  со 
временем  сменяться  рыночно  обуслов-
ленными  направлениями  деятельности, 
способными привлекать нужные ресурсы.
Сегодня  почти  все  государственные 
университеты,  прикрываясь  участием  в 
международных  программах,  проводят 
довольно  жесткую  политику,  связанную 
с  привлечением  иностранных  учащихся 
кроме того, оплата за их обучение выше 
расходов,  потому  что  в  нее  частично 
включаются дотации местным учащимся, 
и  необходимая  прибыль.  Помимо  всего 
ýтого  в  рамках  ВТО  нарастают  тенден-
ции,  когда  для  государственных  вузов, 
участвующих  на  масштабном  образова-
тельном  рынке,  становится  вполне  при-
емлемой продажа дешевых степеней сту-
дентам из развивающихся стран, причем 
подобная практика успешно адаптируется 
к требованиям Генерального соглашения 
о торговле услугами (ГАТС). 
Некоторые 
лучшие 
университе-
ты  мира,  среди  которых  Оксфорд  и 
Кембридж,  стали  руководствоваться  ин-
тересами  доходности  образовательной 
деятельности вопреки собственной пред-
шествующей практике, где иностранным 
учащимся  предлагалось  обучение  для 
того,  чтобы  в  последующем  содейство-
вать  продвижению  самых  одаренных  из 
них.
Вероятно, выходом из складывающей-
ся ситуации вокруг национальных систем 
высшего образования под влиянием гло-
бализации должно стать усиление связей 
между  государственными  структурами  и 
высшей школой, а не их разрыв. Причем 
одним  из  основных  условий  является 
пересмотр  образовательной  политики  в      
части  финансирования  высшей  школы, 
поскольку  именно  недофинансирование, 
как отмечалось выше, приводит к сверты-
ванию вузовских исследований, их дефун-
даментализации, в то время как фундамен-
тализация образования, ориентированная 
на изучение законов природы и общества, 
позволяет добиться существенного повы-
шения  качества  образовательной  подго-
товки.  Кроме  того,  недофинансирование 
сферы высшего образования стимулирует 
его  коммерциализацию,  что  значительно 
ограничивает  доступ  к  получению  об-
разования малоимущих слоев населения. 
Таким образом, сфера высшего образова-

23
Қазақстан  ПҒА  Хабаршысы,  №3,  2015 ж.
ния не может рассматриваться как затрат-
ная в силу того, что от ýффективности ее 
функционирования  во  многом  зависит 
устойчивость  социально-ýкономического 
развития национальных систем.
Транснационализация  в  области  выс-
шего  образования,  происхождение  меж-
национальных монополий отдельных об-
разовательных компаний с усилением их 
воздействия на глобальном образователь-
ном  рынке  является  прямым  следстви-
ем  глобализации  высшего  образования, 
в  основе  которого  лежит  конкурентная 
борьба  между  университетами  за  массо-
вого потребителя образовательных услуг, 
приносящего сверхприбыли.
Некоторые  национальные  системы 
высшего  образования,  оказавшись  в  ус-
ловиях конкурентной борьбы на глобали-
зующемся рынке образовательных услуг, 
стали интегрироваться в единое образова-
тельное пространство в отдельном регио-
не планеты. По пути такой наднациональ-
ной  интеграции  пошли  страны  Западной 
Европы  с  целью  создания  европейской 
системы высшего образования, что было 
закреплено  в  1999  году  Болонской  де-
кларацией  при  участии  29  европейских 
государств. В основу ýтой межстрановой 
интеграции в сфере образования был по-
ложен  принцип  «организуемой  дивер-
сификации»,  предполагающий,  с  одной 
стороны, сохранение существующего раз-
нообразия  национальных  систем,  типов 
учебных заведений, направлений и видов 
подготовки,  содержания  учебных  про-
грамм. С другой стороны, переход к опре-
деленной унификации за счет выработки 
механизмов, позволяющих устанавливать 
сопоставимость  квалификаций  разных 
стран,  при  наличии  существующих  раз-
личий  в  национальных  образовательных 
системах [9].
Дискуссии  вокруг  Болонского  согла-
шения длятся и сегодня, есть как привер-
женцы,  так  и  противники  данного  про-
цесса универсализации/унификации выс-
шей  школы  европейскими  государства-
ми.  Актуальным  следствием  процесса 
европейской  интеграции,  направленного 
на  формирование  конкурентоспособной 
системы высшего образования в одном из 
регионов мира, может стать обеспечение 
и  поддержание  многополярности  миро-
вой образовательной системы.
Европейская  модель  высшего  об-
разования  –  ýто  один  из  центров  силы, 
мешающих  появлению  крупных  моно-
полистов  на  международном  рынке  об-
разовательных услуг и проявлению геге-
монии  ТНК  в  данной  сфере.  Абсолютно 
логичным могло бы быть формирование 
иного  такого  центра  в  масштабах  евра-
зийского  региона.  Например,  интеграци-
онное взаимодействие вузов Содружества 
Независимых Государств (СНГ), истори-
чески  объединенных  единым  языковым 
пространством,  также  имевших  тесные 
культурные,  религиозные,  схожие  взаи-
мосвязи.
Вестернизация, сущность которой за-
ключается в ýкспансии западной культу-
ры  на  весь  остальной  мир,  под  воздей-
ствием глобализационных процессов ста-
ла  одной  из  усиливающихся  тенденций 
последнего времени.
Учитывая  мнение  ряда  исследовате-
лей,  вестернизация  представляет  собой 
«своеобразную  редукционную  машину», 
снижающую  социокультурное  многооб-
разие  мира  до  утверждения  на  планете 
единственного субъекта истории 

 запад-
ной  цивилизации.  Опасность  такого  ми-
роустройства заключается в его противо-
речии законам природы, непосредственно 
проявляемых в ее многообразии, потому 
что  принцип  гомогенности  имеет  част-
ный характер, локально использующийся 
в природе, в то время как, принцип много-
образия отличается своей фундаменталь-
ностью и является всеобщим.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал