«6M012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына магистранттарды қабылдау емтихан сұрақтарыжүктеу 79.77 Kb.

Дата12.03.2017
өлшемі79.77 Kb.

 

«6M012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 

мамандығына магистранттарды  қабылдау емтихан сұрақтары 

 

 №  Сұрақтың атауы 

Теория


лық 

Практ


икалы

қ 

Сұрақ деңгейі 

Қазақ  тілі  мен  әдістемесінің  тіл  білімі,  педагогика, психологиямен және басқа ғылымдармен байланысы. 

 

         + 

 

күрделі Қазақ тілін оқытудың пәндік ұстанымдары. 

 

күрделі Сӛйлем, оған тән белгілер. 

Сӛйлемнің түрлері. 

 Күрделі 

 Мектепте  пунктуация  бойынша  жұмыс  жүргізудің 

маңызы  мен  міндеттері.  Пунктуацияны  оқытудың 

мазмұны, кезеңдері, ұстанымдары. 

 күрделі 

 Қазақ тілін ақпараттық технология негізінде оқыту. 

 күрделі 

Түркітану ғылымының қалыптасуы, дамуы.  

Күрделі  

Қазақ  тілін  орыс  тілді  мектептерде  оқытудың дидактикалық ұстанымдары. 

 Күрделі 

 Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептерде  қазақ  тілін 

оқыту әдістемесінің даму тарихы. 

 

Күрделі  

Қазақ тілін оқытудың қатысымдық негіздері.  

Күрделі  

10 


Қазақ  тілін  орыс  тілді  мектептерде  оқытудың 

психологиялық негіздері. 

 

Күрделі  

11 


Мәтінге тілдік талдау жасау, оның маңызы, мәтінмен 

жұмыс түрлері. 

 

Күрделі  

12 


Етістіктің таза грамматикалық категориялары. 

  

Күрделі 


 

13 


Қазақ тілін оқытуда сӛздікпен жұмыс әдістемесі. 

 Күрделі 

14 


Оқушылардың  жазба  тілін  дамытудың  тиімді 

жолдары. 

 

Күрделі 16 

Қазақ  тілін  оқытудың  жаңа  технологияларының 

негізгі ұстанымдары мен амалдары. 

 Күрделі 

17 


Қазақ  тілін  оқыту  ұстанымдары.  Қазақ  тілін  оқытуда 

жалпы  дидактикалық  ұстанымдар  мен  жекепәндік 

ұстанымдар. 

 Күрделі 

18 


Фонетика, оның зерттеу нысаны, салалары. 

  

Күрделі 


19 

Күнтізбелік  жоспар,  тақырыптық  жоспар  және  сабақ 

жоспары. 

 Күрделі 

20 


Туынды сӛз, оның жасалу жолдары. 

  

Күрделі 


21 

Қазіргі балалар әдебиеті және романтизм мәселесі. 

 

    + 


күрделі 

22 


Қазақ  тілі  сабағында    қолданылатын  дидактикалық  

ойынның бір түрін ұйымдастыру. 

 

    + 


Күрделі 

23 


Қазақ тілі сабағында  оқушының  ауызша сӛйлеу тілін 

 

    + Күрделі 

дамытуға арналған жаттығу түрін құрастыру. 

24 


Сӛз мағынасы, олардың түрлері. 

 

    + Күрделі 

25 


Қазақ тілінен диалект сӛздерді меңгертуде  пәнаралық  

байланыс жасап кӛрсету. 

 

    + 


Күрделі 

26 


Қазақ  тілінен  кӛнерген  сӛздерді  меңгерту    сабағында  

сӛздік  жұмысын жүргізу әдістемесін ұйымдастыру. 

 

    + 


Орта 

27 


Тілдердің типологиялық жіктелуі. 

     + 


 

Орта 


28 

Сӛзжасамдық тәсілдер. 

     + 

 

Орта 31 

Негізгі грамматикалық ұғымдар. 

Basic grammatical concepts. 

     + 


 

Орта 


32 

Қазақ  тілі  сабағына  сабақ  жоспарын  құрып,  

құрылымын түсіндіру  

Clase  lesson  plan  of  kz  lang  lesson  and  explain  the 

structure of tse lesson. 

 

  

33 


Тіл мәдениетін оқытудың мақсат, маңызы.  

Culture of language aim, importance teaching. 

     + 

 

Орта 34 

Тілдерді оқытудың интерактивті әдістері 

 

Language, interactive methods of language teaching.  

 

 35 

Грамматикалық  мағына  мен  форманың  сәйкестігі 

туралы кӛзқарастар. 

Grammatical sense about accordance of outlans. 

 

 

  

36 


Қазақ 

тілінен 


оқыту 

үдерісін 

ұйымдастыру. 

Ұйымдастыру түрлері/ сынып сабағы, факультативтік 

сабақ, сыныптан тыс сабақ 

Process  teaching  Kazhak  language    organization.  Tunes 

of  organization  lesson  of  class,  optional  lesson,  class 

lesson. 


 

 

 37 

Оқу жоспарының түрлері 

Types of teaching pean. 

 

  

38 


Қазақ тілінен етістікті оқыту 

Kazhak language verb teaching. 

 

 

  

39 


Құрмаластың кӛп құрамды түрлері. 

That joining will give a kind much compositions. 

 

 

 40 

Функционалды стильдер. 

Functional stylos. 

 

  

 

41 Қазақ тілін оқыту әдістері. Дидактикадағы және жеке 

әдістемедегі әдістер жүйесі 

Metneds  of  teachingkz  lang.  System  of  methods  in  on  a 

didactics individual methodology. 

 

 

  

42 


Дәстүрлі сабаққа жоспар құру  

Construet tvaisional lrsson plan. 

 

 

 43 

Түркітану ғылымының қалыптасуы, дамуы.  

Developing and forning Turkisn science. 

 

  

44 


Түркітануға қатысты ортағасырлық еңбектер.  

Turkisn touching medicval will creep. 

 

 

  

45 


Әдеби  процеске  ықпал  еткен  белгілі  бір  шығарманы   

 

 романтизм мәселелесіне қатысты талдау. 

Well-known  one  the  composition,  at  that  influenced 

процеске  literary,  romanticism  problems  discusses 

touching. 

 

46 


Д.Исабеков  шығармаларындағы  трагедиялық  сарын, 

жатсыну мәселесі 

Speuk  about  A.Baitursynov  is  wok    "Knowlealge  of 

litevuture". 

 

 

  

47 


Ә.Кекілбаев 

«Аңыздың 

ақыры» 

романындағы психологизм 

Tragical  in  compositions  of  D.Isabekov  reason,  question 

of what avoids. 

 

  

 

48 Тәуелсіздік  тұсындағы  қазақ  поэзиясының  кӛркемдік 

ерекшеліктері 

Kazakh  on  opposite  place  of  independence  poetry 

features of colourfulness. 

 

 

  

49 


М.Шаханов шығармаларындағы ұлттық идея 

National idea in compositions of M.Shahanov. 

 

 

 50 

1960-90 ж. қазақ әдебиетіндегі түр мен  жаңашылдық, 

кӛркемдік ізденістер 

1960-90  ж.  kind  in  literature  of  Kazakh  innovation, 

colourfulness searches. 

 

  

 

51 А.Байтұрсынов 

«Әдебиет 

танытқыш» 

еңбегіне 

тоқталыңыз. 

Speuk  about  A.Baitursynov  is  wok    "Knowlealge  of 

litevuture". 

 

  

 

52 Б.Майлин  шығармаларындағы  юмор  мен  сатира 

мәселесі 

Question humour in compositions of B.Mailin and satire. 

 

  

53 


Қазақ  драматургиясы  және  Р.Нұрғалидың  осы 

саладағы еңбектері 

Kazakh dramas and wovks of  R.Nurgali in this sohere. 

 

  

54 


Оқытудың жүйелілік ұстанымы    

 Credo of the system teaching.    

                                                          

 

  

55 


Сабақтың кезеңдері              

 Levens of lesson. 

                                                                  

 

  

56 


Қазақ  тілі  сабағындағы  ұйымдастыру  кезеңіндегі  

жұмыс түрлерін кӛрсету  

Shouning  tykes  of  organised  works  vvhile  teaching 

Kazakh language. 

 

 

 57 

Ӛздік жұмысын жоспарлау          

     Work to plan.                                                                      

 

  

58 


Ӛздік жұмыс тапсырмаларын құрастыру 

Tasks of work to make.          

 

 

        

59 


Сӛйлем мүшелерін меңгертуге кестелер сызу 

To Assist mastering parts of sentence tables draw.   

 

 

  

60 


Тілдерді оқытудың интерактивті әдістері 

Language, interactive methods of language teaching. 

 

 

 61 

Кӛптік жалғауы мен сан-мӛлшер категориясы. 

     + 

 

Орта 62 

О.Бӛкей  шығармаларының  кӛркемдік  әлемі  және 

романтикалық сарын. 

    + 


 

Орта 


63 

Қазіргі  қазақ  әдебиетінің  даму  процесін  әлемдік 

мәдениет контексінде қарастыру. 

    + 


 

Орта 


64 

З.Ахметовтің әдебиеттану саласындағы еңбектері. 

    + 

 

Жеңіл 65 

Құрмалас  сӛйлем,  оның    жіктелімі  туралы 

кӛзқарастар. 

     + 


 

Орта 


66 

1960-90  ж.  қазақ  тарихи  романдарының  жанрлық 

ерекшеліктері. 

    + 


 

Жеңіл 


67 

Жекелеп 


оқыту 

технологиясы 

қалай 

жүзеге 


асырылады? 

    + 


 

Жеңіл 


68 

Сӛз  тіркесі  синтаксисін  оқыту  әдістемесінің  ұтымды 

жолдары.                                                                                                          

    + 


 

Жеңіл 


69 

Морфологиялық талдау жасаңыз. 

Ӛрге жүзген ӛнегелі ісімен, 

Таңда адал дос ӛз теңіңнің ішінен. 

Жүргендер кӛп достық атын малданып, 

Алайда тек қалма оған алданып. (Әл-Фараби). 

      Орта 70 

Сӛйлемге морфологиялық  талдау жасаңыз. 

Қыл ӛтпестей тәттілікті бір ашуға сатпайық (М.Ә.). 

 

   + Орта 

71 


Морфологиялық талдау жасаңыз. 

Бӛлтірігі бӛрінің қасқыр болып шығады, 

Қанша  бағып-қақсаң  да,  басыңды  кӛрге  тығады. 

(С.Сараидің «Гүлистан бит-түрки» туындысынан). 

 

   + 


орта 

72 


Асты  сызылған  сӛздерге  сӛзжасамдық  талдау 

жасаңыз. 

Ұлық болса еліне ізгі болар ер кісі, 

Кішілік 


пен 

кісілік 


– 

ұлылықтың 

белгісі. 

(М.Қашқаридің 

«Диуани 

лұғат 


ит-түрк» 

туындысынан). 

 

   + 


Орта 

73 


А.Құнанбаев ӛлеңдеріндегі сыни кӛзқарастар. 

 

    + Орта 

74 


«Қозы кӛрпеш-Баян сұлу» жырындағы  типологиялық 

мотивтерге талдау жасау. 

 

   + 


Орта 

75 


Сабақтың бекіту кезеңін ұйымдастыру. 

 

   + Жеңіл 

76 


Түстің кӛркем шығармада атқаратын қызметі.  

 

   + Орта 

77 


«Қобыланды  батыр»  жырындағы  типологиялық 

мотивтерге талдау жасау.  

     

   + 


Орта 

78 


Асты  сызылған  сӛздерге  сӛзжасамдық  талдау 

жасаңыз. 

Ұлық болса еліне ізгі болар ер кісі, 

Кішілік 


пен 

кісілік 


– 

ұлылықтың 

белгісі 

(М.Қашқаридің 

«Диуани 

лұғат 


ит-түрк» 

туындысынан). 

     

   + 


Орта 

79 


ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиетінің  фольклормен      + 

 

Орта байланысы. 

80 


М.Әуезовтің ХХ ғасыр  басындағы  әңгімелері, тарихи 

жағдай, халық тағдыры. 

    + 

 

Орта 81 

А.Байтұрсыновтың  ғылыми  еңбектері  мен  «Әдебиет 

танытқыш» кітабындағы теориялық мәселелер. 

    + 


 

Орта 


82 

Екпін мен оның түрлері. Екпіннің қызметі. 

    + 

 

Орта 83 

Қазақ 


тіліндегі 

транспозиция 

құбылысы, 

тіл 


деңгейлерімен байланысы. 

    + 


 

Орта 


84 

Алаш әдебиеті және әдеби құндылықтар. 

    + 

 

Жеңіл 85 

Қазақ тілінен жүргізілетін жазбаша жұмыстардың бір 

түрін ұйымдастыру.                                                                                                        

 

   + Жеңіл 

86 


Қазақ  тілі  сабағында  ӛздігінен  білім  алу  дағдысын 

қалыптастыруға тапсырма түрін ұйымдастыру.                                                                                 

 

   + 


Жеңіл 

87 


Қазіргі қазақ прозасындағы романтизм мәселесі. 

  

88 


Қазіргі  қазақ  повестеріндегі заман  шындығы. 

  

89 


М.Жұмабаев  поэзиясындағы  ұлттық  идеясы  және 

саяси-әлеуметтік сарын. 

    + 

 

Орта 90 

М.Мағауиннің  тәуелсіздік  тұсындағы  жазылған 

шығармаларындағы кӛркемдік ізденістер. 

    + 


 

Орта 


 

 

  

 

 

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал