«6М011600 – География»мамандығы үшін кешенді емтихан сұРАҚтарының тізіміжүктеу 57.24 Kb.

Дата10.04.2017
өлшемі57.24 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«6М011600 – География»мамандығы үшін 

КЕШЕНДІ ЕМТИХАН  СҰРАҚТАРЫНЫҢ  ТІЗІМІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2014 

Емтихан сұрақтары 

1.

 Ғылыми түсініктер және түсініктер аппараты 

2.

 Ғылыми заң теориялық білімді талдаудағы басты категория 

3.

 «Ғылыми теория» ұғымы 

4.

 Ғылыми проблеманың басты сапалық принциптері 

5.

 Гипотеза, оның негізгі түрлері 

6.

 Ғылыми идея 

7.

 Ғылыми зерттеулерді жоспарлаудың практикалық негіздері 

8.

 Іргелі зерттеулерді жоспарлау 

9.

 Жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру 

10.


 

Ғылыми лаборатория қызметі 

11.

 

Ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізуге  мемлекетттік  тапсырыс  (грант)  беру жүйесі. 

12.


 

Дәстүрлі географиялық зерттеу әдістері 

13.

 

Қазіргі замаңғы  географиялық зерттеу әдістері 14.

 

Географиялық зерттеулерде геоақпараттық жүйелер технологиясы 15.

 

Ғарыштық түсірімділерді географиялық зерттеулерде пайдаланудың маңызы 16.

 

Ғылыми-техникалық  ақпарат  базасын  толықтыруда  ғаламдық  ресурс  жүйелерінің маңызы 

17.


 

Технологиялық парктер: құрылымы, ұйымдастыру және қызмет ету ерекшеліктері 

18.

 

ҚР технопарктері және олардың қызметтінің басты бағыттары 19.

 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен ұйымдастырудың негізгі кезеңдері 20.

 

Ғылыми есептің құрылымы мен оны дайындау кезеңдері  21.

 

Зерттеу нәтижелерін рәсімдеу   22.

 

Бастапқы мәліметтерді жинақтау кезеңі 23.

 

Ғылыми ақпаратқа талдама жасаудың басты принциптері 24.

 

Ресми ғылыми ақпарат  кӛздерімен жұмыс істеудің ерекшеліктері 25.

 

Ғылыми еңбектердің түрлері 26.

 

Ғылыми мақала дайындаудың негізгі кезеңдері 27.

 

Ғылыми зерттеулер нәтижелерін жариялауды жүзеге асыру жұмыстары 28.

 

Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеудің әдістемесі   29.

 

Магистрлік диссертацияны ресімдеудің негізгі ережелері 30.

 

 «Географилық білім берудің мазмұны» туралы түсінік. 31.

 

Жоғары  және  орта  кәсіби  білім  беру  орындарындағы  география  пәнінің  тарихи дамуы 

32.


 

Сабақ - географияны оқытудың негізгі формасы. 

33.

 

Географияны оқытудағы ГАЖ технологиясы.  34.

 

Географияны оқытудағы инновациялық технология 35.

 

Оқу жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау формалары. Дәріс, семинарлық  және практикалық  сабақтар.  Құрылымы  және  негізі  элементтері,  талаптары.  Оқу 

материалдарын іріктеу. Оқу бағдарламалары. 

36.

 

Жоғары  оқу  орындағы  емтихан.  Емтихан  функциялары,  қабылдау  жолдары.  Білім деңгейлерін бақылаудың рейтинг жүйесі. Тест, тапсырмалары. Күнделікті бағалау. 

37.


 

Оқытудын  белсенді формалары мен жағдайлары. Әдістері мен тәсілдері. 

38.

 

Ӛздік жұмыс, оны орындау және жетілдіру жолдары. 39.

 

Географиядағы мәселелік оқыту технологиясы  40.

 

Дала  және  алыс  кешенді  практика.    Практиканың  мазмұнымен  мақсаты. Практиканы ӛткізуді ұйымдастыру. 

41.


 

Оқыту құралдары және онымен жұмыс істеу тәсілдері. Ауызекі құралдар: әңгімен, 

түсіндіру,  баяндау.  Кӛрнекі  құралдар.  Географиялық  карта.  Табиғи  обьектілер, 

фильмдер. 42.

 

Педагогикалық  тәжірбие  оқытушы  шығармашылығы.  Педагогикалық  міндеттері шешу, озық тәжірбие оқып үйрену. Ғылыми лабораториялық практика.   

43.


 

Оқыту әдісі туралы түсінік. Оқыту әдісін жіктеу. Дәстүрлі сабақ беру әдістері 

44.

 

Оқытудың практикалық және баяндау әдістерінің ерекшеліктері 45.

 

Сабақтың тәрбиелік мәніне қойылатын талаптар 46.

 

Компьютерлік  және  ақпараттық  технология  арқылы  білім  алушыларға  географиялық білім берудің әдістемесі мен бағыттары 

47.


 

Білім беруді дамытудың жаңа бағыттары 

48.

 

Білім алушылардың білімін тексеру формалары мен әдістері 49.

 

Білімді бағалаудың тестік жүйесінің артықшылығы 50.

 

Оқуды ұйымдастыру, оқыту әдістері және оқытудың кӛрнекіліктері 51.

 

Оқытудың дамытушылық және тәрбиеленушілік технологиясы 52.

 

Білім  алушылардың  шығармашылық  қабілетін  дамыту  үшін  қолданылатын дәстүрлі емес сабақ түрлері  

53.


 

Жаңа  педагогикалық  технология  бойынша  географиялық  білім  мазмұнын  оқыту 

әдістемесі 

54.


 

Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану мен қолдану жолдары. 

55.

 

Электронды мультимедиялық құралдарды пайдалану мен қолдану жолдары 56.

 

 Кӛрнекті құралдарды жасаудың жаңа технологиясы 57.

 

 География мамандығында оқылатын пәндердің басқа пәндермен ӛзара байланысы 58.

 

Аудиториядан тыс сабақтың оқу-тәрбиелік мақсаттары.  59.

 

Ландшафттану – географиялық қабықтың құрамдас бӛлігі болып табылатын табиғи және табиғи-антропогендік геожүйелер туралы ғылым. 

60.


 

Антропогенез және ландшафттар. Антропогендік геожүйе туралы түсінік. 

61.

 

Табиғи ортаға антропогендік әсер етуді бағалау 62.

 

Табиғи техногендік жүйелер 63.

 

Техногенез және ландшафт. Терминдер, анықтамалар, түсініктер 64.

 

Табиғи-техникалық геожүйелердің жүйесі 65.

 

Қалалық  табиғи-техникалық  геожүйелердің  қасиеті.    Оңтайландыру  әдістерімен жолдары, экологиялық проблемалары. 

66.


 

Тұрмыстық  және  ӛндіріс  орындарын  экологиялық  реконструкциялау.  Зоналық  – 

климаттық факторлардың есепке алынуы. 

67.


 

Аумақтың-ӛндірістік кешендер мен ӛндірістік түйіндер. 

68.

 

Ӛндірістік геожүйелердің экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары. 69.

 

Ӛндірістік  және  тұрмыстық  қалдықтар,  экологиялық  проблемалардың  шешу жолдары.. 

70.


 

Ауылшаруашылық геожүйелерінің классификацисы, қасиеті 

71.

 

Ауылшаруашылық  геожүйелердің  табиғатты  пайдалану  рационализациясының бағыттары, экологиялық проблемалары. 

72.


 

Транспорттық магистралдар. Функцилаудың экологиялық проблемалары. 

73.

 

Транспорттық магистралдарды қолдануды оңтайландыру 74.

 

Орман шаруашылық геожүйелерінің классификациясы 75.

 

Орман  саябақтары,  шалғындық  саябақтар,  гидропарктер  мен  жағажайлар,  таулы ормандар 

76.


 

Орман шаруашылығының геожүйелік бағыттары, экологиялық проблемалар 

77.

 

Рекреациялық және табиғат қорғау геожүйелерінің  классификациясы 78.

 

Рекреациялық  және  табиғат  қорғау  геожүйесінің  экологиялық  проблемалар  және оның шешу жолдары 

79.


 

Энергетиканың геоэкологиялық аспектілері 

80.

 

Ӛндірістің геоэкологиялық аспектілері 81.

 

Урбанизацияның геоэкологиялық аспектілері 82.

 

Адам әрекетінің атмосфера мен климатқа әсері 83.

 

Жергілікті деңгейде қоршаған орта жағдайын басқару  84.

 

Геоэкологиялық  проблемаға жүйелілік сипаттама 85.

 

Қоғам мен экосаланың ӛзара тәуелділігі 86.

 

Қоныстану және қалалық экологиясының геожүйесі 87.

 

Транспорттың (кӛліктің) геоэкологиялық аспектілері 88.

 

Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын аймақтар экологиясының геожүйесі 89.

 

Географиялық объект сипаттамасын ақпараттық үлгілер арқылы кӛрсету 90.

 

Математикалық үлгілерді ақпаратпен қамтамасыз ету 91.

 

Елді мекендерді үлгілеу заңдылықтары  92.

 

Қалалардың ішкі құрылымы  93.

 

Қала жерінің нарығы 94.

 

Жерді қолдану үлгілері  95.

 

Елді мекендер иерархиясы. Ципф ережесі  96.

 

Қала халқының тығыздығы. Вебер үлгісі  97.

 

Ӛнеркәсіпті орналастыру және Монте-Карло үлгісі  98.

 

Ауылшаруашылықӛнеркәсібінорналастыруүлгілері. Тюненүлгісі 99.

 

Ауылшаруашылықжүйелердіңәлеуеті. Факторлықталдау 100.

 

Кеңістіктікқұрылымдардың даму үлгілері 101.

 

Географиядағыторлықүлгілер. Эмпирикалықүлгілер 102.

 

Диффузиялықүлгілер: ортадағызатпенэнергияныңағынынесептеу 103.

 

Баланстықүлгілер: затпенэнергияайналымыныңүлгілері 104.

 

Геожүйедегіфункциональдықбайланыстарүлгісі 105.

 

Карта – географиядағы басты үлгі 106.

 

Жіктеунегізіндеүлгілерқұрастыру 107.

 

Қалалардыңкеңістіктікорналасуүлгісі 108.

 

Аудандастырудыңнегізгіпринциптері 109.

 

Физикалық-географиялықэкономикалық-географиялықаудандастыруүлгілері 110.

 

Ландшафттық-экологиялықаудандастыру 111.

 

Геожүйелердіүлгілеудіңұстанымдары 112.

 

Экожүйеніңқұрылымдық-функциональдықүлгілері 113.

 

Сандық ақпарат негізінде елдерді рангтерге бӛлу әдістемесі 114.

 

Антропогендікфакторды ескере отырып, экожүйелердіүлгілеу 115.

 

Қазіргі заманғы ландшафттанудағы үлгілер 116.

 

Географиялық үлгілерді болжау жасауға пайдалану 117.

 

Уақыттыққатарлардыталдауүлгілері 118.

 

Торлық үлгілер   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал