5В071800 «Электрэнергетика»жүктеу 48.86 Kb.

Дата12.09.2017
өлшемі48.86 Kb.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» ХАҚ 

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

ОРЫС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ 

 

 

БЕКІТЕМІН ЭЭФ деканы 

_________________ В. И. 

Денисенко 

«_____» ________________ 2014 

ж. 

 

  

5В071800 -  «Электрэнергетика»  

мамандығының қысқартылған оқу түрі үшін  

 

«ОРЫС ТІЛІ»пәнінен 

оқыту бағдарламасы (Syllabus) 

 

 

Курс   Семестр 


Барлық кредит саны 

Барлық ЕСТS кредит саны Жалпы сағат саны 

45 

Практикалық сабақтар 15 

СӨЖ 


30 

Оның ішінде СОӨЖ 

15 

Семестрлік жұмыс Емтихан 


 

 

 

  

 

  

 

 Алматы  2014 

Пән  силлабусы  филология  ғылымдарының  кандидаты,  аға  оқытушы 

Мейрбекова  М.М.  «Орыс  тілі»  жұмыс  оқу  бағдарламасының  негізінде 

құрастырылған.  Орыс  және  қазақ  тілдері  кафедрасының  мәжілісінде  30. 

06.2014 ж. № 12 хаттама, қарастырылған.  

 

 

ҚжОТ кафедрасының меңгерушісі                                  Букейханова Р.К.  

           Оқытушы жайында мәлімет: 

Аға оқытушы Мейрбекова Меруерт Мейрбековна. 

Пән  бойынша  сабақтар  А  321,  А  320,  СОӨЖ  үшін  А  321,  А  320 

аудиторияларында өткізіледі (А 319 кафедрада анықталады, тел. 2925847).   

 

1. Пән туралы 

Пән  келесі  бөлімдерден  тұрады:  сөйлеу  мәдениеті,  шешендік  өнер, 

ғылыми-бағалау мәтіндері, іскерлік қарым-қатынас. 

2. Пререквизиттері 

Берілген  курстың  бастапқы  деңгейі  ретінде  орыс  тілінің  практикалық 

стилистика саласынан бірінші курста алынған білімдері қабылданады.  

Постреквизиттері 

Кәсіби 


саладағы 

ауызша 


және 

жазбаша 


қарым-қатынастың 

практикалық дағдылары. 3. Пәннің сипаттамасы 

Пәнді  оқыту  барысында  мамандардың  басқару  қызметіндегі  сөйлеу 

дағдылары,  оқу,  ғылыми  және  кәсіби  мазмұндағы  ақпаратты  тақырыптық 

таңдау,  талдау  және  өңдеу  біліктері,  коммуникативті-мәдениетаралық 

құзіреттіліктердің  әрі  қарай  дамуы  үшін  сөйлеу  мәдениеті  туралы  білімдері 

қалыптаса бастайды.  4. Пәннің мақсаты 

Пәннің  негізгі  мақсаты  –  болашақ  мамандардың  лингвистикалық 

құралдар  арқылы  ғылыми  саланың  нақты  сөйлеу  жағдайларында  шынайы 

коммуникативті  міндеттерін  шешу  құзіреттіліктерін  –  қабілеттіліктерін 

қалыптастыру,  ғылыми  стиль  мәтіні  материалында  тілдік  және 

коммуникативті  құзіреттіліктерін  дамыту  және  жетілдіру.  Базалық 

стандарттылық  деңгейлеріндегі  (LSP,  LАP)  білім  беру  процесінде 

мдениетаралық-коммуникативті құзіреттіліктерін қалыптастыру. 5. Пәннің қысқаша мазмұны 

 

*  белгісімен  белгіленген  тақырыптар  СӨЖ  мен  СОӨЖ  арналады 

(студенттер өз бетімен оқиды және игереді).  

Курстың грамматикалық бөлігі   

1. Сөйлеу мәдениеті. Тілдің әдеби нормалары.   

 

2. Синонимдер. Синтаксистік синонимдер, оның мәтін құраудағы орны.                                                                                                        3. Паронимдер. Плеоназмдар. Тавтология. Омонимдер. 

4.  Қаратпа  сөз.  Жайылма  қаратпа  сөз.  Қаратпа  сөздің  мәтін  құраушы 

ролі.  Қыстырма  сөздер  мен  әңгімелесушімен  сөйлесу  кезінде  модальдық 


бағалауды беретін орамдар (анығын айтқанда, былай айтқанда, мүмкін және 

т.б.).      

5.  Сөйлеу  тілінің  ерекшеліктері  (мәнерлілік:  дауыс  ырғағы,  екпін, 

сөздер  тәртібі,  болымсыз  сөйлем  мәнінде  болымды  сөйлемдерді  қолдану 

және т.б.). 

6.  Сөдің  стилистикалық  фигуралары  (метафора,  эпитет,  теңеу, 

метонимия және т.б.). 

         6. Әр сабақтың тақырыптары мен ұзақтығы  

 

Кредит  саны  1,  аудиториялық  сабақ  15  сағат,  1  семестрлік  жұмыс 

(СӨЖ), кеңес беру, емтихан. Әр сабақтың ұзақтығы – 100 минут. * белгісімен 

белгіленген  тақырыптар  СӨЖ  мен  СОӨЖ  арналады.  Аралық  бақылау  – 

семестрдің 7-ші және 14-ші оқу апталары.  

№, сабақ тақырыбы, с. 

Практикум 

Интернет-ресурстар, үй 

тапсырмасы 

1.  Компрессия  ғылыми 

мәтінді  қайта  өңдеудің 

негізгі 

түрі 

ретінде. 

Ғылыми 

мәтіндерді 

қысқаша баяндау 2 с. 

Ғылыми мәтіннің мәнін 

талдау, микромәтін мен 

тұтас  мәтіннің  басты 

ақпаратын 

мүшелеу. 

Мәтін 

компрессиясының түрін анықтау. 

Реферат  ғылыми  стиль 

жанры 

– 

http://doc-style.ru/NTT/?id=1.3

 

Рефератты  қалай  жазу керек 

–  


http://www.gramota.ru/spr

avka/letters/?rub=rubric_8

0

 

Ғылыми мақала 

рефератының үлгісі 2.  Ғылыми  мәтіндерді 

аңдатпалау. 

Ғылыми 

мәтінді рецензиялау. 2 с. 

 

Ғылыми 


мақалаға 

рецензия 

жазу. 

Мамандық бойынша 

мәтіннің 

аңдатпасын 

құрау.  


Мамандық 

бойынша 


мәтіннің 

аңдатпасын 

жазу 

3.  Кәсіби  сөйлеу  тілі  – 

менің  мамандығымның 

үлгілі тілі. *Үлгілі тілдің 

сапасы.  2 с. 

 

Сөздің  нормалылығы. 

Ауызша сөз нормалары. 

Мамандық 

бойынша 

ғылыми 


стильде 

жазылған,  экспрессивті 

құралдар қолданылатын 

3 мәтін таңдау.  

Оқыған  мәтін  негізінде 

өз 


монологын 

– 

талқылауын құрастыру 4.  Сөйлеу  мәдениетінің 

стилистикалық 

қателіктері 

мен 

кемшіліктері.  2 с. 

Паронимдер, 

тавтология,  плеоназм. 

Ғылыми-танымал 

стильдегі 

мәтінді 


талдау.  

Сөзді 


қолданудағы 

кездесетін 

қателерді 

көрсете  отырып  мәтінді 

түзеу 

5. Аралық бақылау. 

 

 

6. Монологиялық сөйлеу ерекшеліктері. 

Шешендік сөйлеу. 

Презентация. 4 с. 

Ауызша сөйлеу үшін 

мәтінді бейімдеу. 

Ауызша сөйлеуде 

риторикалық тәсілдерді 

Мамандық бойынша 

баяндама құрастыру. 

Аудитория алдында 

айту. Фонохрестоматия. 


қолдану, сөйлеудің 

жоспары мен 

композициясы.  

Негізгі курс. 7. Іскрлік әдеп. Іскерлік 

қарым-қатынас 

түрлері.* Іскерлік 

диалог, телефонмен 

іскерлік тілдсу. 3 с. 

Ауызша сөйлеу 

практикумы 

(«Телефонмен сөйлесу» 

рольдік ойыны). 

«Келіссөздер» рольдік 

ойыны 

Аудио тыңдау 

(фонохрестоматия). 

8. Аралық бақылау. 14-

ші апта. 

 

  

 7. Семестрлік тапсырмалар  

Студенттің № 1 семестрлік жұмысы  

Тақырып: Ғылыми баяндама және оның презентациясы 

Мақсаты:  Мамандық  бойынша  баяндама  жазудың  алғашқы 

дағдыларына төселу: әдебиетті таңдау, оларға берілген мәліметтерді талдау, 

тақырыптан шыға отырып мәтін құрау, сонымен  бірге жазбаша баяндаманы 

ауызша айналдыру.  

Тапсырма: мамандық бойынша ғылыми баяндама дайындау 8.  Бағалау критериі 

№  Бақылау түрі 

Бақылау нысаны 

Балл 


саны 

1  Сабаққа қатысу 

 

15 


2  Практикалық сабақтардағы жұмыс 

 

30 3  Студенттің өзіндік жұмысы 

СӨЖ №1 – 9 б. 

СӨЖ №2 – 9 б. 

СӨЖ №3 – 9 б. 

27 

4  Бірінші аралық бақылау Бақылау жұмысы 

5  СОӨЖ  

10 


6  Екінші аралық бақылау 

Бақылау жұмысы 

7  Қорытынды баллдары:  

100 


 

9.  Дереккөздер  тізімі  (жартылай  майлы  шрифтпен  негізгі  әдебиеттер 

белгіленген, қалғандары қосымша әдебиет болып табылады). 

1.

 

Букейханова Р.К., Смирнова Ю.Г., Жанабаева Е.Б. 5.Русский язык  - 2. 

Методические  указания  и  комплекс  упражнений  (для  всех  специальностей). 

Алматы. АИЭС 2009. – 66 б. 2.

 

Смирнова  Ю.Г.  Русский  язык.  Хрестоматия.  Основной  курс  (для  всех 

специальностей). Алматы. АУЭС. 2010– 18 б. + 1 CD. 

3.

 

Кубдашева  К.Б.  Русский  язык  -  2.  Методическая  разработка  по 

письменным формам делового общения и комплект второй самостоятельной 

работы для всех специальностей АУЭС. 2012 4.

 

Саньярова Н.С. Практикум по культуре речи.  АУЭС, 2013. 5.

 

Салагаев  В.Г.  Культура  делового  общения.  Алматы.  –  232  с.  Қаржы-

Қаражат, 2003 

6.

 

А.Н.  Тихонов  и  др.  Комплексный  словарь  русского  языка.  Русский 

язык, 2001 

7.

 

Введенская  Л.А.  Русский  язык.  Культура  речи.  Деловое  общение.  М., 

«Кнорус», 2012. 

Компьютерлік бағдарламалар (А321кабинет) 

1.

 Lingvo 

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал