5В070200 –Автоматтандыру және Басқару мамандығы бойынша 2 курс студенттері үшін p-oIYa 3207жүктеу 124.17 Kb.

Дата20.05.2017
өлшемі124.17 Kb.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті Жылуэнергетика факультеті 

 «Шетел тілдері» кафедрасы 

 

 

«Бекітемін»                                                                   ЖЭФ деканы__________М. У. 

Зияханов 

  ____________20____ж. 

 

 

 

 

 

5В070200 –Автоматтандыру және Басқару

 

мамандығы бойынша 

2 курс студенттері үшін P-oIYa 3207

 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінен 

SYLLABUS 

 

  

 

Курс -  2 Семестр -  4 

Барлық кредит саны -  2 

ECTS кредит саны - 3 

Жалпы сағаттар саны –90 сағ. 

-практикалық сабақтар – 30 сағ. 

БӨЖ – 60 сағ. 

оның 15 сағаты – ОСӨЖ 

Емтихан 


 

 

  

Алматы 2015 ж. Syllabus  5В070200  –Автоматтандыру  және  Басқару

 

мамандығы бойынша,  оқу  жұмыс  бағдарламасының  негізіне  сай  аға  оқытушы 

Коробейникова Л.Я., аға оқытушы Бухина С.Б. құрастырған. 

 

 

Syllabus «Шетел тілдері» кафедрасының отырысында «29» мамыр 2015 жылы қаралды,  №9 хаттама.                                                 

 

«Шетел тілдері» каф. меңгерушісі                         Козлов В.С..   

 

  

Keлісілген___________________ 

Инженерлі 

кибернетикалық 

кафедраның меңгерушісі, доцент, т.ғ.к. Б.К.Муханов 

 

  

 

Syllabus ЖЭФ-ң ОӘК отырысында «22» маусым 2015 ж. қаралған және бекітілген, хаттама № 4.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оқытушылар:  

Жусупова А.У.  – «Шетел тілдері» кафедрасының аға оқытушысы, тел. 292-

54-77, 

fl@aipet.kz 

Кабдушева Л.Ж. – «Шетел тілдері» кафедрасының  аға оқытушысы, тел. 292-

54-77, 

fl@aipet.kz 

Пархатова Р.М. –  «Шетел тілдері» кафедрасының аға оқытушысы, тел. 292-

54-77, 

fl@aipet.kz 

Имрамзиева  С.Д.  ,  Шетел  тілдері»  кафедрасының  аға  оқытушысы,  тел.  292-

54-77, 

fl@aipet.kz 

Бухина  С.Б.,  Шетел  тілдері»  кафедрасының  аға  оқытушысы,  тел.  292-54-77, 

fl@aipet.kz

 

Коробейникова  Л.Я.,  Шетел  тілдері»  кафедрасының  аға  оқытушысы,  тел. 292-54-77, 

fl@aipet.kz

 

Ауганбаева Н.,  ., Шетел тілдері» кафедрасының оқытушысы, тел. 292-54-77, fl@aipet.kz

 

Мурзатаева А.Т., Шетел тілдері» кафедрасының оқытушысы, тел. 292-54-77, fl@aipet.kz

 

Игисинова  С.Д.,  .,  Шетел  тілдері»  кафедрасының    оқытушысы,  тел.  292-54-77, 

fl@aipet.kz

 

 

2. Практикалық сабақтардың өткізілетін уақыты мен орны  курстың оқу 

кестесінде көрсетілген, ОСӨЖ-ның  кеңес кестесі  ЖЭФ (Б 227) 

деканатының және ШТ (А312) кафедрасының хабарландыру тақталарында 

берілген.  

3. Пререквизиттері: «Ағылшын тілі» 

 

4. Оқу пәнінің сипаттамасы 

4.1 Пәнді оқыту мақсаты 

Аталмыш  оқыту  сатысында  белгілі  бір  ақпаратты  іздеу,  өңдеу  немесе 

оны  ағылшын  тілінде  серіктесіне  жеткізу  үшін  болашақ  маман  иесінің 

кәсіби  қызметін  ойдағыдай  атқаруда  қажетті  –  коммуникативтік 

біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру және оны әрі қарай дамытудың 

негізі қаланады.  4.2  Оқытудың мақсаты мен міндеті 

Пәннің  негізгі  мақсаты  мен  міндеті  –  түпнұсқада  берілген  ғылыми-

техникалық мәтінді оңтайлы оқу дағдысын қалыптастыруда, мәтінге талдау 

жасау ептілігін егжей-тегжейлі түсініп, ақпаратты бір жүйеге келтіруді және 

мамандығына сай келетін әдебиетті екі жақты дұрыс аудара білуде, сонымен 

қатар  мәтінге  аңдатпа  мен  оның  қысқаша  мазмұнын  жазу  дағдысын 

қалыптастыру болып табылады. 

 4.3 Пәннің негізгі сипаттамасы  

Аталмыш  оқу  бағдарламасы  –  студенттердің  мамандығына  сай  кәсіби 

қызметін ойдағыдай атқаруға қажетті ақпаратты іздеп, өңдеп, оны ағылшын 


тілінде жеткізе білуіне байланысты олардың коммуникативтік ептілігін және 

дағдыларын дамыту мен жан-жақты қалыптастырудың негізін қалайды. Яғни, 

студенттерден:    

-

 ғылымның  және  техниканың  нақты  тілін  түсініп,  ғылыми-

техникалық терминдерді әңгіме барысында сауатты қолдана білу

-

 

студенттердің  болашақ  мамандығына  қатысты  жалпы  ғылыми- техникалық мәтіндерді аудара алу;  

-

 кәсіби-бағытталған 

бағдарламадағы 

талапқа 

сай 


баспасөз 

беттерінен,  аудиовизуальды  және  электр  құралдары  арқылы 

алынған  әртүрлі  мәліметтерді  –  ғылыми-техникалық,  саяси-

қоғамдық және мәдени-әлеуметтік ортадағы қарым-қатынас кезінде 

түсініп, өңдей білу; 

-

 кәсіби  мамандығына  тән  мәтіндерді  ана  тілінен  шет  тіліне,  шет 

тілінен ана тіліне жазбаша түрде аудару; 

-

 

кәсібіне  тікелей  байланысты  мәтінге  реферат,  аңдатпа  жазып,  сол тақырып  төңірегіндегі  мәтінге  талдау  жасап,  баға  бере  білу  талап 

етіледі. 

Мақсаты  мен  міндеті,  құрылымы  мен  мазмұны  жағынан  студенттерді 

кәсіби  даярлау  курсы  –  5В071900  –  Радиотехника,  электроника  және 

телекоммуникация пәнінің ерекшеліктеріне сай әзірленген.   

 

Студент –      білуге міндетті: 

 мамандыққа  сай  оқу  курсы  бойынша  негізгі  техникалық 

терминологияларды; 

 

өткен материалдардың негізін түсініп, анықтай білу;   

техникалық  мәтіндерді  аудару  барысында  қажетті  шет  тілі грамматикасының негізгі ережелерін білу. 

 

епті болуға міндетті: 

 

сөйлем  құрастыру  кезінде  негізгі  терминдерді  іс  жүзінде  дұрыс қолдана білу; 

 тілі  оқытылатын  шет  елдерде  қалыптасқан,  сөйлеу  әдептілігін 

сақтай  отырып,  арнайы  терминологияларды  қолдану  және 

тематика негізінде талқылау жүргізу; 

 ғылыми-техникалық  арнайы  журналдар  мен  оқу  құралдарынан 

тиісті ақпараттарды іріктеп алу. 

 

практикалық дағдыларды меңгеру: 

 мамандыққа  сай  ғылыми-техникалық  әдебиеттерге  аңдатпа 

жазу; 


 

мәтіннің  мазмұнын  баяндап  беру,  негізгі  ақпаратты  іріктеу арқылы мәтінді қысқарта білу; 

 

 ана  тілін  бұрмаламай  ғылыми  техникалық  мәтінді  негізгі мағынасына  барабар    ана  тілінен  шет  тіліне,  шет  тілінен  ана 

тіліне аудара білу.  

   4.4. Пән мазмұны 

Пәннің  негізгі  мазмұны  –  кәсіби  және  ғылыми  қарым-қатынас 

саласында сөйлеу әрекетінің барлық түрін оқыту болып табылады.  

  

4.4.1. Оқыту жұмысының негізгі элементтері мен мазмұны:  

Оқу 

Түп  нұсқада  берілген  әдебиетті  оқуға  үйрету  –  оқу  құралдарынан, 

арнайы  журналдардан  және  тағы  басқа  ғылыми-техникалық  ақпарат 

көздерінен  алынған  мәтіндермен  жұмыс  жүргізуді  қамтиды.  Түп  нұсқада 

берілген 

ғылыми-техникалық 

мәтіндерді 

оңтайлы 


оқу 

дағдысын 

автоматтандыру.  Анықтамалық  сөздіктермен  жұмыс  жүргізу  дағдысын 

қалыптастыру.  Сөздік  қорларын  бекіту  және  дамыту.  Мәтіндегі  маңызды 

мәселені  анықтай  білу.  Сөйлем  арасындағы  логикалық  байланысты  таба 

білу.  Артық  ақпаратты  қысқарту.  Сөздіксіз  түсіну  дағдысын  қалыптастыру. 

Мәтінді  қарап  шығып  немесе  түбегейлі  таныса  отырып  оқу  дағдысын 

дамыту.   

  Аударма   

 Мәтінді  ана  тіліне  ауызша  және  жазбаша  түрде  аудару  –  шет  тілін 

меңгерудің,  мәтіннің  мазмұнын  толық  және  тура  мағынада  түсінгенін 

тексерудің ең тиімді әдісі болып табылады.   

 

Жазу 

Мамандыққа сай ғылыми-техникалық әдебиетке аңдатпа жазуды және 

оның қысқаша мазмұнын жазу біліктілігі мен дағдысын дамыту. Мамандыққа 

сай ғылыми-техникалық мәтіндерді шет тілінен ана тіліне немесе ана тілінен 

шет тіліне аудару. 

 

Ауызекі тілдесу 

Ауызекі  сөйлеу  ептілігін  жетілдіру  және  кәсіби-бағытталған 

тематикалық  қарым-қатынас  кезінде  тиісті  тақырыптар  негізіне  сай  оларды 

қиыстыру  және  тілін  оқып  отырған  елдің  өзіне  тән  сөйлеу  этикетін  сақтай 

отырып, дискуссия түрінде полилог жүргізе білу.  

4.4.2. Оқу сағаттарының жалпы мазмұны 

Модуль 1 Automated control systems. Field of cybernetics. Автоматты басқару 

жүйелері. Кибернетика саласы.

 

  Кәсіби бағытталған мәтіндер.   Модуль 2.  

Distributed  control  systems.  Transducers.  Artificial  intelligence.  Robotics Басқарудың үлестіргіш жүйелері. Өңдегіштер. Жасанды зияткерлік негізінде 

басқару. Роботтар (құлтемір).  

Кәсіби бағытталған мәтіндер  

 

 4.4.3. Тақырыптық оқу-жұмыс жоспары 

 

Апта 

Тақырыптың аты                           

Әдебиеттер 

Module 1 

1-2 

Тема  1.  Development  of  automatic  control. 

Automatic control theory. Closed-loop and open 

loop  control  systems.  Автоматты  басқарудың 

өңделуі. 

Автоматты 

басқару 


туралы 

ойтұжырым. 

Тұйықталған 

және 


тұйықталмаған басқару жүйесі. - 4 сағ. 

  

Радовель  В.А. Учебное 

пособие 


“Английский 

язык 


для 

технических 

вузов”  Москва, 

2010. 


 

.  Бухина  С.Б.,  

Нурходжаева 

Х.А., 


«Английский 

язык.    (English 

for 

automation and 

control)» 

Учебное 

пособие, 

АУЭС. 

Алматы, 2012.  

 3-4 

 

Тема  2.  Elements  and  structure  of  automatic 

control 


systems. 

Forward 


and 

feedback 

controllers.  Автоматты  басқару  жүйесінің 

элементтері  және  құрылысы.  Тіке  және  кері 

байланысты басқару жүйесі.– 4 сағ. 

 

  

 5-6 

 

 

Тема 3. Cybernetics. – Кибернетика – – 4 сағ. 

 7 

 Midterm  test  –  Аралық  бақылау  жұмысы– 2 сағ 

 

 Moдуль 2 

 8-9-10 

 

Тема  1.  Distributed  control  systems.  

Servomechanism, 

regulator 

and 


process 

control. 

Programmable 

logic 


controller. 

Microcontrollers.  Sensors  and  transducers. 

Data  acquisition.  Басқарудың  үлестіргіш 

жүйелері.  Автоматты  басқару  жүйелері, 

кері  байланысты  басқару  жүйесі  және 

басқару  процессі.    Қисынды  бағдарлама 

жасауды 

реттегіш. 

Микрореттегіш. 

Датчиктер  және  өңдегіштер.  Деректерді 

Cisco 

Systems, Inc.  Программа 

сетевой 


академии  Cisco 

CCNA  3  и  4. 

Вспомогательное 

руководство 

Cisco  Networking Academy 

Program  CCNA3 қабылдау жүйелері. -  6 сағ. 

Кәсіби бағытталған мәтіндер  

  

 

and 4. Companion Guide. 

М.:Вильямс, 

2007. 

 

  

 

David  M.Koenig, Practical  Control 

Engineering, 

guide 


for 

engineers, 

managers, 

and 


practitioners,  Mc 

Graw Hill,  2009.    

 11-12 

                                 

Тема  2.  An  introduction  to  artificial 

intelligence. 

Artificial 

intelligence. 

“Intelligent”  machines.  Жасанды  зияткерлік 

деген  не?  Жасанды  зияткерлік.  Ақылды 

машиналар.  Мақала,  рефераттарды  қалай 

жазуға болады. – 4 сағ.  13-14 

Тема  3.  Robot  programming  and  interfaces. 

Industrial  robots.  Роботтарды  бағдарламалау 

және интерфейстер.  Өнеркәсіптік  роботтар. 

Мақалаға аңдатпаны қалай жазады. 4 сағ.  

 

  

Радовель 

В.А. 

Учебное пособие “Английский 

язык 


для 

технических 

вузов”  Москва, 

2010. 


 

 

15 

Final test – 2 сағ. – Шектік бақылау 

жұмысы. 

 

   

5. Студенттің өздігімен жұмысы 

Студенттің  семестрлік  жұмысы  –  студенттің  білімін  толықтыру  үшін 

қажетті  тілдік  және  сөйлеу  дағдыларын  қалыптастыруда  тапсырмаларды 

өзбетінше  орындауға  бағытталған,  оқып  білім  алу  іс-әрекетінің  ерекше  бір 

түрі.  

Әдетте,  семестрлік  жұмысқа  –  бағдарламада  ұсынылған  білім  беру көлеміне  сай,  студенттің  аудиториялық  сабақтан  тыс  уақытта  орындайтын 

жұмысы жатады.  

Студенттің  семестрлік  жұмысына  кәсіби  мамандықтарға  бағытталған 

ғылыми-көпшілік  және  техникалық  сипаттағы  сайма-сай  мәтіндерді  аудару 

жатады.  


Аударманы  орындау  кезінде  студент,  белгілі  бір  салаға  ғана  тән    көп 

мағна  беретін  және  арнайы  терминдерді,  ғылым  мен  техниканың  бірнеше 

саласында  қолданылатын  жалпы-техникалық  терминдерді  дұрыс  қолдану 

ептілігі  қалыптасқанын  көрсете  білуі  керек.    Кез-келген  сөйлемнің  мән-

мағынасын  толыққанды  түсінудің  ең  тиімді  тәсілі  –  оқу  кезінде  жүзеге 

асырылатын  мәтінге  сай  лексикалы-грамматикалық  талдау  жасау  болып 

табылады, ол грамматикалық оқу кезінде жүзеге асырылады.  

Кәсіби-бағытталған  мәтінмен  жұмыс  жүргізу  кезінде  студенттер 

мәтінді  (қарап  шығу)  көз  жүгірте  оқу,  аналитикалық  оқу  дағдыларын 

дамытады  және  анықтамалық  сөздіктермен  жұмыс  жүргізу  дағдысын 

қалыптастырады.  Семестрлік  жұмысты  орындау  барысындағы  берілген 

тапсырмалардың бірі – мамандыққа сай лексикалық минимумның бір бөлігін 

меңгеруге  мүмкіншілік  беретін  терминологиялық  сөздік  құру  болып 

табылады.   

5.1. Семестрлік жұмысты орындауға берілген әдістемелік нұсқау 

 

1-ші семестрлік жұмыстың тапсырмалары 

Assignments for term paper 1 

1.  Мәтінді  шет  тілінен  ана  тіліне  аудару  (көлемі  3000  баспа  белгісінен 

тұрады). Translate the text from English into Russian. 

2. Терминологиялық сөздік құру (20 терминнан кем болмау керек). 

Make  up  a  vocabulary  list  reflecting  most  important  terms  and  concepts,  with 

source, word, definition, synonym/antonym and translation.  

3.  Мәтіннің  мазмұнына  байланысты  жаттығулар  орындау  (мәтінге  10  сұрақ 

қою). Complete the tasks on the text content (make up 10 questions) 

4. Лексикалы-грамматикалық жаттығуларды орындау. 

Complete lexical and grammar assignments 

5. Мәтінге ағылшын тілінде және ана тілінде аңдатпа жазу. 

Write a summary in English and in Russian.  5.2.   2-ші семестрлік жұмыстың тапсырмалары 

Assignments for term paper 2 

2-ші семестрлік жұмысты орындау үшін студент портфолио (Portfolio) 

дайындауы керек: In term paper 2 the student should submit a portfolio reflecting 

all the academic activities performed. 

- таңдап алған тақырыбы бойынша Интернет қорын пайдалана отырып, 

қажетті  ақпарат  жинақтап  алуы  керек;  choose  a  topic  and  collect  relevant 

information  from  authorized  (reliable)  sources  (academic  journals  or  Internet 

resources) 

-  тауып  алған  мақалды  қандай  ақпарат  көзінен  алғанын  көрсете 

отырып, мақала түрінде рәсімдеп қағазға басып шығаруы керек (Reference); ); 

present  a  hard  copy  of  your  articles  (3  or  more)  with  reference  and  highlighted 

sentences and ideas 

- іріктелген материалды өңдеу және оған анализ жасау:  


мәтінді  оқи  отырып,  мағынасы  терең  ақпаратты  түрлі  түсті  маркермен 

белгілеп отыру (to highlight the text); analyze the content of the selected material 

(highlight and make notes on the text)  

-  берілген  ақпаратты  кең  көлемді  жоспар  ретінде  көрсете  білуі  керек 

(Outline); Prepare an outline for an overall review on the topic (a detailed plan) 

- осы жоспар негізінде семестрлік жұмыс тақырыбы бойынша ағылшын 

тілінде  көлемі 2-3 беттен кем  емес баяндама жасауы  керек  (review);  Write  a 

review on the material you have collected. The review should include: 

1. The title, the author’s name and publication data. 

2. What is the writer’s purpose? 

3. What is (are) the article(s) about? 

4. What are the main ideas of the text? 

5. What information from the article(s) is particularly important for you? 

6. Is the text useful for your  academic progress (assignments), why?  

-  глоссарий  немесе  мамандық  тематикасына  байланысты  алынған 

терминдерге  (Vocabulary)  түсініктемесі  берілген  (give  definitions) 

терминологиялық сөздік құру –  20 терминнан кем болмауы керек. Make up a 

vocabulary  list  reflecting  most  important  terms  and  concepts,  with  source,  word, 

definition, synonym/antonym, translation and sentence using the word (concept) 

  

  

БӨЖ орындау және өткізу кестесі 

 

Пән Семестрлік жұмысқа 

тапсырманың 

берілу уақыты 

Семестрлік жұмысты 

қабылдау уақыты 

 

«Кәсіби бағытталған  ағылшын тілі»  

 

БӨЖ №1 – 2 апта   

БӨЖ №2 – 7 апта   

 

 

  7 апта     

   14 апта        

5.3. Студенттің оқытушының көмегімен орындалатын  

өздік жұмысы. (СОӨЖ) 

 

Студенттің  оқытушының  көмегімен  орындалатын  өздік  жұмысы  –  

аудиториялық сабақ түрінде өткізілетін, несие жүйесімен оқытудың бір түрі. 

СОӨЖ  –  ақыл-кеңес  беру  және  бақылау  сияқты  екі  функция  атқарады. 

СОӨЖ–  бұл  студент  пен  оқытушы  арасындағы  бірлескен  жұмыс,  өйткені 

сабақ диалогты түрде жүзеге асады. 

СОӨЖ-дағы ақыл-кеңес беру функциясына кіретін мәселелер: 

-студенттерге өздік жұмыс өткізу барысында көмек көрсету; 

- бағдарламаны меңгеру барысындағы әдіс тәсілдердің тиімдісін  

студентке түсіндіру;  -студентке қиындық тудыратын тақырыпты қайталап тыңдау 

мүмкіндігін қалыптастыру 

- оқу материалын бекітуге бағытталған практикалық тапсырмаларды 

орындау. 

СОӨЖ-ң  бақылау  функциясы  –  студенттердің  мотивациясын 

жоғарылату  мақсатында  ағымдағы  бақылау  жұмысын  ұйымдастырып,  оны 

орындату арқылы студенттердің ептілігі мен дағдысын қалыптастыру. 

  

5.4. Студенттердің кәсіби-бағытталған мәтінді аудару ептілігі мен 

дағдыларын бағалаудың критерилері 

 

 

орындалған  жұмыстың көлемі; 

 

- мәтіннің маңыздылығы және оның тиісті мамандыққа сай келуі;  

- мазмұнының түсінікті және логикалық қисынының дұрыс болуы;  

 

- терминологиялық және тілдік қисынды болуы;         

- студенттің мәтінге талдау жасау ептілігі мен дағдысын қалыптастыру, 

түсініктеме беріп, оны талқылау;     

 

- дәлелді қорытынды жасау ептілігін қалыптастыру.   

 

6. Студенттердің білімдерін бағалау жүйесі 

Аралық  бақылау  жұмысының  қорытындысы,  шектік  бақылау 

жұмысының қорытындысы, ағылшын тілі оқулығындағы мәтін мазмұнының 

бағасы  және  семестрлік  жұмыстың  бағасы  –  қорытынды  бағаның    60%-ын 

құрайтын,    емтиханға  кіруге  рұқсат  рейтингісі  (ЕКРР)  болып  табылады. 

Сондай-ақ, ЕКРР – компьютер арқылы тапсырған тест бағасының сомасынан 

құралған көрсеткішпен анықталады.  

Емтиханға кіруге рұқсат рейтингісі төмендегі формуламен анықталады:    

  ЕКРР = (АБЖ+ШБЖ1+ШБЖ2 СӨЖ1+СӨЖ2):5    

Емтиханға кіруге рұқсат рейтингісін қойғанда студенттің олимпиадаға, 

ғылыми конференцияға қатысқаны үшін + 1%, жүлделі орын алғаны үшін 5% 

қосылып, ал себепсіз сабақтан қалғаны үшін бағасы (1сағат жібергені үшін -

1%) кемітіледі.  

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  емтиханға  кіруге  рұқсат  рейтингінің 

экономикалық  көрсеткіштерінің  –  60%-ын,  емтихан  бағасының  –  40%-ын 

қосқанда барлығы 100%-ды құрайды. Яғни, төменде көрсетілген формуламен 

қорытынды баға анықталады:  

Қ% =  ЕКРР  x 0,6 + Е x 0,4 

Емтиханға  кіруге  рұқсат  алмай,  сессия  кезінде  курстық  жұмысынан 

қарыздарын  өтеп  жүрген  жағдайда,  студентке  4  баллдан  артық  баға 

қойылмайды.   

 

6.1. Қорытынды ауызша емтиханға қойылатын талаптар 


Курс  бағдарламасына  қойылған  талаптарды  толығымен  орындаған 

және 2 семестрлік жұмыс жазып өткізген студентке емтиханға кіруге рұқсат 

беріледі. 

Емтихан үш тапсырмадан тұрады: 

1. Негізгі мамандыққа сай кәсіби бағытталған №1-ші мәтінді сөздіктің 

көмегімен  оқып,  жазбаша  аудару.  Мәтіннің  көлемі  1500-2000  баспа  сөзден 

тұрады. Орындауға 45минут уақыт беріледі. 

2.  Оқыған  №1-ші  мәтіннің  мазмұнына,  оқытушымен  диалог  құру 

арқылы талдау жасау.  

3. Оқылған тақырыптар төңірегінде берілген жалпы кәсіби техникалық 

мәтіндерді сөздіксіз оқып, негізгі мазмұнын ағылшынша айтып беру. 

 

6.2.  Университет  студенттерінің  академиялық  жинақылығын ұйымдастыруда бағаны аудару 

ҚР-дағы  студенттердің  оқу  нәтижесі  бағасының    ЕТЖ  (Европалық 

трансферт жүйесіне  (көшіру)  және  кредит жинау)  бойынша  баллды-рейтинг 

әріпттік  бағалар  жүйесіне  ауыстырылуы  және  керісінше  ауыстырылуы, 

төменде келтірілген 1-ші және 2-ші кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

 

1  -  ші  кесте    –  ҚР-дағы  студенттердің  оқу  нәтижесі  бағасының    ЕТЖ 

бойынша баллды-рейтинг әріптік бағалар жүйесіне ауыстырылуы   

 

ECTS 

әріптік 

баға 

 

Әріптік 

баға 

жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттанарлықсыз 

 

2-ші  кесте  – ҚР-дағы студенттердің баллды-рейтинг әріптік бағалау  жүйесінің ЕТЖ-мен бағалауға ауыстырылуы   

 

Әріптік 

баға 

жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы  А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы  


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы  


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

 қанағаттанарлық  С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 қанағаттанарлық  

0-49 

қанағаттанарлықсыз  FX, F 

 

  

7. Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жіберіп алмау

- оқытушы ұсынған сабақ қойылымдарын жіті қадағалап, оған белсенді түрде 

қатысу; 


-  белгілі  бір  себептермен  жіберіп  алған  (деканаттың  рұқсаты)  сабақтарды 

қайта тапсыру. 

-  семестрлік  жұмысты  семестрдің  соңғы  аптасынан  бір  апта  бұрын  қорғап 

үлгеру. 


- өз бетінше кітапханада және үйде дайындалу. 

8. Академиялық этиканың өлшемдері: 

- Тәртіпті болу; 

- Тәрбиелі болу; 

- Қайырымды болу; 

- Адал болу; 

- Жауапкершілікті болу; 

- Аудиторияда сөндірілген ұялы телефон жағдайында жұмыс жасау; 

Топ  ішінде  келіспеушілік  туындаған  жағдайда  оқу  топтарында 

оқытушының,  эдвайзерлердің  қатысуымен  ашық  талқыға  салынуы  керек, 

шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлеріне хабарлануы тиіс.   

 

 

9. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандырылуы 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі: 

1.  Бухина  С.Б.,    Нурходжаева  Х.А.,  «Английский  язык.    (English  for 

automation and control)» Учебное пособие, АУЭС. Алматы, 2012. 

2.    Радовель  В.А.  Учебное  пособие  “Английский  язык  для  технических 

вузов” Москва, 2010. 

3.  Башмакова  И.С.  Английский  язык  для  студентов  технических  вузов. 

Учебное пособие. - М.: Филоматис: Издательство «Омега-Л», 2010.  

Қосымша әдебиеттер тізімі:  

 

1.  Cisco  Systems,  Inc.  Программа  сетевой  академии  Cisco  CCNA  3  и  4. 

Вспомогательное руководство = Cisco Networking Academy Program CCNA3 

and 4. Companion Guide. М.:Вильямс, 2007. 

2.  David  M.Koenig,  Practical  Control  Engineering,  A  guide  for  engineers, 

managers, and practitioners, Mc Graw Hill,  2009.   

3.  Коробейникова  Л.Я.,  Бухина  С.Б.  «Английский  язык.    Особенности 

грамматики для чтения технических текстов» Алматы, АИЭС, 2005. 

  

  

 

  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал