№55 (18264) 23 мамыр 2015 ж сенбіжүктеу 368.31 Kb.

бет1/3
Дата08.02.2017
өлшемі368.31 Kb.
  1   2   3

№ 55 (18264)

23 мамыр  2015  ж.                              сенбі

 Б‰гін біз Мемлекет басшысы Н±рс±лтан

Назарбаевтыњ бес институттыќ реформасын

ж‰зеге асыруѓа баѓытталѓан 100 наќты ќадамды

жариялап отырмыз.

2-7-бет

Газет аптасына ‰ш рет: сейсенбі, сєрсенбі, ж±ма к‰ндері

Газет аптасына ‰ш рет: сейсенбі, сєрсенбі, ж±ма к‰ндері

Газет аптасына ‰ш рет: сейсенбі, сєрсенбі, ж±ма к‰ндері

Газет аптасына ‰ш рет: сейсенбі, сєрсенбі, ж±ма к‰ндері

Газет аптасына ‰ш рет: сейсенбі, сєрсенбі, ж±ма к‰ндері

шыѓады. Сейсенбі, сєрсенбі к‰ндері 12 беттен, ж±мада екі

шыѓады. Сейсенбі, сєрсенбі к‰ндері 12 беттен, ж±мада екі

шыѓады. Сейсенбі, сєрсенбі к‰ндері 12 беттен, ж±мада екі

шыѓады. Сейсенбі, сєрсенбі к‰ндері 12 беттен, ж±мада екі

шыѓады. Сейсенбі, сєрсенбі к‰ндері 12 беттен, ж±мада екі

рет 16 бет, екі рет "Аќшам" ќосымшасымен 24 бет болып

рет 16 бет, екі рет "Аќшам" ќосымшасымен 24 бет болып

рет 16 бет, екі рет "Аќшам" ќосымшасымен 24 бет болып

рет 16 бет, екі рет "Аќшам" ќосымшасымен 24 бет болып

рет 16 бет, екі рет "Аќшам" ќосымшасымен 24 бет болып

шыѓады. Сєрсенбі, ж±ма к‰ндері басылым т‰рлі-т‰сті бо-

шыѓады. Сєрсенбі, ж±ма к‰ндері басылым т‰рлі-т‰сті бо-

шыѓады. Сєрсенбі, ж±ма к‰ндері басылым т‰рлі-т‰сті бо-

шыѓады. Сєрсенбі, ж±ма к‰ндері басылым т‰рлі-т‰сті бо-

шыѓады. Сєрсенбі, ж±ма к‰ндері басылым т‰рлі-т‰сті бо-

лып басылады.

лып басылады.

лып басылады.

лып басылады.

лып басылады.

"Ќостанай тањы" газетіне жазылу баѓасы жыл басынан

"Ќостанай тањы" газетіне жазылу баѓасы жыл басынан

"Ќостанай тањы" газетіне жазылу баѓасы жыл басынан

"Ќостанай тањы" газетіне жазылу баѓасы жыл басынан

"Ќостанай тањы" газетіне жазылу баѓасы жыл басынан

μзгеріссіз ќалады, яѓни:

μзгеріссіз ќалады, яѓни:

μзгеріссіз ќалады, яѓни:

μзгеріссіз ќалады, яѓни:

μзгеріссіз ќалады, яѓни:

– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:

– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:

– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:

– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:

– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:

6 айѓа – 1900 тењге.

6 айѓа – 1900 тењге.

6 айѓа – 1900 тењге.

6 айѓа – 1900 тењге.

6 айѓа – 1900 тењге.

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін:

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін:

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін:

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін:

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін:

6 айѓа – 2100 тењге.

6 айѓа – 2100 тењге.

6 айѓа – 2100 тењге.

6 айѓа – 2100 тењге.

6 айѓа – 2100 тењге.

– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:

– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:

– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:

– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:

– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:

6 айѓа – 1750 тењге.

6 айѓа – 1750 тењге.

6 айѓа – 1750 тењге.

6 айѓа – 1750 тењге.

6 айѓа – 1750 тењге."Ќостанай тањы" – сеніњ газетіњ

оѓан 2015 жылдыњ екінші жартысына жазылу ж‰ріп жатыр

"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта" бμлімшелерінде жєне

"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта" бμлімшелерінде жєне

"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта" бμлімшелерінде жєне

"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта" бμлімшелерінде жєне

"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта" бμлімшелерінде жєне

аймаќтыќ "Костанайские новости" газеті редакциясыныњ бас-

аймаќтыќ "Костанайские новости" газеті редакциясыныњ бас-

аймаќтыќ "Костанайские новости" газеті редакциясыныњ бас-

аймаќтыќ "Костанайские новости" газеті редакциясыныњ бас-

аймаќтыќ "Костанайские новости" газеті редакциясыныњ бас-

пасμз тарату ќызметінде жазыла аласыз.

пасμз тарату ќызметінде жазыла аласыз.

пасμз тарату ќызметінде жазыла аласыз.

пасμз тарату ќызметінде жазыла аласыз.

пасμз тарату ќызметінде жазыла аласыз.

Ќостанай ќаласы бойынша газеттіњ индексі:

Ќостанай ќаласы бойынша газеттіњ индексі:

Ќостанай ќаласы бойынша газеттіњ индексі:

Ќостанай ќаласы бойынша газеттіњ индексі:

Ќостанай ќаласы бойынша газеттіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін – 54679

– жеке оќырмандар ‰шін – 54679

– жеке оќырмандар ‰шін – 54679

– жеке оќырмандар ‰шін – 54679

– жеке оќырмандар ‰шін – 54679

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына ќатысушылар ‰шін

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына ќатысушылар ‰шін

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына ќатысушылар ‰шін

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына ќатысушылар ‰шін

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына ќатысушылар ‰шін

– 54680


– 54680

– 54680


– 54680

– 54680


– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін  – 54681

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін  – 54681

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін  – 54681

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін  – 54681

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін  – 54681

Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін газеттіњ индексі:

Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін газеттіњ индексі:

Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін газеттіњ индексі:

Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін газеттіњ индексі:

Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін газеттіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін – 54682

– жеке оќырмандар ‰шін – 54682

– жеке оќырмандар ‰шін – 54682

– жеке оќырмандар ‰шін – 54682

– жеке оќырмандар ‰шін – 54682

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына ќатысушылар ‰шін

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына ќатысушылар ‰шін

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына ќатысушылар ‰шін

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына ќатысушылар ‰шін

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына ќатысушылар ‰шін

– 54683

– 54683


– 54683

– 54683


– 54683

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін –  54684

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін –  54684

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін –  54684

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін –  54684

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар ‰шін –  546842

23 мамыр 2015 жыл

  1-ќадам. МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТКЕ ЌАБЫЛДАУРЕСІМДЕРІН ЖАЊЃЫРТУ. Мемлекеттік ќызметке

ќабылдау  Т¤МЕНГІ ЛАУАЗЫМДАРДАН басталуы

тиіс.

2-ќадам. Тμменгі лауазымдарѓа кандидаттарды реттеу жєне одан

єрі лауазымдыќ μсу ІСКЕРЛІК ЌАСИЕТТЕР негізінде ж‰зеге асыры-

луы тиіс.

3-ќадам. ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ МЕМЛЕКЕТТІК

ЌЫЗМЕТ ЖЄНЕ ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЌАРСЫ ІС-ЌИМЫЛ АГЕНТТІГІНІЊ

Р¤ЛІН АРТТЫРУ есебінен мемлекеттік ќызметке алѓаш рет ќабыл-

данушыларды  ІРІКТЕУ РЕСІМІН ОРТАЛЫЌТАНДЫРУ. ‡ш сатылы

іріктеу ж‰йесін енгізу.

4-ќадам. 3+3 ФОРМУЛАСЫ БОЙЫНША мемлекеттік ќызметке

бірінші рет ќабылданушылар ‰шін МІНДЕТТІ Т‡РДЕ СЫНАЌ МЕРЗІМІ

(тиісінше ‰ш айдан кейін жєне алты айдан кейін сєйкестілікті межелік

баќылау).5-ќадам. Мемлекеттік ќызметкерлердіњ жалаќысын ќызметініњ нєти-

жесіне байланысты ¤СІРУ.6-ќадам. ЕЊБЕКАЌЫНЫ НЄТИЖЕ БОЙЫН-

ША Т¤ЛЕУГЕ К¤ШУ. Мемлекеттік ќызметкерлер

‰шін – жеке жылдыќ жоспарларды орындау; мем-

лекеттік органдар ‰шін – стратегиялыќ жоспарлар-

ды орындау; министрлер жєне єкімдер ‰шін –

мемлекеттік ќызмет сапасыныњ арнаулы индика-

торлары, μмір сапасы, инвестиция тарту; ‡кімет м‰шелері ‰шін –

интегралдыќ макроэкономикалыќ индикаторлар.

7-ќадам. Мемлекеттік ќызметкерлердіњ ЛАУАЗЫМДЫЌ ЕЊБЕК-

АЌЫЛАРЫНА ¤ЊІРЛІК ‡ЙЛЕСТІРУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН ќосу.

8-ќадам. Ауыстырылатын мемлекеттік ќыз-

меткерлерге лауазымдыќ міндеттерін атќару ке-

зењінде оларѓа ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ Ќ¦ЌЫЃЫН-

СЫЗ ЌЫЗМЕТТІК ПЄТЕРЛЕРДІ МІНДЕТТІ

Т‡РДЕ БЕРУ.

16-ќадам. АЗАМАТТАРДЫЊ СОТ Т¤РЕЛІГІНЕ ЌОЛЖЕТІМДІЛІГІН

ЖЕЊІЛДЕТУ ‡ШІН СОТ Ж‡ЙЕСІ ИНСТАНЦИЯЛАРЫН ОЊТАЙЛАН-

ДЫРУ. БЕС САТЫЛЫ СОТ Ж‡ЙЕСІНЕН (бірінші, апелляциялыќ, кас-

сациялыќ, ќадаѓалау жєне ќайта ќадаѓалау жасау) ‡Ш САТЫЛЫ

(бірінші, апелляциялыќ, кассациялыќ) сот тμрелігі ж‰йесіне кμшу.

17-ќадам. Судья лауазымына КАНДИДАТТАРДЫ ІРІКТЕУ ТЕТІК-

ТЕРІН К¤БЕЙТУ ЖЄНЕ БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫН ЌАТАЙТУ.

Міндетті т‰рдегі талап – сот істерін ж‰ргізуге ќатысудыњ 5 жылдыќ

μтілі. Кєсіби даѓдысы мен іскерлігін тексеру ‰шін ахуалдыќ тестілер

100 НАЌТЫ ЌАДАМ

І. КЄСІБИ МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ Ќ¦РУ

II. ЗАЊНЫЊ ‡СТЕМДІГІН ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ

9-ќадам. МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ Т¦РАЌТЫ Т‡РДЕ

ОЌЫТУ Ж‡ЙЕСІН ЗАЊДЫ Т‡РДЕ БЕКІТУ – ‰ш жылда бір рет олар-

дыњ кєсіби шеберлігін арттыру.10-ќадам. МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ МАНСАПТЫЌ ЖО-

ЃАРЫЛАТУ ‡ШІН КОНКУРСТЫЌ НЕГІЗГЕ К¤ШУ. "Б" корпусыныњ

жоѓары лауазымдарына жылжыту тμменгі лауазымдаѓы мемлекеттік

ќызметкерлер ќатарынан тек ќана конкурстыќ негізде жылжыту есе-

бінен меритократия ќаѓидатын ныѓайту.11-ќадам. ШЕТЕЛДІК МЕНЕДЖЕРЛЕРДІ,

ЖЕКЕМЕНШІК СЕКТОРДЫЊ ЖЕКЕЛЕГЕН МА-

МАНДАРЫН, ХАЛЫЌАРАЛЫЌ ¦ЙЫМДАР-

ДЫЊ ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ болып табылатын

Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтарын мем-

лекеттік ќызметке жіберу. Оларды таѓайындау

ерекше талаптар жєне лауазымдардыњ жеке кестесі бойынша ж‰зе-

ге асырылуы м‰мкін. Б±л ќадам мемлекеттік ќызметті ашыќ жєне бєсе-

кеге ќабілетті ж‰йе етеді.12-ќадам. ЖАЊА ЭТИКАЛЫЌ ЕРЕЖЕЛЕРДІ ЕНГІЗУ. Мемлекеттік

ќызметтіњ жања Этикалыќ кодексін жасау. Этика мєселелері жμніндегі

уєкілетті μкіл лауазымын енгізу.

13-ќадам. ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЌАРСЫ К‡РЕСТІ К‡ШЕЙТУ, сонымен

бірге, жања зањнамалар єзірлей отырып, Мемлекеттік ќызмет істері

жєне жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ ќ±рылымында жем-

ќорлыќ ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ ж‰йелі т‰рде алдын алу жєне сауыќ-

тыру ‰шін жемќорлыќќа ќарсы арнайы бμлім ќ±ру.

14-ќадам. Барлыќ мемлекеттік органдарѓа, оныњ ішінде ќ±ќыќ ќорѓау

органдарыныњ барлыќ ќызметкерлеріне ќатысты МЕМЛЕКЕТТІКЌЫЗМЕТ ТУРАЛЫ ЖАЊА ЗАЊ ќабылдау.

15-ќадам. Мемлекеттік ќызмет туралы

жања зањ ќабылданѓаннан кейін ІС БА-СЫНДАЃЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТКЕР-

ЛЕРДІ КЕШЕНДІ АТТЕСТАТТАУДАН

μткізу, кєсіби талаптарды к‰шейту жєне

ењбекаќы тμлеудіњ жања ж‰йесін енгізу.

ж‰йесін енгізу. Судьялыќќа ‰міткерлер СОТТАРДА стипендия тμле-

нетін БІР ЖЫЛДЫЌ ТАЃЫЛЫМДАМАДАН μтеді. Бір жылдыќ таѓы-

лымдамадан кейін судья БІР ЖЫЛДЫЌ СЫНАЌ МЕРЗІМІНЕН μтеді.18-ќадам. Оќуды жєне сот тєжірибесі арасындаѓы μзара байла-

нысты к‰шейту ‰шін СОТ Т¤РЕЛІГІ ИНСТИТУТЫ МЕМЛЕКЕТТІКБАСЌАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫЊ Ќ¦РЫЛЫМЫНАН бμлінуі керек.

Аталмыш институт Жоѓарѓы Соттыњ жанында ж±мыс істеп, ќызмет

бабындаѓы судьялардыњ біліктілігін т±раќты т‰рде арттыруды ќам-

тамасыз ететін болады.

"100 наќты ќадам" - б±л ЖАЋАНДЫЌ ЖЄНЕ ІШКІ СЫН-ЌАТЕР-

ЛЕРГЕ ЖАУАП жєне сонымен бір мезгілде, жања тарихи жаѓдайлар-

да  ¦ЛТТЫЊ ДАМЫЃАН МЕМЛЕКЕТТЕРДІЊ ОТЫЗДЫЃЫНА КІРУІЖ¤НІНДЕГІ ЖОСПАРЫ.

"100 наќты ќадам" елімізге "2050-Стратегиясын" ж‰зеге асыру менЌАЗАЌСТАН МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН НЫЃАЙТУЃА, ЖОЛДАН АДАС-

ПАУЃА, К‡РДЕЛІ КЕЗЕЊНЕН СЕНІМДІ ¤ТУГЕ жаѓдай туѓызатын

БЕРІКТІК ЌОРЫН жасап беретін болады.

Жоспардыњ негізгі маќсаты "АУРУЛАРДЫЊ СЫРТЌЫ БЕЛГІ-ЛЕРІН" СЫЛАП-СИПАП ЌОЮ ЕМЕС, ОЛАРДЫ "Ж‡ЙЕЛІ ЕМДЕУ"

болып табылатын ќоѓам мен мемлекетті т‰бегейлі ќайта μзгертуге

негіз ќалайды.


3

23 мамыр 2015 жыл

  19-ќадам. СУДЬЯЛАРДЫЊ ЕСЕП БЕРУ ТЄРТІБІН К‡ШЕЙТУ.СУДЬЯЛАРДЫЊ ЖАЊА ЭТИКАЛЫЌ КОДЕКСІН жасау, соныњ

негізінде азаматтар судьялардыњ єрекеттері бойынша еліміздіњ

Жоѓарѓы Сотыныњ жанынан ќ±рылѓан арнайы СОТ АЛЌАСЫНА

шаѓымдана алатын болуы керек.20-ќадам. БАРЛЫЌ СОТ ПРОЦЕСТЕРІНЕ БЕЙНЕ ЖЄНЕ ТАС-

ПАЃА ЖАЗУ ШАРАЛАРЫН міндетті т‰рде енгізу. Судьяныњ бейне

жазуды тоќтатуѓа немесе аудио жазу материалдарын редакциялауѓа

м‰мкіндігі болмауы тиіс.

21-ќадам. Алќа билер соты ќолданылатын салаларды кењейту.

Зањды т‰рде АЛЌА БИЛЕР СОТЫ МІНДЕТТІ Т‡РДЕ ЌАТЫСТЫ-РЫЛАТЫН ќылмыстыќ істердіњ категорияларын аныќтау ќажет.

22-ќадам. АДАМНЫЊ ЖЄНЕ АЗАМАТТАРДЫЊ КОНСТИТУ-

ЦИЯЛЫЌ Ќ¦ЌЫН ШЕКТЕЙТІН БАРЛЫЌ ТЕРГЕУ ЌЫЗМЕТІ

Ж¤НІНДЕГІ ¤КІЛЕТТІЛІКТІ тергеу судьясына біртіндеп беруді

ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ АРЌЫЛЫ СОТТА АЙЫПТАЛУШЫ ЖЄНЕ ЌОР-

ЃАУШЫ АРАСЫНДАЃЫ ТЕЊГЕРІМДІ ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ.

23-ќадам. ИНВЕСТИЦИЯЛЫЌ ДАУЛАР БОЙЫНША жеке СОТ

ІСТЕРІН Ж‡РГІЗУДІ ќ±ру. Жоѓарѓы Сотта ірі инвесторлар ќатысатын

дауларды ќарау ‰шін ИНВЕСТИЦИЯЛЫЌ АЛЌАНЫ ¦ЙЫМДАСТЫРУ.24-ќадам. Дубай тєжірибесі бойынша Астана ќаласында AIFC

ХАЛЫЌАРАЛЫЌ АРБИТРАЖДЫЌ ОРТАЛЫЃЫН Ќ¦РУ.

25-ќадам.  Шетелдік жєне халыќаралыќ соттардыњ ‡ЗДІК СТАН-

ДАРТТАРЫ БОЙЫНША СОТ ІСТЕРІН Ж‡РГІЗУДІ ЌАМТАМАСЫЗ

ЕТУ ‡ШІН ЖОЃАРЃЫ СОТ ЖАНЫНАН БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК

СУДЬЯЛАР МЕН ЗАЊГЕРЛЕР ќатысатын халыќаралыќ кењес ќ±ру.

Кењес ќазаќстандыќ сот ж‰йесін жетілдіру мєселелері бойынша

Жоѓарѓы Сотќа кењес беріп отырады.

26-ќадам. Сот ресімдерін оњайлату жєне сот процестерін жедел-

дету ‰шін азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ даулар жμніндегі соттарѓа ПРОКУРОР-ДЫЊ ЌАТЫСУЫН ќысќарту. Азаматтыќ іс ж‰ргізу кодексіне тиісті

μзгертулер енгізу.27-ќадам.  Жекеменшік сот орындаушылар институтын одан єрі

дамыту. СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫЊ МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТІНБІРТІНДЕП ЌЫСЌАРТУ.

28-ќадам.  Полиция ќызметкерлерін ІСКЕРЛІК ЌАБІЛЕТТЕРІ НЕ-

ГІЗІНДЕ ІРІКТЕУ Ж‡ЙЕСІН ЖАЌСАРТУ. Кєсіби даѓдыларын жєне

БАРШАЃА АРНАЛЃАН ЌАЗІРГІ

ЗАМАНЃЫ МЕМЛЕКЕТ

35-ќадам. АУЫЛШАРУАШЫЛЫЌ ЖЕРЛЕРІН тиімді пайдалану

маќсатымен оларды нарыќтыќ айналымѓа енгізу. ЖЕР КОДЕКСІНЕЖЄНЕ БАСЌА ДА ЗАЊ АКТІЛЕРІНЕ μзгерістер енгізу.

36-ќадам. ЖЕР ТЕЛІМДЕРІН МАЌСАТТЫ

ПАЙДАЛАНУ Т‡РІН ¤ЗГЕРТУГЕ Р¦ЌСАТ

АЛУ ресімдерін жењілдету. Ауылшаруашылыќ

жерлерін пайдалануѓа т±раќты т‰рде монито-

ринг ж‰ргізу. Барлыќ пайдаланылмай жатќан

жерді алдаѓы уаќытта ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ‡ШІН МЕМЛЕКЕТТІК ЌОРЃА БЕРУ.

37-ќадам. Салыќ жєне кеден саясатын жєне ресімдерін оњтайлан-

дыру. ТН СЭЌ 6 белгісіндегі біркелкі тауарлар тобы шењберінде

"0-5-12" моделі бойынша Бірыњѓай кеден тарифі кедендік мμлшерле-

месін ќысќарту.38-ќадам. Экспорттыќ жєне импорттыќ ке-

ден рєсімдерінен μту кезінде "БІР ТЕРЕЗЕ"

ќаѓидатын енгізу. Электронды жария ету

ж‰йесін дамыту (тауарларды кедендік таза-

лауѓа автоматтандырылѓан ж‰йені енгізу).

Экспорт жєне импорт ‰шін ќ±жаттар санын

жєне оларды μњдеу уаќытын ќысќарту.

39-ќадам. КЕДЕН ЖЄНЕ САЛЫЌ Ж‡ЙЕЛЕРІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУ.

жеке т±лѓалыќ ќасиеттерін тексеру ‰шін іс басындаѓы полиция ќыз-

меткерлерін жєне ќызметкерлікке кандидаттарды тестілеудіњ арнайы

ж‰йесін енгізу.29-ќадам. Ќ¦ЌЫЌ ЌОРЃАУ ОРГАНДАРЫНЫЊ ЌЫЗМЕТКЕР-

ЛЕРІН МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТ Ж‡ЙЕСІНЕ ЌОСУ. Єрбір ќ±ќыќ

ќорѓау ќызметініњ ведомстволыќ ерекшеліктеріне сєйкес бірыњѓай

ќызмет ету ережесін енгізу.

30-ќадам. Жергілікті атќарушы органдарѓа жєне жергілікті ќоѓамдастыќќа

есеп беретін ЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ ЌЫЗМЕТІН ќ±ру. Жергілікті поли-

ция ќызметініњ μкілеттілігі: ќоѓамдыќ тєртіпті ќорѓау мєселелері, т±рмыс-

тыќ ќылмысќа ќарсы т±ру, жол-баќылау ќызметі, ±саќ ќ±ќыќ б±зушы-

лыќќа атымен тμзбеушілік. Жол-баќылау полициясыныњ ќызметкерлері

полиция ќызметкерлерініњ ж±мыс ауысымы кезінде атќарѓан ісініњ бар-

лыѓын жазып отыратын бейнетіркегіштермен ќамтамасыз етіледі.

31-ќадам. Этикалыќ нормаларды б±зуѓа жол беретін полицей-

лердіњ іс-єрекеттеріне ШАЃЫМДАНЃАН АЗАМАТТАРДЫЊ АРЫ-ЗЫН ЌАРАУ Ж¤НІНДЕГІ ЌОЃАМДЫЌ КЕЊЕС Ж‡ЙЕСІН Ќ¦РУ АР-

ЌЫЛЫ полицияныњ ашыќтыѓын ќамтамасыз ету. ЌОЃАМДЫЌ КЕ-

ЊЕСТЕРДІЊ МЄРТЕБЕСІМЕН ¤КІЛЕТТІЛІГІ ЗАЊДЫ Т‡РДЕ БЕКІ-

ТІЛЕТІН БОЛАДЫ.

32-ќадам. "Ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зу

картасы" ±лттыќ аќпараттыќ ж‰йесі не-

гізінде  "ЌЫЛМЫСТЫЌ Ќ¦ЌЫЌ Б¦ЗУ

КАРТАСЫ" интернет-порталын ќ±ру.

Б±л картада елімізде 1 аптадан єрі кет-

пейтін мерзімде жасалѓан барлыќ ќыл-

мыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ тіркелетін

болады. Б±л ЌОЃАМЃА ІШКІ ІСТЕР

ОРГАНДАРЫ Ж¦МЫСЫНЫЊ ТИІМ-

ДІЛІГІН БАЌЫЛАУЃА М‡МКІНДІК БЕРЕДІ.

33-ќадам. Бас бостандыѓынан айыру орнынан босаѓан жєне сы-

наќтан μту ќызметіне тіркелген азаматтарды єлеуметтік оњалтудыњ

тиімді ж‰йесін ќалыпќа келтіру. Осындай азаматтар ‰шін АРНАУЛЫ

ЄЛЕУМЕТТІК ЌЫЗМЕТ СТАНДАРТТАРЫН ЖЄНЕ ЄЛЕУМЕТТІК

ОЊАЛТУДЫЊ КЕШЕНДІ СТРАТЕГИЯСЫН жасау.

34-ќадам. МЕМЛЕКЕТ-ЖЕКЕМЕНШІК СЕРІКТЕСТІГІН ДАМЫТУ

ШЕЊБЕРІНДЕ  пенитенциярлыќ инфраќ±рылымды жањѓырту. Пени-

тенциярлыќ мекемелерді салуѓа, ±стауѓа жєне басќаруѓа жекеменшік

секторды тарту жμнінде ±сыныстарды екшеу жєне халыќаралыќ

тєжірибені зерттеу.   ІІІ. ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ ЖЄНЕ ЭКОНОМИКАЛЫЌ ¤СІМ

4

23 мамыр 2015 жыл

100 НАЌТЫ ЌАДАМ

Тауар салыќ салу маќсатында Ќазаќстан аумаѓына кірген кезењнен

бастап оны сатќанѓа дейін баќылауѓа алынады.

40-ќадам. "ПОСТФАКТУМ" КЕДЕНДІК ТАЗАЛАУ РЕЖІМІН ЕНГІ-

ЗУ. Сыртќы экономикалыќ ќызметке ќатысушы жекелеген санаттар-

ѓа тауарларын жария еткенше тауарларын шыѓаруѓа м‰мкіндік беру.41-ќадам. М‡ЛІКТІ ЖЄНЕ ЌАРЖЫНЫ ЗАЊДАСТЫРУ РЕСІМ-

ДЕРІН ОЊАЙЛАТУ. Ќолданыстаѓы зањѓа μзгертулер жєне толыќты-

рулар енгізу.42-ќадам.  2017 жылдыњ 1 ќањтарынан мемле-

кеттік ќызметкерлер ‰шін, одан єрі барлыќ азамат-

тар ‰шін КІРІСТІ ЖЄНЕ ШЫЃЫСТЫ ЖАЛПЫ

ЖАРИЯЛАУДЫ КЕЗЕЊ-КЕЗЕЊМЕН ЕНГІЗУ.

43-ќадам. САЛЫЌ ДЕКЛАРАЦИЯЛАРЫН

ЌАБЫЛДАУ ЖЄНЕ ¤ЊДЕУДІЊ ОРТАЛЫЌ ЖЕЛІСІН Ќ¦РУ. Орта-

лыќ салыќ тμлеушілердіњ электронды ќ±жаттарыныњ бірыњѓай м±ра-

ѓатына кіру м‰мкіндігіне ие болады. ТЄУЕКЕЛДЕРДІ БАСЌАРУ

ж‰йесін енгізу. Декларанттар салыќты баќылау бойынша шешім

ќабылдау ‰шін тєуекел санаттарына бμлінетін болады. Жариялау-

ды бірінші рет тапсырѓан жеке т±лѓалар ‰ш жыл мерзімде ќайта тек-

серістен μтпейтін болады.

44-ќадам. ЖАНАМА САЛЫЌ САЛУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ.

Ќосымша ќ±н салыѓыныњ орнына сатудан салыќ алуды енгізу мєсе-

лесін жан-жаќты зерттеу.

45-ќадам. Кіріске жєне шыѓысќа салыќ есебін міндетті т‰рде енгізу

арќылы  ЌОЛДАНЫСТАЃЫ САЛЫЌ РЕЖІМІН ОЊТАЙЛАНДЫРУ.46-ќадам. Р±ќсат алуды оњтайландыру. Ќ¦РЫЛЫСЌА Р¦ЌСАТ

АЛУДЫЊ ‡Ш САТЫЛЫ ("30-20-10") ќаѓидаты енгізіледі. Бірінші саты

– архитектуралыќ жобалау тапсырмасын беру μтініш берілген к‰ннен

кейін 30 к‰н ішінде ж‰зеге асырылады. Екінші – эскиз жобаны

(дизайн-жобаны) маќ±лдау – 20 к‰нге дейін, ‰шінші – р±ќсаттыњ μзі –

10 к‰н ішінде.

47-ќадам.  Жобалау-сметалыќ жєне жобалау ќ±жаттарын сарап-

тамадан μткізуге байланысты МЕМЛЕКЕТТІК МОНОПОЛИЯДАНБІРТІНДЕП БАС ТАРТУ. Жобаларды сараптауды бєсекелесті

ортаѓа тапсыру.48-ќадам. Ќ¦РЫЛЫСТЫЊ СМЕТАЛЫЌ Ќ¦НЫН АНЫЌТАУДЫЊ

РЕСУРСТЫЌ ЄДІСІН ЕНГІЗУ. Ќ±рылыста баѓа ќалыптастырудыњ

жања єдісін енгізу материалдардыњ, б±йымдардыњ, жабдыќтардыњ

жєне ењбекаќыныњ ќолданыстаѓы баѓаѓа сєйкес наќты нарыќтыќ ба-

ѓасына байланысты ќ±рылыстыњ сметалыќ ќ±нын аныќтауѓа

м‰мкіндік береді, сонымен бірге жања материалдармен, жабдыќтар-

мен жєне технологиямен сметалыќ-нормативтік базаны жедел жањар-

туды ќамтамасыз етеді.

49-ќадам. Кењестік кезењнен бері ќолданылып келе жатќан Ќ¦РЫ-

ЛЫСТЫЊ ЕСКІРГЕН НОРМАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІНІЊ ОРНЫ-

НА ЕУРОКОДТАР Ж‡ЙЕСІН ЕНГІЗУ. Жања нормативтерді ќабыл-

дау инновациялыќ технологиялар мен материалдарды ќолдануѓа,

ќ±рылыс ќызметі нарыѓындаѓы ќазаќстандыќ мамандардыњ бєсеке-

ге ќабілеттілігін арттыруѓа, сонымен бірге ќ±рылыс саласындаѓы

шетелдік ќызмет нарыѓына ќазаќстандыќ компаниялардыњ шыѓуына

м‰мкіндік береді.50-ќадам. ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫН ЌАЙТАДАН

Ќ¦РУ, "БІРЫЊЃАЙ САТЫП АЛУШЫ" МОДЕЛІН ЕНГІЗУ. Б±л μњірлер

арасындаѓы электр энергиясыныњ єрт‰рлі тарифтерін реттеуге

м‰мкіндік береді.

51-ќадам. ¤ЊІРЛІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫЌ

КОМПАНИЯЛАРДЫ (¤ЭК) ІРІЛЕНДІРУ. Б±л

энергиямен ќамтамасыз етудіњ сенімділігін

арттырады, μњірлерге электр энергиясын

таратудыњ шыѓынын тμмендетеді, т±тыну-

шылар ‰шін электр энергиясыныњ аќысын

азайтады.52-ќадам. ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ СЕКТОРЫНДА САЛАЃА

ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУДЫ ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ЖАЊА ТАРИФ

САЯСАТЫН ЕНГІЗУ. Тариф ќ±рылымын μзгерту. Тарифтерде 2

ќ±рауыш ерекшеленеді: к‰рделі шыѓындарды ќаржыландыру жєне

электр энергиясы μндірісініњ ауыспалы шыѓындарын жабу ‰шін пай-

даланылатын электр энергиясы ‰шін тμленетін аќы белгіленетін бо-

лады. Б±л "шыѓынды μтеу" єдісі бойынша тарифтерді бекітетін ќазіргі

ахуалды μзгертуге м‰мкіндік береді.53-ќадам. ЭЫД¦ СТАНДАРТТАРЫНА

СЄЙКЕСТЕНДІРУ МАЌСАТТАРЫНДА МОНО-

ПОЛИЯМЕН ЌЫЗМЕТ Ж¦МЫСЫНЫЊ Т¦ЖЫ-

РЫМДАРЫН ¤ЗГЕРТУ. Ќызметті жањѓырту

еркін бєсекелесті дамытуѓа баѓытталуѓа тиіс.54-ќадам. КЄСІПКЕРЛЕРДІЊ М‡ДДЕЛЕРІН ЌОРЃАУ ‡ШІН БИЗ-

НЕС-ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫН НЫЃАЙТУ. Жања институттыњ ќ±ра-

мына бизнестіњ жєне ¦лттыќ кєсіпкерлер палатасыныњ μкілдері кіреді.
  1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал