51 күн қалды Жастар қалашығыжүктеу 0.96 Mb.

бет8/10
Дата10.06.2017
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

         ХАБАР

7:00 Қр әнұраны

7:00 «Біздің үй»

8:00 утренняя инфор-

мационно-развлека-

тельная программа 

«Жаңа күн» таңғы 

ақпаратты-сазды 

бағдарламасы

10:15 Телесериал. 

«Осколки» 

11:15 Телехикая. 

«Тракторшының махаб-

батты»

11:45 «Көрімдік»12:00 «Ауырмайтын 

жол ізде» деректі дра-

масы

12:30 Кулинарная про-грамма «Магия кухни»

13:00 Телесериал. 

«знать будущее. Жизнь 

после Ванги»

14:00 Телесериал. 

«Красивая жизнь»

14:45 «Көрімдік»

15:15 «Біздің назарда»

15:30 «Көңіл толқыны» 

ақпаратты-танымдық 

бағдарламасы 

16:00 Телехикая. 

«Пәленшеевтер»

16:30 «Тағдыр тарты-

сы» деректі драмасы

17:00 «Народный кон-

троль»

17:15 «Көрімдік»17:45 «Қызық times»

18:55 Жаһандық саясат 

19:00 Қорытынды 

жаңалықтар

19:35 «Тағдыр тарты-

сы» деректі драмасы

20:10 «Арнайы хабар»

20:30 «Бюро расследо-

ваний»

20:55 Большая по-литика

21:00 Итоги дня

21:35 Телесериал. 

«узел судьбы» заклю-

чительная серия

23:00 Телехикая. «Қыз 

жолы-2»

23:50 Қорытынды жаңалықтар

0:25 Телехикая «Жа-

ным-2»

2:25 «Ауырмайтын жол ізде» деректі драмасы

2:55 Қорытынды 

жаңалықтар

3:00 Қр әнұраныҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 әнұран

7:30 Қайырлы таң, 

әулиеата!   

9:30 ҚОрыТыНДы 

ЖАҢАлыҚТАр

9:55 ИТОГОВыЕ НО-

ВОСТИ


10:20 Күй күмбірі 

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Чс пред-

упреждает!

10:50 Хабар: Иман 

нұры

11:00 Балаларға базарлық

11:25 Телеблокнот

11:30 Сазды сәлем/ 

сазды-құттықтау 

бағдарламасы/

12:00 Музыка

12:30 Деректі фильм

13:00 ТҮСКі 

ЖАҢАлыҚТАр 

13:15 ДНЕВНыЕ НО-

ВОСТИ 

13:30 Балаларға базарлық

13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Сөз маржан

14:05 Аңдатпа

14:05-17.50 Техникалық 

үзіліс 

17:50 Аңдатпа17:55 Хабар: Бірінші 

студия


18:20 КЕШКі 

ЖАҢАлыҚТАр 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НО-

ВОСТИ 


18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Хабар: Сіз не 

дейсіз?


19:40 Музыка

20:00 Хабар: Ұлт 

саулығы

20:25 Телеблокнот20:30 ҚОрыТыНДы 

ЖАҢАлыҚТАр

20:55 роликтер, анон-

стар


21:00 ИТОГОВыЕ НО-

ВОСТИ


21:25 роликтер, анон-

стар


21:30 Телемаркет

21:35 Көркем фильм 

22:55 Телеблокнот

23:00 Сазды сәлем/ 

сазды-құттықтау 

бағдарламасы/

23:30 Музыка

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖАҢАлыҚТАр

0:25 ИТОГОВыЕ НО-

ВОСТИ

0:55 Телеблокнот1:00 Музыка

1:08 Аңдатпа.әнұран

1:10 Арнаның жабылуы

7 канал

06.00 «Қуырдақ»

07.00 «Қыздар арасын-

да»


07.50 Т/с «1001 түн»

08.45 М/с «Болашақ 

тобы»

09.10 Союзмультфильм10.00 «Смеяться раз-

решается»

12.00 «Шай ішейік»

12.30 Т/х «Ауылдан 

қашу»

13.15 ПрЕМЬЕрА т/х «әкемнің отбасы»

14.10 Т/с «Азулылар»

15.10 «Измайловский 

парк»


17.30 «Солдат любви» 

18.30 Премьера! «Айна 

online» 

19.10 Премьера! «Rap 

News»

19.30 Премьера! «Гу-Гу Гәп»

20.10 ПрЕМЬЕрА т/с 

«Алғашқы махаббат»

21.20 «Q-елі»

22.30 «Моя история. 

Батырхан Шукенов»

23.10 Т/с «Мажор»

02.50 Т/с «Азулылар»

05.30 «Гу-Гу Гәп»

     кТк

07.00 Қр әНҰрАНы

07.05 “СВАрА МЕН 

рАГИНИ”. Үнді телехи-

каясы (қайталау)

08.00 ЖАҢАлыҚТАр 

(қайталау)

08.25 “ШырҒАлАҢ”. 

Түрiк телехикаясы 

(қайталау)

09.50 “СВОДНыЕ 

СуДЬБы”, мелодрама 

(3-4 серии, повтор)

11.50 НОВОСТИ 

(повтор вечернего вы-

пуска)


12.30 “НАША ПрАВДА” 

(повтор)


13.30 “ТАЙНы СлЕД-

СТВИЯ-14”, детектив-

ная драма (7-8 серии). 

В гланой роли Анна 

Ковальчук  

15.00 “әЙЕл ҚырыҚ 

ШырАҚТы”

17.00 “МАХАББАТ 

МҰҢы”. Үнді телехикая-

сы.  Тұсаукесер!

18.00 “СВАрА МЕН 

рАГИНИ”. Үнді теле-

хикаясы.Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском 

языке

19.00 “ШырҒАлАҢ”. Түрiк телехикаясы. 

Тұсаукесер! С субтитра-

ми на русском языке.

20.30 ЖАҢАлыҚТАр

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НО-

ВОСТИ


21.40 “НАША ПрАВДА” 

– Так далеко, так 

близко

22.40 “ВТОрОЙ БрАК”, мелодрама (1-4 серии). 

В ролях: Иван Жидков, 

Маргарита Адаева, 

Натали Старынкевич. 

Премьера.      

02.00 ЖАҢАлыҚТАр 

(қайталау)  

02.25 “әЙЕл ҚырыҚ 

ШырАҚТы” (қайталау)

03.10-04.00 “МАХАББАТ 

МҰҢы”. Үнді телехикая-

сы (қайталау)кАНАЛ

05.58  Қр әНҰрАНы

06:00 ризамын

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлі 

НЕКЕ» (каз) (повтор)

10:00 Сериал «Сүйгенім 

бол»


11:00 Мультсериал 

«лунтик» (рус)

12:00 Анимационный 

фильм «Атлантида: за-

терянный мир»

14:00 Ералаш

15:05 Келiндер Байгесi 

(каз)


16:05 АЙТА БЕрСіН 

(повтор)


17:05ФК «заттыбекКоп-

босынулы» (каз)

20:00 Информбюро

21:00 КИНО. Шайала-

Баф  в фантастическом 

фильме «Трансфор-

меры: Эпоха истребле-

ния»


00:30Алдараспан, Шан-

шар, Нысана күнделігі 

(каз)

01:00 Музыкалыксагат01:30Сериал «Все 

могут короли»

02:10 Казакша концерт 

(каз)


   ЕВРАЗИя

6:00 ЖАҢАлыҚТАр 

СуБТИТрлЕрМЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрО-

ВО» (каз)  

7:00 «ЖҰМА уАҒызы»     

7:15 Телеканал «ДО-

БрОЕ уТрО» (каз/рус)  

10:00 «МАТА ХАрИ». 

заключительная серия   

11:00 «БAСТы ПА-

ТрулЬ» бағдарламасы 

11:10 «ТОЙ зАКАз» 

бағдарламасы 

11:40 «П@уТINA» 

бағдарламасы  

12:10 «ПЕНДЕМіз 

ҒОЙ» бағдарламасы 

13:05 «ҚОС ЖҮрЕКТіҢ 

лҮПілі». ҮНДі ТЕлЕХИ-

КАЯСы  

14:00 «әЙЕл Сыры…» бағдарламасы

15:00 Анна Ардова, 

Эвелина Блёданс в 

фильме «СВАДЬБы НЕ 

БуДЕТ»

16:50 Премьера. «ЧАС ПИК»   

17:50 «ЖДИ МЕНЯ». 

КАзАХСТАН  

18:55 «ПОлЕ ЧуДЕС»  

20:00 «ГлАВНыЕ НО-

ВОСТИ» 


20:50 «П@уТINA» 

бағдарламасы  

21:30 «БАСТы 

Tv АпТА

15

//   «ЖАМБыл - ТАрАз»  //  №16 (1356), 19 Сәуір  2017 Жыл  //ЖұМА

28 

сәуір

ЖАҢАлыҚТАр»  

22:10 «АлАулАҒАН СЕзіМ». 

ҮНДі ТЕлЕХИКАЯСы  

00:00 Мишель Пфайфер, Хар-

рисон Форд в детективе «ЧТО 

СКрыВАЕТ лОЖЬ»    

2:25 «ВЕЧЕрНИЙ урГАНТ»  

3:00 «БAСТы ПАТрулЬ» 

бағдарламасы   

3:10 «БАСТы ЖАҢАлыҚТАр»  

3:45 «ТОЙ зАКАз» бағдарламасы 

4:10 «ПЕНДЕМіз ҒОЙ» 

бағдарламасы  

4:55 «әЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы

До 6:00 

 

      

6:00 Жаңалықтар

6:30 Новости «20:30»

7:00 Союзмультфильм

8:30 «Сырты бүтін...» деректі 

драмасы


9:00 «Махаббат дерті» түрік теле-

хикаясы


10:00 «Гүлдер шайқасы» түрік 

телехикаясы 

11:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


12:50 «Инвестиция және даму» 

бағдарламасы

13:00 Союзмультфильм

13:30 Сериал «разведчицы»

15:30 Программа «Истина где-то 

рядом»


16:00 «Келіннің соңы» үнді теле-

хикаясы


16:30 «Абысындар» телехикаясы

17:20 «Kaznet» ғаламторға шолу

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Гүлдер шайқасы» түрік 

телехикаясы 

22:00 «Келіннің соңы» үнді теле-

хикаясы


22:30 «Абысындар» телехикаясы

23:10 «Махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

0:00 Сериал «Двадцать лет без 

любви»

1:00 «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы

3:00 Жаңалықтар

3:30 Новости «20:30»

құрметті пәтер және 

меншік иелері!

«Тұрғын үй жөндеу-Тараз» ЖШС, Тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылығын  жаңғыртудың  2011-2020  жылдарға  арналған 

бағдарламасы және Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі 

бағдарламасы шеңберінде 2011-2015 жылдары кондоминиум 

объектісіне жөндеу жұмыстары жүргізілгені үшін Сіздермен 

төлемдер мерзімі өтіп кеткендігін хабарлайды.

Қазақстан  Республикасының  «Тұрғын  үй  қатынастары                           

туралы»  Заңының  35  және  50  баптарына  сәйкес  Сіздерден 

жиналған қарызды төлеулеріңізді сұраймыз.

Қарыздар мерзімінде төленбеген жағдайда заңдық күші бар 

заңнамалардың нормаларына сәйкес барлық шығындарды төлеу 

және күштеп өндіру үшін құжаттар сот органдарына берілетін бо-

лады. Сот шығындары, қарызды өтемеген мерзімінің әр күні үшін 

қарыз сомасынан 0,1% көлемінде өсім және сот орындаушылардың 

шығындары Сіздерге жүктеледі.БАРЛЫҚ СұРАҚТАР БОЙЫНША:

«Тұрғын үй жөндеу-Тараз» ЖШС-іне хабарласыңыздар, ме-

кенжайы: Тараз қаласы «Алатау» (8) мөлтек ауданы, №2 «А» 

үй. Телефон: 56-04-96

Tv АпТА

16

//   «ЖАМБыл - ТАрАз»  //  №16 (1356), 19 Сәуір  2017 Жыл  //6:00 әнұран

6:05 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:10 «Көңіл толқыны» 

7:55 «Қымызхана»

9:00 «СЕНБіліК ТАҢ». 

Отбасылы-танымдық 

бағдарлама

10:10 «Көңілді 

тапқырларалаңы»

11:25 «АС БОлСыН!» 

12:00 «ТәЙ-ТәЙ» ШОу. 

Балаларға арналған шоу 

бағдарлама (5-хабар)

12:35 «БАлА-

ПАН ЖҰлДыз». 

Жасталанттарға арналған 

өнердодасы. 2-айналым. 

12-концерт

13:40 «рОБИН ГуД». 

Мультфильм (АҚШ, 1973 

ж.) режиссер: Вольфганг 

райтерман

15:10 әйгерім Жүнісова, 

Инабат ризабекова, Айза-

да Сатыбалдиева, Данияр 

Базарқұлов «АНАШыМ, 

МЕНі ҚАлДырМА...» 

мелодрамасында. 9-12 

бөлімдері (Қазақстан, 

2016 ж.) режиссері: 

ЕлдарҚапаров (с субти-

трами)         

18:10 «Көңіл толқыны» 

18:15 «ЖАЙДАрМАН». 

рЕСПуБлИКАлыҚ 

ЖОҒАры лИГА. 1/4 финал 

3-топ

20:00 МәСЕлЕ20:35 «әН САлАДы МА-

МАНДАр»


22:15 Мег райан, Хью 

Джекман, лив Шрайбер 

«Кейт пен лео» мело-

драмасында. (АҚШ, 2001 

ж.) режиссері: Джеймс 

Мэнголд. 1-бөлім (с субти-

трами)

0:10 Бенедикт Камбер-бэтч, Мартин Фриман

унаСтаббс  «Шер-

лок» телехикаясында. 

3 маусым. 1-бөлім 

(Ұлыбритания, 2012 ж.) 

режиссері: Пол МакГиган, 

Ник Харран, Коки Гидройч 

(ағылшынтілінде, қазақша 

субтитрмен)       

1:45 МәСЕлЕ

2:20 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

4:00 әнұран         ХАБАР

7:00 Қр әнұраны

7:00 «Қалжың қоржыны» 

8:30 «әсем әуен» 

9:00 «Өзін-өзі тану»

9:15 «Продвопрос»

9:30 Ток-шоу. «әңгіменің 

ашығы»


10:15 Спортивная игра 

«Я-чемпион»

10:45 Мультфильм. «Аль-

фа и Омега: Клыкастая 

братва»

12:15 «Хабарлайын»12:45 «Қызық times»

13:45 Телехикая «Тамыры 

терең бәйтерек» 

14:45 Тұсаукесер!!! Карао-

ке шоу «Кел, шырқайық!» 

16:30 реалити шоу 

«Startup «Bolashak»

17:15 Концерт. Группа 

«MEZZO»

18:45 «Ду-думан»19:45 «Бенефис-шоу»

21:00 Ақпарат арнасы - 

«7 күн» сараптамалық 

бағдарламасы

22:00 Мегахит. «Дивергент. 

Глава 2: Инсургент» 

0:00 Телехикая «Жаным-2»

3:00 Қр әнұраны

                          

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

8:30 әнұран

8:35 ҚОрыТыНДы 

ЖАҢАлыҚТАр

9:00 ИТОГОВыЕ НОВО-

СТИ


9:25 Хабар: Бірінші студия 

9:50 Хабар: Мұғалім 

мәртебесі

10:10 Хабар: Ұлт саулығы

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Сіз не дейсіз?

11:15 Балаларға базарлық 

11:25 Телеблокнот

11:30 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:10 Хабар: ЕХрО-2017 

әлемі /рус/

12:30 Телеблокнот

12:35 Телехикая 

13:25 Хабар: Өзін-өзі тану

13:50 Телемаркет

14:00 Аңдатпа

14:00-16:30 Техникалық 

үзіліс 

16:30 Аңдатпа16:35 Телеблокнот

16:40 Балаларға базарлық 

17:00 Телехикая 

17:55 Телеблокнот

18:00 әулиеата әуендері 

18:10 Хабар: Балақай

18:25 Хабар: Ел қорғаны

18:45 Телеблокнот

18:50 Телемаркет

19:00 АПТА 

ЖАҢАлыҚТАры 

20:00 Телехикая 

20:40 Хабар: Ауыл кеші 

көңілді 


21:20 Хабар: Жамбыл 

спорт


21:30 Телемаркет

21:35 Телеблокнот

21:40 Көркем  фильм

23:00 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

23:30 Телеблокнот

23:35 Концерттік 

бағдарлама 

0:55 Аңдатпа, әнұран

1:00 Арнаның жабылуы7 канал

06.00 «Қуырдақ»

07.00 «Қыздар арасында»

07.50 «әжуа» 

08.20 «Теңбіл доп»

08.50 «әп,бәрекелде!»   

09.00 Союзмультфильм

09.30 Т/ф «Отдам жену в 

хорошие руки»

11.30 «Юморина» 

13.30 «Q-елі» 

14.00 Премьера! «Моя 

красивая мама»

14.40 «Гоктын сән әлемі»

16.00 «Келесі кім?»

16.40 узбекфильм «Пай-

пай, қыз»

18.50 «Q-елі» 

20.10 «Шай ішейік»

21.10 Концерт, посвящен-

ный Батырхану Шукенову 

«Так далеко, так близко» 

00.50 «Солдат любви»

01.50 «Моя история. Ба-

тырхан Шукенов»

02.30 «әжуа»

03.00 «Теңбіл доп» 

03.30 «әп,бәрекелде!»   

04.00 «Қыздар арасында» 

05.00 «Женіп көр!»     кТк

07.00 Қр әНҰрАНы

07.05 “ЖурАВуШКА”. 

Көркем фильм  

08.30 “КТК” 

ҚОрЖыНыНАН” ойын-

сауық бағдарламасы

09.10 “БАСТы рӨлДЕ” 

(қайталау)

09.40 “INSTAлАЙыҚ” 

(қайталау)

10.10 “КрИВОЕ зЕрКАлО” 

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “НАША ПрАВДА” 

(повтор)


13.50 “БАрыШНЯ-КрЕ-

СТЬЯНКА” - Новый сезон!

15.00 “КӨріПКЕл”

16.00 “әЙЕл ҚырыҚ 

ШырАҚТы”

17.00 “INSTAлАЙыҚ”. 

Тұсаукесер! 

17.30 “БАСТы рӨлДЕ”. 

Тұсаукесер!

18.00 “ӨНЕрлі ОТБАСы”

19.00 “ЖАҢА әзіл-ЖАҢА 

әН”


19.20 “КӨКЖАл –Матерый 

волк”, Қырғыз киносы. 

рөлдерде: Азат Кусеинов

Адахан Абдыгапаров, Асем 

Токтобекова. Тұсаукесер!  

21.00 “ДруГАЯ ПрАВДА”

22.00 “Я СТЕСНЯЮСЬ 

СВОЕГО ТЕлА”, медицин-

ское реалити-шоу. 2-ой 

сезон.


00.00 “СВАДЬБА ВСлЕ-

ПуЮ”. реалити-шоу

01.25 “КӨріПКЕл” 

(қайталау)

02.15-03.40 “ ЖЕНДЕТ”. 

Көркем фильм 

 

кАНАЛ

05.58 Қр әНҰрАНы

06.00 «әзіл СТуДИО» 

(каз)


07:00 Информбюро 

08:00 1001 анекдот

09:00 Мультсериал «лун-

тик» (рус)

10:00 Кулинарная програм-

ма «Готовим с Адель» 

10:30 Анимационный 

фильм «Атлантида: зате-

рянный мир» (повтор)

12:30ФК «заттыбекКопбо-

сынулы» (каз) (повтор) 

15:00 Ералаш

15:35Анимационный 

фильм «Монстры на кани-

кулах 2»

17:30 КИНО. ШайалаБаф  

в фантастическом фильме 

«Трансформеры: Эпоха 

истребления»

21:00АЙТА БЕрСіН

22:00 Кино. «Красотки и 

миллион» (Киргизия) (каз)

23:30 КИНО. Джеки Чан в 

комедии «Доспехи Бога 2»

01:20Алдараспан, Шан-

шар, Нысана күнделігі (каз)

04:00 Казакша концерт 

(каз)


 

   ЕВРАЗИя

 

6:00 ЖАҢАлыҚТАр СуБ-ТИТрлЕрМЕН  

6:05 «ИДЕАлЬНыЙ рЕ-

МОНТ» (каз)  

6:50 «МОДНыЙ ПрИГО-

ВОр» (каз)  

7:40 Фильм «НЕзНАКОМ-

КА Из уАЙлДФЕлл-ХОл-

лА» (каз)   

8:35 «П@уТINA» 

бағдарламасы  

9:00 «СМАК»    

9:40 Анна Невская, Эдуард 

Трухменёв, Андрей Била-

нов в фильме  «СЮрПрИз 

ДлЯ лЮБИМОГО» 

11:40 «ФАБрИКА ГрЕз» с 

Ольгой Артамоновой  

12:00 «112. НЕДЕлЯ» (каз)    

12:25 «БАСТы 

ЖАҢАлыҚТАр»  

13:05 «ТОЙ БАзАр» 

бағдарламасы 

14:05 «П@уТINA+» 

бағдарламасы 

15:05 «ЕрАлАШ» 

15:20 «луЧШЕ ВСЕХ»    

17:00 Анна Васильева, 

Иван Добронравов в 

мелодраме «лАБИрИНТы 

СуДЬБы»   

21:00 «КЕШКі КЕзДЕСу» 

бағдарламасы  

22:15 «БАСТы 

БАҒДАрлАМА»

23:00 «АлАулАҒАН 

СЕзіМ». ҮНДі ТЕлЕХИКА-

ЯСы  

0:00 Премьера. Стивен Си-гал в боевике, Майкл Джей 

уайт в приключенческом 

фильме «АзИАТСКИЙ 

СВЯзНОЙ»


2:00 «ПрОЖЕКТОрПЕ-

рИСХИлТОН» 

2:30 «112. НЕДЕлЯ» (каз)   

2:50 «П@уТINA+» 

бағдарламасы  

3:35 «КЕШКі КЕзДЕСу» 

бағдарламасы

4:35 «П@уТINA» 

бағдарламасы   

До 05:00


   

      


7:00 «рио чемпиондары» 

бағдарламасы

7:30 Союзмультфильм

10:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

11:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:00 «Жүрегім сен деп 

соғады» көркем фильмі

15:00 Союзмультфильм

16:35 Мультфильм «леген-

да викингов»

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 «Біздің уақыт» 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламасы

20:45 Программа «репор-

тер представляет»

21:10 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

22:10 «Ел аузында» 

бағдарламасы

22:40 «Фатима мен зухра» 

көркем фильмі 

1:00 Сериал «Аббатство 

Даунтон»

3:00 «ән мен әзіл» 

концерттік бағдарламасы 

СЕНБІ

29 

сәуір

Жұлдыз-жорамал 24-30 

сәуір аралығы

ТОҚТЫ

Бұл аптада жолыңыз болайын деп тұр. 

Қолыңызға алған іске кіріспес бұрын, жеті 

рет өлшеп барып шешуді ұмытпаңыз.

 

ТОРпАҚ

Жақындарыңызды жат көріп, өзімбілемдікке 

салынбаңыз. Ақыл тыңдағаннан ешкім 

адасқан емес. «Жалғыз жүріп жол 

тапқанша, көппен бірге адас» деген сөзді жадыңыздан 

шығармаңыз.

  ЕгІЗДЕР

Бұл апта сіз үшін саяхатқа қолайлы болып 

тұр. Ешқандай ауа райы, өзгенің көңіл-күйі 

жолыңызға бөгет бола алмайды. 

 ШАяН

Ренжіткен адамыңыздан кешірім 

сұраңыз. Туыстарыңызға хабарласып, 

хал-жағдайын сұраңыз. Осы аптаны 

жақындарыңызға арнаңыз.

            

 

     АРЫСТАН      Ашуға ерік бермеңіз. Апта басы 

шаршатқанымен, бәрі орнына келеді. Апта 

соңында тосын сый күтіп тұр.

   БИкЕШБұл апта сіз үшін әлдекімді тосып алып, 

шығарып салуымен, таныстарыңыздың 

көңілінен шығуыңызбен  маңызды. Сыйға сый, 

сыраға бал екенін ұмытпаңыз.

      


ТАРАЗЫ

Сезімге беріліп кетпеңіз. Барыңызды 

бағалаңыз. Бұл апта сіз үшін сынақ болғалы 

тұр. 

 САРЫШАяН 

Сізді бақытқа бастайтын жол күтіп тұр. 

Ең сәтті күндеріңізді осы аптадан тосыңыз.

МЕРгЕН

Бұл апта сіз үшін сауда-саттыққа қолайлы 

болғалы тұр. 

ТАУЕШкІ 

Барыңызды қанағат тұтыңыз. Бұл аптада 

болашаққа жоспар құрып, маңызды мәселе 

шешпей қоя тұрыңыз. 

 

                                      СУҚұЙғЫШ

Көңілді жүруге тырысыңыз. Ешкімге сыр 

ашпаңыз. Жүрегіңізді тыңдаңыз. Алыс сапарға 

шықпағаныңыз абзал.

 

БАЛЫҚТАР

Бұл апта сіз үшін тыныш өтпек, егер 

әлдекімді өзіңізге дұшпан санамай, тыныш 

жүрсеңіз. Қарызыңыздан құтылуға асығыңыз.

6:00 әнұран

6:05 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


8:00 «Қымызхана»

9:05 «АҚСАуыТ». әскери-

патриоттық бағдарлама

9:30 «БҮГіН ЖЕКСЕНБі» 

Таңғы ақпаратты-танымдық 

бағдарлама. Тікелей эфир 

11:15 «ДАрА ЖОл» 

12:25 «әзіләлемі» 

13:40 «Сәлем, Қазақстан!»

15:10 әйгерім Жүнісова, 

Инабат ризабекова, Айза-

да Сатыбалдиева, Данияр 

Базарқұлов «АНАШыМ, 

МЕНі ҚАлДырМА...» мело-

драмасында. 13-16 соңғы 

бөлімдері (Қазақстан, 2016 ж.) 

режиссері: Елдар Қапаров (с 

субтитрами)     

18:05 «Көңілашар» 

19:00 «АПТА»

20:00 «1-СТуДИЯ». Саяси 

ток-шоу


20:50 «КӨҢілДі ТАПҚырлАр 

АлАҢы» 


22:40 «әН САлАДы МАМАН-

ДАр». Күнделік

22:55 «АНА-КӨКТЕМ». 

Мерекелік концерт

0:50 Болат әбділманов, 

Назгүл Қарабалина, Сергей 

Петров «Жерұйық» тарихи 

драмасында. («Қазақфильм», 

2011ж.) режиссері: 

СламбекТәуекел

2:45 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

3:30 әнұран         ХАБАР

7:00 Қр әнұраны

7:00 «Қалжың қоржыны» 

8:30 «әсем әуен» 

9:00 «Самопознание» 

9:15 «Ас арқау» 

9:30 «Бенефис-шоу»

10:45 «Тайны и судьбы вели-

ких казахов»

11:45 Кино. «лэсси»

13:30 Телехикая «Ақылдың 

кілті» 


15:15 «Ду-думан»

16:30 Премьера!!! Социаль-

ный проект «Мечты сбыва-

ются»


17:00 «Өмір жолы»

17:30 «Экспедиция 25»

18:00 «Қызық times» 

19:15 Тұсаукесер!!! Караоке 

шоу «Кел, шырқайық!» 

21:00 Информационный канал 

- аналитическая программа 

«7 күн»


22:00 «Мен әншімін». Гала 

концерт. 

0:15 Мегахит.  «Красавица из 

трущоб» 


1:45 Телехикая «Жаным-2»

3:00 Қр әнұраны
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал