№50 (8401) 29 маусым, сәрсенбі, 2016 жыл Газет 1939 жылдыңжүктеу 274.05 Kb.

бет1/3
Дата21.02.2017
өлшемі274.05 Kb.
  1   2   3

Шиелі аудандық 

қоғамдық-саяси газет№50 (8401) 29 маусым, 

сәрсенбі, 2016 жыл

Газет 1939 жылдың 

19 наурызынан бастап шығады

Жиынға қатысып отырған вокзал бастығы 

М.Палманова темір жол бойында сауда жасайтын 

адамдардың жайын қозғады. Негізі, бұл да  з кезегінде 

шешімі қиын мәселелердің қатарында болып отыр. 

Заттарын басып, үлкен арбаларды сүйреген сауда-

герлер жолаушыларға пойызға мінуге кедергі жасай-

тын к рінеді. Екінші жағынан мұның қауіпсіздікке 

де қатысы бар. Себебі, темір жол қауіп пен қатерге 

толы аймақтардың бірі. Бұл ретте әскерилендірілген 

темір жол күзеті Шиелі атқыштар тобының бастығы 

А.Сыздықов та с з алып, жүк пойыздарының астынан 

тетін азаматтардың бар екенін айтып  тті. Қанша жер-

ден темір жол күзетіндегілер « туге болмайды» деп айтса 

да, тұрғындар әлі күнге дейін түсіністікпен қарамайды. 

Оның үстіне жазғы демалыста балаларды да саудаға 

жегетіндер жетіп артылады. Д ңгелек үстел барысында 

осы сынды әңгіме қозғалды.

Сапар барысында Еуропаның қайта құру және даму 

банкі директорлар кеңесінің мүшелері ҚР Үкіметінің 

кілдерімен кездесіп, д ңгелек үстел  ткізді. Д ңгелек 

үстелге ҚР Премьер-Министрі Кәрім Мәсімов т рағалық 

етті. Кездесу  барысында екі жақты ынтымақтастық 

мәселелері мен еліміздегі экономикалық жағдай 

талқыланды.  Д ңгелек үстел аясында Қазақстанның екі 

ңірінде екі жобаны жүзеге асыру үшін несие б лу тура-

лы құжаттарға қол қойылған. Соның бірі Қызылорданың 

әуежайына қатысты.

Анығырақ айтқанда, жүргізілген келісс здерге 

сәйкес, Еуропалық банк облысымыздағы «Қорқыт 

ата» атындағы әуежайға жаңа жолаушылар термина-

лын салып, оның инфрақұрылымын жаңарту үшін 

1,7 млрд. теңге к лемінде несие б леді. Бұл жобаны    ҚР 

Үкіметі мен Қызылорда облысының әкімдігі  де  з тара-

пынан қосымша қаржыландырмақ.

Жиынды аудан әкімі Қ.Сәрсенбаев 

а ш ы п ,   ж ү р г і з і п   о т ы р д ы .   А л д ы -

мен қаламгерлер қауымын кәсіби 

мерекелерімен құттықтап, сарқылмас 

шабыт пен шығармашылық табыс тіледі. 

– Журналистер – билік пен халық 

арасындағы дәнекер. Тілшілер – 

қашанда елді ынтымақ пен бірлікке 

ша қыратын, мемлекеттік саясат-

ты насихаттап жарасымды тірліктің 

ұйытқысы болатын жандар. Осы жол-

да аянбай еңбек етіп, ауданымыздың 

әлеуметтік-экономикалық дамуы-

на қосқан үлестеріңіз үшін алғыс 

білдіремін. Еліміздің гүлденуі жолындағы 

еңбектеріңізге табыс тілеймін, – деді ау-

дан басшысы құттықтау с зінде. Сондай-

ақ, сала ардагерлері мен бірқатар журна-

листерге аудан әкімінің алғыс хаты та-

бысталды.

Жиын барысында аудандық арда-

герлер кеңесі т рағасының орынбаса-

ры, Қазақ тілі қоғамының аудандағы 

т рағасы  .Исмаил, облыстық «Сыр 

бойы» газетінің Шиелі, Жаңақорған ау-

дандары бойынша меншікті тілшісі 

Н.Елтай, аудандық « скен  ңір» газеті 

бас редакторының міндетін атқарушы 

Н.Пірімбет, осы газеттің жауапты хатшы-

сы А.Айып с з с йлеп, әріптестерін т л 

мерекелерімен құттықтады. 

Сонымен қатар, қазіргі журналис-

тиканың алдында тұрған бірқатар 

мәселелер қозғалды.  сіресе, Елба-

сы жүргізіп отырған саясаттың орын-

далуын ақпараттандыру барысы негізге 

алынды. Бұл ретте келелі мәселелерге 

қалам тартып, халықтың үнін билікке 

жеткізуде де журналистердің үлкен р л 

атқаратындығы айтылды. Аға буын 

кілдерінің осындай ақыл-кеңестерін 

тыңдаған журналистер шабыттарына ша-

быт қосып тарасты.Азиз БАТЫРБЕКОВ

АУДАНДА


ОБЛЫСТА

Бұл туралы Шиелі станциясындағы желілік поли-

ция бөлімшесінде өткізілген дөңгелек үстелде 

айтылды. Шараны жүргізіп отырған Шиелі 

станциясындағы желілік полиция бөлімшесінің 

бастығы, полиция майоры Ж.Исаев жыл басы-

нан бері атқарған жұмыстарын тілге тиек етті. 

Сондай-ақ, темір жол торабында кездесетін 

қылмыстың түрлері жайлы айтылды.

ШАРА


6 АЙДА 329 ҚҰҚЫҚ 

6 АЙДА 329 ҚҰҚЫҚ 

БҰЗУШЫЛЫҚ 

БҰЗУШЫЛЫҚ 

АНЫҚТАЛҒАН

АНЫҚТАЛҒАН

Шиелі ауданының сексен жыл ға жуық тарихы бар « скен  ңір» газетіне 2016 

жылдың екінші жарты жыл ды ғына жазылу жүріп жатыр. Ба сылым қозғай тын тақыры-

бы ның сан алуанды ғы мен ерекшеленеді. Газет бет терінен қа лың оқыр ман эко но ми-

ка лық-әлеуметтік салалар, мәдени-әдеби  мір тура лы дү ние лерді молы нан таба ала-

ды. Яғни, әрбір адам ның  зін қызық ты ратын материалдарды оқуына мүмкіндігі бар. 

Ауданның апталық таралымы 12 мың ға жақын бас басылымы ның тұ рақ ты жә не 

жаңа оқыр мандарымен қай та қауышамыз деген сенімдеміз. 

« скен  ңір» – бәріңіздің сүйікті һәм керекті газетіңіз.

« скен  ңір» – әр отба сының, әрбір мекеменің рухани серігі, жаңалық жаршысы.  

Басылымның 6 айға жазылу бағасы т мен дегідей:

Жеке тұлғалар үшін – 2000 теңге.

Мекемелер үшін – 3000 теңге.

Еске салайық, «Қазпочта» АҚ-ның тасымалдау және тарату қыз меті та рифте рінің 

суіне бай ла нысты басы лымдарға жазылу ба ғасын к термеу мақса тында «Сыр медиа» 

ЖШС 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап аталмыш мекеменің қыз метінен толық бас 

тартып отыр. Сон дықтан, алдағы жарты жыл дық қа «Сыр ме диа» ЖШС-не қа расты 

барлық газетке жазылу тікелей « скен  ңір» га зетінің редакциясы мен серіктестік 

кілдері арқы лы жүргі зі леді.Біздің есеп шотымыз: «Сыр медиа» ЖШС, СТН 331 000 011 645, БСН 100 740 

005 115, ҚҚС бойынша тіркеу куәлігі, Серия 33001 №0003930 17.08.2012, ИИК 

KZ349260701180488005, АО “Казкоммерцбанк”, БИК: KZKOKZKX

«ӨСКЕН ӨҢІРГЕ»

 

ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР4-бет

2-бет

3-бет

ЖУРНАЛИСТ КҮНДЕЛІГІНЕН

ҮЛГІ

ШАРТАРАП


СОЛ 

СОЛ 


«НӘРЕСТЕ» 

«НӘРЕСТЕ» 

ӘЛІ ЕСТЕ

ӘЛІ ЕСТЕ


ЕҢБЕК, 

ЕҢБЕК, 


ЕРЛІК, 

ЕРЛІК, 


ЕЛДІК

ЕЛДІК


АЙЛАСЫ 

АЙЛАСЫ 


АСПАЙТЫН 

АСПАЙТЫН 

АЛАЯҚТЫҚ

АЛАЯҚТЫҚ


БАСПАСӨЗ – 2016

2-бет

Әшім ОРАЗБЕКҰЛЫ, 

аудандық мәслихат хатшысы:

МӘСЛИХАТ 

МӘСЛИХАТ 

ДЕПУТАТТАРЫ –  

ДЕПУТАТТАРЫ –  

ХАЛЫҚ БИЛІГІНІҢ 

ХАЛЫҚ БИЛІГІНІҢ 

БАСТАУЫ


БАСТАУЫ

Не боп жатыр, не жаңалық 

ғаламда? Бәрі қажет, бәрі керек адамға. 

Соның бәрін к з алдыңа келтірер, 

қаламымен нұр құяды санаңа. Сен 

арқылы  рбіп жатыр пікірлер, ны-

саппенен бар дүниеге шүкір дер. 

Журналис тер – жаңалықтың жар-

шысы, ақпаратқа бейімделген жаңа 

ісі. Ары таза, жаны таза баладай, ал, 

тірлігі бал жинаған арадай. Жасай-

ды ол тарихтың жылнамасын, жаза-

ды Сыр даласын, қыр даласын. Елітіп 

жазғанына к ңіл б лсең, онымен 

асқар шыңға бір барасың.

Істерінен танылар бір 

мықты лық,  дүниені 

кезеді дүрліктіріп, әр 

с зіне айтылған мән 

береді, сәл нәрседен 

үп-үлкен сыр ұқтырып. 

Е т е н е   а р а л а с а р 

халықпенен, ал, жаз-

са еңбектенер ша-

бытпенен, тарта 

берсең біреудің 

б а л а ғ ы н а н , 

құтылмайсың 

о н ы ң   с ы н 

садағынан. Журналистер болған 

жайды шын жазады, к ріп қалса 

кем-кетік сын жазады. Айналайын, 

еңбеккеш тілшілерім, к мейіне құм 

құяр күншілдердің.

Баспас з – ол қоғамның айна-

сы, оқырманға жетіп жатыр пайда-

сы. Баспас з ол – қоғамның сани-

тары, тазалығы халықтың ұят-ары. 

Ал, тілшілер сол халықтың тірегі, ел 

деп соғар әрқашанда жүрегі. Газет-

журнал, радио, теледидар, к рермен 

мен оқырманға қуаныш сыйлар. Осы 

арқылы сомдалады еңбек ері, диқан 

менен жұмысшының т ккен тері. 

Елімдегі ерен іс, саясаты, сен арқылы 

таралып ел асады. Сен арқылы 

к рінер ел тірлігі, жетістігі және де 

ел бірлігі. Маржан с здер тізілсін 

ақ параққа, қашанда халық зәру 

ақпаратқа. Осылайша тізбектелсін 

жақсы істер, т л мерекең құтты бол-

сын журналистер!Алтай АЙЫП,

ҚР Журналистер одағының 

мүшесі.

шалқыма

ЖУРНАЛИСТЕР

ЖУРНАЛИСТЕР

ҚАЛАМГЕРЛЕР 

ҚАЛАМГЕРЛЕР 

ҚАУЫМЫ ҚҰРМЕТТЕЛДІ

ҚАУЫМЫ ҚҰРМЕТТЕЛДІ

Ыбырай Жақаев атындағы 

күріш өсіру тарихы музейінің 

қызметкерлері: Сандуғаш САҒЫНДЫҚОВА, 

Айсұлу БЕГМАНОВА,

Гүлнар ҚИТАНБАЕВА.

Байланыс және ақпарат қызметкерлері күніне орай аудан әкімдігінің 

мәжіліс залында мерекелік жиын болып өтті. 

Шараға сала ардагерлері мен облыстық және аудандық 

басылымдардың  журналистері қатысты.

ҚЫЛҚАЛАМ


Еуропаның қайта құру және даму банкі дирек-

торлар кеңесінің делегациясы елімізге арнайы 

іссапармен келді.

ӘУЕЖАЙДЫҢ ЖАҢА 

ӘУЕЖАЙДЫҢ ЖАҢА 

ТЕРМИНАЛЫНА 

ТЕРМИНАЛЫНА 

ҚОМАҚТЫ ҚАРЖЫ 

ҚОМАҚТЫ ҚАРЖЫ 

БӨЛІНБЕК


БӨЛІНБЕК

–  шім Оразбекұлы, Тәуелсіздік алысы-

мен аудандық мәслихат дүниеге келді. Алғашқы 

шақырылымда облыстық мәслихат депута-

ты болғандығымнан оны жақсы білемін. Сіз 

оқырманымызға мәслихаттың алғашқы құрылған 

сәті жайлы айтып берсеңіз.

– Иә, 2001 жылғы 23 қаңтарда №148 

және 2001 жылғы 8 мамырда №198 Қазақстан 

Республикасының Заңдары қабылданды. Бұл 

Заңдар  жергілікті мемлекеттік органдардың 

құрылымына  згерістер енгізді.  кілетті ор-

гандар – мәслихат, ал жергілікті атқарушы ор-

гандар – әкімнің басшылығымен жергілікті 

әкімшілік деп аталды. Мәслихат пен әкімшілік 

«мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары» 

деген ортақ атаумен бірікті.

Қазақстанда жергілікті  кілді орган (мәслихат) 

– облыстың, қаланың немесе ауданның халқы 

сайлайтын, халықтың еркін білдіретін және 

Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес оны іске асыру үшін қажетті шараларды 

айқындайтын және олардың жүзеге асырылуын 

бақылайтын сайланбалы орган. 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару туралы» 2001 жылғы 23 

қаңтардағы №148  Заңына 2009 жылы 9 ақпанда 

згертулер  енгізіліп, осы Заң «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару және  зін- зі басқару туралы» деп ата-

лып, мәслихат депутаттарының депутаттық 

мерзімін  т рт жылдан  бес жылға ұзартты. 

1994 жылғы 7 наурызда Қазақстан Республи-

касында жергілікті  кілетті органы – бірінші 

шақырылым депутаттарының мәслихат жиналыс-

тарына (1994-1999 жж.)   20 сайлау округтері бой-

ынша сайлау  ткізіліп, бірінші шақырылым 

д е п у т а т т а р ы н ы ң   ау д а н д ы қ   м ә с л и х а т -

жиналысының бірінші  сессиясы   1994 жылғы  30 

нау рызда шақырылды, онда аудандық мәслихат-

жиналысы депутаттарын сайлау  қорытындысы 

туралы баяндалды, барлық округтер бойын-

ша сайлау заң аясында  ткізіліп, аудандық 

мәслихаттың 20 депутаты сайланды. Аудандық 

мәслихатының аппараты құрылды.

– Мәслихат құзіретіне не кіреді, депутат-

тарды халық қай тұрғыдан, қандай қырынан 

бағалауы тиіс?

– Мәслихаттар құзіретіне заңмен жүктелген 

мәселелердің бірі – жергілікті бюджетті және 

оның атқарылуы туралы есептерді бекіту бо-

лып табылады. Қазақстан Респуб ликасы 

Президентінің 2006 жылғы 18 қаңтардағы №19 

« кімдердің мәслихаттар алдында есеп беруін 

ткізу туралы» Жарлығына сәйкес 2012 жылдан 

бастап  ауданның әлеуметтік-экономикалық да-

муы және алдағы міндеттер жайлы аудан әкімінің 

есептері тыңдалып, ауданның  әлеуметтік, 

экономикалық к рсеткіштеріне, халықтың әл-

ауқатын жақсарту, инфрақұрылымды дамыту, 

к ркейту, к галдандыру бағытындағы жұмыстар 

қорытын дыланып, атқарылған жұмыстардың 

бағасы беріліп келеді. 

  ҚР Президентінің 2012 жылғы 28 

қарашадағы №438 Жарлығымен «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті  зін- зі басқаруды 

дамыту тұжырымдамасы» бекітілгені белгілі. 

Осы тұжырымдамада селолардың, кенттердің, 

аудандық маңызы бар қалалардың әкімдерін 

аудандық мәслихаттар сайлауы арқылы  ткізу 

ұсынылды.

2 0 1 3   ж ы л д ы ң   т а м ы з     а й ы н ы ң   7 - д е  

демократиялық сайлау арқы лы еліміздегі барлық 

деңгейдегі әкімдердің жалпы санының  91,7 

пайызы немесе 2533 әкім жаңа қызметке сай-

ланып, аудан әкімінің  кімімен тағайындалды. 

Аудандық мәслихат депутаттары Шиелі ауданын-

да 1 кент және 22 ауылдық округ әкімдерін сай-

лауды жоғары деңгейде  ткізіп, Елбасының заң 

күші бар жарлығында қойылған талаптарды  з 

дәрежесінде орындады. 2014 жылы 5, 2015 жылы 

5 ауылдық округ әкімдері және 2016 жылы 1 кент 

әкімін  қайта сайлады.

Қазақстан Республикасының  Конституци-

ясына 2007 жылы мамырда енгізілген  згерістер 

мен толықтырулардан  кейін  азаматтық  

қоғамның  ажырамас  б лігі болып табыла-

тын  зін- зі  басқарудың не гізгі уәкілетті орга-

ны ретінде де мәслихаттардың р лі бұрынғыдан 

әлдеқайда күшейіп, олардың құқық тары мен 

құзырының аясы кеңіді. 

Бүгінгі таңда әрбір депутаттың  з  сай-

лау округіндегі тұрғындармен тығыз байланы-

сы қалыптасты деуге болады. Халық депута-

тын таниды және іздейді. Депутаттар сайлаушы-

ларды қабылдап, олармен кездесулер  ткізіп, 

толғандыратын ортақ проблемалар мен маңызды 

мәселелерді талқылап отырады. Ұсыныстарды, 

шағымдарды тиісті органдарға қоя ды, орында-

луына уақытылы бақылау жасайды және жы-

лына екі рет сайлаушылар алдында есеп береді. 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 

қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және  зін-

зі басқару туралы» Заңының 8 бабының 1-1 

тармағына және 21 бабының 2 тармағының 2) 

тармақшасына сәйкес   Шиелі аудандық мәслихат 

депутаттары  здері сайланған округ тері бойын-

ша сайлаушылар алдында атқарылған жұмыстары 

жайл ы есептерін беріп келеді.    Сайлаушының 

әрбір сұрағы назардан тыс қалмайды. Қазір 

мәслихат жұмысында халықпен бірлесіп атқа-

ра тын шаруалар ауқымы кеңеюде. Игілікті 

істердің жүзеге асуы арқасында депутаттардың 

да мәртебесі к терілуде.  Мәслихат таяудан бері 

жаңа регламентпен жұмыс жасауға к шті. Бұл 

регламент мәслихат жұмысын одан әрі шира-

тып, депутаттардың  з сайлаушылары алдындағы 

жауапкершілігін к теріп қана қоймай, сонымен 

бірге мәслихатпен жұмыс істейтін  атқарушы 

органдардың қызметіне де к птеген  згерістер 

әкеліп отыр. 

Аудандық мәслихаттың  әрбір  депутатының   

зіндік ұстанымы, түр-тұлғасы, т ңіректе 

және мемлекетте болып жатқан құбылыстарға 

к зқарасы, болжамы, пайымдауы бар. Олардың 

қай-қайсысы да сол құбылыстарды   жай сырттай 

ба қылаушы болмай,  зі тікелей араласып, пікірін 

ашық  айтып, қолқабысын тигізуге ұмтылады. 

Бұл жағынан алғанда аудандық мәслихат әрбір 

халық  қалаулысы үшін   білім, парасат, саяси сай-

ыскер мектебі болды десек те артық емес. Сай-

лаушылар осы қырынан да депутаттарды тани-

ды, бағалайды.

–  шеке, енді сіздер тарапынан атқарылып 

келе жатқан тірліктерге де тоқталар кез кел-

ген секілді.

– Иә, «Қазақстан Рес публи касындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және  зін-

зі басқару туралы»  ҚР-ның 2001 жылғы 23 

қаңтардағы Заңына, Қазақстан Республикасының 

2015 жылғы 2 қарашадағы «Қоғамдық кеңестер 

құру туралы» №383-V Заңына сәйкес аудандық 

мәслихат хатшысының 2016 жылғы 1 ақпандағы 

№9   кі мімен «Шиелі ауданының қоғамдық 

кеңесінің құрамын қалыптастыру ж ніндегі 

жұмысшы тобы» мүше ле рінің құрамы бекітілген 

болатын. Қоғамдық кеңестер жергілікті  зін- зі 

басқарудың формасы ретінде  з қызметінде ҚР 

Конституциясын, оған сәйкес заңдарды, ҚР 

Президентінің, ҚР Үкіметінің актілерін,  зге де 

нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ, осы 

үлгілік ережені басшылыққа алады. Қоғамдық 

кеңестерді  Қазақстан Рес публикасы Үкіметінің 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Қоғамдық кеңес 

туралы үлгілік ережені бекіту туралы» №1194 

қаулысының талаптарына сәйкес мемлекеттік 

органдардың  кілдерінен және конкурстық 

негізде – коммерциялық емес ұйымдардың 

кілдерінен, азаматтардан тұратын жұмыс тобы 

қалыптастырады.

Жергілікті деңгейдегі қоғамдық кеңестерге 

тиісті әкімшілік-аумақ тық бірліктің қоғамдық 

кеңестері жатады. Бұл ретте ауыл, кент, ауыл дық 

округ, аудандық маңызы бар қала деңгейіндегі 

Қоғамдық кеңес функциялары жергілікті 

қоғамдастық жиналысына жүктеледі. Қоғамдық 

кеңестегі азаматтық қоғам  кілдерінің саны 

оның мүшелерінің жалпы санының кемінде 

үштен екісін, ал мемлекеттік органнан  кілдік ету 

жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының үштен 

бір б лігінен аспауы тиіс. Жұмыс тобының сан-

дық құрамын жергілікті деңгейде жергілікті  кілді 

органның басшысы айқындайды. Қазақстан 

Рес публикасының 2015 жылғы 2 қара шадағы 

«Қоғамдық кеңестер құру туралы» №383-V 

Заңының 9 бабының 5 және 6 тармақтарына 

сәйкес аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 

ақпандағы №50/8 шешімімен «Шиелі ауданының 

Қоғамдық кеңесі туралы ережесі»  және 50/4 

шешімімен «Шиелі ауданының Қоғамдық 

кеңесінің қалып тасты рылған құрамы» бекітілді. 

V шақырылған аудандық мәсли хаттың  

сессияларында барлығы 50 сессия отырысы 

ткізіліп, онда 233 мәселелер қаралып, шешімдер 

қабылданды. 57 шешім мемлекеттік тіркеуден 

ткізіліп, бұқаралық ақпарат құралдарында ресми 

жарияланды. 2014 жылы аудандық мәслихат сес-

сияларында Ұлы Отан соғысының қатысушылары 

мен мүгедектеріне, соғыстан зардап шеккен от-

бастарына біржолғы материалдық к мек к рсету 

мәселесі және мұқтаж азаматтардың жекеле-

ген санаттарына әлеуметтік к мек к рсету және 

оның м лшерін белгілеу қағидасы бекітілді. Екі 

рет Шиелі ауданы бойынша қолданыстағы Шиелі 

кентінің бас жоспарына  згерістер енгізілді. 

Шиелі ауданының әкімшілік-аумақтық басқару 

схемасы,  ауданда тұрғын үй к мегін к рсетудің 

қағидалары,  Шиелі кенті және тірек ауылдық 

елді мекендердің кешенді дамыту жоспарлары  

бекітілді. 

Аудандық мәслихаттың 2012 жылғы 12 

сәуірдегі «Ауданда халықты жұмыспен қамту 

саласындағы мем ле кеттік саясаттың негізгі 

прин циптері мен бағыттарының іске асыры-

лу жайы туралы» №3/2 және 2012 жылғы 20 

маусымдағы «Мектеп және мектепке дейінгі ме-

кемелерде жекелеген санаттағы білім алушы-

лар мен тәрбиеленушілерге әлеуметтік қолдау 

шараларының ұйымдастырылуы және мектеп-

ке дейінгі мекемелердің материалдық базасын 

жетілдіру шаралары жайлы» №18/2 шешімдерінің 

орындалу барысы қаралды. 

Шиелі ауданы бойынша құқық бұзушылық, 

қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін сақтау, 

оларды жақсарту шаралары туралы мәселе 

қаралып, онда аудан к лемінде  ткен жылдар-

мен салыстырғанда қылмыс оқиғаларының 

едәуір  скендігі анықталды. Аудандық ішкі 

істер б ліміне  аудан к лемінде құрылған 

құқық бұзушылық пен қылмысқа қарсы күресті 

ұйымдастыратын түрлі комиссиялармен біріге 

отырып қылмыстың кез келген түрі мен, әсіресе 

оның қоғамға қауіп т ндіретін түрлерімен ымы-

расыз күрес, қылмыстылықтың орын алуына, 

суіне себепші болатын фактілерді болдырмау 

шараларын іске асырып, алдын алу, тосқауыл 

қою, тұрғындар арасында құқықтық тәрбиені 

күшейту жұмыстарын жүргізіп, қоғамдық ойын-

сауық, демалыс орындарында қоғамдық тәртіпті 

қатаң сақталуын қамтамасыз ету міндеттелінді.

VІ шақырылған аудандық мәс ли хатқа 15 де-

путат сайланған. Барлығы жоғары білімді, «Нұр 

Отан» партиясының мүшелері. 2 дәрігер, 3 педа-

гог, 8 инженер, 1 энергетик, 1 агроном, әртүрлі са-

лаларда қызмет атқарып келеді.  леуметтік және 

экономикалық мәселелер ж нінде екі тұрақты 

комиссия құрылған. Алдағы уақытта  тұрақты 

комиссия кеңейтілген отырыстарында ең акту-

алды деген мәселелер қоғамдық тыңдау ретінде 

қаралмақшы.  Аудан дық мәслихаттың  2 сессия-

сында барлығы 9   мәселелер қаралды. 2015 жылға 

арналған Шиелі ауда ны бюджетінің атқарылуы 

ж нін дегі есеп бекітілді. 2016-2018 жыл дарға 

арналған аудандық бюджет ке  згерістер енгізілді. 

Шиелі ауданының Құрмет грамотасымен наград-

тау туралы Ереже бекітіліп, мемлекеттік тіркеуден 

ткізіліп, бұқаралық ақпарат құралдарында рес-

ми жарияланды.

– Жұмыстың қыр-сырымен біраз танысып 

үлгердік. Енді с з соңында  з тараптарыңыздан 

не айтар едіңіз?

– Елбасымыз бір с зінде – “Қа зіргі буынның  

маңдайына тәуел сіздіктің  туын тігу бақыты  мен 

оны нығайтып, баянды ету міндеті қатар жазыл-

ды”, – деген еді. 

«Тірлік басқа болса да, тілек бір, бармақ 

басқа болса да, білек бір» дегендей, жергілікті 

жерлердегі мемлекеттік саясатты жүргізуді 

қамтамасыз ететін атқарушы органдар мен халық 

сайлайтын және халықтың еркін білдіретін 

кілді органдардың алдындағы мақсат ортақ, 

ол – халыққа қызмет ету. Қайткенде де,  бірігіп 

к терген жүк жеңіл. Қазақстанды Мәңгілік ел 

ету жолында бірігіп жұмыс жасау – ең басты 

мақсатымыз. 

 Сұхбатты жүргізген Алтай НУРИДДИНҰЛЫ.

« з мандатым  тпей қалған жерде де 

шіп кетем «Жақаевпын» деймін де» –  деп 

абыз ақын  бділда Тәжібаев жырлағандай 

бұл кісі барлық халықтың мақтанышы бол-

ды. Осындай адам біздің Қызылорда об-

лысынан шықты. Бұған қалай марқайып 

шаттанбасқа? Шиелінің атын естімегендер 

бәлкім сол кездерде болған шығар, бірақ 

еңбек адамдарының жұлдызы жанып, бағы 

асып тұрған сол замандарда Жақаев есімін 

естімеген халық болған жоқ. Ең кереметі 

– бұл кісі біздің ауылдың тумасы, менің 

нағашым болып келетін.

1968 жылы к ршілес «Коммунизм» кол-

хозында 8 жылдық мектепті бітіргесін ғазиз 

әкем, «Қыз балаға осы да аз оқу емес» – деп 

мені мектептен шығарып алды. Ол кездегі 

ел ішіндегі ұғым солай болатын, оған әрине 

онша  кінгенім жоқ. Артынша қолыма кет-

пен, орақ алып еңбекке араласа бастадым. 

Келесі жылы шешем – «нағашы атаңның 

батасын ал» – деп Ыбырай Жақаевқа 

алып келді. Алып денелі к п с йлемейтін 

қайратты кісі бас-аяғыма бір қарап  тті де 

күректей-күректей алақандарын жайды. 

«Несібеңді еңбектен тап, тапқан бақытың 

баянды болсын» – деп бетін сипады. Бұл 

ауыл – Қызылту колхозы, менің де ауы-

лым еді.  кем Мүсілім Рысбеков кезінде 

осы шаруашылықтың іргесін құрып, тасын 

қалаушылардың бірі болған екен. Қыдыр 

қалаған, дария кеуде диқан атам әрине 

әкемдей білімді, ол кісі маған еңбектің жо-

лын нұсқағандай болды. Сол жылы к ктем 

шыға ауыл басшылары жаныма тәжірибелі 

екі сушы қосып беріп, жабайы жерден 60 

гектар егістік алқапты еншілетті. Құдайға 

шүкір алғашқы қадамым сәтті болды ма, сол 

жылғы алған күздік  німім күткен межем-

нен де асып түсті.  р істің бір қалыптасып 

қалған қағидасы болады, соның бірі жаңа 

ортаға кіріп еңбекке енді араласқан адамның 

алғашқы адымы, әуелден-ақ к зге ілініп, 

ісіңнен береке к рінсе жанашыр қауымың 

к бейіп, дүрілдетіп к теріп әкетеді. Ал, 

бірінші қадамыңнан берекесіздік білінсе 

бітті. Енді қайтіп сенімге ілінудің қиынның 

қиыны. Бұл жағынан менің жолым болған 

сияқты. К птің құрметі, басшылардың 

сенімі к ңіліме қанат бітіріп, осынау қыр-

сыры мол, қызығы мен қиыны қат-қабат 

күріш егу  нері  мірімнің мәні бола баста-

ды. Іздендім, оқыдым ағалар мен апалардың 

ақыл-кеңестерін алдым. Соның ішінде аса 

мәндісі сол жылдары  аудан орталығынан 

ашылған  жас күріш  сірушілер мектебіне 

қатысуым болды. К п с йлей бермейтін 

Ыбырай ата да мектебімізге келіп

сұрақтарымызға жауап беріп, білгенін бізге 

үйретіп кетуші еді.

Қазіргі Н.Бекежанов ауылы, бұрынғы 

«Коммунизм» колхозында 1984 жылға 

дейін еңбек еттім. «Жас Жақаевшылар» 

қозғалысының мүшесі болдым. Абырой-

сыз да болған жоқпын, бір к теріліп алған 

деңгейімнен т мендемеуді мақсат етіп, 

ерік-жігерімді тек еңбекке бағыттадым. Ол 

заманның бір жақсы жері кеңестік қоғам  з 

мүшелерін еш назардан тыс қалдырмаушы 

еді. «Жанам» – десең жалын қосып, «Бо-

лам – десең бағыт беруші еді. Сондықтан, 

еңбек ету деген тек қана бейнетке айнал-

май, зейнеті де басым түсіп, әр күнің қызық 

пен жарыс тардан, жеңістерден тұратын. 

сіресе, ауыл шаруашылығындағы қыз-

келіншектерге  кіметтің қамқорлығы 

алаб тен болды. Соның арқасы болар 

еңбекке араласқан екі-үш жылдан кейін-ақ 

ауылдық, аудандық «Құрмет тақталарын» 

айтпағанда, облыс к леміндегі конферен-

ция, сессиялардың делегаты, аудандық, 

кейіннен облыстық кеңестің депутаты 

болып үзбей сайландым. Екі рет КСРО 

орталық Мәскеуде  ткен ВДНХ-ның 

күміс, алтын медальдарымен марапаттал-

дым. Мәртебелі т рлерден орын алып

Қазақстан Республикасының Орталық пар-

тия комитетінің съезіне қатысу мүмкіндігіне 

ие болдым. Бүгінгі күннің күңгірт түсінігінде 

бұлардың бәрі ештеңе емес сияқты 

к рінгенімен біздің заманның адамдарының 

санасында бұлардың бәрі  лшеусіз бақыт 

болатын.  ткен  мір жолымның, еңбек 

белестерімнің бір биіктері сияқтанып алған 

орден, медальдарым бұл күнде естелік бо-

лып тұр. Менде ІІ-ІІІ «Еңбек Даңқы» ордені  

бар, заман  згерсе де, еңбек адамдарына де-

ген к зқарас  згермесе әлі талай таулардан 

асар ма едік, кім біледі?

Мұның бәрін мен әлдебір мақтаныш 

үшін емес біріншіден, еңбекпен жалын-

дап  ткен жастық шағымның сағынышы 

ретінде, екіншіден, әр басқан қадамымның 

бағы ашылып биікке бастай бергені, со-

нау алғашқы қадамыма берген қасиетті 

диқанның киелі батасы ма? – деген ниет-

пен жазып отырмын.

ткен  мірге сағыныш болғанымен 

кініш жоқ. Жақсы бір азаматпен бас қосып, 

тұрмыс құрдым. Қапияда айырылған бір 

ұлымды қосқанда екі перзент к рдім. Шүкір 

Аллаға, енді содан ұрпақ  сіріп, жарым  Рай-

ымбек  жімбетұлы екеуміз немере сүйіп от-

ырмыз.

Кешегі күнге  кініш жоқ болғанымен бүгінгі күнге  кпе де бар. Оны мына даңқы 

дүниеге жария болған Жақаев атамыздың 

ауылында отырып мен сезбегенде кім 

сезінеді. Атамызды айдай әлемге  әйгілеген 

еңбек, күріш дақылының даңқы еді ғой. 

Кезінде егістік алқаптар еңбек мектебі бол-

ды. Еңбек адамы дала академигі атанды. 

Ал, енді бір 10 жылдан кейін бұл аймақтан 

Ы.Жақаев атамыздай алыптар тұрмақ, күріш 

пен күрмекті ажырата алатын диқан шығар 

ма екен?! Жалпыға ортақ еңбек қоғамын ел 

болып қолдап, тынбай еңбек етіп, еліміздің 

ертеңін жарқын ету бүгінгі ұрпақ, жастардың 

қолында. Біз еңбекпен есейдік, Ұлбала, 

Шырынкүл, ЗаҺира апаларды үлгі етіп Ыбы-

рай атамызды пір тұттық.  лі де с йтеміз. 

Бұл үлгіні еш үзбеуіміз керек.   1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал