№4(76)/2014 Серия экономика


Кəсіпорынның инновациялық белсенділігіжүктеу 5.04 Kb.
Pdf просмотр
бет6/21
Дата08.01.2017
өлшемі5.04 Kb.
#44
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Кəсіпорынның инновациялық белсенділігі: 
  меншік түрлері; 
  кəсіпорынның  қаржылық  жағдайы,  кəсіпорынның 
көлемі; 
  жаңа  нарықтарға  кіру  мүмкіндігі  жəне  өз 
ұстанымын нығайту; 
  инвестициялық 
қызметті 
жүргізу 
үшін 
қаржылардың болуы; 
  инвестициялық жобалармен басқару тиімділігі; 
  кəсіпорынның ғылыми-техникалық əлеуəті; 
  кəсіпорындар  арасында  инновациялық  қызметті 
ынталандыру жүйесі; 
  инновациялық белсенділік деңгейі; 
  негізгі қорлардың тозу деңгейі; 
  өнімге төлемге қабілетті сұраныстың болуы  

Кəсіпкерлікті инновациялық негізде… 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
43 
Инновациялық  белсенділікке  сандық  жəне  сапалық  факторлар  да  əсер  етеді.  Сандық 
факторларды  талдау  кезінде  мақсатты  параметрлерге  факторлардың  əсерін  бағалау  үшін 
статистикалық əдістерді қолдану керек. Бұл жерде екі шарт орындалуы қажет: бағаланатын параметр 
сандық түрде болуы керек жəне бірыңғай таңдау құруға мүмкіндік беретін мəліметтердің болуы тиіс. 
Инновациялық белсенділікке көрсеткіштердің əсері бойынша факторларды екі топқа біріктірген 
ыңғайлы:  қолайлы  жəне  қолайсыз.  Қолайлы  факторларды  сипаттайтын  мəндер  жоғарылағанда  өнім  
өнімділігі,  еңбек  өнімділігі,  өнімнің  өндірістік  өзіндік  құны,  еңбек  сыйымдылығы,  материал 
сыйымдылығы  төмендейді,  рентабельділік  деңгейі  жоғарылайды.  Ал  кері  факторлардың  мəні 
жоғарылағанда  өнім  өнімділігі  төмендейді,  шаруашылық  нəтижелерді  сипаттайтын  басқа  да 
көрсеткіштер төмендейді [9]. 
Ірі  өндірістік  кəсіпорындардың  инновациялық  қызметіне  талдау  жүргізгенде  инновацияны 
басқаруды орталықтандыру заңдылығын нығайтуға бағытталған инновациялық процестердің қазіргі 
таңдағы ерекшеліктерін сипаттайтын бірқатар жалпы тұжырымдарды бөліп көрсетуге болады.  
Зерттеулер көрсеткендей, соңғы онжылдықта Қазақстанның көптеген өндірістік кəсіпорындарда 
əлеуметтік-экономикалық саясатында инновациялық құраушылары бойынша келесідей тенденциялар 
байқалып отыр:  
 кəсіпорын  ішінде  тек  қолданбалы  ғылыми  зерттеулер  мен  жеке  зерттеулердің  дамуы.  Іргелі 
зерттеулер  жүргізу  ғылыми-зерттеу  институттары  мен  университеттерімен  тығыз  кірігу 
есебінен жүзеге асырылады; 
 неғұрлым инновациялық өндірістік кəсіпорындары жаңалықтарды басқару бөлімін құру үшін 
ғылыми-зерттеу  жəне  тəжірибелік-конструкторлық  ұжымын  (ҒЗТКҰ)  жəне  маркетинг 
бөлімдерін біріктіру мақсатында қайта құрулар жүргізуде; 
 фирмааралық венчурлық бөлімшелерін белсенді пайдалану. 
Инновацияны  басқаруды  ұйымдастыру  процесінде  зерттеуде  келесідей  сұрақтарды  кезеңмен 
шешу ұсынылып отыр: 
 тиімді технология мен ең жақсы ұйымдық  формаларды таңдау; 
 жаңалықтарға  ықпал  жасайтын  ұйымдастырушылық  ортаны  қалыптастыру  жəне 
жұмысшыларды ынталандыру; 
 ҒЗТКҰ  жəне  маркетинг  бөлімдерінің  өзара  əрекеттерін  жəне  технологияны  берудегі 
мəселелерін шешу; 
 шығындар  мен  ресурстардың  экономикалық  мақсатты  көлемін  анықтау,  əлеуеті  тиімді 
жобаларды таңдау;  
 шағын кəсіпорын ассортиментіндегі жаңа өнімдерді енгізудің салдарын зерттеу; 
 экономикалық тəуекелді қысқартудан ғана емес, сонымен қатар тұтынушылар мен жабдықтау 
көздеріне  байланысты  төмендегенде  пайда  болатын  диверсификация  дамуының  мүмкін 
болатын эффектісі; 
 экономикалық жəне саяси сфералардағы біріккен іс-əрекеттерді, фирмааралық байланыстарды 
ұлғайту. 
Төменде 3-кестен  шағын  кəсіпорын  өндірісінің  инновациялық  белсенділігін  қалыптастыратын 
факторлар жүйесі бейнеленген. 
3 - к е с т е  
Шағын кəсіпорын өндірісінің инновациялық белсенділігін 
қалыптастыратын факторлар жүйесі 
Артықшылығы 
Кемшілігі 
өндірістік құрылымдары деңгейінде 
Экономикалық  алғышарттар:  қор  жəне  еңбекпен 
қамтамасыз  етілу,  мамандандырылу,  материалдық-
қаржылай  шығындар,  сақтандыру  қорлары,  меншік 
иесі  мен  еңбеккерлердің  бірлесуі  (өз  кəсіпорыны-
ның акционері), салалардың ұтымды үйлесімділігі  
Өндірістік 
ауытқулар, 
материалдық-техникалық 
жабдықтаудағы  олқылықтар,  техникадағы  қателіктер, 
экологиялық  шарттардың  бұзылуы,  техникалық  жəне 
сервистік  факторлардың  жетіспеушілігі,  немқұрайлы 
еңбек. Тəуекел шараларының сақтандырылмауы  
аймақтық  деңгейінде 
Өндірістердің  ұтымды  орналасуы,  бағалық  жəне 
несиелік  реттеу.  Техникалық  тұрғыда  реттеу. 
Мониторинг  тербелісі  жəне  қозғалыс  тенденциясы. 
Ұтымды сақтандыру қорлары 
Экономикалық  тəуекелдің  кездесуі.  Баға,  несие  жəне 
салық саясатындағы қателіктер 

Т.Б.Қазбеков, А.Г.Мусина 
44 
Вестник Карагандинского университета 
бртұтас республика деңгейінде 
Сыртқы 
сауда. 
Мемлекеттік 
сақтандыру 
қорларының  өнімдерін  құру.  Бағалық  реттеу. 
Несиелік  жəне  дотациялық  реттеу.  Салық  саясаты. 
Мемлекеттік тапсырысты тарату 
Саяси дағдарыстар. Экономикалық дағдарыстар. Бағалық 
жəне  қаржылай  саясаттағы  қателіктер  (салық  саясатын 
қоса  алғанда).  Елдің  немесе  оның  айтарлықтай 
бөліктерінің  тəуекелі жоғары аумақта орналасуы 
 
Инновациялық  процестерді  белсендірудің  бір  жолы  болып  республика  деңгейінде  шағын 
кəсіпорындарының инновацияға бағытталған даму стратегиясын жасау болып табылады. Бұл егер біз 
нақты  бір  кəсіпорын  емес,  жалпы  аймақты  немесе  экономиканың  нақты  секторының  алдыңғы 
қатарлы  сала  туралы  айтып  отырсақ,  өте  қиын  процесс.  Аймақтың  экономиканың  инновациялық 
дамуын  біз  өндірістің  ғылымды  кең  көлемде  қажет  ететін  факторын  кешенді  түрде  пайдаланумен 
байланыстырамыз.  Ал  бұл  өз  кезегінде  ШОК  секторының  ішкі  де,  сыртқы  да  тұтыну  нарығында 
жоғарғы  бəсекелестікті  қамтамасыз  ету  мақсатында  техникалық-технологиялық,  қаржылық-
экономикалық жəне ұйымдастырушылық-басқару қызметін қамтамасыз етеді. 
Шағын  кəсіпкерлікті  дамытудың  инновациялық  бағыттағы  стратегиясының  мақсаты — жаңа 
сапалы өнімдерді өндіруді тиімді түрде дамыту болып табылуы. Осы мақсатқа байланысты келесідей 
міндеттер  анықталды:  шағын  кəсіпорын  өнімдерінің  шығымы  мен  сапасын  арттыру,  мемлекеттік 
қолдаудың  арқасында  өнім  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету;  шағын  кəсіпкерлікті    дамытуды  қолдау; 
өнім  өнімділігі  мен  өнімнің  сапасын  арттыру;  шағын  кəсіпкерлікпен    айналысатындарды  мемлекет 
тарапынан қолдау; ШОК үдемелі ғылыми жəне технологиялық дамуын қамтамасыз ету; қуаттылықты 
пайдалану деңгейінің техникалық жаңаруының өсуін қамтамасыз ету мен кəсіпорындарды ДСҰ кіру 
жағдайына бейімдеу.  
 
 
Əдебиеттер тізімі 
1  Қазақстан  Республикасының  үдемелі  индустриялық-инновациялық  дамуының 2010–2014 жылдарға  арналған 
мемлекеттік бағдарламасы. — Астана, 2010. — [ƏР]. Қолжетімділік тəртібі: www.akorda.kz. 
2  Қазақстанның  индустриялық-технологиялық  дамуы
 — 
біздің  ортақ  болашағымыз  үшін.  Қазақстан  Республикасы 
Президентінің «Нұр Отан» партиясының кезектен тыс ХІІ- съезінде жасаған баяндамасы // Егемен Қазақстан. — 2009. —
 
16 
мамыр. 
3  Курнышева И. Условия инновационного развития // Экономист. —
 
2010. — № 7. — С. 9–18. 
4  Кушлин В. Задачи экономического роста // Экономист. —
 
2011. — № 1. — С. 3–10. 
5  Черковец В. Факторы обеспечения расширенного воспроизводства // Экономист. —
 
2010. — № 3. —
 
С. 3–10. 
6  Новицкий Н. Инновационный путь развития экономики // Экономист. —
 
2009. — № 6. —
 
С. 34–41. 
7  Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, 
процента и цикла конъюнктуры. — М.: Прогресс, 1982. —
 
455 с. 
8  Соловьева О.Л. Формирование рынка инновационных ресурсов. — М.: Интерконтакт – Наука, 2009. —
 
120 с. 
9  Санто Б. Инновация как средство  экономического развития / Пер. с венг. —
 
М.: Прогресс, 1990. — С. 100. 
 
 
Т.Б.Казбеков, А.Г.Мусина  
Основные направления развития предпринимательства  
на инновационной основе 
В  статье  рассмотрены  теоретические  и  практические  проблемы  развития  предпринимательства  на 
инновационной  основе.  В  качестве  инновационных  форм  предпринимательства  предложены 
венчурные, концессиальные, лизинговые, франчайзинговые направления ведения бизнеса. Приведены 
факторы, сдерживающие развитие субъектов малого предпринимательства на инновационной основе. 
Предложены  необходимые  условия  для  развития  субъектов  инновационного  предпринимательства. 
Проанализированы показатели инновационной активности отечественных предприятий. 
 

Кəсіпкерлікті инновациялық негізде… 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
45 
T.B.Kazbekov, A.G.Musina 
Main directions of development of enterpreneurship on innovative base 
The theoretical and practical problems of enterpreneurship on innovative base are viewed in the article. Ven-
ture, concessial, leasing, franchising directions of doing business are suggested as innovative shapes of 
enterpreneurship. Analysed factors, which constrains development of subject's of small  enterpreneurship on 
innovative base. For development of subject's of  innovative enterpreneurship  suggested required conditions. 
The indicators of innovative activity of domestic enterpreneurship are analysed. 
 
 
References 
1  State program of forced industrially-innovative development of the Republic Kazakhstan on 2010–2014 years, Astana, 2010, 
[ER]. Access mode: website www.akorda.kz 
2  Industrially-technological development of Kazakhstan — is for our total future Report of the President Republic Kazakhstan 
on 12 extraordinary congress of the «Nur Otan» party, Independed Kazakhstan, 2009, may, 16. 
3  Kurnysheva I. Economist, 2010, 7, p. 9–18. 
4  Kushlin V. Economist, 2011, 1, p. 3–10. 
5  Cherkovets V. Economist, 2010, 3, p. 3–10. 
6  Novitskiy N. Economist, 2009, 6, p. 34–39. 
7  Shumpeter I.A. Theory of economical development: investigations enterpreneurship profit, capital, credit, percent and  cycle 
of conjuncture, Moscow: Progress, 1982, 455 p. 
8  Solovyova O.L. Formation of market of innovative resources, Moscow: Intercontact-Science, 2009, 120 p. 
9  Santo B. Innovation as means of economical development. Transl. from hung. Moscow: Progress, 1990, p. 100. 
 
 
 
 
 
УДК 331. 101. 52 
Е.Б.Романько, С.Ш.Мамбетова 
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 
(E-mail: romanko.55@mail.ru) 
Теория «длинных волн» и научно-технический прогресс 
В  статье  отмечается,  что  в  мировой  экономической  науке  исследование  циклического  характера 
развития  экономики  получило  значительное  развитие.  Подчеркивается,  что  в  движении 
экономического  цикла  наблюдаются  четыре  последовательно  проходящие  фазы.  Анализируется 
современная  концепция  больших  циклов,  или  длинных  волн,  экономического  роста.  Доказывается, 
что  данная  концепция  увязывает  формирование  и  развитие  циклов  с  закономерностями  научно-
технического  прогресса.  Делается  попытка  разработать  методические  основы  планирования 
деятельности предприятий с учетом цикличности их развития.  
Ключевые слова: длинные волны, цикличность, развитие, фазы, виды, научно-технический прогресс, 
планирование, переход, реализация. 
 
Циклический характер развития экономики 
Новые реалии казахстанской экономики побуждают к некоторому переосмыслению многих уже, 
казалось бы, вполне устоявшихся трактовок теоретических проблем. Одна из них — циклы и кризи-
сы. Сегодня их объяснение освобождается от политизированных оценок, в частности, от однозначно 
негативного истолкования цикличности развития и ее последствий. Последнее все более рассматри-
вается с позиций объективной неравномерности инвестиционного процесса, ставится в связь с проте-
канием не только малых циклов, но и так называемых длинных волн («волн Н.Д.Кондратьева»). 

Е.Б.Романько, С.Ш.Мамбетова 
46 
Вестник Карагандинского университета 
Экономический  рост — это  не  плавный,  равномерно  совершающийся  подъем.  В  движении 
общественного  производства  есть  годы,  когда  рост  общего  объёма  производства  происходит  очень 
быстро,  в  другие  годы — медленнее,  иногда  происходит  даже  спад.  Регулярно  повторяющиеся  за 
определенный  промежуток  времени  колебания  в  движении  обшественного  производства  означают 
«циклический» характер его развития [1; 214]. 
В  движении  экономического  цикла  наблюдаются  четыре  последовательно  проходящие  фазы – 
кризис, депрессия, оживление и подъем (рис. 1).  
 
Рисунок 1. Фазы экономического цикла 
Кризис — это  нарушение  равновесия  в  экономике,  вызывающее  снижение  и  приостановку 
производства, а в наиболее тяжелых случаях — даже разрушение производительных сил. Различают 
два типа кризисов производства — кризис перепроизводства и кризис недопроизводства товаров. Для 
рыночной экономики наиболее характерен кризис перепроизводства. Он проявляется в следующем. 
Во-первых,  вследствие  превышения  предложения  товаров  над  спросом  происходит  резкое 
падение цен.  
Во-вторых, возникает перепроизводство товаров по сравнению с платежеспособным спросом на 
них; в результате масса уже произведенных товаров не находит соответствующего сбыта. 
В-третьих,  резко  сокращается  объем  производства,  и  это  понятно:  если  не  реализуются  уже 
произведенные товары, то увеличение их производства в условиях падающих цен означало бы только 
нарастание убытков. 
В-четвертых,  как  следствие,  многие  предприниматели  оказываются  не  в  состоянии  платить  по 
своим долговым обязательствам и терпят крах.  
В-пятых,  сокращение  объема  производства  ведет  к  увеличению  числа  безработных,  снижению 
жизненного уровня занятых и еще большему снижению спроса. 
Наконец, в кризисное состояние втягивается кредитная система, так как возникает лихорадочная 
погоня за наличными денежными средствами. В этой ситуации предприниматели готовы платить все 
возрастающие проценты за кредит, но массовое изъятие вкладов лишает многие банки возможности 
вернуть  вкладчикам  деньги,  тем  более  предоставить  ссуды.  Многие  банки  терпят  крах. 
Одновременно падает курс ценных бумаг.  
За  кризисом  следует  депрессия,  в  течение  которой  постепенно  расходится  избыток  товаров 
(часть сбывается по низким ценам, часть портится). Реализация товаров возобновляется, падение цен 
прекращается.  В  период  депрессии  объем  производства  несколько  увеличивается  по  сравнению  с 
кризисным периодом. В то же время масса капиталов, не находя себе применения в промышленности 
и торговле, стекается в банки, что увеличивает предложение свободных денег. Но в условиях, когда 
спрос на них незначителен, норма ссудного процента падает до минимума.  
Фазы  оживления  и  подъема  характеризуются  ростом  производства:  на  фазе  оживления 
восстанавливается  предкризисный  объем  промышленного  производства,  а  во  время  подъема 
промышленнная  продукция  уже  превышает  этот  уровень,  достигая  нового  максимума  в  пределах 
данного цикла. 
кризис 
подъем 
кризис 
     экономический цикл
подъем 
оживление  
депрессия 

Теория «длинных волн»… 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
47 
На  фазе  подъема  происходит  быстрый  рост  производства,  значительно  повышаются  товарные 
цены,  сокращется  безработица,  растет  спрос  на  ссудный  капитал  и  повышается  уровень  ссудного 
процента. Цикл завершен, подготавливая условия нового перепроизводства, нового кризиса.  
Основной  фазой  промышленного  цикла  является  кризис,  служащий  исходным  пунктом  для 
следующих за ним фаз цикла (однако некоторые современные экономисты оценивают кризис и бум 
как поворотные точки цикла, а основными его фазами считают фазы спада и оживления).  
Виды циклов 
Циклы  развития  общественного  производства  можно  классифицировать  в  соответствии  с  их 
продолжительностью. Следует выделить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы [2–4]. 
Краткосрочные  циклы — это  колебания  рыночной    конъюнктуры,  изменения  соотношения  
спрос — предложение под влиянием сезонных и тому подобных факторов. Особенно наглядно такие 
циклы проявляются в сельскохозяйственном производстве, гостиничном и туристском бизнесе и т.д. 
Среднесрочные  циклы — это  циклы  воспроизводства  основного капитала  и  соответствующего 
изменения  рыночной  конъюнктуры.  Следует  подчеркнуть,  что  характер  изменения  среднесрочных  
экономических циклов во многом зависит от того, какой фазе долгосрочного цикла они соответствуют. 
Долгосрочные  циклы,  или  длинные  волны.  Впервые  понятие  длинных  волн  было  предложено 
русским  ученым  Н.Д.  Кондратьевым  в 20-е  годы  прошлого  века.  Он  предположил,  что  в  развитии 
экономики можно выделить последовательные периоды ускоренного и замедленного роста со сред-
ней продолжительностью около 50 лет. Н. Д. Кондратьев назвал их «длинными волнами». На основе 
большого эмпирического материала, содержащего данные за 140 лет, он выявил и проанализировал 
три цикла экономической конъюнктуры, содержащих повышательные и понижательные волны.  
Таким образом, Кондратьев  практически  предсказал наступление Великой депрессии  в Западных 
странах, а его теория позволяет объяснить углубление кризисов в 60-е и 70-е годы XX в. Он сделал 
определенные выводы. 
1. В  начале  повышательной  волны  в  хозяйственной  жизни  общества  происходят  значительные 
изменения, которые выражаются в глубоких изменениях техники и технологий, в изменениях усло-
вий  денежного обращения, в усилении роли новых  стран  в мировой экономике. 
2. В период повышательных волн происходит намного больше крупных социальных потрясений 
и переворотов, чем в период понижательных волн. 
3. Понижательные волны сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства. 
4. Среднесрочные  экономические  циклы,  приходящиеся  на  понижательный  период  большого 
цикла,  характеризуются  длительностью  и  глубиной  депрессий,  краткостью  и  слабостью  подъемов; 
среднесрочные циклы, приходящиеся на повышательный период, характеризуются обратными чертами. 
Основные  положения  теории  И.Д.  Кондратьева  противоречили  существовавшим  в  то  время  в 
нашей  стране  представлениям  о  скорой  гибели  капитализма  и  поэтому  не  были  признаны.  Сам 
Н.Д. Кондратьев был репрессирован в 30-е годы. На Западе его идеи получили высокую оценку. Ав-
стрийский экономист Йозеф Шумпетер назвал долгосрочные циклы «циклами Кондратьева». 
Волновая природа НТП 
Колебания темпов экономического развития в рамках больших циклов конъюнктуры мирового 
хозяйства, именуемых циклами (волнами) Кондратьева, средней продолжительностью в полвека, свя-
заны с волновой природой НТП [5; 118-120]. 
Волновая природа НТП обусловлена:
 
 
чередованием периодов чистого накопления (формирования новых больших технологических 
систем  и  отставания  среднего  уровня  применяемой  техники  от  уровня,  обеспечиваемого  по-
следними  достижениями  НТП)  и  периодов  чистого  расходования  потенциала  НТП  (в  форме 
приближения среднего уровня применяемой технологии к прогрессивному);
 
 
преобладающим  воздействием  на  темпы  и  пропорции  экономического  роста  то  технологиче-
ской (ресурсосберегающей), то конструкторской (ресурсоемкой) ветвей НТП;
 
 
сменой периодов замедления и ускорения роста инфраструктуры.
 
Циклический  характер  развития  материально-технической  базы  производства  сопровождается  
проциклическими  изменениями  в  росте  и  распределении  доходов,  что  еще  более  усиливает  интен-
сивность колебаний темпов экономического роста.
 

Е.Б.Романько, С.Ш.Мамбетова 
48 
Вестник Карагандинского университета 
Первая  половина  большого  цикла  связана  с  расходованием  ранее  накопленного  потенциала 
НТП.  В  начале  цикла  разница  в  эффективности  техники,  вводимой  и  выводимой  из  эксплуатации, 
особенно велика. Эта разница может сохраняться при дальнейшем совершенствовании новой техни-
ки, пока скорость расходования потенциала не превысит скорости его накопления. Высокая отдача от 
вложений  в  новейшую  технику  стимулирует  повышение  нормы  капиталовложений  и  тем  самым 
обеспечивает более быстрый переход на новый уровень техники, а следовательно, повышает темпы 
экономического развития.
 
Повышение  нормы  капиталовложений  (следовательно,  и  улучшение  конъюнктуры,  поскольку 
при этом рост расходов опережает увеличение производства) в первой половине большого цикла свя-
зано также с интенсивным ростом производства новых товаров и услуг на базе новых технологиче-
ских систем, с преобладанием конструкторской ресурсоемкой ветви НТП.
 
Наконец, первая половина большого цикла сопровождается опережающим ростом инфраструк-
туры, что также ведет к повышению нормы капиталовложений. Кардинальные (революционные) из-
менения в материально-технической базе экономики не ограничиваются обновлением парка машин и 
оборудования и требуют формирования соответствующей инфраструктуры.
 
Вторая половина длинного цикла характеризуется понижением нормы капиталовложений ввиду 
уменьшения отдачи на вложенный капитал, прежде всего, из-за уменьшения разницы в эффективно-
сти между уровнем вводимой в эксплуатацию техники и достигнутым средним уровнем техники за 
время интенсивного обновления капитала в первой половине цикла, а также из-за насыщения рынка. 
В  результате  темпы  экономического  развития  снижаются.  Однако  процесс  накопления  потенциала 
НТП в этот период опережает процесс его расходования ввиду снижения нормы капиталовложений, 
т.е. вложений в процесс расходования потенциала НТП, и интенсификации работ по выявлению но-
вых перспективных направлений техники, что находит отражение в увеличении числа нововведений.
 
Понижение нормы капиталовложений во второй половине цикла сопряжено также с переходом 
новых отраслей в фазу зрелости, с преобладанием технологической ресурсосберегающей ветви НТП. 
В частности, повышение норм безработицы в фазе спада большого цикла указывает на то, что сред-
негодовые значения темпа прироста производительности труда и темпа прироста численности рабо-
чей силы превышают темп прироста выпуска продукции.
 
Вторая  половина  большого  цикла  характеризуется  меньшей  интенсивностью  развития  инфра-
структуры  при  большем  акценте  на  обновлении  активной  части  основного  капитала.  Общая  норма 
капиталовложений в большей степени сокращается за счет вложений в здания и сооружения, чем в 
машины и оборудование.
 
Процесс формирования и доведения до уровня высокой конкурентоспособности новых больших 
технологических систем, а также процесс их распространения (что составляет основу новых отраслей 
производства) требуют времени, исчисляемого десятилетиями. Интерес к поиску принципиально но-
вых направлений в технике обостряется во второй половине большого цикла, когда снижается отдача 
от вложений в системы техники, достигшие фазы зрелости своего жизненного цикла.
 
Экономические  условия  для  интенсивного  распространения  принципиально  новых  систем  тех-
ники, доказавших свою высокую конкурентоспособность, складываются лишь после того, как затра-
ты  на  инфраструктуру  предыдущего  поколения  окупились,  а  здания  и  сооружения  в  значительной 
мере износились в условиях низких норм вложений во второй половине большого цикла.
 
Переход к новому большому циклу связан с тем, что вложения в модернизацию основных фон-
дов  на  прежней  технической  основе  становятся  все  менее  перспективными  по  сравнению  с  вложе-
ниями в принципиально новые системы техники. 
Вопросы планирования деятельности предприятий 
с учетом цикличности их развития 
Рассмотрим  методические  основы  реализации  подхода  к  планированию  деятельности 
предприятий с учетом цикличности их развития. 
Каждая фаза развития предприятия может быть охарактеризована совокупностью двух 
 
величин: 
направлением изменения показателя и ускорением (замедлением) темпов этого изменения. Поэтому 
изучение фактических значений данных величин по показателю обобщенной оценки динамики объе-
ма продаж в течение длительного (10–15 лет) периода времени позволит выявить временную харак-
теристику  эталонного  цикла  развития  конкретного  предприятия  и  определить  место  предприятия  в 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет