46-шы ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдарыжүктеу 5.01 Kb.

бет5/32
Дата25.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Пайдаланылған әдебиеттер 
1.  Нұрахметов  Н.Н.  Студенттің  өзіндік  жұмысының  ғылыми-әдістемелік  негіздері 
және оны ұйымдастыру формалары // ҚазҰУ Хабаршысы. – 2007. - №5. – Б. 182-184. 
2.  Нұрахметов Н.Н., Ниязбаева А.И. Кредиттік оқыту жүйесіне сай бейорганикалық 
химия  пәнін  меңгеруде 1-курс  студенттерінің  танымдық  қабілеттерін  дамыту // ҚазҰУ 
Хабаршысы. – 2007. -№5 (49). –Б. 211-213. 
3.  Нұрахметов  Н.Н.  Шоғырландырып - қарқынды  оқыту  технологиясын  химияны 
оқытуда қолдану мүмкіндіктері // ҚазҰУ Хабаршысы. – 2007. -№3 (51). -195-197 бб. 
4.  Ковжасарова  М.Р.,  Нұрахметов  Н.Н.,  Аульбекова  Г.Д.  технологизация  учебного 
процесса. Казахстанский опыт.  –Алматы, 2005. -224 б. 
5.  Селевко  Г.К.  педогогические  технологии  на  основе  активации  и  идентификации 
деятельности учащегося. – М., 1998. -224 с. 
 
 
 

30 
 
Сулейменова О.Я.Тәліпбекова Ә.Ж. 
 
БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ КУРСЫН ОҚЫТУДА AҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ 
КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН 
ҚОЛДАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫН ІЗДЕСТІРУ 
 
Аннотация. Мақалада қазіргі қоғамдағы білім жүйесін дамытуда  бейорганикалық химия 
курсында  ақпараттық  және  коммуникативтік  технологиялардың  дидактикалық  құралдарды 
қолданудың тиімділігін арттырудың маңызы жайлы баяндалған. Бұл жұмыста ақпараттандыру 
технологиясының  дамуы  кезеңінде  осы  заманға  сай  білімді,  әрі  білікті  жұмысшы  жас 
мамандарын  даярлауға  мүмкіндігі  жоғары  екені  айтылған.  Білім  беруді  ақпараттандыру 
мақсаты - оқыту жүйесін жаңаша сапаға құруға бағыттау. Білімді ақпараттандыру- оқыту мен 
т рбиелеудің  педагогикалық-психологиялық  міндеттерін  шешуге  бағытталған  заманауи 
ақпараттық  технологияларды  білім  саласында  қолданудың 
діснамалық,  практикалық 
қолданысын ж не оларды жүзеге асыруды оңтайлы жолдармен қамтамасыз ету үдерісі болып 
табылады.
 
Осыған  орай  ақпараттық  кеңістікте  өз  бетінше  білімін  жетілдіру-ЖОО-ның  басты 
міндеті.  Қоғамды  ақпараттандырудың  басты  міндеттерінің  бірі - білім  беру  жүйесін 
ақпараттандыру. «Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011- 2020 жылдарға 
арналған  мемлекеттік  бағдарламасында»  көрсетілгендей, «E-learning» - электронды  оқытудың 
мақсаты - білім  беру  процесінің  барлық  қатысушыларының  үздік  білім  беру  ресурстары  мен 
технологияларына  тең  қол  жеткізуін  қамтамасыз  ету.  Білім  беру  салаларының 
қызметкерлерінің  міндеті  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  пайдалана  отырып, 
химия  курсында  күнделікті  сабақта: -мультимедия  (видео,  аудио  қондырғылары  мен 
теледидарды, 
электрондық оқулықтарды); -зертханалық 
тәжірибелер; -компьютер 
(компьютерлік  бағдарламалар,  интерактивті  тақта); -анықтамалық  мәліметтер  (сөздік, 
энциклопедия,  карта,  деректер  қоры); -интернет  және  т.б.  көрнекі  материалдарды  пайдалану 
айтарлықтай  нәтиже беретіні  жайлы  айтылған.  Мұндай  қондырғылар  студенттердің 
қызығушылығын  арттырып,  зейін  қойып  тыңдауға  және  алған  мәліметтерді  нақтылауға 
мүмкіндік  береді.  Сонымен  бірге  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар  білім  беру 
саласының қызметкерлерінің шығармашылық ізденіс қабілетін дамытуға, жаңа педагогикалық 
технологияларды жете меңгеруге, мамандық шеберлігін қалыптастыруға ықпалын тигізеді.  
Түйін  сөздер: білім беру; білім алушы; жаңатехникалық құралдар; маман; ақпараттық –
коммуникативтік технологиялар.                 
Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңының 8-бабында  «Білім  беру  жүйесінің 
басты  міндеті - оқытудың  жаңа  технологияларын  енгізу,  білім  беруді  ақпараттандыру, 
халықаралық  коммуникациялық  желілерге  шығу,  ұлттық  және  жалпы  адамзаттық 
құндылықтар,  ғылым  мен  практика  жетістіктері  негізінде  жеке  тұлғаны  қалыптастыруға, 
дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» -  деп 
атап  көрсеткендей,  қазіргі  кезеңде  әрбір  оқытушының  алдына  қойып  отырған  басты 
міндеттерінің бірі- оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық 
технологияны меңгеру [1]. 
 «Қазіргі  заманда  жастарға  ақпараттық  технологиямен  байланысты әлемдік  стандартқа 
сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп Елбасымыз атап өткендей, жас ұрпаққа білім беру 
жолында  ақпараттық  технологияны оқу  үрдісіне  қолдану  мен  оның  тиімділігінарттырудың 
маңызы аса зор [2]. Себебі ақпараттық технология ғана жаңа педагогикалық технологиялардың 
мүмкіндіктерін іске асыра алады. Егер жаңа ақпараттық технологияны химия курсында тиімді 
пайдаланса, студенттердің  қызығушылығы,  танымдық  белсенділігі, зерттеушілік  іскерлігі, 
шығармашылығы  артады. Еліміздің  өркениетті  елдер  қатарына  ұмтылуына  байланысты 
қазіргі кезеңде  білім  ең  басты  мәселе  болып  отырғаны  баршамызға  аян.  Қазіргі  кезеңде  білім 
беруде жаңа ақпараттық-комуникациялық технологияларды қолдану – білім сапасын  көтеруді 
мақсат  тұтқан  заман  талабынан  туған  қажеттілік.  Ақпараттық  ағындардың  молдығы, 
мазмұнының тез жаңарып, толығып отыру заманында аз уақытта көлемді ақпаратты меңгеріп, 
оны  жинақтап,  игерудің,  сақтаудың,  өңдеудің  амал-тəсілдерін  игеру  қажеттігі  туады.  Білім 
беруді  ақпараттандыру  мақсатында  қабылданған  мемлекеттік  бағдарламалар  дүниежүзілік 

31 
 
білім  кеңістігіне  енуге  байланысты  оқыту  жүйесін  жаңаша  құруға,  білім  сапасын  арттыруға 
бағытталған.  
Қазір  әрбір  оқу  орындарында,  оқытушыдан  студенттерге  білім  беріп  қана  қоймай, 
олардың бойында бағдарламалық дағдылар мен икемдерді қамтамасыз ету, шығармашалақпен 
жұмыс істеуге үйрету талап етілуде.  
Жұмыс  кезінде  оқытушы  мен  студент  тұрақты  педагогикалық  қатынаста  болады,  ал 
оқытушымен  араласу,  яғни  пікір  алысу  кезеңдерін  оқушының  өзі  анықтайды.  Осыған 
бағытталған  ақпараттық-коммуникациялық  білім  беру  студенттің  өзіне  қолайлы  және  тиімді 
білім  алуға  деген  құштарлығын  қанағаттандыру  мүмкіндігін  береді. Оқу  материалдарын 
фактологиялық және қолданбалы бөліктерге бөлу, оқытудың модульдік, жекелеп үйрету және 
деңгейіне  қарай  оқыту  қағидаларын  қатар  пайдалану,  өзін-өзі  және  бірін-бірі  оқыту 
элементтері,  пәнді  игеруді  қамтамасыз  етудің  (электрондық  оқулықтар  фрагменттері,  арнайы 
тесттер,  компьютерлік  есеп  жинақтары,  анықтамалықтар,  демонстрациялық  файлдар,  т.б.) 
ажырамас  бөлігі  ретінде  ақпараттық-коммуникациялық  технологияны  пайдалану – оқу  және 
жетілдіру  мақсаттарына  тиімді  түрде  қол  жеткізуге  болатын  білім  жүйесін  құруға  мүмкіндік 
береді [3]. Мұндай  тәсілдің  артықшылығына  мыналарды  жатқызуға  болады:  а)  Оқытудың 
жоғары  нәтижелілігі;  б)  Әр  түрлі  білім  мекемелері  үшін  осы  жүйенің  икемділігі  мен 
бейімделгіштігі; в) Жүйенің жеңіл өзгертілуі мен толықтырылуы (файлдағы тапсырмалар жеңіл 
өзгертіледі, Web-оқулықтар  оңай  өзгертіледі);  г)  Қолданудың  әмбебаптығы  (өздігімен  жұмыс 
істеуді,  әрі  оқу  процесін  де  қамтитын  тиімділігі). Интернет  және  т.б.  көрнекі  материалдарды 
пайдалану  айтарлықтай нәтиже  береді.Мұндай  қондырғылар,  сабақты  зейін  қойып  тыңдауға 
және алған мәліметтерді нақтылауға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда оқудың интерактивті әдіс-
тәсілдері өте көп. Педагогикалық ғалым мен озық тәжірибенің бүгінгі даму деңгейінде белгілі 
болған  оқыту  әдіс-тәсілдерінің бәрін  де  еркін  игеріп,  әрбір  нақтылы  жағдайларға  орай  ең 
тиімдісін  таңдап алу  және  олардың  бірнешеуінің  жиынтығын  түрлендіре  тиімді,  үйлесімді 
әрі шығармашылықпен  қолдану-  сабақтың  сәтті  өтуінің  кепілі.  Ақпараттық  технология 
негіздері  тұлғаның  химия  курсында  алған  білім сапасы  мен  сауаттылығын  кеңейтуге 
жәрдемдеседі, мысалы: интернет сайты арқылы жоғары деңгейдегі көрнекіліктерді пайдалануға 
болады.  Заман ағымына  қарай  сабаққа  видео,  аудио  қондырғылары  мен  теледи-
дарды, компьютерді  қолдану  студенттердің  дүниетанымын  кеңейтеді.  Компьютер көмегімен 
оқыту оң нәтижелер береді. Ақпараттық мәдениет дегеніміз- тек компьютермен дұрыс жұмыс 
істей  білу  ғана  емес,  кез-келген  ақпарат  көзін:  анықтамаларды,  химиялық  формулаларды, 
сөздіктерді,  теледидар бағдарламаларын  т.с.с.  дұрыс  пайдалана  білу  деген  сөз.  Мысалы,  бір 
ғана химиялық  формуланың  өзінен  көп  ақпарат  алуға  болады.  Химиялық формула-химиялық 
тілдің ең маңызды бөлігі болып есептелінеді, себебі сол заттың химиялық құрамын ажыратып 
береді. Химиялық элементтердің ашылуы жөнініде мына адрестерден http: //www. Alhimik.ru / 
hist / prior. Html және http: //www.ski.aha.ru / ALL / b2. Htm Химиядан жасалатын зертханалық 
жұмыстарды  да  интернет  арқылы  оқытуға  болады.  Қазіргі  кезде  ең  сапалы  оқу  құралы "1C: 
Репетитор.  Химия" http:/ repititor. 1c. Ru/online/disp.asp? 10; Мұнда  бейне  химиялық 
эксперименттерді көруге болады. Кей жағдайда реактивтердің жетіспеушілігінен, зертханалық 
заттардың  өз  деңгейінде  болмауынан  химиялық  тәжірибелер  жасалынбайды.  Осы  жағдайда 
бейне тәжірибелердің маңызы зор [4, 5].  
Оқу үрдісінде тиімді пайдалануға арналған программалық құралдар бағдарлы оқытудағы 
химия  пәндері  курстарына  сәйкес  келуі,  көрнекілік  дәрежесі  жоғары  болуы,  пайдалану 
қарапайымдылығы,  жалпы  пәндік  және  эксперименттік  біліктіліктердің  қалыптасуына, 
игерілген  білімді  қорытындылай  алуға  және  тереңдетуге  және  т.б.  ықпал  етуі  тиіс.  Осы 
айтылғандарға  байланысты  химияны  оқытуда  пайдаланылатын  программалық  құралдарды 
келесі программаларға бөлуге болады [6]. 
  нақты тақырыптар бойынша анықтамалық құралдар; 
  мазмұндық және химиялық есептерді шығару; 
  лабораториялық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу; 
  игерілген білімді бақылау және бағалау; 
Білім  алушылардың  жалпы  химия  пәнінен  сапалы  жоғары  білім  алу  үшін,  тереңдетіп 
оқыту  кезінде  модульдік  технологияны  қолданудың  тиімді  екендігі  дәлелденді.  Модульдік 
технология  арқылы  оқыту  барысында  кіріспе  бөліміндегі  дәріс  сабақтары  бейнедәріс  түрінде 

32 
 
берілді  және  қорытынды  сабақтарда  өзіндік  жұмыс  тапсырмаларын  орындауда  ақпарат-
тандыруды қолдану арқылы әр түрлі деңгей бойынша құрылған бақылау жұмыстарын орындау 
нәтижесімен, семестрлік жұмысты орындау барысында көрсетті. 
Химия пәнінің білімдік, тәрбиелік және дамытушылық мүмкіндіктері, химиялық жоғары 
білім  берудің  негізгі  міндеті  аға  ұрпақтардың  жинақтаған  тәжірибесі  негізіндегі  білімді 
логикалық және дидактикалық өңдеуден өткізіп, түсінікті етіп беру. 
Кредиттік  жүйеде  оқитын  химия  мамандығының  студенттерінің  пәнге  қызығушылығын 
арттырып,  олардың  сапалы  білім  алуын  дамыту  мен  өзіндік  жұмыстарды  орындаудың 
қажеттілігін  қалыптастырады. Қазіргі  кезеңде  техникалық  жоғары  оқу  орындарында  білім 
берудің  жаңа  тұжырымды  идеялары  мен  даму  жолдарына  сай  оқытуды  саралау,  бағдарлы 
оқыту,  білім  мазмұнын  кірістіру,  ЖОО  өмірін  ізгілендіру  идеяларын  іске  асыру  мәселелері 
қарқынды жүргізілуде. 
Химия пәнінде модульдік оқыту технологиясын қолдану арқылы мынадай жетістіктерге 
қол жеткізуге болады: 
1.  Уақыт  үнемделеді. 
2.  Сабақтың  сапасын  көтереді. 
3.  Оқу  әдісі  мен  құралдарын  таңдауға  мүмкіндік  тудырады. 
4.  Білім  алушылардың  белсенділігін   мен   қызығушылығын   арттырады,  сондық-
тан  оқу  үлгерімі  көтеріледі. 
Модульді тапсыру кезінде ол 100 пайыздық жүйемен анықталады. Жалпы модуль бағасы 
химияда  оқылған  дәрістер,  зертханалық  сабақтар  мен  практикалық  сабақтардан  алынған 
білімнің сапасын анықтап, студенттің өзіндік жұмысты қалай орындағанын көрсетеді [7].  
Қорыта  айтқанда,  бүгінгі  күні  бейорганикалық  химия  пәнін  оқытуда  ақпараттық-
коммуникативтік  технологияның тиімді жолдарын таңдап қолдану өзекті болып табылды. 
                                                
Әдебиеттер 
1.  Қазақстан  Республикасы 2007 жылғы 27 шілдедегі  № 319 «Білім  туралы»  Заңы.//  Егеменді 
Қазақстан 2007 ж. 15 тамыз, № 254. – 256 б. 
2. Қазақсан Республикасының 2010 жылдарға дейінгі стратегиялық даму жоспары. – Астана, 1997. 
3.  Қараев  Ж.А.  Оқытудың  компьютерлік  технологияның  дидактикалық  заңдылықтары.// 
Информатика, физика, математика. 1993. № 4. -3-7 б. 
4.  Өнербаева  З.О.,  Солтанхан  А.  Химиядан  тәжірибелік  сабақтарды  виртуальды  ұйымдастыру 
«ЖОО-да  жаратылыстану  пәндерін  оқытудың  іргелі  бағыттары»  атты  халықаралық  ғылыми – 
тәжірибелік конф.мат. 2013 ж. 235 – 240 б. 
5. Өнербаева З.О. Компьютер арқылы интернет желісінен химиялық мағлұматтар мен ақпараттар 
алу  мүмкіндіктері. «Экология,  өлкетану  және  туризмнің  географиялық  проблемалары»  атты  халық-
аралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. 12-13 мамыр, 2014 ж. 71-74 б. 
 6.  Исаева  Г. «Ақпараттық  технологиялар  және  білім  сапасы» //Қазақстан  мектебі,  №7, 2008.  
–Б 47-48. 
7. Жанпейісова М.М. «Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде». Алматы 
2006 жыл. 
 
 
 
Султангалиева Г.С., Алтаев А.Ш. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП   
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
В  соответствии  с  концепцией  новой  Стратегии  развития  образования  Казахстана, 
модернизация  системы  образования,  её  структурное  и  содержательное  обновление  рас-
сматривается  как  основа  модернизации  общества,  экономики,  государства  и  страны  в  целом. 
Вузовская модель образования зависит отпроцессов, происходящих в мировомпространстве, а 
именно  от  глобализации,информатизации,  компьютерных  технологий,  современных  кон-
цепций, международного опыта стран, лидирующих на рынке образовательных услуг. Сегодня 
проводятся  научные  конференции,  круглые  столы,  посвященные  обсуждению  вопросов 
внедрения инновационных технологий обучения в высшей школе  [1] 

33 
 
Исходя из этого, нужно понимать, что современные методы обучения  следует искать в 
органичном  сочетании  традиционной  методики  и  инновационной  модели  обучения.  Что  мы 
понимаем  под  словом  инновация  и  технология?Инновации  в  образовательной  деятельности – 
это использование новых знаний, приемов, подходов, методов для повышения качества знаний 
студентов,  что  в  конечном  итоге  способствует  социальной  и  рыночной  востребованности 
выпускников  университета.Слово  «технология»  происходит  от  греческих  слов – искусство, 
мастерство  и – учение.Поэтому  термин  «инновационная  технология»  в  буквальном  переводе 
означает новое учение, новое мастерство в преподавании и т.д.[2]Компетентностный подход и  
использование инновационных технологий обучения в преподавании исторических дисциплин- 
взаимосвязанный процесс.[3] 
Одной  из  новых  форм  преподавания  исторических  дисциплин  является      технология 
модульного обучения, определяющая изменение структуры изучаемого материала по форме и 
способу  проведения  учебного  занятия.  Технология  модульного  обучения  позволяет  студенту, 
включенному  в  образовательный  процесс,  последовательно  осваивать  основные  термины, 
факты,  хронологию,  исторические  концепции  и  т.д..  Благодаря    каждому    модулю  студент 
дозирует содержание, взаимосвязывает  информацию, обсуждает и глубже осознает что главное 
в  данной  теме,  каковы    ключевые  моменты  и  зачем  ему  это  нужно.  Главное  предназначение 
модуля –  развивать  логику  исторического  мышления  и  осознание  целостности  исторических 
событий.Обучающий  модуль - это  логически  завершенная  форма  части  содержания  учебной 
дисциплины,  включающая  в  себя  познавательный  и  профессиональный  аспекты,  усвоение 
которых  должно  быть  завершено  соответствующей  формой  контроля  знаний,  умений  и 
навыков, сформированных в результате овладения обучаемыми данным модулем. 
Цель  разработки  модулей - расчленение  содержания  курса  или  каждой  темы  курса  на 
компоненты  в  соответствии  с  профессиональными,  педагогическими  и  дидактическими 
задачами, определение для всех компонентов целесообразных видов и форм обучения. 
Лекции по базовому курсу «Новейшая история Казахстана» проводятся с использованием 
различных типов: вводные, обзорные, иллюстративные, проблемные, обобщающие. 
Для развития познавательной активности, осознания и восприятия материала у студентов 
особую  роль  в  модульном  обучении,  по - моему  мнению,  играет  семинар.  В    модуле 
разработаны  таким  образом    семинарские  вопросы,  которые  позволяют  углубить  уже 
имеющиеся  знания  студентов.  К  примеру,  при  изучении  модуля  «Социально-политическая 
история  совремнногоКазахастана»  предлагается  тема  семинара: «Труды  Н.Назарбаева  как 
исторический  источник  по  истории  современного  Казахстана».  Эта  тема  как  нельзя  лучше 
позволит  студентам  осознать  приоритеты  политики  Президента,  его  роль  в  истории 
независимого Казахстана. 
Темы  самостоятельной  работы  студентов  в  модуле  разработаны  таким  образом,  что 
позволяют  не  только  закрепить  изучаемый  материал,  но  и  провести  исследование  в  более 
широком  пространственно-временном  срезе,  в  частности  провести  сравнительный  анализ 
социально-политических событий в Казахстане  с соседними странами, в частности Кыргызтан, 
Узбекистан, Россия и т.д.[3] 
Модуль важно завершить контролем знаний студентов, который проводится в различной  
форме  и  поможет  провести  мониторинг  приобретенных  умений  и  навыков  студентов  по  
данному модулю. 
Следующая  форма  инновационных  технологий  в  контексте  преподавания  исторических 
дисциплин -технология проблемного обучения. Проблемные методы - это методы, основанные 
на  создании  проблемных  ситуаций,  активной  познавательной  деятельности  студентов, 
состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, 
умения видеть за отдельными фактами явление, закон.Проблемные ситуации можно создавать 
на всех этапах процесса обучения: лекции, семинаре, СРСП, СРС, рубежном контроле. 
Создавая  проблемную  ситуацию  на  лекции,  важно  определить  пути  выхода  из  нее. 
Например,  при  изучении  темы « Советская  культурная  модернизация  в  Казахстане»  я 
предлагаю студентом следующее задание: «По ходу изучения темы проследите подходы совет-
ской  власти  в  реализации  данной  программы,  причины,  задачи,  характер,  идеологизиро-
ванность  культурных  учреждений,  противоречия,  позитивные  и  негативные  последствия 
культурной модернизации и т.д.». 

34 
 
При  создании  проблемной  ситуации  важно  привести  противоположные,  полярные 
мнения  ученых,  очевидцев,  современников  исторических  событий.  Для  развития  самостоя-
тельного мышления студентов нужно предложить студентам принять ту или иную точку зрения 
и  объяснить  свою  позицию.  При  организации  проблемной  ситуации,  нужно  использовать 
следующие приемы: 
-  знакомить  студентов  с  предположением  о  том,  что  событие  развивалось  бы  иначе,  а 
именно что произошло при альтернативном исходе событий; 
- высказывать или зачитывать фрагмент документа, в котором есть неожиданный поворот 
на оценку событий (например «превентивный удар СССР».); 
- указывать на несоответствие оценки исторического деятеля или события; 
-  показывать  неопределенность  в  сущности  исторических  явлений  (события 1991 г.  в 
СССР); 
- знакомить с опровержениями отдельных фактов, концепций. 
 Можно  использовать  разнообразные  приемы  по  разрешению  проблемной  ситуации,  а 
именно    проблемный  фронтальный  эксперимент;  проблемное  решение  задач;  проблемные 
задания; игровая проблемная ситуация. Вышеназванные ситуации позволят студентам развить 
творческое мышление. При разрешении проблемной ситуации можно разделить студенческую 
группу на две. Первая группа выдвигает позитивные стороны или последствия исторического 
события,  а вторая –отрицательные. Каждая группа должна подтвердить свои выводы фактами, 
документами,  определением  содержания  терминов,  примерами  из  всемирной  и  отечественной 
истории, предложить свои пути по решению проблемы. 
Для  реализации  проблемной  технологии    важно  обратить  внимание  на  отбор  самых 
актуальных  вопросов;  проблемное  изложение;  проблемная  демонстрация  кино  или    видео-
фрагментов. 
Следующий  подход,  необходимый  сегодня  в  преподавании  исторических  дисциплин  -
информационно-коммуникационные технологии. 
В  настоящее  время  можно  выделитьэлектронные  образовательные  ресурсы,  которые 
представляют  собой  динамичную  саморазвивающуюся  систему  содержательных    взаимодей-
ствий участников образовательного процесса. 
Поисковые  системы  сети  Интернет  позволяют  по  одному  слову  найти  нужную 
историческую  информацию.  Правда,  при  этом  приходится  отбрасывать  много  ненужной, 
случайной  информации,  но  в  то  же  время  находится  много  попутных,  порой  неожиданных 
исторических сведений. Очень важна  роль  преподавателя истории в раскрытии возможностей 
новых  информационно-коммуникационных  технологий    в  формировании  у  студента  умений 
ориентироваться  в  потоке  информации,  умение  выделять  главное,  обобщать,  делать  выводы 
.Информационные технологии ставят студента в позицию исследователя, заставляют понимать, 
достаточно глубоко, суть изучаемой проблемы. Изучая и анализируя разные информационные 
источники,  студенты  учатся  ставить  цели,  планировать  ожидаемый  результат,  и,  что  важно 
предлагают возможные решения познавательной задачи. 
С  другой  стороны,  информационно-коммуникационные  технологии  позволяют  по-
новому  «зазвучать»  учебным занятиям, позволяют    использовать  самые  различные  источники 
информации,  использовать  текстовую,  звуковую,  графическую  и  видеоинформацию.  С  по-
мощью глобальной сети Интернет стало возможным изучение лекций крупных отечест-венных, 
российских    и  зарубежных  историков.  Мультимедиа    на  лекциях,  особенно  интерактив-ное, 
активизирует  личностные  мотивы  обучения,  а  именно  целевой,  исследовательский,  ини-
циационный и др.. 
С  помощью  информационных  технологий  можно  организовать  не  только  поисковую 
работу по предмету, но и проверочные и тренинговые упражнения.  
Использование  инновационных  технологий  обучения  позволяет  студентам  овладеть 
новыми  приемами  учебной  деятельности,  новыми    навыками  анализа  и  отбора  информации. 
Именно  это  и  формирует  качество  знаний  студента,  его  компетенции  и  востребованность  на 
рынке труда. Реализация компетентностного подхода в образовании предполагает изменения в 
профессиональном  сознаниикак  самого  педагога,  так  и  студента.  Необходимо  при  этом 
помнить,  что  компетентность  всегда  проявляется  в  органичном  единстве  с  ценностями 
человека,  так  как  только  при  условии  ценностного  отношения  к  деятельности,  людям, 

35 
 
окружающей  действительности,  личностной  заинтересованности  достигается  высокий 
профессиональный результат. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал